Danfoss CF-RF Room Thermostat Installatie gids

Categorie
Thermostaten
Type
Installatie gids
24
VI.UH.R3.1C Hergestellt von Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
NL
65
NL
Inhoud
9. Afbeeldingen ..................................................... A1-A2
1. Functies overzicht ................................................... 66
2. Installatie/aanmelden .......................................... 66
3. Temperatuurinstellingen ...................................... 68
4. Verbindingstest ..................................................... 71
5. Montage ..................................................................... 72
6. Afmelden / resetten ............................................... 72
7. Specificaties ..............................................................73
8. Probleemoplossing ................................................ 74
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200966
1. Functies overzicht
Voorzijde – fig. 1
Keuzetoets hoger/lager
Keuzetoets
Rode led (achter de klep)
Infrarood vloersensor
LED-aanduiding
Permanent licht AAN
Geen licht UIT
Knippert langzaam Knippert langzaam
Knippert snel Knippert snel
Achterzijde – fig. 2
Muurplaat
Muurplaat vergrendelen/ontgrendelen
(90° draaien)
Schroefgat voor muurmontage
Batterijcompartiment
Schroef en plug
Opmerking: Om de batterijen in de kamerthermostaat
te activeren verwijdert u de aangebrachte strips van de
batterijen.
2. Installatie/aanmelden
Opmerking:
Om de batterijen in de kamerthermostaat te activeren
verwijdert u de aangebrachte strips van de batterijen.
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
NL
67
De kamerthermostaten moeten worden aangemeld op
de regelaar op een afstand van ten hoogste 1,5 m.
Activeer de installatie (aanmeld) mode op
de regelaar – fig. 1
Gebruik de menu keuze knop om de installa-
tiemode te selecteren. De led Install knippert
Activeer de installatiemodus door op de Ok toets
te drukken. De led Install gaat branden
Activeer de installatie (aanmeld) mode op de
kamerthermostaat
Druk op de knop . Led en knipperen
snel tijdens de communicatie
Selecteer uitgang op regelaar
Alle beschikbare uitgang-led’s op de regelaar
gaan branden en de eerste ervan knippert.
Druk op de uitgangkiezer , kies de gewenste
uitgang (knippert) en bevestig door op de OK
toets te drukken.
Alle uitgang-led’s DOVEN. De gekozen uitgang
blijft kort branden.
Installatiestatus kamerthermostaat
Gelukt – Led dooft
Niet gelukt – Led knippert 5 keer langzaam
Opmerking: Een kamerthermostaat kan indien nodig aan
meerdere uitgangen worden toegewezen door het installa-
tieproces te herhalen.
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200968
3. Temperatuurinstellingen
Display symbolen – fig. 1
Instelling
Minimumtemperatuur begrenzing
Maximumtemperatuur begrenzing
Vergrendelsymbool (instellingen vergren -
deld vanaf afstandsbediening CF-RC)
Transmissiesymbool
Lege batterij symbool
Alarmsymbool
Kloksymbool (tijdprogramma is actief
vanuit afstandsbediening CF-RC)
Kamertemperatuur
Vloeroppervlakte temperatuur
Wijzigen standaardweergave temperatuur
– fig. 1
1. De actuele kamertemperatuur wordt
standaard in het display weergegeven.
2. Om het standaarddisplay te wijzigen van de
actuele kamertemperatuur in de actuele
temperatuur van het vloeroppervlak, drukt u
de drukknop zolang in tot INSTELLING MAX
wordt weergegeven in het display.
3. Druk nu knop kort en herhaaldelijk in tot
of knippert in het display.
4. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager
om het nieuw standaarddisplay voor de
temperatuur te kiezen:
Kamertemperatuur
Temperatuur vloeroppervlak
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
NL
69
Instellen van kamertemperatuur
1. Zorg ervoor dat de actuele kamertemperatuur
in het display wordt weergegeven.
2. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager
om de gewenste temperatuur in te stellen.
In het display wordt SET weergegeven.
3. Het display zal na enige tijd terugkeren naar de
werkelijke temperatuur.
Opmerking: De thermostaat regelt het vloerverwarming-
systeem volgens de instelling van de kamertemperatuur,
binnen de maximum- en minimumlimieten die voor de
vloeroppervlaktetemperatuur zijn gedefinieerd.
Begrenzing kamertemperatuur
1. Zorg ervoor dat de actuele kamertemperatuur
in het display wordt weergegeven.
2. Druk drukknop in tot in het display SET MAX
wordt weergegeven.
3. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om
de maximum grens voor de kamertemperatuur
in te stellen.
4. Druk kort op de drukknop , in het display
wordt SET MIN weergegeven.
5. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om
de minimum grens voor de kamertemperatuur
in te stellen.
6. Druk kort op de drukknop . In het display
wordt de werkelijke temperatuur van het
vloeroppervlak weergegeven.
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200970
Begrenzing temperatuur vloeroppervlak
1. Zorg ervoor dat de werkelijke temperatuur van
het vloeroppervlak wordt weergegeven in het
display, aangegeven met .
2. Druk de drukknop in en houd hem ingedrukt
tot ook SET MAX in het display wordt weerge-
geven.
3. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager
om de maximum grens voor de vloeropper-
vlaktetemperatuur in te stellen.
4. Druk kort op drukknop , in het display wordt
ook SET MIN weergegeven.
5. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager
om de minimum grens voor de vloeropper-
vlaktetemperatuur in te stellen.
BELANGRIJK!
Aangezien de afgifte van warmte door de vloer licht
kan variëren, afhankelijk van de vloerbedekking,
met een onnauwkeurige temperatuurmeting tot
mogelijk gevolg, kan het nodig zijn om de instelling
van de max. en min. vloeroppervlaktetemperaturen
in overeenstemming hiermee aan te passen.
! Het is belangrijk om de aanbevelingen van de
vloerleverancier met betrekking tot de maximale
vloeroppervlaktetemperatuur strikt te volgen.
! Het valt aan te bevelen om een mengshunt in het
vloerverwarmingscircuit op te nemen, om een
constante watertemperatuur te garanderen.
– Naast het verminderde energieverbruik, zal een
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
NL
71
correcte instelling van de watertemperatuur het
risico van buitensporige warmteoverdracht op de
vloer voorkomen.
4. Verbindingstest
Verbindingstest voor kamerthermostaat
starten – fig. 1
Druk op de drukknop .
Led gaat branden.
Verbindingstest is geslaagd
Led dooft .
Verbindingstest is niet geslaagd
Led knippert 5 keer
Geen verbinding met kamerthermostaat
Probeer de thermostaat uit op een andere plaats
in de kamer
Of installeer een signaalversterker (CF-RU) tussen
de regelaar en de kamerthermostaat
Opmerking: Uitgang-led(’s) van de regelaar die
verbonden zijn met de kamerthermostaat, knippert(en)
tijdens de verbindingstest.
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200972
5. Montage
Plaats van de kamerthermostaat – fig. 3
De kamerthermostaat dient in overeenstemming
met fig. 3 te worden gemonteerd.
! Waar mogelijk moet de kamerthermostaat worden
gemonteerd op een plaats waar zonlicht, sterk kunstlicht
(bijv. halogeenspots), tocht, andere warmtebronnen (bijv.
tv’s) enz. geen invloed kunnen uitoefenen.
! Binnen de zone van de infrarode vloersensor mogen
geen meubelen, tapijten enz. permanent worden ge-
plaatst, zoals weergegeven in fig. 3.
Montage – fig. 2
1. Monteer de muurplaat met de twee schroe-
ven en pluggen via de schroefgaten op de
wand.
2. Schuif de thermostaat op zijn plaats op de
muurplaat
3. Indien gewenst zet u de thermostaat vast op
de muurplaat met een inbussleutel 2mm
(90° draaien)
6. Afmelden / resetten
Activeer de Uninstall mode op de regelaar
– fig. 1
Gebruik de menu keuze knop om Uninstall
mode te selecteren. De led Uninstall knippert.
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
NL
73
Activeer de Uninstall mode door op de OK knop
te drukken. De led Uninstall gaat branden.
Verwijder uitgang op regelaar
Kies de te verwijderen uitgang met de uitgang
kiezer .
Verwijder knipperende uitgang met OK .
Resetten van de kamerthermostaat, CF-RF:
Haal de kamerthermostaat van de muurplaat en
koppel een van de batterijen los.
Druk de druktoets in en houd hem ingedrukt
en sluit de batterij weer aan.
Laat de druktoets los wanneer de rode led
aan en uit is gegaan.
De kamerthermostaat is nu gereset en klaar om
te worden aangemeld op een regelaar, CF-MC.
7. Specificaties
Instelbereik temperatuur 5-35°C
Zendfrequentie 868,42 MHz
Zendbereik in gewone gebouwen (max.) 30m
Zendvermogen < 1mW
Alkalinebatterij 2 x AA, 1,5 V
Levensduur batterij (max.) 1-3 jaar
Omgevingstemperatuur 0-50°C
IP-klasse 21
Sensornauwkeurigheid +/- 1°C
Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor
VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200974
8. Probleemoplossing
Foutmelding Mogelijke oorzaken
De led, en knipperen
om de 5 minuten
Batterij bijna leeg
De led, en knipperen
Batterij op kritisch peil
De led, , en
knipperen
Batterij op kritisch peil
– transmissie gestopt
De led, en knipperen
5 keer
Aanmelden/Verbin-melden/Verbin-
dingstest niet gelukt
E03 en
Motorfout op uitgang
(CF-MC)
E05 en
Kamertemperatuur
lager dan 5°C

Documenttranscriptie

Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor 24 VI.UH.R3.1C Hergestellt von Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor NL Inhoud 1. Functies overzicht.................................................... 66 2. Installatie/aanmelden ........................................... 66 3. Temperatuurinstellingen....................................... 68 4. Verbindingstest ...................................................... 71 5. Montage...................................................................... 72 6. Afmelden / resetten................................................ 72 7. Specificaties............................................................... 73 8. Probleemoplossing................................................. 74 9. Afbeeldingen...................................................... A1-A2 NL VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 65 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor 1. Functies overzicht Voorzijde – fig. 1 Keuzetoets hoger/lager Keuzetoets Rode led (achter de klep) Infrarood vloersensor LED-aanduiding Permanent licht Geen licht Knippert langzaam Knippert snel AAN UIT Knippert langzaam Knippert snel Achterzijde – fig. 2 Muurplaat Muurplaat vergrendelen/ontgrendelen (90° draaien) Schroefgat voor muurmontage Batterijcompartiment Schroef en plug Opmerking: Om de batterijen in de kamerthermostaat te activeren verwijdert u de aangebrachte strips van de batterijen. 2. Installatie/aanmelden Opmerking: •O m de batterijen in de kamerthermostaat te activeren verwijdert u de aangebrachte strips van de batterijen. 66 VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor •D e kamerthermostaten moeten worden aangemeld op de regelaar op een afstand van ten hoogste 1,5 m. Activeer de installatie (aanmeld) mode op de regelaar – fig. 1 • Gebruik de menu keuze knop om de installatiemode te selecteren. De led Install knippert • Activeer de installatiemodus door op de Ok toets te drukken. De led Install gaat branden Activeer de installatie (aanmeld) mode op de kamerthermostaat • Druk op de knop . Led en knipperen snel tijdens de communicatie Selecteer uitgang op regelaar • Alle beschikbare uitgang-led’s op de regelaar gaan branden en de eerste ervan knippert. • Druk op de uitgangkiezer , kies de gewenste uitgang (knippert) en bevestig door op de OK toets te drukken. • Alle uitgang-led’s DOVEN. De gekozen uitgang blijft kort branden. NL Installatiestatus kamerthermostaat • Gelukt – Led dooft • Niet gelukt – Led knippert 5 keer langzaam Opmerking: Een kamerthermostaat kan indien nodig aan meerdere uitgangen worden toegewezen door het installa­ tieproces te herhalen. VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 67 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor 3. Temperatuurinstellingen Display symbolen – fig. 1 Instelling Minimumtemperatuur begrenzing Maximumtemperatuur begrenzing Vergrendelsymbool (instellingen vergren deld vanaf afstandsbediening CF-RC) Transmissiesymbool Lege batterij symbool Alarmsymbool Kloksymbool (tijdprogramma is actief vanuit afstandsbediening CF-RC) Kamertemperatuur Vloeroppervlakte temperatuur Wijzigen standaardweergave temperatuur – fig. 1 1. De actuele kamertemperatuur wordt standaard in het display weergegeven. 2. Om het standaarddisplay te wijzigen van de actuele kamertemperatuur in de actuele temperatuur van het vloeroppervlak, drukt u de drukknop zolang in tot INSTELLING MAX wordt weergegeven in het display. 3. Druk nu knop kort en herhaaldelijk in tot of knippert in het display. 4. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om het nieuw standaarddisplay voor de temperatuur te kiezen: Kamertemperatuur Temperatuur vloeroppervlak 68 VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor Instellen van kamertemperatuur 1. Zorg ervoor dat de actuele kamertemperatuur in het display wordt weergegeven. 2. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om de gewenste temperatuur in te stellen. In het display wordt SET weergegeven. 3. Het display zal na enige tijd terugkeren naar de werkelijke temperatuur. Opmerking: De thermostaat regelt het vloerverwarmingsysteem volgens de instelling van de kamertemperatuur, binnen de maximum- en minimumlimieten die voor de vloeroppervlaktetemperatuur zijn gedefinieerd. Begrenzing kamertemperatuur 1. Zorg ervoor dat de actuele kamertemperatuur in het display wordt weergegeven. 2. Druk drukknop in tot in het display SET MAX wordt weergegeven. 3. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om de maximum grens voor de kamertemperatuur in te stellen. 4. Druk kort op de drukknop , in het display wordt SET MIN weergegeven. 5. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om de minimum grens voor de kamertemperatuur in te stellen. 6. Druk kort op de drukknop . In het display wordt de werkelijke temperatuur van het vloeroppervlak weergegeven. VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 NL 69 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor Begrenzing temperatuur vloeroppervlak 1. Zorg ervoor dat de werkelijke temperatuur van het vloeroppervlak wordt weergegeven in het display, aangegeven met . 2. Druk de drukknop in en houd hem ingedrukt tot ook SET MAX in het display wordt weergegeven. 3. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om de maximum grens voor de vloeropper- vlaktetemperatuur in te stellen. 4. Druk kort op drukknop , in het display wordt ook SET MIN weergegeven. 5. Druk op de keuzeschakelaar hoger/lager om de minimum grens voor de vloeropper- vlaktetemperatuur in te stellen. BELANGRIJK! Aangezien de afgifte van warmte door de vloer licht kan variëren, afhankelijk van de vloerbedekking, met een onnauwkeurige temperatuurmeting tot mogelijk gevolg, kan het nodig zijn om de instelling van de max. en min. vloeroppervlaktetemperaturen in overeenstemming hiermee aan te passen. ! Het is belangrijk om de aanbevelingen van de vloerleverancier met betrekking tot de maximale vloeroppervlaktetemperatuur strikt te volgen. ! Het valt aan te bevelen om een mengshunt in het vloerverwarmingscircuit op te nemen, om een constante watertemperatuur te garanderen. – Naast het verminderde energieverbruik, zal een 70 VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor correcte instelling van de watertemperatuur het risico van buitensporige warmteoverdracht op de vloer voorkomen. 4. Verbindingstest Verbindingstest voor kamerthermostaat starten – fig. 1 • Druk op de drukknop . • Led gaat branden. Verbindingstest is geslaagd • Led dooft . Verbindingstest is niet geslaagd • Led knippert 5 keer Geen verbinding met kamerthermostaat • Probeer de thermostaat uit op een andere plaats in de kamer • Of installeer een signaalversterker (CF-RU) tussen de regelaar en de kamerthermostaat NL Opmerking: Uitgang-led(’s) van de regelaar die verbonden zijn met de kamerthermostaat, knippert(en) tijdens de verbindingstest. VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 71 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor 5. Montage Plaats van de kamerthermostaat – fig. 3 • De kamerthermostaat dient in overeenstemming met fig. 3 te worden gemonteerd. ! Waar mogelijk moet de kamerthermostaat worden gemonteerd op een plaats waar zonlicht, sterk kunstlicht (bijv. halogeenspots), tocht, andere warmtebronnen (bijv. tv’s) enz. geen invloed kunnen uitoefenen. ! Binnen de zone van de infrarode vloersensor mogen geen meubelen, tapijten enz. permanent worden geplaatst, zoals weergegeven in fig. 3. Montage – fig. 2 1. Monteer de muurplaat met de twee schroe- ven en pluggen via de schroefgaten op de wand. 2. Schuif de thermostaat op zijn plaats op de muurplaat 3. Indien gewenst zet u de thermostaat vast op de muurplaat met een inbussleutel 2mm (90° draaien) 6. Afmelden / resetten Activeer de Uninstall mode op de regelaar – fig. 1 • Gebruik de menu keuze knop om Uninstall mode te selecteren. De led Uninstall knippert. 72 VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor • Activeer de Uninstall mode door op de OK knop te drukken. De led Uninstall gaat branden. Verwijder uitgang op regelaar • Kies de te verwijderen uitgang met de uitgang kiezer . • Verwijder knipperende uitgang met OK . Resetten van de kamerthermostaat, CF-RF: • Haal de kamerthermostaat van de muurplaat en koppel een van de batterijen los. • Druk de druktoets in en houd hem ingedrukt en sluit de batterij weer aan. • Laat de druktoets los wanneer de rode led aan en uit is gegaan. • De kamerthermostaat is nu gereset en klaar om te worden aangemeld op een regelaar, CF-MC. NL 7. Specificaties Instelbereik temperatuur Zendfrequentie Zendbereik in gewone gebouwen (max.) Zendvermogen Alkalinebatterij Levensduur batterij (max.) Omgevingstemperatuur IP-klasse Sensornauwkeurigheid VI.UH.R3.1C 5-35°C 868,42 MHz 30m < 1mW 2 x AA, 1,5 V 1-3 jaar 0-50°C 21 +/- 1°C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009 73 Handleiding voor CF-RF kamerthermostaat met infrarood vloersensor 8. Probleemoplossing Foutmelding Mogelijke oorzaken De led, en knipperen om de 5 minuten Batterij bijna leeg De led, Batterij op kritisch peil en De led, , knipperen De led, 5 keer en knipperen en knipperen Batterij op kritisch peil – transmissie gestopt Aan�������������� melden/Verbindingstest niet gelukt E03 en Motorfout op uitgang (CF-MC) E05 en Kamertemperatuur lager dan 5°C 74 VI.UH.R3.1C Geproduceerd door Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89

Danfoss CF-RF Room Thermostat Installatie gids

Categorie
Thermostaten
Type
Installatie gids