BOMANN DB 6003 de handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ............................... Seite 3
Bedienungsanleitung .............................................. Seite 4
Technische Daten ................................................... Seite 8
Garantie .................................................................. Seite 8
Entsorgung .............................................................. Seite 9
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen .............. Pagina 3
Gebruiksaanwijzing .............................................. Pagina 10
Technische gegevens .......................................... Pagina 14
Verwijdering .......................................................... Pagina 14
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande ..........Page 3
Mode d’emploi .........................................................Page 15
Données techniques ............................................... Page 19
Élimination ...............................................................Page 19
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo .............. Página 3
Manual de instrucciones ...................................... Página 20
Datos técnicos...................................................... Página 24
Eliminación ........................................................... Página 24
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ........................................... Pagina 3
Istruzioni per l’uso ................................................ Pagina 25
Dati tecnici ............................................................ Pagina 29
Smaltimento ......................................................... Pagina 29
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ................................. Page 3
Instruction Manual ...................................................Page 30
Technical Data.........................................................Page 34
Disposal...................................................................Page 34
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obsługi .................................Strona 3
Instrukcja obsługi ..................................................Strona 35
Dane techniczne ...................................................Strona 39
Ogólne warunki gwarancji .....................................Strona 39
Usuwanie ..............................................................Strona 40
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése .................................... Oldal 3
Használati utasítás .................................................. Oldal 41
Műszaki adatok ....................................................... Oldal 45
Selejtezés ................................................................ Oldal 45
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .........................................стр. 3
Руководство по эксплуатации ................................стр. 46
Технические данные ...............................................стр. 50
Утилизация .............................................................. стр. 50


3  .............................................................   
54  ...........................................................................  
51  .............................................................................  
51  ......................................................................   
DB6003CB_IM 09.04.18
2
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo Elementi di comando Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора •
DB6003CB_IM 09.04.18
3
DB6003CB_IM 09.04.18
10
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er be-
staat gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het
product:
WAARSCHUWING: Heet oppervlak!
Gevaar voor verbranding!
De toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens en na de werking
erg heet worden.
WAARSCHUWING:
De zool wordt erg snel heet en het afkoelen duurt lang. Raak
niet aan.
Wanneer niet in gebruik, plaats het strijkijzer verticaal op de
standaard.
Kies een veilig rustoppervlak! Het oppervlak moet vlak en stabiel
zijn. Controleer het rustoppervlak nogmaals op stabiliteit.
DB6003CB_IM 09.04.18
11
WAARSCHUWING:
Het strijkijzer dient gebruikt te worden op een stabiele, hittebe-
stendige ondergrond. De ondergrond dient waterpas te zijn.
Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank
vult.
Het strijkijzer mag nooit alleen gelaten worden terwijl deze op
het lichtnet is aangesloten.
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er
zichtbare schade is of als het lekt.
Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een
erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze
door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen
vervangen worden om gevaar te vermijden.
Bij het inschakelen of afkoelen, moet het strijkijzer en het snoer
buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar worden
gehouden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd
vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichame-
lijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd
over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken geva-
ren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen wor-
den uitgevoerd.
Dit apparaat is niet ontworpen om in water te worden onderge-
dompeld tijdens het reinigen. Volg de instructies die wij voor u
hebben opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”.
DB6003CB_IM 09.04.18
12
Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul nooit
te veel water in het apparaat! Max. vulhoeveelheid water: ong.
150 ml.
Gebruik a.u.b. alleen gedestilleerd water.
Beoogd gebruik
Dit apparaat wordt gebruikt voor het strijken van kleding en
textiel.
Het is bedoeld voor gebruik in huishoudens.
Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd
en kan tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk
letsel leiden.
Overzicht van de bedieningselementen
1 Flexibele netkabeldoorvoer
2 Controlelampje
3 Standaard
4 Transparante watertank
5 Markering voor temperatuurregelaar
6 Roestvrijstaal strijkzool
7 Variabele temperatuurregelaar
8 Markering voor stoomregelaar /
Zelfreiniging
9 Sproeier
10 Vulopening watertank
11 Regelaar voor de hoeveelheid stoom en zelfreiniging
12 Stoomstoot toets
13 Sproeitoets
14 Handvat
Niet afgebeeld
Maatbeker
Opmerkingen voor het gebruik
Uitpakken
Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en
stickers van de strijkzool.
Wikkel de kabel compleet af.
Elektrische aansluiting
Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en
de netspanning overeenkomen.
Sluit de netstekker alleen aan op een correct geïnstal-
leerde en geaarde contactdoos.
Aansluitwaarde
Het maximale stroomverbruik van het apparaat is 1800 W.
Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voor-
zien in een gescheiden toevoer met een zekering via een
16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: Overbelasting!
Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit
apparaat te veel vermogen heeft.
Temperatuurregelaar aan het strijkijzer (7)
De symbolen op de regelaar corresponderen met de vol-
gende instellingen:
OFF
uit
(synthetisch, kunst-
zijde, zijde)
lage temperatuur
(strijken zonder stoom)
(wol) matige temperatuur
(katoen, linnen) hoge temperatuur
MAX
hoogste temperatuur
Keer wollen kleding binnenstebuiten om glimmende
plekken door het stomen te voorkomen. Leg ook een
dunne doek van katoen op de stof.
Kies een lage temperatuur voor nabehandelde stoffen en
strijk ze binnenstebuiten.
OPMERKING:
Het strijkijzer warmt sneller op dan het afkoelt. Begin te
strijken op de laagste temperatuurinstelling.
Water
Gebruik alleen gedestilleerd water.
Gebruik géén ontkalkingsmiddelen. Accuwater, water
uit de wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel,
parfum, wasverzachter of andere chemicaliën) mogen
niet inde watertank worden gevuld.
Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd
omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen.
Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontrei-
nigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening
vallen.
Bediening
Vóór het eerste gebruik
Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek.
Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te
verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude,
schone doek.
DB6003CB_IM 09.04.18
13
Strijken zonder stoom
OPMERKING:
1. Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen.
2. Zet de temperatuurregelaar altijd op “OFF” voordat
u het apparaat op de contactdoos aansluit of de
stroomtoevoer naar het apparaat onderbreekt. Let op
de markering voor de temperatuurregelaar (5).
3. Zet de stoomregelaar (11) op de stand “
“ volgens
de markering van de stoomregelaar (8).
4. Plaats het apparaat op de steunvoet.
5. Steek de netstekker in een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos.
6. Stel de temperatuur in aan de temperatuurregelaar (7).
Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met de
laagste temperatuur.
OPMERKING:
Het controlelampje (2) aan het strijkijzer geeft aan dat
het strijkijzer warm wordt. Zodra het lampje dooft, is de
bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken
beginnen.
Strijken met stoom
WAARSCHUWING:
Het strijkijzer stoot een grote hoeveelheid stoom uit.
Er bestaat gevaar voor verbranding.
OPMERKING:
Hiervoor is een hoge temperatuur vereist. Zet de tem-
peratuurregelaar (7) minstens op het symbool “ ”.
Bij een te lage temperatuur is het normaal dat water uit
de strijkzool druppelt.
Vul het watertank met gedistilleerd water.
De tankinhoud bedraagt ong. 150 ml. Het waterreservoir
niet boven de MAX-markering vullen.
1. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop
staande positie op een hittebestendig oppervlak.
2. Open de klep van het watertank omhoog.
3. Vul de watertank via de vulopening (10). Gebruik de
meegeleverde maatbeker.
4. Sluit het watertank weer.
Gebruik de stoomregelaar (11) om de gewenste hoe-
veelheid stoom in te stellen. Zet de regelaar op de stand
“, “ of “ “. De stoomregelaar klikt hoorbaar in de
betreffende positie.
Er ontsnapt stoom zodra het strijkijzer horizontaal wordt
gehouden.
Met de stoomstoottunctie kunt u extra stoom toevoe-
gen. Druk de stoomstoot toets (12) stootsgewijs in.
- Sproeifunctie ( )
Om een strijkpunt te bevochtigen, drukt u de sproeitoets
(13) stootsgewijs in.
- Vertikale Stoomfunctie
Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk.
WAARSCHUWING:
Richt nooit de stoomstraal op mensen. Brandwonden
gevaar!
1. Hang daarvoor het kledingstuk op een hanger en
ga er met het strijkijzer er op een afstand van ong.
3 - 5 cm langs.
2. Zet de temperatuurregelaar (7) op de stand “MAX”.
3. Druk af en toe de stoomtoets (12) in.
OPMERKING:
Als de hoeveelheid stoom te weinig is, even wach-
ten tot het apparaat weer warm is.
- Hoe kan ik tijdens het gebruik het water bijvullen?
1. Zet de stoomregelaar op de stand “
“.
2. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop
staande positie op een hittebestendig oppervlak.
3. Schakel het apparaat uit door de temperatuurrege-
laar in de stand “OFF” te zetten.
4. Trek de stekker uit de contactdoos.
5. Open het deksel van de invulopening en vul voor-
zichtig het water in.
6. Vul de watertank alleen tot de MAX-markering.
7. Sluit het tankdeksel.
Na het gebruik
1. Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “OFF”.
Het controlelampje dooft.
2. Leeg de watertank om te voorkomen dat de tankinhoud
wegloopt.
3. Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet.
Zelfreiniging
1. Vul de watertank tot de helft met water.
2. Verwarm het apparaat tot de maximum temperatuur.
Na het doven van de controlelampje onderbreekt u de
stroomtoevoer naar het apparaat.
3. Houd het apparaat nu horizontaal boven een spoelbak.
Schuif de regelaar (11) op het symbool en houd
deze vast. De regelaar klikt niet op zijn plaats. Schud het
apparaat nu licht heen en weer totdat de tank leeg is.
4. Zet het apparaat weer op de voet en verwarm het
opnieuw. Om de zool te reinigen, strijkt u nu over een
schone katoenen doek.
DB6003CB_IM 09.04.18
14
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de stekker uit de
contactdoos!
Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou
tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik geen draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmid-
delen.
Reinig de behuizing met een droge doek.
Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigs-
zins vochtige doek.
Technische gegevens
Model:..................................................................DB 6003 CB
Spanningstoevoer: ............................. 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen: ................................... 1400 - 1800 W
Beschermingsklasse: .............................................................
Nettogewicht: ........................................................ ong. 0,4 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te ma-
ken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toe-
passing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromag-
netische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten
horen niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische
apparaten gebruik van de voorgeschreven
verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektro-
nische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeentead-
ministratie.

Documenttranscriptie

DEUTSCH Inhalt Übersicht der Bedienelemente................................ Seite Bedienungsanleitung............................................... Seite Technische Daten.................................................... Seite Garantie................................................................... Seite Entsorgung............................................................... Seite 3 4 8 8 9 ENGLISH Contents Overview of the Components.................................. Page 3 Instruction Manual.................................................... Page 30 Technical Data......................................................... Page 34 Disposal................................................................... Page 34 NEDERLANDS Inhoud Overzicht van de bedieningselementen............... Pagina 3 Gebruiksaanwijzing............................................... Pagina 10 Technische gegevens........................................... Pagina 14 Verwijdering........................................................... Pagina 14 JĘZYK POLSKI Spis treści Przegląd elementów obsługi..................................Strona Instrukcja obsługi...................................................Strona Dane techniczne....................................................Strona Ogólne warunki gwarancji......................................Strona Usuwanie...............................................................Strona MAGYARUL FRANÇAIS Sommaire Liste des différents éléments de commande........... Page 3 Mode d’emploi.......................................................... Page 15 Données techniques................................................ Page 19 Élimination................................................................ Page 19 Tartalom A kezelőelemek áttekintése..................................... Oldal 3 Használati utasítás................................................... Oldal 41 Műszaki adatok........................................................ Oldal 45 Selejtezés................................................................. Oldal 45 РУССКИЙ ESPAÑOL Indice Indicación de los elementos de manejo............... Página 3 Manual de instrucciones....................................... Página 20 Datos técnicos...................................................... Página 24 Eliminación............................................................ Página 24 ITALIANO Indice Elementi di comando............................................ Pagina 3 Istruzioni per l’uso................................................. Pagina 25 Dati tecnici............................................................. Pagina 29 Smaltimento.......................................................... Pagina 29 Содержание Обзор деталей прибора.......................................... стр. 3 Руководство по эксплуатации................................. стр. 46 Технические данные................................................ стр. 50 Утилизация............................................................... стр. 50 ‫العربية‬ 3 54 51 51 ‫املحتويات‬ ‫صفحة‬.............................................................. ‫نظرة عامة عىل املكونات‬ ‫صفحة‬............................................................................ ‫دليل التعليامت‬ ‫صفحة‬..............................................................................‫البيانات الفنية‬ ‫صفحة‬....................................................................... ‫التخلص من الجهاز‬ 2 DB6003CB_IM 3 35 39 39 40 09.04.18 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése Обзор деталей прибора • 3 DB6003CB_IM 09.04.18 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. • Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING: Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het product: WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Gevaar voor verbranding! De toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens en na de werking erg heet worden. WAARSCHUWING: • De zool wordt erg snel heet en het afkoelen duurt lang. Raak niet aan. • Wanneer niet in gebruik, plaats het strijkijzer verticaal op de standaard. • Kies een veilig rustoppervlak! Het oppervlak moet vlak en stabiel zijn. Controleer het rustoppervlak nogmaals op stabiliteit. 10 DB6003CB_IM 09.04.18 • • • • • • • • • • WAARSCHUWING: Het strijkijzer dient gebruikt te worden op een stabiele, hittebestendige ondergrond. De ondergrond dient waterpas te zijn. Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank vult. Het strijkijzer mag nooit alleen gelaten worden terwijl deze op het lichtnet is aangesloten. Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare schade is of als het lekt. Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. Bij het inschakelen of afkoelen, moet het strijkijzer en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar worden gehouden. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Dit apparaat is niet ontworpen om in water te worden ondergedompeld tijdens het reinigen. Volg de instructies die wij voor u hebben opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”. 11 DB6003CB_IM 09.04.18 • Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul nooit te veel water in het apparaat! Max. vulhoeveelheid water: ong. 150 ml. • Gebruik a.u.b. alleen gedestilleerd water. Beoogd gebruik Dit apparaat wordt gebruikt voor het strijken van kleding en textiel. Het is bedoeld voor gebruik in huishoudens. Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd en kan tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel leiden. Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Flexibele netkabeldoorvoer Controlelampje Standaard Transparante watertank Markering voor temperatuurregelaar Roestvrijstaal strijkzool Variabele temperatuurregelaar Markering voor stoomregelaar / Zelfreiniging Sproeier Vulopening watertank Regelaar voor de hoeveelheid stoom en zelfreiniging Stoomstoot toets Sproeitoets Handvat Niet afgebeeld Maatbeker Opmerkingen voor het gebruik Uitpakken • Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers van de strijkzool. • Wikkel de kabel compleet af. Elektrische aansluiting • Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de netspanning overeenkomen. • Sluit de netstekker alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. Aansluitwaarde Het maximale stroomverbruik van het apparaat is 1800 W. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. LET OP: Overbelasting! • Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben. • Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. Temperatuurregelaar aan het strijkijzer (7) De symbolen op de regelaar corresponderen met de volgende instellingen: uit OFF MAX (synthetisch, kunstzijde, zijde) lage temperatuur (strijken zonder stoom) (wol) matige temperatuur (katoen, linnen) hoge temperatuur hoogste temperatuur • Keer wollen kleding binnenstebuiten om glimmende plekken door het stomen te voorkomen. Leg ook een dunne doek van katoen op de stof. • Kies een lage temperatuur voor nabehandelde stoffen en strijk ze binnenstebuiten. OPMERKING: Het strijkijzer warmt sneller op dan het afkoelt. Begin te strijken op de laagste temperatuurinstelling. Water • Gebruik alleen gedestilleerd water. • Gebruik géén ontkalkingsmiddelen. Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemicaliën) mogen niet inde watertank worden gevuld. • Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening vallen. Bediening Vóór het eerste gebruik • Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek. • Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone doek. 12 DB6003CB_IM 09.04.18 Strijken zonder stoom OPMERKING: 1. Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen. 2. Zet de temperatuurregelaar altijd op “OFF” voordat u het apparaat op de contactdoos aansluit of de stroomtoevoer naar het apparaat onderbreekt. Let op de markering voor de temperatuurregelaar (5). 3. Zet de stoomregelaar (11) op de stand “ “ volgens de markering van de stoomregelaar (8). 4. Plaats het apparaat op de steunvoet. 5. Steek de netstekker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. 6. Stel de temperatuur in aan de temperatuurregelaar (7). Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met de laagste temperatuur. OPMERKING: Het controlelampje (2) aan het strijkijzer geeft aan dat het strijkijzer warm wordt. Zodra het lampje dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken beginnen. Strijken met stoom WAARSCHUWING: Het strijkijzer stoot een grote hoeveelheid stoom uit. Er bestaat gevaar voor verbranding. OPMERKING: • Hiervoor is een hoge temperatuur vereist. Zet de temperatuurregelaar (7) minstens op het symbool “ ”. • Bij een te lage temperatuur is het normaal dat water uit de strijkzool druppelt. • Vul het watertank met gedistilleerd water. De tankinhoud bedraagt ong. 150 ml. Het waterreservoir niet boven de MAX-markering vullen. 1. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop staande positie op een hittebestendig oppervlak. 2. Open de klep van het watertank omhoog. 3. Vul de watertank via de vulopening (10). Gebruik de meegeleverde maatbeker. 4. Sluit het watertank weer. • Gebruik de stoomregelaar (11) om de gewenste hoeveelheid stoom in te stellen. Zet de regelaar op de stand “ “, “ “ of “ “. De stoomregelaar klikt hoorbaar in de betreffende positie. • Er ontsnapt stoom zodra het strijkijzer horizontaal wordt gehouden. • Met de stoomstoottunctie kunt u extra stoom toevoegen. Druk de stoomstoot toets (12) stootsgewijs in. -- Sproeifunctie ( ) Om een strijkpunt te bevochtigen, drukt u de sproeitoets (13) stootsgewijs in. -- Vertikale Stoomfunctie Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk. WAARSCHUWING: Richt nooit de stoomstraal op mensen. Brandwonden gevaar! 1. Hang daarvoor het kledingstuk op een hanger en ga er met het strijkijzer er op een afstand van ong. 3 - 5 cm langs. 2. Zet de temperatuurregelaar (7) op de stand “MAX”. 3. Druk af en toe de stoomtoets (12) in. OPMERKING: Als de hoeveelheid stoom te weinig is, even wachten tot het apparaat weer warm is. -- Hoe kan ik tijdens het gebruik het water bijvullen? 1. Zet de stoomregelaar op de stand “ “. 2. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop staande positie op een hittebestendig oppervlak. 3. Schakel het apparaat uit door de temperatuurregelaar in de stand “OFF” te zetten. 4. Trek de stekker uit de contactdoos. 5. Open het deksel van de invulopening en vul voorzichtig het water in. 6. Vul de watertank alleen tot de MAX-markering. 7. Sluit het tankdeksel. Na het gebruik 1. Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “OFF”. Het controlelampje dooft. 2. Leeg de watertank om te voorkomen dat de tankinhoud wegloopt. 3. Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet. Zelfreiniging 1. Vul de watertank tot de helft met water. 2. Verwarm het apparaat tot de maximum temperatuur. Na het doven van de controlelampje onderbreekt u de stroomtoevoer naar het apparaat. 3. Houd het apparaat nu horizontaal boven een spoelbak. Schuif de regelaar (11) op het symbool en houd deze vast. De regelaar klikt niet op zijn plaats. Schud het apparaat nu licht heen en weer totdat de tank leeg is. 4. Zet het apparaat weer op de voet en verwarm het opnieuw. Om de zool te reinigen, strijkt u nu over een schone katoenen doek. 13 DB6003CB_IM 09.04.18 Reiniging WAARSCHUWING: • Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de stekker uit de contactdoos! • Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld! • Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. LET OP: • Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. • Reinig de behuizing met een droge doek. • Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek. Technische gegevens Model:..................................................................DB 6003 CB Spanningstoevoer:..............................220 - 240 V~, 50 - 60 Hz Opgenomen vermogen:.................................... 1400 - 1800 W Beschermingsklasse:.............................................................. Nettogewicht:......................................................... ong. 0,4 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. 14 DB6003CB_IM 09.04.18
1 / 1

BOMANN DB 6003 de handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor