Basic XL BXL-SFN16 Handleiding

Categorie
Huishoudelijke fans
Type
Handleiding
05-03-2012
BXL-SFN16
MANUAL (p. 2)
Stand fan
ANLEITUNG (S. 3)
Standventilator
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Ventilateur sur pied
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
Staande ventilator
MANUALE (p. 9)
Ventilatore con supporto
MANUAL DE USO (p. 10)
Ventilador de pedestal
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
Állványos ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 14)
Jalustatuuletin
BRUKSANVISNING (s. 15)
Stående fläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 17)
Ventilátor s podstavcem
MANUAL DE UTILIZARE (p. 19)
Ventilator cu picior
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20)
Ανεμιστήρας δαπέδου
BRUGERVEJLEDNING (s. 22)
Ventilator med fod
VEILEDNING (s. 24)
Stående vifte
7
- Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs
détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.
- Ce manuel a été produit avec soin. Toutefois, aucun droit ne peut en dériver. König Electronic ne peut être
tenu responsable pour des erreurs de ce manuel ou de leurs conséquences.
- Conservez ce manuel et l’emballage pour toute référence ultérieure.
Attention :
Ce symbole figure sur l’appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas
être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de
produits.
NEDERLANDS
Staande ventilator
Voetstuk- en standaardmontage:
1. Haal de onderdelen van het voetstuk en de standaard uit de doos.
2. Draai de hoogteverstelling linksom, en trek de stalen buis uit de standaard. Draai vervolgens de
hoogteverstelling rechtsom om het vast te zetten.
3. Plaats de standaard in het voetstuk, bevestig de schroefmoer tegen de standaard aan de onderkant van
het voetstuk en zet het vast.
4. Pas de hoogte van de ventilator aan u behoefte aan.
Montage van de ventilatorkop en kolom:
1. Draai de knop aan de onderkant van het ventilatorlichaam los.
2. Zet de kolomverlenging in het gat van het ventilatorlichaam, draai vervolgens de knop om het vast te
zetten.
3. Verwijder de spinner en het plastic moer aan de voorzijde van de motoras en draai vervolgens de plastic
moer vast. (Afbeelding 1)
1. Vergrendeling
2. Spinner
3. Korfvergrendeling
4. Moer
5. Kunststof
4. Plaats het blad op de as, zorg ervoor dat de aanslagpen in de groef van het blad valt. Schroef de spinner
linksom om het blad vast te zetten. (Afbeelding 2)
1. Spinner
2. Vergrendeling
3. Bladen
4. Groef
5. Aanslagpen
5. Zet de voorste beschermkorf tegen de achterste beschermkorf en sluit de vergrendeling om zowel de
voorste als de achterste beschermkorf tegen elkaar te bevestigen.
Gebruiksaanwijzing
Snelheidsfunctie:
Gebruik de “snelheid”-schakelaar om de ventilator “aan/uit” te schakelen en pas de snelheid aan door op de
schakelaar met de volgende nummers te drukken:
0-Uit 2-Matig
1-Laag 3-Hoog
A
FBEELDING 2
A
FBEELDING 1
8
Zwenkfunctie:
Om het zwenken van de ventilator te starten, druk op de zwenkknop welke te vinden is bovenop de
motorbehuizing.Om de directionele luchtstroom te krijgen, trek aan de zwenkknop.
Hoekfunctie:
Draai de hoekknop los, pas de ventilatorkop onder de gewenste hoek aan door de ventilatorkop vast te
houden, draai vervolgens de knop vast.
Timer-functie:
Druk op de timer en kies een tijd tussen 0 tot 60 minuten.
Onderhoud:
Gebruik een zachte vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om de ventilator te reinigen. Gebruik
geen schuurmiddelen om de plastic onderdelen van de ventilator schoon te maken.
Zorg ervoor dat de ventilator goed blijft functioneren, breng elke 12 maanden druppels schone motorolie
aan op de voor- en achterlagers van de motor.
Vóór opslag, reinig de ventilator volledig, verpak vervolgens in de plastic zak en sla op een koele droge
plek op.
Voorzichtig:
Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door om de bediening van de ventilator te begrijpen.
Zorg ervoor dat de voeding met de nominale spanning en frequentie van de ventilator overeenkomen.
Steek geen vingers, of andere voorwerpen door de korven wanneer de ventilator functioneert.
Haal de stekker uit het stopcontact vóór het verplaatsen van de ventilator.
Haal vóór het schoonmaken de stekker van de ventilator uit het stopcontact.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit
product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus
wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de
elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen
voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit
product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.
Algemeen:
- Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.
- Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
- Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. König
Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de
gevolgen daarvan.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort
producten zijn er speciale inzamelingspunten.
26
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat /
Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected]
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: /
Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme,
että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το
προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:
Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: /
Merke: Basic XL
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο:
Description: Stand fan
Beschreibung: Standventilator
Description : Ventilateur sur pied
Omschrijving: Staande ventilator
Descrizione: Ventilatore con supporto
Descripción: Ventilador de pedestal
Megnevezése: Állványos ventilátor
Kuvaus: Jalustatuuletin
Beskrivning: Stående fläkt
Popis: Ventilátor s podstavcem
Descriere: Ventilator cu picior
Περιγραφή: Ανεμιστήρας δαπέδου
Beskrivelse: Ventilator med fod
Beskrivelse: Stående vifte
Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes
suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es
conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: /
Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele
standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med følgende
standarder: / Overensstemmer med følgende standarder:
EN 60335-1:2002;A11;A1;A12;A2;A13;A14, EN 60335-2-80:2003;A1;A2, EN 62233:2008,
EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009,
EN 61000-3-3:2008
EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU
direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE / Οδηγία(ες) της ΕΕ / EU
direktiv(er) / EU-direktiv(ene): 2006/95/EC
AND 2004/108/EC
‘s-Hertogenbosch, 02-01-2012
Mr. / Hr. / M. / Dhr. / Sig. / Sr. D. / Úr / Mr. / Herr. / Pan / Dl. / Κ. / Hr. /
Herr: Randolf Richardson
Chief Operating Officer / Geschäftsführer / Chef des operations /
Operationeel Directeur / Responsabile Operativo / Director de
Operaciones / Üzemviteli Igazgató / Käyttöpäällikkö / Driftschef /
Provozní ředitel / Director principal / Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων /
Chief Operating Officer / Administrerende Driftsdirektør
Copyright ©

Documenttranscriptie

BXL-SFN16 MANUAL (p. 2) Stand fan ANLEITUNG (S. 3) Standventilator MODE D’EMPLOI (p. 5) Ventilateur sur pied GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7) Staande ventilator MANUALE (p. 9) Ventilatore con supporto MANUAL DE USO (p. 10) Ventilador de pedestal HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.) Állványos ventilátor KÄYTTÖOHJE (s. 14) Jalustatuuletin BRUKSANVISNING (s. 15) Stående fläkt NÁVOD K POUŽITÍ (s. 17) Ventilátor s podstavcem MANUAL DE UTILIZARE (p. 19) Ventilator cu picior ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20) Ανεμιστήρας δαπέδου BRUGERVEJLEDNING (s. 22) Ventilator med fod VEILEDNING (s. 24) Stående vifte 05-03-2012 - Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents. - Ce manuel a été produit avec soin. Toutefois, aucun droit ne peut en dériver. König Electronic ne peut être tenu responsable pour des erreurs de ce manuel ou de leurs conséquences. - Conservez ce manuel et l’emballage pour toute référence ultérieure. Attention : Ce symbole figure sur l’appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits. NEDERLANDS Staande ventilator Voetstuk- en standaardmontage: 1. Haal de onderdelen van het voetstuk en de standaard uit de doos. 2. Draai de hoogteverstelling linksom, en trek de stalen buis uit de standaard. Draai vervolgens de hoogteverstelling rechtsom om het vast te zetten. 3. Plaats de standaard in het voetstuk, bevestig de schroefmoer tegen de standaard aan de onderkant van het voetstuk en zet het vast. 4. Pas de hoogte van de ventilator aan u behoefte aan. Montage van de ventilatorkop en kolom: 1. 2. 3. Draai de knop aan de onderkant van het ventilatorlichaam los. Zet de kolomverlenging in het gat van het ventilatorlichaam, draai vervolgens de knop om het vast te zetten. Verwijder de spinner en het plastic moer aan de voorzijde van de motoras en draai vervolgens de plastic moer vast. (Afbeelding 1) 1. 2. 3. 4. 5. Vergrendeling Spinner Korfvergrendeling Moer Kunststof AFBEELDING 1 4. Plaats het blad op de as, zorg ervoor dat de aanslagpen in de groef van het blad valt. Schroef de spinner linksom om het blad vast te zetten. (Afbeelding 2) 1. 2. 3. 4. 5. Spinner Vergrendeling Bladen Groef Aanslagpen AFBEELDING 2 5. Zet de voorste beschermkorf tegen de achterste beschermkorf en sluit de vergrendeling om zowel de voorste als de achterste beschermkorf tegen elkaar te bevestigen. Gebruiksaanwijzing Snelheidsfunctie: Gebruik de “snelheid”-schakelaar om de ventilator “aan/uit” te schakelen en pas de snelheid aan door op de schakelaar met de volgende nummers te drukken: 0-Uit 2-Matig 1-Laag 3-Hoog 7 Zwenkfunctie: Om het zwenken van de ventilator te starten, druk op de zwenkknop welke te vinden is bovenop de motorbehuizing.Om de directionele luchtstroom te krijgen, trek aan de zwenkknop. Hoekfunctie: Draai de hoekknop los, pas de ventilatorkop onder de gewenste hoek aan door de ventilatorkop vast te houden, draai vervolgens de knop vast. Timer-functie: Druk op de timer en kies een tijd tussen 0 tot 60 minuten. Onderhoud: • • • Gebruik een zachte vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om de ventilator te reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen om de plastic onderdelen van de ventilator schoon te maken. Zorg ervoor dat de ventilator goed blijft functioneren, breng elke 12 maanden druppels schone motorolie aan op de voor- en achterlagers van de motor. Vóór opslag, reinig de ventilator volledig, verpak vervolgens in de plastic zak en sla op een koele droge plek op. Voorzichtig: • • • • • Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door om de bediening van de ventilator te begrijpen. Zorg ervoor dat de voeding met de nominale spanning en frequentie van de ventilator overeenkomen. Steek geen vingers, of andere voorwerpen door de korven wanneer de ventilator functioneert. Haal de stekker uit het stopcontact vóór het verplaatsen van de ventilator. Haal vóór het schoonmaken de stekker van de ventilator uit het stopcontact. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen: Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht. Onderhoud: Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Garantie: Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Algemeen: - Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. - Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. - Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. König Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan. - Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging. Let op: Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. 8 Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας / Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ‘s-Hertogenbosch The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055 Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected] Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet: Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: / Merke: Basic XL Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: Description: Stand fan Beschreibung: Standventilator Description : Ventilateur sur pied Omschrijving: Staande ventilator Descrizione: Ventilatore con supporto Descripción: Ventilador de pedestal Megnevezése: Állványos ventilátor Kuvaus: Jalustatuuletin Beskrivning: Stående fläkt Popis: Ventilátor s podstavcem Descriere: Ventilator cu picior Περιγραφή: Ανεμιστήρας δαπέδου Beskrivelse: Ventilator med fod Beskrivelse: Stående vifte Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder: EN 60335-1:2002;A11;A1;A12;A2;A13;A14, EN 60335-2-80:2003;A1;A2, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009, EN 61000-3-3:2008 EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE / Οδηγία(ες) της ΕΕ / EU direktiv(er) / EU-direktiv(ene): 2006/95/EC AND 2004/108/EC ‘s-Hertogenbosch, 02-01-2012 Mr. / Hr. / M. / Dhr. / Sig. / Sr. D. / Úr / Mr. / Herr. / Pan / Dl. / Κ. / Hr. / Herr: Randolf Richardson Chief Operating Officer / Geschäftsführer / Chef des operations / Operationeel Directeur / Responsabile Operativo / Director de Operaciones / Üzemviteli Igazgató / Käyttöpäällikkö / Driftschef / Provozní ředitel / Director principal / Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων / Chief Operating Officer / Administrerende Driftsdirektør Copyright © 26
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Basic XL BXL-SFN16 Handleiding

Categorie
Huishoudelijke fans
Type
Handleiding

Gerelateerde artikelen