Ryobi EID750RS Handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
boormachines
Model
EID750RS
Type
Handleiding
16
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag gehoorbeschermers wanneer u een
klopboormachine gebruikt. Het lawaai kan namelijk
gehoorverlies veroorzaken.
Gebruik de hulphandgreep die bij het apparaat
is meegeleverd. Als u de macht over het apparaat
verliest, kan dat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde
handvaten vast wanneer u een handeling
uitvoert waarbij het snijaccessoire in contact
kan komen met verborgen bekabeling of de
eigen stroomkabel. Wanneer het snijaccessoire in
contact komt met een stroomkabel onder spanning
kunnen blootgestelde metalen onderdelen van het
gereedschap eveneens onder spanning komen te
staan waardoor de bedienen geëlektrocuteerd kan
worden.
PRODUCTGEGEVENS
EID750RS
Spanning 230V 50 Hz
Spanwijdte boorhouder
13 mm (1/2”)
Boorcapaciteit
hout 32 mm
staal 13 mm
beton 13 mm
Opgenomen vermogen
750 W
Toerental bij nullast 0 - 2,800 tpm
Aantal slagen per minuut
0 - 45,000 tpm
Nettogewicht 2.26 kg
OVERZICHT
1. Aan/uit-schakelaar
2. Links/rechtskeuzeschakelaar
3. Sleutelloze boorhouder
4. Variabele snelheidskeuzeschakelaar
5. Vergrendelknop
6. Boormoduskeuzeknop
7. Dieptemeter
8. Hulphandgreep
9. Boorstift (niet inbegrepen)
10. Luchtinlaten
11. Live Tool Indicator
12. Boorhouder aanspannen
13. Boorhouder lossen
14. Handvat aanspannen
15. Handvat lossen
STANDAARDACCESSOIRES
Bijkomend handvat en dieptemeter.
WERKING
TOEPASSINGEN
(Gebruik enkel voor onderstaande doeleinden
Het boren van hout, materiaal en harshout.
Het boren in beton (enkel klopboren)
Het boren van metaal: staal, koper, bladaluminium,
inox en buizen.
SCHAKELAAR
Zie figuren 1 & 3
Dit toestel kan worden gestart en stilgelegd door de
aan/uit-schakelaar (1) in te drukken en los te laten.
De snelheid kan worden geregeld via de kracht die op
de trekker wordt uitgeoefend.
De maximumsnelheid van de boor kan op
verschillende snelheden worden ingesteld a.h.v. de
variabele snelheidskeuzeschakelaar (4).
Voor ononderbroken gebruik, drukt u op de
vergrendelknop (5) terwijl u de aan/uit-schakelaar
ingedrukt houdt. Druk opnieuw op de knop om de
vergrendeling op te heffen.
DRAAIRICHTING OMKEREN
Zie figuur 2
Om de draairichting te wijzingen, legt u het toestel stil
en drukt u op de links/rechtskeuzeschakelaar (2).
Wanneer de keuzeschakelaar links wordt ingedrukt,
draait de boorstift in wijzerzin, gezien vanaf het
handvat op het einde van het toestel.
Wanneer de keuzeschakelaar rechts wordt ingedrukt,
draait de boorstift in tegenwijzerzin.
BOORSTIFT MONTEREN EN VERWIJDEREN
Zie figuur 4.
Breng de boorstift (9) zover in de boorhouder tot het
platte deel van de schacht niet meer zichtbaar is.
Maak de boorhouder stevig vast door de
boorhouderkop in wijzerzin (12) te draaien.
De boorstift kan worden verwijderd door de
boorhouder in tegenwijzerzin (13) te draaien.
WISSELEN TUSSEN BOREN EN KLOPBOREN
BOORMODUS
Zie figuur 5.
De boormoduskeuzeknop (6) om te kiezen tussen
boormodus en klopboormodus bevindt zich aan de
bovenkant van het toestel.
BOORMODUS: Om te boren schuift u de knop in de “
“ stand, waarbij “
“ wordt weergegeven.
KLOPBOORMODUS: Om te klopboren schuift u de knop
in de “
“ stand, waarbij “ “ wordt weergegeven.
GEBRUIK
DEK DE LUCHTINLATEN (10) NOOIT AF AANGEZIEN
DEZE STEEDS MOETEN OPEN BLIJVEN ZODAT DE
MOTOR KAN AFKOELEN.
EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:16EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:16 31/07/2012 12:34 PM31/07/2012 12:34 PM
17
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
WERKING
BOREN IN HOUT
Om lelijke splinters rond het boorgat aan de achterkant
van het werkstuk te vermijden, plaatst u een stukje
afvalhout onder het werkstuk
BOREN IN METAAL
In metalen, zoals staal, koper, bladaluminium, inox en
buizen kan ook worden geboord. Duidt het punt waar
moet worden geboord aan met een nagel of pons.
Gebruik de klopboormodus niet in combinatie met deze
materialen.
BOREN IN BETON
In steen en metselwerk wordt traditioneel geboord a.h.v.
de klopboormodus.
Wanneer u in delicate materialen boort, zoals muurtegels,
is het belangrijk dat u in de gewone modus begint te
boren en, eens de tegel werd doorboord, verder werkt in
klopboormodus.
In diepe boorgaten dient de boorstift soms te worden
uitgetrokken om afval uit de boor en het gat te
verwijderen
BIJKOMEND HANDVAT EN DIEPTEMETER
Zie figuur 6.
Bijkomend handvat
Het bijkomend handvat (8) kan 360° worden gedraaid.
Maak het handvat los door in richting (15) te draaien en
maak het opnieuw vast in een gebruiksvriendelijke positie
door het handvat in ricthing (14) te draaien.
Dieptemeter
Gaten van een vaste diepte kunnen nauwkeurig worden
gebeurd a.h.v. de dieptemeter (7).
De diepte van het gat is de afstand tussen het einde van
de boorstift en het einde van de dieptemeter.
Indien u het handvat in richting (14) draait, kan de
dieptemeter worden losgemaakt en de diepte worden
afgesteld. Nadat u de diepte heeft afgesteld, maakt u de
dieptemeter opnieuw vast door het handvat in richting
(15) te draaien.
LIVE TOOL INDICATOR
Dit toestel heeft de live tool indicator (11) eigenschap
die oplicht wanneer het toestel met het stroomnet is
verbonden. Dit waarschuwt de gebruiker dat het toestel is
verbonden en zal werken wanneer de aan/uit-schakelaar
wordt ingedrukt.
ONDERHOUD
Controleer na elk gebruik of uw machine in goede
staat van werking verkeert. Aanbevolen wordt om uw
machine minstens éénmaal per jaar door een erkend
Ryobi Servicecentrum volledig te laten doorsmeren en
schoonmaken.
PROBEER NIET OM EEN AFSTELLING TE WIJZIGEN
ALS DE MOTOR DRAAIT. TREK ALTIJD DE STEKKER
UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U ACCESSOIRES
VERWISSELT OF SLIJTENDE DELEN VERVANGT
(ZAAGBLAD, BOOR, ENZ.) EN VOOR DAT U DE
MACHINE GAAT ONDERHOUDEN OF IETS ANDERS
AAN DE MACHINE GAAT DOEN.
VOORZICHTIG
Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door
een erkend Ryobi Servicecentrum teneinde de
veilige en betrouwbare werking van de machine
te garanderen.
DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN OM ZE
LATER TE KUNNEN NASLAAN.
MILIEUBESCHERMING
Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet
vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen
gescheiden aan te bieden en oude
apparaten, accessoires en verpakkingen in
speciale bakken te deponeren of naar
instanties te brengen die belast zijn met de
recyclering ervan.
SYMBOLEN
Veiligheidswaarschuwing
V Volt
Hz Hertz
Wisselstroom
W Watt
n
o Toerental bij nullast
min
-1
Aantal toeren of bewegingen per minuut
EU-conformiteit
Dubbele isolatie
EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:17EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:17 31/07/2012 12:34 PM31/07/2012 12:34 PM
18
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SYMBOLEN
Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen
vooraleer u het toestel start
Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet
vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen
gescheiden aan te bieden en oude apparaten,
accessoires en verpakkingen in speciale
bakken te deponeren of naar instanties te
brengen die belast zijn met de recyclering
ervan
EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:18EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:18 31/07/2012 12:34 PM31/07/2012 12:34 PM
GB
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated
on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
FR
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
DE
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
ES
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
IT
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
NL
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder
deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
PT
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data
que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
DK
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes
ikke af denne reklamationsret.
EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:70EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:70 31/07/2012 12:35 PM31/07/2012 12:35 PM
WARNING
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main
applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may signicantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
signicantly reduce the exposure level over the total working
period. Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
AVERTISSEMENT
Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille
d’information a été mesuré en concordance avec un test
normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer
un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des
vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois,
si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec
des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de
vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en
être augmenté de façon significative tout au long de la période
de travail.
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi
prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que
les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau
d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit
de façon significative. Prenez en considération les mesures
additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur
des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de
ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation
du travail.
WARNUNG
Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel
wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745
gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit
anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine
vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen.
Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den
Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das
Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit
unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung
kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann
die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant
erhöht werden.
Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch
die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn
es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen.
Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit
signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den
Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das
Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und
Organisation der Arbeitszeiten.
ADVERTENCIA
El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja
de información se ha medido según una prueba estandarizada
que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar
una herramienta con otra. Puede ser utilizado para una
evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de
las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones
de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para
diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el
mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede
ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de
exposición durante el período de trabajo total.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración también
debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está
desconectada o cuando está conectada pero no está realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel
de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las
medidas de seguridad adicionales para proteger al operador
de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento
de la herramienta y de los accesorios, y la organización de los
patrones de trabajo.
FR
GB
DE
ES
IT
NL
DK
PT
AVVERTENZE
Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo
standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un
utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato
di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle
applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile
viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi
o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni
potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di
esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale.
Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà
inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile
viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà
significativamente ridurre il livello di esposizione in un
periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come:
conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le
mani calde e organizzare i tempi di lavoro.
WAARSCHUWING
Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag
worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. Het
verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing
van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere
toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht
wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan
de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk
verhogen.
Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen
moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren
dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt
gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de
gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende
veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen
van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap
en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van
werkpatronen.
AVISO
O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de
informações foi medido em conformidade com o teste
uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para
comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para
uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de
vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta.
Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes,
com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a
emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar
significativamente o nível de exposição ao longo do período de
trabalho total.
Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter,
também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta
está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar
qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível
de exposição durante o período total de trabalho. Identifique
medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos
efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos
acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização
de padrões de trabalho.
ADVARSEL
Det angivne niveau for vibrationsemission på denne
oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745
og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan
bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne
niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til
sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål,
med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan
vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig
stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage
højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor
det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre
en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele
arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som
fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme,
organisere arbejdsmønstre.
EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:73EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:73 31/07/2012 12:35 PM31/07/2012 12:35 PM
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Sound pressure level (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Sound power level (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Weighted root mean square acceleration value
Drilling in concrete (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Drilling in metal (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Niveau de pression acoustique (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne quadratique pondérée
Perçage dans le béton (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Perçage dans le métal (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-
einstimmt:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Schalldruckpegel (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Schallleistungspegel (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Beschleunigung des quadratischen gewogenen Mittelwerts
Bohren von beton (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Bohren von metall (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto es conforme a las siguientes normas o documentos
normalizados:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Nivel de presión acústica (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Valor de aceleración de la media cuadrática ponderada
Perforación en hormigón (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Perforación en metales (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative
e ai relativi documenti:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Livello di pressione acustica (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Livello di potenza acustica (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Valore d’accelerazione della media quadratica ponderata
Trapanazione nel cemento (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Trapanazione nel metallo (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Geluidsdrukniveau (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Versnellingswaar de van de gewogen effectieve waarde
Boren in beton (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Boren in metaal (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
DECLARAçÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Nível de pressão acústica (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Nível de potência acústica (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Valor da aceleração da média quadrática ponderada
perfuração em betão (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Perfuração em metal (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder eller
standardiseringsdokumenter:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Lydtryksniveau (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Lydstyrkeniveau (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Accelerationsværdi for vægtet kvadratmiddeltal
Boring i beton (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Boring i metal (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande normer och dokument:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Ljudtrycksnivå (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Ljudeffektnivå (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Accelerationsvärde för viktat kvadratiskt medeltal
Borrning i betong (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Borrning i metall (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla
lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten
mukainen.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008
EID750RS
Äänenpainetaso (K=3 dB(A)) 84 dB(A)
Äänen tehotaso (K=3 dB(A)) 95 dB(A)
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo
Betonin poraaminen (k=1.5 m/s
2
) 16 m/s
2
Metallin poraaminen (k=1.5 m/s
2
) 4 m/s
2
FR
GB
DE
ES
IT
SE
DK
FI
NL
PT
EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:76EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:76 31/07/2012 12:35 PM31/07/2012 12:35 PM

Document transcriptie

GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ■ ■ ■ WERKING Draag gehoorbeschermers wanneer u een klopboormachine gebruikt. Het lawaai kan namelijk gehoorverlies veroorzaken. Gebruik de hulphandgreep die bij het apparaat is meegeleverd. Als u de macht over het apparaat verliest, kan dat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Houd het gereedschap bij de geïsoleerde handvaten vast wanneer u een handeling uitvoert waarbij het snijaccessoire in contact kan komen met verborgen bekabeling of de eigen stroomkabel. Wanneer het snijaccessoire in contact komt met een stroomkabel onder spanning kunnen blootgestelde metalen onderdelen van het gereedschap eveneens onder spanning komen te staan waardoor de bedienen geëlektrocuteerd kan worden. TOEPASSINGEN (Gebruik enkel voor onderstaande doeleinden ■ Het boren van hout, materiaal en harshout. ■ Het boren in beton (enkel klopboren) ■ Het boren van metaal: staal, koper, bladaluminium, inox en buizen. SCHAKELAAR Zie figuren 1 & 3 ■ Dit toestel kan worden gestart en stilgelegd door de aan/uit-schakelaar (1) in te drukken en los te laten. ■ De snelheid kan worden geregeld via de kracht die op de trekker wordt uitgeoefend. ■ De maximumsnelheid van de boor kan op verschillende snelheden worden ingesteld a.h.v. de variabele snelheidskeuzeschakelaar (4). ■ Voor ononderbroken gebruik, drukt u op de vergrendelknop (5) terwijl u de aan/uit-schakelaar ingedrukt houdt. Druk opnieuw op de knop om de vergrendeling op te heffen. PRODUCTGEGEVENS DRAAIRICHTING OMKEREN Zie figuur 2 ■ Om de draairichting te wijzingen, legt u het toestel stil en drukt u op de links/rechtskeuzeschakelaar (2). ■ Wanneer de keuzeschakelaar links wordt ingedrukt, draait de boorstift in wijzerzin, gezien vanaf het handvat op het einde van het toestel. ■ Wanneer de keuzeschakelaar rechts wordt ingedrukt, draait de boorstift in tegenwijzerzin. EID750RS Spanning 230V 50 Hz Spanwijdte boorhouder 13 mm (1/2”) Boorcapaciteit hout 32 mm staal 13 mm beton 13 mm Opgenomen vermogen 750 W Toerental bij nullast 0 - 2,800 tpm Aantal slagen per minuut 0 - 45,000 tpm Nettogewicht 2.26 kg BOORSTIFT MONTEREN EN VERWIJDEREN Zie figuur 4. ■ Breng de boorstift (9) zover in de boorhouder tot het platte deel van de schacht niet meer zichtbaar is. ■ Maak de boorhouder stevig vast door de boorhouderkop in wijzerzin (12) te draaien. ■ De boorstift kan worden verwijderd door de boorhouder in tegenwijzerzin (13) te draaien. OVERZICHT 1. Aan/uit-schakelaar 2. Links/rechtskeuzeschakelaar 3. Sleutelloze boorhouder 4. Variabele snelheidskeuzeschakelaar 5. Vergrendelknop 6. Boormoduskeuzeknop 7. Dieptemeter 8. Hulphandgreep 9. Boorstift (niet inbegrepen) 10. Luchtinlaten 11. Live Tool Indicator 12. Boorhouder aanspannen 13. Boorhouder lossen 14. Handvat aanspannen 15. Handvat lossen WISSELEN TUSSEN BOREN EN KLOPBOREN BOORMODUS Zie figuur 5. De boormoduskeuzeknop (6) om te kiezen tussen boormodus en klopboormodus bevindt zich aan de bovenkant van het toestel. BOORMODUS: Om te boren schuift u de knop in de “ “ wordt weergegeven. “ stand, waarbij “ KLOPBOORMODUS: Om te klopboren schuift u de knop “ stand, waarbij “ “ wordt weergegeven. in de “ GEBRUIK DEK DE LUCHTINLATEN (10) NOOIT AF AANGEZIEN DEZE STEEDS MOETEN OPEN BLIJVEN ZODAT DE MOTOR KAN AFKOELEN. STANDAARDACCESSOIRES Bijkomend handvat en dieptemeter. 16 EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:16 31/07/2012 12:34 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands WERKING ONDERHOUD BOREN IN HOUT Om lelijke splinters rond het boorgat aan de achterkant van het werkstuk te vermijden, plaatst u een stukje afvalhout onder het werkstuk Controleer na elk gebruik of uw machine in goede staat van werking verkeert. Aanbevolen wordt om uw machine minstens éénmaal per jaar door een erkend Ryobi Servicecentrum volledig te laten doorsmeren en schoonmaken. BOREN IN METAAL In metalen, zoals staal, koper, bladaluminium, inox en buizen kan ook worden geboord. Duidt het punt waar moet worden geboord aan met een nagel of pons. Gebruik de klopboormodus niet in combinatie met deze materialen. PROBEER NIET OM EEN AFSTELLING TE WIJZIGEN ALS DE MOTOR DRAAIT. TREK ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U ACCESSOIRES VERWISSELT OF SLIJTENDE DELEN VERVANGT (ZAAGBLAD, BOOR, ENZ.) EN VOOR DAT U DE MACHINE GAAT ONDERHOUDEN OF IETS ANDERS AAN DE MACHINE GAAT DOEN. BOREN IN BETON In steen en metselwerk wordt traditioneel geboord a.h.v. de klopboormodus. Wanneer u in delicate materialen boort, zoals muurtegels, is het belangrijk dat u in de gewone modus begint te boren en, eens de tegel werd doorboord, verder werkt in klopboormodus. In diepe boorgaten dient de boorstift soms te worden uitgetrokken om afval uit de boor en het gat te verwijderen VOORZICHTIG Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend Ryobi Servicecentrum teneinde de veilige en betrouwbare werking van de machine te garanderen. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN OM ZE LATER TE KUNNEN NASLAAN. BIJKOMEND HANDVAT EN DIEPTEMETER MILIEUBESCHERMING Zie figuur 6. Bijkomend handvat Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. Het bijkomend handvat (8) kan 360° worden gedraaid. Maak het handvat los door in richting (15) te draaien en maak het opnieuw vast in een gebruiksvriendelijke positie door het handvat in ricthing (14) te draaien. Dieptemeter Gaten van een vaste diepte kunnen nauwkeurig worden gebeurd a.h.v. de dieptemeter (7). SYMBOLEN De diepte van het gat is de afstand tussen het einde van de boorstift en het einde van de dieptemeter. Veiligheidswaarschuwing Indien u het handvat in richting (14) draait, kan de dieptemeter worden losgemaakt en de diepte worden afgesteld. Nadat u de diepte heeft afgesteld, maakt u de dieptemeter opnieuw vast door het handvat in richting (15) te draaien. V Volt Hz Hertz Wisselstroom LIVE TOOL INDICATOR Dit toestel heeft de live tool indicator (11) eigenschap die oplicht wanneer het toestel met het stroomnet is verbonden. Dit waarschuwt de gebruiker dat het toestel is verbonden en zal werken wanneer de aan/uit-schakelaar wordt ingedrukt. W Watt no Toerental bij nullast min-1 Aantal toeren of bewegingen per minuut EU-conformiteit Dubbele isolatie 17 EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:17 31/07/2012 12:34 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands SYMBOLEN Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen vooraleer u het toestel start Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan 18 EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:18 31/07/2012 12:34 PM GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. FR GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. DE GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. IT NL GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:70 GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. PT GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. DK ES GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. GARANTI - REKLAMATIONSRET Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren. Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv. I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted. De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret. 31/07/2012 12:35 PM GB WARNING The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period. IT An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns. FR AVERTISSEMENT Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille d’information a été mesuré en concordance avec un test normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois, si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en être augmenté de façon significative tout au long de la période de travail. Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà significativamente ridurre il livello di esposizione in un periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come: conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le mani calde e organizzare i tempi di lavoro. NL WARNUNG Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745 gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen. Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant erhöht werden. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. PT Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und Organisation der Arbeitszeiten. ES ADVERTENCIA El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja de información se ha medido según una prueba estandarizada que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar una herramienta con otra. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de la herramienta y de los accesorios, y la organización de los patrones de trabajo. EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:73 WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. Het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit de façon significative. Prenez en considération les mesures additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation du travail. DE AVVERTENZE Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale. AVISO O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de informações foi medido em conformidade com o teste uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total. Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter, também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho. Identifique medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização de padrões de trabalho. DK ADVARSEL Det angivne niveau for vibrationsemission på denne oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745 og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre. 31/07/2012 12:35 PM GB DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Sound pressure level (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Sound power level (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Weighted root mean square acceleration value 16 m/s2 Drilling in concrete (k=1.5 m/s2) Drilling in metal (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Niveau de pression acoustique (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Niveau de puissance acoustique (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Valeur d'accélération de la moyenne quadratique pondérée 16 m/s2 Perçage dans le béton (k=1.5 m/s2) Perçage dans le métal (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Schalldruckpegel (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Schallleistungspegel (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Beschleunigung des quadratischen gewogenen Mittelwerts 16 m/s2 Bohren von beton (k=1.5 m/s2) Bohren von metall (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 ES IT DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Nivel de presión acústica (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Nivel de potencia acústica (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Valor de aceleración de la media cuadrática ponderada 16 m/s2 Perforación en hormigón (k=1.5 m/s2) Perforación en metales (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Livello di pressione acustica (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Livello di potenza acustica (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Valore d’accelerazione della media quadratica ponderata 16 m/s2 Trapanazione nel cemento (k=1.5 m/s2) Trapanazione nel metallo (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 EID750RS__UM_EU_v1_emc_d1 Sec1:76 NL PT DK CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Geluidsdrukniveau (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Geluidsvermogensniveau (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Versnellingswaar de van de gewogen effectieve waarde 16 m/s2 Boren in beton (k=1.5 m/s2) Boren in metaal (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 DECLARAçÃO DE CONFORMIDADE Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Nível de pressão acústica (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Nível de potência acústica (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Valor da aceleração da média quadrática ponderada 16 m/s2 perfuração em betão (k=1.5 m/s2) Perfuração em metal (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 KONFORMITETSERKLÆRING Vi e r k l æ r e r p å e g e t a n s v a r, a t d e t t e p r o d u k t e r i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Lydtryksniveau (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Lydstyrkeniveau (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Accelerationsværdi for vægtet kvadratmiddeltal 16 m/s2 Boring i beton (k=1.5 m/s2) Boring i metal (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 SE FÖRSÄKRAN Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Ljudtrycksnivå (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Ljudeffektnivå (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Accelerationsvärde för viktat kvadratiskt medeltal 16 m/s2 Borrning i betong (k=1.5 m/s2) Borrning i metall (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 FI TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A2:2008, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN62233:2008 EID750RS Äänenpainetaso (K=3 dB(A)) 84 dB(A) Äänen tehotaso (K=3 dB(A)) 95 dB(A) Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo 16 m/s2 Betonin poraaminen (k=1.5 m/s2) Metallin poraaminen (k=1.5 m/s2) 4 m/s2 31/07/2012 12:35 PM
/