Ryobi ERS80VHG de handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
ERS80VHG
Type
de handleiding
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating
this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant
le montage et la mise en service de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la
puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere
attentamente le istruzioni del presente manuale.
Let op !
Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze
handleiding te lezen.
Atenção!
É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och
driftsättning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen
asennusta ja käyttöönottoa.
Advarsel!
Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk
maskinen.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie si Pastwo zapozna
z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie uycia.
Dležité upozornní!
Ped montáží náadí a uvedením do provozu je nutné si peíst následující pokyny.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az
összeszerelés és az üzembe helyezés ellt elolvassa!
Atenie!
Este indispensabil sã citii instruciunile coninute în acest mod de utilizare înainte de montaj
i de punerea în funciune.
Uzmanību! Ir oti btiski, lai js izlastu nordjumus, kas sniegti šaj rokasgrmat, pirms eraties
pie ierces montšanas un iedarbinšanas!
Dėmesio! Prieš surinkdami ir paleisdami aparatą į darbą, reikia, kad jūs perskaitytumėte šiame
vadove esančias instrukcijas.
Tähtis! Lugege enne seadme kokkupanekut ja kasutamist kindlasti läbi selles juhendis
sisalduvad eeskirjad ja juhised!
Upozorenje! Vaæno je da upute u ovom KorisniËkom priruËniku proËitate prije postavljanja i uporabe ovog alata.
Pomembno!
Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete
navodila v tem prironiku.
Upzornenie! Je dôležité, aby ste si pred montážou a spustením zariadenia prečítali pokyny, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
!
          
     
Dikkat!
Cihazn montajndan ve çaltrlmasndan önce bu klavuzda bulunan talimatlar okumanz zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zmny technických údaj vyhrazeny / A mszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius pakeitimus /
Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/
Technické zmeny vyhradené /      / Teknik deiiklik hakk sakldr
15
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIALE VOORSCHRIFTEN
Q BESCHERM UW LONGEN. Draag een stofmasker
als bij de werkzaamheden stofdeeltjes vrijkomen.
Q Pak het apparaat alleen aan geïsoleerde en
slipvrije delen vast als u zaagt in een oppervlak
waarin zich eventueel elektrische leidingen
bevinden of als bij het uitvoeren van de
werkzaamheden het netsnoer in de buurt van het
apparaat zou kunnen komen. Door aanraking met
onder stroom staande draden kunnen de metalen
delen stroom gaan voeren en een elektrische schok
veroorzaken.
PRODUCTGEGEVENS
Spanning 230 V 50 Hz
Vermogen 800 W
Aantal slagen per minuut 0-2.800 slagen/min
Slaglengte van het zaagblad 3 cm
Zaagcapaciteit (Hout) 75 mm
Nettogewicht 2,9 kg
OVERZICHT
1. Snelheidsregelaar
2. Aan/uit-schakelaar
3. Voetplaat
4. Zaagblad
5. Bevestigingshendel van het zaagblad
BEDIENING
WAARSCHUWING
Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril met zijschotjes wanneer u met
dit gereedschap werkt. Als u zich hier niet
aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes, stof
en spaanders in uw ogen komen en ernstig
oogletsel veroorzaken.
ZAAG AAN- EN UITZETTEN (afb. 2)
Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag aan en uit
te zetten:
Q Druk op de aan/uit-schakelaar om de zaag aan
te zetten.
Q Laat de aan/uit-schakelaar los om de zaag uit te zetten.
SNELHEID REGELEN (afb. 3)
Met de snelheidsregelaar kunt u de snelheid van de zaag
regelen van 1 t/m 6. Deze snelheidsregelaar bevindt zich
op het handvat. Door de knop te verdraaien kunt u de
zaagsnelheid instellen.
Volg onderstaande aanwijzingen op de snelheid te regelen:
Q Om de snelheid te verhogen (H) draait u de
snelheidsregelaar naar rechts om een hogere stand
te bereiken.
Q Om de snelheid te verlagen (L) draait u de
snelheidsregelaar naar links om een lagere stand
te bereiken.
EEN ZAAGBLAD KIEZEN
De keuze van een geschikt zaagblad is buitengewoon
belangrijk voor de goede werking van uw zaag. Kies
het zaagblad al naar gelang het soort zaagsnede dat u
wenst te maken en het materiaal waaruit het werkstuk
bestaat. Door het juiste zaagblad te kiezen bent u zeker
van een snelle en optimale werking en verlengt u tevens
de levensduur van het zaagblad. Bladen met 10 tanden/
inch of minder worden gebruikt voor hout, terwijl het de
voorkeur verdient om bladen met 10 tanden/inch of meer
te gebruiken voor het zagen van metaal of van kunststof.
Wij raden u aan om zaagbladen van 14 tanden/inch te
gebruiken voor kunststof en zachte metalen en bladen
van 18 tanden/inch voor het zagen van harde metalen.
HET ZAAGBLAD INZETTEN
Dankzij het snelklemsysteem kunt u het zaagblad
snel verwisselen. Bovendien hebt u daarvoor geen ander
gereedschap nodig.
WAARSCHUWING
Als de stekker van de zaagmachine niet uit
het stopcontact is getrokken, kan de machine
ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk
letsel veroorzaken.
Volg onderstaande aanwijzingen om het zaagblad in te
zetten. (afb. 4):
Q Trek de stekker van de zaagmachine uit het
stopcontact.
Q Til de bevestigingshendel van het zaagblad op.
Q Steek het zaagblad zo ver mogelijk in de snelklem
met de tanden omlaag.
Q Duw de bevestigingshendel van het zaagblad naar
beneden.
GEBRUIK (afb. 5)
Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag te gebruiken:
Q Bevestig het werkstuk aan een werkbank of een tafel
met behulp van klemmen of een bankschroef.
16
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
Q Zorg dat er zich niets vreemds in de buurt van het
zaagblad bevindt en dat het aansluitsnoer en het
verlengsnoer niet in het verlengde van het zaagblad
kunnen komen.
Q Houd de zaag stevig vast: voor u uit en op voldoende
afstand van uw lichaam.
Q Teken de lijn waarlangs u wilt zagen duidelijk
zichtbaar af.
Q Druk op de aan/uit-schakelaar om de zaag aan
te zetten.
Q Plaats de voetplaat tegen het werkstuk en breng het
zaagblad omlaag in het werkstuk dat u wilt zagen.
OPMERKING: Vooral de zaag niet overbelasten.
Oefen net genoeg druk uit op de zaag om te zorgen dat
deze regelmatig blijft zagen. Laat het zaagblad en de
zaag al het "werk" doen. Oefen een gelijkmatige druk uit
op de voetplaat die tegen het werkstuk is geplaatst.
GEBRUIK ALS STEEKZAAG (afb. 6)
Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag als
steekzaag te gebruiken:
Q Bevestig het werkstuk aan een werkbank of een tafel
met behulp van klemmen of een bankschroef.
Q Zorg dat er zich niets vreemds in de buurt van het
zaagblad bevindt en dat het aansluitsnoer en het
verlengsnoer niet in het verlengde van het zaagblad
kunnen komen.
Q Houd de zaag stevig vast: voor u uit en op voldoende
afstand van uw lichaam.
Q Teken de lijn waarlangs u wilt zagen duidelijk
zichtbaar af.
Q Kies een praktisch beginpunt op de zaaglijn en houd
het uiteinde van het zaagblad boven dit punt.
Q Plaats de voorkant van de voetplaat tegen het
werkstuk en houd de zaagmachine in deze stand
gedurende het zagen.
Q Druk op de aan/uit-schakelaar en wacht totdat het
zaagblad op volle toeren is.
WAARSCHUWING
Laat het zaagblad niet in het werkstuk indalen
zolang de motor niet op maximale snelheid is
gekomen. Bij niet naleving van dit voorschrift
kunt u de macht over de zaagmachine verliezen
en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
Q Kantel de zaagmachine verder naar beneden tot
het uiteinde van het zaagblad in het werkstuk begint
te zagen.
Q Laat het zaagblad in het werkstuk binnendringen.
Q Kantel daarna de zaagmachine geleidelijk zo ver tot
het zaagblad loodrecht op het werkstuk staat.
WAARSCHUWING
Zaagbladen die langer zijn dan 15,2 cm kunnen
gaan trillen en mogen dus niet als steekzaag
worden gebruikt. Niet naleving van deze
waarschuwing kan ernstig lichamelijk letsel tot
gevolg hebben.
WAARSCHUWING
Als u per ongeluk in elektrische leidingen zaagt,
kunnen het zaagblad, de bevestigingshendel
en de zaagbladhouder onder stroom komen te
staan. Zorg dat u geen metalen delen aanraakt
als u in muren zaagt; houd het apparaat alleen
vast aan geïsoleerde delen. Vergewis u ervan,
wanneer u in een muur of een vloer zaagt, dat
er zich geen verborgen elektrische kabels,
waterleidingen of andere obstakels op de baan
van het zaagblad bevinden.
METAAL ZAGEN (afb. 7)
U kunt met uw zaag in de volgende metalen of metalen
voorwerpen zagen: dun staalplaat en buizen en
staven van staal, aluminium, messing en koper.
Volg onderstaande aanwijzingen als u in metaal zaagt.
Zorg dat u het zaagblad niet buigt of verdraait.
Q Forceer het apparaat niet.
Q Gebruik snijolie wanneer u in zachte metalen of
staal zaagt. De snijolie koelt het zaagblad, versoepelt
het zagen en verlengt de levensduur van het zaagblad.
Q Gebruik nooit benzine, want benzinedampen kunnen
door de vonken die van de motor komen licht
ontvlammen.
Q Zet het werkstuk stevig vast en zorg dat de zaagsnede
zich dicht bij een bevestigingspunt bevindt om trillingen
te voorkomen. Wanneer u buizen of hoekijzers zaagt,
zet het werkstuk dan indien mogelijk vast met behulp
van een bankschroef en zaag vlakbij de bankschroef.
Als u dun plaatmateriaal wilt zagen, plaatst u de plaat
tussen twee houten planken of triplexplaten. Deze zet u
dan in een sandwichstructuur geklemd samen vast om
trillen of scheuren van het plaatmateriaal te voorkomen.
Q Oefen een gelijkmatige druk uit op de voetplaat om
die goed tegen het werkstuk te blijven houden.
17
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
MILIEUBESCHERMING
Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet
vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen
gescheiden aan te bieden en oude
apparaten, accessoires en verpakkingen in
speciale bakken te deponeren of naar
instanties te brengen die belast zijn met de
recyclering ervan.
SYMBOLEN
De volgende symbolen kunnen op het apparaat of in
deze handleiding zijn afgebeeld. Zorg dat u weet wat ze
betekenen voordat u het apparaat gebruikt.
V...................................................................................Volt
Hz..............................................................................Hertz
..................................................................Wisselstroom
W.................................................................................Watt
n
o.........................................................Toerental bij nullast
min
-1
....................Aantal toeren of bewegingen per minuut
.......................................................Dubbele isolatie
.....................................Lees de gebruiksaanwijzing
................................Draag een veiligheidsuitrusting
.................................... Zorg dat grondstoffen
gerecycleerd worden. Zet daarom een afgedankt
elektrisch apparaat niet bij het huishoudelijk
afval. Om het milieu te beschermen moeten het
apparaat, de accessoires en de verpakking
gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum
worden aangeleverd.
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date
stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the
end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez
vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen,
zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da
data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador
final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes
ikke af denne reklamationsret.
DK
FR
GB
DE
ES
IT
PT
NL
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents.
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Sound pressure level 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Sound power level 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Weighted root mean square
acceleration value (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Niveau de pression acoustique 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne
quadratique pondérée (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-
einstimmt:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Schalldruckpegel 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Schallleistungspegel 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Beschleunigung des quadratischen gewogenen
Mittelwerts (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto es conforme a las siguientes normas o documentos
normalizados:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Nivel de presión acústica 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A)
Nivel de potencia acústica 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Valor de aceleración de la media
cuadrática ponderada (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative
e ai relativi documenti:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Livello di pressione acustica 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Livello di potenza acustica 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Valore d’accelerazione della media
quadratica ponderata (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Geluidsdrukniveau 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Versnellingswaar de van de gewogen
effectieve waarde (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Nível de pressão acústica 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Nível de potência acústica 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Valor da aceleração da média
quadrática ponderada(k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse
med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Lydtryksniveau 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Lydstyrkeniveau 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Accelerationsværdi for vægtet
kvadratmiddeltal (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande normer och dokument.
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Ljudtrycksnivå 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Ljudeffektnivå 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Accelerationsvärde för viktat
kvadratiskt medeltal (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla
lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten
mukainen.
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Äänenpainetaso 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Äänen tehotaso 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Painotettu kiihdytyksen
tehollisarvo (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med
følgende standarder og normative dokumenter:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Lydtrykknivå 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Lydstyrkenivå 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Veid kvadratisk middelverdi av
akselerasjonsverdien (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå
å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl
93.0
‰Å(A) K
PA
=3.0 ‰Å(A)
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
104.0
‰Å(A) K
WA
=3.0 ‰Å(A)
ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ
Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ
(k=1.5
Ï/ÒÂÍ
2
) 21.3
Ï/ÒÂÍ
2
DEKLARACJA ZGODNOCI
Z ca odpowiedzialnoci owiadczamy, e niniejszy produkt
jest zgodny z normami czy te znormalizowanymi dokumentami
wymienionymi poniej:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Poziom cinienia akustycznego 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Warto skuteczna przyspieszenia rednia
kwadratowa waona (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
PROHLÁŠENÍ O SHOD
Prohlašujeme na svou zodpovdnost, že tento výrobek spluje
požadavky níže uvedených norem a závazných pedpis:
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014, EN50366
Hladina akustického tlaku 93.0 dB(A) K
PA 3.0 dB(A)
Hladina akustického výkonu 104.0 dB(A) K
WA 3.0 dB(A)
Vážená efektivní hodnota
zrychlení (k=1.5 m/s
2
) 21.3 m/s
2
FR
GB
DE
ES
IT
NL
SE
DK
PT
NO
FI
CZ
RU
PL

Document transcriptie

Important! It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating this machine. Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le montage et la mise en service de l’appareil. Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung. ¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la puesta en servicio. Attenzione! Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni del presente manuale. Let op ! Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Atenção! É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço. OBS! Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning. Observera! Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och driftsättning. Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Advarsel! Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk maskinen. ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Uwaga! Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie si Pastwo zapozna z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie uycia. Dležité upozornní! Ped montáží náadí a uvedením do provozu je nutné si peíst následující pokyny. Figyelem! Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az összeszerelés és az üzembe helyezés ellt elolvassa! Atenie! Este indispensabil sã citi i instruc iunile con inute în acest mod de utilizare înainte de montaj i de punerea în func iune. Uzmanību! Ir oti b tiski, lai j s izlas tu nord jumus, kas sniegti šaj rokasgrmat, pirms eraties pie ier ces montšanas un iedarbinšanas! Dėmesio! Prieš surinkdami ir paleisdami aparatą į darbą, reikia, kad jūs perskaitytumėte šiame vadove esančias instrukcijas. Tähtis! Lugege enne seadme kokkupanekut ja kasutamist kindlasti läbi selles juhendis sisalduvad eeskirjad ja juhised! Upozorenje! Vaæno je da upute u ovom KorisniËkom priruËniku proËitate prije postavljanja i uporabe ovog alata. Pomembno! Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku. Upzornenie! Je dôležité, aby ste si pred montážou a spustením zariadenia prečítali pokyny, ktoré sa nachádzajú v tomto návode. !     " #" $ %& #&   #'()% *  +-  (#% Dikkat! Cihaz/n montaj/ndan ve çal/ t/r/lmas/ndan önce bu k/lavuzda bulunan talimatlar/ okuman/z zorunludur. Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten / Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden / Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar / Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer / åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl / Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zm1ny technických údaj2 vyhrazeny / A m3szaki módosítás jogát fenntartjuk / Sub rezerva modifica iilor tehnice / Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius pakeitimus / Tehnilised muudatused võimalikud /Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/ Technické zmeny vyhradené / 4)  56(7 8*& 9$ / Teknik de:i iklik hakk/ sakl/d/r GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands op het handvat. Door de knop te verdraaien kunt u de zaagsnelheid instellen. SPECIALE VOORSCHRIFTEN Q Q BESCHERM UW LONGEN. Draag een stofmasker als bij de werkzaamheden stofdeeltjes vrijkomen. Pak het apparaat alleen aan geïsoleerde en slipvrije delen vast als u zaagt in een oppervlak waarin zich eventueel elektrische leidingen bevinden of als bij het uitvoeren van de werkzaamheden het netsnoer in de buurt van het apparaat zou kunnen komen. Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen stroom gaan voeren en een elektrische schok veroorzaken. Volg onderstaande aanwijzingen op de snelheid te regelen: Q Q 230 V 50 Hz 800 W 0-2.800 slagen/min 3 cm 75 mm 2,9 kg Snelheidsregelaar Aan/uit-schakelaar Voetplaat Zaagblad Bevestigingshendel van het zaagblad HET ZAAGBLAD INZETTEN Dankzij het snelklemsysteem kunt u het zaagblad snel verwisselen. Bovendien hebt u daarvoor geen ander gereedschap nodig. WAARSCHUWING Als de stekker van de zaagmachine niet uit het stopcontact is getrokken, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. BEDIENING WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met dit gereedschap werkt. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes, stof en spaanders in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken. Volg onderstaande aanwijzingen om het zaagblad in te zetten. (afb. 4): Q ZAAG AAN- EN UITZETTEN (afb. 2) Q Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag aan en uit te zetten: Q Druk op de aan/uit-schakelaar om de zaag aan te zetten. Laat de aan/uit-schakelaar los om de zaag uit te zetten. Q Q Q (L) draait u de een lagere stand De keuze van een geschikt zaagblad is buitengewoon belangrijk voor de goede werking van uw zaag. Kies het zaagblad al naar gelang het soort zaagsnede dat u wenst te maken en het materiaal waaruit het werkstuk bestaat. Door het juiste zaagblad te kiezen bent u zeker van een snelle en optimale werking en verlengt u tevens de levensduur van het zaagblad. Bladen met 10 tanden/ inch of minder worden gebruikt voor hout, terwijl het de voorkeur verdient om bladen met 10 tanden/inch of meer te gebruiken voor het zagen van metaal of van kunststof. Wij raden u aan om zaagbladen van 14 tanden/inch te gebruiken voor kunststof en zachte metalen en bladen van 18 tanden/inch voor het zagen van harde metalen. OVERZICHT 1. 2. 3. 4. 5. (H) draait u de een hogere stand EEN ZAAGBLAD KIEZEN PRODUCTGEGEVENS Spanning Vermogen Aantal slagen per minuut Slaglengte van het zaagblad Zaagcapaciteit (Hout) Nettogewicht Om de snelheid te verhogen snelheidsregelaar naar rechts om te bereiken. Om de snelheid te verlagen snelheidsregelaar naar links om te bereiken. Trek de stekker van de zaagmachine uit het stopcontact. Til de bevestigingshendel van het zaagblad op. Steek het zaagblad zo ver mogelijk in de snelklem met de tanden omlaag. Duw de bevestigingshendel van het zaagblad naar beneden. GEBRUIK (afb. 5) Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag te gebruiken: SNELHEID REGELEN (afb. 3) Q Met de snelheidsregelaar kunt u de snelheid van de zaag regelen van 1 t/m 6. Deze snelheidsregelaar bevindt zich 15 Bevestig het werkstuk aan een werkbank of een tafel met behulp van klemmen of een bankschroef. GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands BEDIENING Q Q Q Q Q Q Zorg dat er zich niets vreemds in de buurt van het zaagblad bevindt en dat het aansluitsnoer en het verlengsnoer niet in het verlengde van het zaagblad kunnen komen. Houd de zaag stevig vast: voor u uit en op voldoende afstand van uw lichaam. Teken de lijn waarlangs u wilt zagen duidelijk zichtbaar af. Druk op de aan/uit-schakelaar om de zaag aan te zetten. Plaats de voetplaat tegen het werkstuk en breng het zaagblad omlaag in het werkstuk dat u wilt zagen. Q Q WAARSCHUWING Zaagbladen die langer zijn dan 15,2 cm kunnen gaan trillen en mogen dus niet als steekzaag worden gebruikt. Niet naleving van deze waarschuwing kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. WAARSCHUWING Als u per ongeluk in elektrische leidingen zaagt, kunnen het zaagblad, de bevestigingshendel en de zaagbladhouder onder stroom komen te staan. Zorg dat u geen metalen delen aanraakt als u in muren zaagt; houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde delen. Vergewis u ervan, wanneer u in een muur of een vloer zaagt, dat er zich geen verborgen elektrische kabels, waterleidingen of andere obstakels op de baan van het zaagblad bevinden. OPMERKING: Vooral de zaag niet overbelasten. Oefen net genoeg druk uit op de zaag om te zorgen dat deze regelmatig blijft zagen. Laat het zaagblad en de zaag al het "werk" doen. Oefen een gelijkmatige druk uit op de voetplaat die tegen het werkstuk is geplaatst. GEBRUIK ALS STEEKZAAG (afb. 6) Volg onderstaande aanwijzingen om uw zaag als steekzaag te gebruiken: Q Q Q Q Q Q Q Kantel de zaagmachine verder naar beneden tot het uiteinde van het zaagblad in het werkstuk begint te zagen. Laat het zaagblad in het werkstuk binnendringen. Kantel daarna de zaagmachine geleidelijk zo ver tot het zaagblad loodrecht op het werkstuk staat. Bevestig het werkstuk aan een werkbank of een tafel met behulp van klemmen of een bankschroef. Zorg dat er zich niets vreemds in de buurt van het zaagblad bevindt en dat het aansluitsnoer en het verlengsnoer niet in het verlengde van het zaagblad kunnen komen. Houd de zaag stevig vast: voor u uit en op voldoende afstand van uw lichaam. Teken de lijn waarlangs u wilt zagen duidelijk zichtbaar af. Kies een praktisch beginpunt op de zaaglijn en houd het uiteinde van het zaagblad boven dit punt. Plaats de voorkant van de voetplaat tegen het werkstuk en houd de zaagmachine in deze stand gedurende het zagen. Druk op de aan/uit-schakelaar en wacht totdat het zaagblad op volle toeren is. METAAL ZAGEN (afb. 7) U kunt met uw zaag in de volgende metalen of metalen voorwerpen zagen: dun staalplaat en buizen en staven van staal, aluminium, messing en koper. Volg onderstaande aanwijzingen als u in metaal zaagt. Zorg dat u het zaagblad niet buigt of verdraait. Q Q Q Q WAARSCHUWING Laat het zaagblad niet in het werkstuk indalen zolang de motor niet op maximale snelheid is gekomen. Bij niet naleving van dit voorschrift kunt u de macht over de zaagmachine verliezen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Q 16 Forceer het apparaat niet. Gebruik snijolie wanneer u in zachte metalen of staal zaagt. De snijolie koelt het zaagblad, versoepelt het zagen en verlengt de levensduur van het zaagblad. Gebruik nooit benzine, want benzinedampen kunnen door de vonken die van de motor komen licht ontvlammen. Zet het werkstuk stevig vast en zorg dat de zaagsnede zich dicht bij een bevestigingspunt bevindt om trillingen te voorkomen. Wanneer u buizen of hoekijzers zaagt, zet het werkstuk dan indien mogelijk vast met behulp van een bankschroef en zaag vlakbij de bankschroef. Als u dun plaatmateriaal wilt zagen, plaatst u de plaat tussen twee houten planken of triplexplaten. Deze zet u dan in een sandwichstructuur geklemd samen vast om trillen of scheuren van het plaatmateriaal te voorkomen. Oefen een gelijkmatige druk uit op de voetplaat om die goed tegen het werkstuk te blijven houden. GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands MILIEUBESCHERMING SYMBOLEN De volgende symbolen kunnen op het apparaat of in deze handleiding zijn afgebeeld. Zorg dat u weet wat ze betekenen voordat u het apparaat gebruikt. Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. V...................................................................................Volt Hz..............................................................................Hertz ..................................................................Wisselstroom W.................................................................................Watt no.........................................................Toerental bij nullast min-1....................Aantal toeren of bewegingen per minuut .......................................................Dubbele isolatie .....................................Lees de gebruiksaanwijzing ................................Draag een veiligheidsuitrusting .................................... Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden. Zet daarom een afgedankt elektrisch apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Om het milieu te beschermen moeten het apparaat, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. 17 GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. FR GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. DE GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. ES GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. IT GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. NL GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. PT GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. DK GARANTI - REKLAMATIONSRET Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren. Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv. I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted. De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret. GB DECLARATION OF CONFORMITY DK We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents. 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Sound pressure level Sound power level Weighted root mean square acceleration value (k=1.5 m/s2) FR SE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ NO PT 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) 21.3 m/s2 SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og normative dokumenter: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Lydtrykknivå Lydstyrkenivå Veid kvadratisk middelverdi av akselerasjonsverdien (k=1.5 m/s2) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) 21.3 m/s2 21.3 m/s2 RU DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 NL 21.3 m/s2 TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA Äänenpainetaso Äänen tehotaso Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo (k=1.5 m/s2) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Livello di pressione acustica Livello di potenza acustica Valore d’accelerazione della media quadratica ponderata (k=1.5 m/s2) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen. 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD FÖRSÄKRAN Ljudtrycksnivå Ljudeffektnivå Accelerationsvärde för viktat kvadratiskt medeltal (k=1.5 m/s2) Schalldruckpegel 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) Schallleistungspegel 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) Beschleunigung des quadratischen gewogenen Mittelwerts (k=1.5 m/s2) 21.3 m/s2 IT 21.3 m/s2 Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument. 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 FI KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Nivel de presión acústica Nivel de potencia acústica Valor de aceleración de la media cuadrática ponderada (k=1.5 m/s2) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) 21.3 m/s2 Niveau de pression acoustique 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) Niveau de puissance acoustique 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) Valeur d'accélération de la moyenne quadratique pondérée (k=1.5 m/s2) 21.3 m/s2 ES Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Lydtryksniveau Lydstyrkeniveau Accelerationsværdi for vægtet kvadratmiddeltal (k=1.5 m/s2) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 DE KONFORMITETSERKLÆRING áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl 93.0 ‰Å(A) ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 104.0 ‰Å(A) ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ (k=1.5 Ï/ÒÂÍ2) 21.3 Ï/ÒÂÍ2 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) KPA=3.0 ‰Å(A) KWA=3.0 ‰Å(A) 21.3 m/s2 PL CONFORMITEITSVERKLARING DEKLARACJA ZGODNO†CI Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Z ca€ odpowiedzialno‚ci€ o‚wiadczamy, e niniejszy produkt jest zgodny z normami czy te znormalizowanymi dokumentami wymienionymi poniej: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Geluidsdrukniveau 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) Geluidsvermogensniveau 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) Versnellingswaar de van de gewogen effectieve waarde (k=1.5 m/s2) 21.3 m/s2 Poziom ci‚nienia akustycznego 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) Poziom mocy akustycznej 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) Warto‚ skuteczna przyspieszenia ‚rednia kwadratowa waona (k=1.5 m/s2) 21.3 m/s2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos. 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Nível de pressão acústica Nível de potência acústica Valor da aceleração da média quadrática ponderada(k=1.5 m/s2) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) 21.3 m/s2 CZ PROHLÁŠENÍ O SHOD‡ Prohlašujeme na svou zodpov1dnost, že tento výrobek spl„uje požadavky níže uvedených norem a závazných pedpis2: 98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014, EN50366 Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu Vážená efektivní hodnota zrychlení (k=1.5 m/s2) 93.0 dB(A) KPA 3.0 dB(A) 104.0 dB(A) KWA 3.0 dB(A) 21.3 m/s2
/