König CMP-WEBCAM100 Specificatie

Categorie
Webcams
Type
Specificatie
CMP-WEBCAM100
MANUAL (p. 2 )
Wireless webcam
ANLEITUNG (s. 4 )
Funk-Webcam
MODE D’EMPLOI (p. 6 )
Webcam sans fil
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8 )
Draadloze camera
MANUALE (p. 10 )
Webcam senza fili
MANUAL DE USO (p. 12 )
Cámara web inalámbrica
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14 .)
Vezeték nélküli webkamera
KÄYTTÖOHJE (s. 16 )
Langaton webkamera
BRUKSANVISNING (s. 18 )
Trådlös webbkamera
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20 )
Bezdrátová webkamera
MANUAL DE UTILIZARE (p. 22 )
Cameră web fără fir
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 24 )
Ασύρματη κάμερα
BRUGERVEJLEDNING (p. 26 )
Trådløst webcam
VEILEDNING (p. 28 )
Trådløst webkamera
NEDERLANDS
Draadloze camera
Belangrijk: Voordat u de draadloze camera gaat gebruiken, dient deze eerst tenminste gedurende acht uur
opgeladen te worden.
Structuur van het product:
8
9
3
5
4
7
6
1
2
1.) Lens
2.) V
erstelbare voet
3.) Oplaadwijzer
4.) Wijzer dat de camera werkt
5.) Voedingsknop
6.) Mini USB-poort
7.) Antenne
8.) Ontvanger LED-wijzer
9.) USB-stekker
8
Installatie:
Om de stappen eenvoudig uit te kunnen leggen, is Windows XP
®
als voorbeeld genomen:
1.) Houdt de voedingsknop twee seconden ingedrukt, de wijzer aan de achterkant zal blauw worden.
2.) Sluit de draadloze ontvanger aan op uw computer, de computer zal een nieuw apparaat vinden.
Na een paar seconden zal het stuurprogramma geïnstalleerd en automatisch herkend worden.
3.) Klik op Start - Instellingen - Stuurprogramma – Geluids en Audio-apparaten - Audio.
Kies “Draadloos Audio-Apparaat” als standaard apparaat in “Geluidsopname”
(zie figuur 1)
4.) Klik op de “Volume”-knop van de “Geluidsopname” en stel het volume in op maximum.
5.) De camera kan nu gebruikt worden voor alle chatprogramma’s zoals MSN, Skype enz.
Figuur 1 Figuur 2
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit
product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus
wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de
elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen
voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit
product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.
Algemeen:
Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.
Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort
producten zijn er speciale inzamelingspunten.
9
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / ∆ήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat /
Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected]
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: /
Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme,
että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το
προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:
Brand: / Marke: / Marque: / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: /
Merke: KÖNIG ELECTRONIC
Model: / Modell: / Modèle: / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: CMP-WEBCAM100
Description: Wireless webcam
Beschreibung: Funk-Webcam
Description : Webcam sans fil
Omschrijving: Draadloze camera
Descrizione:
Webcam senza fili
Descripción: Cámara web inalámbrica
Megnevezése: Vezeték nélküli webkamera
Kuvaus: Langaton webkamera
Beskrivning: Trådlös webbkamera
Popis: Bezdrátová webkamera
Descriere: Cameră web fără fir
Περιγραφή: Ασύρματη κά
μερα
Beskrivelse: Trådløst webcam
Beskrivelse: Trådløst webkamera
Is in conformity with the following st
andards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes
suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es
conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: /
Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele
standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med følgende
standarder: / Overensstemmer med følgende standarder:
EN60950-1:2006, ETSI EN301 489, ETSI EN300 200, EN61000-4-2:2001, EN61000-4-3/A1:1998, A2:2001,
EN61000-4-4/A1:2001, EN61000-4-5/A1:2001, EN61000-4-6/A1, EN61000-4-8/A1:2001,
EN61000-4-11/A1:2001, ETSI EN300 220-2 V2.1.2, ETSI EN300 220-1 V2.1.1, EPA3050B:1996,
EN1122:2001, EPA3052:1996, EPA3060A, EPA7196, EPA3540C, EPA8270C, EN60950-1:2006
EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU
direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE / Οδηγία(ες) της ΕΕ / EU
direktiv(er) / EU-direktiv(ene):
REGULATION EC1907/2006, 2002/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
30
‘s-Hertogenbosch, 15-10-2010
Mrs. / Mme. / Mevr
. / Sig.ra / D. / Fru / Paní / Κα : J. Gilad
Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats /
Directeur inkoop / Direttore agli acquisti / Director de compras /
értékesítési igazgató / Ostojohtaja / Inköpsansvarig /
Obchodní ředitelka / Director achiziţii / Διευθυντής αγορών /
Indkøbschef / Innkjøpssjef
Copyright ©
31

Documenttranscriptie

CMP-WEBCAM100 MANUAL (p. 2 ) Wireless webcam ANLEITUNG (s. 4 ) Funk-Webcam MODE D’EMPLOI (p. 6 ) Webcam sans fil GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8 ) Draadloze camera MANUALE (p. 10 ) Webcam senza fili MANUAL DE USO (p. 12 ) Cámara web inalámbrica HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14 .) Vezeték nélküli webkamera KÄYTTÖOHJE (s. 16 ) Langaton webkamera BRUKSANVISNING (s. 18 ) Trådlös webbkamera NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20 ) Bezdrátová webkamera MANUAL DE UTILIZARE (p. 22 ) Cameră web fără fir ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 24 ) Ασύρματη κάμερα BRUGERVEJLEDNING (p. 26 ) Trådløst webcam VEILEDNING (p. 28 ) Trådløst webkamera NEDERLANDS Draadloze camera Belangrijk: Voordat u de draadloze camera gaat gebruiken, dient deze eerst tenminste gedurende acht uur opgeladen te worden. Structuur van het product: 1 2 3 4 6 5 7 8 9 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Lens Verstelbare voet Oplaadwijzer Wijzer dat de camera werkt Voedingsknop Mini USB-poort Antenne Ontvanger LED-wijzer USB-stekker 8 Installatie: ® Om de stappen eenvoudig uit te kunnen leggen, is Windows XP als voorbeeld genomen: 1.) Houdt de voedingsknop twee seconden ingedrukt, de wijzer aan de achterkant zal blauw worden. 2.) Sluit de draadloze ontvanger aan op uw computer, de computer zal een nieuw apparaat vinden. Na een paar seconden zal het stuurprogramma geïnstalleerd en automatisch herkend worden. 3.) Klik op Start - Instellingen - Stuurprogramma – Geluids en Audio-apparaten - Audio. Kies “Draadloos Audio-Apparaat” als standaard apparaat in “Geluidsopname” (zie figuur 1) 4.) Klik op de “Volume”-knop van de “Geluidsopname” en stel het volume in op maximum. 5.) De camera kan nu gebruikt worden voor alle chatprogramma’s zoals MSN, Skype enz. Figuur 1 Figuur 2 Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen: Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht. Onderhoud: Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Garantie: Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Algemeen: Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging. Let op: Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. 9 Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / ∆ήλωση συμφωνίας / Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055 Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected] Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet: Brand: / Marke: / Marque: / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: / Merke: KÖNIG ELECTRONIC Model: / Modell: / Modèle: / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: CMP-WEBCAM100 Description: Wireless webcam Beschreibung: Funk-Webcam Description : Webcam sans fil Omschrijving: Draadloze camera Descrizione: Webcam senza fili Descripción: Cámara web inalámbrica Megnevezése: Vezeték nélküli webkamera Kuvaus: Langaton webkamera Beskrivning: Trådlös webbkamera Popis: Bezdrátová webkamera Descriere: Cameră web fără fir Περιγραφή: Ασύρματη κάμερα Beskrivelse: Trådløst webcam Beskrivelse: Trådløst webkamera Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder: EN60950-1:2006, ETSI EN301 489, ETSI EN300 200, EN61000-4-2:2001, EN61000-4-3/A1:1998, A2:2001, EN61000-4-4/A1:2001, EN61000-4-5/A1:2001, EN61000-4-6/A1, EN61000-4-8/A1:2001, EN61000-4-11/A1:2001, ETSI EN300 220-2 V2.1.2, ETSI EN300 220-1 V2.1.1, EPA3050B:1996, EN1122:2001, EPA3052:1996, EPA3060A, EPA7196, EPA3540C, EPA8270C, EN60950-1:2006 EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE / Οδηγία(ες) της ΕΕ / EU direktiv(er) / EU-direktiv(ene): REGULATION EC1907/2006, 2002/95/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC 30 ‘s-Hertogenbosch, 15-10-2010 Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní / Κα : J. Gilad Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats / Directeur inkoop / Direttore agli acquisti / Director de compras / értékesítési igazgató / Ostojohtaja / Inköpsansvarig / Obchodní ředitelka / Director achiziţii / Διευθυντής αγορών / Indkøbschef / Innkjøpssjef Copyright © 31
1 / 1

König CMP-WEBCAM100 Specificatie

Categorie
Webcams
Type
Specificatie