Acer C200 Handleiding

Categorie
Dataprojectoren
Type
Handleiding
# Beschrijving # Beschrijving
1 Projectielens 11 Koptelefoon
2 Scherpstelring 12 Resetopening
3 Luchtinlaat 13 HDMI/MHL-aansluiting
4 Wiel voor regelen
van kantelhoek /
draaihendel
14 5V DC-
uitgangsaansluiting
5 Luchtuitlaat 15 Gelijkstroomingang
6 Richtingstoetsen 16 Voedingsknop
7 Volume lager 17 Kensington™-slotpoort
8 MODUS/Bevestiging 18 LED-batterij-indicator
9 Volume HOGER 19 LED-indicator voeding/
lading
10 MENU/Afsluiten
1. Dit product kan alleen worden geïnstalleerd in de
desktop, anders zou de levensduur van de lamp
ingrijpend kunnen afnemen.
2. Houd de voeding altijd hoger dan 30% voor een betere
levensduur van de cel.
3. Laad de voedingsbank minstens elke drie maanden op.
4. Beschermen tegen vocht en corrosieve materialen.
5. De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
er geen signaal invoer is na 15 minuten.
6. De projector gaat automatisch naar de Eco-modus voor
energiebesparing als er na 5 minuten geen signaalinvoer
is.
7. Met technologie van snel opladen zal het
spanningsniveau van de batterij toenemen van 5% tot
80% in ongeveer 3 uur en 30 minuten, en naar 100% in
ongeveer 4 uur en 45 minuten.
8. De batterijcapaciteit zal afnemen door een langere duur
en meer recyclingtijden.
Herinnering & onderhoud
Status uitvoervermogen
Inschakelen Uitschakelen
Voedings-
adapter
Voedings-
batterij
Voedings-
adapter
Voedings-
batterij
DC 5V-
UITGANG
5V 5V 5V 5V
MHL 5V 5V X X
HDMI X X X X
Opmerking
:
Wanneer MHL is aangesloten op de projector,
zal de DC 5V-uitgang niet werken.
Compatibiliteitsmodi
A. HDMI-PC
Resolutie
Vernieuwings-
frequentie (Hz)
SVGA/XGA/WXGA/1080p 60
B. HDMI-Video (MHL)
Resolutie
Vernieuwings-
frequentie (Hz)
480i/480p/720p/1080i/1080p* 60
576i/576p/720p/1080i/1080p* 50
1080p 24
Opmerking
:
* MHL wordt niet ondersteund.
LED)indicator / bericht
Batterijstatus Opladen Voltooid
POWER_LED Rood Blauw
Batterijniveau BATT_LED Bericht
70%
~
100% Groen
De projector zal
automatisch
worden
uitgeschakeld
na
:
(seconden)
40%
~
70% Oranje
5%
~
40% Rood
< 5%
#1
Rood (knipperend)
(0,5s aan/0,5s uit)
10s
Ventilator defect
#2
Rood (knipperend)
(1s aan/0,5s uit)
30s
Projector
oververhit
#2
Rood (knipperend)
(0,5s aan/1s uit)
30s
Oververhitting
batterij
Oranje
(knipperend)
--
Opmerking
:
#1
De projector zal automatisch worden uitgeschakeld na
gebeurtenis.
#2
De projector zal automatisch worden uitgeschakeld
voor gebeurtenis.
Nederlands
Inleiding
Overzicht van het product
14
11
15
16
13
17
19 18
12
6
4
5
7 8 9
1
2
3
10
Ontladingstijd batterij onder weergavemodus
Eco Standaard Helder
HDMI
#1
O O O
Levensduur batterij
#2
(uur) 4,5 3 2
Opmerking
:
#1
1920x1080@60Hz
#2
DC5V-uitgang uitgeschakeld
Voeding
Inschakelen Lang drukken >1s
Uitschakelen Kort drukken <1s tweemaal
Voedingsbank
aan/uit
Kort drukken <1s
onder batterijmodus
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen
FCC-verklaring
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging
te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die,
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere
installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio-
of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit
te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een
of meer van de volgende maatregelen te nemen:
 
 
 
de ontvanger is aangesloten.
 
Opmerking: Afgeschermde kabels
Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met
afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.
Opmerking: Randapparaten
Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.)

B-apparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met

ontvangst veroorzaken.
Let op
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend
door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken,
nietig verklaren.
Gebruiksvoorwaarden
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking
kunnen veroorzaken.
Opmerking: Canadese gebruikers
Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
CE-conformiteitsverklaring
Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC Richtlijn 2014/30/EU,
de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en
Richtlijn 2009/125/EG met betrekking tot het tot stand brengen van een kader
voor de instelling van ecodesign vereisten voor energieverwante producten.
Informatie voor uw veiligheid en comfort
Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit
document zodat u het later opnieuw kunt
raadplegen.
Volg alle waarschuwingen en instructies op die op
het product zijn gemarkeerd.
Elektriciteit gebruiken
Dit product moet worden gebruikt met het type
stroom dat op het markeerlabel is aangegeven. Als
u niet zeker bent van het beschikbare stroomtype,
moet u contact opnemen met uw leverancier of uw
lokale elektriciteitsmaatschappij.
Reparatie en onderhoud product
Probeer niet zelf het product te repareren,
aangezien het openen of verwijderen van de deksels
u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken
of andere risico’s. Laat onderhoud en reparaties

Aanvullende veiligheidsinformatie
Kijk niet in de lens van de projector wanneer het
licht is ingeschakeld. Het heldere licht kan uw ogen
beschadigen.
Plaats het product niet in de volgende omgevingen:
Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof
of sigarettenrook de optische onderdelen kan
aantasten waardoor de levensduur wordt verkort
en het beeld wordt verdonkerd.
Locaties met een omgevingstemperatuur van
meer dan 40 ºC/104 ºF.
Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets
verkeerd is met uw projector. Gebruik het apparaat
niet als er rook, vreemde geluiden of geuren uit uw
projector komen. Dit kan brand of elektrische schok
veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat
onmiddellijk los en neem contact op met uw
leverancier.
Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit
kan brand veroorzaken.
Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer
de projector in gebruik is. Dit kan uw ogen
beschadigen.
Instructies met betrekking tot
afvalverwijdering
Gooi dit elektronische apparaat niet
bij het huishoudelijke vuil wanneer
u het niet langer gebruikt. Recycleer
om de pollutie te minimaliseren en
de maximale bescherming van het
wereldwijde milieu te garanderen. Meer
informatie over afval van elektrische
en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op
de website http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm
Nederlands
Lijst met OSD-functies
(Op pictogram) (Op selectie )
Weergave
Weergavemodus: Kies uw gewenste modus uit Helder, Standaard of Eco.
Helderheid: Past de helderheid van het beeld aan.
Contrast: Past het contrast van het beeld aan.
Projectiemodus: Kies Voor of Achter.
Beeldverhouding: Kies uw gewenste beeldverhouding.
Trapeziumcorrectie Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie wordt veroorzaakt.
Volume Past het volume van de koptelefoon aan.
Informatie Geef de projectorinformatie voor deze projector weer.
Taal Selecteer uw gewenste menutaal.
Instelling Reset: Kies "Ja" om de parameters van alle menu's opnieuw in te stellen volgens de fabrieksinstellingen.
Opmerking 1
:

Opmerking 2
:
Garandeert de geluidskwaliteit van de USB-luidspreker niet.
Gebruik van projector in een zijwaartse of
plafondmodus wordt niet ondersteund.

Documenttranscriptie

Nederlands Inleiding • Overzicht van het product 11 12 10 13 14 17 16 15 6 7 8 19 18 9 5 # 1 2 3 4 Beschrijving Projectielens Scherpstelring Luchtinlaat Wiel voor regelen van kantelhoek / draaihendel 5 Luchtuitlaat 6 Richtingstoetsen # 11 12 13 14 15 Gelijkstroomingang 16 Voedingsknop 7 Volume lager 17 Kensington™-slotpoort 8 MODUS/Bevestiging 18 LED-batterij-indicator 9 Volume HOGER 19 LED-indicator voeding/ lading 1 2 10 MENU/Afsluiten 3 • Voeding 4 Inschakelen Voedingsbatterij Voedingsadapter Voedingsbatterij 5V 5V 5V 5V 5V 5V X X HDMI X X X X Opmerking: Wanneer MHL is aangesloten op de projector, zal de DC 5V-uitgang niet werken. • Ontladingstijd batterij onder weergavemodus #2 Levensduur batterij (uur) Lang drukken >1s Uitschakelen Kort drukken <1s tweemaal Voedingsbank aan/uit Kort drukken <1s onder batterijmodus A. HDMI-PC Uitschakelen Voedingsadapter HDMI #1 Inschakelen • Compatibiliteitsmodi • Status uitvoervermogen DC 5VUITGANG MHL Beschrijving Koptelefoon Resetopening HDMI/MHL-aansluiting 5V DCuitgangsaansluiting Vernieuwingsfrequentie (Hz) 60 Resolutie SVGA/XGA/WXGA/1080p B. HDMI-Video (MHL) 480i/480p/720p/1080i/1080p* Vernieuwingsfrequentie (Hz) 60 576i/576p/720p/1080i/1080p* 50 1080p 24 Resolutie Opmerking: * MHL wordt niet ondersteund. Eco O Standaard O Helder O 4,5 3 2 Opmerking: #1 1920x1080@60Hz #2 DC5V-uitgang uitgeschakeld Herinnering & onderhoud 1. Dit product kan alleen worden geïnstalleerd in de desktop, anders zou de levensduur van de lamp ingrijpend kunnen afnemen. 2. Houd de voeding altijd hoger dan 30% voor een betere levensduur van de cel. 3. Laad de voedingsbank minstens elke drie maanden op. 4. Beschermen tegen vocht en corrosieve materialen. 5. De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen signaal invoer is na 15 minuten. 6. De projector gaat automatisch naar de Eco-modus voor energiebesparing als er na 5 minuten geen signaalinvoer is. 7. Met technologie van snel opladen zal het spanningsniveau van de batterij toenemen van 5% tot 80% in ongeveer 3 uur en 30 minuten, en naar 100% in ongeveer 4 uur en 45 minuten. 8. De batterijcapaciteit zal afnemen door een langere duur en meer recyclingtijden. • LED)indicator / bericht Batterijstatus Opladen POWER_LED Rood Blauw Batterijniveau BATT_LED Bericht 70%~100% Groen 40%~70% Oranje 5%~40% #1 < 5% Ventilator defect#2 Rood Rood (knipperend) (0,5s aan/0,5s uit) Rood (knipperend) (1s aan/0,5s uit) Rood (knipperend) (0,5s aan/1s uit) Oranje (knipperend) Voltooid De projector zal automatisch worden uitgeschakeld na: (seconden) 10s 30s Projector 30s oververhit#2 Oververhitting -batterij Opmerking: #1 De projector zal automatisch worden uitgeschakeld na gebeurtenis. #2 De projector zal automatisch worden uitgeschakeld voor gebeurtenis. Nederlands • Lijst met OSD-functies (Op pictogram) (Op selectie ) Weergavemodus: Kies uw gewenste modus uit Helder, Standaard of Eco. Helderheid: Past de helderheid van het beeld aan. Weergave Contrast: Past het contrast van het beeld aan. Projectiemodus: Kies Voor of Achter. Beeldverhouding: Kies uw gewenste beeldverhouding. Trapeziumcorrectie Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie wordt veroorzaakt. Volume Past het volume van de koptelefoon aan. Informatie Geef de projectorinformatie voor deze projector weer. Taal Selecteer uw gewenste menutaal. Instelling Reset: Kies "Ja" om de parameters van alle menu's opnieuw in te stellen volgens de fabrieksinstellingen. Opmerking 1: Functies variëren afhankelijk van modeldefinitie. Opmerking 2: Garandeert de geluidskwaliteit van de USB-luidspreker niet. Informatie voor uw veiligheid en comfort Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn gemarkeerd. Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen FCC-verklaring Elektriciteit gebruiken Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij. Reparatie en onderhoud product Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken of andere risico’s. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Aanvullende veiligheidsinformatie • Kijk niet in de lens van de projector wanneer het licht is ingeschakeld. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen. • Plaats het product niet in de volgende omgevingen: ■ Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof of sigarettenrook de optische onderdelen kan aantasten waardoor de levensduur wordt verkort en het beeld wordt verdonkerd. ■ Locaties met een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ºC/104 ºF. • Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets verkeerd is met uw projector. Gebruik het apparaat niet als er rook, vreemde geluiden of geuren uit uw projector komen. Dit kan brand of elektrische schok veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat onmiddellijk los en neem contact op met uw leverancier. • Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit kan brand veroorzaken. • Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer de projector in gebruik is. Dit kan uw ogen beschadigen. Instructies met betrekking tot afvalverwijdering Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website http://www.acer-group.com/public/ Sustainability/sustainability01.htm Gebruik van projector in een zijwaartse of plafondmodus wordt niet ondersteund. • • • • Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radioof televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Opmerking: Afgeschermde kabels Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd. Opmerking: Randapparaten Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse B-apparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met niet-gecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken. Let op Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig verklaren. Gebruiksvoorwaarden Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Opmerking: Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. CE-conformiteitsverklaring Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC Richtlijn 2014/30/EU, de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2009/125/EG met betrekking tot het tot stand brengen van een kader voor de instelling van ecodesign vereisten voor energieverwante producten.
1 / 1