FARGO electronic TM-U590/U590P Handleiding

Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

18 Gebruikershandleiding voor de TM-U590
Nederlands
TM-U590
Gebruikershandleiding
DIP-switches
Zie binnenkant vooromslag van deze handleiding voor informatie over instelling van de DIP-switches.
Illustraties
Deze handleiding is verdeeld is 7 delen, een voor elke taal. De illustraties bevinden zich in het eerste gedeelte
en worden niet herhaald. Echter de pagina referenties in de andere delen verwijzen naar de illustraties in het
eerste deel.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien
aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze
uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid
voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van
de informatie in deze uitgave.
Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld
door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als
gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde
modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de
aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van
andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn
aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”.
EPSON en ESC/POS zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.
Copyright © 1997, 1998, 2001 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
Onderdelen van de printer
1. documenttafel 4. tafel
2. papiergeleider 5. voorpaneel
3. aan/uitschakelaar 6. bedieningspaneel
Nederlands
U590u_d.fm Page 18 Thursday, September 27, 2001 1:38 PM
Gebruikershandleiding voor de TM-U590 19
Nederlands
Normen voor elektromagnetische compatibiliteit en
veiligheid
Naam product: TM-U590/U590P
Naam model: M128B
De volgende normen gelden alleen voor printers die
van de desbetreffende aanduiding zijn voorzien. (EMC
getest met EPSON voeding.)
Europa: CE-keurmerk
Veiligheid: EN 60950
Noord-Amerika: EMI: FCC/ICES-003
Klasse A
Veiligheid: UL 1950/CSA C22.2
No. 950
Oceanië: EMC: AS/NZS 3548
WAARSCHUWING
Bij aansluiting van een niet-afgeschermde
printerverbindingskabel op deze printer voldoet de
printer niet aan de geldende normen voor EMC.
U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen
die niet uitdrukkelijk door SEIKO EPSON Corporation
zijn goedgekeurd, u het recht op gebruik van de
apparatuur kunnen ontnemen.
CE-keurmerk
De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en
normen:
Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B
EN 55024
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11
Richtlijn 90/384/EEC EN 45501
Veiligheidsmaatregelen
Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief
gebruik van dit product. Lees dit gedeelte aandachtig door en
bewaar het op een goed toegankelijke plaats.
WAARSCHUWING:
Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een
vreemde geur of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik
kan leiden tot brand of elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit
het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of
een servicecentrum van SEIKO EPSON voor advies.
Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde
reparaties kunnen gevaar veroorzaken.
Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan
letsel of brand veroorzaken.
Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een
onjuiste voedingsbron kan brand veroorzaken.
Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen
van vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken.
Als er water of andere vloeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen
met de leverancier of een SEIKO EPSON servicecentrum voor advies.
Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand.
20 Gebruikershandleiding voor de TM-U590
Nederlands
LET OP:
De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze
handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade
of brand veroorzaken.
Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond
geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken
veroorzaken als het valt.
Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel
stof. Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot
gevolg hebben.
Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit
product gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in
elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het
stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
Waarschuwingsetiketten
WAARSCHUWING:
Geen telefoonlijn aansluiten op de connector van de kassalade-
uitstoter of de schermmodule; dat kan de printer en de telefoonlijn
beschadigen.
LET OP:
De printkop wordt heet.
Uitpakken
De printer met standaard specificaties omvat de volgende items.
Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd
zijn.
Printer
Deksel voor aan/uitknop
Lintcassette
Zeskantige borgschroeven (alleen voor seriële interface;
2stuks)
NB:
Als u de printer optilt, moet u de onderkant van de printer beetpakken om
beschadiging te voorkomen.
Gebruikershandleiding voor de TM-U590 21
Nederlands
Bedieningspaneel
FORWARD-knop
Druk op deze knop om de slip een regel in te voeren; houd de knop
ingedrukt om de slip continu in te voeren.
REVERSE-knop
Druk op deze knop om de slip een regel terug te voeren; houd de
knop ingedrukt om de slip continu terug te voeren.
RELEASE-knop
Druk op deze knop voor vrijgave van het slippapier.
POWER-lampje
Brandt als de stroom aan staat.
ERROR-lampje
Brandt om aan te geven dat de printer off line is, behalve bij
papiertoevoer met de FORWARD- of REVERSE-knop en tijdens een
zelftest. Knippert om aan te geven dat er een fout is.
RELEASE-lampje
Brandt om aan te geven dat u slippapier kunt invoeren.
SLIP-lampje
Brandt als de stroom is ingeschakeld. Knippert als de printer wacht
op het invoeren of verwijderen van een papierslip. Is uit als de
printer een papierslip uitwerpt.
Verwijderen van de demper
De printer wordt voor transport beschermd door een
transportdemper die u moet verwijderen voordat u de printer
aanzet.
Open de printer door aan de lip op het voorpaneel te trekken en
verwijder de demper (zie afb.
1
op
pagina 6
).
NB:
Installeer de demper weer als u de printer transporteert.
22 Gebruikershandleiding voor de TM-U590
Nederlands
Gebruik van het deksel voor de aan/uitknop
WAARSCHUWING:
Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is
aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het
stopcontact trekken. Verder gebruik kan tot brand leiden.
Het meegeleverde deksel voor de aan/uitknop voorkomt dat er per
ongeluk op de knop wordt gedrukt. Gebruik het deksel door het te
installeren zoals getoond in afbeelding
2
op
pagina 6
.
Installeren van de lintcassette
Gebruik EPSON lintcassette ERC-31. Gebruik van lintcassettes die
niet door EPSON zijn goedgekeurd, kan de printer beschadigen en
maakt de garantie ongeldig.
LET OP:
Draai de toevoerknop van de lintcassette nooit in tegenovergestelde
richting van het pijltje op de cassette; dat kan de cassette
beschadigen.
1. Zet de printer aan en open het voorpaneel door de lip aan de
linkerkant omhoog te trekken.
2. De printkop moet aan de rechterkant staan.
3. Als er al een lint is geïnstalleerd, verwijdert u dit door de lip
beet te pakken en het lint uit de printer te trekken.
4. Draai de knop op de cassette twee of drie slagen in de richting
van de pijl om het lint helemaal strak te trekken.
5. Plaats het lint en draai de knop op de cassette nog twee of drie
slagen (zie afb.
3
op
pagina 7
).
6. Controleer of het lint geen vouwen of kreukels heeft en of het
onder de printkop is geïnstalleerd zoals afgebeeld op het etiket
in de printer.
Inbrengen van het slippapier
NB:
Gebruik uitsluitend slippapier dat aan de specificaties voldoet. Geen
gevouwen of gekreukeld papier gebruiken.
Gebruikershandleiding voor de TM-U590 23
Nederlands
1. Als het
SLIP
-lampje knippert, brengt u het slippapier in en
gebruikt u de rechterrand van de slippapieropening als
geleider (zie afb.
4
op
pagina 7
).
2. Nadat u de slip zo ver mogelijk in de opening hebt gestoken,
detecteert de sensor de slip, stopt het
SLIP
-lampje met
knipperen en gaat het constant branden en trekt de printer het
papier naar binnen en bedrukt het.
3. Nadat het drukken is voltooid, gaat het
SLIP
-lampje uit en kunt
u de slip verwijderen.
Probleemoplossing
Lichtjes op het bedieningspaneel branden niet.
Controleer of de snoeren van de voeding goed in de printer, de
voedingsunit en het stopcontact zijn gestoken.
Het klinkt alsof de printer afdrukt, maar er wordt niets afgedrukt.
Controleer of de lintcassette goed geïnstalleerd is.
Vervang de lintcassette.
Het ERROR-lampje knippert en er wordt niets afgedrukt.
Zet de printer uit, controleer of er misschien papier is vastgelopen.
Als de printer veel heeft gedrukt, kan de printkop oververhit zijn.
Dit probleem verhelpt zichzelf doordat de printkop afkoelt.
Zet de printer uit, wacht tien seconden en zet hem vervolgens weer
aan. Neem contact op met een bevoegd servicemonteur als het
probleem aanhoudt.
Er ontbreekt een regel dots in de uitdraai.
Misschien is de printkop beschadigd. Neem contact op met een
bevoegd servicemonteur om de printer te laten repareren.
Verwijderen van vastgelopen papier
LET OP:
Raak de printkop niet aan, aangezien hij na het afdrukken zeer heet
kan zijn. Verwijder de printkopwagen van het slipgedeelte niet.
1. Zet de printer uit en open het voorpaneel.
2. Open het voorpaneel en verwijder het vastgelopen papier.
24 Gebruikershandleiding voor de TM-U590
Nederlands
Specificaties voor de TM-U590
Afdrukmethode Seriële impact dot matrix, 9-pens verticale regel; wire pitch 0,353 mm
Afdrukrichting Bidirectioneel, minimale afstand
Tekens per regel
(standaard)
9 × 9 lettertype: 66; 7 × 9 lettertype: 88: 5 × 9 lettertype; 66
Tekenstructuur Lettertype A: 9 × 9, 3 dots tussenafstand (halve dots);
Lettertype B: 7 × 9, 2 dots tussenafstand (halve dots);
Lettertype C: 5 × 9, 1-dot tussenafstand (normale dots)
Tekengrootte Lettertype A: (9 × 9) 1,6 × 3,1 mm
Lettertype B: (7 × 9) 1,3 × 3,1 mm
Lettertype C: (5 × 9) 1,6 × 3,1 mm
Aantal tekens Alfanumerieke tekens: 95; internationale tekens:
32 extended graphics: 128 × 10 pagina's (m.i.v. 1 spatiepagina)
Afdruksnelheid Lettertype A: (9 × 9) = 233 tekens/seconde
Lettertype B: (7 × 9) = 311 tekens/seconde
Lettertype C: (5 × 9) = 233 tekens/seconde
Toevoersnelheid
papier
Ongeveer 60,3 ms/regel, 4,23 mm toevoer; 86,4 mm/s, (continutoevoer)
Regelafstand
(standaard)
4,23 mm
Papierspecificaties Papiersoorten: Normaal, carbon en drukgevoelig
Papierafmetingen: 70 × 70 mm tot 210 × 297 mm
Papierdikte
Enkele laag: 0,09 tot 0,2 mm
Carbonpapier: maximaal 5 vel (origineel + 4 kopieën)
Achtervel: 0,06 tot 0,15 mm
Kopie en origineel: 0,04 tot 0,07 mm
Carbonpapier: ongeveer 0,035 mm
Totale dikte: maximaal 0,30 mm (voor willekeurige combinatie, van origineel tot origineel en 3 kopieën);
maximaal 0,36 mm (voor willekeurige combinatie van 1 origineel tot 1 origineel en 4 kopieën)
Drukgevoelig papier: maximaal 5 vel (origineel + 4 kopieën)
Achtervel: 0,06 tot 0,15 mm
Kopie en origineel: 0,06 tot 0,075 mm
Totale dikte: maximaal 0,24 mm (origineel tot origineel en 3 kopieën); maximaal 0,30 mm (origineel en 4
kopieën)
Aantal kopieën Origineel + 4 kopieën bij 20-45 °C
Origineel + 1-3 kopieën bij 5-45 °C
Lintcassette ERC-31(P) (paars)
Interface
(compatibel)
RS-232 serieel of IEEE 1284 parallel, RS-485 (dealeroptie)
Ontvangstbuffer 69 bytes of 4 KB
D.K.D.-functie 2 drives
Voeding + 24 V d.c. ± 10 %
Stroomverbruik
(bij 24 V)
Bedrijf: gemiddeld: ong. 1,9 A piek: ong. 8 A
Stand-by: gemiddeld: ong. 0,3 A
MTBF 180 000 uur
MCBF 29 miljoen regels
Temperatuur Bedrijf: 5 tot 45 °C
Opslag: -10 tot 50 °C (m.u.v. papier)
Vochtigheid Bedrijf: 10-90 % relatieve vochtigheid
Opslag: 10-90 % relatieve vochtigheid, m.u.v. papier
Afmetingen 185 × 252 × 266 mm (inclusief documenttafel) (H × B × D)
Gewicht (massa) Ongeveer 5 kg

Documenttranscriptie

U590u_d.fm Page 18 Thursday, September 27, 2001 1:38 PM Nederlands Nederlands TM-U590 Gebruikershandleiding DIP-switches Zie binnenkant vooromslag van deze handleiding voor informatie over instelling van de DIP-switches. Illustraties Deze handleiding is verdeeld is 7 delen, een voor elke taal. De illustraties bevinden zich in het eerste gedeelte en worden niet herhaald. Echter de pagina referenties in de andere delen verwijzen naar de illustraties in het eerste deel. Onderdelen van de printer 1. documenttafel 4. tafel 2. papiergeleider 5. voorpaneel 3. aan/uitschakelaar 6. bedieningspaneel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave. Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”. EPSON en ESC/POS zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation. BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud. Copyright © 1997, 1998, 2001 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. 18 Gebruikershandleiding voor de TM-U590 Nederlands Normen voor elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid Naam product: TM-U590/U590P Naam model: M128B De volgende normen gelden alleen voor printers die van de desbetreffende aanduiding zijn voorzien. (EMC getest met EPSON voeding.) Europa: CE-keurmerk Veiligheid: EN 60950 Noord-Amerika: EMI: FCC/ICES-003 Klasse A Veiligheid: UL 1950/CSA C22.2 No. 950 Oceanië: EMC: AS/NZS 3548 CE-keurmerk De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B EN 55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 Richtlijn 90/384/EEC EN 45501 WAARSCHUWING Bij aansluiting van een niet-afgeschermde printerverbindingskabel op deze printer voldoet de printer niet aan de geldende normen voor EMC. U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door SEIKO EPSON Corporation zijn goedgekeurd, u het recht op gebruik van de apparatuur kunnen ontnemen. Veiligheidsmaatregelen Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit product. Lees dit gedeelte aandachtig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats. WAARSCHUWING: Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand of elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of een servicecentrum van SEIKO EPSON voor advies. Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaar veroorzaken. Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken. Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een onjuiste voedingsbron kan brand veroorzaken. Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken. Als er water of andere vloeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of een SEIKO EPSON servicecentrum voor advies. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand. Gebruikershandleiding voor de TM-U590 19 Nederlands LET OP: De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade of brand veroorzaken. Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt. Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot gevolg hebben. Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken. Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt. Waarschuwingsetiketten WAARSCHUWING: Geen telefoonlijn aansluiten op de connector van de kassaladeuitstoter of de schermmodule; dat kan de printer en de telefoonlijn beschadigen. LET OP: De printkop wordt heet. Uitpakken De printer met standaard specificaties omvat de volgende items. Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn. ❏ Printer ❑ Deksel voor aan/uitknop ❏ Lintcassette ❏ Zeskantige borgschroeven (alleen voor seriële interface; 2 stuks) NB: Als u de printer optilt, moet u de onderkant van de printer beetpakken om beschadiging te voorkomen. 20 Gebruikershandleiding voor de TM-U590 Nederlands Bedieningspaneel FORWARD-knop Druk op deze knop om de slip een regel in te voeren; houd de knop ingedrukt om de slip continu in te voeren. REVERSE-knop Druk op deze knop om de slip een regel terug te voeren; houd de knop ingedrukt om de slip continu terug te voeren. RELEASE-knop Druk op deze knop voor vrijgave van het slippapier. POWER-lampje Brandt als de stroom aan staat. ERROR-lampje Brandt om aan te geven dat de printer off line is, behalve bij papiertoevoer met de FORWARD- of REVERSE-knop en tijdens een zelftest. Knippert om aan te geven dat er een fout is. RELEASE-lampje Brandt om aan te geven dat u slippapier kunt invoeren. SLIP-lampje Brandt als de stroom is ingeschakeld. Knippert als de printer wacht op het invoeren of verwijderen van een papierslip. Is uit als de printer een papierslip uitwerpt. Verwijderen van de demper De printer wordt voor transport beschermd door een transportdemper die u moet verwijderen voordat u de printer aanzet. Open de printer door aan de lip op het voorpaneel te trekken en verwijder de demper (zie afb. 1 op pagina 6). NB: Installeer de demper weer als u de printer transporteert. Gebruikershandleiding voor de TM-U590 21 Nederlands Gebruik van het deksel voor de aan/uitknop WAARSCHUWING: Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact trekken. Verder gebruik kan tot brand leiden. Het meegeleverde deksel voor de aan/uitknop voorkomt dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. Gebruik het deksel door het te installeren zoals getoond in afbeelding 2 op pagina 6. Installeren van de lintcassette Gebruik EPSON lintcassette ERC-31. Gebruik van lintcassettes die niet door EPSON zijn goedgekeurd, kan de printer beschadigen en maakt de garantie ongeldig. LET OP: Draai de toevoerknop van de lintcassette nooit in tegenovergestelde richting van het pijltje op de cassette; dat kan de cassette beschadigen. 1. Zet de printer aan en open het voorpaneel door de lip aan de linkerkant omhoog te trekken. 2. De printkop moet aan de rechterkant staan. 3. Als er al een lint is geïnstalleerd, verwijdert u dit door de lip beet te pakken en het lint uit de printer te trekken. 4. Draai de knop op de cassette twee of drie slagen in de richting van de pijl om het lint helemaal strak te trekken. 5. Plaats het lint en draai de knop op de cassette nog twee of drie slagen (zie afb. 3 op pagina 7). 6. Controleer of het lint geen vouwen of kreukels heeft en of het onder de printkop is geïnstalleerd zoals afgebeeld op het etiket in de printer. Inbrengen van het slippapier NB: Gebruik uitsluitend slippapier dat aan de specificaties voldoet. Geen gevouwen of gekreukeld papier gebruiken. 22 Gebruikershandleiding voor de TM-U590 Nederlands 1. Als het SLIP-lampje knippert, brengt u het slippapier in en gebruikt u de rechterrand van de slippapieropening als geleider (zie afb. 4 op pagina 7). 2. Nadat u de slip zo ver mogelijk in de opening hebt gestoken, detecteert de sensor de slip, stopt het SLIP-lampje met knipperen en gaat het constant branden en trekt de printer het papier naar binnen en bedrukt het. 3. Nadat het drukken is voltooid, gaat het SLIP-lampje uit en kunt u de slip verwijderen. Probleemoplossing Lichtjes op het bedieningspaneel branden niet. Controleer of de snoeren van de voeding goed in de printer, de voedingsunit en het stopcontact zijn gestoken. Het klinkt alsof de printer afdrukt, maar er wordt niets afgedrukt. Controleer of de lintcassette goed geïnstalleerd is. Vervang de lintcassette. Het ERROR-lampje knippert en er wordt niets afgedrukt. Zet de printer uit, controleer of er misschien papier is vastgelopen. Als de printer veel heeft gedrukt, kan de printkop oververhit zijn. Dit probleem verhelpt zichzelf doordat de printkop afkoelt. Zet de printer uit, wacht tien seconden en zet hem vervolgens weer aan. Neem contact op met een bevoegd servicemonteur als het probleem aanhoudt. Er ontbreekt een regel dots in de uitdraai. Misschien is de printkop beschadigd. Neem contact op met een bevoegd servicemonteur om de printer te laten repareren. Verwijderen van vastgelopen papier LET OP: Raak de printkop niet aan, aangezien hij na het afdrukken zeer heet kan zijn. Verwijder de printkopwagen van het slipgedeelte niet. 1. Zet de printer uit en open het voorpaneel. 2. Open het voorpaneel en verwijder het vastgelopen papier. Gebruikershandleiding voor de TM-U590 23 Nederlands Specificaties voor de TM-U590 Afdrukmethode Afdrukrichting Tekens per regel (standaard) Tekenstructuur Tekengrootte Aantal tekens Afdruksnelheid Toevoersnelheid papier Regelafstand (standaard) Papierspecificaties Seriële impact dot matrix, 9-pens verticale regel; wire pitch 0,353 mm Bidirectioneel, minimale afstand 9 × 9 lettertype: 66; 7 × 9 lettertype: 88: 5 × 9 lettertype; 66 Lettertype A: 9 × 9, 3 dots tussenafstand (halve dots); Lettertype B: 7 × 9, 2 dots tussenafstand (halve dots); Lettertype C: 5 × 9, 1-dot tussenafstand (normale dots) Lettertype A: (9 × 9) 1,6 × 3,1 mm Lettertype B: (7 × 9) 1,3 × 3,1 mm Lettertype C: (5 × 9) 1,6 × 3,1 mm Alfanumerieke tekens: 95; internationale tekens: 32 extended graphics: 128 × 10 pagina's (m.i.v. 1 spatiepagina) Lettertype A: (9 × 9) = 233 tekens/seconde Lettertype B: (7 × 9) = 311 tekens/seconde Lettertype C: (5 × 9) = 233 tekens/seconde Ongeveer 60,3 ms/regel, 4,23 mm toevoer; 86,4 mm/s, (continutoevoer) 4,23 mm Papiersoorten: Papierafmetingen: Normaal, carbon en drukgevoelig 70 × 70 mm tot 210 × 297 mm Papierdikte Enkele laag: 0,09 tot 0,2 mm Carbonpapier: maximaal 5 vel (origineel + 4 kopieën) Achtervel: 0,06 tot 0,15 mm Kopie en origineel: 0,04 tot 0,07 mm Carbonpapier: ongeveer 0,035 mm Totale dikte: maximaal 0,30 mm (voor willekeurige combinatie, van origineel tot origineel en 3 kopieën); maximaal 0,36 mm (voor willekeurige combinatie van 1 origineel tot 1 origineel en 4 kopieën) Drukgevoelig papier: maximaal 5 vel (origineel + 4 kopieën) Achtervel: 0,06 tot 0,15 mm Kopie en origineel: 0,06 tot 0,075 mm Totale dikte: maximaal 0,24 mm (origineel tot origineel en 3 kopieën); maximaal 0,30 mm (origineel en 4 kopieën) Aantal kopieën Origineel + 4 kopieën bij 20-45 °C Origineel + 1-3 kopieën bij 5-45 °C ERC-31(P) (paars) RS-232 serieel of IEEE 1284 parallel, RS-485 (dealeroptie) Lintcassette Interface (compatibel) Ontvangstbuffer D.K.D.-functie Voeding Stroomverbruik (bij 24 V) MTBF MCBF Temperatuur Vochtigheid Afmetingen Gewicht (massa) 69 bytes of 4 KB 2 drives + 24 V d.c. ± 10 % Bedrijf: gemiddeld: ong. 1,9 A piek: ong. 8 A Stand-by: gemiddeld: ong. 0,3 A 180 000 uur 29 miljoen regels Bedrijf: 5 tot 45 °C Opslag: -10 tot 50 °C (m.u.v. papier) Bedrijf: 10-90 % relatieve vochtigheid Opslag: 10-90 % relatieve vochtigheid, m.u.v. papier 185 × 252 × 266 mm (inclusief documenttafel) (H × B × D) Ongeveer 5 kg 24 Gebruikershandleiding voor de TM-U590
1 / 1

FARGO electronic TM-U590/U590P Handleiding

Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor