TFA Infrared Thermometer BEAM Handleiding

Type
Handleiding
2120
Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen.
1. Voor u met het apparaat gaat werken
Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo raakt u vertrouwd
met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en onderdelen kennen, komt u
belangrijke details te weten met het oog op het in bedrijf stellen van het appa-
raat en de omgang ermee en krijgt u tips voor het geval van een storing.
Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook
beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten
door verkeerd gebruik niet meer gelden.
Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de hand-
leiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet verantwoorde-
lijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.
Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies !
Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. goed!
2. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één
oogopslag
Voor het contact-free meten van de oppervlaktetemperatuur ook van hete,
gevaarlijke of moeilijk bereikbare objecten.
3. Voor uw veiligheid
Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden.
Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet
toegestaan en kan tot gevaarlijke blootstelling aan straling leiden.
Het apparaat is niet geschikt om de lichaamstemperatuur te meten.
Voorzichtig!
Kans op letsel:
Het product is voorzien van een klasse 2M laser. Indien het bordje op het pro-
duct niet in uw landstaal is, bevestig dan het juiste bordje op het product.
Richt de laserstraal nooit op spiegels of andere reflecterende oppervlakken. De
ongecontroleerd afgebogen straal zou personen of dieren kunnen raken.
Hete of gevaarlijke voorwerpen niet te dichtbij viseren!
Bewaar het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterij-
en kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen
2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt
dat de batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn
gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opla-
den. Kans op explosie!
Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een ver-
schillend type.
Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van
de batterijen te voorkomen.
Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril
wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!
Belangrijke informatie over de productveiligheid!
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
Bescherm het apparaat tegen grote of plotselinge temperatuurschommelingen.
Leg het apparaat niet in de buurt van hete voorwerpen.
Dompel het apparaat niet in water, anders kan er vocht binnendringen en dit tot
functiestoringen leiden. Tegen vocht beschermen.
Controleer de behuizing van het product. Gebruik het product niet als het
beschadigd lijkt. Controleer op barsten of ontbrekende kunststof.
Stoom, stof, rook etc. kan de meting nadelig beïnvloeden en de optische ele-
menten van het apparaat duurzaam storen.
EMC/RFI
Bescherm het apparaat tegen elektromagnetische straling (bijv. inductieverhit-
ting, microgolven) en statische elektriciteit. De meting kan door een elektro-
magnetische veldsterkte met hoge frequentie van ongeveer 3 V per meter
gestoord worden. De correcte werking wordt daardoor niet permanent beïn-
vloed.
4. Gebruiken
Houdt de meet-toets ingedrukt om de meeting te activeren.
De achtergrondverlichting wordt geactiveerd.
Met de ronde laserwaarneming kunt u het midden van het meetveld aangeven.
Laat nu de meet-toets los.
Op het display verschijnt HOLD en de actuele gemeten temperatuur voor 15
seconden.
Tijdens de meting wordt de maximale waarde (MAX verschijnt op het display)
aangetoond.
Druk op de °C/°F toets om te selecteren tussen Celsius (°C) of Fahrenheit (°F)
als temperatuur eenheid.
Het apparaat schakelt zich na 15 seconden uit als het niet wordt gebruikt.
5. Afstand, afmeting meetvlek en gezichtsveld
Als de afstand tot het meetobject (D) toeneemt wordt de meetvlek (S) groter in
de verhouding D:S = 12:1 (bijv. 120 cm afstand = 10 cm meetvlek). Om een zo
nauwkeurig mogelijke temperatuurweergave te verkrijgen dient het richtobject
zo dicht mogelijk geviseerd te worden.
Als de afstand te groot is, bestaat er gevaar dat ook buiten de meetvlek de tem-
peratuur gemeten wordt.
De ronde laserwaarneming helpt om het meetpunt precies aan te sturen. Op een
afstand van 2 m zijn de lasercirkel en de meetvlek congruent.
Let alstublieft op het volgende:
Voor het meten van glanzende of gepolijste metalen oppervlakken (roestvrij
staal, aluminium) is het apparaat niet geschikt.
Het apparaat kan niet door transparante oppervlakken zoals glas of plastic
meten. In plaats daarvan meet het de temperatuur van het transparante opper-
vlak.
BEAM - Infrarood-thermometer
BEAM - Infrarood-thermometer
VOORZICHTIG – LASER KLASSE 2M
Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal.
Licht nooit met de laserstraal in de ogen
van personen of dieren.
Het kan permanente schade aan het oog veroorzaken.
Golflengte: 635 - 660 nm | Output: <1mW
EN 60825-1:2015-07
TFA_No. 31.1132_Anleit_02_20 23.02.2020 16:04 Uhr Seite 11
2322
6. Schoonmaken en onderhoud
• De sensor is het gevoeligste onderdeel van uw infrarood-thermometer.
Bescherm het sensor gedeelte tegen verontreiniging.
Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen
schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
6.1 Batterijwissel
Het batterijsymbool is permanent op het scherm te zien.
Vol half vol leeg
Vervang de batterijen als het batterijsymbool op het display verschijnt.
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het vervangen van de bat-
terijen!
Het batterijvak bevindt zich aan de binnenkant van het handvat. Schuif het bat-
terijdeksel omhoog. Plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Batterijen
met de juiste poolrichting plaatsen
Sluit het batterijvak weer. Het deksel is goed in de behuizing, als je een klik hoort.
7. Storingswijzer
Probleem Oplossing
Geen indicatie Schakel het toestel in – houdt de meet-toets
ingedrukt
Batterijen met de juiste poolrichting plaatsen
Vervang de batterijen
Er2 Grote temperatuurveranderingen in korte tijd
Er3 Omgevingstemperatuur is buiten het bedrijfs-
temperatuur
Aanbevolen wachttijd: minimaal 30 minuten
Er * Verwijder de batterijen (zorg ervoor dat het
voor alle andere apparaat uitgeschakeld is)
problemen Aanbevolen wachttijd: minimaal 60 seconden
Indicatie „oFF” Automatische uitschakelfunctie
na 15 seconden
Indicatie „Hi/Lo” Gemeten temperatuur buiten het meetbereik
Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat
ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.
8. Verwijderen
Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kun-
nen worden gerecycled en hergebruikt.
Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden wegge-
gooid.
Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en
accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde con-
tainers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een
milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.
De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood
Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn
(WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.
Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De
gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zoda-
nig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrisch en
elektronisch apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te
garanderen.
9. Technische gegevens
Meetbereik: -38 °C …+ 365 °C / -36,4 °F…+689 °F
Bedrijfstemperatuur: 0 °C …+ 50 °C / +32 °F…+122 °F
Precisie: +15°C…+35°C / +59°F…+95°F:
±1,5 °C / 2,7 °F
-25°C…+ 365 °C / -13°F…+689 °F:
±2,5 °C of 2,5 %
-38°C…-25 °C / - 36,4°F…-13 °F:
±3 °C
Emissiegraad: 0,95 vast
Resolutie: 0,2°C / 0,5 °F
Aanspreektijd (90%): 1 seconde
Optische resolutie: 12 : 1
Spanningsvoorziening: Batterijen 2 x 1,5 V AAA
Automatische
uitschakelfunctie: ca. 15 seconden
Afmetingen behuizing: 40 x 85 x 175 mm
Gewicht: 151 g (alleen het apparaat)
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Duitsland
Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann wor-
den gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kun-
nen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informa-
tie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.
www.tfa-dostmann.de 02/20
BEAM - Infrarood-thermometer
BEAM - Infrarood-thermometer
TFA_No. 31.1132_Anleit_02_20 23.02.2020 16:04 Uhr Seite 12

Documenttranscriptie

TFA_No. 31.1132_Anleit_02_20 23.02.2020 16:04 Uhr Seite 11 BEAM - Infrarood-thermometer  Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen. 1. Voor u met het apparaat gaat werken • Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op het in bedrijf stellen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u tips voor het geval van een storing. • Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden. • Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. • Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies ! • Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. goed! 2. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één oogopslag • Voor het contact-free meten van de oppervlaktetemperatuur ook van hete, gevaarlijke of moeilijk bereikbare objecten. 3. Voor uw veiligheid • Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven. • Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan en kan tot gevaarlijke blootstelling aan straling leiden. • Het apparaat is niet geschikt om de lichaamstemperatuur te meten.  Voorzichtig! Kans op letsel: • Het product is voorzien van een klasse 2M laser. Indien het bordje op het product niet in uw landstaal is, bevestig dan het juiste bordje op het product.  VOORZICHTIG – LASER KLASSE 2M Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal. Licht nooit met de laserstraal in de ogen van personen of dieren. Het kan permanente schade aan het oog veroorzaken. Golflengte: 635 - 660 nm | Output: <1mW EN 60825-1:2015-07 • Richt de laserstraal nooit op spiegels of andere reflecterende oppervlakken. De ongecontroleerd afgebogen straal zou personen of dieren kunnen raken. • Hete of gevaarlijke voorwerpen niet te dichtbij viseren! • Bewaar het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen. • Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken. • Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie! • Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type. 20 BEAM - Infrarood-thermometer  • Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. • Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!  Belangrijke informatie over de productveiligheid! • • • • Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken. Bescherm het apparaat tegen grote of plotselinge temperatuurschommelingen. Leg het apparaat niet in de buurt van hete voorwerpen. Dompel het apparaat niet in water, anders kan er vocht binnendringen en dit tot functiestoringen leiden. Tegen vocht beschermen. • Controleer de behuizing van het product. Gebruik het product niet als het beschadigd lijkt. Controleer op barsten of ontbrekende kunststof. • Stoom, stof, rook etc. kan de meting nadelig beïnvloeden en de optische elementen van het apparaat duurzaam storen.  EMC/RFI • Bescherm het apparaat tegen elektromagnetische straling (bijv. inductieverhitting, microgolven) en statische elektriciteit. De meting kan door een elektromagnetische veldsterkte met hoge frequentie van ongeveer 3 V per meter gestoord worden. De correcte werking wordt daardoor niet permanent beïnvloed. 4. Gebruiken • Houdt de meet-toets ingedrukt om de meeting te activeren. • De achtergrondverlichting wordt geactiveerd. • Met de ronde laserwaarneming kunt u het midden van het meetveld aangeven. • Laat nu de meet-toets los. • Op het display verschijnt HOLD en de actuele gemeten temperatuur voor 15 seconden. • Tijdens de meting wordt de maximale waarde (MAX verschijnt op het display) aangetoond. • Druk op de °C/°F toets om te selecteren tussen Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) als temperatuur eenheid. • Het apparaat schakelt zich na 15 seconden uit als het niet wordt gebruikt. 5. Afstand, afmeting meetvlek en gezichtsveld • Als de afstand tot het meetobject (D) toeneemt wordt de meetvlek (S) groter in de verhouding D:S = 12:1 (bijv. 120 cm afstand = 10 cm meetvlek). Om een zo nauwkeurig mogelijke temperatuurweergave te verkrijgen dient het richtobject zo dicht mogelijk geviseerd te worden. • Als de afstand te groot is, bestaat er gevaar dat ook buiten de meetvlek de temperatuur gemeten wordt. • De ronde laserwaarneming helpt om het meetpunt precies aan te sturen. Op een afstand van 2 m zijn de lasercirkel en de meetvlek congruent. Let alstublieft op het volgende: • Voor het meten van glanzende of gepolijste metalen oppervlakken (roestvrij staal, aluminium) is het apparaat niet geschikt. • Het apparaat kan niet door transparante oppervlakken zoals glas of plastic meten. In plaats daarvan meet het de temperatuur van het transparante oppervlak. 21 TFA_No. 31.1132_Anleit_02_20 23.02.2020 16:04 Uhr Seite 12  BEAM - Infrarood-thermometer BEAM - Infrarood-thermometer 6. Schoonmaken en onderhoud • De sensor is het gevoeligste onderdeel van uw infrarood-thermometer. Bescherm het sensor gedeelte tegen verontreiniging. • Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken! • Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.  De benamingen van de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrisch en elektronisch apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen. 6.1 Batterijwissel • Het batterijsymbool is permanent op het scherm te zien. 9. Technische gegevens Vol half vol leeg • Vervang de batterijen als het batterijsymbool op het display verschijnt. • Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het vervangen van de batterijen! • Het batterijvak bevindt zich aan de binnenkant van het handvat. Schuif het batterijdeksel omhoog. Plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Batterijen met de juiste poolrichting plaatsen • Sluit het batterijvak weer. Het deksel is goed in de behuizing, als je een klik hoort. 7. Storingswijzer Probleem Geen indicatie Oplossing ➜ Schakel het toestel in – houdt de meet-toets ingedrukt ➜ Batterijen met de juiste poolrichting plaatsen ➜ Vervang de batterijen Er2 ➜ Grote temperatuurveranderingen in korte tijd Er3 ➜ Omgevingstemperatuur is buiten het bedrijfstemperatuur Aanbevolen wachttijd: minimaal 30 minuten Er * voor alle andere problemen ➜ Verwijder de batterijen (zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is) Aanbevolen wachttijd: minimaal 60 seconden Indicatie „oFF” ➜ Automatische uitschakelfunctie na 15 seconden Indicatie „Hi/Lo” ➜ Gemeten temperatuur buiten het meetbereik Meetbereik: -38 °C …+ 365 °C / -36,4 °F…+689 °F Bedrijfstemperatuur: 0 °C …+ 50 °C / +32 °F…+122 °F Precisie: +15°C…+35°C / +59°F…+95°F: ±1,5 °C / 2,7 °F -25°C…+ 365 °C / -13°F…+689 °F: ±2,5 °C of 2,5 % -38°C…-25 °C / - 36,4°F…-13 °F: ±3 °C Emissiegraad: 0,95 vast Resolutie: 0,2°C / 0,5 °F Aanspreektijd (90%): 1 seconde Optische resolutie: 12 : 1 Spanningsvoorziening: Batterijen 2 x 1,5 V AAA Automatische uitschakelfunctie: ca. 15 seconden Afmetingen behuizing: 40 x 85 x 175 mm Gewicht: 151 g (alleen het apparaat) Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt. 8. Verwijderen Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen. 22 TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Duitsland Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage. www.tfa-dostmann.de 02/20 23
1 / 1

TFA Infrared Thermometer BEAM Handleiding

Type
Handleiding