Braun CafHouse Pure KF 550 Handleiding

Categorie
Auto's
Type
Handleiding
13
Nederlands
Onze produkten voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij hopen dat u veel
plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun apparaat.
Let op
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door
voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke of
mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken
onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor
hun veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit
apparaat buiten bereik van kinderen te houden.
Controleer of het voltage op het lichtnet overeenkomt
met het voltage die op het type-plaatje onder het
apparaat staat.
Vermijd aanraking van de hete delen, in het bijzonder
de warmhoudplaat. Zorg ervoor dat het snoer nooit in
aanraking komt met de warmhoudplaat.
Zet de glazen kan nooit op andere verwarmde
oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten
etc.).
Plaats de glazen kan nooit in de magnetron.
Indien u twee keer na elkaar koffie zet, laat de
koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten
afkoelen (het apparaat uitzetten). Indien u niet wacht,
kan er stoom ontstaan wanneer u koud water in het
waterreservoir giet.
De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle
veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische
apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen
alleen worden uitgevoerd door deskundig service-
personeel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk
kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker
verwonden.
Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huis-
houdelijk bestemde hoeveelheden.
Gebruik altijd koud water om koffie te zetten.
Maximum aantal kopjes
10 kopjes (125 ml elk)
Beschrijving
· Snoer/snoeropbergruimte
Ruimte-opvulstuk
# Waterniveau indicator
$ Waterreservoir
% Waterfilter (niet inclusief bij model KF 500 / KF 510;
kan apart worden aangeschaft)
& Waterfilter vervangingsindicator
Á Drukknop voor openen filterhouder
Ë Filterhouder met druppelstop
È Warmhoudplaat
Í Aan/uit schakelaar
Aan =
Uit =
{ Glazen kan met deksel
I Het in gebruik nemen
Het waterfilter plaatsen
(niet inclusief bij model KF 500 / KF 510; kan apart
worden aangeschaft)
1. Haal het waterfilter
% uit de verpakking.
2. Verwijder het ruimte-opvulstuk
uit het water-
reservoir.
3. Plaats het waterfilter. (Bewaar het ruimte-opvulstuk
omdat het weer aangebracht dient te worden als het
waterfilter wordt verwijderd.)
4. Het waterfilter dient iedere twee maanden vervangen
te worden. Om u hieraan te herinneren, kunt u de
waterfilter vervangingsindicator
& op de maand
zetten waarin het filter vervangen dient te worden.
N.B.
Indien u de koffezetter voor de eerste keer
gebruikt of
nadat het apparaat lange tijd niet is gebruikt of nadat er
een nieuw waterfilter is geplaatst, dient u eerst het
apparaat met de maximale hoeveelheid koud water te
laten doorstromen, zonder
het koffiefilter met koffie te
vullen.
II Koffie zetten
Vul het reservoir met vers, koud water, druk op de knop
Á om de filterhouder te openen, plaats een filter No. 4,
doe gemalen koffie in het filter, plaats de kan op de
warmhoudplaat en schakel de koffiezetter aan. Voor
meer gemak, kan de filterhouder eenvoudig verwijderd
worden uit het apparaat tijdens het vullen of weggooien
van de koffie. De druppelstop voorkomt druppelen
wanneer de kan wordt weggenomen om koffie in te
schenken voordat de koffie helemaal is doorgelopen.
De kan dient meteen te worden teruggeplaatst op de
warmhoudplaat om het overstromen van de filterhouder
te voorkomen.
Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut. De hoeveelheid
gezette koffie in de kan zal minder zijn als in eerste
instantie aangegeven door de waterniveuau-indicator
omdat een deel van het water wordt vastgehouden door
de koffie in het filter.
Model KF 550
is voorzien van een automatische uit-
schakeling (auto-off). Wanneer de koffiezetter langer dan
max. twee uur aanstaat, zal deze automatisch uitge-
schakeld worden.
III Waterfilter
Het waterfilter verbetert de smaak van de koffie door het
verwijderen van chloor, smaakjes en geuren en kalk-
deeltjes. Wanneer het filter regelmatig wordt vervangen
(iedere twee maanden), zorgt deze niet alleen voor een
betere smaak van de koffie, maar ook voor een langere
levensduur van uw koffiezetter door het voorkomen van
verkalking. Braun waterfilters zijn verkrijgbaar bij uw
winkelier en bij het Braun service centre.
IV Schoonmaken
Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stop-
contact trekken. Reinig de koffiezetter nooit onder stro-
mend water en dompel hem nooit onder water; gebruik
alleen een vochtige doek. Alle verwijderbare onderdelen
zijn vaatwasmachine bestendig.
V Ontkalken (zonder afbeelding)
Indien uw leidingwater hard is en u het apparaat zonder
waterfilter gebruikt, dient het regelmatig te worden
3104391_KF500_4-34 Seite 13 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
14
ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het regelmatig
vervangt, dan hoeft u normaal gesproken niet te
ontkalken. Echter als de zettijd langer wordt dan
normaal, dient het apparaat toch ontkalkt te worden.
Belan
grijk: vervang het waterfilter door het ruimte-
opvulstuk voordat u het apparaat gaat ontkalken.
U kunt een in de winkel verkrijgbaar ontkalkings-
middel gebruiken mits het middel het aluminium niet
aantast.
Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel op.
Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, totdat de
normale zettijd per kopje is bereikt.
Laat de maximale hoeveelheid koud water minimaal
twee keer door het apparaat lopen zodat alle
ontkalkingsresten uit het apparaat zijn verdwenen.
Tips voor de beste resultaten
Deze koffiezetter is ontworpen om koffie met een
maximaal aroma te zetten. Daarom adviseert Braun:
Gebruik alleen verse gemalen koffie.
Bewaar koffie op een koele, droge en donkere plaats
(bijv. koelkast) in een luchtdichte bewaardoos.
Gebruik alleen Braun waterfilters en vervang deze
iedere twee maanden bij regelmatig gebruik.
Reinig en ontkalk uw koffiezetter regelmatig zoals
aangegeven in delen IV and V.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de
EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij
door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen
van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of
waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie
vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet
og design. Vi håber, du vil blive glad for dit nye Braun
produkt.
Vigtigt
Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn
eller svagelige personer uden overvågning af en
person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt
anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for
børn.
For du sætter ledningen i stikkontakten, bedes du
checke, at spændingen svarer overens med den
spænding, der er trykt i bunden af maskinen.
Undgå berøring med varme overflader, specielt
varmepladen. Ledningen må aldrig komme i kontakt
med varmepladen.
Sæt aldrig kanden på andre varme overflader (f.eks.
komfur, varmeplader etc.).
Glaskanden tåler ikke mikrobølgeovn.
Før du begynder at lave en ny kande kaffe, skal
kaffemaskinen køle af i ca. 5 min. (sluk for apparatet),
ellers kan der udvikles damp ved påfyldning af koldt
vand.
Brauns elektriske apparater opfylder relevante
sikkerhedsstandarder. Reparationer (incl. udskiftning
af ledning) må kun foretages af autoriserede fagfolk.
Ved forkert udførte/mangelfulde reparationer kan
brugeren risikere at komme til skade.
Dette apparat er konstrueret til brug i en normal
husholdning.
Brug altid koldt vand.
Max. antal kopper
10 kopper (à 125 ml)
Beskrivelse
· Ledning/ledningsgemme
Rumdeler
# Vandstandsmåler
$ Vandbeholder
% Vandfilter (leveres ikke med model KF 500/KF 510;
kan købes separat)
& Indikator for udskiftning af vandfilter
Á Trykknap til svingbart filterholder
Ë Filterholder med drypstop
È Varmeplade
Í Tænd/sluk knap
On = tænd
Off = sluk
{ Kande
I Klargøring af maskinen
Isætning af vandfilter
(leveres ikke med model KF 500/KF 510; kan købes
separat)
1. Pak vandfilteret ud
%.
2. Fjern rumdeleren
fra vandbeholderen.
3. Isæt vandfilteret. (Husk at gemme rumdeleren, da det
skal installeres i vandbeholderen hver gang
vandfilteret fjernes).
3104391_KF500_4-34 Seite 14 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10

Documenttranscriptie

3104391_KF500_4-34 Seite 13 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10 Nederlands Onze produkten voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun apparaat. Let op Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. • • • • • • • • • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van kinderen te houden. Controleer of het voltage op het lichtnet overeenkomt met het voltage die op het type-plaatje onder het apparaat staat. Vermijd aanraking van de hete delen, in het bijzonder de warmhoudplaat. Zorg ervoor dat het snoer nooit in aanraking komt met de warmhoudplaat. Zet de glazen kan nooit op andere verwarmde oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten etc.). Plaats de glazen kan nooit in de magnetron. Indien u twee keer na elkaar koffie zet, laat de koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten afkoelen (het apparaat uitzetten). Indien u niet wacht, kan er stoom ontstaan wanneer u koud water in het waterreservoir giet. De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig servicepersoneel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden. Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huishoudelijk bestemde hoeveelheden. Gebruik altijd koud water om koffie te zetten. Maximum aantal kopjes 10 kopjes (125 ml elk) Beschrijving · ‚ # $ % & Á Ë È Í { Snoer/snoeropbergruimte Ruimte-opvulstuk Waterniveau indicator Waterreservoir Waterfilter (niet inclusief bij model KF 500 / KF 510; kan apart worden aangeschaft) Waterfilter vervangingsindicator Drukknop voor openen filterhouder Filterhouder met druppelstop Warmhoudplaat Aan/uit schakelaar Aan = Uit = Glazen kan met deksel 1. Haal het waterfilter % uit de verpakking. 2. Verwijder het ruimte-opvulstuk ‚ uit het waterreservoir. 3. Plaats het waterfilter. (Bewaar het ruimte-opvulstuk omdat het weer aangebracht dient te worden als het waterfilter wordt verwijderd.) 4. Het waterfilter dient iedere twee maanden vervangen te worden. Om u hieraan te herinneren, kunt u de waterfilter vervangingsindicator & op de maand zetten waarin het filter vervangen dient te worden. N.B. Indien u de koffezetter voor de eerste keer gebruikt of nadat het apparaat lange tijd niet is gebruikt of nadat er een nieuw waterfilter is geplaatst, dient u eerst het apparaat met de maximale hoeveelheid koud water te laten doorstromen, zonder het koffiefilter met koffie te vullen. II Koffie zetten Vul het reservoir met vers, koud water, druk op de knop Á om de filterhouder te openen, plaats een filter No. 4, doe gemalen koffie in het filter, plaats de kan op de warmhoudplaat en schakel de koffiezetter aan. Voor meer gemak, kan de filterhouder eenvoudig verwijderd worden uit het apparaat tijdens het vullen of weggooien van de koffie. De druppelstop voorkomt druppelen wanneer de kan wordt weggenomen om koffie in te schenken voordat de koffie helemaal is doorgelopen. De kan dient meteen te worden teruggeplaatst op de warmhoudplaat om het overstromen van de filterhouder te voorkomen. Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut. De hoeveelheid gezette koffie in de kan zal minder zijn als in eerste instantie aangegeven door de waterniveuau-indicator omdat een deel van het water wordt vastgehouden door de koffie in het filter. Model KF 550 is voorzien van een automatische uitschakeling (auto-off). Wanneer de koffiezetter langer dan max. twee uur aanstaat, zal deze automatisch uitgeschakeld worden. III Waterfilter Het waterfilter verbetert de smaak van de koffie door het verwijderen van chloor, smaakjes en geuren en kalkdeeltjes. Wanneer het filter regelmatig wordt vervangen (iedere twee maanden), zorgt deze niet alleen voor een betere smaak van de koffie, maar ook voor een langere levensduur van uw koffiezetter door het voorkomen van verkalking. Braun waterfilters zijn verkrijgbaar bij uw winkelier en bij het Braun service centre. IV Schoonmaken Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact trekken. Reinig de koffiezetter nooit onder stromend water en dompel hem nooit onder water; gebruik alleen een vochtige doek. Alle verwijderbare onderdelen zijn vaatwasmachine bestendig. I Het in gebruik nemen Het waterfilter plaatsen (niet inclusief bij model KF 500 / KF 510; kan apart worden aangeschaft) V Ontkalken (zonder afbeelding) Indien uw leidingwater hard is en u het apparaat zonder waterfilter gebruikt, dient het regelmatig te worden 13 3104391_KF500_4-34 Seite 14 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10 ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het regelmatig vervangt, dan hoeft u normaal gesproken niet te ontkalken. Echter als de zettijd langer wordt dan normaal, dient het apparaat toch ontkalkt te worden. Belangrijk: vervang het waterfilter door het ruimteopvulstuk voordat u het apparaat gaat ontkalken. • • • • U kunt een in de winkel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel gebruiken mits het middel het aluminium niet aantast. Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel op. Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, totdat de normale zettijd per kopje is bereikt. Laat de maximale hoeveelheid koud water minimaal twee keer door het apparaat lopen zodat alle ontkalkingsresten uit het apparaat zijn verdwenen. Dansk Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet og design. Vi håber, du vil blive glad for dit nye Braun produkt. Vigtigt Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug. • • • Tips voor de beste resultaten Deze koffiezetter is ontworpen om koffie met een maximaal aroma te zetten. Daarom adviseert Braun: • Gebruik alleen verse gemalen koffie. • Bewaar koffie op een koele, droge en donkere plaats (bijv. koelkast) in een luchtdichte bewaardoos. • Gebruik alleen Braun waterfilters en vervang deze iedere twee maanden bij regelmatig gebruik. • Reinig en ontkalk uw koffiezetter regelmatig zoals aangegeven in delen IV and V. • • • • Wijzigingen voorbehouden. Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings richtlijn 2006/95. Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. • • Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn. For du sætter ledningen i stikkontakten, bedes du checke, at spændingen svarer overens med den spænding, der er trykt i bunden af maskinen. Undgå berøring med varme overflader, specielt varmepladen. Ledningen må aldrig komme i kontakt med varmepladen. Sæt aldrig kanden på andre varme overflader (f.eks. komfur, varmeplader etc.). Glaskanden tåler ikke mikrobølgeovn. Før du begynder at lave en ny kande kaffe, skal kaffemaskinen køle af i ca. 5 min. (sluk for apparatet), ellers kan der udvikles damp ved påfyldning af koldt vand. Brauns elektriske apparater opfylder relevante sikkerhedsstandarder. Reparationer (incl. udskiftning af ledning) må kun foretages af autoriserede fagfolk. Ved forkert udførte/mangelfulde reparationer kan brugeren risikere at komme til skade. Dette apparat er konstrueret til brug i en normal husholdning. Brug altid koldt vand. Max. antal kopper 10 kopper (à 125 ml) Beskrivelse Garantie Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende serviceafdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen. Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre. Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt. 14 · ‚ # $ % & Á Ë È Í { Ledning/ledningsgemme Rumdeler Vandstandsmåler Vandbeholder Vandfilter (leveres ikke med model KF 500/KF 510; kan købes separat) Indikator for udskiftning af vandfilter Trykknap til svingbart filterholder Filterholder med drypstop Varmeplade Tænd/sluk knap On = tænd Off = sluk Kande I Klargøring af maskinen Isætning af vandfilter (leveres ikke med model KF 500/KF 510; kan købes separat) 1. Pak vandfilteret ud %. 2. Fjern rumdeleren ‚ fra vandbeholderen. 3. Isæt vandfilteret. (Husk at gemme rumdeleren, da det skal installeres i vandbeholderen hver gang vandfilteret fjernes).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Braun CafHouse Pure KF 550 Handleiding

Categorie
Auto's
Type
Handleiding