Olympia IV 250 Insect Killer de handleiding

Merk
Olympia
Model
IV 250 Insect Killer
Type
de handleiding
Het apparaat is aan een zorgvuldige eindcontrole on-
derworpen. Mocht u desondanks toch reden hebben
om het apparaat terug te sturen, stuurt u ons het ap
-
paraat dan, samen met de kwitantie, op. Wij bieden een
garantie van 2 jaar vanaf de aanschafdatum.
Voor schade die veroorzaakt is door verkeerd of onjuist
gebruik of door verslijting, zijn wij niet verantwoordelijk.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Geen garantie op de lamp in de fitting.
7. Technische gegevens
Voedingsspanning: 220-240 V AC, 50 Hz
Energieverbruik: max. 27 W
Roosterspanning: 650-700 V DC
Blauwe lamp: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27
Werkterrein: ca. 30 m
2
Afmetingen: 20,6 cm x 10 cm (b x h)
Kable: ca. 1,7 m
Actuele produktinformaties vindt U op onze internet-pagina
http://www.hartig-helling.de
Denne elektroniske insektdræber gør det
af med generende insekter som f. eks.
stikmyg, fluer og stankelben. Insekterne tiltræk
-
kes af det blå lys.
Ved deres berøring af den strømførende elektro
-
de, bliver insekterne dræbt hurtigt og hygiejnisk
og falder ned i den samlebeholder, som er anbragt
på undersiden.
1. Opstilling og ibrugtagning
Et optimalt sted for opstilling er det mørkeste sted i det
rum, der skal beskyttes. IV 250 bør ikke anbringes i
umiddelbar nærhed af andre lyskilder.
Den optimale opstillingshøjde ligger mellem
1,5 og 3 meter.
Hæng lampen op i lamperingen, aldrig i kablet.
Sæt stikket i stikkontakten, og apparatet er klar til brug.
2. Lampeskift
1. Træk først stikket ud af stikkontakten og aflad den
statiske elektricitet, inden du skifter lampe. Stik en
isoleret skruetrækker gennem gitteret og rør samti
-
dig ved to metalviklinger med skruetrækkeren.
2. Skru samlebeholderen af og fjern de to skruer på
apparatets underside.
3. Nu kan du skrue lampen ud af fatningen ved at dreje
den mod uret og erstatte den med en ny, original
lampe.
4. Samlingen sker i modsat rækkefølge.
3. Tømning af samlebeholderen
1. Pas på, at du ikke kipper apparatet inden tømnin-
gen, da insekterne ellers kan falde gennem åbnin
-
gerne.
2. Drej simpelt hen samlebeholderen mod uret og tøm
beholderen.
3. Samlingen sker i modsat rækkefølge.
Tøm beholderen med regelmæssige mellemrum.
4. Sikkerhedshenvisninger
Læs betjeningsvejledningen, inden du tager appara-
tet i brug.
Dyp aldrig apparatet i vand og beskyt det mod fugtig
-
hed.
Apparatet er kun egnet til brug i lukkede, tørre rum.
Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.
Apparatet må kun fastgøres i ophængsringen.
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
lampeskift.
Træk aldrig i kablet for at tage stikket ud af stikkon
-
taktet.
Forsøg aldrig at røre ved højspændingselektroden
med fingrene, mens apparatet er tilsluttet. Fare for
elektrisk stød.
Brug aldrig apparatet, hvis det viser tydelige skader.
5. Henvisning vedr. bortskaffelse
Kassable apparater, der er mærket med det vi-
ste symbol, må ikke bortskaffes som hushold
-
ningsaffald.
Sådanne ting skal leveres til et indsamlingssted for
brugte apparater (forhør hos de lokale myndigheder)
eller til den forhandler, hvor du har købt dem. De steder
vil man sørge for en miljøvenlig bortskaffelse.
6. Pleje og garanti
Afbryd strømmen og skil apparatet fra andre kompo-
nenter inden rengøringen, og brug ikke aggressive ren
-
gøringsmidler.
Apparatet har været igennem en omfattende slutkon
-
trol. Hvis du alligevel har grund til at reklamere, skal
du sende apparatet til os sammen med købsbilaget. Vi
yder 2 års garanti fra købsdatoen.
Vi påtager os ikke noget ansvar for skader som følge af
forkert behandling, unormal brug eller slid.
Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer.
Ingen garanti på lyskilden.
7. Tekniske data
Driftsspænding: 220-240 V AC, 50 Hz
Forbrug: maks. 27 W
Gitterspænding: 650-700 V DC
Blå lampe: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27
Virkeområde: ca. 30 m
2
Dimensioner: 20,6 cm x 10 cm (h x b)
Kabellængde: 1,7 m
Du kan finde aktuelle produktinformationer på vores internetside
http://www.hartig-helling.de
Den elektroniska insektsmaskinen håller
undan irriterande insekter såsom myggor,
flugor och harkrankar.
Insekterna lockas av det blå ljuset. Vid beröring
med den strömförande elektroden dödas insekter
-
na snabbt och hygieniskt och faller i den uppsam-
lingsbehållare som finns placerad på undersidan.
1. Placering och användning
Den bästa placeringen är i regel den mörkaste delen
av det utrymme som ska skyddas. Placera inte IV 250 i
omedelbar närhet av andra ljuskällor.
Optimal placering är på en höjd mellan 1,5 och 3 meter.
Häng upp lampan med den härför avsedda ringen, ald
-
rig med sladden.
För att använda apparaten ansluts kontakten enkelt till
ett vägguttag.
2. Byte av lampa
1. Innan lampa byts måste strömtillförseln till appara-
ten brytas och den statiska elektriciteten laddas ur.
För detta ändamål stoppas en isolerad
skruvmejsel
genom gallret. Med skruvmejseln berörs sedan två
metallöglor samtidigt.
2. Skruva bort uppsamlingsbehållaren och ta bort de
båda skruvarna som finns på apparatens undersida.
3. Genom att skruva lampan motsols kan den tas ur
fattningen och bytas mot en ny originallampa.
4. Ihopsättning sker i omvänd ordningsföljd.
3. Tömning av uppsamlingsbehållaren
1. Tänk på att inte välta behållaren innan den töms; in-
sekterna kan annars falla genom öppningarna.
2. För att tömma behållaren skruvas den av motsols.
Därefter töms den.
3. Ihopsättning sker i omvänd ordningsföljd.
Tömning bör ske regelbundet.
4. Säkerhetsanvisningar
Läs bruksanvisningen innan artikeln tas i bruk.
Skydda artikeln mot fukt och doppa den aldrig i vat
-
ten.
Endast avsedd för användning inomhus.
Placeras utom räckhåll för barn.
Hängs endast upp med härför avsedd upphängnings
-
ring.
Bryt strömtillförseln före rengöring eller byte av lam
-
pa.
Dra aldrig kontakten ur vägguttaget med hjälp av
sladden.
Försök aldrig röra högspänningselektroden med fing
-
rarna när apparaten är i bruk. Risk för stöt!
Använd ej apparaten om den har synbara skador.
5. Anvisning för avfallshantering
Uttjänta apparater, märkta med de avbildade
symbolerna, får inte kastas i hushållssoporna.
De måste lämnas vid återvinningsstation för ut
-
tjänta apparater (information kan fås hos kommunen)
eller till den affär där de köpts. Här tas produkterna om
hand på ett miljövänligt sätt.
6. Skötsel och garanti
Skilj vid behov apparaten från andra komponenter inn-
an rengöring och använd inte starka rengöringsmedel.
Apparaten har genomgått en noggrann slutkontroll.
Skulle felaktigheter trots denna kontroll upptäckas ber
vi er skicka oss artikeln tillsammans med inköpskvittot.
Vi lämnar en garanti på 2 år, fr.o.m inköpsdatum.
För skador som uppkommer på grund av felaktig sköt
-
sel, felaktig användning eller genom förslitning lämnas
ingen garanti.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
Ingen garanti lämnas för glödlampa.
7. Tekniska data
Driftspänning: 220-240 V AC, 50 Hz
Strömförbrukning: max. 27 W
Gallerspänning: 650-700 V DC
Blå glödlampa: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27
Räckvidd: ca. 30 m
2
Mått: 20,6 cm x 10 cm (h x b)
Sladd: 1,7 m
Aktuell produktinformation finns på vår hemsida
http://www.hartig-helling.de
Elektroninen hyönteistuhooja eliminoi
häiritsevät hyönteiset, kuten esim. sääs-
ket, kärpäset ja hyttyset.
Hyönteisiä houkutellaan sinisellä valolla. Hyöntei-
set kuolevat nopeasti ja hygieenisesti joutuessaan
kosketuksiin jännitteen alaisten elektrodien kans
-
sa. Kuolleet hyönteiset putoavat niille varattuun
säiliöön (laitteen alaosassa).
1. Asennus ja käyttöönotto
Suojattavan tilan pimein kohta on ihanteellisin asen-
nuspaikka. Älä aseta IV 250 –laitetta muiden valonläh-
teiden välittömään läheisyyteen.
Optimaalinen asennuskorkeus on 1,5-3 m.
Ripusta lamppu riippumaan lampun renkaan varassa.
Älä koskaan ripusta lamppua roikkumaan kaapelijoh
-
don varassa.
2. Lampun vaihtaminen
1. Laite tulee kytkeä irti verkkovirrasta ja staattinen
sähkövaraus on vapautettava ennen lampun vaihta
-
mista. Vaihtaminen tapahtuu työntämällä hilaa eris-
tesuojatulla ruuvitaltalla siten, että sen kaksi metalli-
käämiä irtoavat samanaikaisesti.
2. Ruuvaa keräysastia irti ja irrota molemmat laitteen
puoleiset ruuvit.
3. Tämän jälkeen lamppu voidaan vastapäivään kiertä
-
mällä irrottaa pidikkeestään. Kun lamppu on irrotet
-
tu, voidaan sen tilalle asettaa uusi lamppu.
4. Uusi lamppu asetetaan paikalleen käännetyssä jär
-
jestyksessä.
3. Keräyssäiliön tyhjentäminen
1. Huolehdi siitä, ettet kaada laitetta ennen tyhjennys-
tä, koska muuten hyönteiset putoavat aukosta ulos.
2. Kierrä keräyssäiliötä vastapäivään, jolloin se irtoaa
pidikkeestään. Tämän jälkeen säiliö voidaan tyhjen
-
tää.
3. Säiliö asetetaan takaisin paikalleen käännetyssä jär
-
jestyksessä.
Säiliö tulisi tyhjentää säännöllisin väliajoin.
4. Turvallisuusohjeita
Lue käyttöopas ennen käyttöönottoa.
Älä koskaan upota laitetta veteen, vaan suojaa se
kosteudelta.
Laite soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa ja kuivis
-
sa tiloissa.
Älä aseta laitetta lasten ulottuville.
Laitteen saa kiinnittää vain ripustimeen.
Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta tai lam
-
pun vaihtoa.
Älä koskaan vedä kaapelijohdosta irrottaessasi pisto
-
tulppaa pistorasiasta.
Älä milloinkaan yritä tarttua korkeajännite-elektro
-
diin, kun laite on kytketty virtaan. Sähköiskuvaara.
Älä ota laitetta käyttöön, jos siinä on silmin havaitta
-
via vaurioita.
5. Hävitysohjeet
Kuvassa esitetyllä merkillä varustettuja tuot-
teita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Ne on jätettävä käytettyjen laitteiden keräyspisteisiin
(ota selvää paikkakunnallasi sijaitsevista keräyspisteis
-
tä) tai voit palauttaa ne siihen liikkeeseen, mistä ne on
ostettu. Nämä tahot huolehtivat käytöstä poistettujen
tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.
6. Huolto ja takuu
Irrota laite muista komponentista ennen puhdistustoi-
miin ryhtymistä. Älä käytä voimakkaita puhdistusainei
-
ta/-välineitä.
Laitteelle on valmistajan toimesta suoritettu perusteel-
linen lopputarkastus. Mikäli teillä kuitenkin on huo-
mautettavaa ostamanne laitteen kunnosta, pyydämme
teitä lähettämään ko. laitteen sekä ostokuittinne meille.
Myöntämämme takuu on voimassa 2 vuotta ostopäi-
västä.
Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka
aiheutuvat huonosta käsittelystä, epäasianmukaisesta
käyttötavasta tai kulumisesta.
Varaamme oikeuden tehdä laitteeseen teknisiä muu
-
toksia.
Lampulla ei ole takuuta.
7. Tekniset tiedots
Käyttöjännite: 220-240 V AC, 50 Hz
Virrantarve: max. 27 W
Hilajännite: 650-700 V DC
Sinivalolamppu: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27
Vaikutusalue: noin 30 m
2
Mitat: 20,6 cm x 10 cm (k x l)
Kaapelin pituus: 1,7 m
Uusimmat tuotetiedot löydätte internet-sivuiltamme osoitteesta:
http://www.hartig-helling.de
Bu elektronik haşere öldürücü sivrisinek
ve sinek gibi rahatsız edici haşerelerin yok
edilmesini sağlar.
Haşereler mavi lamba vasıtasıyla çekimlenir.
Elektrik altında bulunan elektrotlara temas
edilmesi suretiyle haşereler hızla ve hijyenik bir
şekilde öldürülür ve alt tarafa yerleştirilen toplama
kabına düşerler.
1. Kurulum ve işletime alma
Optimum kurulum yeri için genellikle korunacak odanın
en karanlık bölümü uygundur. IV 250 cihazını lütfen
doğrudan diğer ışık kaynaklarının yakınına koyarak
çalıştırmayınız.
Optimum asma yüksekliği 1,5 ve 3 metre arasındadır.
Lambayı lamba halkasından asın, asla kablo ucundan
asmayın.
Cihazı çalıştırmak için fişini elektrik prizine
(220-240 V AC) takmanız yeterli.
2. Lamba değiştirme
1. Lamba değiştirme işleminden önce cihazın
elektrik fişini prizden çıkararak statik elektriği
boşaltmalısınız. Bunun için izole edilmiş
bir tornavidayı ızgaranın arasına iterek
tornavidanın ucunu iki metal sargıya aynı anda
dokundurmalısınız.
2. Toplama kabının vidalarını tornavida ile sökün ve her
iki vidayı cihazın alt tarafından uzaklaştırın.
3. Şimdi lambayı saat yönünün tersine çevirerek
duyundan çıkarıp yeni bir orijinal lamba ile
değiştirebilirsiniz.
4. Cihazın tekrar toplanması, sökme işleminin tersine
göre yapılır.
3. Toplama kabının boşaltılması
1. Boşaltmadan önce cihazı yatırmamaya dikkat edin,
aksi takdirde böcekler açıklıktan düşebilir.
2. Toplama kabının boşaltılması için toplama kabını
saat yönünün tersine çevirerek çıkarın ve kabı
boşaltın.
3. Cihazın tekrar toplanması, sökme işleminin tersine
göre yapılır.
Boşaltma işlemini sık aralıklarla yapmanız önerilir.
4. Emniyet talimatları
Cihazı ilk işletime almadan önce kullanma talimatını
okuyunuz.
Cihazı asla suya daldırmayınız ve neme karşı
koruyunuz.
Cihaz yalnızca kapalı ve kuru alanlardaki kullanımlar
için tasarlanmıştır.
Çocukların ulaşabileceği yerlere koymayınız.
Yalnızca asma halkasıyla tespit edin.
Temizleme veya lamba değiştirme işleminden önce
cihazın fişini elektrik prizinden çıkarınız.
Cihazın fişini asla kablosundan tutarak elektrik
prizinden çekmeyiniz.
Cihaz çalışırken yüksek gerilimli elektrotlara
parmaklarınızla dokunmaya çalışmayınız. Elektrik
çarpma tehlikesi söz konusudur.
Cihazda görülebilir derecede hasarlar mevcut ise,
çalıştırmayınız.
5. Tasfiye talimatı
Resimdeki sembol ile işaretlenmiş eski cihazlar,
ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır.
Bunları, eski cihaz toplama merkezlerine (lütfen
bölge yetkililerine danışın) veya pilleri satın aldığınız
satıcıya vermelisiniz. Bunlar özel çöpleri çevre dostu bir
şekilde tasfiye ederler.
6. Bakım ve Garanti
Cihazı yıkamadan önce diğer muhtemel bileşenlerden
ayırın ve lütfen agresif temizleyiciler kullanmayın.
Cihaz itinalı bir şekilde son kontrolden geçirildi. Buna
rağmen herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, satın alma
fişi ile birlikte cihazı bize gönderin. Satış tarihinden
itibaren 2 yıllık bir garanti veriyoruz.
Yanlış tutma, tekniğine uygun olmayan kullanım veya
aşınma nedeniyle ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk
almayız.
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Aydınlatma araçları garanti kapsamında değildir.
7. Teknik veriler
İşletim voltajı: 220-240 V AC, 50 Hz
Elektrik sarfiyatı: azami 27 W
Izgara gerilimi: 650-700 V DC
Mavi lamba: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27
Etki alanı: yaklaşık 30 m
2
Ebatlar: 20,6 cm x 10 cm (h x b)
Kablo uzunluğu: 1,7 m
Ürünlerle ilgili güncel bilgileri internet sayfamızdan bulabilirsiniz:
http://www.hartig-helling.de
Tensión de rejilla: 650-700 V DC
Lámpara azul: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27
Campo de acción: aproximadamente 30 m
2
Dimensioni: 20,6 cm x 10 cm (al x an)
Lunghezza dei cavi: 1,7 m
Encontrará informaciones de producto actualizadas en nuestra
página web http://www.hartig-helling.de
De elektronische insectenverdelger ver-
wijdert lastige insecten zoals bijvoorbeeld
steekmuggen, vliegen en muggen.
De insecten worden aangetrokken door het blau-
we licht. Zodra de insecten in contact komen met
de onder spanning staande elektrode worden ze
snel en hygiënisch gedood en vallen ze in het re
-
servoir aan de onderzijde van het apparaat.
1. Plaatsing en ingebruikname
In het algemeen is de donkerste plek van het te be-
schermen vertrek de meest optimale locatie om het ap
-
paraat te plaatsen. Plaats de IV 250 niet in de directe
omgeving van andere lichtbronnen.
De optimale plaatsingshoogte ligt tussen
1,5 en 3 meter.
Hang de lamp op aan de ophangring en nooit aan het
snoer.
Om het apparaat in gebruik te nemen steekt u eenvou
-
digweg de stekker in een stopcontact.
2. Vervangen van de lamp
1. Vóór het vervangen van de lamp dient u eerst de
stekker van het apparaat uit het stopcontact te ha
-
len en de statische elektriciteit te ontladen. Daartoe
steekt u een geïsoleerde schroevendraaier door het
rooster en raakt u met de schroevendraaier gelijktij
-
dig twee metalen wikkelingen aan.
2. Schroef het insectenreservoir los en verwijder de
twee schroeven aan de onderzijde van het apparaat.
3. Nu kunt u de lamp, door deze tegen de wijzers van
de klok in te draaien, uit de fitting schroeven en door
een nieuwe originele lamp vervangen.
4. De montage geschiedt in de omgekeerde volgorde.
3. Legen van het insectenreservoir
1. Vóór het legen van het reservoir dient u eerst de
stekker van het apparaat uit het stopcontact te ha
-
len.
2. Om het reservoir te legen, draait u het eenvoudig
-
weg tegen de wijzers van de klok in los en leegt u
het reservoir.
3. De montage geschiedt vervolgens in de omgekeer
-
de volgorde.
Het insectenreservoir dient regelmatig te worden ge
-
leegd.
4. Veiligheidsaanwijzingen
Vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing lezen.
Apparaat nooit onder water houden en beschermen
tegen vochtigheid.
Uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten en dro
-
ge vertrekken.
Niet binnen het bereik van kinderen plaatsen.
Uitsluitend aan de ophangring bevestigen.
Vóór het reinigen of het vervangen van de lamp de
stekker uit het stopcontact halen.
De stekker nooit door aan het snoer te trekken uit het
stopcontact halen.
Probeer nooit wanneer het apparaat ingeschakeld is
de hoogspanningselektrode aan te raken; u loopt dan
het risico op het krijgen van een elektrische schok.
Het apparaat niet in gebruik nemen wanneer het ap
-
paraat zichtbaar beschadigd is.
5. Afvoeraanwijzing
Oude toestellen voorzien van het afgebeeld
symbool, mogen niet samen met het gewone
huisvuil worden afgevoerd.
U moet ze afgeven in een centraal ophaalpunt voor
oude toestellen (gelieve u te informeren bij uw ge
-
meente) of bij uw handelaar waar u ze gekocht hebt.
Deze zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer.
6. Onderhoud en garantie
Scheidt het apparaat voor het reinigen eventueel van
andere onderdelen en gebruikt u alstublieft geen
agressieve reinigingsmiddelen.
IV250_manual.indd 2 21.02.2008 13:55:55 Uhr

Document transcriptie

Tensión de rejilla: 650-700 V DC Lámpara azul: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27 Campo de acción: aproximadamente 30 m2 Dimensioni: 20,6 cm x 10 cm (al x an) Lunghezza dei cavi: 1,7 m Encontrará informaciones de producto actualizadas en nuestra página web http://www.hartig-helling.de De elektronische insectenverdelger verwijdert lastige insecten zoals bijvoorbeeld steekmuggen, vliegen en muggen. De insecten worden aangetrokken door het blauwe licht. Zodra de insecten in contact komen met de onder spanning staande elektrode worden ze snel en hygiënisch gedood en vallen ze in het reservoir aan de onderzijde van het apparaat. 1. Plaatsing en ingebruikname In het algemeen is de donkerste plek van het te beschermen vertrek de meest optimale locatie om het apparaat te plaatsen. Plaats de IV 250 niet in de directe omgeving van andere lichtbronnen. De optimale plaatsingshoogte ligt tussen 1,5 en 3 meter. Hang de lamp op aan de ophangring en nooit aan het snoer. Om het apparaat in gebruik te nemen steekt u eenvoudigweg de stekker in een stopcontact. 2. Vervangen van de lamp 1. Vóór het vervangen van de lamp dient u eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen en de statische elektriciteit te ontladen. Daartoe steekt u een geïsoleerde schroevendraaier door het rooster en raakt u met de schroevendraaier gelijktijdig twee metalen wikkelingen aan. 2. Schroef het insectenreservoir los en verwijder de twee schroeven aan de onderzijde van het apparaat. 3. Nu kunt u de lamp, door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien, uit de fitting schroeven en door een nieuwe originele lamp vervangen. 4. De montage geschiedt in de omgekeerde volgorde. 3. Legen van het insectenreservoir 1. Vóór het legen van het reservoir dient u eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen. 2. Om het reservoir te legen, draait u het eenvoudigweg tegen de wijzers van de klok in los en leegt u het reservoir. 3. De montage geschiedt vervolgens in de omgekeerde volgorde. Het insectenreservoir dient regelmatig te worden geleegd. 4. Veiligheidsaanwijzingen • Vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing lezen. • Apparaat nooit onder water houden en beschermen tegen vochtigheid. • Uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten en droge vertrekken. • Niet binnen het bereik van kinderen plaatsen. • Uitsluitend aan de ophangring bevestigen. • Vóór het reinigen of het vervangen van de lamp de stekker uit het stopcontact halen. • De stekker nooit door aan het snoer te trekken uit het stopcontact halen. • Probeer nooit wanneer het apparaat ingeschakeld is de hoogspanningselektrode aan te raken; u loopt dan het risico op het krijgen van een elektrische schok. • Het apparaat niet in gebruik nemen wanneer het apparaat zichtbaar beschadigd is. 5. Afvoeraanwijzing Oude toestellen voorzien van het afgebeeld symbool, mogen niet samen met het gewone huisvuil worden afgevoerd. U moet ze afgeven in een centraal ophaalpunt voor oude toestellen (gelieve u te informeren bij uw gemeente) of bij uw handelaar waar u ze gekocht hebt. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer. 6. Onderhoud en garantie Scheidt het apparaat voor het reinigen eventueel van andere onderdelen en gebruikt u alstublieft geen agressieve reinigingsmiddelen. IV250_manual.indd 2 Het apparaat is aan een zorgvuldige eindcontrole onderworpen. Mocht u desondanks toch reden hebben om het apparaat terug te sturen, stuurt u ons het apparaat dan, samen met de kwitantie, op. Wij bieden een garantie van 2 jaar vanaf de aanschafdatum. Voor schade die veroorzaakt is door verkeerd of onjuist gebruik of door verslijting, zijn wij niet verantwoordelijk. Technische wijzigingen voorbehouden. Geen garantie op de lamp in de fitting. 7. Technische gegevens Voedingsspanning: 220-240 V AC, 50 Hz Energieverbruik: max. 27 W Roosterspanning: 650-700 V DC Blauwe lamp: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27 Werkterrein: ca. 30 m2 Afmetingen: 20,6 cm x 10 cm (b x h) Kable: ca. 1,7 m Actuele produktinformaties vindt U op onze internet-pagina http://www.hartig-helling.de Denne elektroniske insektdræber gør det af med generende insekter som f. eks. stikmyg, fluer og stankelben. Insekterne tiltrækkes af det blå lys. Ved deres berøring af den strømførende elektrode, bliver insekterne dræbt hurtigt og hygiejnisk og falder ned i den samlebeholder, som er anbragt på undersiden. 1. Opstilling og ibrugtagning Et optimalt sted for opstilling er det mørkeste sted i det rum, der skal beskyttes. IV 250 bør ikke anbringes i umiddelbar nærhed af andre lyskilder. Den optimale opstillingshøjde ligger mellem 1,5 og 3 meter. Hæng lampen op i lamperingen, aldrig i kablet. Sæt stikket i stikkontakten, og apparatet er klar til brug. 2. Lampeskift 1. Træk først stikket ud af stikkontakten og aflad den statiske elektricitet, inden du skifter lampe. Stik en isoleret skruetrækker gennem gitteret og rør samtidig ved to metalviklinger med skruetrækkeren. 2. Skru samlebeholderen af og fjern de to skruer på apparatets underside. 3. Nu kan du skrue lampen ud af fatningen ved at dreje den mod uret og erstatte den med en ny, original lampe. 4. Samlingen sker i modsat rækkefølge. 3. Tømning af samlebeholderen 1. Pas på, at du ikke kipper apparatet inden tømningen, da insekterne ellers kan falde gennem åbningerne. 2. Drej simpelt hen samlebeholderen mod uret og tøm beholderen. 3. Samlingen sker i modsat rækkefølge. Tøm beholderen med regelmæssige mellemrum. 4. Sikkerhedshenvisninger • Læs betjeningsvejledningen, inden du tager apparatet i brug. • Dyp aldrig apparatet i vand og beskyt det mod fugtighed. • Apparatet er kun egnet til brug i lukkede, tørre rum. • Børn må ikke komme i nærheden af apparatet. • Apparatet må kun fastgøres i ophængsringen. • Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller lampeskift. • Træk aldrig i kablet for at tage stikket ud af stikkontaktet. • Forsøg aldrig at røre ved højspændingselektroden med fingrene, mens apparatet er tilsluttet. Fare for elektrisk stød. • Brug aldrig apparatet, hvis det viser tydelige skader. 5. Henvisning vedr. bortskaffelse Kassable apparater, der er mærket med det viste symbol, må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Sådanne ting skal leveres til et indsamlingssted for brugte apparater (forhør hos de lokale myndigheder) eller til den forhandler, hvor du har købt dem. De steder vil man sørge for en miljøvenlig bortskaffelse. 6. Pleje og garanti 6. Skötsel och garanti 5. Hävitysohjeet Afbryd strømmen og skil apparatet fra andre komponenter inden rengøringen, og brug ikke aggressive rengøringsmidler. Apparatet har været igennem en omfattende slutkontrol. Hvis du alligevel har grund til at reklamere, skal du sende apparatet til os sammen med købsbilaget. Vi yder 2 års garanti fra købsdatoen. Vi påtager os ikke noget ansvar for skader som følge af forkert behandling, unormal brug eller slid. Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer. Ingen garanti på lyskilden. Skilj vid behov apparaten från andra komponenter innan rengöring och använd inte starka rengöringsmedel. Apparaten har genomgått en noggrann slutkontroll. Skulle felaktigheter trots denna kontroll upptäckas ber vi er skicka oss artikeln tillsammans med inköpskvittot. Vi lämnar en garanti på 2 år, fr.o.m inköpsdatum. För skador som uppkommer på grund av felaktig skötsel, felaktig användning eller genom förslitning lämnas ingen garanti. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. Ingen garanti lämnas för glödlampa. Kuvassa esitetyllä merkillä varustettuja tuotteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ne on jätettävä käytettyjen laitteiden keräyspisteisiin (ota selvää paikkakunnallasi sijaitsevista keräyspisteistä) tai voit palauttaa ne siihen liikkeeseen, mistä ne on ostettu. Nämä tahot huolehtivat käytöstä poistettujen tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä. 7. Tekniske data 7. Tekniska data Driftsspænding: 220-240 V AC, 50 Hz Forbrug: maks. 27 W Gitterspænding: 650-700 V DC Blå lampe: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27 Virkeområde: ca. 30 m2 Dimensioner: 20,6 cm x 10 cm (h x b) Kabellængde: 1,7 m Driftspänning: 220-240 V AC, 50 Hz Strömförbrukning: max. 27 W Gallerspänning: 650-700 V DC Blå glödlampa: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27 Räckvidd: ca. 30 m2 Mått: 20,6 cm x 10 cm (h x b) Sladd: 1,7 m Du kan finde aktuelle produktinformationer på vores internetside http://www.hartig-helling.de Aktuell produktinformation finns på vår hemsida http://www.hartig-helling.de Den elektroniska insektsmaskinen håller undan irriterande insekter såsom myggor, flugor och harkrankar. Insekterna lockas av det blå ljuset. Vid beröring med den strömförande elektroden dödas insekterna snabbt och hygieniskt och faller i den uppsamlingsbehållare som finns placerad på undersidan. Elektroninen hyönteistuhooja eliminoi häiritsevät hyönteiset, kuten esim. sääsket, kärpäset ja hyttyset. Hyönteisiä houkutellaan sinisellä valolla. Hyönteiset kuolevat nopeasti ja hygieenisesti joutuessaan kosketuksiin jännitteen alaisten elektrodien kanssa. Kuolleet hyönteiset putoavat niille varattuun säiliöön (laitteen alaosassa). 1. Placering och användning Den bästa placeringen är i regel den mörkaste delen av det utrymme som ska skyddas. Placera inte IV 250 i omedelbar närhet av andra ljuskällor. Optimal placering är på en höjd mellan 1,5 och 3 meter. Häng upp lampan med den härför avsedda ringen, aldrig med sladden. För att använda apparaten ansluts kontakten enkelt till ett vägguttag. 1. Asennus ja käyttöönotto Suojattavan tilan pimein kohta on ihanteellisin asennuspaikka. Älä aseta IV 250 –laitetta muiden valonlähteiden välittömään läheisyyteen. Optimaalinen asennuskorkeus on 1,5-3 m. Ripusta lamppu riippumaan lampun renkaan varassa. Älä koskaan ripusta lamppua roikkumaan kaapelijohdon varassa. 2. Byte av lampa 2. Lampun vaihtaminen 1. Innan lampa byts måste strömtillförseln till apparaten brytas och den statiska elektriciteten laddas ur. För detta ändamål stoppas en isolerad skruvmejsel genom gallret. Med skruvmejseln berörs sedan två metallöglor samtidigt. 2. Skruva bort uppsamlingsbehållaren och ta bort de båda skruvarna som finns på apparatens undersida. 3. Genom att skruva lampan motsols kan den tas ur fattningen och bytas mot en ny originallampa. 4. Ihopsättning sker i omvänd ordningsföljd. 1. Laite tulee kytkeä irti verkkovirrasta ja staattinen sähkövaraus on vapautettava ennen lampun vaihtamista. Vaihtaminen tapahtuu työntämällä hilaa eristesuojatulla ruuvitaltalla siten, että sen kaksi metallikäämiä irtoavat samanaikaisesti. 2. Ruuvaa keräysastia irti ja irrota molemmat laitteen puoleiset ruuvit. 3. Tämän jälkeen lamppu voidaan vastapäivään kiertämällä irrottaa pidikkeestään. Kun lamppu on irrotettu, voidaan sen tilalle asettaa uusi lamppu. 4. Uusi lamppu asetetaan paikalleen käännetyssä järjestyksessä. 3. Tömning av uppsamlingsbehållaren 1. Tänk på att inte välta behållaren innan den töms; insekterna kan annars falla genom öppningarna. 2. För att tömma behållaren skruvas den av motsols. Därefter töms den. 3. Ihopsättning sker i omvänd ordningsföljd. Tömning bör ske regelbundet. 4. Säkerhetsanvisningar • Läs bruksanvisningen innan artikeln tas i bruk. • Skydda artikeln mot fukt och doppa den aldrig i vatten. • Endast avsedd för användning inomhus. • Placeras utom räckhåll för barn. • Hängs endast upp med härför avsedd upphängningsring. • Bryt strömtillförseln före rengöring eller byte av lampa. • Dra aldrig kontakten ur vägguttaget med hjälp av sladden. • Försök aldrig röra högspänningselektroden med fingrarna när apparaten är i bruk. Risk för stöt! • Använd ej apparaten om den har synbara skador. 5. Anvisning för avfallshantering Uttjänta apparater, märkta med de avbildade symbolerna, får inte kastas i hushållssoporna. De måste lämnas vid återvinningsstation för uttjänta apparater (information kan fås hos kommunen) eller till den affär där de köpts. Här tas produkterna om hand på ett miljövänligt sätt. 3. Keräyssäiliön tyhjentäminen 1. Huolehdi siitä, ettet kaada laitetta ennen tyhjennystä, koska muuten hyönteiset putoavat aukosta ulos. 2. Kierrä keräyssäiliötä vastapäivään, jolloin se irtoaa pidikkeestään. Tämän jälkeen säiliö voidaan tyhjentää. 3. Säiliö asetetaan takaisin paikalleen käännetyssä järjestyksessä. Säiliö tulisi tyhjentää säännöllisin väliajoin. 4. Turvallisuusohjeita • Lue käyttöopas ennen käyttöönottoa. • Älä koskaan upota laitetta veteen, vaan suojaa se kosteudelta. • Laite soveltuu käytettäväksi vain suljetuissa ja kuivissa tiloissa. • Älä aseta laitetta lasten ulottuville. • Laitteen saa kiinnittää vain ripustimeen. • Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta tai lampun vaihtoa. • Älä koskaan vedä kaapelijohdosta irrottaessasi pistotulppaa pistorasiasta. • Älä milloinkaan yritä tarttua korkeajännite-elektrodiin, kun laite on kytketty virtaan. Sähköiskuvaara. • Älä ota laitetta käyttöön, jos siinä on silmin havaittavia vaurioita. 6. Huolto ja takuu Irrota laite muista komponentista ennen puhdistustoimiin ryhtymistä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita/-välineitä. Laitteelle on valmistajan toimesta suoritettu perusteellinen lopputarkastus. Mikäli teillä kuitenkin on huomautettavaa ostamanne laitteen kunnosta, pyydämme teitä lähettämään ko. laitteen sekä ostokuittinne meille. Myöntämämme takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat huonosta käsittelystä, epäasianmukaisesta käyttötavasta tai kulumisesta. Varaamme oikeuden tehdä laitteeseen teknisiä muutoksia. Lampulla ei ole takuuta. 7. Tekniset tiedots Käyttöjännite: 220-240 V AC, 50 Hz Virrantarve: max. 27 W Hilajännite: 650-700 V DC Sinivalolamppu: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27 Vaikutusalue: noin 30 m2 Mitat: 20,6 cm x 10 cm (k x l) Kaapelin pituus: 1,7 m Uusimmat tuotetiedot löydätte internet-sivuiltamme osoitteesta: http://www.hartig-helling.de Bu elektronik haşere öldürücü sivrisinek ve sinek gibi rahatsız edici haşerelerin yok edilmesini sağlar. Haşereler mavi lamba vasıtasıyla çekimlenir. Elektrik altında bulunan elektrotlara temas edilmesi suretiyle haşereler hızla ve hijyenik bir şekilde öldürülür ve alt tarafa yerleştirilen toplama kabına düşerler. • Cihazı asla suya daldırmayınız ve neme karşı koruyunuz. • Cihaz yalnızca kapalı ve kuru alanlardaki kullanımlar için tasarlanmıştır. • Çocukların ulaşabileceği yerlere koymayınız. • Yalnızca asma halkasıyla tespit edin. • Temizleme veya lamba değiştirme işleminden önce cihazın fişini elektrik prizinden çıkarınız. • Cihazın fişini asla kablosundan tutarak elektrik prizinden çekmeyiniz. • Cihaz çalışırken yüksek gerilimli elektrotlara parmaklarınızla dokunmaya çalışmayınız. Elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. • Cihazda görülebilir derecede hasarlar mevcut ise, çalıştırmayınız. 5. Tasfiye talimatı Resimdeki sembol ile işaretlenmiş eski cihazlar, ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır. Bunları, eski cihaz toplama merkezlerine (lütfen bölge yetkililerine danışın) veya pilleri satın aldığınız satıcıya vermelisiniz. Bunlar özel çöpleri çevre dostu bir şekilde tasfiye ederler. 6. Bakım ve Garanti Cihazı yıkamadan önce diğer muhtemel bileşenlerden ayırın ve lütfen agresif temizleyiciler kullanmayın. Cihaz itinalı bir şekilde son kontrolden geçirildi. Buna rağmen herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, satın alma fişi ile birlikte cihazı bize gönderin. Satış tarihinden itibaren 2 yıllık bir garanti veriyoruz. Yanlış tutma, tekniğine uygun olmayan kullanım veya aşınma nedeniyle ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk almayız. Teknik değişiklik hakkı saklıdır. Aydınlatma araçları garanti kapsamında değildir. 7. Teknik veriler İşletim voltajı: 220-240 V AC, 50 Hz Elektrik sarfiyatı: azami 27 W Izgara gerilimi: 650-700 V DC Mavi lamba: 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27 Etki alanı: yaklaşık 30 m2 Ebatlar: 20,6 cm x 10 cm (h x b) Kablo uzunluğu: 1,7 m Ürünlerle ilgili güncel bilgileri internet sayfamızdan bulabilirsiniz: http://www.hartig-helling.de 1. Kurulum ve işletime alma Optimum kurulum yeri için genellikle korunacak odanın en karanlık bölümü uygundur. IV 250 cihazını lütfen doğrudan diğer ışık kaynaklarının yakınına koyarak çalıştırmayınız. Optimum asma yüksekliği 1,5 ve 3 metre arasındadır. Lambayı lamba halkasından asın, asla kablo ucundan asmayın. Cihazı çalıştırmak için fişini elektrik prizine (220-240 V AC) takmanız yeterli. 2. Lamba değiştirme 1. Lamba değiştirme işleminden önce cihazın elektrik fişini prizden çıkararak statik elektriği boşaltmalısınız. Bunun için izole edilmiş bir tornavidayı ızgaranın arasına iterek tornavidanın ucunu iki metal sargıya aynı anda dokundurmalısınız. 2. Toplama kabının vidalarını tornavida ile sökün ve her iki vidayı cihazın alt tarafından uzaklaştırın. 3. Şimdi lambayı saat yönünün tersine çevirerek duyundan çıkarıp yeni bir orijinal lamba ile değiştirebilirsiniz. 4. Cihazın tekrar toplanması, sökme işleminin tersine göre yapılır. 3. Toplama kabının boşaltılması 1. Boşaltmadan önce cihazı yatırmamaya dikkat edin, aksi takdirde böcekler açıklıktan düşebilir. 2. Toplama kabının boşaltılması için toplama kabını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın ve kabı boşaltın. 3. Cihazın tekrar toplanması, sökme işleminin tersine göre yapılır. Boşaltma işlemini sık aralıklarla yapmanız önerilir. 4. Emniyet talimatları • Cihazı ilk işletime almadan önce kullanma talimatını okuyunuz. 21.02.2008 13:55:55 Uhr
/