Clatronic FR 3747 Handleiding

Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

FR3747H_IM 24.10.19
3
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo Elementi di comando Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора •
FR3747H_IM 24.10.19
4
Bedienfeld
Bedieningspaneel Panneau de commande • Panel de control
Tastierino comandi • Control Panel • Panel sterowania
Kezelőtábla Панель управления •
FR3747H_IM 24.10.19
13
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ...........................3
Bedieningspaneel ............................................................... 4
Algemene opmerkingen ................................................... 13
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat ........14
Het apparaat uitpakken ....................................................15
Omvang van de levering ..................................................15
Overzicht van de bedieningselementen .........................15
Opmerkingen voor het gebruik .......................................15
Locatie ............................................................................ 15
Aansluitwaarde ...............................................................16
Elektrische aansluiting ...................................................16
Standby (Stand-by modus) ............................................16
Het apparaat in- / uitschakelen ....................................... 16
Alvorens ingebruikname ................................................16
Gebruiksaanwijzingen .................................................... 16
Functietoetsen ..................................................................16
Automatische functies .................................................... 16
Wijzigen van temperatuur en tijd ...................................17
Zet de verlichting aan ..................................................... 17
Voedsel opwarmen ........................................................17
Rotisserie inschakelen ...................................................17
Voorbereiding .................................................................... 17
Gebruik met het frituurmandje .......................................17
Gebruik met de rotisserie en de xeerclips ...................17
Gebruik met de bakplaat en de inschuifroosters ........... 18
Gebruik van het apparaat.................................................18
Onderbreken van de werking .........................................18
Einde van de werking .....................................................18
Reiniging ............................................................................ 18
Accessoires .................................................................... 18
Behuizing ........................................................................18
Opslaan .............................................................................. 18
Verhelpen van storingen .................................................. 19
Technische gegevens .......................................................19
Verwijdering .......................................................................19
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” ...................19
Algemene opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er
bestaat gevaar voor verstikking!
FR3747H_IM 24.10.19
14
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het
product:
WAARSCHUWING: Heet oppervlak!
Gevaar op brandwonden!
Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het
apparaat erg heet worden.
Raak het apparaat daarom alleen aan bij de deurhendel en het
bedieningspaneel. Gebruik zonodig ovenhandschoenen.
Tijdens het gebruik kan hete stoom vrijkomen uit de luchtuitlaat-
opening. Houd voldoende afstand.
Dek de luchtinlaatopening en de luchtuitlaatopening niet af om
een goede luchtcirculatie te garanderen.
Houd voldoende afstand (15 cm) van licht ontvlambare voorwer-
pen, zoals meubels, gordijnen, enz.!
Plaats het apparaat nooit onder keukenkastjes vanwege rijzende
hitte en dampen.
Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afzonderlijk
afstandsbedieningsysteem.
Verander niets aan de veiligheidsschakelaar.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger
dan 8 jaar of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, ten-
zij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met
betrekking tot gebruik van het apparaat door iemand die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
FR3747H_IM 24.10.19
15
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kin-
deren worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid
worden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jon-
ger dan 8 jaar.
Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een
erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze
door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen
vervangen worden om gevaar te vermijden.
LET OP:
Dit apparaat mag niet in water ondergedompeld worden tijdens
het reinigen. Let op de voorschriften die we voor u hebben opge-
nomen in het hoofdstuk “Reiniging”.
Het apparaat uitpakken
1. Verwijder het apparaat uit de verpakking.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, zoals folies, vulma-
terialen, kabelbinders en kartonverpakking.
3. Controleer de omvang van de leveringen op compleet-
heid.
4. Indien er sprake is van ontbrekende onderdelen of
duidelijke schade, dient het apparaat niet te worden
gebruikt. Breng het apparaat onmiddellijk terug naar de
verkoper.
Omvang van de levering
1 × Hete lucht friteuse
1 × Frituurmandje met deksel
1 × Verwijderhulpstuk
2 × Fixeerclipjes
1 × Rotisserie
1 × Bakplaat / opvangbak voor vet
2 × Inschuifrooster
Overzicht van de bedieningselementen
Afbeelding A, pagina 3
1 Luchtinlaatopening
2 Display
3 Luchtuitlaatopening
4 Behuizing
5 Deur
6 Deurhendel
7 Ontgrendeling
8 Geleiderails
9 Steun voor de rotisserie / het frituurmandje
10 Bedieningspaneel
11 Frituurmandje
11a Deksel
12 Verwijderhulpstuk
13 Fixeerclipjes
14 Rotisserie
15 Bakplaat / opvangbak voor vet
16 Inschuifrooster
Afbeelding B, pagina 4:
Symbolen op het bedieningspaneel
17 Toetsen voor programmakeuze
18
en toetsen voor de tijdinstelling ( )
19 toets (Het apparaat in- / uitschakelen)
20 toets (Rotisserie inschakelen)
21 toets (Voedsel opwarmen)
22 toets (Zet de verlichting aan)
23 en toetsen voor de temperatuur-instelling ( )
Opmerkingen voor het gebruik
Locatie
Zet het apparaat op een niet-gladde, vlakke en hittebe-
stendige ondergrond.
Zorg dat het apparaat en het netsnoer nooit op een heet
oppervlak of in de buurt van hittebronnen (fornuis, oven)
terecht komen.
FR3747H_IM 24.10.19
16
Aansluitwaarde
Het apparaat kan maximaal een vermogen van 1500 W op-
nemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam,
te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via
een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: Overbelasting!
Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
Gebruik geen meervoudige contactdozen omdat dit
apparaat te veel vermogen heeft.
Elektrische aansluiting
1. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer
of de te gebruiken netspanning overeenkomt met die
van het apparaat. U vindt de benodigde informatie op het
typeplaatje.
2. Sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcon-
tact. U hoort een pieptoon en alle symbolen gaan kort
branden. De
toets brandt rood.
Standby (Stand-by modus)
OPMERKING:
Het apparaat staat in stand-by als de
toets rood
brandt.
In de volgende situaties zal het apparaat naar stand-by
schakelen:
Wanneer de stekker wordt ingestoken.
Als er ongeveer 60 seconden lang geen toets wordt
ingedrukt.
Wanneer de tijd is verstreken.
Wanneer u de
toets ong. 3 seconden houdt ingedrukt.
Om de stand-by-modus te verlaten drukt u op de
toets.
Alle symbolen lichten op en de toets knippert rood.
Het apparaat in- / uitschakelen
Schakel het apparaat in en uit met behulp van de
toets.
OPMERKING:
Bediening is alleen mogelijk als de deur gesloten is.
Alvorens ingebruikname
Het verwarmingselement heeft een beschermende
laag. Zet het apparaat ongeveer 10 minuten aan zonder
voedsel om dit te verwijderen.
WAARSCHUWING:
Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt!
- Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Veeg de binnenkant van het apparaat af en reinig de
accessoires voor gebruik.
Gebruiksaanwijzingen
Een veiligheidsschakelaar voorkomt gebruik van het
apparaat als de deur niet gesloten is. De verlichting van
het bedieningspaneel gaat uit.
Doe niet teveel in het mandje. Zorg er altijd voor dat de
etenswaren voldoende ruimte hebben in het mandje om
de beste resultaten te behalen.
Om een knapperig resultaat te bereiken kunt u het voed-
sel insmeren met een beetje olie.
Gebruik het apparaat niet voor voedsel met veel vet
(bijv. worstjes).
Alle voedsel dat geschikt is voor bereiding in de oven
kan ook in dit apparaat bereid worden.
Bevroren voedsel of vloeibaar voedsel kunnen bereid
worden in geschikte houders.
Onthoud dat deeg uitzet tijdens het bakken van cake,
brood of iets dergelijks. Er mag niets in contact komen
met het verwarmingselement.
Laat zelfgemaakte aardappelproducten na het snijden
minimaal 30 minuten in water staan om het zetmeel
te verwijderen. Droog de stukjes aardappel dan met
keukenpapier af.
De gaartijd is afhankelijk van verschillende factoren:
Afmeting, staat, hoeveelheid etenswaar en ingestelde
temperatuur. Voor standaard waardes zie “Functietoet-
sen”
“Automatische functies”.
Als u de hetelucht friteuse niet voorverwarmt, voeg dan
3 minuten extra bereidingstijd toe.
Bak biefstuk / grotere hoeveelheden vlees in een pan aan
voor u ze in de hetelucht friteuse doet. Tijd en tempera-
tuur zijn afhankelijk van de gewenste gaarheid.
Functietoetsen
OPMERKING:
De toetsen op het apparaat zijn aanraaktoetsen. Raak
de toetsen licht aan met een vinger om de functie uit te
voeren. Wanneer een toets wordt ingedrukt, wordt dit
bevestigd door een pieptoon.
Wanneer u de
of toetsen ingedrukt houdt, wordt
de snelle modus gestart.
Automatische functies
Selecteer het gewenste automatische programma op het
bedieningspaneel. Het ingestelde programma kan herkend
worden aan het knipperen van de bijbehorende toets.
Toets Modus
Vooraf ingestelde
temperatuur
in °C
Vooraf
ingestelde tijd
in min.
Franse
frietje
200 15
Pizza 175 25
FR3747H_IM 24.10.19
17
Toets Modus
Vooraf ingestelde
temperatuur
in °C
Vooraf
ingestelde tijd
in min.
Brood 165 15
Vlees 180 15
Vis 175 30
Drogen 40 120
Gevogelte 190 30
Cakes 160 30
OPMERKING:
Deze zullen worden beschouwd als richtwaarden. Af-
hankelijk van de grootte en het gewicht kan de tijd en
temperatuur langer en hoger of korter of lager zijn.
U kunt de vooraf ingestelde temperatuur en tijd van de
automatische functies wijzigen.
Als u een ander programma wilt selecteren na het star-
ten van een programma, drukt u eerst op de
toets.
Wijzigen van temperatuur en tijd
De
en toetsen zijn ieder tweemaal aanwezig op het
apparaat.
Gebruik de
of toetsen boven en onder het
Temp
symbool om de temperatuur in te stellen. (Bij alle pro-
gramma’s - behalve drogen - 80 °C tot 200 °C, drogen:
40 °C tot 80 °C)
Gebruik de of toetsen boven en onder het
Time
symbool om de bereidingstijd in te stellen. (Bij alle pro-
gramma’s - behalve drogen - 1 tot 90 minuten, drogen:
1 tot 24 uur)
OPMERKING:
Het scherm toont afwisselend de resterende looptijd en
de ingestelde temperatuur.
Zet de verlichting aan
Gebruik de
toets om de verlichting binnen in het appa-
raat in of uit te schakelen. Na ong. 2 minuten schakelt de
verlichting automatisch uit. Bovendien gaat de verlichting
aan wanneer de deur wordt geopend.
Verlichting aan =
toets knippert
Verlichting uit = toets brandt doorlopend
Voedsel opwarmen
Gebruik de
toets om voedsel op te warmen. De toets
knippert één keer als u deze ingedrukt heeft. De vooringe-
stelde temperatuur is 115 °C en de tijd 6 minuten.
Rotisserie inschakelen
Gebruik de
toets om de rotisserie aan en uit te scha-
kelen. U heeft deze nodig voor zowel de rotisserie als het
frituurmandje.
Rotisserie aan =
toets knippert
Rotisserie uit =
toets brandt doorlopend
Voorbereiding
Gebruik met het frituurmandje
1. Open de deur.
2. Schuif de vetopvangbak op de bodem van de hete lucht
friteuse.
3. Houd het frituurmandje alleen vast aan de zwarte
kunststof oppervlakken. Open het deksel van het
frituurmandje door deze in de richting van
te draaien.
Het symbool dient precies boven de inkeping te zitten.
Verwijder het deksel.
4. Vul het mandje met het gewenste voedsel.
5. Sluit het deksel. Plaats het deksel zo dat het symbool
precies boven de inkeping zit. Draai het deksel vast in de
richting van .
6. Zet het frituurmandje met het verwijderhulpstuk op de
geleiderails. Houd de ontgrendeltoets (7) in de richting
van de pijl en schuif het mandje naar het eind van de
rails. Laat de ontgrendeltoets los. Het frituurmandje moet
op zijn plaats klikken.
Gebruik met de rotisserie en de xeerclips
OPMERKING:
Kies geen al te groot braadstuk. Het grilvlees moet
voldoende afstand hebben tot binnenwanden en verwar-
mingsstaven. Het mag nergens de wanden of staven
raken.
1. Open de deur.
2. Schuif de vetopvangbak op de bodem van de hete lucht
friteuse.
3. Wrijf de draaispit en de spitvorken in met spijsolie.
4. Gevogelte wordt vóór het grillen gegarneerd. Bind de
vleugels en de poten met draad strak tegen het lijf.
5. Steek de gegarneerde vleugels of het braadstuk
voorzichtig op de draaispit. Schuif de spitvorken op de
draaispit en bevestig daarmee het braadstuk. Draai de
spitvorken vast met de schroeven.
6. Leg de gereedgemaakte rotisserie met het verwijderhulp-
stuk op de geleiderails. Houd de ontgrendeltoets (7) in
de richting van de pijl en schuif het mandje naar het eind
van de rails. Laat de ontgrendeltoets los. De rotisserie
moet op zijn plaats klikken.
FR3747H_IM 24.10.19
18
Gebruik met de bakplaat en de inschuifroosters
1. Open de deur.
2. Schuif de bakplaat en / of de inschuifroosters in de
geleiderails.
Gebruik van het apparaat
1. Sluit de deur.
2. Druk op de toets om de stand-by modus te verlaten.
U ziet de vooringestelde instelling 200 °C en 15 minuten.
3. Selecteer een automatisch programma en wijzig, indien
nodig, de bereidingstijd en de temperatuur met de of
de toetsen.
4. Als u de frituurmand of de rotisserie gebruikt, drukt u ook
op de toets om de rotisserie toe te voegen.
5. Druk op de toets om het bereidingsproces te starten.
Onderbreken van de werking
Druk op de toets
om de werking te pauzeren. De
toets knippert. Druk nogmaals op de toets om de
werking te hervatten. De toets brandt weer continu.
De bereiding wordt echter onderbroken wanneer u de
deur open doet. Sluit de deur om verder te gaan met de
bereiding.
OPMERKING:
Het apparaat start op de positie waar het is gepauzeerd.
Einde van de werking
OPMERKING:
Als de bereidingstijd verstreken is, blijft de ventilator
draaien om het apparaat af te koelen.
knippert op
het scherm. Na ong. 20 seconden, hoort u 3 pieptonen en
verdwijnt van het scherm. Het apparaat is weer in de
stand-by modus.
WAARSCHUWING: Gevaar op brandwonden!
Er kan hete stoom vrijkomen!
Gebruik ovenhandschoenen!
1. Open de deur.
2. Wanneer u het frituurmandje of de rotisserie gebruikt
heeft, verwijder dit dan met het verwijderhulpstuk. Om
dit te doen, ontgrendelt u het frituurmandje of de rotisse-
rie met het ontgrendelmechanisme (7) en verwijder het
vervolgens.
Als u het bakblik of inschuifrooster gebruikt heeft,
trekt u deze naar buiten.
3. Plaats de accessoires alleen op een hittebestendig
oppervlak!
4. Sluit de deur.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit en trek de
netstekker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volle-
dig is afgekoeld.
Dompel het apparaat niet onder in water! Het kan tot elektrische
schokken of brand leiden.
LET OP:
Gebruik geen draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmid-
delen.
Accessoires
De accessoires kunnen met een warm sopje gereinigd
worden.
Behuizing
Maak het apparaat van binnen en buiten schoon met een
vochtige, maar niet natte doek.
Opslaan
Reinig het apparaat zoals beschreven. Laat de accessoi-
res volledig drogen.
Wij raden u aan het apparaat in de originele verpakking
te bewaren als het voor een langere periode niet wordt
gebruikt.
Bewaar het apparaat op een goed geventileerde en
droge plaats buiten het bereik van kinderen.
FR3747H_IM 24.10.19
19
Verhelpen van storingen
Als er een probleem optreedt is dit vaak niets ernstigs. Voor u contact opneemt met onze servicedienst, vragen wij u de
onderstaande informatie door te lezen:
Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel
Het apparaat
functioneert niet.
Het apparaat ontvangt geen voeding. Controleer het stopcontact met een ander apparaat.
Steek de stekker correct in het stopcontact.
Controleer de hoofdcircuitbreker.
De deur is niet goed gesloten. Sluit de deur totdat deze hoorbaar vastklikt.
Het apparaat is stuk. Neem contact op met uw reparateur of service
centrum.
De binnenverlichting
gaat niet meer aan.
De verlichting is defect.
Het voedsel is niet
overal geheel gaar.
Het mandje is te vol. Verminder de hoeveelheid voedsel. Kleinere hoeveel-
heden worden gelijkmatiger gaar.
De temperatuur is te laag ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
De bereidingstijd is te kort ingesteld. Stel een langere tijd in.
Het voedsel is niet
knapperig.
Er is voedsel gebruikt dat alleen geschikt is
voor een conventionele friteuse.
Gebruik oven-voedsel of besprenkel het met wat olie.
Er komt rook uit het
apparaat.
U bent erg vet voedsel aan het bereiden. Vetspetters in het apparaat kan de uitstoot van rook
veroorzaken. Zorg voor een goede ventilatie.
Op het bakblik / de vetopvangbak zitten nog
vetresten van een vorig gebruik.
Maak het bakblik / de vetopvangbak schoon na ieder
gebruik als omschreven in het hoofdstuk “Reiniging”.
Technische gegevens
Model:.................................................................... FR 3747 H
Spanningstoevoer: ............................. 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen: .............................................. 1500 W
Beschermingsklasse: .............................................................
Nettogewicht: ........................................................ ong. 6,8 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te ma-
ken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toe-
passing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromag-
netische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten
horen niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische
apparaten gebruik van de voorgeschreven
verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektro-
nische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeentead-
ministratie.

Documenttranscriptie

Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése Обзор деталей прибора • 3 FR3747H_IM 24.10.19 Bedienfeld Bedieningspaneel • Panneau de commande • Panel de control Tastierino comandi • Control Panel • Panel sterowania Kezelőtábla • Панель управления • 4 FR3747H_IM 24.10.19 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Inhoud Overzicht van de bedieningselementen............................3 Bedieningspaneel................................................................4 Algemene opmerkingen....................................................13 Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat.........14 Het apparaat uitpakken.....................................................15 Omvang van de levering...................................................15 Overzicht van de bedieningselementen..........................15 Opmerkingen voor het gebruik........................................15 Locatie.............................................................................15 Aansluitwaarde................................................................16 Elektrische aansluiting....................................................16 Standby (Stand-by modus).............................................16 Het apparaat in- / uitschakelen........................................16 Alvorens ingebruikname.................................................16 Gebruiksaanwijzingen.....................................................16 Functietoetsen...................................................................16 Automatische functies.....................................................16 Wijzigen van temperatuur en tijd....................................17 Zet de verlichting aan......................................................17 Voedsel opwarmen.........................................................17 Rotisserie inschakelen....................................................17 Voorbereiding.....................................................................17 Gebruik met het frituurmandje........................................17 Gebruik met de rotisserie en de fixeerclips....................17 Gebruik met de bakplaat en de inschuifroosters............18 Gebruik van het apparaat.................................................18 Onderbreken van de werking..........................................18 Einde van de werking......................................................18 Reiniging.............................................................................18 Accessoires.....................................................................18 Behuizing.........................................................................18 Opslaan...............................................................................18 Verhelpen van storingen...................................................19 Technische gegevens........................................................19 Verwijdering........................................................................19 Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”....................19 Algemene opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. • Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING: Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er ­bestaat gevaar voor verstikking! 13 FR3747H_IM 24.10.19 Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het product: WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Gevaar op brandwonden! Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het apparaat erg heet worden. • Raak het apparaat daarom alleen aan bij de deurhendel en het bedieningspaneel. Gebruik zonodig ovenhandschoenen. • Tijdens het gebruik kan hete stoom vrijkomen uit de luchtuitlaatopening. Houd voldoende afstand. • Dek de luchtinlaatopening en de luchtuitlaatopening niet af om een goede luchtcirculatie te garanderen. • Houd voldoende afstand (15 cm) van licht ontvlambare voorwerpen, zoals meubels, gordijnen, enz.! • Plaats het apparaat nooit onder keukenkastjes vanwege rijzende hitte en dampen. • Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afzonderlijk afstandsbedieningsysteem. • Verander niets aan de veiligheidsschakelaar. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 8 jaar of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 14 FR3747H_IM 24.10.19 • Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid worden. • Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. LET OP: Dit apparaat mag niet in water ondergedompeld worden tijdens het reinigen. Let op de voorschriften die we voor u hebben opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”. Het apparaat uitpakken 1. Verwijder het apparaat uit de verpakking. 2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, zoals folies, vulmaterialen, kabelbinders en kartonverpakking. 3. Controleer de omvang van de leveringen op compleetheid. 4. Indien er sprake is van ontbrekende onderdelen of duidelijke schade, dient het apparaat niet te worden gebruikt. Breng het apparaat onmiddellijk terug naar de verkoper. Omvang van de levering 1× 1× 1× 2× 1× 1× 2× Hete lucht friteuse Frituurmandje met deksel Verwijderhulpstuk Fixeerclipjes Rotisserie Bakplaat / opvangbak voor vet Inschuifrooster Overzicht van de bedieningselementen Afbeelding A, pagina 3 1 Luchtinlaatopening 2 Display 3 Luchtuitlaatopening 4 Behuizing 5 Deur 6 Deurhendel FR3747H_IM 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ontgrendeling Geleiderails Steun voor de rotisserie / het frituurmandje Bedieningspaneel Frituurmandje 11a Deksel Verwijderhulpstuk Fixeerclipjes Rotisserie Bakplaat / opvangbak voor vet Inschuifrooster Afbeelding B, pagina 4: Symbolen op het bedieningspaneel 17 Toetsen voor programmakeuze 18 en toetsen voor de tijdinstelling ( ) 19 toets (Het apparaat in- / uitschakelen) 20 toets (Rotisserie inschakelen) 21 toets (Voedsel opwarmen) 22 toets (Zet de verlichting aan) 23 en toetsen voor de temperatuur-instelling ( ) Opmerkingen voor het gebruik Locatie • Zet het apparaat op een niet-gladde, vlakke en hittebestendige ondergrond. • Zorg dat het apparaat en het netsnoer nooit op een heet oppervlak of in de buurt van hittebronnen (fornuis, oven) terecht komen. 15 24.10.19 Aansluitwaarde Het apparaat kan maximaal een vermogen van 1500 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. LET OP: Overbelasting! • Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben. • Gebruik geen meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. Elektrische aansluiting 1. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de te gebruiken netspanning overeenkomt met die van het apparaat. U vindt de benodigde informatie op het typeplaatje. 2. Sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact. U hoort een pieptoon en alle symbolen gaan kort branden. De toets brandt rood. Standby (Stand-by modus) OPMERKING: Het apparaat staat in stand-by als de brandt. toets rood In de volgende situaties zal het apparaat naar stand-by schakelen: • Wanneer de stekker wordt ingestoken. • Als er ongeveer 60 seconden lang geen toets wordt ingedrukt. • Wanneer de tijd is verstreken. • Wanneer u de toets ong. 3 seconden houdt ingedrukt. Om de stand-by-modus te verlaten drukt u op de toets. Alle symbolen lichten op en de toets knippert rood. Gebruiksaanwijzingen • Een veiligheidsschakelaar voorkomt gebruik van het apparaat als de deur niet gesloten is. De verlichting van het bedieningspaneel gaat uit. • Doe niet teveel in het mandje. Zorg er altijd voor dat de etenswaren voldoende ruimte hebben in het mandje om de beste resultaten te behalen. • Om een knapperig resultaat te bereiken kunt u het voedsel insmeren met een beetje olie. • Gebruik het apparaat niet voor voedsel met veel vet (bijv. worstjes). • Alle voedsel dat geschikt is voor bereiding in de oven kan ook in dit apparaat bereid worden. • Bevroren voedsel of vloeibaar voedsel kunnen bereid worden in geschikte houders. • Onthoud dat deeg uitzet tijdens het bakken van cake, brood of iets dergelijks. Er mag niets in contact komen met het verwarmingselement. • Laat zelfgemaakte aardappelproducten na het snijden minimaal 30 minuten in water staan om het zetmeel te verwijderen. Droog de stukjes aardappel dan met keukenpapier af. • De gaartijd is afhankelijk van verschillende factoren: Afmeting, staat, hoeveelheid etenswaar en ingestelde temperatuur. Voor standaard waardes zie “Functietoetsen” “Automatische functies”. • Als u de hetelucht friteuse niet voorverwarmt, voeg dan 3 minuten extra bereidingstijd toe. • Bak biefstuk / grotere hoeveelheden vlees in een pan aan voor u ze in de hetelucht friteuse doet. Tijd en temperatuur zijn afhankelijk van de gewenste gaarheid. Functietoetsen toets. OPMERKING: • De toetsen op het apparaat zijn aanraaktoetsen. Raak de toetsen licht aan met een vinger om de functie uit te voeren. Wanneer een toets wordt ingedrukt, wordt dit bevestigd door een pieptoon. • Wanneer u de of toetsen ingedrukt houdt, wordt de snelle modus gestart. Alvorens ingebruikname • Het verwarmingselement heeft een beschermende laag. Zet het apparaat ongeveer 10 minuten aan zonder voedsel om dit te verwijderen. Automatische functies Selecteer het gewenste automatische programma op het bedieningspaneel. Het ingestelde programma kan herkend worden aan het knipperen van de bijbehorende toets. Het apparaat in- / uitschakelen Schakel het apparaat in en uit met behulp van de OPMERKING: Bediening is alleen mogelijk als de deur gesloten is. • WAARSCHUWING: Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt! - Trek de netstekker uit de contactdoos. - Veeg de binnenkant van het apparaat af en reinig de accessoires voor gebruik. Vooraf ingestelde temperatuur in °C Vooraf ­ingestelde tijd in min. Franse frietje 200 15 Pizza 175 25 Toets Modus 16 FR3747H_IM 24.10.19 Vooraf ingestelde temperatuur in °C Vooraf ingestelde tijd in min. Brood 165 15 Vlees 180 15 Vis 175 30 Drogen 40 120 Gevogelte 190 30 Cakes 160 30 Toets Modus Rotisserie aan = Rotisserie uit = toets knippert toets brandt doorlopend Voorbereiding OPMERKING: • Deze zullen worden beschouwd als richtwaarden. Afhankelijk van de grootte en het gewicht kan de tijd en temperatuur langer en hoger of korter of lager zijn. • U kunt de vooraf ingestelde temperatuur en tijd van de automatische functies wijzigen. • Als u een ander programma wilt selecteren na het starten van een programma, drukt u eerst op de toets. Wijzigen van temperatuur en tijd De en toetsen zijn ieder tweemaal aanwezig op het apparaat. • Gebruik de of toetsen boven en onder het symbool om de temperatuur in te stellen. (Bij alle programma’s - behalve drogen - 80 °C tot 200 °C, drogen: 40 °C tot 80 °C) • Gebruik de of toetsen boven en onder het symbool om de bereidingstijd in te stellen. (Bij alle programma’s - behalve drogen - 1 tot 90 minuten, drogen: 1 tot 24 uur) Temp Time OPMERKING: Het scherm toont afwisselend de resterende looptijd en de ingestelde temperatuur. Zet de verlichting aan Gebruik de toets om de verlichting binnen in het apparaat in of uit te schakelen. Na ong. 2 minuten schakelt de verlichting automatisch uit. Bovendien gaat de verlichting aan wanneer de deur wordt geopend. Verlichting aan = Verlichting uit = Rotisserie inschakelen Gebruik de toets om de rotisserie aan en uit te schakelen. U heeft deze nodig voor zowel de rotisserie als het frituurmandje. toets knippert toets brandt doorlopend Voedsel opwarmen Gebruik de toets om voedsel op te warmen. De toets knippert één keer als u deze ingedrukt heeft. De vooringestelde temperatuur is 115 °C en de tijd 6 minuten. Gebruik met het frituurmandje 1. Open de deur. 2. Schuif de vetopvangbak op de bodem van de hete lucht friteuse. 3. Houd het frituurmandje alleen vast aan de zwarte kunststof oppervlakken. Open het deksel van het frituurmandje door deze in de richting van te draaien. Het symbool dient precies boven de inkeping te zitten. Verwijder het deksel. 4. Vul het mandje met het gewenste voedsel. 5. Sluit het deksel. Plaats het deksel zo dat het symbool precies boven de inkeping zit. Draai het deksel vast in de richting van . 6. Zet het frituurmandje met het verwijderhulpstuk op de geleiderails. Houd de ontgrendeltoets (7) in de richting van de pijl en schuif het mandje naar het eind van de rails. Laat de ontgrendeltoets los. Het frituurmandje moet op zijn plaats klikken. Gebruik met de rotisserie en de fixeerclips OPMERKING: Kies geen al te groot braadstuk. Het grilvlees moet voldoende afstand hebben tot binnenwanden en verwarmingsstaven. Het mag nergens de wanden of staven raken. 1. Open de deur. 2. Schuif de vetopvangbak op de bodem van de hete lucht friteuse. 3. Wrijf de draaispit en de spitvorken in met spijsolie. 4. Gevogelte wordt vóór het grillen gegarneerd. Bind de vleugels en de poten met draad strak tegen het lijf. 5. Steek de gegarneerde vleugels of het braadstuk voorzichtig op de draaispit. Schuif de spitvorken op de draaispit en bevestig daarmee het braadstuk. Draai de spitvorken vast met de schroeven. 6. Leg de gereedgemaakte rotisserie met het verwijderhulpstuk op de geleiderails. Houd de ontgrendeltoets (7) in de richting van de pijl en schuif het mandje naar het eind van de rails. Laat de ontgrendeltoets los. De rotisserie moet op zijn plaats klikken. 17 FR3747H_IM 24.10.19 Gebruik met de bakplaat en de inschuifroosters 1. Open de deur. 2. Schuif de bakplaat en / of de inschuifroosters in de geleiderails. Gebruik van het apparaat 1. Sluit de deur. 2. Druk op de toets om de stand-by modus te verlaten. U ziet de vooringestelde instelling 200 °C en 15 minuten. 3. Selecteer een automatisch programma en wijzig, indien nodig, de bereidingstijd en de temperatuur met de of de toetsen. 4. Als u de frituurmand of de rotisserie gebruikt, drukt u ook op de toets om de rotisserie toe te voegen. 5. Druk op de toets om het bereidingsproces te starten. Onderbreken van de werking • Druk op de toets om de werking te pauzeren. De toets knippert. Druk nogmaals op de toets om de werking te hervatten. De toets brandt weer continu. • De bereiding wordt echter onderbroken wanneer u de deur open doet. Sluit de deur om verder te gaan met de bereiding. Einde van de werking OPMERKING: Als de bereidingstijd verstreken is, blijft de ventilator knippert op draaien om het apparaat af te koelen. het scherm. Na ong. 20 seconden, hoort u 3 pieptonen en verdwijnt van het scherm. Het apparaat is weer in de stand-by modus. WAARSCHUWING: Gevaar op brandwonden! • Er kan hete stoom vrijkomen! • Gebruik ovenhandschoenen! 1. Open de deur. 2. Wanneer u het frituurmandje of de rotisserie gebruikt heeft, verwijder dit dan met het verwijderhulpstuk. Om dit te doen, ontgrendelt u het frituurmandje of de rotisserie met het ontgrendelmechanisme (7) en verwijder het vervolgens. Als u het bakblik of inschuifrooster gebruikt heeft, trekt u deze naar buiten. 3. Plaats de accessoires alleen op een hittebestendig oppervlak! 4. Sluit de deur. OPMERKING: Het apparaat start op de positie waar het is gepauzeerd. Reiniging WAARSCHUWING: • Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit en trek de netstekker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld. • Dompel het apparaat niet onder in water! Het kan tot elektrische schokken of brand leiden. LET OP: • Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Accessoires De accessoires kunnen met een warm sopje gereinigd worden. Behuizing Maak het apparaat van binnen en buiten schoon met een vochtige, maar niet natte doek. Opslaan • Reinig het apparaat zoals beschreven. Laat de accessoires volledig drogen. • Wij raden u aan het apparaat in de originele verpakking te bewaren als het voor een langere periode niet wordt gebruikt. • Bewaar het apparaat op een goed geventileerde en droge plaats buiten het bereik van kinderen. 18 FR3747H_IM 24.10.19 Verhelpen van storingen Als er een probleem optreedt is dit vaak niets ernstigs. Voor u contact opneemt met onze servicedienst, vragen wij u de onderstaande informatie door te lezen: Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel Het apparaat ­functioneert niet. Het apparaat ontvangt geen voeding. Controleer het stopcontact met een ander apparaat. Steek de stekker correct in het stopcontact. Controleer de hoofdcircuitbreker. Sluit de deur totdat deze hoorbaar vastklikt. Neem contact op met uw reparateur of service centrum. De deur is niet goed gesloten. Het apparaat is stuk. De binnenverlichting De verlichting is defect. gaat niet meer aan. Het voedsel is niet Het mandje is te vol. overal geheel gaar. De temperatuur is te laag ingesteld. De bereidingstijd is te kort ingesteld. Het voedsel is niet Er is voedsel gebruikt dat alleen geschikt is knapperig. voor een conventionele friteuse. Er komt rook uit het U bent erg vet voedsel aan het bereiden. apparaat. Op het bakblik / de vetopvangbak zitten nog vetresten van een vorig gebruik. Technische gegevens Model:.................................................................... FR 3747 H Spanningstoevoer:.............................. 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz Opgenomen vermogen:...............................................1500 W Beschermingsklasse:.............................................................. Nettogewicht:......................................................... ong. 6,8 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Verminder de hoeveelheid voedsel. Kleinere hoeveelheden worden gelijkmatiger gaar. Stel een hogere temperatuur in. Stel een langere tijd in. Gebruik oven-voedsel of besprenkel het met wat olie. Vetspetters in het apparaat kan de uitstoot van rook veroorzaken. Zorg voor een goede ventilatie. Maak het bakblik / de vetopvangbak schoon na ieder gebruik als omschreven in het hoofdstuk “Reiniging”. Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. 19 FR3747H_IM 24.10.19
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78

Clatronic FR 3747 Handleiding

Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor