Perel GZB7 Handleiding

Categorie
Tenten
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

GZB7
15/12/2011 ©Velleman nv
7
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1. Inleiding
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd
het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsinstructies
Volg de instructies in de handleiding zorgvuldig na om kwetsuren aan vingers/handen
te vermijden.
Het opstellen en het afbreken van de zonnetent gebeurt best met twee personen.
Stel de tent op en breek opnieuw af bij gunstige weersomstandigheden. Gebruik de
zonnetent nooit bij te veel wind.
Het dekzeil van deze zonnetent is brandbaar. Maak geen vuur of houd geen barbecue
onder of dicht bij de zonnetent.
Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de
gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze
handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die
hier rechtstreeks verband mee houden.
Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
3. Algemene richtlijnen
Bescherm de tent tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens het opstellen en het afbreken.
Gebruik de tent enkel waarvoor zij gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
Laat een vochtig dekzeil eerst volledig drogen alvorens de tent op te bergen. Een vochtig dekzeil
is de ideale kweekvijver voor schimmels die op hun beurt de natuurlijke vezels en de coating
aantasten.
4. Eigenschappen
opvouwbaar, eenvoudig op te stellen en af te breken
Dekzeil in 210D oxfordstof met PU-coating
geleverd in een stevige draaghoes
5. Opstellen van de zonnetent
Raadpleeg de figuren op pagina 3 van deze handleiding.
1. Kies een geschikte plaats voor uw zonnetent. Verwijder de tent uit de opbergzak en plaats de
tent op de poten. Neem elk twee poten vast en vouw zo ver mogelijk open.
2. Houd nu elk een tegenoverliggende poot vast en vouw verder open. Het vergrendelstuk
schuift over de poot. Ga voorzichtig te werk om kwetsuren aan vingers/handen te vermijden.
3. Klik het dekzeil nu aan elke poot vast: plaats een hand bovenaan de poot en duw het
vergrendelstuk omhoog tot het in de poot klikt. Doe dit voor de vier poten.
4. Houd elk een poot aan dezelfde kant van de tent vast. Houd het onderste gedeelte van de
poot tegen met uw voet en til de tent lichtjes op zodat het onderste gedeelte van de poot uit
de poot schuift. Klik vast. Doe dit voor de vier poten.
Plaats de poten zodat de tent een vierkant vormt. Vouw de klittenband onderaan het dekzeil
rondom het frame.
Bevestig de vier hoeken van het dekzeil aan de voet van elke poot.
Indien gewenst kunt u de tent verstevigen door elke poot met een haring en tui (meegeleverd)
in de grond vast te zetten.
6. Afbreken van de zonnetent
Raadpleeg de figuren op pagina 3 van deze handleiding.
Verwijder de tui en de haringen indien u die gebruikt hebt.
5. Houd elk een poot aan dezelfde kant van de tent vast. Druk samen de vergrendelknop in en
schuif het onderste gedeelte van de poot in het bovenste gedeelte. Doe dit voor de vier
poten.
GZB7
15/12/2011 ©Velleman nv
8
6. Ontgrendel het dekzeil aan elke poot: schuif het vergrendelstuk lichtjes naar boven en druk
de vergrendelknop in. Schuif het vergrendelstuk nu volledig naar beneden. Doe dit voor de
vier poten.
7. Houd nu elk een tegenoverliggende poot vast en vouw de tent dicht. Schud de tent lichtjes
om het dichtvouwen te vergemakkelijken. Het vergrendelstuk schuift over de poot. Ga
voorzichtig te werk om kwetsuren aan vingers/handen te vermijden.
8. Til de tent lichtjes op en sluit het dekzeil volledig.
Laat een vochtig dekzeil eerst volledig drogen alvorens de tent op te bergen.
7. Technische specificaties
aluminium poten 25 x 25/20 x 20 mm - dikte 0,8 mm
stalen dakwerk met poedercoating 10 x 18 mm - dikte 0,9 mm
max. hoogte 2,50 m
dekzeil 210D oxfordstof met PU-coating
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor
schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product en de meest recente versie van deze handleiding,
zie www.perel.eu
.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te
kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de rechthebbende.
MANUAL DEL USUARIO
1. Introducción
¡Gracias por haber comprado el GZB7! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de
usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con
su distribuidor.
2. Instrucciones de seguridad
Siga cuidadosamente las instrucciones de este manual del usuario para evitar
lesiones causadas por piezas móviles. Monte y desmonte el cenador con otra persona.
Monte y desmonte el cenador en condiciones meteorológicas favorables. Nunca utilice
el cenador si hay mucho viento.
La lona es inflamable. Nunca encienda un fuego ni una barbacoa bajo o cerca del
cenador.
Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los
daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su
garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
3. Normas generales
No agite el cenador. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
Utilice sólo el cenador para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la
garantía completamente.
Asegúrese de que el cenador esté completamente seco antes de almacenarlo. Una lona húmeda
puede causar moho que podría dañar las fibras y la tela.
Velleman® Service and Quality Warranty
Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and
distributes its products in more than 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in
the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through
an extra quality check, both by an internal quality department and by
specialized external organisations. If, all precautionary measures
notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our
warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for
EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on production
flaws and defective material as from the original date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or
to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and
a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses
are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of
the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date
of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase
price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw
occurred in the second year after the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by
oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well
as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as
batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc. …;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper
handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the
manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the
article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the
article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the
article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a
third party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer,
solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed
with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and
check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article
for repair. Note that returning a non-defective article can also involve
handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.
The above enumeration is subject to modification according to the
article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld en verdeelt
in meer dan 85 landen.
Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de
wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door
externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen
toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze
waarborg (zie waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor
Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24
maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een
artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn,
kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een
gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of
volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of
terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van
een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend
product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij
ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt
aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en
door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor
eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te
worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen,
aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of
gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het
apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door
derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-
verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke
aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de
originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of
er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar
behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd
besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor
controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden
naargelang de aard van het product (zie handleiding van het
betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Velleman® jouit d’une expérience de plus de 35 ans dans le monde de
l’électronique avec une distribution dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à
des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la qualité,
nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service
qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les conditions de
garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand
public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de
production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d’un
article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent disproportionnés,
Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou
à rembourser la totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il
vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement
complet du prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat
et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix
d’achat ou le remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut
après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison (p.ex.
dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté…) et
provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et
une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un
remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en
caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident,
d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de l’appareil
contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale, professionnelle ou
collective de l’appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors
d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit
dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans un
conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans
l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers
Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être dûment
conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec mention du
défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles,
etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui
s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet d’une note de frais à
charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l’objet
de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation
selon le type de l’article et être mentionnée dans la notice d’emploi.
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt
seine Produkte in über 85 Ländern.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten
werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle

Documenttranscriptie

GZB7 GEBRUIKERSHANDLEIDING 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. 2. Veiligheidsinstructies Volg de instructies in de handleiding zorgvuldig na om kwetsuren aan vingers/handen te vermijden. Het opstellen en het afbreken van de zonnetent gebeurt best met twee personen. Stel de tent op en breek opnieuw af bij gunstige weersomstandigheden. Gebruik de zonnetent nooit bij te veel wind. Het dekzeil van deze zonnetent is brandbaar. Maak geen vuur of houd geen barbecue onder of dicht bij de zonnetent.     Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken. Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie. De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging. 3. Algemene richtlijnen    Bescherm de tent tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens het opstellen en het afbreken. Gebruik de tent enkel waarvoor zij gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie. Laat een vochtig dekzeil eerst volledig drogen alvorens de tent op te bergen. Een vochtig dekzeil is de ideale kweekvijver voor schimmels die op hun beurt de natuurlijke vezels en de coating aantasten. 4. Eigenschappen    opvouwbaar, eenvoudig op te stellen en af te breken Dekzeil in 210D oxfordstof met PU-coating geleverd in een stevige draaghoes 5. Opstellen van de zonnetent Raadpleeg de figuren op pagina 3 van deze handleiding.    1. Kies een geschikte plaats voor uw zonnetent. Verwijder de tent uit de opbergzak en plaats de tent op de poten. Neem elk twee poten vast en vouw zo ver mogelijk open. 2. Houd nu elk een tegenoverliggende poot vast en vouw verder open. Het vergrendelstuk schuift over de poot. Ga voorzichtig te werk om kwetsuren aan vingers/handen te vermijden. 3. Klik het dekzeil nu aan elke poot vast: plaats een hand bovenaan de poot en duw het vergrendelstuk omhoog tot het in de poot klikt. Doe dit voor de vier poten. 4. Houd elk een poot aan dezelfde kant van de tent vast. Houd het onderste gedeelte van de poot tegen met uw voet en til de tent lichtjes op zodat het onderste gedeelte van de poot uit de poot schuift. Klik vast. Doe dit voor de vier poten. Plaats de poten zodat de tent een vierkant vormt. Vouw de klittenband onderaan het dekzeil rondom het frame. Bevestig de vier hoeken van het dekzeil aan de voet van elke poot. Indien gewenst kunt u de tent verstevigen door elke poot met een haring en tui (meegeleverd) in de grond vast te zetten. 6. Afbreken van de zonnetent Raadpleeg de figuren op pagina 3 van deze handleiding.  Verwijder de tui en de haringen indien u die gebruikt hebt. 5. Houd elk een poot aan dezelfde kant van de tent vast. Druk samen de vergrendelknop in en schuif het onderste gedeelte van de poot in het bovenste gedeelte. Doe dit voor de vier poten. 15/12/2011 7 ©Velleman nv  GZB7 6. Ontgrendel het dekzeil aan elke poot: schuif het vergrendelstuk lichtjes naar boven en druk de vergrendelknop in. Schuif het vergrendelstuk nu volledig naar beneden. Doe dit voor de vier poten. 7. Houd nu elk een tegenoverliggende poot vast en vouw de tent dicht. Schud de tent lichtjes om het dichtvouwen te vergemakkelijken. Het vergrendelstuk schuift over de poot. Ga voorzichtig te werk om kwetsuren aan vingers/handen te vermijden. 8. Til de tent lichtjes op en sluit het dekzeil volledig. Laat een vochtig dekzeil eerst volledig drogen alvorens de tent op te bergen. 7. Technische specificaties aluminium poten 25 x 25/20 x 20 mm - dikte 0,8 mm stalen dakwerk met poedercoating 10 x 18 mm - dikte 0,9 mm max. hoogte 2,50 m dekzeil 210D oxfordstof met PU-coating Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de meest recente versie van deze handleiding, zie www.perel.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. © AUTEURSRECHT Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. MANUAL DEL USUARIO 1. Introducción ¡Gracias por haber comprado el GZB7! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. 2. Instrucciones de seguridad Siga cuidadosamente las instrucciones de este manual del usuario para evitar lesiones causadas por piezas móviles. Monte y desmonte el cenador con otra persona. Monte y desmonte el cenador en condiciones meteorológicas favorables. Nunca utilice el cenador si hay mucho viento. La lona es inflamable. Nunca encienda un fuego ni una barbacoa bajo o cerca del cenador.     Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo. 3. Normas generales    No agite el cenador. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación. Utilice sólo el cenador para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente. Asegúrese de que el cenador esté completamente seco antes de almacenarlo. Una lona húmeda puede causar moho que podría dañar las fibras y la tela. 15/12/2011 8 ©Velleman nv Velleman® Service and Quality Warranty Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions). General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU): • All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase. • Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion. You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery. • Not covered by warranty: - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits; - frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list); - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc. …; - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer’s instructions; - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally); - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article; - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®. • Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description. • Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs. • Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs. • The above conditions are without prejudice to all commercial warranties. The above enumeration is subject to modification according to the article (see article’s manual). Velleman® service- en kwaliteitsgarantie - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand). - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat. - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®. • Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij. • Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden. • Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden. • Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product). Garantie de service et de qualité Velleman® Velleman® jouit d’une expérience de plus de 35 ans dans le monde de l’électronique avec une distribution dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie). Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l’UE) : • tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ; • si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d’un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans. • sont par conséquent exclus : - tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison (p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ; - tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ; - tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ; - out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de l’appareil contraire aux prescriptions du fabricant ; - tout dommage à cause d’une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ; - tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ; - tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé. - toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie. • toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être dûment conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec mention du défaut) ; • tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet d’une note de frais à charge du consommateur ; • une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l’objet de frais de transport ; • toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées. La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l’article et être mentionnée dans la notice d’emploi. Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld en verdeelt in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden). Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie): • Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. • Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar. • Valt niet onder waarborg: - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving. - verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst). - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, Velleman® Service- und Qualitätsgarantie natuurrampen, enz. Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of seine Produkte in über 85 Ländern. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant. gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle
1 / 1

Perel GZB7 Handleiding

Categorie
Tenten
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor