AL-KO BC 4535 II Premium Handleiding

Merk
AL-KO
Categorie
grastrimmers
Model
BC 4535 II Premium
Type
Handleiding
22
Vertaling van de originele gebruikershandleiding
Verklaring symbolen
Opgelet!
Het nauwgezet opvolgen van deze waarschuwingen kan
lichamelijk letsel en/of materiële schade vermijden.
Speciale aanwijzingen voor een grotere duidelijk-
heid en gebruik.
Gebruik conform de bestemming
Deze machine is bestemd voor het trimmen en het maaien
van een gazon thuis.
Elk ander, daar buiten liggend gebruik geldt als niet con-
form de bestemming.
Opgelet!
De machine mag niet industrieel worden gebruikt.
Betekenis van de symbolen op de machine
Opgelet!
Lees de handleiding
Draag een beschermbril, een helm en
gehoorbescherming
Draag handschoenen
Draag veiligheidsschoenen
Het lichaam en de kleding van het snijd-
mechanisme verwijderd houden
Gevaar door naar buiten geslingerde
voorwerpen
15m(50ft)
De afstand tussen de machine en der-
den moet minstens 15 m bedragen
Inleiding
Lees de documentatie door voor het in gebruik nemen.
Dit is een voorwaarde voor een veilig arbeiden en een
storingsvrij gebruik.
Houd rekening met de veiligheids- en de waarschuwingsaanwij-
zingen uit deze documentatie en op de machine.
Deze documentatie is een permanent onderdeel van
het beschreven product en moet bij een eventuele ver-
koop aan de koper worden overhandigd.
Veiligheidsaanwijzingen
Gebruik de machine alleen in technisch perfecte toestand
De veiligheids- en beschermingsinrichtingen niet buiten
werking zetten
De machine mag niet worden gebruikt met andere sni-
jdgereedschappen of aanbouwapparaten
Geschikte werkkledij dragen:
Lange broek, vaste schoenen, handschoenen
Helm, beschermbril, gehoorbescherming
Let bij het werken op een zekere stand
De machine niet bedienen onder invloed van alcohol,
drugs of medicatie
De machine steeds met beide handen bedienen
De greep droog en zuiver houden
Het lichaam en de kleding van het snijdmechanisme
verwijderd houden
Derden uit de gevaarlijke omgeving houden
Vreemde voorwerpen uit de werkomgeving verwijderen
De beschermplaat, de draadkop en de motor steeds vrij
houden van maairesten
Bij het verlaten van de machine:
Motor uitschakelen
Wachten tot het snijdwerk stil staat
De machine niet zonder toezicht achterlaten
Laat nooit kinderen of andere personen, die niet vertrouwd
zijn met de handleiding, de machine gebruiken. De plaatse-
lijke bestemmingen kunnen een minimale leeftijd opleggen
voor het bedienen van de machine.
23
NL
474 218_a
Specicatie
BC 4535 II
Motortype Luchtgekoelde 2-tact motor
Inhoud 42,7 cm³
Vermogen: 1,1 kW
Droog gewicht (EN ISO 11806) 7,6 kg
Bedrijfsgewicht zonder benzine 9,0 kg
Inhoud brandstoftank 1,1 l
Geluidsvermogen ISO 22868 113 dB onzekerheid LpA 3 dB
Geluidsniveau ISO 22868 102 dB
Trillingen ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
onzekerheid K 2,25 m/s
2
Snijdbreedte koorden 41 cm
Draaddiameter 2,5 mm
Snijdbreedte snijdblad 25 cm
Greep "Bike"-greep
Ontsteking elektronisch
Bougie L8RTC
Aandrijving Vliegende kracht-koppeling
Toerental motor max. 9.500 rpm
Toerental motor onbelaste loop 2800 ± 150 rpm
Toerental werktuig (mes) 7.500 rpm
Toebehoor mesblad Art. Nr. 112405
Toebehoor draadkop Art. Nr. 112406
Toebehoor draagriem Art. Nr. 411705
Veiligheids- en bescherminrichtingen
Opgelet!
De veiligheids- en beschermingsinrichtingen mogen niet buiten werking worden gezet - Gevaar op letsels!
Steenslag-beschermingsplaat
Beschermt de gebruiker tegen weggeslingerde voorwer-
pen. Het geïntegreerde mes kort het snijddraad in tot op
de toegelaten lengte.
Noodstop
Plaats in noodgevallen de ontstekingsschakelaar op
"STOP".
Let op!
Bij langere werken kan het door trillingen tot storingen aan bloedvaten of van het zenuwsysteem aan vingers, handen
of polsen komen. Slapende lichaamsdelen, steken, pijn of huidveranderingen kunnen optreden. Wanneer een van deze
symptomen optreedt, laat u dan door een arts onderzoeken.
24
Vertaling van de originele gebruikershandleiding
Montage
Deeloverzicht (Afb. 1)
1 Snijdmessen
2 Draadkop
3 Beschermkap
4 "Bike" etsgreep
5a/5b Gashefboom
6 Schakelaar motor “uit“ en “aan“
7a/7b “Arret“ gashefboom
8 Draaggordel
9 Afdekking luchtlter
10 Benzinetank
11 Hefboom “Choke“ - “Run”
12 Choke (membraanpomp koude start)
Opgelet!
De machine mag alleen na volledig monteren worden
gebruikt.
Handgreep monteren
"Bike" etshandgreep (afb. 2A, B)
1. Rubberen manchet (3) over de schacht leggen.
2. Met behulp van de vier inbusschroeven (1) de onder-
ste haken (2) en het middenstuk (4) bevestigen.
3. De greepstang (5) in de greephouder leggen en met
de bovenste haken (6) en de vier inbusschroeven (7)
bevestigen.
Beschermkap monteren (afb. 5)
1. Metaalplaatjes (2) onder de beschermkap (3) leggen.
2. Met 4 schroeven (1) aan de steel bevestigen.
Het in de beschermkap geïntegreerde mes snijdt de snijd-
draden automatisch op de optimale lengte.
Draadkop monteren
1. Splitpen (afb. 4-4) en ens (afb. 4-3) verwijderen.
2. De inbussleutel (afb. 6-2) in de broing van de meene-
merschijf (afb. 6-1) steken en de draadkop op de ge-
leidingsdoorn van de aandrijfas schroeven.
(Let op: Linkse draad!)
3. De meenemerschijf (afb. 6-1) met de inbussleutel bor-
gen om de draadkop aan te spannen.
Snijdmessen monteren
1. De halve, kleinere snijdveiligheid op de beschermkap
demonteren (afb. 5 ).
2. Splitpen (afb. 4-4) en ens (afb. 4-3) verwijderen
3. Het snijdmes zo op de meenemerschijf leggen, dat de
boring van de snijdmessen precies op de geleidings-
ring van de meenemerschijf ligt.
4. De ens (afb. 4-3) zo op het snijdmes steken, dat de
vlakke zijde tegen naar het snijdmes wijst.
5. De bevestigingsmoer op de gekleidingsdoorn vast-
schroeven. Daartoe de inbussleutel (afb. 4-5) in de
daartoe voorziene boring steken en met de sleutel
aanspannen. (Let op: Linkse draad!)
6. De moer met de pen borgen.
Schoudergordel instellen (afbeelding d A-E)
1. De schoudergordel over de linkerschouder brengen.
2. De sluithaak in het oog inhaken.
3. De lengte van de schoudergordel met enkele zwaai-
bewegingen controleren, zonderde motor te starten.
De draadsnijdkop of de snijdmessen moeten evenwij-
dig met de bodem lopen.
Opgelet!
Tijdens het werken steeds de schoudergordel gebruiken.
De schoudergrordel pas na het starten van de motor, bij
onbelast lopen, inhaken.
25
NL
474 218_a
Brandstof en bedrijfsmiddelen
Veiligheidsaanwijzingen
Waarschuwing!
Benzine is in hoge mate ontvlambaar - Brandgevaar!
Benzine alleen in daartoe voorziene reservoirs mengen
en bewaren
Geen brandstofmengsel gebruiken, dat langer dan 90
dagen werd opgeslagen
Tank alleen in open lucht
Rook niet tijdens het tanken
Open de tankdop niet bij een lopende of een warme
motor
Vervang een beschadigde tank of tankdop
De benzinetank alleen in open lucht legen
Sluit de tankdop steeds goedIndien er benzine lekte:
Motor niet starten
Startpogingen vermijden
Machine reinigen
Brandstofmengsels aanmaken
Slechts brandstof gebruiken met een mengverhou-
ding van 50:1.
1. De benzine en de 2-tact merkolie in een geschikt re-
servoir conform de tabel gieten.
2. Beide delen grondig mengen.
Tabel voor brandstof-mengverhoudingen
Mengproces Benzine Mengolie
50 delen benzine:
1 deel mengolie
2-tact mengolie
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
In bedrijf nemen
Opgelet!
Voer voor het in gebruik nemen steeds een visuele con-
trole door. Met losse, beschadigde of versleten snijdon-
derdelen en/of bevestigingsdelen mag de machine niet
worden gebruikt.
De motor steeds gebruiken met beschermplaat
Rekening houden met landspecieke bepalingen voor
de gebruiksuren
Houd steeds rekening met de meegeleverde handlei-
ding van de motorfabrikant
Motor starten
Waarschuwing!
De motor nooit in afgesloten ruimtes laten lopen.
Gevaar op vergiftiging!
Snijdkoorden voor het starten inkorten tot op 13 cm,
om de motor niet te overbelasten.
Startklepstanden:
CHOKE RUN
Koude start
Opgelet!
Het startkoord steeds recht naar buiten trekken.
Niet abrupt laten terugvliegen.
1. De onstekingsschakelaar in de stand "start" plaat-
sen (afb. 7).
2. De gashefboom vast zetten:
"Lock off" schakelaar (2) naar binnen drukken.
Aansluitend gelijktijdig de gashefboom (3) en de
gashefboomvergrendeling (4) indrukken.
De "Lock off" -schakelaar (2) loslaten.
De gashefboom klikt vast op volle gas.
3. De startklep (1) in de stand "CHOKE" plaatsen (afb. 8).
4. 10x op de brandstofpomp (2) drukken.
5. De starterkabel 3-4 keer recht uittrekken tot de motor
hoorbaar en kortstondig start (ontsteekt).
6. Na het starten van de motor: De startklep op "RUN"
zetten.
7. De startkabel uittrekken tot de motor start.
8. Start de motor niet, dan de stappen 1-8 herhalen.
26
Vertaling van de originele gebruikershandleiding
Gebruikshandleiding
De motor tijdens het trimmen en het snijden steeds laten
lopen in het bovenste toerentalgebied
Veiligheidsaanwijzingen
Opgelet!
Hou rekening met de veiligheids- en waarschuwingsaan-
wijzingen uit deze documentatie en op de machine.
Draag aangepaste werkkledij
Let bij het werken op een veilige stand
Bedien de machine steeds met beide handen
Hou lichaam en kledij verwijderd van het snijdmecha-
nisme
Hou derden verwijderd uit de gevaarlijke omgevingde
Trimmen
1. Het terrein bekijken en de gewenste snijdhoogte vast-
leggen.
2. De draadkop op de gewenste hoogte brengen en
houden.
3. De machine in een sikkelvormige beweging van de
ene zijde naar de andere bewegen.
4. Er voor zorgen dat de draadkop steeds parallel met
de bodem blijft.
Laag trimmen
1. De machine met een lichte helling naar voor voeren,
zodat ze zich net boven de bodem beweegt.
2. Steeds trimmen van het lichaam weg.
Motor uitschakelen
1. De gashefboom lossen en de motor in vrijloop laten lopen.
2. De onstekingsschakelaar in de stand "STOP" zetten.
Opgelet!
De motor loopt na het uitschakelen na - gevaar op let-
sels!
Warme start
1. De onstekingsschakelaar in de stand "start" plaatsen.
2. De startklep in de stand "RUN" plaatsen.
3. De gashefboom vastnemen en de veiligheid door-
drukken.
4. Max. 6x aan het startkoord trekken - de motor springt
aan. De gashefboom volledig ingedrukt houden, tot
de motor rustig loopt.
De motor springt niet aan:
De startklep in de stand "start" plaatsen
5x aan het startkoord trekken
De motor springt nog niet aan:
5 minuten wachten en aansluitend nogmaals pro-
beren met doorgedrukte gashefboom
Rekening houden met de hoofdstuk "Hulp bij sto-
ringen".
snijdkop nooit hoger dan kniehoogte houden als de ma-
chine in bedrijf is
Bij hangmaaiwerkzaamheden steeds onder de snijdma-
chine staan
Nooit op een gladde, glibberige heuvel of helling wer-
ken
De machine nooit in de nabijheid van licht ontvlambare
vloeistoffen of gassen gebruiken - Gevaar op explosies
en/of brand!
Na contact met een vreemd voorwerp:
Motor uitschakelen
De machine controleren op schade
Personen, die niet vertrouwd zijn met de trimmer, moe-
ten de omgang oefenen met uitgeschakelde motor
Verlengen snijddraad
1. De motor volgas laten lopen en de draadkop tegen
de bodem drukken. De draad wordt automatisch ver-
lengd.
Het mes op de beschermplaat kort de draad in tot
de toegelaten lengte.
Beschermplaat reinigen
1. De machine uitschakelen.
2. Maairesten met een schroevendraaier of iets derge-
lijks voorzichtig verwijderen.
De beschermplaat regelmatig reinigen, om over-
verhitten van de schachtbuis te vermijden.
27
NL
474 218_a
Onderhoud en verzorging
Luchtlter
Opgelet!
Gebruik de machine nooit zonder luchtlter. Het luchtlter
regelmatig reinigen. Een beschadigd luchtlter vervan-
gen.
1. Sterschroef verwijderen, deksel afnemen en het lucht-
lter afnemen.
2. Het luchtlter reinigen met zeep en water. Gebruik
geen benzine!
3. Laat het luchtlter drogen.
4. Bouw het luchtlter in omgekeerde volgorde in.
Brandstoflter
Opgelet!
Gebruik de machine nooit zonder brandstoflter. Dit kan
leiden tot zware schade aan de motor.
1. Tankdeksel volledig uitnemen.
2. De aanwezige brandstof in een geschikt reservoir
gieten.
Trimmen aan omheiningen en funderingen
Opgelet!
Raak geen vaste gebouwen - Terugslaggevaar!
1. Voer de machine traag en voorzichtig, zonder de
draad tegen hindernissen te laten kletteren.
Trimmen rond boomstammen
1. De machine voorzichtig en traag rond boomstammen
voeren, zodat de snijddraad de boomschors niet raakt.
2. Van links naar rechts rond de boomstam maaien.
3. Gras en onkruid met de punt van de draad bewerken,
en de draadkop licht naar voor hellen.
Trimmen aan stenen muren, funderingen, bomen
leidt tot een hogere slijtage van de draad.
Maaien
1. De snijdkop onder een hoek van 30 graden naar
rechts hellen.
2. De handgreep in de gewenste stand brengen.
Opgelet!
Vreemde voorwerpen uit de werkomgeving verwijderen.
Gevaar op letsels/schade aan vorowerpen door wegge-
slingerde vreemde voorwerpen.
Maaien met de snijdmessen
Bij het maaien met het snijdmes wordt het snijdmes in een
horizontale, boogvormige beweging van de ene zijde naar
de andere gebracht.
Opgelet!
Bij gebruik van het snijdmes bovendien op het volgende
letten:
Draaggordel gebruiken
Het snijdblad contoleren op correcte plaatsing
Beschermkledij en oogbescherming dragen
Geen onkruid-snijdmes gebruiken voor het snijden
van struiken en jonge bomen!
Let op!
Uitsluitend originele snijdmessen en toebehoor gebruiken!
Niet originele delen kunnen tot verwondingen en functie-
storingen aan het toestel leiden!
Vermijden van terugslag
Opgelet!
Snijdmessen niet gebruiken in de buurt van vaste
hindernissen - Terugslaggevaar / Gevaar op letsels!
Klem zitten
Dichte vegetatie, jonge bomen of struikgewas, kunnen het
snijdblad blokkeren en tot stilstand brengen.
Vermjd blokkeren door te kijken in welke richting het
struikgewas neigt, en het in de tegengestelde richting
te snijden.
Indien het snijdblad bij het snijden vastloopt
De motor meteen utischakelen
De machine omhoog houden, zodat het snijdblad
niet springt of breekt
Vast zittend materiaal van de snede wegstoten
28
Vertaling van de originele gebruikershandleiding
Instelling carburator
De carburator is van in de fabriek optimaal ingesteld.
Bougie (afb. 9)
Elektrodenafstand = 0,635mm [0.025“].
1. De bougie aanspannen met een moment van
12-15Nm.
2. De bougiestekker op de bougie plaatsen.
De draadmessen slijpen
1. De snijdmessen losmaken van de beschermplaat.
2. De snijdmessen in een bankschroef bevestigen en
slijpen met een vlakke vijl.
Vijl slechts in één richting.
Bowdenkabels instellen
De bowdenkabels van uw Motorsense zijn in de fabriek
ingesteld.
Als u de positie van het „Bike handvat“ verandert, kan het
zijn dat de bowdenkabel verlengd wordt waardoor de wer-
king van de gashendel gestoord wordt.
Als het snijgereedschap van de Sense na het starten
en ontgrendelen van de halfgasblokkering niet tot stil-
stand komt, moet de bowdenkabel met de stelschroef
(afbeelding 10 -a) afgesteld worden.
Daarna werkt de gashendel weer correct.
Attentie!
Verwondingsgevaar door draaiend snijgereedschap!
Bowdenkabels alleen bij uitgeschakelde motor afstellen
Werking alleen bij liggende Sense controleren
Opslag
In geval van een langere opslag (tijdens de winter) de
benzinetank legen
De benzinetank alleen in open lucht legen
De motor voor de opslag laten afkoelen
1. Brandstoftank ledigen.
2. De motor starten en on, belast laten draaien tot hij
stopt.
3. De motor laten afkoelen.
4. De bougie met een bougiesleutel losdraaien.
5. Een theelepel 2-tact olie in de ontbrandingsruimte gie-
ten. Om de olie te evrdelen over de binnenruimte van
de motor meerdere keren traag trekken aan de start-
koord.
6. De boudie terug plaatsen.
7. De machine grondig reinigen en onderhouden.
8. De machine op en droge, koele plaats opslaan.
Opgelet!
De motor niet voor open vuur of warmtebronnen opslaan
- Gevaar op brand en explosies!
Let op! Brandgevaar!
Getankte machine niet in gebouwen bewaren, waarin
benzinedampen met open vuur of vonken in aanraking
zouden kunnen komen!
De zone rond motor, uitlaat, batterijkast, brandstoftank
vrij van maalgoed, benzine, olie houden .
3. Met een draadhaak het lter uit de tank nemen.
4. Het lter met een draaibeweging afnemen.
5. Filter vervangen.
29
NL
474 218_a
Terug in bedrijf nemen
1. Bougie verwijderen.
2. Het startkoord snel doortrekken, om resterende olie
uit de verbrandingskamer te vewijderen.
3. Bougie reinigen, elektrode-abstand controleren, des-
noods vervangen.
4. De machine gebruiksklaar maken.
5. De tank met het juiste mengsel brandstof-olie
(50 : 1) vullen.
Afvoer
Versleten machines niet
afvoeren via het huisvuil!
De verpakking, de machine en de accessoires zijn
samengesteld uit recycleerbaar materiaal, en moeten
dienovereenkomstig worden afgevoerd.
Hulp bij storingen
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK HERSTELLING
Motor start niet Verkeerde wijze van starten Lees de handleiding
Motor start, maar loopt niet
verder
Verkeerde hefboomstand aan de choke Zet de hefboom op RUN
Vuile, verkeerd ingestelde, of verkeerde
bougie
Bougie reinigen / instellen of
vervangen
Vuil brandstoflter Filter vervangen
Motor start, maar loopt niet met
vol vermogen.
Verkeerde hefboomstand aan de choke Zet de hefboom op RUN
Vuil luchtlter Filter reinigen of vervangen
Motor loops sprongsgewijs Vuile, verkeerd ingestelde, of verkeerde
bougie
Bougie reinigen / instellen of
vervangen
Overdreven veel rook Verkkerd brandstofmengsel Het juiste brandstofmengsel gebruiken
(verhouding 50:1)
Bij storingen, die niet in deze tabel werden opgenomen of die u niet zelf kunt verhelpen,richt u zich tot de betrokken
klantendienst.
AL-KO
230
GB NL D
Geachte AL-KO klant,
De bowdenkabels van uw
Motorsense zijn in de fabriek
ingesteld.
Als u de positie van het „Bike
handvat“ verandert, kan het zijn
dat de bowdenkabel verlengd
wordt waardoor de werking van
de gashendel gestoord wordt.
Als het snijgereedschap van de
Sense na het starten en ont-
grendelen van de halfgasblok-
kering niet tot stilstand komt,
moet de bowdenkabel met de
stelschroef
(afbeelding -a) afgesteld
worden.
Daarna werkt de gashendel
weer correct.
Attentie!
Verwondingsgevaar door
draaiend snijgereed-
schap!
Bowdenkabels al-
leen bij uitgeschakel-
de motor afstellen
Werking alleen bij
liggende Sense con-
troleren
Sehr geehrter AL-KO Kunde,
die Bowdenzüge ihrer Motor-
sense sind werksseitig voreinge-
stellt.
Wird die Position des „Bike
Fahrradgriffs“ stark verändert,
kann es zur Verlängerung des
Bowdenzugs und damit zur
Störung der Gashebelfunktion
kommen.
Kommt das Schneidwerkzeug
der Sense nach Starten und
Entriegeln der Halbgassperre
nicht zum Stillstand, muss der
Bowdenzug mit der Einstell-
schraube (Bild -a) nachgestellt
werden.
Anschließend ist wieder eine
korrekte Funktion des Gashe-
bels gewährleistet.
Achtung!
Verletzungsgefahr durch
drehende Schneidwerk-
zeuge!
Bowdenzüge nur bei
ausgeschaltetem
Motor nachstellen
Funktion nur bei lie-
gender Sense prüfen
Dear AL-KO customer,
The Bowden cables of your
strimmer are factory-adjusted.
If the position of the “bike grip”
handle is signicantly changed,
this can cause the Bowden
cable to stretch, resulting in
malfunctioning of the throttle.
If the cutting head does not
come to a standstill after the
strimmer has been started and
the half throttle lock has been
released, the Bowden cable
must be adjusted by means of
the adjusting screw (Figure -a).
Correct functioning of the throt-
tle is then assured once again.
Caution!
Risk of injury from rotat-
ing cutting head!
Only adjust Bowden
cables with the en-
gine switched off.
Only check the func-
tion with the strim-
mer lying down.
NL
242
EG-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer
gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen,
EU-veiligheidsnormen en de productspecieke normen.
Product
Motortrimmer
Serienummer
G2302305
Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Gevolmachtigde
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Type
BC 4535 II
EU-richtlijnen
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Geharmoniseerde normen
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Geluidsniveau
gemeten / gegarandeerd
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Conformiteitsbeoordeling
2000 /14/EG
bijlage V
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Garantie
Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garan-
tieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door
de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht.
Onze garantietoezegging geldt enkel bij: De garantie vervalt bij:
correcte behandeling van het apparaat
inachtneming van de bedieningshandleiding
gebruik van originele reserveonderdelen
pogingen tot reparatie van het apparaat
technische wijzigingen aan het apparaat
gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestem-
ming (bijvoorbeeld bedrijfsmatig of gemeentelijk gebruik)
Uitgesloten van de garantie zijn:
lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage
slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering XXX
XXX
(X)
verbrandingsmotoren – hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant
Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur
of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij
gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht.
────
────

Documenttranscriptie

Inleiding Gebruik conform de bestemming „„ Lees de documentatie door voor het in gebruik nemen. Dit is een voorwaarde voor een veilig arbeiden en een storingsvrij gebruik. „„ Houd rekening met de veiligheids- en de waarschuwingsaanwijzingen uit deze documentatie en op de machine. „„ Deze documentatie is een permanent onderdeel van het beschreven product en moet bij een eventuele verkoop aan de koper worden overhandigd. Deze machine is bestemd voor het trimmen en het maaien van een gazon thuis. Elk ander, daar buiten liggend gebruik geldt als niet conform de bestemming. Opgelet! De machine mag niet industrieel worden gebruikt. Verklaring symbolen Opgelet! Het nauwgezet opvolgen van deze waarschuwingen kan lichamelijk letsel en/of materiële schade vermijden. Speciale aanwijzingen voor een grotere duidelijkheid en gebruik. Betekenis van de symbolen op de machine Opgelet! Veiligheidsaanwijzingen „„ Gebruik de machine alleen in technisch perfecte toestand „„ De veiligheids- en beschermingsinrichtingen niet buiten werking zetten „„ De machine mag niet worden gebruikt met andere snijdgereedschappen of aanbouwapparaten „„ Geschikte werkkledij dragen: „„ Lange broek, vaste schoenen, handschoenen Lees de handleiding Draag een beschermbril, een helm en gehoorbescherming Draag handschoenen Draag veiligheidsschoenen Het lichaam en de kleding van het snijdmechanisme verwijderd houden Gevaar door naar buiten geslingerde voorwerpen 15m(50ft) 22 De afstand tussen de machine en derden moet minstens 15 m bedragen „„ Helm, beschermbril, gehoorbescherming „„ Let bij het werken op een zekere stand „„ De machine niet bedienen onder invloed van alcohol, drugs of medicatie „„ De machine steeds met beide handen bedienen „„ De greep droog en zuiver houden „„ Het lichaam en de kleding van het snijdmechanisme verwijderd houden „„ Derden uit de gevaarlijke omgeving houden „„ Vreemde voorwerpen uit de werkomgeving verwijderen „„ De beschermplaat, de draadkop en de motor steeds vrij houden van maairesten „„ Bij het verlaten van de machine: „„ Motor uitschakelen „„ Wachten tot het snijdwerk stil staat „„ De machine niet zonder toezicht achterlaten „„ Laat nooit kinderen of andere personen, die niet vertrouwd zijn met de handleiding, de machine gebruiken. De plaatselijke bestemmingen kunnen een minimale leeftijd opleggen voor het bedienen van de machine. Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL Let op! Bij langere werken kan het door trillingen tot storingen aan bloedvaten of van het zenuwsysteem aan vingers, handen of polsen komen. Slapende lichaamsdelen, steken, pijn of huidveranderingen kunnen optreden. Wanneer een van deze symptomen optreedt, laat u dan door een arts onderzoeken. Veiligheids- en bescherminrichtingen Opgelet! De veiligheids- en beschermingsinrichtingen mogen niet buiten werking worden gezet - Gevaar op letsels! Noodstop Steenslag-beschermingsplaat Plaats in noodgevallen de ontstekingsschakelaar op "STOP". Beschermt de gebruiker tegen weggeslingerde voorwerpen. Het geïntegreerde mes kort het snijddraad in tot op de toegelaten lengte. Specificatie BC 4535 II Motortype Luchtgekoelde 2-tact motor Inhoud 42,7 cm³ Vermogen: 1,1 kW Droog gewicht (EN ISO 11806) 7,6 kg Bedrijfsgewicht zonder benzine 9,0 kg Inhoud brandstoftank 1,1 l Geluidsvermogen ISO 22868 113 dB onzekerheid LpA 3 dB Geluidsniveau ISO 22868 102 dB Trillingen ISO 22867 ≤ 15 m/s2 onzekerheid K 2,25 m/s2 Snijdbreedte koorden 41 cm Draaddiameter 2,5 mm Snijdbreedte snijdblad 25 cm Greep "Bike"-greep Ontsteking elektronisch Bougie L8RTC Aandrijving Vliegende kracht-koppeling Toerental motor max. 9.500 rpm Toerental motor onbelaste loop 2800 ± 150 rpm Toerental werktuig (mes) 7.500 rpm Toebehoor mesblad Art. Nr. 112405 Toebehoor draadkop Art. Nr. 112406 Toebehoor draagriem Art. Nr. 411705 474 218_a 23 Montage Deeloverzicht (Afb. 1) 1 Snijdmessen 2 Draadkop 3 Beschermkap 4 "Bike" fietsgreep 5a/5b 6 7a/7b Draadkop monteren 1. Splitpen (afb. 4-4) en flens (afb. 4-3) verwijderen. 2. De inbussleutel (afb. 6-2) in de broing van de meenemerschijf (afb. 6-1) steken en de draadkop op de geleidingsdoorn van de aandrijfas schroeven. (Let op: Linkse draad!) 3. De meenemerschijf (afb. 6-1) met de inbussleutel borgen om de draadkop aan te spannen. Gashefboom Schakelaar motor “uit“ en “aan“ “Arret“ gashefboom 8 Draaggordel 9 Afdekking luchtfilter 10 Benzinetank 11 Hefboom “Choke“ - “Run” 12 Choke (membraanpomp koude start) Opgelet! De machine mag alleen na volledig monteren worden gebruikt. Handgreep monteren "Bike" fietshandgreep (afb. 2A, B) Snijdmessen monteren 1. De halve, kleinere snijdveiligheid op de beschermkap demonteren (afb. 5 ). 2. Splitpen (afb. 4-4) en flens (afb. 4-3) verwijderen 3. Het snijdmes zo op de meenemerschijf leggen, dat de boring van de snijdmessen precies op de geleidingsring van de meenemerschijf ligt. 4. De flens (afb. 4-3) zo op het snijdmes steken, dat de vlakke zijde tegen naar het snijdmes wijst. 5. De bevestigingsmoer op de gekleidingsdoorn vastschroeven. Daartoe de inbussleutel (afb. 4-5) in de daartoe voorziene boring steken en met de sleutel aanspannen. (Let op: Linkse draad!) 6. De moer met de pen borgen. 1. Rubberen manchet (3) over de schacht leggen. 2. Met behulp van de vier inbusschroeven (1) de onderste haken (2) en het middenstuk (4) bevestigen. Schoudergordel instellen (afbeelding d A-E) 3. De greepstang (5) in de greephouder leggen en met de bovenste haken (6) en de vier inbusschroeven (7) bevestigen. 2. De sluithaak in het oog inhaken. Beschermkap monteren (afb. 5) 1. Metaalplaatjes (2) onder de beschermkap (3) leggen. 2. Met 4 schroeven (1) aan de steel bevestigen. Het in de beschermkap geïntegreerde mes snijdt de snijddraden automatisch op de optimale lengte. 24 1. De schoudergordel over de linkerschouder brengen. 3. De lengte van de schoudergordel met enkele zwaaibewegingen controleren, zonderde motor te starten. De draadsnijdkop of de snijdmessen moeten evenwijdig met de bodem lopen. Opgelet! Tijdens het werken steeds de schoudergordel gebruiken. De schoudergrordel pas na het starten van de motor, bij onbelast lopen, inhaken. Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL „„ De motor steeds gebruiken met beschermplaat „„ Rekening houden met landspecifieke bepalingen voor de gebruiksuren „„ Houd steeds rekening met de meegeleverde handleiding van de motorfabrikant Brandstof en bedrijfsmiddelen Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing! Benzine is in hoge mate ontvlambaar - Brandgevaar! „„ Benzine alleen in daartoe voorziene reservoirs mengen en bewaren „„ Geen brandstofmengsel gebruiken, dat langer dan 90 dagen werd opgeslagen „„ Tank alleen in open lucht „„ Rook niet tijdens het tanken „„ Open de tankdop niet bij een lopende of een warme motor „„ Vervang een beschadigde tank of tankdop „„ De benzinetank alleen in open lucht legen „„ Sluit de tankdop steeds goedIndien er benzine lekte: Motor starten Waarschuwing! De motor nooit in afgesloten ruimtes laten lopen. Gevaar op vergiftiging! Snijdkoorden voor het starten inkorten tot op 13 cm, om de motor niet te overbelasten. Startklepstanden: „„ Motor niet starten „„ Startpogingen vermijden „„ Machine reinigen CHOKE Brandstofmengsels aanmaken RUN Koude start Slechts brandstof gebruiken met een mengverhouding van 50:1. 1. De benzine en de 2-tact merkolie in een geschikt reservoir conform de tabel gieten. Opgelet! Het startkoord steeds recht naar buiten trekken. Niet abrupt laten terugvliegen. 2. Beide delen grondig mengen. 1. De onstekingsschakelaar in de stand "start" plaatsen (afb. 7). Tabel voor brandstof-mengverhoudingen 2. De gashefboom vast zetten: Mengproces 50 delen benzine: 1 deel mengolie 2-tact mengolie Benzine Mengolie 1l 20 ml 3l 60 ml 5l 100 ml In bedrijf nemen Opgelet! Voer voor het in gebruik nemen steeds een visuele controle door. Met losse, beschadigde of versleten snijdonderdelen en/of bevestigingsdelen mag de machine niet worden gebruikt. 474 218_a „„ "Lock off" schakelaar (2) naar binnen drukken. Aansluitend gelijktijdig de gashefboom (3) en de gashefboomvergrendeling (4) indrukken. „„ De "Lock off" -schakelaar (2) loslaten. De gashefboom klikt vast op volle gas. 3. De startklep (1) in de stand "CHOKE" plaatsen (afb. 8). 4. 10x op de brandstofpomp (2) drukken. 5. De starterkabel 3-4 keer recht uittrekken tot de motor hoorbaar en kortstondig start (ontsteekt). 6. Na het starten van de motor: De startklep op "RUN" zetten. 7. De startkabel uittrekken tot de motor start. 8. Start de motor niet, dan de stappen 1-8 herhalen. 25 Warme start 1. De onstekingsschakelaar in de stand "start" plaatsen. 2. De startklep in de stand "RUN" plaatsen. 3. De gashefboom vastnemen en de veiligheid doordrukken. 4. Max. 6x aan het startkoord trekken - de motor springt aan. De gashefboom volledig ingedrukt houden, tot de motor rustig loopt. „„ De motor springt niet aan: „„ De startklep in de stand "start" plaatsen „„ 5x aan het startkoord trekken „„ De motor springt nog niet aan: „„ 5 minuten wachten en aansluitend nogmaals proberen met doorgedrukte gashefboom Rekening houden met de hoofdstuk "Hulp bij storingen". Motor uitschakelen 1. De gashefboom lossen en de motor in vrijloop laten lopen. 2. De onstekingsschakelaar in de stand "STOP" zetten. Opgelet! De motor loopt na het uitschakelen na - gevaar op letsels! snijdkop nooit hoger dan kniehoogte houden als de machine in bedrijf is „„ Bij hangmaaiwerkzaamheden steeds onder de snijdmachine staan „„ Nooit op een gladde, glibberige heuvel of helling werken „„ De machine nooit in de nabijheid van licht ontvlambare vloeistoffen of gassen gebruiken - Gevaar op explosies en/of brand! „„ Na contact met een vreemd voorwerp: „„ Motor uitschakelen „„ De machine controleren op schade „„ Personen, die niet vertrouwd zijn met de trimmer, moeten de omgang oefenen met uitgeschakelde motor Verlengen snijddraad 1. De motor volgas laten lopen en de draadkop tegen de bodem drukken. De draad wordt automatisch verlengd. Het mes op de beschermplaat kort de draad in tot de toegelaten lengte. Beschermplaat reinigen 1. De machine uitschakelen. 2. Maairesten met een schroevendraaier of iets dergelijks voorzichtig verwijderen. De beschermplaat regelmatig reinigen, om oververhitten van de schachtbuis te vermijden. Gebruikshandleiding De motor tijdens het trimmen en het snijden steeds laten lopen in het bovenste toerentalgebied Veiligheidsaanwijzingen Opgelet! Hou rekening met de veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen uit deze documentatie en op de machine. „„ Draag aangepaste werkkledij „„ Let bij het werken op een veilige stand „„ Bedien de machine steeds met beide handen „„ Hou lichaam en kledij verwijderd van het snijdmechanisme „„ Hou derden verwijderd uit de gevaarlijke omgevingde 26 Trimmen 1. Het terrein bekijken en de gewenste snijdhoogte vastleggen. 2. De draadkop op de gewenste hoogte brengen en houden. 3. De machine in een sikkelvormige beweging van de ene zijde naar de andere bewegen. 4. Er voor zorgen dat de draadkop steeds parallel met de bodem blijft. Laag trimmen 1. De machine met een lichte helling naar voor voeren, zodat ze zich net boven de bodem beweegt. 2. Steeds trimmen van het lichaam weg. Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL Trimmen aan omheiningen en funderingen Opgelet! Raak geen vaste gebouwen - Terugslaggevaar! 1. Voer de machine traag en voorzichtig, zonder de draad tegen hindernissen te laten kletteren. Trimmen rond boomstammen 1. De machine voorzichtig en traag rond boomstammen voeren, zodat de snijddraad de boomschors niet raakt. Let op! Uitsluitend originele snijdmessen en toebehoor gebruiken! Niet originele delen kunnen tot verwondingen en functie­ storingen aan het toestel leiden! Vermijden van terugslag Opgelet! Snijdmessen niet gebruiken in de buurt van vaste hindernissen - Terugslaggevaar / Gevaar op letsels! 2. Van links naar rechts rond de boomstam maaien. Klem zitten 3. Gras en onkruid met de punt van de draad bewerken, en de draadkop licht naar voor hellen. Dichte vegetatie, jonge bomen of struikgewas, kunnen het snijdblad blokkeren en tot stilstand brengen. Trimmen aan stenen muren, funderingen, bomen leidt tot een hogere slijtage van de draad. „„ Vermjd blokkeren door te kijken in welke richting het struikgewas neigt, en het in de tegengestelde richting te snijden. „„ Indien het snijdblad bij het snijden vastloopt Maaien 1. De snijdkop onder een hoek van 30 graden naar rechts hellen. 2. De handgreep in de gewenste stand brengen. Opgelet! Vreemde voorwerpen uit de werkomgeving verwijderen. Gevaar op letsels/schade aan vorowerpen door weggeslingerde vreemde voorwerpen. Maaien met de snijdmessen Bij het maaien met het snijdmes wordt het snijdmes in een horizontale, boogvormige beweging van de ene zijde naar de andere gebracht. Opgelet! Bij gebruik van het snijdmes bovendien op het volgende letten: „„ Draaggordel gebruiken „„ Het snijdblad contoleren op correcte plaatsing „„ Beschermkledij en oogbescherming dragen Geen onkruid-snijdmes gebruiken voor het snijden van struiken en jonge bomen! 474 218_a „„ De motor meteen utischakelen „„ De machine omhoog houden, zodat het snijdblad niet springt of breekt „„ Vast zittend materiaal van de snede wegstoten Onderhoud en verzorging Luchtfilter Opgelet! Gebruik de machine nooit zonder luchtfilter. Het luchtfilter regelmatig reinigen. Een beschadigd luchtfilter vervangen. 1. Sterschroef verwijderen, deksel afnemen en het luchtfilter afnemen. 2. Het luchtfilter reinigen met zeep en water. Gebruik geen benzine! 3. Laat het luchtfilter drogen. 4. Bouw het luchtfilter in omgekeerde volgorde in. Brandstoffilter Opgelet! Gebruik de machine nooit zonder brandstoffilter. Dit kan leiden tot zware schade aan de motor. 1. Tankdeksel volledig uitnemen. 2. De aanwezige brandstof in een geschikt reservoir gieten. 27 3. Met een draadhaak het filter uit de tank nemen. 1. Brandstoftank ledigen. 4. Het filter met een draaibeweging afnemen. 2. De motor starten en on, belast laten draaien tot hij stopt. 5. Filter vervangen. Instelling carburator De carburator is van in de fabriek optimaal ingesteld. Bougie (afb. 9) Elektrodenafstand = 0,635mm [0.025“]. 1. De bougie aanspannen met een moment van 12-15Nm. 2. De bougiestekker op de bougie plaatsen. 3. De motor laten afkoelen. 4. De bougie met een bougiesleutel losdraaien. 5. Een theelepel 2-tact olie in de ontbrandingsruimte gieten. Om de olie te evrdelen over de binnenruimte van de motor meerdere keren traag trekken aan de startkoord. 6. De boudie terug plaatsen. 7. De machine grondig reinigen en onderhouden. 8. De machine op en droge, koele plaats opslaan. De draadmessen slijpen 1. De snijdmessen losmaken van de beschermplaat. 2. De snijdmessen in een bankschroef bevestigen en slijpen met een vlakke vijl. Vijl slechts in één richting. Bowdenkabels instellen Opgelet! De motor niet voor open vuur of warmtebronnen opslaan - Gevaar op brand en explosies! Let op! Brandgevaar! De bowdenkabels van uw Motorsense zijn in de fabriek ingesteld. Getankte machine niet in gebouwen bewaren, waarin benzinedampen met open vuur of vonken in aanraking zouden kunnen komen! Als u de positie van het „Bike handvat“ verandert, kan het zijn dat de bowdenkabel verlengd wordt waardoor de werking van de gashendel gestoord wordt. De zone rond motor, uitlaat, batterijkast, brandstoftank vrij van maalgoed, benzine, olie houden . Als het snijgereedschap van de Sense na het starten en ontgrendelen van de halfgasblokkering niet tot stilstand komt, moet de bowdenkabel met de stelschroef (afbeelding 10 -a) afgesteld worden. Daarna werkt de gashendel weer correct. Attentie! Verwondingsgevaar door draaiend snijgereedschap! „„ Bowdenkabels alleen bij uitgeschakelde motor afstellen „„ Werking alleen bij liggende Sense controleren Opslag „„ In geval van een langere opslag (tijdens de winter) de benzinetank legen „„ De benzinetank alleen in open lucht legen „„ De motor voor de opslag laten afkoelen 28 Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL Terug in bedrijf nemen Afvoer 1. Bougie verwijderen. Versleten machines niet afvoeren via het huisvuil! 2. Het startkoord snel doortrekken, om resterende olie uit de verbrandingskamer te vewijderen. 3. Bougie reinigen, elektrode-abstand controleren, desnoods vervangen. 4. De machine gebruiksklaar maken. De verpakking, de machine en de accessoires zijn samengesteld uit recycleerbaar materiaal, en moeten dienovereenkomstig worden afgevoerd. 5. De tank met het juiste mengsel brandstof-olie (50 : 1) vullen. Hulp bij storingen PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK HERSTELLING Motor start niet Verkeerde wijze van starten Lees de handleiding Motor start, maar loopt niet verder Verkeerde hefboomstand aan de choke Zet de hefboom op RUN Vuile, verkeerd ingestelde, of verkeerde bougie Bougie reinigen / instellen of vervangen Vuil brandstoffilter Filter vervangen Motor start, maar loopt niet met vol vermogen. Verkeerde hefboomstand aan de choke Zet de hefboom op RUN Vuil luchtfilter Filter reinigen of vervangen Motor loops sprongsgewijs Vuile, verkeerd ingestelde, of verkeerde bougie Bougie reinigen / instellen of vervangen Overdreven veel rook Verkkerd brandstofmengsel Het juiste brandstofmengsel gebruiken (verhouding 50:1) Bij storingen, die niet in deze tabel werden opgenomen of die u niet zelf kunt verhelpen,richt u zich tot de betrokken klantendienst. 474 218_a 29 D GB Sehr geehrter AL-KO Kunde, NL Dear AL-KO customer, die Bowdenzüge ihrer MotorThe Bowden cables of your sense sind werksseitig voreinge- strimmer are factory-adjusted. stellt. If the position of the “bike grip” Wird die Position des „Bike handle is significantly changed, Fahrradgriffs“ stark verändert, this can cause the Bowden kann es zur Verlängerung des cable to stretch, resulting in Bowdenzugs und damit zur malfunctioning of the throttle. Störung der Gashebelfunktion If the cutting head does not kommen. come to a standstill after the Kommt das Schneidwerkzeug strimmer has been started and der Sense nach Starten und the half throttle lock has been Entriegeln der Halbgassperre released, the Bowden cable nicht zum Stillstand, muss der must be adjusted by means of Bowdenzug mit der Einstellthe adjusting screw (Figure -a). schraube (Bild -a) nachgestellt Correct functioning of the throtwerden. tle is then assured once again. Anschließend ist wieder eine korrekte Funktion des Gashebels gewährleistet. Achtung! Verletzungsgefahr durch drehende Schneidwerkzeuge! „„ Bowdenzüge nur bei ausgeschaltetem Motor nachstellen „„ Funktion nur bei liegender Sense prüfen 230 Caution! Risk of injury from rotating cutting head! „„ Only adjust Bowden cables with the engine switched off. „„ Only check the function with the strimmer lying down. Geachte AL-KO klant, De bowdenkabels van uw Motorsense zijn in de fabriek ingesteld. Als u de positie van het „Bike handvat“ verandert, kan het zijn dat de bowdenkabel verlengd wordt waardoor de werking van de gashendel gestoord wordt. Als het snijgereedschap van de Sense na het starten en ontgrendelen van de halfgasblokkering niet tot stilstand komt, moet de bowdenkabel met de stelschroef (afbeelding -a) afgesteld worden. Daarna werkt de gashendel weer correct. Attentie! Verwondingsgevaar door draaiend snijgereedschap! „„ Bowdenkabels alleen bij uitgeschakelde motor afstellen „„ Werking alleen bij liggende Sense controleren AL-KO NL EG-conformiteitsverklaring Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen. Product Motortrimmer Serienummer G2302305 Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND Type BC 4535 II  EU-richtlijnen 2006/42/EG 2004/108/EG 2000/14/EG (13) 2002/88/EG Geluidsniveau gemeten / gegarandeerd BC 4535 II 109 / 113 dB(A)   Conformiteitsbeoordeling 2000 /14/EG bijlage V Gevolmachtigde Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND Geharmoniseerde normen ISO 11806:2009-01 ISO 14982:1998-09      Kötz, 2010-12-14 Antonio De Filippo, Managing Director Garantie Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garantieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht. Onze garantietoezegging geldt enkel bij: De garantie vervalt bij: „„ correcte behandeling van het apparaat „„ inachtneming van de bedieningshandleiding „„ gebruik van originele reserveonderdelen „„ pogingen tot reparatie van het apparaat „„ technische wijzigingen aan het apparaat „„ gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming (bijvoorbeeld bedrijfsmatig of gemeentelijk gebruik) Uitgesloten van de garantie zijn: „„ lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage „„ slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering┌──────┐  XXX XXX (X)  └──────┘ „„ verbrandingsmotoren – hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht. 242
/

Deze handleiding is ook geschikt voor