OK OAC 100 Handleiding

Merk
OK
Categorie
huishoudelijke fans
Model
OAC 100
Type
Handleiding
Deutsch 4 - 13
Ελληνικά
14 - 23
English
24 - 33
Español 34 - 43
Français 44 - 53
Magyar 54 - 63
Italiano 64 - 73
Nederlands 74 - 83
Polski 84 - 93
Português 94 - 103
Svenska
104 - 113
Türkçe 114 - 123
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 3 8/11/13 4:27 PM
74
NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. LEES ZORGVULDIG
DOOR EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.
1. Gevaar op elektrische schokken! Repareer het
apparaat niet zelf. In geval van storing mogen
reparaties alleen door een vakman worden
uitgevoerd.
2. Waarschuwing! Risico op letsel! Tijdens
de werking houd handen, haar, kleding en
keukengerei uit de buurt van de luchtopeningen
om letsel en schade aan het apparaat te
voorkomen.
3. Alvorens de stekker in het stopcontact te steken,
controleer of de spanning en de stroomsterkte
overeenstemmen met de specificaties die op het
typeplaatje van het apparaat zijn vermeld.
4. Waarschuwing! Dompel de elektrische
onderdelen van het apparaat tijdens het
schoonmaken of gebruik niet onder in water of
andere vloeistoen. Houd het apparaat nooit
onder stromend water.
5. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte
fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of
die een gebrek aan ervaring en kennis hebben
indien ze gepaste instructies hebben gekregen
zodat ze het apparaat op een veilige manier
kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de
gevaren die het gebruik van het apparaat met
zich meebrengt.
6. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht
schoonmaken en onderhouden.
7. Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Trek de
stekker uit het stopcontact en neem contact op
met uw handelaar als uw apparaat beschadigd is.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 74 8/11/13 4:29 PM
75
NL
8. Volg alle veiligheidsrichtlijnen op, om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!
Volg de waarschuwingsinstructies op het apparaat.
9. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd
gebruik of het niet opvolgen van deze instructies is ontstaan.
10. Gebruik dit apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Het apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat nooit buiten of in een badkamer. Voor
droog gebruik binnenshuis.
11. Het snoer niet samenknijpen, buigen of aan scherpe randen schuren, om
beschadiging te voorkomen. Houd deze uit de buurt van hete oppervlakken en
open vuur. Leg het snoer op een manier zodat niemand er per ongeluk aan kan
trekken of over kan struikelen.
12. Bij gebruik van een verlengsnoer moet het vermogen geschikt zijn voor het
elektriciteitsverbruik van het apparaat.
13. Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Plaats nooit vreemde
voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
14. Dek het apparaat nooit af.
15. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze
kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en kunnen het apparaat beschadigen.
Gebruik alleen authentieke onderdelen en accessoires.
16. Gebruik het apparaat niet met natte handen of wanneer u op een natte vloer staat.
Raak de stekker nooit met natte handen aan.
17. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Gebruik het
apparaat altijd op een horizontaal, stabiel, schoon en droog oppervlak. Bescherm
het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht, druppels en spatten.
18. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met
open vlam, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen met water gevulde
voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat.
19. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van explosieve of brandbare dampen.
20. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
21. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer in werking.
22. Controleer de stekker en het snoer regelmatig op schade. Laat het snoer
vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als deze
is beschadigd, om risico's te voorkomen.
23. Trek, wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, niet aan het snoer en wikkel
het snoer achteraf niet om het apparaat.
24. Steek de stekker in een eenvoudig te bereiken stopcontact, zodat in geval
van nood de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact kan
worden gehaald. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig
uit te schakelen. Gebruik de stekker als voorziening om de stroomtoevoer te
onderbreken.
25. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en
voordat u deze schoonmaakt.
26. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
27. Schakel het apparaat uit alvorens deze te verplaatsen.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 75 8/11/13 4:29 PM
76
NL
GEFELICITEERD
Bedankt voor uw aankoop van dit ok. product. Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door en bewaar voor toekomstige raadpleging.
DOELMATIG GEBRUIK
Dit artikel is alleen bestemd voor het koelen van lucht binnenshuis. Gebruik het niet
voor andere doeleinden. Elk ander gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het
apparaat veroorzaken.
ONDERDELEN
Het product kan in verschillende kleuren beschikbaar zijn.
8
4
5
1 2
7
6
3
10
11
9
12
1. Bedieningspaneel
2. Aan/uit-schakelaar
3. Handvat
4. Snoer met stekker
5. Waterniveau-aanduiding
6. Wielen (x4)
7. Waterreservoir
8. Luchtopeningen
9. Luchtinlaatfilter en filterdeksel
10. Vergrendelingshendel
11. Wateruitlaat
12. Afstandsbediening
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 76 8/11/13 4:29 PM
77
NL
ONDERDELEN
J K
I
LM
H
N
V
UTSRQP
O
W
A
G
F
B
C
E
D
Afstandsbediening
Toets Functie
ON (A)
Ventilator aan
OFF (B)
Stand-bymodus
(C)
Oscillatie aan/uit
(D)
Ventilatormodus NATURE, SLEEP, NORMAL
selecteren
Toets Functie
(E)
Ventilatorsnelheid LOW, MIDDLE, HIGH
selecteren
(F)
Koelfunctie aan/uit
(G)
Inschakelduur 1/2/4/8 hr selecteren
Bedieningstoetsen
Toets Functie
ON/OFF (H)
Ventilator aan/Stand-bymodus
SPEED (I)
Ventilatorsnelheid LOW, MIDDLE, HIGH
selecteren
TIMER (J)
Inschakelduur 1/2/4/8 hr selecteren
Toets Functie
COOLER (K)
Koelfunctie aan/uit
MODE (L)
Ventilatormodus NATURE, SLEEP, NORMAL
selecteren
SWING (M)
Oscillatie aan/uit
Display-elementen
Display Functie
COOLER (N)
Koelfunctie aan
1/2/4/
8 hr
(O)
Geeft de inschakelduur weer. Als er
geen enkele van de 4 LED's brandt,
bevindt het apparaat zich in de continue
werkingsmodus.
NATURE (P)
Ventilatormodi
(
pagina 81)
Natuur
SLEEP (Q) Slapen
NORMAAL
(R) Normaal
Display Functie
SWING (S)
Oscillatiefunctie aan
FAN LOW
(T)
Ventilatorsnelheden
Laag
FAN
MIDDLE
(U) Medium
FAN HIGH
(V)
Hoog
Aan/uit-contro-
lelampje
(W)
Brandt rood tijdens de werking en
stand-by
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 77 8/11/13 4:29 PM
78
NL
VOOR INGEBRUIKNAME
Uitpakken en in elkaar zetten
• Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
• Controleer of de levering compleet is en of er transportschade voorkomt. Neem in
geval van schade of als de levering niet compleet is, contact op met uw handelaar.
1 2 3
Trek de koeleenheid
uit het waterreservoir
omhoog. Haal de
afstandsbediening en
de 4wielen uit het
waterreservoir.
Draai de wateruitlaatdop
volledig met de klok mee
om te sluiten.
Maak alle 4 wielen aan
het waterreservoir vast.
De wielen moeten op hun
plaats klikken.
MAX
MIN
4 5 6
Vul het waterreservoir
met koud, schoon water
zonder additieven.
Het waterpeil dient zich
boven de MIN en onder
de MAX markering te
bevinden.
Koelfunctie: Installeer
de koeleenheid op het
waterreservoir. De slang
moet in het waterreservoir
hangen.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 78 8/11/13 4:29 PM
79
NL
VOOR INGEBRUIKNAME
OPMERKING
Vervang de batterijen wan-
neer het bereik aanzienlijk
afneemt of wanneer het
artikel niet langer op de
commando's van de af-
standsbediening reageert.
7 8
Zorg dat de
2vergrendelingshendels
achteraan de koeleenheid
juist over de rand van het
waterreservoir worden
geplaatst.
De batterijen
installeren: Verwijder
het batterijdeksel. Plaats
2 AAA batterijen (niet
meegeleverd), volgens de
juiste polariteit (+/–). Sluit
het batterijvak.
20 cm
20 cm
20 cm
40 cm
100 cm
9 10 11
Zorg dat er voldoende
vrije ruimte rond het
apparaat is.
Vergrendel de wielen
zodat het apparaat niet
verplaatst kan worden
(hendel omlaag duwen)
Zorg dat de vloer waarop
het apparaat staat een is.
Stel de aan/uit-schakelaar
op positie O (uit) in. Steek
de stekker in een geschikt
stopcontact.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 79 8/11/13 4:29 PM
80
NL
WERKING
OPMERKING
Schakel het artikel volledig
uit als u van plan bent om
deze voor een langere tijd
niet te gebruiken.
• Stel de aan/uitschake-
laar op positie O in.
• Sluit de
luchtopeningen
door deze omlaag te
vouwen
• Haal de stekker uit het
stopcontact.
12 13
Stel de gewenste
blaasrichting in door
een van de lamellen
voorzichtig met uw
vingers op te tillen.
Opgelet: Het artikel kan
enkel na het openen
van de luchtopeningen
worden ingeschakeld
Het artikel inschakelen:
Stel de aan/uit-schakelaar
in op I. Het product
bevindt zich nu in de
stand-bymodus.
Raadpleeg de pagina met
de beschrijving van het
bedieningspaneel voor de
werking (
pagina 77).
KOELFUNCTIE
• Als de koelfunctie wordt ingeschakeld, zuigt
het artikel lucht vanuit de omgeving via de
luchtopeningen achteraan het artikel op en
mengt vervolgens de lucht met het water in het
waterreservoir. Een zeer fijne damp wordt vervolgens
via de luchtopeningen vooraan vrijgegeven. De damp
condenseert onmiddellijk en koelt de lucht in de
kamer af.
• Ventilatorfunctie: U kunt het product als een
ventilator gebruiken wanneer de koelfunctie is
uitgeschakeld. In dit geval is het niet nodig om het
reservoir met water te vullen.
14
Belangrijke opmerkingen over de koelfunctie
• Opgelet! Schakel de koelfunctie nooit in als het waterreservoir leeg is of het
waterpeil zich onder de MIN markering bevindt.
• De waterpomp maakt veel lawaai als de koelfunctie wordt ingeschakeld terwijl er
te weinig water in het waterreservoir aanwezig is. Schakel de koelfunctie uit als dit
zich voordoet.
• Alvorens het waterreservoir te vullen: Stel de aan/uit-schakelaar op positie O (uit)
in. Haal de stekker uit het stopcontact.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 80 8/11/13 4:29 PM
81
NL
WERKING
VENTILATORMODI
• Doorloop de 3 ventilatormodi met behulp van de MODE of
toets
(afstandsbediening):
Modus Beschrijving
NORMAL Constante ventilatorsnelheid, afhankelijk van de SPEED instelling.
NATURE Ventilatorsnelheid varieert om een natuurlijke bries te simuleren. De
bries is afhankelijk van de SPEED instelling.
SLEEP Lichte avondbries Druk nogmaals op deze knop om naar de NORMAL
modus terug te keren.
REINIGING EN ONDERHOUD
ALGEMEEN
• Opgelet! Gebruik het artikel nooit als de filter ontbreekt of verstopt is.
• Zorg dat er geen water met de bedieningselementen in contact komt of de
koeleenheid binnendringt.
• Maak het apparaat niet schoon met chemische, agressieve of schurende
schoonmaakmiddelen.
• Voor reiniging: Schakel het artikel uit, haal de stekker uit het stopcontact en
verwijder de koeleenheid van het waterreservoir.
• Afhankelijk van de omgeving en frequentie dat het artikel wordt gebruikt, bevelen
we aan om het artikel minstens eenmaal per maand schoon te maken. Als u de
koelfunctie gedurende een lange periode enkele keren per week gebruikt, kan het
nodig zijn om het product meerdere keren per maand schoon te maken.
• Wees voorzichtig om gezondheidsrisico's te beperken.
• Wees voorzichtig om schade aan de filter te vermijden.
• Ledig het reservoir of vervang het water om de 2 dagen.
DE LUCHTINLAATFILTER SCHOONMAKEN
15 16 17
Duw beide lipjes op
het filterdeksel omlaag.
Verwijder het filterdeksel
en de filter (incl. het
frame).
Dompel de filter en het
deksel in warm zeepwater.
Verwijder het vuil met
een zachte borstel. Spoel
de filter en het deksel
overvloedig met water.
Maak de volledige
luchtinlaat en alle
openingen achteraan de
koeleenheid schoon met
een zachte borstel. Laat
alle onderdelen volledig
drogen voordat u ze
opnieuw in omgekeerde
volgorde op het apparaat
plaatst.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 81 8/11/13 4:29 PM
82
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
ANDERE ONDERDELEN REINIGEN
18 19 20
Slangfilter: Dompel een
kleine zachte borstel in
zeepwater en gebruik
deze om de kleine filter
aan het uiteinde van
de slang voorzichtig te
reinigen. Spoel de filter
met schoon water en laat
volledig drogen.
Waterreservoir: Houd
het reservoir boven een
gootsteen. Draai de dop
van de wateruitlaat los.
Voer alle water uit het
reservoir af. Maak de vol-
ledige binnenkant van het
waterreservoir schoon met
een zachte spons geweekt
in zeepwater. Spoel het
waterreservoir met schoon
water en laat deze volledig
drogen. Sluit de wateruit-
laat met behulp van de
dop.
Behuizing: Verwijder
stof van de lamellen met
behulp van een zachte
borstel. Maak vervolgens
alle lamellen schoon met
een vochtige doek. Sluit de
luchtopeningen door de
lamellen omlaag te duwen.
Veeg de behuizing
schoon met een licht
bevochtigde, zachte doek
en laat vervolgens volledig
drogen.
ONTKALKEN
Kalkaanslag wordt het
best verwijderd met een
ontkalkingsmiddel dat in
de handel te verkrijgen is.
Volg de aanwijzingen
van de fabrikant hoe
het artikel te ontkalken
(gebruik, duur,
mengverhouding).
21 22
Slangfilter: Trek de filter
uit de slang. Laat weken.
Spoel vervolgens onder
stromend water en duw
terug op de slang.
Waterreservoir: Giet het
ontkalkingsmengsel in het
reservoir. Voer het mengsel
vervolgens af en maak het
waterreservoir schoon met
een natte doek.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 82 8/11/13 4:29 PM
83
NL
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem Oorzaak Oplossing
Het artikel
wordt niet
ingeschakeld.
De stekker steekt niet in het
stopcontact.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Aan/uit-schakelaar op positie O. Aan/uit-schakelaar op
positie I (links van het
artikel).
Luchtopeningen zijn gesloten. Klap de lamellen omhoog.
Ongewoon
lawaai tijdens
gebruik.
Luchtinlaatfilter en/of slangfilter zijn
verstopt.
Reinig de filter(s).
Koelfunctie is actief en reservoir is
leeg.
Vul het waterreservoir.
TECHNISCHE GEGEVENS
Bedrijfsspanning: 220 – 240 V~, 50 Hz
Ingaand vermogen: 80 W
Beschermingsklasse: II
Inhoud van waterreservoir: 20 liter
Gewicht: 6.6 kg (zonder water)
Beschrijving Symbool Waarde Apparaat
Maximale volumestroom
F
5,04 m
3
/min
Ingangsvermogen ventilator
P
61,97 W
Servicewaarde
SV
0,08 (m
3
/min)/W
Stroomverbruik in stand-by
P
SB
0,43 W
Periodiek stroomverbruik
Q
20,31 kWh/a
Geluidsvermogenniveau van ventilator
L
WA
59,43 dB(A)
Maximale luchtsnelheid
c
1,40 meter/sec
Meetstandaard voor servicewaarde Verordening (EU) Nr. 206/2012 van de
Commissie
ISO 5801:2007
EN 50564:2011
EN 60704-2-7:1998
EN 60704-1:2010
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 83 8/11/13 4:29 PM

Document transcriptie

OAC100_A5_131106 (1.5).indb 3 Deutsch 4 - 13 Ελληνικά 14 - 23 English 24 - 33 Español 34 - 43 Français 44 - 53 Magyar 54 - 63 Italiano 64 - 73 Nederlands 74 - 83 Polski 84 - 93 Português 94 - 103 Svenska 104 - 113 Türkçe 114 - 123 8/11/13 4:27 PM NL 74 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING. 1. Gevaar op elektrische schokken! Repareer het apparaat niet zelf. In geval van storing mogen reparaties alleen door een vakman worden uitgevoerd. 2. Waarschuwing! Risico op letsel! Tijdens de werking houd handen, haar, kleding en keukengerei uit de buurt van de luchtopeningen om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. 3. Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of de spanning en de stroomsterkte overeenstemmen met de specificaties die op het typeplaatje van het apparaat zijn vermeld. 4. Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat tijdens het schoonmaken of gebruik niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water. 5. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. 6. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden. 7. Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar als uw apparaat beschadigd is. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 74 8/11/13 4:29 PM 75 NL 8. Volg alle veiligheidsrichtlijnen op, om schade door verkeerd gebruik te voorkomen! Volg de waarschuwingsinstructies op het apparaat. 9. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies is ontstaan. 10. Gebruik dit apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat nooit buiten of in een badkamer. Voor droog gebruik binnenshuis. 11. Het snoer niet samenknijpen, buigen of aan scherpe randen schuren, om beschadiging te voorkomen. Houd deze uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Leg het snoer op een manier zodat niemand er per ongeluk aan kan trekken of over kan struikelen. 12. Bij gebruik van een verlengsnoer moet het vermogen geschikt zijn voor het elektriciteitsverbruik van het apparaat. 13. Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Plaats nooit vreemde voorwerpen in de behuizing van het apparaat. 14. Dek het apparaat nooit af. 15. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en kunnen het apparaat beschadigen. Gebruik alleen authentieke onderdelen en accessoires. 16. Gebruik het apparaat niet met natte handen of wanneer u op een natte vloer staat. Raak de stekker nooit met natte handen aan. 17. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Gebruik het apparaat altijd op een horizontaal, stabiel, schoon en droog oppervlak. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht, druppels en spatten. 18. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat. 19. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van explosieve of brandbare dampen. 20. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen. 21. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer in werking. 22. Controleer de stekker en het snoer regelmatig op schade. Laat het snoer vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als deze is beschadigd, om risico's te voorkomen. 23. Trek, wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, niet aan het snoer en wikkel het snoer achteraf niet om het apparaat. 24. Steek de stekker in een eenvoudig te bereiken stopcontact, zodat in geval van nood de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de stekker als voorziening om de stroomtoevoer te onderbreken. 25. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u deze schoonmaakt. 26. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 27. Schakel het apparaat uit alvorens deze te verplaatsen. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 75 8/11/13 4:29 PM NL 76 GEFELICITEERD Bedankt voor uw aankoop van dit ok. product. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar voor toekomstige raadpleging. DOELMATIG GEBRUIK Dit artikel is alleen bestemd voor het koelen van lucht binnenshuis. Gebruik het niet voor andere doeleinden. Elk ander gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken. ONDERDELEN Het product kan in verschillende kleuren beschikbaar zijn. 1 2 3 9 8 10 4 7 11 5 12 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bedieningspaneel Aan/uit-schakelaar Handvat Snoer met stekker Waterniveau-aanduiding Wielen (x4) OAC100_A5_131106 (1.5).indb 76 7. 8. 9. 10. 11. 12. Waterreservoir Luchtopeningen Luchtinlaatfilter en filterdeksel Vergrendelingshendel Wateruitlaat Afstandsbediening 8/11/13 4:29 PM NL 77 ONDERDELEN H J F G E D C A B I M L N P Afstandsbediening Toets Functie ON (A) Ventilator aan OFF (B) Stand-bymodus K O Q R Toets S T U V W Functie Ventilatorsnelheid LOW, MIDDLE, HIGH (E) selecteren (F) Koelfunctie aan/uit (C) Oscillatie aan/uit (G) Inschakelduur 1/2/4/8 hr selecteren Ventilatormodus NATURE, SLEEP, NORMAL (D) selecteren Bedieningstoetsen Toets Functie ON/OFF (H) Ventilator aan/Stand-bymodus Ventilatorsnelheid LOW, MIDDLE, HIGH SPEED (I) TIMER (J) Inschakelduur 1/2/4/8 hr selecteren selecteren Display-elementen Display Functie COOLER (N) Koelfunctie aan Geeft de inschakelduur weer. Als er 1/2/4/ 8 hr (O) geen enkele van de 4 LED's brandt, NATURE SLEEP NORMAAL (P) (Q) Ventilatormodi ( pagina 81) (R) bevindt het apparaat zich in de continue werkingsmodus. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 77 Natuur Slapen Normaal Toets Functie COOLER (K) Koelfunctie aan/uit MODE (L) Ventilatormodus NATURE, SLEEP, NORMAL selecteren SWING (M) Oscillatie aan/uit Display SWING FAN LOW FAN MIDDLE FAN HIGH Functie (S) Oscillatiefunctie aan (T) Laag (U) Ventilatorsnelheden Medium (V) Hoog Aan/uit-contro- Brandt rood tijdens de werking en stand-by lelampje ( W) 8/11/13 4:29 PM NL 78 Voor ingebruikname Uitpakken en in elkaar zetten • Verwijder alle verpakkingsmateriaal. • Controleer of de levering compleet is en of er transportschade voorkomt. Neem in geval van schade of als de levering niet compleet is, contact op met uw handelaar. 1 2 3 Trek de koeleenheid uit het waterreservoir omhoog. Haal de afstandsbediening en de 4 wielen uit het waterreservoir. Draai de wateruitlaatdop volledig met de klok mee om te sluiten. Maak alle 4 wielen aan het waterreservoir vast. De wielen moeten op hun plaats klikken. MAX MIN 4 5 6 Vul het waterreservoir met koud, schoon water zonder additieven. Het waterpeil dient zich boven de MIN en onder de MAX markering te bevinden. Koelfunctie: Installeer de koeleenheid op het waterreservoir. De slang moet in het waterreservoir hangen. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 78 8/11/13 4:29 PM NL 79 Voor ingebruikname Opmerking 7 8 Zorg dat de 2 vergrendelingshendels achteraan de koeleenheid juist over de rand van het waterreservoir worden geplaatst. De batterijen installeren: Verwijder het batterijdeksel. Plaats 2 AAA batterijen (niet meegeleverd), volgens de juiste polariteit (+/–). Sluit het batterijvak. Vervang de batterijen wanneer het bereik aanzienlijk afneemt of wanneer het artikel niet langer op de commando's van de afstandsbediening reageert. 40 cm 20 cm 20 cm 20 cm 10 0 cm 9 10 11 Zorg dat er voldoende vrije ruimte rond het apparaat is. Vergrendel de wielen zodat het apparaat niet verplaatst kan worden (hendel omlaag duwen) Stel de aan/uit-schakelaar op positie O (uit) in. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Zorg dat de vloer waarop het apparaat staat effen is. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 79 8/11/13 4:29 PM NL 80 Werking Opmerking Schakel het artikel volledig uit als u van plan bent om deze voor een langere tijd niet te gebruiken. 12 13 Stel de gewenste blaasrichting in door een van de lamellen voorzichtig met uw vingers op te tillen. Het artikel inschakelen: Stel de aan/uit-schakelaar in op I. Het product bevindt zich nu in de stand-bymodus. Opgelet: Het artikel kan enkel na het openen van de luchtopeningen worden ingeschakeld Raadpleeg de pagina met de beschrijving van het bedieningspaneel voor de werking ( pagina 77). • • • Stel de aan/uitschakelaar op positie O in. Sluit de luchtopeningen door deze omlaag te vouwen Haal de stekker uit het stopcontact. KOELFUNCTIE • • 14 Als de koelfunctie wordt ingeschakeld, zuigt het artikel lucht vanuit de omgeving via de luchtopeningen achteraan het artikel op en mengt vervolgens de lucht met het water in het waterreservoir. Een zeer fijne damp wordt vervolgens via de luchtopeningen vooraan vrijgegeven. De damp condenseert onmiddellijk en koelt de lucht in de kamer af. Ventilatorfunctie: U kunt het product als een ventilator gebruiken wanneer de koelfunctie is uitgeschakeld. In dit geval is het niet nodig om het reservoir met water te vullen. Belangrijke opmerkingen over de koelfunctie • Opgelet! Schakel de koelfunctie nooit in als het waterreservoir leeg is of het waterpeil zich onder de MIN markering bevindt. • De waterpomp maakt veel lawaai als de koelfunctie wordt ingeschakeld terwijl er te weinig water in het waterreservoir aanwezig is. Schakel de koelfunctie uit als dit zich voordoet. • Alvorens het waterreservoir te vullen: Stel de aan/uit-schakelaar op positie O (uit) in. Haal de stekker uit het stopcontact. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 80 8/11/13 4:29 PM NL 81 Werking Ventilatormodi • Doorloop de 3 ventilatormodi met behulp van de MODE of (afstandsbediening): toets Modus Beschrijving NORMAL Constante ventilatorsnelheid, afhankelijk van de SPEED instelling. NATURE Ventilatorsnelheid varieert om een natuurlijke bries te simuleren. De bries is afhankelijk van de SPEED instelling. SLEEP Lichte avondbries Druk nogmaals op deze knop om naar de NORMAL modus terug te keren. REINIGING EN ONDERHOUD ALGEMEEN • Opgelet! Gebruik het artikel nooit als de filter ontbreekt of verstopt is. • Zorg dat er geen water met de bedieningselementen in contact komt of de koeleenheid binnendringt. • Maak het apparaat niet schoon met chemische, agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. • Voor reiniging: Schakel het artikel uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de koeleenheid van het waterreservoir. • Afhankelijk van de omgeving en frequentie dat het artikel wordt gebruikt, bevelen we aan om het artikel minstens eenmaal per maand schoon te maken. Als u de koelfunctie gedurende een lange periode enkele keren per week gebruikt, kan het nodig zijn om het product meerdere keren per maand schoon te maken. • Wees voorzichtig om gezondheidsrisico's te beperken. • Wees voorzichtig om schade aan de filter te vermijden. • Ledig het reservoir of vervang het water om de 2 dagen. DE LUCHTINLAATFILTER SCHOONMAKEN 15 16 17 Duw beide lipjes op het filterdeksel omlaag. Verwijder het filterdeksel en de filter (incl. het frame). Dompel de filter en het deksel in warm zeepwater. Verwijder het vuil met een zachte borstel. Spoel de filter en het deksel overvloedig met water. Maak de volledige luchtinlaat en alle openingen achteraan de koeleenheid schoon met een zachte borstel. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u ze opnieuw in omgekeerde volgorde op het apparaat plaatst. OAC100_A5_131106 (1.5).indb 81 8/11/13 4:29 PM NL 82 REINIGING EN ONDERHOUD Andere onderdelen reinigen 18 19 20 Slangfilter: Dompel een kleine zachte borstel in zeepwater en gebruik deze om de kleine filter aan het uiteinde van de slang voorzichtig te reinigen. Spoel de filter met schoon water en laat volledig drogen. Waterreservoir: Houd het reservoir boven een gootsteen. Draai de dop van de wateruitlaat los. Voer alle water uit het reservoir af. Maak de volledige binnenkant van het waterreservoir schoon met een zachte spons geweekt in zeepwater. Spoel het waterreservoir met schoon water en laat deze volledig drogen. Sluit de wateruitlaat met behulp van de dop. Behuizing: Verwijder stof van de lamellen met behulp van een zachte borstel. Maak vervolgens alle lamellen schoon met een vochtige doek. Sluit de luchtopeningen door de lamellen omlaag te duwen. Veeg de behuizing schoon met een licht bevochtigde, zachte doek en laat vervolgens volledig drogen. Ontkalken Kalkaanslag wordt het best verwijderd met een ontkalkingsmiddel dat in de handel te verkrijgen is. Volg de aanwijzingen van de fabrikant hoe het artikel te ontkalken (gebruik, duur, mengverhouding). OAC100_A5_131106 (1.5).indb 82 21 22 Slangfilter: Trek de filter uit de slang. Laat weken. Spoel vervolgens onder stromend water en duw terug op de slang. Waterreservoir: Giet het ontkalkingsmengsel in het reservoir. Voer het mengsel vervolgens af en maak het waterreservoir schoon met een natte doek. 8/11/13 4:29 PM NL 83 PROBLEEMOPLOSSING Probleem Oorzaak Oplossing Het artikel wordt niet ingeschakeld. De stekker steekt niet in het stopcontact. Steek de stekker in het stopcontact. Aan/uit-schakelaar op positie O. Aan/uit-schakelaar op positie I (links van het artikel). Luchtopeningen zijn gesloten. Klap de lamellen omhoog. Luchtinlaatfilter en/of slangfilter zijn verstopt. Reinig de filter(s). Koelfunctie is actief en reservoir is leeg. Vul het waterreservoir. Ongewoon lawaai tijdens gebruik. TECHNISCHE GEGEVENS Bedrijfsspanning: 220 – 240 V~, 50 Hz Ingaand vermogen: 80 W Beschermingsklasse: II Inhoud van waterreservoir: 20 liter Gewicht: 6.6 kg (zonder water) Beschrijving Symbool Maximale volumestroom F Waarde 5,04 Apparaat m3/min Ingangsvermogen ventilator P 61,97 W Servicewaarde SV 0,08 (m3/min)/W Stroomverbruik in stand-by PSB 0,43 W Periodiek stroomverbruik Q 20,31 kWh/a Geluidsvermogenniveau van ventilator LWA 59,43 dB(A) Maximale luchtsnelheid c Meetstandaard voor servicewaarde Verordening (EU) Nr. 206/2012 van de Commissie ISO 5801:2007 EN 50564:2011 EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010 OAC100_A5_131106 (1.5).indb 83 1,40 meter/sec 8/11/13 4:29 PM
/

Deze handleiding is ook geschikt voor