Skil 0740 AT Handleiding

Categorie
Elektrische heggenscharen
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

HEDGE CUTTER
0740 (F0150740..)
SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 09/11 2610Z02458
4825 BD Breda - The Netherlands
www.skileurope.com

ORIGINAL INSTRUCTIONS
5
NOTICE ORIGINALE
8
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
12

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING
16
BRUKSANVISNING I ORIGINAL
20

ORIGINAL BRUGSANVISNING
23
ORIGINAL BRUKSANVISNING
27

ALKUPERÄISET OHJEET
30
MANUAL ORIGINAL
34
MANUAL ORIGINAL
38
ISTRUZIONI ORIGINALI
41
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS
45

PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ
49

ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI
53

INSTRUKCJA ORYGINALNA
56

ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
60

ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
65

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
69

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE
73

ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
77

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE
82

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD
85

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD
89

IZVIRNA NAVODILA
92

ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND
96

ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
99

ORIGINALI INSTRUKCIJA
103

112

110
16
Technische Unterlagen bei: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
GERÄUSCH/VIBRATION
Gemessen gemäß EN 60745 beträgt der
Schalldruckpegel dieses Gerätes 80 dB(A) und der
Schalleistungspegel 100 dB(A) (Standardabweichung:
3 dB), und die Vibration 3,3 m/s² (Hand-Arm Methode;
Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
Gemessen gemäß 2000/14/EG liegt der garantierte
Schalleistungspegel LwA unter 103 dB(A)
(Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V)
Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem
standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie
kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem
anderen zu vergleichen und als vorläuge Beurteilung
der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs
für die angegebenen Anwendungszwecke
- die Verwendung des Werkzeugs für andere
Anwendungen oder mit anderem oder schlecht
gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe
erheblich erhöhen
- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist,
oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt
wird, können die Expositionsstufe erheblich
verringern
! schützen Sie sich vor den Auswirkungen der
Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des
Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und
organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Heggenschaar 0740
INTRODUCTIE
Deze machine is ontworpen voor het snoeien van heggen
en struiken en is uitsluitend bedoeld voor particulier
gebruik
Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
Lees deze handleiding aandachtig en bewaar hem
zodat u hem in de toekomst kunt raadplegen 3
Let met name op de veiligheidsinstructies en de
waarschuwingen; het niet in acht nemen hiervan
kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben
Controleer of de verpakking alle onderdelen bevat die
worden getoond in afbeelding 2
Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u
contact op met de dealer
TECHNISCHE SPECIFICATIES 1
MACHINE-ELEMENTEN 2
A Snoerhouder
B Schakelaar voorste greep
C Schakelaar achterste greep
D Snijmessen
E Beschermkap
F Bescherming snijbladpunt
G Ventilatie-openingen
H Opslagrail (schroeven niet meegeleverd)
J Mesafdekking
VEILIGHEID
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar
alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig
gebruik. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
“elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische
gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met
netsnoer) en op elektrische gereed-schappen voor gebruik
met een accu (zonder netsnoer).
1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING
a) Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrische gereedschap uit de
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over
het gereedschap verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) De aansluitstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat
een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om
het gereedschap te dragen of op te hangen of om de
stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en
bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de
war geraakte kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
17
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het
gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u
een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico van een
elektrische schok.
3) VEILIGHEID VAN PERSONEN
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van het elektrische
gereedschap. Gebruik het gereedschap niet
wanneer u moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan
tot ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en
altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke
beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het
risico van verwondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat
het elektrische gereedschap uitgeschakeld is
voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de
accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt
of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische
gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e) Probeer niet ver te reiken. Zorg ervoor dat u stevig
staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u
het gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen
door bewegende delen worden meegenomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u
zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten
en juist worden gebruikt. Het gebruik van een
stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische
gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu
uit het elektrische gereedschap voordat u het
gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het
gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap
niet gebruiken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben
gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
e) Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of
bewegende delen van het gereedschap correct
functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen
zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat
beschadigde delen repareren voordat u het
gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren,
inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze
aanwijzingen. Let daarbij op de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische
gereedschappen voor andere dan de voorziene
toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) SERVICE
a) Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee
wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES SPECIFIEK VOOR
HEGGENSCHAREN
VÓÓR GEBRUIK
Laat u zich vóór het eerste gebruik van de machine ook
praktisch over de bediening uitleg geven
Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder begrepen kinderen) met
fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder
toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten
aanzien van het gebruik van deze machine door een
persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
Zorg ervoor dat kinderen de machine niet als
speelgoed gebruiken
Laat de machine niet onbeheerd achter
Gebruik de machine uitsluitend bij daglicht of geschikt
kunstlicht
Snoei geen heggen die nat zijn
Gebruik de machine nooit met een defecte beschermkap
18
Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het
typeplaatje van de machine, overeenkomt met de
netspanning (met 230V of 240V aangeduide machines
kunnen ook op 220V aangesloten worden)
Controleer vóór elk gebruik de werking van de machine,
en laat deze in geval van een defect onmiddellijk
repareren door een erkende vakman; open zelf nooit de
machine
Controleer regelmatig het snoer en laat het door een
erkende vakman vervangen, indien beschadigd
Gebruik alleen een voor gebruik buitenshuis
goedgekeurd verlengsnoer met een waterdichte stekker
en contactstop
Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met
een capaciteit van 16 Ampère
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang dit als
het beschadigd is (het gebruik van ondeugdelijke
verlengsnoeren kan gevaarlijk zijn)
Wanneer de machine in een vochtige omgeving wordt
gebruikt, een lekstroombeveiliging gebruiken met een
uitschakelstroom van maximaal 30 mA
Controleer voorafgaand aan gebruik zorgvuldig het te
snoeien gebied en verwijder alle vreemde objecten die
vast kunnen komen te zitten in de snijbladen (zoals
stenen, spijkers, metaaldraad en metalen
plantensteunen)
TIJDENS GEBRUIK
Draag beschermende handschoenen, nauw sluitende
kleding en stevige schoenen
Gebruik de machine niet wanneer u blootsvoets bent of
sandalen draagt
Draag tijdens het gebruik altijd een broek met lange
pijpen en kleding met lange mouwen
Houd andere personen en dieren op een afstand van
5 meter wanneer u de machine gebruikt
Zorg voor een veilige houding bij het gebruik van de
machine (probeer niet overdreven ver te reiken, met
name wanneer u op een ladder of een steiger staat)
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
snijmessen, verwijder geen gesnoeid materiaal en
houd geen te snoeien materiaal vast terwijl de
messen bewegen, en zorg dat de schakelaar in de
uit-stand staat bij het verwijderen van vastgelopen
materiaal (een moment van onoplettendheid tijdens het
gebruik van de machine kan ernstig letsel tot gevolg
hebben)
Houd het (verleng)snoer weg van het snoeigebied
(tijdens het gebruik kan het snoer tussen struiken
verborgen zijn en per ongeluk door de snijmessen
worden doorgesneden)
Houd het elektrische gereedschap uitsluitend vast
aan de geïsoleerde greepvlakken voor het geval de
snijmessen contact maken met verborgen snoeren
of het eigen snoer (wanneer snijmessen in contact
komen met een onder spanning staand snoer, kunnen
ook de metalen delen van het elektrische gereedschap
onder spanning komen te staan, waardoor de gebruiker
een schok kan krijgen)
Trek niet aan het (verleng)snoer, rijd er niet overheen en
plet het snoer niet
Bescherm het (verleng)snoer tegen hitte, olie en scherpe
randen
In geval van electrische of mechanische storing, de
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken
NA GEBRUIK
Schakel de machine na gebruik altijd uit en haal de
stekker uit het stopcontact
Draag de machine aan de greep en met
uitgeschakelde snijmessen bij het vervoeren of
opslaan ervan en plaats altijd de snijmesafdekking
(juiste hantering van de machine verkleint het risico van
letsel door de snijmessen)
Berg de machine binnenshuis op in droge, afgesloten
ruimten, buiten het bereik van kinderen
UITLEG VAN SYMBOLEN OP MACHINE
3 Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik
4 Stel machine niet bloot aan regen
5 Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming
6 Haal de stekker direct uit het stopcontact als het (verleng)
snoer is beschadigd of tijdens het gebruik wordt
doorgesneden
7 Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig)
GEBRUIK
Snoerhouder 8
- haak de lus van het verlengsnoer door de houder A
(zie afbeelding)
- trek stevig aan het verlengsnoer om het vast te zetten
Veiligheidsschakelaar (tweehandig gebruik) 9
Voorkomt, dat de machine per ongeluk wordt aangezet
- zet de machine aan door zowel schakelaar B als
schakelaar C in te drukken
- schakel de machine uit door schakelaar B of
schakelaar C los te laten
Werken met de machine
! begin pas met snoeien als de motor draait
! snoei geen grondbedekkende planten om te
voorkomen dat aarde/zand de snijmessen D
beschadigen
! overbelast de machine niet door takken dikker
dan 14 mm te snoeien
- haal de machine weg van het snoeigebied voordat u
deze uitschakelt
! nadat de machine is uitgeschakeld, blijven de
snijmessen nog enkele seconden in beweging
Bescherming snijbladpunt F 2
- voorkomt, dat de machine een terugslag veroorzaakt
wanneer harde objecten worden geraakt (zoals
hekpalen of huismuren)
- beschermt de eindbladen tegen schade
Snoeien van heggen 0
- snoei eerst de zijkanten van de heg (van onder naar
boven) en vervolgens de bovenkant
- snoei de zijkant van een heg zodanig, dat deze aan de
bovenkant iets smaller wordt
- gebruik een handzaag of een snoeischaar voor het
afknippen van dikkere takken
Vasthouden en leiden van de machine
- houd de machine stevig met beide handen vast en
zorg ervoor, dat u stevig staat
! houd de machine tijdens het werk altijd vast bij
het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken) !
- geleid de machine voor u uit
19
- houd het verlengsnoer altijd weg van het werkgebied
- begin met snoeien in de buurt van het stopcontact en
werk vervolgens daarvandaan
TOEPASSINGSADVIES
Een heg snoeien op gelijk hoogteniveau
- maak een stuk touw op de gewenste hoogte vast
langs de lengte van de heg
- snoei de heg net boven dit touw
Aanbevolen snoeitijden (West-Europa)
- snoei bladverliezende heggen in juni en oktober
- snoei groenblijvende heggen in april en augustus
- snoei coniferen en andere snelgroeiende struiken van
mei tot oktober om de zes weken
ONDERHOUD / SERVICE
Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
Houd de machine, het snoer en de snijmessen schoon
! trek de stekker uit het stopcontact vóór het
reinigen
- maak het apparaat schoon met een vochtige doek
(gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen)
- reinig ventilatieopeningen G 2 regelmatig met een
borstel of met perslucht
- reinig de snijmessen na gebruik altijd zorgvuldig en vet
deze licht in
! draag handschoenen bij het hanteren of reinigen
van de snijmessen
Controleer de staat van de snijmessen en controleer op
losse bouten
Controleer regelmatig op versleten of beschadigde
onderdelen en laat deze zo nodig repareren/vervangen
De snijmessen slijpen
! haal de stekker uit het stopcontact voorafgaand
aan het slijpen
- slijp de snijmessen met een smalle, gladde vijl als een
vast object deze heeft beschadigd
- we raden u echter aan de snijmessen door een
specialist te laten slijpen
- vet de snijmessen in na het slijpen
Opslag @
- bevestig de opslagrail H stevig aan de muur met vier
schroeven (niet meegeleverd) en zorg dat deze
waterpas hangt
- gebruik de mesafdekking J bij opslag van de machine
- voor het opbergen van de machine de snijmessen
afvegen met een in olie gedrenkte doek om
roestvorming te voorkomen
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige
fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de
reparatie te worden uitgevoerd door een erkende
klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
- stuur de machine ongedemonteerd, samen met het
aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het
dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen
evenals de onderdelentekening van de machine vindt
u op www.skileurope.com)
PROBLEMEN OPLOSSEN
Hierna volgt een lijst van problemen, mogelijke oorzaken
en corrigerende handelingen (als u het probleem niet
kunt vaststellen en oplossen, neemt u contact op met de
dealer of het servicestation)
! schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u het probleem gaat
onderzoeken
Motor start niet of stopt plotseling
- stopcontact defect -> gebruik ander stopcontact
- stekker niet in stopcontact -> plaats stekker in
stopcontact
- verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer
De machine werkt soms wel/soms niet
- verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer
- interne bedrading defect -> neem contact op met
dealer/servicestation
- aan/uit-schakelaar defect -> neem contact op met
dealer/servicestation
Motor draait maar snijmessen bewegen niet
- interne fout -> neem contact op met dealer/
servicestation
Snijmessen heet
- snijmessen bot -> laat messen slijpen
- snijmessen hebben deuken -> laat messen controleren
- te veel wrijving als gevolg van gebrek aan
smeermiddel -> vet messen in
MILIEU
Geef electrisch gereedschap, accessoires en
verpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voor
EU-landen)
- volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude
electrische en electronische apparaten en de
toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving,
dient afgedankt electrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een
recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen
- symbool # zal u in het afdankstadium hieraan
herinneren
-CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten: EN 60745,
EN 61000, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen
van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2000/14/EG, 2011/65/EU
Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE),
4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011

Documenttranscriptie

HEDGE CUTTER 0740 (F0150740..) NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG 8 12 16 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING I ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING ORIGINAL BRUKSANVISNING 5 ORIGINAL INSTRUCTIONS 20 23 27 30 ALKUPERÄISET OHJEET MANUAL ORIGINAL MANUAL ORIGINAL ISTRUZIONI ORIGINALI EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS 34 38 41 45 PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI INSTRUKCJA ORYGINALNA ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 49 53 56 ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE 65 69 ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE ORIGINALNE UPUTE ZA RAD ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD IZVIRNA NAVODILA ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND 89 92 96 ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA ORIGINALI INSTRUKCIJA 77 82 85  73 99 103 112 110 60 www.skileurope.com SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 4825 BD  Breda - The Netherlands 09/11 2610Z02458 MACHINE-ELEMENTEN 2 • Technische Unterlagen bei: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL Arno van der Kloot Vice President Operations & Engineering A Snoerhouder B Schakelaar voorste greep C Schakelaar achterste greep D Snijmessen E Beschermkap F Bescherming snijbladpunt G Ventilatie-openingen H Opslagrail (schroeven niet meegeleverd) J Mesafdekking Jan Trommelen Approval Manager SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL 21.09.2011 VEILIGHEID GERÄUSCH/VIBRATION • Gemessen gemäß EN 60745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 80 dB(A) und der Schalleistungspegel 100 dB(A) (Standardabweichung: 3 dB), und die Vibration 3,3 m/s² (Hand-Arm Methode; Unsicherheit K = 1,5 m/s²) • Gemessen gemäß 2000/14/EG liegt der garantierte Schalleistungspegel LwA unter 103 dB(A) (Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V) • Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke - die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen - Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern ! schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf Heggenschaar INTRODUCTIE ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereed-schappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 0740 • Deze machine is ontworpen voor het snoeien van heggen en struiken en is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik • Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik • Lees deze handleiding aandachtig en bewaar hem zodat u hem in de toekomst kunt raadplegen 3 • Let met name op de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen; het niet in acht nemen hiervan kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben • Controleer of de verpakking alle onderdelen bevat die worden getoond in afbeelding 2 • Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u contact op met de dealer TECHNISCHE SPECIFICATIES 1 16 1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING a) Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden. b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen. 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID a) De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. c) Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok. b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. c) Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap. d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. e) Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) SERVICE a) Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok. f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok. 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden. b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen. c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden. d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden. e) Probeer niet ver te reiken. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen. g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof. 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES SPECIFIEK VOOR HEGGENSCHAREN VÓÓR GEBRUIK • Laat u zich vóór het eerste gebruik van de machine ook praktisch over de bediening uitleg geven • Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het gebruik van deze machine door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid • Zorg ervoor dat kinderen de machine niet als speelgoed gebruiken • Laat de machine niet onbeheerd achter • Gebruik de machine uitsluitend bij daglicht of geschikt kunstlicht • Snoei geen heggen die nat zijn • Gebruik de machine nooit met een defecte beschermkap 17 • In geval van electrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken NA GEBRUIK • Schakel de machine na gebruik altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact • Draag de machine aan de greep en met uitgeschakelde snijmessen bij het vervoeren of opslaan ervan en plaats altijd de snijmesafdekking (juiste hantering van de machine verkleint het risico van letsel door de snijmessen) • Berg de machine binnenshuis op in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen UITLEG VAN SYMBOLEN OP MACHINE 3 Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik 4 Stel machine niet bloot aan regen 5 Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming 6 Haal de stekker direct uit het stopcontact als het (verleng) snoer is beschadigd of tijdens het gebruik wordt doorgesneden 7 Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig) • Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine, overeenkomt met de netspanning (met 230V of 240V aangeduide machines kunnen ook op 220V aangesloten worden) • Controleer vóór elk gebruik de werking van de machine, en laat deze in geval van een defect onmiddellijk repareren door een erkende vakman; open zelf nooit de machine • Controleer regelmatig het snoer en laat het door een erkende vakman vervangen, indien beschadigd • Gebruik alleen een voor gebruik buitenshuis goedgekeurd verlengsnoer met een waterdichte stekker en contactstop • Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampère • Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang dit als het beschadigd is (het gebruik van ondeugdelijke verlengsnoeren kan gevaarlijk zijn) • Wanneer de machine in een vochtige omgeving wordt gebruikt, een lekstroombeveiliging gebruiken met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA • Controleer voorafgaand aan gebruik zorgvuldig het te snoeien gebied en verwijder alle vreemde objecten die vast kunnen komen te zitten in de snijbladen (zoals stenen, spijkers, metaaldraad en metalen plantensteunen) TIJDENS GEBRUIK • Draag beschermende handschoenen, nauw sluitende kleding en stevige schoenen • Gebruik de machine niet wanneer u blootsvoets bent of sandalen draagt • Draag tijdens het gebruik altijd een broek met lange pijpen en kleding met lange mouwen • Houd andere personen en dieren op een afstand van 5 meter wanneer u de machine gebruikt • Zorg voor een veilige houding bij het gebruik van de machine (probeer niet overdreven ver te reiken, met name wanneer u op een ladder of een steiger staat) • Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de snijmessen, verwijder geen gesnoeid materiaal en houd geen te snoeien materiaal vast terwijl de messen bewegen, en zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat bij het verwijderen van vastgelopen materiaal (een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de machine kan ernstig letsel tot gevolg hebben) • Houd het (verleng)snoer weg van het snoeigebied (tijdens het gebruik kan het snoer tussen struiken verborgen zijn en per ongeluk door de snijmessen worden doorgesneden) • Houd het elektrische gereedschap uitsluitend vast aan de geïsoleerde greepvlakken voor het geval de snijmessen contact maken met verborgen snoeren of het eigen snoer (wanneer snijmessen in contact komen met een onder spanning staand snoer, kunnen ook de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan, waardoor de gebruiker een schok kan krijgen) • Trek niet aan het (verleng)snoer, rijd er niet overheen en plet het snoer niet • Bescherm het (verleng)snoer tegen hitte, olie en scherpe randen GEBRUIK 18 • Snoerhouder 8 - haak de lus van het verlengsnoer door de houder A (zie afbeelding) - trek stevig aan het verlengsnoer om het vast te zetten • Veiligheidsschakelaar (tweehandig gebruik) 9 Voorkomt, dat de machine per ongeluk wordt aangezet - zet de machine aan door zowel schakelaar B als schakelaar C in te drukken - schakel de machine uit door schakelaar B of schakelaar C los te laten • Werken met de machine ! begin pas met snoeien als de motor draait ! snoei geen grondbedekkende planten om te voorkomen dat aarde/zand de snijmessen D beschadigen ! overbelast de machine niet door takken dikker dan 14 mm te snoeien - haal de machine weg van het snoeigebied voordat u deze uitschakelt ! nadat de machine is uitgeschakeld, blijven de snijmessen nog enkele seconden in beweging • Bescherming snijbladpunt F 2 - voorkomt, dat de machine een terugslag veroorzaakt wanneer harde objecten worden geraakt (zoals hekpalen of huismuren) - beschermt de eindbladen tegen schade • Snoeien van heggen 0 - snoei eerst de zijkanten van de heg (van onder naar boven) en vervolgens de bovenkant - snoei de zijkant van een heg zodanig, dat deze aan de bovenkant iets smaller wordt - gebruik een handzaag of een snoeischaar voor het afknippen van dikkere takken • Vasthouden en leiden van de machine - houd de machine stevig met beide handen vast en zorg ervoor, dat u stevig staat ! houd de machine tijdens het werk altijd vast bij het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken) ! - geleid de machine voor u uit PROBLEMEN OPLOSSEN • Hierna volgt een lijst van problemen, mogelijke oorzaken en corrigerende handelingen (als u het probleem niet kunt vaststellen en oplossen, neemt u contact op met de dealer of het servicestation) ! schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het probleem gaat onderzoeken ★ Motor start niet of stopt plotseling - stopcontact defect -> gebruik ander stopcontact - stekker niet in stopcontact -> plaats stekker in stopcontact - verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer ★ De machine werkt soms wel/soms niet - verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer - interne bedrading defect -> neem contact op met dealer/servicestation - aan/uit-schakelaar defect -> neem contact op met dealer/servicestation ★ Motor draait maar snijmessen bewegen niet - interne fout -> neem contact op met dealer/ servicestation ★ Snijmessen heet - snijmessen bot -> laat messen slijpen - snijmessen hebben deuken -> laat messen controleren - te veel wrijving als gevolg van gebrek aan smeermiddel -> vet messen in - houd het verlengsnoer altijd weg van het werkgebied - begin met snoeien in de buurt van het stopcontact en werk vervolgens daarvandaan TOEPASSINGSADVIES • Een heg snoeien op gelijk hoogteniveau - maak een stuk touw op de gewenste hoogte vast langs de lengte van de heg - snoei de heg net boven dit touw • Aanbevolen snoeitijden (West-Europa) - snoei bladverliezende heggen in juni en oktober - snoei groenblijvende heggen in april en augustus - snoei coniferen en andere snelgroeiende struiken van mei tot oktober om de zes weken ONDERHOUD / SERVICE • Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik • Houd de machine, het snoer en de snijmessen schoon ! trek de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen - maak het apparaat schoon met een vochtige doek (gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen) - reinig ventilatieopeningen G 2 regelmatig met een borstel of met perslucht - reinig de snijmessen na gebruik altijd zorgvuldig en vet deze licht in ! draag handschoenen bij het hanteren of reinigen van de snijmessen • Controleer de staat van de snijmessen en controleer op losse bouten • Controleer regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen en laat deze zo nodig repareren/vervangen • De snijmessen slijpen ! haal de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan het slijpen - slijp de snijmessen met een smalle, gladde vijl als een vast object deze heeft beschadigd - we raden u echter aan de snijmessen door een specialist te laten slijpen - vet de snijmessen in na het slijpen • Opslag @ - bevestig de opslagrail H stevig aan de muur met vier schroeven (niet meegeleverd) en zorg dat deze waterpas hangt - gebruik de mesafdekking J bij opslag van de machine - voor het opbergen van de machine de snijmessen afvegen met een in olie gedrenkte doek om roestvorming te voorkomen • Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen - stuur de machine ongedemonteerd, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdelentekening van de machine vindt u op www.skileurope.com) MILIEU • Geef electrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voor EU-landen) - volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude electrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt electrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen - symbool # zal u in het afdankstadium hieraan herinneren -CONFORMITEITSVERKLARING • Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60745, EN 61000, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU • Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL Arno van der Kloot Vice President Operations & Engineering Jan Trommelen Approval Manager SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL 21.09.2011 19
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Skil 0740 AT Handleiding

Categorie
Elektrische heggenscharen
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor