AEG DB6120 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

D Anleitung ..............................3–15
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg-
fältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–15
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
GB Instruction book ............17–23
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 18 carefully.
NL Gebruiksaanwijzing ........3–15
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F Mode d’emploi ..................3–15
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentive-
ment les consignes de sécurité
en page 7.
3
d
GR
NL
F
GB
d GR NL F
E
G
J
H
, I
F
A
K
L
M
B
C
d
B
A. RESILIUM™ 500 Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllönung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Selbstreinigungstaste
H. Netzspannungsanzeige
I. Anzeige für automatische
Sicherheitsabschaltung
J. Temperaturwähler
K. Wassertank
L. Kabelaufwicklungs-
vorrichtung
M. Gummierte Abstelläche
für sicheren Stand
Teile
A. RESILIUM™ 500 Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Κουμπί αυτοκαθαρισμού
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Λυχνία ασφαλείας για
αυτόματη απενεργοποίηση
J. Επιλογέας θερμοκρασίας
K. Δοχείο νερού
L. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
M. Ελαστικό, μαλακό πέλμα
Εξαρτήματα
A. RESILIUM™ 500 Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Knop zelfreiniging
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Veiligheidslampje voor
automatisch uitschakelen
J. Temperatuurknop
K. Waterreservoir
L. Snoeroprolsysteem
M. Voet met rubberen inzet
Onderdelen
A. RESILIUM™ 500 Semelle
B. Indicateur de niveau d’eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Touche d’auto-nettoyage
H. Voyant d’alimentation
I. Voyant d’auto extinction
de sécurité
J. Sélecteur de température
K. Réservoir d’eau
L. Dispositif de rangement
du cordon
M. Talon caoutchouté
Éléments
6
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Ditapparaatkanwordengebruiktdoorkinderenvan8jaarenouderen
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken
van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderenmogennietmethetapparaatspelen.
• Reinigingenonderhoudmagnietwordenuitgevoerddoorkinderen
zonder toezicht.
• Houdhetstrijkijzerensnoerbuitenhetbereikvankinderenjongerdan
8jaarwanneerhetstrijkijzeraanstaatofafkoelt.
• Deoppervlakkenkunnenheetwordentijdenshetgebruik
.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangeslotenopeenstroomtoevoer
waarvandespanningenfrequentievoldoenaandespecicatiesophet
classicatieplaatje!
• Hetstrijkijzermagnietwordengebruiktalshetisgevallen,alshet
strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangeslotenopeengeaard
stopcontact.
• Alshetapparaatofdevoedingskabelisbeschadigd,moethetapparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwaliceerdepersoonwordenvervangenomrisicostevermijden.
• Hetstrijkijzermoetwordengebruiktenneergezetopeenstabiel
oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of
het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerhetisaangesloten
op het elektriciteitsnet.
• Hetapparaatmoetwordenuitgeschakeldendestekkermoetna
gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat
wordt gereinigd en onderhouden.
• Destekkermoetuithetstopcontactwordengehaaldvoordathet
waterreservoir met water wordt gevuld.
• Hetnetsnoermagnietincontactkomenmeteenvandehete
onderdelen van het apparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterofeenanderevloeistof.
• Vulhetapparaatnietmetmeerwaterdandemaximaaltoegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Alserbeperkingenzijn,moetdewaterkwaliteitofhettypewater
worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
• Ditapparaatisalleenbestemdvoorhuishoudelijkgebruik.Defabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als
gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
• Ditproductisgeschiktvoorgebruikmetkraanwater.Hetwordt
aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50%
gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
• Sluithetapparaatnietaanopeenwandstopcontactdatbedoeldisvoor
scheermachines.
9
d
GR
NL
F
GB
NL
F
Strijkschema /
Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Gebruik de
gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Tableau de repassage
Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassageàsecsurl'enverspendantqueletissuestencorehumideou
utiliserunbrumisateurpourl'humidier.
Nylon & polyester
Repassagesurl'enverspendantqueletissuestencorehumideouutiliserun
brumisateurpourl'humidier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalementrepassageàsec.Ilestpossibled'utiliserdelavapeuren
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marquesbrillantes.
Mélanges de cotons
Consulterl'étiquetteetrespecterlesinstructionsdufabricant.Sélectionner
latempératureadaptéeàlabrelaplusfragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marquesbrillantes,enparticulieraveclescouleurssombres.Utiliserun
niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Desvariationsdevitessederepassageetd'humiditédutissupeuventmodierlesparamètresoptimauxparrapportàceux
recommandésdansletableau!
10
d
GR
NL
F
Erste Schritte /
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich, dass
der Netzstecker gezogen ist. Drehen
Sie den Temperaturwahlschalter
auf „0“, und önen Sie den Deckel
der Einfüllönung. Stellen Sie
das Bügeleisen aufrecht auf die
Abstelläche. Füllen Sie Wasser ein bis
zur Höchststandmarkierung. Schließen
Sie den Deckel. Achtung! Beachten
Sie die Höchststandmarkierung.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine
Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wechselt die Leuchte auf grün, so
ist das Bügeleisen einsatzbereit.
Ξεκινώντας
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένασώματα.Κατάτηνπρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.
Βεβαιωθείτεότιέχετεαφαιρέσει
τοφιςαπότηνπρίζα.Γυρίστετο
διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στο
‘0’ και ανοίξτε το καπάκι ανοίγματος
πλήρωσης.Τοποθετήστετοσίδερο
στηβάσητου.Γεμίστεμενερόέωςτη
μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη
μέγιστη στάθμη νερού.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα.Ηενδεικτική
λυχνίαλειτουργίαςανάβει.Ρυθμίστε
τηθερμοκρασίαγυρίζονταςτον
επιλογέα θερμοκρασίας στην
κατάλληλη επιλογή. Όταν ανάψει η
λυχνίαμεπράσινοχρώμα,τοσίδερο
είναι έτοιμο για χρήση.
Het eerste gebruik /
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Zet de
temperatuurknop op ‘0’ en open de
afdekking van de vulopening. Laat het
strijkijzer rusten op het achtervlak. Vul
met water tot het maximale niveau.
Sluit de afdekking.
Let op: Het maximale waterniveau
niet overschrijden.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel de
temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreende
stand te draaien. Als het lampje groen
is, is het strijkijzer klaar voor gebruik.
Premièreutilisation
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chion humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
lescorpsétrangers.Lorsdelapremière
misesoustension,ilestpossibleque
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer.Vériezquel'appareilest
débranché. Tournez le thermostat sur
laposition«0»etouvrezlecachede
l’oricederemplissage.Posezleferà
repasser sur son talon. Remplissez-le
d’eaujusqu’àlapositionmaximale.
Refermez le cache.
Attention: Ne dépassez pas le
niveau d’eau maximal.
3. Branchez la che d’alimentation
dans une prise. Le voyant
d’alimentation s’allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
detempératuresurlerepèreadéquat.
Lorsquelevoyants’allumeenvert,le
ferestprêtàêtreutilisé.
11
d
GR
NL
F
GB
B
A
8 min
30 sec
30 sec
4. Verwenden der Sprühnebel- und
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem
Sie die Taste mehrmals betätigen,
um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur
Verwendung der Dampfstoßfunktion
muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt
sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste
mehrmals,umdiePumpezubetätigen(B).
5. Bedampfen hängender Textilien.
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
eignet sich ideal zum Bedampfen
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
undempndlichenGeweben.
Hängen Sie das Wäschestück auf
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
6. 3-stuge automatische Abschaltung.
Wenn das Bügeleisen auf der
Bügelsohle steht oder auf der Seite
liegt und länger als 30 Sekunden nicht
benutzt wird, schaltet es automatisch
ab. Steht das Bügeleisen auf der
Abstelläche,erfolgtnach8Minutendie
automatische Sicherheitsabschaltung.
Die Kontrolllampe blinkt gelb und der
Summer gibt 6 Warntöne ab, bevor das
Bügeleisen automatisch ausgeschaltet
wird.
4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
τουλάχιστονκατάτο1/4.Χρησιμοποιήστε
τοψεκαζόμενουγρόγιαναμουσκέψετετα
υφάσματαπατώνταςτοκουμπίψεκασμού
αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
το υγρό (Α).Γιαναχρησιμοποιήσετετη
λειτουργίαπίδακαατμού,Βεβαιωθείτεότιτο
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά
το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού
αρκετέςφορέςώστεναενεργοποιηθείη
αντλία (Β).
5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση.Ηλειτουργίαπίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
γιασιδέρωμαμεατμόκουρτινών,
κουστουμιώνκαιευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
κουμπί πίδακα ατμού.
6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3
τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο
χωρίςεπίβλεψηστηνπλάκαήστοι
πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από
30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει το
σίδεροχωρίςεπίβλεψηστοπέλμα,τότε
απενεργοποιείταιμετάαπό8λεπτά.Για
ναενεργοποιηθείξανά,απλώςαρχίστε
νασιδερώνετε.Ηενδεικτικήλυχνία
αναβοσβήνειμεκίτρινοχρώμακαιο
ηχητικός συναγερμός ακούγεται 6 φορές
πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση.
4. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het
waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld
is. Gebruik de sproeinevel om stoen
van tevoren te bevochtigen. Druk de
sproeiknop een aantal keren in om een
jnenevelophetmateriaaltesproeien
(A). Controleer, voor gebruik van de
stoomfunctie eerst of het waterreservoir
ten minste voor de helft is gevuld. Druk
een aantal keren op de stoomknop om de
pomp op druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
6. Automatisch uitschakelen in 3
stappen. Als het strijkijzer onbeheerd
wordt achtergelaten op de strijkzool
of op de zijkant, wordt dit na 30
seconden uitgeschakeld. Als het
strijkijzer onbeheerd op de voet wordt
achtergelaten,wordthetna8minuten
uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt
weer ingeschakeld, zodra u weer gaat
strijken. Het indicatielampje gaat geel
knipperen en het alarm piept 6 keer
voor de automatische uitschakeling.
4. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vériezqueleréservoir
d'eauestaumoinsauquartrempli.Utilisez
lebrumisateurpourpré-humidierles
tissus en appuyant plusieurs fois sur le
boutonsprayandelibérerunene
brume (A).Pourutiliserlafonctionjet
devapeur,vériezqueleréservoird'eau
est au moins à demi rempli. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur
pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20cmetappuyezsurleboutondejet
de vapeur.
6. Trois critères d'extinction
automatique. Si le fer est laissé
immobile sur la semelle ou sur le côté,
ils'éteintaprès30secondes.S'ilest
laissé immobile sur le talon, il s'éteint
après8minutes.Pourlerallumer,il
sut de recommencer à repasser.
Avantl’arrêtautomatique,levoyant
clignote en jaune et le signal sonore
retentit6fois.
12
d
GR
NL
F
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstelläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da
diese die Oberäche schädigen.
Das Bügeleisen nicht mit Wasser
im Behälter lagern. Wickeln
Sie das Netzkabel um die
Kabelaufbewahrungs-Vorrichtung.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungs-
funktion. Füllen Sie das Bügeleisen mit
Wasser und lassen Sie es aufheizen. Wechselt
die Kontrolllampe auf grün, ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie
das Bügeleisen über ein Waschbecken
und halten Sie die Reinigungstaste
gedrückt. Verbrauchen Sie so eine ganze
Wasserbehälterfüllung. Lassen Sie die
Taste los, um die Selbstreinigungsfunktion
abzubrechen. Wiederholen Sie den Vorgang
bei Bedarf. HINWEIS: Verwenden Sie keinen
Entkalker und keinen Essig!
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die
Oberäche beschädigen. Eingebrannte
Rückstände entfernen Sie durch Bügeln
über ein feuchtes Tuch, während
das Bügeleisen noch heiß ist. Die
Bügelsohle zur Reinigung mit einem
weichen, feuchten Lappen abwischen
und abtrocknen.
Reiniging en onderhoud /
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Γιανακαθαρίσετετιςεξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά
σκουπίστετο.Μηνχρησιμοποιείτε
χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν
τηνεπιφάνεια.Μηναποθηκεύετετο
σίδερομενερόστηδεξαμενή.Τυλίξτε
τοκαλώδιοτροφοδοσίαςγύρωαπό
την υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου.
2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Γεμίστε
το σίδερο με νερό και θερμάνετε το
σίδερο. Όταν η ενδεικτική λυχνία γίνει
πράσινη, αποσυνδέστε το σίδερο από την
πρίζα.Κρατήστετοσίδεροεπάνωαπό
το νεροχύτη και πατήστε παρατεταμένα
τοκουμπίκαθαρισμού.Χρησιμοποιήστε
μια γεμάτη δεξαμενή νερού. Αφήστε το
κουμπί για να σταματήσει η λειτουργία
αυτοκαθαρισμού.Επαναλάβετετη
διαδικασία αν είναι απαραίτητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!Μηχρησιμοποιήσετευγρό
αφαίρεσης αλάτων ή ξίδι.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικάκαθώςθακαταστρέψουν
τηνεπιφάνεια.Γιανααφαιρέσετετα
καμμέναυπολείμματα,σιδερώστεσε
νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι
ακόμαζεστό.Γιανακαθαρίσετετην
πλάκα, απλά σκουπίστε την με ένα
μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε την
γιαναστεγνώσει.
Καθαρισμός και φροντίδα
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd. Berg
het strijkijzer niet op met water in het
reservoir. Wikkel het netsnoer rond de
kabelhaspel.
2. Zelfreinigingsfunctie. Vul het strijkijzer
met water en warm het strijkijzer op.
Als het indicatielampje groen wordt,
haalt u de stekker van het strijkijzer uit
het stopcontact. Houd het strijkijzer
boven de gootsteen, houd de
reinigingsknop ingedrukt. Gebruik een
vol waterreservoir. Ontgrendelknop
om de zelfreinigingsfunctie te stoppen.
Herhaal de procedure indien nodig.
LET OP! Gebruik geen ontkalker of azijn.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik
geen schuursponsjes of agressieve
reinigingsmiddelen op de strijkzool.
Hierdoor raakt het oppervlak
beschadigd. Als u verbrandingsresten
wilt verwijderen, beweegt u het
strijkijzer over een vochtige doek
terwijl het strijkijzer nog heet is. U
kunt de grondplaat schoonvegen met
een zachte, vochtige doek en daarna
met een droge doek navegen.
Nettoyage et entretien
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pournettoyerlessurfacesextérieures,
utilisez un chion doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
desolvantschimiques,carceux-ci
pourraient endommager la surface.
Ne rangez pas le fer avec de l’eau
dans le réservoir. Enroulez le cordon
d’alimentation autour du dispositif de
rangement pour le cordon.
2. Fonction auto-nettoyage.
Remplissez le fer à repasser avec de
l’eauetfaites-lechauer.Dèsquele
voyant devient vert, débranchez le
fer. Tenez le fer au-dessus d’un évier,
et maintenez la touche de nettoyage
enfoncée. Utilisez un réservoir d’eau
complet.Relâchezlatouchepour
arrêterlafonctiond’auto-nettoyage.
Répétez cette opération si nécessaire.
REMARQUE! N’utilisez aucun produit
détartrant ni vinaigre.
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface.Pouréliminerlesrésidusde
combustion, repassez sur un chion
humidependantqueleferestchaud.
Pournettoyerlasemelle,essuyez-la
simplement avec un chion doux
humide, puis séchez-la.
ReinigungundPflege/
13
d
GR
NL
F
GB
d
GR
NL
F
Entsorgung /
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Απόρριψη
Μηναπορρίπτετεμεταοικιακάαπορρίμματα
συσκευέςπουφέρουντοσύμβολο
.Επιστρέψτετοπροϊόνστηντοπικήσας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Ανακυκλώστεταυλικάπουφέρουντο
σύμβολο
.Τοποθετήστεταυλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση.Συμβάλλετεστηνπροστασία
τουπεριβάλλοντοςκαιτηςανθρώπινης
υγείαςανακυκλώνονταςτιςάχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Verwijdering /
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Mise au rebut
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet eet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclezvosproduitsélectriqueset
électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant
le symbole
avec les ordures
ménagères.Emmenezuntelproduit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
15
d
GR
NL
F
GB
NL
F
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer
is ingeschakeld.
Probleemmetdeaansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Verhoog de temperatuur naar ten minste
.
Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een
korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht
even voordat u de stoomfunctie opnieuw
gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Problemenoplossen/
Problème Cause possible Solution
Lasemellenechauepasalorsqueleferest
allumé.
Problèmederaccordement Vériezlecordond'alimentation,lacheet
la prise.
Le contrôle de température est sur la position
MIN.
Choisissezlatempératureadéquate.
Le fer ne produit pas de vapeur. Manqued'eaudansleréservoir. Remplirleréservoir(voir«Première
utilisation»,n°2).
Le contrôleur de vapeur est sur la position sans
vapeur.
Placezlecontrôleurdevapeurentreles
positions minimum de vapeur et maximum
devapeur(voirle«Tableauderepassage»).
La température choisie est inférieure à celle
spéciéepouruneutilisationavecvapeur.
Augmenterlatempératurejusqu’au
niveau
.
La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Manqued'eaudansleréservoir. Remplirleréservoir(voir«Première
utilisation»,n°2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur
vertical ne fonctionnent pas.
Lafonctionjetdevapeuraététrèsutiliséesur
une courte période.
Placezleferenpositionhorizontaleet
patientez avant d'utiliser la fonction jet de
vapeur.
Le fer n'est pas susament chaud. Réglez la température convenablement pour
unrepassageàlavapeur(jusqu'à
).Placez
leferenpositionverticaleetpatientezjusqu'à
cequevoyantindicateurdetempérature
s'éteigne.
Gestion des pannes

Documenttranscriptie

D Anleitung...............................3–15 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. GR Βιβλίο οδηγιών...................3–15 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing.........3–15 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6. F Mode d’emploi...................3–15 Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book.............17–23 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 18 carefully. d GR H,I NL J F E F G GB M C L D B K A B D GR NL F Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. RESILIUM™ 500 Bügelsohle B. Anzeige für maximalen Wasserstand C. Einfüllöffnung mit Abdeckung D. Sprühdüse E. Sprühtaste F. Dampfstoßtaste G. Selbstreinigungstaste H. Netzspannungsanzeige I. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung J. Temperaturwähler K. Wassertank L. Kabelaufwicklungsvorrichtung M. Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand A. RESILIUM™ 500 Πλάκα B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού C. Στόμιο πλήρωσης με καπάκι D. Ακροφύσιο ψεκασμού E. Κουμπί ψεκασμού F. Κουμπί πίδακα ατμού G. Κουμπί αυτοκαθαρισμού H. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας I. Λυχνία ασφαλείας για αυτόματη απενεργοποίηση J. Επιλογέας θερμοκρασίας K. Δοχείο νερού L. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου M. Ελαστικό, μαλακό πέλμα A. RESILIUM™ 500 Strijkzool B. Aanduiding maximaal waterniveau C. Vulopening met klepje D. Sproeimond E. Sproeiknop F. Stoomknop G. Knop zelfreiniging H. Aan/uit-indicatielampje I. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen J. Temperatuurknop K. Waterreservoir L. Snoeroprolsysteem M. Voet met rubberen inzet A. RESILIUM™ 500 Semelle B. Indicateur de niveau d’eau maximum C. Goulot de remplissage avec capuchon D. Spray E. Bouton Spray F. Bouton jet de vapeur G. Touche d’auto-nettoyage H. Voyant d’alimentation I. Voyant d’auto extinction de sécurité J. Sélecteur de température K. Réservoir d’eau L. Dispositif de rangement du cordon M. Talon caoutchouté 3 Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Sluit het apparaat niet aan op een wandstopcontact dat bedoeld is voor scheermachines. NL 6 Strijkschema / Tableau de repassage NL Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. d GR NL F GB Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! F Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage Acrylique Repassage à sec sur l'envers. Acétate Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Nylon & polyester Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Rayonne Repassage sur l'envers du tissu. Viscose Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant. Soie Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes. Mélanges de cotons Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile. Laine et mélanges de laines Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Coton Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Velours côtelé Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Lin à "max." Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Toile de jean à "max." Utiliser la vapeur au maximum. Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau ! 9 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation D GR NL F 10 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten. 2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Drehen Sie den Temperaturwahlschalter auf „0“, und öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung. Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht auf die Abstellfläche. Füllen Sie Wasser ein bis zur Höchststandmarkierung. Schließen Sie den Deckel. Achtung! Beachten Sie die Höchststandmarkierung. 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wechselt die Leuchte auf grün, so ist das Bügeleisen einsatzbereit. 1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού για να αφαιρεθούν ξένα σώματα. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/ οσμές. 2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στο ‘0’ και ανοίξτε το καπάκι ανοίγματος πλήρωσης. Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του. Γεμίστε με νερό έως τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι. Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού. 3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοκρασίας στην κατάλληλη επιλογή. Όταν ανάψει η λυχνία με πράσινο χρώμα, το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. 2. Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zet de temperatuurknop op ‘0’ en open de afdekking van de vulopening. Laat het strijkijzer rusten op het achtervlak. Vul met water tot het maximale niveau. Sluit de afdekking. Let op: Het maximale waterniveau niet overschrijden. 3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Als het lampje groen is, is het strijkijzer klaar voor gebruik. 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer. Vérifiez que l'appareil est débranché. Tournez le thermostat sur la position « 0 » et ouvrez le cache de l’orifice de remplissage. Posez le fer à repasser sur son talon. Remplissez-le d’eau jusqu’à la position maximale. Refermez le cache. Attention : Ne dépassez pas le niveau d’eau maximal. 3. Branchez la fiche d’alimentation dans une prise. Le voyant d’alimentation s’allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s’allume en vert, le fer est prêt à être utilisé. B d 8 min A GR NL F 30 sec 30 sec 4. Verwenden der Sprühnebel- und 5. Bedampfen hängender Textilien. Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie Die Vertikal-Dampfstoßfunktion sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 eignet sich ideal zum Bedampfen gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel von Vorhängen, Anzügen/Kostümen zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem und empfindlichen Geweben. Sie die Taste mehrmals betätigen, Hängen Sie das Wäschestück auf um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur einen Kleiderbügel, halten Sie das Verwendung der Dampfstoßfunktion Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt und drücken Sie die Dampfstoßtaste. sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B). GB 6. 3-stufige automatische Abschaltung. Wenn das Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die automatische Sicherheitsabschaltung. Die Kontrolllampe blinkt gelb und der Summer gibt 6 Warntöne ab, bevor das Bügeleisen automatisch ausgeschaltet wird. 4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε το ψεκαζόμενο υγρό για να μουσκέψετε τα υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να απελευθερωθεί το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η αντλία (Β). 5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών, κουστουμιών και ευαίσθητων υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού. 6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3 τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο χωρίς επίβλεψη στην πλάκα ή στοι πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο χωρίς επίβλεψη στο πέλμα, τότε απενεργοποιείται μετά από 8 λεπτά. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, απλώς αρχίστε να σιδερώνετε. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα και ο ηχητικός συναγερμός ακούγεται 6 φορές πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση. 4. De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B). 5. Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop. 6. Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken. Het indicatielampje gaat geel knipperen en het alarm piept 6 keer voor de automatische uitschakeling. 4. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B). 5. Vaporisation d'articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur. 6. Trois critères d'extinction automatique. Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint après 30 secondes. S'il est laissé immobile sur le talon, il s'éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser. Avant l’arrêt automatique, le voyant clignote en jaune et le signal sonore retentit 6 fois. 11 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien D GR NL F 12 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. Das Bügeleisen nicht mit Wasser im Behälter lagern. Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufbewahrungs-Vorrichtung. 1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στο πέλμα στήριξης. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στη δεξαμενή. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από την υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου. 1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir. Wikkel het netsnoer rond de kabelhaspel. 1. Posez toujours le fer sur son talon. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. Ne rangez pas le fer avec de l’eau dans le réservoir. Enroulez le cordon d’alimentation autour du dispositif de rangement pour le cordon. 2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Füllen Sie das Bügeleisen mit Wasser und lassen Sie es aufheizen. Wechselt die Kontrolllampe auf grün, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie das Bügeleisen über ein Waschbecken und halten Sie die Reinigungstaste gedrückt. Verbrauchen Sie so eine ganze Wasserbehälterfüllung. Lassen Sie die Taste los, um die Selbstreinigungsfunktion abzubrechen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. HINWEIS: Verwenden Sie keinen Entkalker und keinen Essig! 2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Γεμίστε το σίδερο με νερό και θερμάνετε το σίδερο. Όταν η ενδεικτική λυχνία γίνει πράσινη, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα. Κρατήστε το σίδερο επάνω από το νεροχύτη και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μια γεμάτη δεξαμενή νερού. Αφήστε το κουμπί για να σταματήσει η λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν είναι απαραίτητο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιήσετε υγρό αφαίρεσης αλάτων ή ξίδι. 2. Zelfreinigingsfunctie. Vul het strijkijzer met water en warm het strijkijzer op. Als het indicatielampje groen wordt, haalt u de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact. Houd het strijkijzer boven de gootsteen, houd de reinigingsknop ingedrukt. Gebruik een vol waterreservoir. Ontgrendelknop om de zelfreinigingsfunctie te stoppen. Herhaal de procedure indien nodig. LET OP! Gebruik geen ontkalker of azijn. 2. Fonction auto-nettoyage. Remplissez le fer à repasser avec de l’eau et faites-le chauffer. Dès que le voyant devient vert, débranchez le fer. Tenez le fer au-dessus d’un évier, et maintenez la touche de nettoyage enfoncée. Utilisez un réservoir d’eau complet. Relâchez la touche pour arrêter la fonction d’auto-nettoyage. Répétez cette opération si nécessaire. REMARQUE ! N’utilisez aucun produit détartrant ni vinaigre. 3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Die Bügelsohle zur Reinigung mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen und abtrocknen. 3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα, απλά σκουπίστε την με ένα μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε την για να στεγνώσει. 3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. U kunt de grondplaat schoonvegen met een zachte, vochtige doek en daarna met een droge doek navegen. 3. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle, essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide, puis séchez-la. Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut D Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. nicht mit dem Hausmüll. Symbol Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. d GR NL F GB GR NL Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. F niet weg met het het symbool huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. avec les ordures le symbole ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 13 Problemen oplossen / Gestion des pannes NL Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie “Strijkschema”). Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Verhoog de temperatuur naar ten minste Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. Problème Cause possible Solution La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé. Problème de raccordement Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise. Le contrôle de température est sur la position MIN. Choisissez la température adéquate. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur. Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »). La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. Augmenter la température jusqu’au niveau . La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période. Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur. Le fer n'est pas suffisament chaud. Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. Strijkijzer geeft geen stoom. F Le fer ne produit pas de vapeur. d GR NL F . GB 15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

AEG DB6120 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor