Caso CP 200 Handleiding

Categorie
Elektrische citruspersen
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

7
49 Garantía ........................................................................................................... 63
50 Datos técnicos ................................................................................................ 63
51 Gebruiksaanwijzing ........................................................................................ 65
51.1 Algemeen ......................................................................................................... 65
51.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing ..................................................... 65
51.3 Waarschuwingsinstructies ............................................................................. 65
52 Veiligheid ......................................................................................................... 66
52.1 Gebruik volgens de voorschriften ................................................................. 66
52.2 Algemene veiligheidsinstructies ................................................................... 66
52.3 Gevaar door elektrische stroom .................................................................... 68
52.4 Aansprakelijkheid ........................................................................................... 68
52.5 Auteurswet ...................................................................................................... 69
53 Ingebruikname ................................................................................................ 69
53.1 Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 69
53.2 Leveringsomvang en transportinspectie ...................................................... 69
53.3 Uitpakken ......................................................................................................... 69
53.4 Verwijderen van de verpakking ..................................................................... 69
53.5 Eisen aan de plek van plaatsing .................................................................... 70
53.6 Elektrische aansluiting ................................................................................... 70
54 Opbouw en functie .......................................................................................... 70
54.1 Overzicht.......................................................................................................... 71
54.2 Montage ........................................................................................................... 71
54.3 Typeplaatje ...................................................................................................... 71
55 Bediening en gebruik ..................................................................................... 71
55.1 Voor het eerste gebruik .................................................................................. 72
55.2 Gebruik ............................................................................................................ 72
56 Reiniging en onderhoud ................................................................................. 72
56.1 Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 73
56.2 Reiniging.......................................................................................................... 73
57 Storingen verhelpen ....................................................................................... 73
57.1 Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 73
57.2 Storingen ......................................................................................................... 74
58 Afvoer van het oude apparaat ....................................................................... 74
59 Garantie ........................................................................................................... 74
60 Technische gegevens ..................................................................................... 75
64
Originele Gebruiksaanwijzing
Citroenpers CP 200
Citroenpers CP 300
Artikelnr.3540, 3550
65
51 Gebruiksaanwijzing
51.1 Algemeen
Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn
functies in volle omvang kunt gebruiken. U heeft jaren lang plezier van uw Citroenpers
CP 200 / CP 300 als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt.
Wij wensen u veel plezier met het gebruik.
51.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de Citroenpers CP 200 / CP 300 (vanaf hier
‘apparaat’ genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de
veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te
lezen en te gebruiken die met de
Ingebruikname bediening oplossing van een storing en/of reiniging
van het apparaat belast is. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het
apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.
51.3 Waarschuwingsinstructies
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:
Gevaar
Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke
situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of
zware verwondingen.
De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood
of zware verwondingen bij personen te voorkomen.
Waarschuwing
Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.
De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij
personen te voorkomen.
Voorzichtig
Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige
verwondingen leiden.
De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij
personen te voorkomen.
Tip
Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.
66
52 Veiligheid
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het
apparaat. Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een
ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.
52.1 Gebruik volgens de voorschriften
Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter
Uitpersen van gehalveerde citrusvruchten (sinaasappels, citroenen, limoenen, kleinere
grapefruits). Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en in soortgelijke toepassingen
zoals bijvoorbeeld: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere
commerciële toepassingen; op boerderijen;
door klanten in hotels, motels en dergelijke; in pensions met ontbijt.
Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.
Waarschuwing
Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften! Bij onreglementair gebruik van het
apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.
Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.
De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelswijzen in acht nemen.
Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten.
Het risico draagt alleen de gebruiker.
52.2 Algemene veiligheidsinstructies
Tip
Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan
de volgende algemene veiligheidsinstructies:
Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de
buitenkant zichtbare schaden. Neem een beschadigd
apparaat niet in gebruik.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder, mits ze onder toezicht staan of wanneer hun de
veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de
mogelijke gevaren hebben begrepen.
Het apparaat en zijn aansluiting moet buiten het bereik
blijven van kinderen jonger dan 8 jaar.
67
Tip
Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden
uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht
staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Het apparaat kan door personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring
en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht
staan of hen het veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd
en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen.
Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten. Gebruik
het apparaat niet langer dan 10 minuten zonder onderbreking.
Een reparatie van het apparaat mag alleen door een door de
fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden,
anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op
garantie. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke
gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele
vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die
onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen
voldoen.
Het hoofdapparaat, niet in contact brengen met water en
andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
Doe de machine niet te vol en laat hem niet leeg draaien.
Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn
aanbevolen om gevaren te voorkomen.
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u
vruchtvlees uit de filter verwijdert, onderdelen
verwijdert/monteert of het apparaat verplaatst.
Voor het verwisselen en/of aanraken van accessoires of
reserveonderdelen die tijdens het gebruik worden bewogen,
moet het apparaat zijn uitgeschakeld en losgekoppeld van het
electriciteitsnet.
68
52.3 Gevaar door elektrische stroom
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder stroom staande snoeren of
constructieonderdelen bestaat levensgevaar! Neemt u de
volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van
elektrische stroom te voorkomen:
Het apparaat mag niet in gebruik worden genomen, als de
aansluiting of de stekker beschadigd is, als het niet volgens
de voorschriften werkt, op de grond is gevallen of beschadigd
is. Indien de aansluiting of de stekker beschadigd is, moet
deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht
toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te
voorkomen.
Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Als
aansluitingen die onder stroom staan worden aangeraakt en
de elektrische of mechanische opbouw veranderd, bestaat
gevaar voor elektrische schokken. Daarnaast kunnen
functionele storingen in het apparaat optreden.
52.4 Aansprakelijkheid
Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies
voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in
druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en
kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze
gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schaden op grond van:
Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
Ondeskundige reparaties
Technische veranderingen, modificaties van het apparaat
Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen
Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie.
Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is
gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.
69
52.5 Auteurswet
Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de
verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking,
informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma Braukmann GmbH
voorbehouden. Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.
53 Ingebruikname
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat.
Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.
53.1 Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing
Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op
verstikking.
53.2 Leveringsomvang en transportinspectie
De CP 200 / CP 300 wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:
CP 200 / CP 300 Filterelement 1 perskegel Sapkom Gebruiksaanwijzing
Tip
Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige
levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het
transport.
53.3 Uitpakken
Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:
Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.
53.4 Verwijderen van de verpakking
De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen
zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingtechnische gezichtspunten en
daarom recyclebaar. Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop
bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd
verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.
Tip
Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de
garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt
inpakken.
70
53.5 Eisen aan de plek van plaatsing
Voor een veilige en correcte werking van de apparatuur, de plaats van installatie moet:
De machine moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van een heet gasfornuis of een hete oven.
Kies de montage zodat kinderen zich niet naar het apparaat.
Het apparaat is niet bedoeld voor inbouw in een muur of kast.
Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van
brandbare materialen.
De installatie en montage van dit apparaat in mobiele installaties (bijv. schepen) kunnen
worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven / als ze de voorwaarden te
scheppen voor het veilig gebruik van deze apparatuur.
ls u de machine zelden gebruikt, moet deze op een droge en goed geventileerde plaats
worden opgeslagen om te voorkomen dat de motor vochtig en schimmelig wordt.
53.6 Elektrische aansluiting
Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting
de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:
Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en
frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens
moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van
twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
Het stopcontact moet beschermd worden door een zekering van 16A
stroomonderbreker.
Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het
stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een
doorsnede van 1,5 mm² gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos
met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar
verboden.
Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over
hete of scherpte oppervlakten gelegd is.
De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is
aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en
veiligheidschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder
veiligheidsschakelaar is verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie
controleren door een erkende elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden, die door een
gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.
54 Opbouw en functie
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van
het apparaat.
71
54.1 Overzicht
1 hefboom 2 perskegeldeksel 3 perskegel
4 filterelement 5 sapkom 6 schenker
7 drijfwiel 8 connection van drijfwiel 9 hoofdapparaat met motor
54.2 Montage
Plaats de sapkom met schenker op het hoofdapparaat.
Monteer het filterelement. Plaats de perskegel in het midden op het filterelement op de
motoras. Steek het perskegeldeksel in de opening in de hefboom.
54.3 Typeplaatje
Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant
van het apparaat.
55 Bediening en gebruik
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat.
Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.
Waarschuwing
Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel
ingegrepen kan worden.
72
55.1 Voor het eerste gebruik
Reinig de machine, zie „Reiniging“.
55.2 Gebruik
1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Druk de schenker naar beneden
3. Plaats een opvangkom die groot genoeg is onder de schenker.
4. Halveer de citrusvrucht en leg de helft met het snijvlak gecentreerd op de perskegel.
Druk de gehalveerde vrucht voorzichtig naar beneden.
5. Sluit het deksel. Het apparaat begint te werken en pers de citrusvrucht gelijkmatig uit.
Laat het apparaat 15 seconden werken en open dan de hefboom. Herhaal dit proces,
totdat u de gewenste hoeveelheid sap heeft.
6. Trek de stekker uit het stopcontact, zodra u met de verwerking gereed bent.
7. Druk de schenker naar boven, om deze te vergrendelen.
Tip
Wanneer u een onregelmatig gevormde vrucht wilt uitpersen, laat dan de hefboom open
en druk de gehalveerde vruchten gelijkmatig met de hand op de perskegel.
Verwijder regelmatig de resten vruchtvlees uit het filterlemeent, zodat het sap goed kan
afvloeien. Trek eerst de stekker uit het stopcontact.
Waarschuwing
Druk niet de hard met de gehalveerde vrucht op de perskegel, aangezien de motor van
het apparaat beschadigd kan raken. Let op uw vingers. Verwondingsgevaar!
Zorg ervoor dat losse kleding, geen lang haar of de stroomkabel, de beweegbare delen
van invloed zijn.
Houd uw handen niet in het filter wanneer het apparaat aanstaat en raak de kegel niet
aan.
Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer er tijdens het gebruik vloeistof met de
motor in contact is gekomen en droog het hoofdapparaat onmiddellijk met een zachte
doek af.
56 Reiniging en onderhoud
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het
apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van
het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.
73
56.1 Veiligheidsvoorschriften
Voorzichtig
Let op de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u met de reiniging van de machine
beginnen:
Trek het netsnoer van het apparaat voor de reiniging, en wanneer het niet wordt
gebruikt, uit het stopcontact.
Het apparaat, het snoer en de stekker niet in contact brengen met water en andere
vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
Gebruik voor de reiniging geen metalen borstel of andere scherpe, schurende
voorwerpen.
Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
Reinig het apparaat direct na ieder gebruik.
56.2 Reiniging
Trek de stekker uit het stopcontact.
Veeg het hoofdapparaat en de hefboom met een zachte doek af.
Druk de sluiting van het perskegeldeksel en trek deze eraf, reinig vervolgens het
perskegeldeksel onder stromend water en droog deze vervolgens af.
U kunt de perskegel, het filterelement en de sapkom met warm water en afwasmiddel
reinigen. Spoel daarna ook de onderdelen grondig af en droog deze.
Zet het apparaat vervolgens weer in elkaar.
57 Storingen verhelpen
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het
verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te
voorkomen.
57.1 Veiligheidsvoorschriften
Voorzichtig
Reparaties aan elektronische apparaten mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd, die door de producent zijn opgeleid.
Door verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker en
beschadigingen aan het apparaat ontstaan.
74
57.2 Storingen
Probleem
Oplossing
De machine start niet.
Verzeker u ervan dat de stekker goed in het stopcontact zit.
Verzeker u ervan dat het apparaat correct in elkaar is gezet.
Tip
Wanner u met de boven genoemde stappen het probleem niet kunt oplossen,
richt u zich dan a.u.b. aan de klantenservice.
Reinig het apparaat, voordat u het naar de klantenservice opstuurt.
58 Afvoer van het oude apparaat
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardvolle materialen. Ze
bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid
noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze
stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude
apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.
Tip
Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave
en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel
informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.
Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige
plek wordt bewaard.
59 Garantie
Voor dit product geven we vanaf de dag van aankoop 24 maanden garantie op gebreken,
die te herleiden zijn tot productie- of materiaalfouten. Garantieclaims volgens §439 ff.
BGB-E blijven hiervan van kracht. Onder de garantie vallen niet de schaden die door
onjuiste behandeling of ingebruikname ontstaan zijn, zoals gebreken die de functie of de
waarde van het apparaat slechts gering beïnvloeden. Verder zijn aan slijtage onderhevige
onderdelen, transportschade zo lang wij deze niet te verantwoorden hebben, als ook
schaden, die door niet door ons verrichtte reparaties ontstaan zijn, uitgesloten van
aanspraak op garantieclaim. Dit apparaat is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik
(kleinverbruik) en voorzien van een overeenkomstig vermogen. Een eventueel gebruik
voor bedrijfsdoeleinden valt alleen onder de garantie, als de mate van gebruik te
vergelijken is met het gebruik in een particulier kleinhuishouden.
Het is niet voor de verdere bedrijfsdoeleinden bestemd. Bij rechtmatige reclamaties zullen
wij het defecte apparaat naar ons bevinden repareren of tegen een apparaat vrij van
gebreken omwisselen. Zichtbare defecten moeten binnen 14 dagen na levering
aangetoond worden. Verdere claims zijn uitgesloten. Stelt u zich voor het indienen van
een garantieclaim en het terugsturen van uw apparaat via onderstaand adres (altijd met
bewijs van koop!) met ons in verbinding.
75
60 Technische gegevens
Apparaat
CP 200 / CP 300
Artikel nr.
3540, 3550
Aansluitgegevens
220-240 V, 50/60 Hz
Power consumptie
160 W
Afmetingen buitenkant (B x H x D)
180 x 290 x 250 mm (CP 200)
205 x 320 x 320 mm(CP 300)
Netto gewicht
2,32 kg (CP 200)
2,7 kg (CP 300)

Documenttranscriptie

49 Garantía ........................................................................................................... 63 50 Datos técnicos ................................................................................................ 63 51 Gebruiksaanwijzing ........................................................................................ 65 51.1 Algemeen ......................................................................................................... 65 51.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing ..................................................... 65 51.3 Waarschuwingsinstructies............................................................................. 65 52 Veiligheid ......................................................................................................... 66 52.1 Gebruik volgens de voorschriften ................................................................. 66 52.2 Algemene veiligheidsinstructies ................................................................... 66 52.3 Gevaar door elektrische stroom .................................................................... 68 52.4 Aansprakelijkheid ........................................................................................... 68 52.5 Auteurswet ...................................................................................................... 69 53 Ingebruikname ................................................................................................ 69 53.1 Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 69 53.2 Leveringsomvang en transportinspectie ...................................................... 69 53.3 Uitpakken ......................................................................................................... 69 53.4 Verwijderen van de verpakking ..................................................................... 69 53.5 Eisen aan de plek van plaatsing .................................................................... 70 53.6 Elektrische aansluiting ................................................................................... 70 54 Opbouw en functie .......................................................................................... 70 54.1 Overzicht.......................................................................................................... 71 54.2 Montage ........................................................................................................... 71 54.3 Typeplaatje ...................................................................................................... 71 55 Bediening en gebruik ..................................................................................... 71 55.1 Voor het eerste gebruik .................................................................................. 72 55.2 Gebruik ............................................................................................................ 72 56 Reiniging en onderhoud ................................................................................. 72 56.1 Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 73 56.2 Reiniging.......................................................................................................... 73 57 Storingen verhelpen ....................................................................................... 73 57.1 Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 73 57.2 Storingen ......................................................................................................... 74 58 Afvoer van het oude apparaat....................................................................... 74 59 Garantie ........................................................................................................... 74 60 Technische gegevens ..................................................................................... 75 7 Originele Gebruiksaanwijzing Citroenpers CP 200 Citroenpers CP 300 Artikelnr.3540, 3550 64 51 Gebruiksaanwijzing 51.1 Algemeen Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken. U heeft jaren lang plezier van uw Citroenpers CP 200 / CP 300 als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt. Wij wensen u veel plezier met het gebruik. 51.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de Citroenpers CP 200 / CP 300 (vanaf hier ‘apparaat’ genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat. De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de • Ingebruikname • bediening  oplossing van een storing en/of • reiniging van het apparaat belast is. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar. 51.3 Waarschuwingsinstructies In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt: Gevaar Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen. ► De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen. Waarschuwing Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden. ► De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen. Voorzichtig Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden. ► De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen. Tip Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt. 65 52 Veiligheid In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat. Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden. 52.1 Gebruik volgens de voorschriften Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter Uitpersen van gehalveerde citrusvruchten (sinaasappels, citroenen, limoenen, kleinere grapefruits). Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en in soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld:  in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële toepassingen;  op boerderijen;  door klanten in hotels, motels en dergelijke;  in pensions met ontbijt. Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Waarschuwing Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften! Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan. ► Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken. ► De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelswijzen in acht nemen. Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker. 52.2 Algemene veiligheidsinstructies Tip Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies: ► Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schaden. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik. ► Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mits ze onder toezicht staan of wanneer hun de veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen. ► Het apparaat en zijn aansluiting moet buiten het bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar. 66 Tip ► Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. ► Het apparaat kan door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of hen het veilige gebruik van het apparaat is uitgelegd en ze de mogelijke gevaren hebben begrepen. ► Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten. Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten zonder onderbreking. ► Een reparatie van het apparaat mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. ► Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. ► Het hoofdapparaat, niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen. ► Doe de machine niet te vol en laat hem niet leeg draaien. ► Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen om gevaren te voorkomen. ► Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u vruchtvlees uit de filter verwijdert, onderdelen verwijdert/monteert of het apparaat verplaatst. ► Voor het verwisselen en/of aanraken van accessoires of reserveonderdelen die tijdens het gebruik worden bewogen, moet het apparaat zijn uitgeschakeld en losgekoppeld van het electriciteitsnet. 67 52.3 Gevaar door elektrische stroom Levensgevaar door elektrische stroom! Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar! Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen: ► Het apparaat mag niet in gebruik worden genomen, als de aansluiting of de stekker beschadigd is, als het niet volgens de voorschriften werkt, op de grond is gevallen of beschadigd is. Indien de aansluiting of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant of servicepersoneel dat daar opdracht toe heeft van de fabrikant worden vervangen om gevaren te voorkomen. ► Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Als aansluitingen die onder stroom staan worden aangeraakt en de elektrische of mechanische opbouw veranderd, bestaat gevaar voor elektrische schokken. Daarnaast kunnen functionele storingen in het apparaat optreden. 52.4 Aansprakelijkheid Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schaden op grond van: • • • • • Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing Niet volgens de voorschriften geldend gebruik Ondeskundige reparaties Technische veranderingen, modificaties van het apparaat Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie. Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst. 68 52.5 Auteurswet Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma Braukmann GmbH voorbehouden. Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden. 53 Ingebruikname In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen. 53.1 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing ► Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking. 53.2 Leveringsomvang en transportinspectie De CP 200 / CP 300 wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd: • CP 200 / CP 300 • Filterelement • 1 perskegel • Sapkom • Gebruiksaanwijzing Tip ► Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen. ► Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport. 53.3 Uitpakken Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk: • Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal. 53.4 Verwijderen van de verpakking De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingtechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar. Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling. Tip ► Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken. 69 53.5 Eisen aan de plek van plaatsing Voor een veilige en correcte werking van de apparatuur, de plaats van installatie moet: • De machine moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst. • Gebruik het apparaat niet buiten. • • • • Gebruik het apparaat niet in de buurt van een heet gasfornuis of een hete oven. Kies de montage zodat kinderen zich niet naar het apparaat. Het apparaat is niet bedoeld voor inbouw in een muur of kast. Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen. • De installatie en montage van dit apparaat in mobiele installaties (bijv. schepen) kunnen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven / als ze de voorwaarden te scheppen voor het veilig gebruik van deze apparatuur. • ls u de machine zelden gebruikt, moet deze op een droge en goed geventileerde plaats worden opgeslagen om te voorkomen dat de motor vochtig en schimmelig wordt. 53.6 Elektrische aansluiting Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden: • Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien. • Het stopcontact moet beschermd worden door een zekering van 16A stroomonderbreker. • Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm² gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden. • Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpte oppervlakten gelegd is. • De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien. • De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden. 54 Opbouw en functie In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van het apparaat. 70 54.1 Overzicht 1 hefboom 2 perskegeldeksel 3 perskegel 4 filterelement 5 sapkom 6 schenker 7 drijfwiel 8 connection van drijfwiel 9 hoofdapparaat met motor 54.2 Montage Plaats de sapkom met schenker op het hoofdapparaat. Monteer het filterelement. Plaats de perskegel in het midden op het filterelement op de motoras. Steek het perskegeldeksel in de opening in de hefboom. 54.3 Typeplaatje Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. 55 Bediening en gebruik In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen. Waarschuwing ► Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel ingegrepen kan worden. 71 55.1 Voor het eerste gebruik Reinig de machine, zie „Reiniging“. 55.2 Gebruik 1. 2. 3. 4. Steek de stekker in het stopcontact Druk de schenker naar beneden Plaats een opvangkom die groot genoeg is onder de schenker. Halveer de citrusvrucht en leg de helft met het snijvlak gecentreerd op de perskegel. Druk de gehalveerde vrucht voorzichtig naar beneden. 5. Sluit het deksel. Het apparaat begint te werken en pers de citrusvrucht gelijkmatig uit. Laat het apparaat 15 seconden werken en open dan de hefboom. Herhaal dit proces, totdat u de gewenste hoeveelheid sap heeft. 6. Trek de stekker uit het stopcontact, zodra u met de verwerking gereed bent. 7. Druk de schenker naar boven, om deze te vergrendelen. Tip ► Wanneer u een onregelmatig gevormde vrucht wilt uitpersen, laat dan de hefboom open en druk de gehalveerde vruchten gelijkmatig met de hand op de perskegel. ► Verwijder regelmatig de resten vruchtvlees uit het filterlemeent, zodat het sap goed kan afvloeien. Trek eerst de stekker uit het stopcontact. Waarschuwing ► Druk niet de hard met de gehalveerde vrucht op de perskegel, aangezien de motor van het apparaat beschadigd kan raken. Let op uw vingers. Verwondingsgevaar! ► Zorg ervoor dat losse kleding, geen lang haar of de stroomkabel, de beweegbare delen van invloed zijn. ► Houd uw handen niet in het filter wanneer het apparaat aanstaat en raak de kegel niet aan. ► Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer er tijdens het gebruik vloeistof met de motor in contact is gekomen en droog het hoofdapparaat onmiddellijk met een zachte doek af. 56 Reiniging en onderhoud In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen. 72 56.1 Veiligheidsvoorschriften Voorzichtig Let op de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u met de reiniging van de machine beginnen: ► Trek het netsnoer van het apparaat voor de reiniging, en wanneer het niet wordt gebruikt, uit het stopcontact. ► Het apparaat, het snoer en de stekker niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen. ► Gebruik voor de reiniging geen metalen borstel of andere scherpe, schurende voorwerpen. ► Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen. ► Reinig het apparaat direct na ieder gebruik. 56.2 Reiniging Trek de stekker uit het stopcontact. Veeg het hoofdapparaat en de hefboom met een zachte doek af. Druk de sluiting van het perskegeldeksel en trek deze eraf, reinig vervolgens het perskegeldeksel onder stromend water en droog deze vervolgens af. U kunt de perskegel, het filterelement en de sapkom met warm water en afwasmiddel reinigen. Spoel daarna ook de onderdelen grondig af en droog deze. Zet het apparaat vervolgens weer in elkaar. 57 Storingen verhelpen In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen. 57.1 Veiligheidsvoorschriften Voorzichtig ► Reparaties aan elektronische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die door de producent zijn opgeleid. ► Door verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker en beschadigingen aan het apparaat ontstaan. 73 57.2 Storingen Probleem Oplossing De machine start niet. • Verzeker u ervan dat de stekker goed in het stopcontact zit. • Verzeker u ervan dat het apparaat correct in elkaar is gezet. Tip ► Wanner u met de boven genoemde stappen het probleem niet kunt oplossen, richt u zich dan a.u.b. aan de klantenservice. ► Reinig het apparaat, voordat u het naar de klantenservice opstuurt. 58 Afvoer van het oude apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardvolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil. Tip ► Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier. ► Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard. 59 Garantie Voor dit product geven we vanaf de dag van aankoop 24 maanden garantie op gebreken, die te herleiden zijn tot productie- of materiaalfouten. Garantieclaims volgens §439 ff. BGB-E blijven hiervan van kracht. Onder de garantie vallen niet de schaden die door onjuiste behandeling of ingebruikname ontstaan zijn, zoals gebreken die de functie of de waarde van het apparaat slechts gering beïnvloeden. Verder zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, transportschade zo lang wij deze niet te verantwoorden hebben, als ook schaden, die door niet door ons verrichtte reparaties ontstaan zijn, uitgesloten van aanspraak op garantieclaim. Dit apparaat is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik (kleinverbruik) en voorzien van een overeenkomstig vermogen. Een eventueel gebruik voor bedrijfsdoeleinden valt alleen onder de garantie, als de mate van gebruik te vergelijken is met het gebruik in een particulier kleinhuishouden. Het is niet voor de verdere bedrijfsdoeleinden bestemd. Bij rechtmatige reclamaties zullen wij het defecte apparaat naar ons bevinden repareren of tegen een apparaat vrij van gebreken omwisselen. Zichtbare defecten moeten binnen 14 dagen na levering aangetoond worden. Verdere claims zijn uitgesloten. Stelt u zich voor het indienen van een garantieclaim en het terugsturen van uw apparaat via onderstaand adres (altijd met bewijs van koop!) met ons in verbinding. 74 60 Technische gegevens Apparaat CP 200 / CP 300 Artikel nr. 3540, 3550 Aansluitgegevens 220-240 V, 50/60 Hz Power consumptie 160 W Afmetingen buitenkant (B x H x D) 180 x 290 x 250 mm (CP 200) 205 x 320 x 320 mm(CP 300) Netto gewicht 2,32 kg (CP 200) 2,7 kg (CP 300) 75
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75

Caso CP 200 Handleiding

Categorie
Elektrische citruspersen
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor