Vega VEGATRENN 149A Ex Handleiding

Merk
Vega
Categorie
accessoires voor het maken van koffie
Model
VEGATRENN 149A Ex
Type
Handleiding
Handleiding
Ex-voedingsscheider voor 4 … 20 mA/
HART-sensoren
VEGATRENN 149A Ex
4 … 20 mA/HART
Document ID: 24816
2
Inhoudsopgave
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
Inhoudsopgave
1 Over dit document
1.1 Functie ............................................................................................................................. 3
1.2 Doelgroep ........................................................................................................................ 3
1.3 Gebruikte symbolen ......................................................................................................... 3
2 Voor uw veiligheid
2.1 Geautoriseerd personeel .................................................................................................. 4
2.2 Correct gebruik ................................................................................................................. 4
2.3 Waarschuwing voor misbruik ............................................................................................ 4
2.4 Algemene veiligheidsinstructies ....................................................................................... 4
2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument ............................................................................ 5
2.6 CE-conformiteit ................................................................................................................ 5
2.7 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving .......................................................................... 5
2.8 Overvulbeveiliging conform WHG .................................................................................... 5
2.9 Milieuvoorschriften ........................................................................................................... 5
3 Productbeschrijving
3.1 Constructie ....................................................................................................................... 6
3.2 Werking ............................................................................................................................ 6
3.3 Bediening ......................................................................................................................... 7
3.4 Verpakking, transport en opslag ....................................................................................... 7
4 Monteren
4.1 Montage-instructies .......................................................................................................... 8
5 Op de voedingsspanning aansluiten
5.1 Aansluiting voorbereiden .................................................................................................. 9
5.2 Aansluitstappen ............................................................................................................... 9
5.3 Aansluitschema .............................................................................................................. 11
6 In bedrijf nemen
6.1 Bediening ....................................................................................................................... 12
6.2 Functie-indicatie ............................................................................................................. 12
7 Service en storingen oplossen
7.1 Onderhoud ..................................................................................................................... 13
7.2 Storingen oplossen ........................................................................................................ 13
7.3 Procedure in geval van reparatie .................................................................................... 13
8 Demonteren
8.1 Demontagestappen ........................................................................................................ 14
8.2 Afvoeren ......................................................................................................................... 14
9 Bijlage
9.1 Technische gegevens ..................................................................................................... 15
9.2 Afmetingen ..................................................................................................................... 17
Uitgave: 2015-10-28
3
1 Over dit document
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
1 Over dit document
1.1 Functie
Deze gebruiksaanwijzing geeft u de benodigde informatie voor de
montage, aansluiting en inbedrijfname plus belangrijke instructies
voor onderhoud en oplossen van storingen. Lees deze daarom voor
de inbedrijfname en bewaar deze daarom goed toegankelijk als
onderdeel van het product in de nabijheid van het instrument.
1.2 Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor gekwaliceerd vakper-
soneel. De inhoud van deze handleiding moet aan het personeel
beschikbaar worden gesteld.
1.3 Gebruikte symbolen
Informatie, tip, instructie
Dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie.
Voorzichtig: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kunnen
storingen of foutief functioneren ontstaan.
Waarschuwing: bij niet aanhouden van deze waarschuwingen kan
persoonlijk letsel en/of zware materiële schade ontstaan.
Gevaar: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kan ernstig
persoonlijk letsel en/of onherstelbare schade aan het instrument
ontstaan.
Ex-toepassingen
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.
SIL-toepassingen
Dit symbool markeert instructies betreende de functionele veiligheid,
die bij veiligheidsrelevante toepassing bijzonder zorgvuldig moeten
worden aangehouden.
Lijst
De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.
→
Handelingsstap
Deze pijl markeert een afzonderlijke handeling.
1 Handelingsvolgorde
Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.
Afvoeren batterij
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren van
batterijen en accu's.
4
2 Voor uw veiligheid
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
2 Voor uw veiligheid
2.1 Geautoriseerd personeel
Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelingen mogen
alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautori-
seerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de beno-
digde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.
2.2 Correct gebruik
De VEGATRENN 149A Ex is een [EEx ia]-voedingsscheider met se-
parate voedingsspanning voor aansluiting van 4 ... 20 mA/HART-sen-
soren in tweedraadsuitvoering.
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk
"Productbeschrijving" opgenomen.
De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik
conform de specicatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvul-
lende handleidingen gegeven.
Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de ge-
bruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen
alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door
de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk
verboden.
2.3 Waarschuwing voor misbruik
Bij ondeskundig of niet correct gebruik kunnen door het instrument
toepassingsspecieke gevaren ontstaan, zoals bijv. overlopen van
een tank of schade aan installatiedelen door verkeerde montage of
instelling.
2.4 Algemene veiligheidsinstructies
Het instrument voldoet aan de laatste stand der techniek rekening
houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Deze mag
alleen onder technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden
gebruikt. De eigenaar is verantwoordelijk voor het storingsvrij gebruik
van het instrument.
De operator is verder verplicht, tijdens de gehele toepassingsduur de
overeenstemming van de benodigde bedrijfsveiligheidsmaatregelen
met de actuele stand van de betreende instituten vast te stellen en
nieuwe voorschriften aan te houden.
Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handlei-
ding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepa-
lingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden.
Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de ge-
bruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen
alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door
de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk
verboden.
5
2 Voor uw veiligheid
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
Bovendien moeten de op het instrument aangebrachte veiligheids-
symbolen en -instructies worden aangehouden.
2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument
De veiligheidssymbolen en -instructies die op het instrument zijn
aangebracht moeten worden aangehouden.
2.6 CE-conformiteit
Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen van de geldende
EG-richtlijnen. Met de CE-markering bevestigen wij de succesvolle
beproeving.
De CE-conformiteitsverklaring vindt u in het download-bereik van
onze homepage.
2.7 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving
Houdt in geval van Ex-toepassingen de Ex-specieke veiligheidsin-
structies aan. Deze zijn een onderdeel van dit bedrijfsvoorschrift en
worden bij ieder instrument met Ex-toelating meegeleverd.
2.8 Overvulbeveiliging conform WHG
Binnen Duitsland is bij de omgang met stoen die schadelijk zijn voor
water een overvulbeveiliging conform WHG (Wasserhaushaltsge-
setz) voorgeschreven. Een overeenkomstig gecerticeerde sensor
is hiervoor een basisvoorwaarde. De VEGATRENN 149A Ex voldoet
aan de bouw- en testprincipes voor overvulbeveiligingen. Dit is met
het TÜV-document "PP 5003/09" gecerticeerd. Dit document kunt
u downloaden op onze homepage onder "Downloads - Toelatingen -
Meetversterkers - Overvulbeveiliging".
2.9 Milieuvoorschriften
De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de be-
langrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem
ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming con-
stant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecerticeerd
conform DIN EN ISO 14001.
Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de mi-
lieu-instructies in deze handleiding.
Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag"
Hoofdstuk "Afvoeren"
6
3 Productbeschrijving
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
3 Productbeschrijving
3.1 Constructie
De levering bestaat uit:
VEGATRENN 149A Ex
Documentatie
Deze gebruiksaanwijzing
Ex-specieke "Veiligheidsinstructies" (afhankelijk van uitvoe-
ring)
Evt. andere certicaten
De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identicatie en
toepassing van het instrument:
Instrumenttype
Productcode
Toelatingen
Technische gegevens
Serienummer van het instrument
Data-Matrix-Code voor Smartphone-App
De typeplaat bevat het serienummer van het instrument. Daarmee
kunt u via onze homepage de volgende gegevens vinden:
Productcode van het instrument (HTML)
Leveringsdatum (HTML)
Opdrachtspecieke instrumentspecicaties (HTML)
Gebruiksaanwijzing op het tijdstip van de uitlevering (PDF)
Ga hiervoor naar www.vega.com, "VEGA Tools" en "Gerätesuche".
Voer daar het serienummer in.
Als alternatief kunt u de gegevens opzoeken via uw smartphone.
Smartphone-App "VEGA Tools" uit de "Apple App Store" of de
"Google Play Store" downloaden
Data-matrixcode op de typeplaat van het instrument scannen of
Serienummer handmatig in de app invoeren
3.2 Werking
De VEGATRENN 149A Ex is een [EEx ia] voedingsscheider
met separate voedingsspanning voor aansluiting van 4...20 mA/
HART-sensoren in tweedraadsuitvoering. Als bijbehorend elektrisch
bedrijfsmaterieel waarborgt deze een galvanische scheiding tussen
sensorcircuit en meetversterkercircuit en daardoor tussen Ex- en
niet-Ex-omgeving.
Een ingebouwde meetversterkervoeding voedt de aangesloten
sensor met energie. De door de sensor geleverde stroom (4...20 mA)
wordt lineair en galvanisch gescheiden aan de uitgang overgedragen.
De op het front ingebouwde HART-communicatiebussen maken een
bidirectionele overdracht van HART-signalen mogelijk.
Universele voeding met 20 … 253 V AC/DC voor wereldwijde toepas-
sing.
Leveringsomvang
Typeplaat
Serienummer
T
oepassingsgebied
Werkingsprincipe
Voedingsspanning
7
3 Productbeschrijving
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
Gedetailleerde informatie over de voedingsspanning vindt u in het
hoofdstuk "Technische gegevens".
3.3 Bediening
Op de VEGATRENN 149A Ex zelf zijn geen bedieningselementen
aanwezig. Via de HART-communicatiebussen kan een parametrering
van de aangesloten sensoren worden uitgevoerd. De aangesloten
sensor worden bij voorkeur bediend via een Windows-PC met een
parametreringssoftware zoals bijvoorbeeld PACTware en de bijbeho-
rende DTM.
3.4 Verpakking, transport en opslag
Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door
een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door
een beproeving verzekerd conform ISO 4180.
Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is
milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook
PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkings-
materiaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.
Het transport moet rekening houdend met de instructies op de trans-
portverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade
aan het instrument tot gevolg hebben.
De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volle-
digheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade
of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.
De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden
gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstel-
lings- en opslagmarkeringen worden bewaard.
Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de
volgende omstandigheden opslaan:
Niet buiten bewaren
Droog en stofvrij opslaan
Niet aan agressieve media blootstellen
Beschermen tegen directe zonnestralen
Mechanische trillingen vermijden
Opslag- en transporttemperatuur zie "Appendix - Technische
gegevens - Omgevingscondities"
Relatieve luchtvochtigheid 20 … 85 %.
Verpakking
Transport
Transportinspectie
Opslag
Opslag- en transporttem-
peratuur
8
4 Monteren
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
4 Monteren
4.1 Montage-instructies
De VEGATRENN 149A Ex is geconstrueerd voor DIN-railmontage
(DIN-rail 35 x 7,5 conform DIN EN 50022/60715). Met de bescher-
mingsklasse IP20 is het instrument bedoeld voor inbouw in schakel-
kasten. Deze kan horizontaal en verticaal worden gemonteerd.
De VEGATRENN 149A Ex is een bijbehorend intrinsiekveilig bedrijfs-
middel en mag niet in explosiegevaarlijke omgeving worden geïnstal-
leerd. Veilig gebruik is alleen gewaarborgd onder aanhouding van de
handleiding en het EG-typebeproevingscerticaat. De VEGATRENN
149A Ex mag niet worden geopend.
Bij de inbouw moet een afstand van 50 mm (maat) tot de intrinsiekvei-
lige klemmen zijn gewaarborgd.
9
5 Op de voedingsspanning aansluiten
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
5 Op de voedingsspanning aansluiten
5.1 Aansluiting voorbereiden
Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten
Indien overspanning of spanningspieken kunnen worden ver-
wacht, moeten overspanningsbeveiligingen worden geïnstalleerd.
In explosiegevaarlijke omgevingen moeten de geldende voorschrif-
ten, de conformiteits- en typebeproevingscerticaten van de senso-
ren en de voedingen worden aangehouden.
5.2 Aansluitstappen
Waarborg, dat de spanning overeenkomt met de specicaties op de
typeplaat.
In het spanningsgebied van 90...253 VAC moet in de nabijheid van
het instrument in de aansluitkabel een als scheidingsinrichting gemar-
keerde, goed toegankelijke schakelaar en een overstroombeveiliging
(nominale stroom ≤ 10 A) worden aangebracht.
L/+
N/-
N/-
L/+
Fig. 1: Aansluiting voedingsspanning
De sensor moet op de blauwe aansluitklemmen I+ en I- worden aan-
gesloten. Het sensorcircuit van de voedingsscheider VEGATRENN
149A Ex is van het meetversterkercircuit gescheiden.
Het sensorstroomcircuit is actief, dat betekent de aangesloten sensor
wordt door VEGATRENN 149A Ex met energie gevoed.
I-
I+
+
-
I
+I
1
2
Fig. 2: Aansluiting sensorstroomcircuit
1 Ex-bereik
2 Niet-EX-bereik
Op de klemmen O+/O-/O+H worden verwerkingssystemen, bijvoor-
beeld een aanwijsinstrument of een PLC-systeem aangesloten.
Veiligheidsinstructies
aanhouden
Veiligheidsinstruc-
ties voor Ex-toepas-
singen aanhouden
Voedingsspanning
Sensorcircuit (Ex-omge-
ving)
Meetversterkercircuit
(niet-Ex-omgeving)
10
5 Op de voedingsspanning aansluiten
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
Wanneer op de communicatiebussen op het front een HART-handter-
minal of een interface-adapter VEGACONNECTwordtt aangesloten,
dan moet het verwerkingssysteem op de klemmen O+H en O- wor-
den aangesloten. De voor de HART-communicatie noodzakelijke
weerstand is bij deze aansluitvariant al in VEGATRENN 149A Ex
geïntegreerd. Let erop, dat hierbij de maximaal aansluitbare belasting
resp. de belastingsweerstand wordt verminderd (zie "Technische
gegevens" in de "Bijlage").
0-
0+
Hart
0+H
0
+0
OK
VEGADIS 175
Fig. 3: Aansluitvoorbeeld met HART-communicatie
0+ 0-
0+H
0
+0
OK
VEGADIS 175
Fig. 4: Aansluitvoorbeeld zonder HART-communicatie
11
5 Op de voedingsspanning aansluiten
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
5.3 Aansluitschema
0+
0+
Hart
0–
on
CONNECT
I–
I+
0–
0+
I
+I
0+H
N/
L/+
+
L/+
N/
1
2
3 4
Fig. 5: Aansluitschema VEGATRENN 149A Ex
1 Sensorcircuit
2 HART-communicatiebus
3 Verwerkingscircuit
4 Voedingsspanning
Benaming Klembezetting In- en uitgang
L/+ L (AC), + (DC) Voedingsspanning
N/- N (AC), - (DC) Voedingsspanning
Aarding Randaarde PE Voedingsspanning
O+
O-
O+H
Meetsignaal +
Meetsignaal -
Meetsignaal + met
HART-weerstand
Meetsignaal ver-
werkingscircuit
"Niet-Ex-omgeving"
I+
I-
Meetsignaal intrinsiekveilig +
Meetsignaal intrinsiekveilig -
Meetsignaal sen-
sorstroomcircuit
"Ex-omgeving"
VEGACONNECT HART-communicatiebussen HART-handterminal of
VEGACONNECT
Klembezetting
12
6 In bedrijf nemen
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
6 In bedrijf nemen
6.1 Bediening
Op de VEGATRENN 149A Ex zelf is geen bedieningselement aan-
wezig. Via de HART-communicatiebussen kan een parametrering
van de aangesloten HART-sensoren zonder onderbreking van het
meetcircuit worden uitgevoerd. De voor dit doel benodigde weerstand
(250 Ω) is al in de VEGATRENN 149A Ex geïntegreerd (alleen bij
aansluiting van O+H). De aangesloten sensor wordt bediend via een
Windows-PC met parametrerings-software zoals bijv. PACTware en
bijbehorende DTM.
6.2 Functie-indicatie
De gele LED op de frontplaat van de VEGATRENN 149A Ex brandt,
zodra een verwerkingssysteem op de uitgang en een sensor op de
ingang is aangesloten en een stroom > 2 mA stroomt.
on
CONNECT
149A Ex
0+H
0+
0-
1
2
Fig. 6: Functie-indicatie en HART-bussen
1 LED: functie-indicatie
2 HART-communicatiebussen
13
7 Service en storingen oplossen
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
7 Service en storingen oplossen
7.1 Onderhoud
Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud
nodig.
7.2 Storingen oplossen
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie,
geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen
te nemen.
Er wordt een grote mate aan functionele betrouwbaarheid gewaar-
borgd. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze
kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende:
Meetwaarde van sensor niet correct
Voedingsspanning
Storingen op de kabels
De eerste maatregelen zijn het controleren van het in- en uitgangs-
signaal. In veel gevallen kunnen oorzaken langs deze weg worden
vastgesteld en kunnen de storingen worden opgelost.
Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan
in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder
tel.nr.
+49 1805 858550.
De hotline staat ook buiten kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur
per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbie-
den, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis,
alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening.
Afhankelijk van de oorzaak van de storing en de getroen maatrege-
len moeten eventueel de in het hoofdstuk "In bedrijf nemen" beschre-
ven handelingen weer worden uitgevoerd.
7.3 Procedure in geval van reparatie
Een formulier voor retourzenden van het instrument en gedetailleerde
informatie overr de procedure vindt u in het downloadgedeelte van
www.vega.com.
U helpt on zo, de reparatie snel en zonder tijdverlies vanwege vragen
uit te voeren.
Wanneer een reparatie nodig is, gaat u als volgt te werk:
Omschrijving van de opgetreden storing.
Het instrument schoonmaken en goed inpakken
Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecicatie-
blad buiten op de verpakking aanbrengen.
Vraag het adres voor de retourzending op bij uw vertegenwoordi-
ging. Deze vindt u op onze homepage www.vega.com.
Gedrag bij storingen
Storingsoorzak
en
Storingen verhelpen
24-uurs service hotline
Gedrag na oplossen
storing
14
8 Demonteren
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
8 Demonteren
8.1 Demontagestappen
Houdt de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning
aansluiten" aan en voer de daar genoemde handelingen uit in omge-
keerde volgorde.
8.2 Afvoeren
Het instrument bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recy-
clingbedrijven weer kunnen worden hergebruikt. Wij hebben daarom
de elektronica eenvoudig demonteerbaar ontworpen en gebruiken
recyclebare materialen.
WEEE-richtlijn 2002/96/EG
Dit instrument valt niet onder de WEEE-richtlijn 2002/96/EG en de
betreende nationale wetgeving. Voer het instrument af direct naar
een gespecialiseerd recyclingbedrijf en gebruik daarvoor niet de
gemeentelijke vuilophaaldiensten. Deze mogen alleen voor privé
producten conform de WEEE-richtlijn worden gebruikt.
Een deskundige afvoer voorkomt negatieve eecten op mens en
milieu en maakt hergebruik van waardevolle grondstoen mogelijk.
Materialen: zie hoofdstuk "Technische gegevens"
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te
voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.
15
9 Bijlage
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
9 Bijlage
9.1 Technische gegevens
Algemenespecicaties
Model Inbouwinstrument voor montage op rail 35 x 7,5 conform
EN 50022/60715
Gewicht 150 g (0.33 lbs)
Materiaal behuizing Polycarbonaat/ABS, UL94V-0
Aansluitklemmen
Ʋ Type klemmen Schroefklem
Ʋ Max. aderdiameter 1,5 mm² (AWG 16)
HART-communicatiebussen op het front van het instrument (ø 2 mm)
Voedingsspanning
Bedrijfsspanning
20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz
Max. opgenomen vermogen 2,4 W
Voorgeschreven overstroombeveiliging
(binnen bereik 20 … 253 V AC)
≤ 10 A
Sensorcircuit
Aantal sensoren
1 x 4 … 20 mA/HART (5x HART-Multidrop)
Soort ingang Actief (sensorvoeding door VEGATRENN 149A Ex)
Klemmenspanning
22,5 … 16,7 V bij 4 … 20 mA
Leegloopspanning 26 V ±5 %
Kortsluitstroom ≤ 32 mA
Inwendige weerstand 328 Ω
Verwerkingscircuit
Aantal
1 x 4 … 20 mA/HART
Uitgangstype Actief
Leegloopspanning
24 V ±10 %
Maximale belasting (belastingsweerstand)
Ʋ Zonder communicatieweerstand 0 … 700 Ω
Ʋ Met communicatieweerstand 0 … 450 Ω
Meetafwijking
Referentie-omstandigheden
Kalibratietemperatuur 25 °C (77 °F)
Lineariteit ≤ 0,15 %
Invloed van de belasting ≤ 0,1 %
Invloed omgevingstemperatuur
Ʋ In het bereik 0 … +50 °C
(+32 … +122 °F)
≤ 0,1 %/10 K
Ʋ In het bereik -20 … 0 °C (-4 … +32 °F) ≤ 0,2 %/10 K
16
9 Bijlage
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
Weergaven
Functie-indicatie
Ʋ LED geel Brandt bij gesloten uitgangscircuit
Ʋ LED aanspreekstroom < 2 mA
Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur
-20 … +50 °C (-4 … +122 °F)
Opslag- en transporttemperatuur -20 … +70 °C (-4 … +158 °F)
Klimaatklasse conform EN 60654-1, klasse B2
Elektrische veiligheidsmaatregelen
Beschermingsgraad
IP 20
Overspanningscategorie (IEC 61010-1)
Ʋ Tot 2000 m (6562 ft) boven zeeniveau II
Ʋ Tot 5000 m (16404 ft) boven zeeni-
veau
II - alleen met voorgeschakelde overspanningsbeveili-
ging
Ʋ Tot 5000 m (16404 ft) boven zeeni-
veau
I
Veiligheidsklasse I
Elektrische scheiding
Veilige scheiding conform VDE 0106 deel 1 tussen alle circuits
Ʋ Nominale spanning 253 V
Ʋ Isolatiesterkte 3,75 kV
Functionele veiligheid (SIL)
Het instrument kan in veiligheidsrelevante systemen conform IEC 61508 / IEC 61511-1 (bedrijfsze-
kerheid) worden toegepast.
Wanneer het instrument met SIL-kwalicatie af fabriek wordt besteld, dan is de bijbehorende Safe-
ty Manual meegeleverd, die gedetailleerde informatie over het onderwerp "Functionele veiligheid"
bevat.
Wanneer het instrument zonder SIL-kwalicatie af fabriek wordt besteld, dan vindt u het bijbeho-
rende Safety Manual onder "www.vega.com", "Downloads", "Toelatingen".
Toelatingen
Instrumenten met toelatingen kunnen afhankelijk van de uitvoering verschillende technische speci-
caties hebben.
Bij deze instrumenten moeten daarom de bijbehorende toelatingsdocumenten worden aangehou-
den. Deze zijn met het instrument meegeleverd of kunnen onder www.vega.com via "VEGA Tools"
en "Instrument zoeken" en via het algemene downloadgedeelte worden gedownload.
17
9 Bijlage
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
9.2 Afmetingen
on
CONNECT
149AEx
110 mm (4.33")
96 mm (3.78")
22,5 mm
(0.89")
112 mm (4.41")
18
9 Bijlage
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
9.3 Industrieel octrooirecht
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com
9.4 Handelsmerken
Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/
auteur.
19
INDEX
VEGATRENN 149A Ex • 4 … 20 mA/HART
24816-NL-151109
INDEX
B
Beschermingsgraad 8
D
Data-matrix-code 6
DIN-rail 8
Documentatie 6
DTM 7, 12
F
Formulier retourzenden instrument 13
H
Handleiding 6
HART 6, 9
HART-weerstand 9, 12
L
Last 9
M
Montagerail 8
O
Overstroombeveiliging 9
Overvulbeveiliging 5
P
PACTware 7, 12
PLC 9
R
Recycling 14
Reparatie 13
S
Sensorcircuit 9
Serienummer 6
Service-hotline 13
Smartphone-App 6
Storingsoorzaken 13
T
TÜV 5
Typeplaat 6
V
VEGACONNECT 9
Verwerkingscircuit 9
Voedingsspanning 9
W
WEE-richtlijn 14
WHG 5
Printing date:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
24816-NL-151109
De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandighe-
den van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het
moment van drukken.
Wijzigingen voorbehouden
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
www.vega.com
/