Ryobi CDC18022 de handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
CDC18022
Type
de handleiding
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating
this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant
le montage et la mise en service de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la
puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere
attentamente le istruzioni del presente manuale.
Let op!
Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze
handleiding te lezen.
Atenção!
É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och
driftsättning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen
asennusta ja käyttöönottoa.
Advarsel!
Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk
maskinen.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie si Pastwo zapozna
z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie uycia.
Dležité upozornní!
Ped montáží náadí a uvedením do provozu je nutné si peíst následující pokyny.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az
összeszerelés és az üzembe helyezés ellt elolvassa!
Atenie!
Este indispensabil sã citii instruciunile coninute în acest mod de utilizare înainte de montaj
i de punerea în funciune.
Uzmanību! Ir ļoti būtiski, lai jūs izlasītu norādījumus, kas sniegti šajā rokasgrāmatā, pirms ķeraties
pie ierīces montēšanas un iedarbināšanas!
Dėmesio! Prieš surinkdami ir paleisdami aparatą į darbą, reikia, kad jūs perskaitytumėte šiame
vadove esančias instrukcijas.
Tähtis! Lugege enne seadme kokkupanekut ja kasutamist kindlasti läbi selles juhendis
sisalduvad eeskirjad ja juhised!
Upozorenje! Vaæno je da upute u ovom KorisniËkom priruËniku proËitate prije postavljanja i uporabe ovog alata.
Pomembno!
Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete
navodila v tem prironiku.
Upzornenie! Je dôležité, aby ste si pred montážou a spustením zariadenia prečítali pokyny, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
!
          
     
Dikkat!
Cihazn montajndan ve çaltrlmasndan önce bu klavuzda bulunan talimatlar okumanz zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Sujeto a modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zmny technických údaj vyhrazeny / A mszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificrilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius pakeitimus /
Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/
Technické zmeny vyhradené /      / Teknik deiiklik hakk sakldr
25
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Q Draag oorbeschermers wanneer u een
slagboormachine gebruikt. Het lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
Q Gebruik de zijhandgreep die bij de machine is
meegeleverd. Als u de macht over de machine
verliest, kan dat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
Q Houd de machine alleen vast aan geïsoleerde
en slipvrije delen als u in een ondergrond werkt
waarin zich eventueel elektrische leidingen
bevinden. Metalen delen kunnen bij aanraking met
elektriciteitsleidingen zelf onder stroom komen te
staan en een elektrische schok veroorzaken.
Q Maak uzelf vertrouwd met uw machine. Lees deze
gebruikersinstructie zorgvuldig door. Zo komt u
te weten voor welke toepassingen de machine
geschikt is en wat de beperkingen en ook de
specifieke potentiële gevaren bij het gebruik ervan
zijn. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken,
brand of ernstig lichamelijke letsel beperken.
Q Draag altijd een veiligheidsbril voorzien van
zijschotjes. Een gewone bril is alleen voorzien
van schokbestendig glas en is derhalve GEEN
veiligheidsbril. Zo beperkt u de kans op ernstig
oogletsel.
Q Bescherm uw longen. Draag een gelaatsmasker
of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes vrijkomen. Zo beperkt u de kans op
ernstig longletsel.
Q Bescherm uw gehoor. Draag oorbeschermers bij
langdurig gebruik van de machine. Zo beperkt u de
kans op ernstige gehoorbeschadiging.
Q Vergeet niet dat accu-gereedschap altijd startklaar
is omdat het niet op een stopcontact hoeft te
worden aangesloten. Wees u bewust van de
risico’s verbonden aan accu-gereedschappen
wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het
verwisselen van toebehoren. Zo kunt u het gevaar
voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel
beperken.
Q Plaats accu-gereedschap of accu's niet in de
buurt van vuur of een andere hittebron. Zo kunt
u het gevaar voor ontploffingen of lichamelijk letsel
beperken.
Q Gebruik nooit een accu die gevallen is of een
zware schok heeft ondergaan. Een beschadigde
accu kan eventueel ontploffen. Als de accu is gevallen
of beschadigd, dient u het onmiddellijk als afval
weg te gooien met inachtneming van de geldende
regelgeving.
Q Accu's kunnen ontploffen in aanwezigheid van
een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam.
Gebruik een accu-machine nooit in de buurt van
open vuur om de kans op ernstig lichamelijk
letsel te beperken. Bij het exploderen van een accu
kunnen brokstukken en chemische stoffen worden
rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de
betreffende plekken onmiddellijk met helder water te
spoelen.
Q Laad een accu nooit op een vochtige of natte
plaats op. Zo beperkt u de kans op elektrische
schokken.
Q Voor een optimale werking van uw accu moet het
worden geladen bij temperaturen tussen 10°C en
38°C. Laat uw accu en accu-machine niet buitenshuis
of in een auto liggen.
Q Bij gebruik onder onjuiste omstandigheden of bij
extreme temperaturen kan er accu-vloeistof lekken.
Als de accu-vloeistof in aanraking komt met uw
huid, was dan onmiddellijk de betreffende plek
met water en zeep, en neutraliseer vervolgens met
citroensap of azijn. Als u accu-vloeistof in uw ogen
hebt gekregen, spoel uw ogen dan gedurende 10
minuten met schoon water. Raadpleeg onmiddellijk
een arts of de geneeskundige dienst. Zo beperkt u
de kans op ernstig lichamelijk letsel.
Q Bewaar deze instructies zorgvuldig. Lees ze
regelmatig na en gebruik ze om eventuele
andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als
u deze machine uitleent, geef er dan ook deze
gebruikersinstructies bij om verkeerd gebruik van de
machine en lichamelijk letsel te voorkomen.
BESCHRIJVING
1. Afslagkoppel instellen
2. Snelspanboorhouder
3. Drukschakelaar
4. Magnetische lade om bitjes op te bergen (Mag Tray
TM
)
5. Links-/rechtsschakelaar
6. Snelheidskeuzeknop (hoog/laag)
7. Waterpas
8. Accu (niet meegeleverd)
9. Vergrendellippen
10. Spantang
11. Boor/bit verwijderen (losdraaien)
12. Boor/bit inzetten (vastdraaien)
13. Ring van boorhouder
14. Voor (rechtsom-indraaien)
15. Achter (linksom-uitdraaien)
16. Hoge snelheid (2)
17. Lage snelheid (1)
18. Kleiner koppel
19. Groter koppel
20. Boor
21. Spanklauw
26
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning 18 V
Spanwijdte boorhouder 0 -10 mm
Drukschakelaar snelheidsregelaar
Onbelast toerental (boorstand) 0-350 / 0 -1.300 omw/
min
Max. koppel 42,6 Nm
Gewicht 1,27 kg
TYPE ACCU
(niet bijgeleverd)
LADER
(niet bijgeleverd)
CDC1802
BPP-1815
BPP-1815M
BPP-1817
BPP-1817M
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
BCL1418
BCS618
BPP-1815
BPP-1815M
BPP-1817
BPP-1817M
BC-1815S
BC-1800
BEDIENING
WAARSCHUWING
Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u
eenmaal vertrouwd bent geraakt met de
machine. Vergeet niet dat zelfs één seconde
onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan
veroorzaken.
WAARSCHUWING
Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril
met zijschotjes wanneer u met gereedschap
werkt. Er kunnen wegspattende deeltjes in uw
ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken als
u zich hier niet aan houdt.
WAARSCHUWING
Gebruik geen andere onderdelen of accessoires
dan die door de fabrikant voor deze machine zijn
aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet
aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat
gevaar voor ernstig lichamelijk letsel.
ACCU INZETTEN (niet bijgeleverd) (afb. 2)
Q Plaats de links-/rechtsschakelaar in de middenpositie.
Q Lijn de ribbels van de accu uit met de gleuven van de
accu-houder van de machine.
Q Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van de
accu goed naar binnen gaan en dat de accu goed vast
zit voordat u de machine gaat gebruiken.
ACCU UITNEMEN (niet bijgeleverd)
Q Plaats de links-/rechtsschakelaar in de middenpositie.
Q Druk de vergrendellippen aan de zijkanten van de
accu in om de accu los te kunnen maken van de
machine.
Q Verwijder de accu uit de machine.
ACCU-BEVEILIGINGSSYSTEEM (lithium-ion
accu)
Ryobi 18 V lithium-ion accu’s zijn voorzien van een
ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van de
accu verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden dat de
accu en de machine abrupt volledig stoppen, wat niet het
geval is bij nikkelcadmium accu’s.
Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het
elektronische systeem van de accu de accu namelijk uit,
wat dus ook het gereedschap stop zet. Om de accu en de
machine weer in te schakelen, laat u de drukschakelaar
even los en gaat u normaal verder met uw werk.
Opmerking: om te voorkomen dat de accu zichzelf
uitschakelt, dient u te vermijden dat de machine verkeerd
wordt gebruikt.
Als de accu en de machine zich niet vanzelf weer
inschakelen nadat u de drukschakelaar even heeft
losgelaten, betekent dit dat de accu volledig ontladen
is. Om de accu weer te laden steekt u hem in een
laadapparaat voor lithium-ion accu’s.
WAARSCHUWING
Vergeet niet dat accu-gereedschap eigenlijk
altijd direct startklaar is. Controleer of de
drukschakelaar is vergrendeld als u de machine
niet gebruikt of vervoert.
DRUKSCHAKELAAR (afb. 3)
Om de boorschroefmachine AAN te zetten, drukt u de
schakelaar in. Om de boorschroefmachine UIT te zetten
laat u de schakelaar los.
VARIABEL TOERENTAL
Met de drukschakelaar kunt u het toerental en het koppel
regelen door de schakelaar meer of minder diep in te
drukken. Druk de drukschakelaar verder in als u het
toerental wilt opvoeren en knijp minder hard als u het
toerental wilt verlagen.
27
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
OPMERKING: het is mogelijk dat de drukschakelaar
een fluitend of brommend geluid maakt tijdens gebruik.
Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit geluid
is normaal en houdt verband met de werking van
drukschakelaar.
DRAAIRICHTINGSCHAKELAAR (links / rechts /
middenvergrendeling) (afb. 3)
De draairichting van de boorschreofmachine is
omkeerbaar en wordt door een rechts-/linksschakelaar,
die zich boven de snelheidsschakelaar bevindt, bediend.
Wanneer u de boorschroefmachine in de normale
werkpositie houdt, moet de draairichtingschakelaar zich
aan de linkerkant van de drukschakelaar bevinden om
schroeven of boren mogelijk te maken. De draairichting
is omgedraaid wanneer de knop zich rechts van de
drukschakelaar bevindt.
Om de kans op ongewild starten van uw
boorschroefmachine (wanneer u hem niet gebruikt)
te verkleinen, zet u de draairichtingschakelaar in de
middenstand.
LET OP
Om schade aan de machine te voorkomen, dient
u de boorhouder volledig tot stilland te laten
komen voordat u de draairichting verandert.
Om de boorschroefmachine te stoppen, laat u de
snelheidsschakelaar los en wacht u tot de boor / schroefbit
tot stilstand komen.
Opmerking: de boorschroefmachine werkt alleen als de
draairichtingschakelaar volledig naar links of naar rechts
is gedraaid.
Gebruik de boorschroefmachine niet lang achter elkaar
op te lage snelheden. Langdurig gebruik op lage snelheid
kan tot oververhitting van de machine leiden. Indien dit
gebeurt, kunt u de boorschroefmachine afkoelen door
deze onbelast op maximumsnelheid te laten draaien.
SNELSPANBOORHOUDER (afb. 3)
Met behulp van de snelspanboorhouder kunt u boren /
schroefbits in de klauwen van de boorhouder vastklemmen
of losmaken. Houd de ring van de boorhouder stevig vast
met uw ene hand. Draai met uw andere hand de houder.
De op de boorhouder getekende pijlen geven de richting
aan waarin u moet draaien om de boor VAST te zetten
(aan te draaien) of LOS te maken (los te draaien).
WAARSCHUWING
Probeer niet om een boor / schroefbit vast te
zetten door de boorhouder met één hand vast te
houden en dan de machine in te schakelen om
de bek van de boorhouder zichzelf vast te laten
klemmen. De boorhouder zou uit uw hand kunnen
glijden of uw hand zou kunnen wegslippen en
in aanraking komen met een draaiende boor /
schroefbit, wat ongelukken of ernstig lichamelijk
letsel kan veroorzaken.
SNELHEIDSKEUZEKNOP (afb. 4)
De tandwieloverbrenging van de boorschroefmachine
heeft twee snelheden, een lage snelheid (1) en een
hoge snelheid (2). Kies een van deze twee snelheden
(1 of 2) met behulp van de knop die zich boven op de
machine bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine op
de lage snelheid (1) gebruikt, is het toerental lager en is
de machine krachtiger met een hoger koppel.
Wanneer u de boorschroefmachine op de hoge snelheid
(2) gebruikt, is het toerental hoger en is de machine
minder krachtig met een lager koppel. Wij raden u aan
om de lage snelheid (1) te gebruiken voor werk waarvoor
een hoog vermogen is vereist en de hoge snelheid (2)
om snel te boren of te schroeven.
AFSLAGKOPPEL INSTELLEN
De boorschroefmachine is voorzien van een koppeling,
waarmee u het afslagkoppel kunt instellen al naar gelang
het materiaal waarin u schroeft. De juiste instelling hangt
af van het type materiaal en de grootte van de gebruikte
schroef.
DRAAIMOMENT INSTELLEN (afb. 5)
De 24 draaimomentinstellingen bevinden zich aan de
voorzijde van de boorschroefmachine.
Plaats de instelring op het gekozen merkteken.
• 1-4 Voor kleine schroefmaten.
• 5-8 Voor schroeven in relatief zachte materialen.
• 9-12 Voor schroeven in zachte en harde materialen.
• 13-16 Voor schroeven in harde houtsoorten.
• 17-20 Voor grote schroefmaten.
21
Voor boren.
BOOR / SCHROEFBIT INZETTEN (afb. 6-7)
Q Vergrendel de drukschakelaar door de
draairichtingschakelaar in de middenstand te zetten.
Q Zet de bek van de boorhouder meer of minder wijd
open zodat er een opening ontstaat die iets groter is
dan de diameter van de boor of schroefbit die u wilt
gebruiken. Til de voorkant van de boorschoefmachine
iets omhoog om te voorkomen dat de boor of
schroefbit uit de bek valt.
28
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
Q Steek de boor of schroefbit in de boorhouder.
Q Draai de bek van de boorhouder vast door met uw ene
hand de ring van de boorhouder stevig vast te houden
en de boorhouder met uw andere hand te draaien.
Opmerking: draai de boorhouder in de richting van de pijl
LOCK” om de bek van de boorhouder vast te klemmen.
WAARSCHUWING
Zorg dat u de boor goed recht in de bek van de
boorhouder steekt. Steek de boor niet scheef
in de bek en draai de bek van de boorhouder
niet vast als de boor scheef zit (zie afbeelding
7). De boor zou uit de machine kunnen worden
weggeslingerd, hetgeen tot ernstig lichamelijk
letsel of schade aan de boorhouder kan leiden.
Opmerking: gebruik geen sleutel of tang om de bek van
de boorhouder los of vast te draaien.
BOOR / SCHROEFBIT UITNEMEN (afb. 6)
Q Vergrendel de drukschakelaar door de
draairichtingschakelaar in de middenstand te zetten.
Q Draai de bek van de boorhouder los door met uw ene
hand de ring van de boorhouder stevig vast te houden
en de boorhouder met uw andere hand te draaien.
Opmerking: draai de boorhouder in de richting van de pijl
UNLOCK” om de bek los te zetten.
Q Haal de boor of schroefbit uit de boorhouder.
BOREN (afb. 8)
Met behulp van de waterpas boven op de ombouw kunt u
de machine goed horizontaal houden tijdens het boren.
Q Controleer of u de gewenste draairichting heeft
gekozen en of de draairichtingschakelaar goed op zijn
plaats staat.
Q Zet het werkstuk stevig vast met lijmklemmen of met
een bankschroef om te voorkomen dat het werkstuk
mee gaat draaien door de draaiende beweging van de
boor.
Q Houd de machine stevig vast en plaats boorpunt
precies op de plek waar u een gat wilt boren.
Q Druk op de drukschakelaar om de boormachine aan te
zetten.
Q Laat de boor in het werkstuk dringen en oefen daarbij
zoveel kracht uit als nodig is om de boor regelmatig
dieper te laten boren. Forceer de machine niet en druk
ook niet opzij om het gat groter te maken. Laat de
boormachine het werk doen.
WAARSCHUWING
Wees erop bedacht dat de boor geblokkeerd
kan raken tijdens het boren. In zo’n geval
heeft de boor de neiging om vast te lopen en
in omgekeerde richting verder te willen gaan
(terugslag), waardoor u de macht over de
machine zou kunnen verliezen. Als u hierop niet
bedacht bent, kunt u ernstig lichamelijk letsel
oplopen.
Q Wanneer u in harde of gladde oppervlakken boort,
moet u alvast een gaatje maken op de plaats van
het gewenste gat met behulp een centreerpunt. Zo
voorkomt u dat de boor wegglijdt over het oppervlak
op het moment dat u start met boren.
Q Wanneer u in metaal boort, dient u de boor licht
te smeren met olie om te voorkomen dat de boor
oververhit raakt. Door de olie gaat de boor langer mee
en verloopt het boren doelmatiger.
Q Indien de boor in het werkstuk geblokkeerd raakt of
als de machine tot stilstand komt, dient u onmiddellijk
de drukschakelaar los te laten. Trek de boor uit het
werkstuk en probeer de oorzaak te vinden.
Opmerking: deze boormachine is voorzien van een
elektrische rem. De boorhouder houdt automatisch op
met draaien zodra u de drukschakelaar loslaat. Bij een
normale werking van de rem ontstaan er vonken die u
door de ventilatiegleuven van de behuizing heen kunt
waarnemen. Deze vonkenvorming is normaal en geeft
aan dat de rem naar behoren werkt.
GATEN BOREN IN HOUT
Gebruik driesnedige houtboren voor het boren in hout
voor optimale resultaten.
Q Begin te boren met een zeer laag toerental om te
voorkomen dat de boor wegglijdt over het oppervlak
van het werkstuk. Verhoog het toerental al naar gelang
de boor dieper in het hout dringt.
Q Wanneer u gaten dwars door een werkstuk boort,
plaatst u een stuk afvalhout onder/achter het werkstuk
op de plaats van het gat om splintervorming aan de
achterkant te voorkomen.
GATEN BOREN IN METAAL
Gebruik HSS-boren om gaten in metaal of staal te boren
voor optimale resultaten.
Q Begin te boren met een zeer laag toerental om te
voorkomen dat de boor wegglijdt over het oppervlak
van het werkstuk.
Q Houd het toerental constant om te voorkomen dat de
machine oververhit raakt. Als u te hard op de machine
zou drukken, bestaan de volgende risico’s:
• Oververhitting van de boormachine;
29
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
• Overmatige slijtage van de kogellagers;
• Vervorming of verbranding van de boren;
• Verplaatste gaten of onregelmatig gevormde gaten.
Q Als u grote gaten in metaal wilt boren, begin dan
met een kleinere boor waarna u het gat vergroot
met een dikkere boor. Smeer de boor met olie in
om de levensduur ervan te verlengen en het boren
doelmatiger te laten verlopen.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend
originele Ryobi onderdelen. Het gebruik van
andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw
machine blijvend beschadigen.
Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen
te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen beschadigd
raken door het gebruik van bepaalde in de handel
verkrijgbare oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om
vuil, stof, olie, vet en dergelijke te verwijderen.
WAARSCHUWING
Kunststof onderdelen mogen niet in
aanraking komen met remvloeistof, benzine,
petroleumproducten, kruipolie enz. Deze
producten bevatten namelijk chemicaliën die het
kunststof kunnen beschadigen, vernietigen of
aantasten.
MILIEUBESCHERMING
Zorg dat grondstoffen gerecycled worden. Zet
daarom een afgedankte elektrische machine
niet bij het huishoudafval. Om het milieu te
beschermen moeten zowel de machine, de
accessoires en de verpakking gesorteerd bij
een erkend recyclingcentrum worden
aangeleverd.
SYMBOOL
Veiligheidswaarschuwing
V Volt
min
-1
Toeren of omwentelingen per minuut
Gelijkstroom
EU-conformiteit
Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen
vóórdat u de machine start.
Recycle ongewenste producten
Elektrisch afval mag niet samen met ander
huishoudafval worden weggegooid. Gelieve
te recyclen indien de mogelijkheid bestaat.
Neem contact op met uw lokaal bestuur of
handelaar om advies te krijgen over
recycling.
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date
stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the
end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez
vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen,
zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da
data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador
final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes
ikke af denne reklamationsret.
DK
FR
GB
DE
ES
IT
PT
NL
WARNING
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main
applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may signicantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
signicantly reduce the exposure level over the total working
period. Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
AVERTISSEMENT
Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille
d’information a été mesuré en concordance avec un test
normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer
un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des
vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois,
si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec
des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de
vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en
être augmenté de façon significative tout au long de la période
de travail.
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi
prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que
les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau
d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit
de façon significative. Prenez en considération les mesures
additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur
des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de
ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation
du travail.
WARNUNG
Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel
wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745
gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit
anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine
vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen.
Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den
Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das
Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit
unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung
kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann
die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant
erhöht werden.
Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch
die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn
es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen.
Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit
signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den
Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das
Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und
Organisation der Arbeitszeiten.
ADVERTENCIA
El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja
de información se ha medido según una prueba estandarizada
que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar
una herramienta con otra. Puede ser utilizado para una
evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de
las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones
de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para
diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el
mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede
ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de
exposición durante el período de trabajo total.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración también
debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está
desconectada o cuando está conectada pero no está realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel
de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las
medidas de seguridad adicionales para proteger al operador
de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento
de la herramienta y de los accesorios, y la organización de los
patrones de trabajo.
FR
GB
DE
ES
IT
NL
DK
PT
AVVERTENZE
Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo
standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un
utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato
di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle
applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile
viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi
o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni
potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di
esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale.
Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà
inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile
viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà
significativamente ridurre il livello di esposizione in un
periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come:
conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le
mani calde e organizzare i tempi di lavoro.
WAARSCHUWING
Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag
worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. Het
verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing
van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere
toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht
wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan
de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk
verhogen.
Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen
moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren
dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt
gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de
gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende
veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen
van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap
en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van
werkpatronen.
AVISO
O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de
informações foi medido em conformidade com o teste
uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para
comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para
uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de
vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta.
Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes,
com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a
emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar
significativamente o nível de exposição ao longo do período de
trabalho total.
Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter,
também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta
está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar
qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível
de exposição durante o período total de trabalho. Identifique
medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos
efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos
acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização
de padrões de trabalho.
ADVARSEL
Det angivne niveau for vibrationsemission på denne
oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745
og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan
bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne
niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til
sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål,
med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan
vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig
stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage
højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor
det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre
en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele
arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som
fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme,
organisere arbejdsmønstre.
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents. 98/37/EC (until Dec. 28,2009), 2006/42/EC (from
Dec.29,2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
Sound pressure level 71.5 dB(A)
Sound power level 82.5 dB(A)
Weighted root mean
square acceleration value (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants: 98/37/EC (jusqu'au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC (à partir
du 29 Déc. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
Niveau de pression acoustique 71.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique 82.5 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne
quadratique pondérée (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-
einstimmt: 98/37/EC (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EC (ab 29.
Dez. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
Schalldruckpegel 71.5 dB(A)
Schallleistungspegel 82.5 dB(A)
Beschleunigung des quadratischen
gewogenen Mittelwerts (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto es conforme a las siguientes normas o documentos
normalizados: 98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009),
2006/42/EC (a partir del 29 de diciembre de 2009), 2004/108/EC,
EN60745, EN61000, EN55014
Nivel de presión acústica 71.5 dB(A)
Nivel de potencia acústica 82.5 dB(A)
Valor de aceleración de la media
cuadrática ponderada (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative
e ai relativi documenti: 98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009),
2006/42/EC (dal 29 dicembre 2009), 2004/108/EC, EN60745,
EN61000, EN55014
Livello di pressione acustica 71.5 dB(A)
Livello di potenza acustica 82.5 dB(A)
Valore d’accelerazione
della media quadratica ponderata (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.
98/37/EC (tot 28/12/2009), 2006/42/EC (vanaf 29/12/2009),
2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
Geluidsdrukniveau 71.5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 82.5 dB(A)
Versnellingswaar
de van de gewogen effectieve waarde (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.
98/37/EC (até 28 de Dezembro de 2009), 2006/42/EC (a partir
de 29 de Dezembro de 2009),2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014
Nível de pressão acústica 71.5 dB(A)
Nível de potência acústica 82.5 dB(A)
Valor da aceleração da média
quadrática ponderada(k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse
med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:
98/37/EC (indtil 28. december, 2009), 2006/42/EC (fra 29.
december, 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
Lydtryksniveau 71.5 dB(A)
Lydstyrkeniveau 82.5 dB(A)
Accelerationsværdi for
vægtet kvadratmiddeltal (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande normer och dokument. 98/37/EC (till 28:e dec.
2009), 2006/42/EC (från 29:e dec. 2009), 2004/108/EC, EN60745,
EN61000, EN55014
Ljudtrycksnivå 71.5 dB(A)
Ljudeffektnivå 82.5 dB(A)
Accelerationsvärde för viktat
kvadratiskt medeltal (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on
alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen
vaatimusten mukainen. 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/
EC (29.12.2009 lähtien), 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014
Äänenpainetaso 71.5 dB(A)
Äänen tehotaso 82.5 dB(A)
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med
følgende standarder og normative dokumenter: 98/37/EC (til 28.
desember 2009), 2006/42/EC (fra 29. desember 2009), 2004/108/
EC, EN60745, EN61000, EN55014
Lydtrykknivå 71.5 dB(A)
Lydstyrkenivå 82.5 dB(A)
Veid kvadratisk middelverdi av
akselerasjonsverdien (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå
å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï:
98/37/EC
( 28  2009 .), 2006/42/EC ( 29  2009
.), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl
71.5
‰Å(A)
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
82.5
‰Å(A)
ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ
Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ
(k=1.5
Ï/ÒÂÍ
2
) <2.5
Ï/ÒÂÍ
2
DEKLARACJA ZGODNOCI
Z ca odpowiedzialnoci owiadczamy, e niniejszy produkt
jest zgodny z normami czy te znormalizowanymi dokumentami
wymienionymi poniej: 98/37/EC (do 28 grudnia 2009), 2006/42/
EC (od 29 grudnia 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014
Poziom cinienia akustycznego 71.5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 82.5 dB(A)
Warto skuteczna przyspieszenia
rednia kwadratowa waona (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
PROHLÁŠENÍ O SHOD
Prohlašujeme na svou zodpovdnost, že tento výrobek spluje
požadavky níže uvedených norem a závazných pedpis: 98/37/
EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29. prosince 2009),
2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014
Hladina akustického tlaku 71.5 dB (A)
Hladina akustického výkonu 82.5 dB (A)
Vážená efektivní hodnota zrychlení (k=1.5 m/s
2
) <2.5 m/s
2
FR
GB
DE
ES
IT
NL
SE
DK
PT
NO
FI
CZ
RU
PL

Document transcriptie

Important! It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating this machine. Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le montage et la mise en service de l’appareil. Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung. ¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la puesta en servicio. Attenzione! Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni del presente manuale. Let op! Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Atenção! É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço. OBS! Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning. Observera! Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och driftsättning. Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Advarsel! Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk maskinen. ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Uwaga! Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie si Pastwo zapozna z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie uycia. D)ležité upozorn*ní! Ped montáží náadí a uvedením do provozu je nutné si peíst následující pokyny. Figyelem! Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az összeszerelés és az üzembe helyezés ellt elolvassa! Aten+ie! Este indispensabil sã citi i instruc iunile con inute în acest mod de utilizare înainte de montaj i de punerea în func iune. Uzmanību! Ir ļoti būtiski, lai jūs izlasītu norādījumus, kas sniegti šajā rokasgrāmatā, pirms ķeraties pie ierīces montēšanas un iedarbināšanas! Dėmesio! Prieš surinkdami ir paleisdami aparatą į darbą, reikia, kad jūs perskaitytumėte šiame vadove esančias instrukcijas. Tähtis! Lugege enne seadme kokkupanekut ja kasutamist kindlasti läbi selles juhendis sisalduvad eeskirjad ja juhised! Upozorenje! Vaæno je da upute u ovom KorisniËkom priruËniku proËitate prije postavljanja i uporabe ovog alata. Pomembno! Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku. Upzornenie! Je dôležité, aby ste si pred montážou a spustením zariadenia prečítali pokyny, ktoré sa nachádzajú v tomto návode. .:;:<=!       "# $ %& " Dikkat! Cihaz'n montaj'ndan ve çal' t'r'lmas'ndan önce bu k'lavuzda bulunan talimatlar' okuman'z zorunludur. Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten / Sujeto a modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden / Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar / Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer / åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl / Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zm(ny technických údaj) vyhrazeny / A m*szaki módosítás jogát fenntartjuk / Sub rezerva modific+rilor tehnice / Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius pakeitimus / Tehnilised muudatused võimalikud /Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/ Technické zmeny vyhradené / -# :;"< = $ > / Teknik de?i iklik hakk' sakl'd'r GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Q D r a a g o o r b e s c h e r m e r s w a n n e e r u e e n slagboormachine gebruikt. Het lawaai kan gehoorverlies veroorzaken. Q Gebruik de zijhandgreep die bij de machine is meegeleverd. Als u de macht over de machine verliest, kan dat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Q Houd de machine alleen vast aan geïsoleerde en slipvrije delen als u in een ondergrond werkt waarin zich eventueel elektrische leidingen bevinden. Metalen delen kunnen bij aanraking met elektriciteitsleidingen zelf onder stroom komen te staan en een elektrische schok veroorzaken. Q Maak uzelf vertrouwd met uw machine. Lees deze gebruikersinstructie zorgvuldig door. Zo komt u te weten voor welke toepassingen de machine geschikt is en wat de beperkingen en ook de specifieke potentiële gevaren bij het gebruik ervan zijn. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Q Draag altijd een veiligheidsbril voorzien van zijschotjes. Een gewone bril is alleen voorzien van schokbestendig glas en is derhalve GEEN veiligheidsbril. Zo beperkt u de kans op ernstig oogletsel. Q Bescherm uw longen. Draag een gelaatsmasker of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen. Zo beperkt u de kans op ernstig longletsel. Q Bescherm uw gehoor. Draag oorbeschermers bij langdurig gebruik van de machine. Zo beperkt u de kans op ernstige gehoorbeschadiging. Q Vergeet niet dat accu-gereedschap altijd startklaar is omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Wees u bewust van de risico’s verbonden aan accu-gereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van toebehoren. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel beperken. Q Plaats accu-gereedschap of accu's niet in de buurt van vuur of een andere hittebron. Zo kunt u het gevaar voor ontploffingen of lichamelijk letsel beperken. Q Gebruik nooit een accu die gevallen is of een zware schok heeft ondergaan. Een beschadigde accu kan eventueel ontploffen. Als de accu is gevallen of beschadigd, dient u het onmiddellijk als afval weg te gooien met inachtneming van de geldende regelgeving. Q Accu's kunnen ontploffen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Q Q Q Q Gebruik een accu-machine nooit in de buurt van open vuur om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accu kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. Laad een accu nooit op een vochtige of natte plaats op. Zo beperkt u de kans op elektrische schokken. Voor een optimale werking van uw accu moet het worden geladen bij temperaturen tussen 10°C en 38°C. Laat uw accu en accu-machine niet buitenshuis of in een auto liggen. Bij gebruik onder onjuiste omstandigheden of bij extreme temperaturen kan er accu-vloeistof lekken. Als de accu-vloeistof in aanraking komt met uw huid, was dan onmiddellijk de betreffende plek met water en zeep, en neutraliseer vervolgens met citroensap of azijn. Als u accu-vloeistof in uw ogen hebt gekregen, spoel uw ogen dan gedurende 10 minuten met schoon water. Raadpleeg onmiddellijk een arts of de geneeskundige dienst. Zo beperkt u de kans op ernstig lichamelijk letsel. Bewaar deze instructies zorgvuldig. Lees ze regelmatig na en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u deze machine uitleent, geef er dan ook deze gebruikersinstructies bij om verkeerd gebruik van de machine en lichamelijk letsel te voorkomen. BESCHRIJVING 1. Afslagkoppel instellen 2. Snelspanboorhouder 3. Drukschakelaar 4. Magnetische lade om bitjes op te bergen (Mag TrayTM) 5. Links-/rechtsschakelaar 6. Snelheidskeuzeknop (hoog/laag) 7. Waterpas 8. Accu (niet meegeleverd) 9. Vergrendellippen 10. Spantang 11. Boor/bit verwijderen (losdraaien) 12. Boor/bit inzetten (vastdraaien) 13. Ring van boorhouder 14. Voor (rechtsom-indraaien) 15. Achter (linksom-uitdraaien) 16. Hoge snelheid (2) 17. Lage snelheid (1) 18. Kleiner koppel 19. Groter koppel 20. Boor 21. Spanklauw 25 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands TECHNISCHE GEGEVENS Spanning Spanwijdte boorhouder Drukschakelaar Onbelast toerental (boorstand) min Max. koppel Gewicht TYPE CDC1802 ACCU (niet bijgeleverd) BPP-1815 BPP-1815M BPP-1817 BPP-1817M BPL-1820 BPL-1815 BPP-1815 BPP-1815M BPP-1817 BPP-1817M accu-houder van de machine. Q Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van de accu goed naar binnen gaan en dat de accu goed vast zit voordat u de machine gaat gebruiken. 18 V 0 -10 mm snelheidsregelaar 0-350 / 0 -1.300 omw/ ACCU UITNEMEN (niet bijgeleverd) Q Plaats de links-/rechtsschakelaar in de middenpositie. Q Druk de vergrendellippen aan de zijkanten van de accu in om de accu los te kunnen maken van de machine. Q Verwijder de accu uit de machine. 42,6 Nm 1,27 kg LADER (niet bijgeleverd) ACCU-BEVEILIGINGSSYSTEEM (lithium-ion accu) Ryobi 18 V lithium-ion accu’s zijn voorzien van een ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van de accu verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden dat de accu en de machine abrupt volledig stoppen, wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu’s. BCL-1800 BCL1418 BCS618 Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het elektronische systeem van de accu de accu namelijk uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om de accu en de machine weer in te schakelen, laat u de drukschakelaar even los en gaat u normaal verder met uw werk. BC-1815S BC-1800 Opmerking: om te voorkomen dat de accu zichzelf uitschakelt, dient u te vermijden dat de machine verkeerd wordt gebruikt. BEDIENING WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met de machine. Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Als de accu en de machine zich niet vanzelf weer inschakelen nadat u de drukschakelaar even heeft losgelaten, betekent dit dat de accu volledig ontladen is. Om de accu weer te laden steekt u hem in een laadapparaat voor lithium-ion accu’s. WAARSCHUWING Vergeet niet dat accu-gereedschap eigenlijk altijd direct startklaar is. Controleer of de drukschakelaar is vergrendeld als u de machine niet gebruikt of vervoert. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Er kunnen wegspattende deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken als u zich hier niet aan houdt. DRUKSCHAKELAAR (afb. 3) Om de boorschroefmachine AAN te zetten, drukt u de schakelaar in. Om de boorschroefmachine UIT te zetten laat u de schakelaar los. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor deze machine zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel. VARIABEL TOERENTAL Met de drukschakelaar kunt u het toerental en het koppel regelen door de schakelaar meer of minder diep in te drukken. Druk de drukschakelaar verder in als u het toerental wilt opvoeren en knijp minder hard als u het toerental wilt verlagen. ACCU INZETTEN (niet bijgeleverd) (afb. 2) Q Plaats de links-/rechtsschakelaar in de middenpositie. Q Lijn de ribbels van de accu uit met de gleuven van de 26 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands houden en dan de machine in te schakelen om de bek van de boorhouder zichzelf vast te laten klemmen. De boorhouder zou uit uw hand kunnen glijden of uw hand zou kunnen wegslippen en in aanraking komen met een draaiende boor / schroefbit, wat ongelukken of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. BEDIENING OPMERKING: het is mogelijk dat de drukschakelaar een fluitend of brommend geluid maakt tijdens gebruik. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit geluid is normaal en houdt verband met de werking van drukschakelaar. DRAAIRICHTINGSCHAKELAAR (links / rechts / middenvergrendeling) (afb. 3) SNELHEIDSKEUZEKNOP (afb. 4) De tandwieloverbrenging van de boorschroefmachine heeft twee snelheden, een lage snelheid (1) en een hoge snelheid (2). Kies een van deze twee snelheden (1 of 2) met behulp van de knop die zich boven op de machine bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine op de lage snelheid (1) gebruikt, is het toerental lager en is de machine krachtiger met een hoger koppel. De draairichting van de boorschreofmachine is omkeerbaar en wordt door een rechts-/linksschakelaar, die zich boven de snelheidsschakelaar bevindt, bediend. Wanneer u de boorschroefmachine in de normale werkpositie houdt, moet de draairichtingschakelaar zich aan de linkerkant van de drukschakelaar bevinden om schroeven of boren mogelijk te maken. De draairichting is omgedraaid wanneer de knop zich rechts van de drukschakelaar bevindt. Om de kans op ongewild starten van uw boorschroefmachine (wanneer u hem niet gebruikt) te verkleinen, zet u de draairichtingschakelaar in de middenstand. Wanneer u de boorschroefmachine op de hoge snelheid (2) gebruikt, is het toerental hoger en is de machine minder krachtig met een lager koppel. Wij raden u aan om de lage snelheid (1) te gebruiken voor werk waarvoor een hoog vermogen is vereist en de hoge snelheid (2) om snel te boren of te schroeven. AFSLAGKOPPEL INSTELLEN LET OP Om schade aan de machine te voorkomen, dient u de boorhouder volledig tot stilland te laten komen voordat u de draairichting verandert. De boorschroefmachine is voorzien van een koppeling, waarmee u het afslagkoppel kunt instellen al naar gelang het materiaal waarin u schroeft. De juiste instelling hangt af van het type materiaal en de grootte van de gebruikte schroef. Om de boorschroefmachine te stoppen, laat u de snelheidsschakelaar los en wacht u tot de boor / schroefbit tot stilstand komen. DRAAIMOMENT INSTELLEN (afb. 5) De 24 draaimomentinstellingen bevinden zich aan de voorzijde van de boorschroefmachine. Plaats de instelring op het gekozen merkteken. • 1-4 Voor kleine schroefmaten. • 5-8 Voor schroeven in relatief zachte materialen. • 9-12 Voor schroeven in zachte en harde materialen. • 13-16 Voor schroeven in harde houtsoorten. • 17-20 Voor grote schroefmaten. • 21 Voor boren. Opmerking: de boorschroefmachine werkt alleen als de draairichtingschakelaar volledig naar links of naar rechts is gedraaid. Gebruik de boorschroefmachine niet lang achter elkaar op te lage snelheden. Langdurig gebruik op lage snelheid kan tot oververhitting van de machine leiden. Indien dit gebeurt, kunt u de boorschroefmachine afkoelen door deze onbelast op maximumsnelheid te laten draaien. SNELSPANBOORHOUDER (afb. 3) BOOR / SCHROEFBIT INZETTEN (afb. 6-7) Met behulp van de snelspanboorhouder kunt u boren / schroefbits in de klauwen van de boorhouder vastklemmen of losmaken. Houd de ring van de boorhouder stevig vast met uw ene hand. Draai met uw andere hand de houder. De op de boorhouder getekende pijlen geven de richting aan waarin u moet draaien om de boor VAST te zetten (aan te draaien) of LOS te maken (los te draaien). Q Ve r g r e n d e l d e d r u k s c h a k e l a a r d o o r d e draairichtingschakelaar in de middenstand te zetten. Q Zet de bek van de boorhouder meer of minder wijd open zodat er een opening ontstaat die iets groter is dan de diameter van de boor of schroefbit die u wilt gebruiken. Til de voorkant van de boorschoefmachine iets omhoog om te voorkomen dat de boor of schroefbit uit de bek valt. WAARSCHUWING Probeer niet om een boor / schroefbit vast te zetten door de boorhouder met één hand vast te 27 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands WAARSCHUWING Wees erop bedacht dat de boor geblokkeerd kan raken tijdens het boren. In zo’n geval heeft de boor de neiging om vast te lopen en in omgekeerde richting verder te willen gaan (terugslag), waardoor u de macht over de machine zou kunnen verliezen. Als u hierop niet bedacht bent, kunt u ernstig lichamelijk letsel oplopen. BEDIENING Q Steek de boor of schroefbit in de boorhouder. Q Draai de bek van de boorhouder vast door met uw ene hand de ring van de boorhouder stevig vast te houden en de boorhouder met uw andere hand te draaien. Opmerking: draai de boorhouder in de richting van de pijl “LOCK” om de bek van de boorhouder vast te klemmen. Q Wanneer u in harde of gladde oppervlakken boort, moet u alvast een gaatje maken op de plaats van het gewenste gat met behulp een centreerpunt. Zo voorkomt u dat de boor wegglijdt over het oppervlak op het moment dat u start met boren. Q Wanneer u in metaal boort, dient u de boor licht te smeren met olie om te voorkomen dat de boor oververhit raakt. Door de olie gaat de boor langer mee en verloopt het boren doelmatiger. Q Indien de boor in het werkstuk geblokkeerd raakt of als de machine tot stilstand komt, dient u onmiddellijk de drukschakelaar los te laten. Trek de boor uit het werkstuk en probeer de oorzaak te vinden. Opmerking: deze boormachine is voorzien van een elektrische rem. De boorhouder houdt automatisch op met draaien zodra u de drukschakelaar loslaat. Bij een normale werking van de rem ontstaan er vonken die u door de ventilatiegleuven van de behuizing heen kunt waarnemen. Deze vonkenvorming is normaal en geeft aan dat de rem naar behoren werkt. WAARSCHUWING Zorg dat u de boor goed recht in de bek van de boorhouder steekt. Steek de boor niet scheef in de bek en draai de bek van de boorhouder niet vast als de boor scheef zit (zie afbeelding 7). De boor zou uit de machine kunnen worden weggeslingerd, hetgeen tot ernstig lichamelijk letsel of schade aan de boorhouder kan leiden. Opmerking: gebruik geen sleutel of tang om de bek van de boorhouder los of vast te draaien. BOOR / SCHROEFBIT UITNEMEN (afb. 6) Q Ve r g r e n d e l d e d r u k s c h a k e l a a r d o o r d e draairichtingschakelaar in de middenstand te zetten. Q Draai de bek van de boorhouder los door met uw ene hand de ring van de boorhouder stevig vast te houden en de boorhouder met uw andere hand te draaien. Opmerking: draai de boorhouder in de richting van de pijl “UNLOCK” om de bek los te zetten. Q Haal de boor of schroefbit uit de boorhouder. GATEN BOREN IN HOUT Gebruik driesnedige houtboren voor het boren in hout voor optimale resultaten. Q Begin te boren met een zeer laag toerental om te voorkomen dat de boor wegglijdt over het oppervlak van het werkstuk. Verhoog het toerental al naar gelang de boor dieper in het hout dringt. Q Wanneer u gaten dwars door een werkstuk boort, plaatst u een stuk afvalhout onder/achter het werkstuk op de plaats van het gat om splintervorming aan de achterkant te voorkomen. BOREN (afb. 8) Met behulp van de waterpas boven op de ombouw kunt u de machine goed horizontaal houden tijdens het boren. Q Controleer of u de gewenste draairichting heeft gekozen en of de draairichtingschakelaar goed op zijn plaats staat. Q Zet het werkstuk stevig vast met lijmklemmen of met een bankschroef om te voorkomen dat het werkstuk mee gaat draaien door de draaiende beweging van de boor. Q Houd de machine stevig vast en plaats boorpunt precies op de plek waar u een gat wilt boren. Q Druk op de drukschakelaar om de boormachine aan te zetten. Q Laat de boor in het werkstuk dringen en oefen daarbij zoveel kracht uit als nodig is om de boor regelmatig dieper te laten boren. Forceer de machine niet en druk ook niet opzij om het gat groter te maken. Laat de boormachine het werk doen. GATEN BOREN IN METAAL Gebruik HSS-boren om gaten in metaal of staal te boren voor optimale resultaten. Q Begin te boren met een zeer laag toerental om te voorkomen dat de boor wegglijdt over het oppervlak van het werkstuk. Q Houd het toerental constant om te voorkomen dat de machine oververhit raakt. Als u te hard op de machine zou drukken, bestaan de volgende risico’s: • Oververhitting van de boormachine; 28 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands BEDIENING MILIEUBESCHERMING • Overmatige slijtage van de kogellagers; • Vervorming of verbranding van de boren; • Verplaatste gaten of onregelmatig gevormde gaten. Q Als u grote gaten in metaal wilt boren, begin dan met een kleinere boor waarna u het gat vergroot met een dikkere boor. Smeer de boor met olie in om de levensduur ervan te verlengen en het boren doelmatiger te laten verlopen. Zorg dat grondstoffen gerecycled worden. Zet daarom een afgedankte elektrische machine niet bij het huishoudafval. Om het milieu te beschermen moeten zowel de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. SYMBOOL ONDERHOUD WAARSCHUWING Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend originele Ryobi onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw machine blijvend beschadigen. Veiligheidswaarschuwing Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen beschadigd raken door het gebruik van bepaalde in de handel verkrijgbare oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vuil, stof, olie, vet en dergelijke te verwijderen. V Volt min-1 Toeren of omwentelingen per minuut Gelijkstroom EU-conformiteit Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen vóórdat u de machine start. WAARSCHUWING Kunststof onderdelen mogen niet in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het kunststof kunnen beschadigen, vernietigen of aantasten. Recycle ongewenste producten Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recyclen indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recycling. 29 GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. FR GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. DE GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. ES GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. IT GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. NL GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. PT GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. DK GARANTI - REKLAMATIONSRET Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren. Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv. I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted. De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret. GB WARNING The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may signi¾cantly increase the exposure level over the total working period. IT An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may signi¾cantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns. FR AVERTISSEMENT Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille d’information a été mesuré en concordance avec un test normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois, si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en être augmenté de façon significative tout au long de la période de travail. Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà significativamente ridurre il livello di esposizione in un periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come: conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le mani calde e organizzare i tempi di lavoro. NL Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit de façon significative. Prenez en considération les mesures additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation du travail. DE WARNUNG Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745 gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen. Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant erhöht werden. ADVERTENCIA El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja de información se ha medido según una prueba estandarizada que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar una herramienta con otra. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de la herramienta y de los accesorios, y la organización de los patrones de trabajo. WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. Het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. PT Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und Organisation der Arbeitszeiten. ES AVVERTENZE Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale. AVISO O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de informações foi medido em conformidade com o teste uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total. Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter, também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho. Identifique medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização de padrões de trabalho. DK ADVARSEL Det angivne niveau for vibrationsemission på denne oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745 og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre. GB DECLARATION OF CONFORMITY DK We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents. 98/37/EC (until Dec. 28,2009), 2006/42/EC (from Dec.29,2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Sound pressure level 71.5 dB(A) Sound power level 82.5 dB(A) Weighted root mean square acceleration value (k=1.5 m/s2) <2.5 m/s2 FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: 98/37/EC (jusqu'au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC (à partir du 29 Déc. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Niveau de pression acoustique 71.5 dB(A) Niveau de puissance acoustique 82.5 dB(A) Valeur d'accélération de la moyenne <2.5 m/s2 quadratique pondérée (k=1.5 m/s2) DE <2.5 m/s2 FÖRSÄKRAN Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument. 98/37/EC (till 28:e dec. 2009), 2006/42/EC (från 29:e dec. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Ljudtrycksnivå 71.5 dB(A) Ljudeffektnivå 82.5 dB(A) Accelerationsvärde för viktat <2.5 m/s2 kvadratiskt medeltal (k=1.5 m/s2) FI TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen. 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/ EC (29.12.2009 lähtien), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Äänenpainetaso 71.5 dB(A) Äänen tehotaso 82.5 dB(A) Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo (k=1.5 m/s2) <2.5 m/s2 NO SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og normative dokumenter: 98/37/EC (til 28. desember 2009), 2006/42/EC (fra 29. desember 2009), 2004/108/ EC, EN60745, EN61000, EN55014 Lydtrykknivå 71.5 dB(A) Lydstyrkenivå 82.5 dB(A) Veid kvadratisk middelverdi av 2 <2.5 m/s2 akselerasjonsverdien (k=1.5 m/s ) RU áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï: 98/37/EC (Ù 28 ÙËÒÑÀ 2009 ÿ.), 2006/42/EC (×ÂÞðË 29 ÙËÒÑÀ 2009 ÿ.), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl 71.5 ‰Å(A) 82.5 ‰Å(A) ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ <2.5 Ï/ÒÂÍ2 Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ (k=1.5 Ï/ÒÂÍ2) CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. 98/37/EC (tot 28/12/2009), 2006/42/EC (vanaf 29/12/2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Geluidsdrukniveau 71.5 dB(A) Geluidsvermogensniveau 82.5 dB(A) Versnellingswaar <2.5 m/s2 de van de gewogen effectieve waarde (k=1.5 m/s2) PT SE 71.5 dB(A) 82.5 dB(A) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: 98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC (dal 29 dicembre 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Livello di pressione acustica 71.5 dB(A) Livello di potenza acustica 82.5 dB(A) Valore d’accelerazione <2.5 m/s2 della media quadratica ponderata (k=1.5 m/s2) NL Lydtryksniveau Lydstyrkeniveau Accelerationsværdi for vægtet kvadratmiddeltal (k=1.5 m/s2) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados: 98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009), 2006/42/EC (a partir del 29 de diciembre de 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Nivel de presión acústica 71.5 dB(A) Nivel de potencia acústica 82.5 dB(A) Valor de aceleración de la media <2.5 m/s2 cuadrática ponderada (k=1.5 m/s2) IT Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter: 98/37/EC (indtil 28. december, 2009), 2006/42/EC (fra 29. december, 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 98/37/EC (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EC (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Schalldruckpegel 71.5 dB(A) Schallleistungspegel 82.5 dB(A) Beschleunigung des quadratischen gewogenen Mittelwerts (k=1.5 m/s2) <2.5 m/s2 ES KONFORMITETSERKLÆRING DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos. 98/37/EC (até 28 de Dezembro de 2009), 2006/42/EC (a partir de 29 de Dezembro de 2009),2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Nível de pressão acústica Nível de potência acústica Valor da aceleração da média quadrática ponderada(k=1.5 m/s2) 71.5 dB(A) 82.5 dB(A) <2.5 m/s2 PL DEKLARACJA ZGODNOˆCI Z ca`{ odpowiedzialno|ci{ o|wiadczamy, e niniejszy produkt jest zgodny z normami czy te znormalizowanymi dokumentami wymienionymi poniej: 98/37/EC (do 28 grudnia 2009), 2006/42/ EC (od 29 grudnia 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Poziom ci|nienia akustycznego 71.5 dB(A) Poziom mocy akustycznej 82.5 dB(A) Warto| skuteczna przyspieszenia <2.5 m/s2 |rednia kwadratowa waona (k=1.5 m/s2) CZ PROHLÁŠENÍ O SHODŽ Prohlašujeme na svou zodpov(dnost, že tento výrobek spluje požadavky níže uvedených norem a závazných pedpis): 98/37/ EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29. prosince 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014 Hladina akustického tlaku 71.5 dB (A) Hladina akustického výkonu 82.5 dB (A) <2.5 m/s2 Vážená efektivní hodnota zrychlení (k=1.5 m/s2)
/