Clatronic AR 661 CD de handleiding

Categorie
Auto media-ontvangers
Type
de handleiding
2
Inhalt
Inhoud • Índice • Indice • Contents • Spis treści
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 18
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 19
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 33
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 34
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 47
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 48
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 63
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 64
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 78
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 79
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 94
6....-05-AR 661 CD + P 2 15.03.2005, 16:17:27 Uhr
3
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Descrição dos elementos
Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obłsugi
6....-05-AR 661 CD + P 3 15.03.2005, 16:17:28 Uhr
NL
19
Algemene veiligheidsinstructies
Voorkom risico’s voor brand en elektrische schokken en stel het apparaat niet
bloot aan regen of vocht. Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van
water (bijv. badkamer, zwembad, vochtige kelder).
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerde contactdoos. Let
op dat de aangegeven spanning overeenstemt met de spanning van de contact-
doos.
Let bij het gebruik van externe adapters op de juiste polariteit en spanning en
plaats batterijen altijd in de juiste richting.
Plaats het apparaat zodanig dat de aangebrachte luchtopeningen niet worden
afgedekt.
Open nooit de behuizing van het apparaat. Door ondeskundige reparaties kunnen
aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Neem het apparaat niet meer
in gebruik wanneer het apparaat - en in het bijzonder de kabel - beschadigingen
vertoont, maar laat het eerst door een vakman repareren. Controleer de kabel
regelmatig op beschadigingen.
Een defecte kabel mag alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een
soortgelijk gekwalifi ceerd persoon worden vervangen. Alleen zo kunnen gevaren
vermeden worden.
Onderbreek de stroomtoevoer of verwijder de batterijen wanneer u denkt, het
apparaat langere tijd niet te gebruiken.
Volgende symbolen kunnen op uw apparaat zijn aangebracht. Zij hebben de
volgende betekenis:
Het bliksemsymbool wijst de gebruiker op onderdelen in het inwendige
van het apparaat die gevaarlijk hoge spanning voeren.
Het symbool met het uitroepteken verwijst naar belangrijke
bedienings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie.
Apparaten met dit symbool werken met een „klasse 1-laser„ voor de
aftasting van de CD. De ingebouwde veiligheidsschakelaars moeten
voorkomen dat de gebruiker wordt blootgesteld aan gevaarlijke, voor het
menselijk oog onzichtbaar laserlicht wanneer het CD-vak geopend is.
Deze veiligheidsschakelaars mogen in geen geval overbrugd of gemanipuleerd
worden omdat u anders gevaar loopt, aan het laserlicht te worden blootgesteld.
6....-05-AR 661 CD + P 19 15.03.2005, 16:17:39 Uhr
NL
20
Installatie
Monteer het radioapparaat volgens de onderstaande afbeeldingen
a Moer
b Veerring
c Onderlegplaatje
d Schroef
e Montagehoek
f Inschuifbehuizing
g Schroefdraadbout
Let op!
h Schroeven van de
transportbeveiliging
(a.u.b. vóór de mon-
tage verwijderen)
i Uittrekgereedschap
(sleutel voor de
demontage)
j Raamwerk
Zet het bedieningsele-
ment eerst aan tegen
de rechterzijde en klik
het vervolgens aan de
linkerzijde in.
6....-05-AR 661 CD + P 20 15.03.2005, 16:17:40 Uhr
NL
21
Aansluiting
Breng de aansluiting tot stand volgens de afbeelding.
antenneaansluiting
geheugen back-up
massa
luidspreker
links voor
autom. antenne
links achter
ISO-aansluiting
7 A
geel
zwart
rood
blauw
wit
wit / zwart
groen
groen / zwart
grijs
grijs / zwart
violet
violet / zwart
luidspreker
rechts voor
rechts achter
rood rechts
wit links
RCA-uitgang
0,5 A
6....-05-AR 661 CD + P 21 15.03.2005, 16:17:41 Uhr
NL
22
Opgelet
1. Plaats het verwijderbare bedieningselement pas na de aansluiting van de
kabels.
2. Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 Ohm.
Belangrijke aanvullende informatie
voor de montage van uw autoradio!
1. Let bij de montage/aansluiting van uw apparaat op dat uw auto over een ori-
ginele „ISO-aansluiting“ moet beschikken. Deze aansluiting is de tegenhanger
van de aan de apparaatuitgang aangebrachte steker (ISO-aansluiting).
Bij de toewijzing van de Tijdsduur +“ (back-up) kunnen echter al naargelang
het voertuigtype afwijkingen optreden.
Neem in deze gevallen a.u.b. contact op met een geautoriseerde autogarage
omdat een permanente/constante stroomverzorging van uw radio anders niet
gewaarborgd is. (Dit is echter noodzakelijk voor de opslag van de zendersta-
tions).
2. Al naargelang het voertuigtype kunnen in uitzonderingsgevallen stoorgeluiden
in de radio/CD-modus optreden. Deze kunnen worden verholpen met een
extra
ontstoorfi lter. Uw apparaat is standaard reeds uitgerust met een ont-
stoorfi lter. Desondanks kunnen er afhankelijk van het voertuigtype storingen
optreden.
Ontstoorfi lters zijn verkrijgbaar kunt in een zaak voor autotoebehoren en/of bij
uw garage.
Veiligheidsmaatregelen en onderhoud
1. Verwijder vóór de montage a.u.b. de schroeven (h) van de transportbe-
veiliging omdat in het andere geval de CD niet kan worden geladen.
2. Het apparaat is geconcipieerd voor de minpool van de accu die aan de carros-
serie van het voertuig dient te zijn aangesloten. U dient dit vóór de installatie te
controleren.
3. Wanneer het voorste bedieningselement tijdens de radio- en CD-modus wordt
verwijderd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
4. Functiestoring. Na het terugplaatsen van het voorste bedieningselement ver-
schijnt op het LC-display een foutmelding (ERROR). Druk met behulp van een
draad of iets dergelijks de toets RESET (24) in om de elektronica weer terug
te zetten (RESETTEN). Deze toets kunt u bij verwijderd bedieningsveld rechts
naast het display vinden.
5. Wanneer het extreem heet in het voertuig is, bijv. nadat de auto gedurende
een langere tijd in de zon geparkeerd stond, dient u de CD-speler pas in te
schakelen nadat het na een korte rijduur een beetje is afgekoeld.
6. Gebruik steeds de voorhanden beschermhoes om het afneembare bediening-
selement veilig te bewaren.
6....-05-AR 661 CD + P 22 15.03.2005, 16:17:41 Uhr
NL
23
Bediening
1. REL-Taste
Druk op de REL-toets om het voorste bedieningselement te verwijderen.
2. + / - -toetsen
In de normale speelmodus zijn deze toetsen bedoeld voor het instellen van
de geluidssterkte. In combinatie met de tevoren ingedrukte SEL-toets kunnen
veranderingen in menu‘s, bijv. de klankmodus, worden uitgevoerd.
3. SEL-toets (selectie)
a) Druk kort op de SEL-toets om naar het selectiemenu van de klankmodus
te schakelen. Op het display verschijnt „VOL“ voor de instelling van de
geluidssterkte. Door herhaaldelijk op de SEL-toets te drukken kunt u nu de
afzonderlijke menupunten zoals VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE en
FADER selecteren. U kunt de instellingen van de afzonderlijke menupunten
veranderen met behulp van de „+“- of „-“-toets.
Opmerking: wanneer onder DSP equalizerinstellingen zoals bijv. POP,
ROCK geselecteerd zijn, kunnen BASS en TREBLE niet worden ingesteld.
b) Druk lang op de SEL-toets om naar het selectiemenu TA SEEK/TA ALARM,
MASK DPI/MASK ALL, DSP OFF, LOUD ON/OFF, BEEP ON/OFF, SEEK1/
2, STEREO/MONO; LOCAL/DX; VOL LAST/ADJ te schakelen.
Op het display verschijnt „TA SEEK“.
Door herhaaldelijk op de SEL-toets te drukken kunt u nu de afzonderlijke
menupunten selecteren. U kunt de instellingen van de afzonderlijke menu-
punten veranderen met behulp van de „+“- of „-“-toets.
TA SEEK-menu (verkeersberichten-zenderzoekfunctie)
Selecteer TA SEEK wanneer bij de selectie van de TA-functie automatisch
een zender met verkeersberichten gezocht dient te worden.
Wanneer u TA ALARM selecteert, ontvangt u een waarschuwing op het
display, zodra u onder de TA-functie een zender hebt ingesteld die geen
verkeersberichten uitzendt.
MASK DPI/ALL
Verbergen van alternatieve frequenties (AF) tijdens het zoeken naar een
programma-identifi catie (PI).
MASK DPI: wanneer het apparaat naar de programma-identifi catie (PI)
van een zender zoekt, blijven de alternatieve frequenties met een andere
programma-identifi catie verborgen.
MASK ALL: bij het zoeken naar een programma-identifi catie (PI) blijven al-
ternatieve frequenties met een andere programma-identifi catie en zenders
met een sterke signaalniveau zonder RDS-signaal verborgen.
DSP
In het DSP kunt de equalizerinstellingen POP M, ROCK M, CLAAS M en
FLAT selecteren. Selecteer DSP OFF om eigen instellingen uit te voeren.
Zie hiervoor ook punt 3a.
6....-05-AR 661 CD + P 23 15.03.2005, 16:17:42 Uhr
NL
24
LOUD ON/LOUD OFF
Aan- en uitschakelen van de LOUDNESS-functie.
In het lagere volumebereik wordt door middel van de functie LOUDNESS
(LOUD) het geluidsbeeld uitgebreid. Hoogten en bassen worden versterkt.
BEEP ON/OFF bevestigingsgeluid
Voor het bevestigingsgeluid bij het indrukken van toetsen hebt u twee
keuzemogelijkheden.
BEEP ON: het bevestigingsgeluid klinkt na iedere druk op de toets.
BEEP OFF: het bevestigingsgeluid is uitgeschakeld.
SEEK 1, SEEK 2 (kan alléén in radiomodus worden geselecteerd)
Zoekfunctie met de I
 / I-toetsen in radiomodus
SEEK 1: houd de I
 / I-toetsen ingedrukt en de radio stopt bij
het volgende ontvangbare zenderstation.
SEEK 2: houd de I
 / I-toetsen ingedrukt totdat de zoekfunctie
in de frequentieband wordt voortgezet.
STEREO/MONO-omschakeling (alléén selecteerbaar in radiomodus).
LOCAL/DX (alleen in radiomodus selecteerbaar)
Uw radio kan RDS EON-gegevens ontvangen. Met EON wordt de over-
dracht van extra zenderinformatie binnen een zenderketen, bijv. de WDR,
bedoeld. In geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen een zender-
keten van een niet-verkeerszender overgeschakeld naar de desbetreffende
verkeerszender van de zenderketen. De ontvangst van deze zendergege-
vens wordt door middel van het EON-teken op het display weergegeven.
U kunt kiezen uit de EONTA LOCAL- resp. EONTA DISTANCE-modus voor
de lokale of de langeafstandsverkeersberichten.
Het doel voor deze functie bestaat daarin, een ongewenst overschakelen
naar een EON-TA-verkeersbericht te onderdrukken. Wanneer een EON-
zender zeer ver weg ligt, kunt u gedeeltelijk toch EON TA-informatie van dit
station ontvangen. De radio schakelt over naar dit EON-verbindingsstation
en probeert de verkeersinformatie te ontvangen. Het signaal is echter te
zwak en de ontvangst is slecht omdat dit EON-verbindingsstation te ver
buiten het bereik ligt.
Daarom schakelt de radio terug naar de tevoren ingestelde zender.
Bij de hierboven beschreven bedrijfsmodus hoort de gebruiker gedurende
een korte tijd een verkeerd programma of helemaal niets.
EONTA LOCAL:
door middel van deze functie wordt een omschakelen naar een EON-ver-
binding met een te zwak signaal vermeden.
De radio schakelt niet over naar deze zender en de luisteraar neemt de
storing nauwelijks waar.
EON TA-DISTANCE-modus:
in deze modus probeert de EON TA-schakeling de EON TA-informatie
van een bereikbare zender te ontvangen en de ontvangstkwaliteit op deze
wijze te verbeteren.
6....-05-AR 661 CD + P 24 15.03.2005, 16:17:42 Uhr
NL
25
VOL LAST/VOL ADJ
VOL LAST: de radio schakelt in met de op het laatst ingestelde gelu-
idssterkte
VOL ADJ: met behulp van de +- en –-toetsen kunt u een gelijkblijven-
de geluidssterkte vooraf instellen.
4. POWER-knop
Druk op deze toets om het apparaat in- of uit te schakelen.
5. LC-display (vloeibaar-kristaldisplay)
6. BAND-toets
Druk kortstondig op de BAND-toets om tussen de drie FM- (UKW) niveaus
heen en weer te schakelen. De benaming van de desbetreffende niveaus FI,
F2, F3 wordt op het LC-display weergegeven.
7./8.
I / I-toetsen TUNE, SEEK, TRACK, SKIP UP/DOWN
a) In de radiomodus: druk kortstondig op de I
 of I-toets om een radio-
zender handmatig in te stellen.
Houd de I
 of I-toets ingedrukt om het zoeken naar een radiozender
te starten.
Zie hiervoor ook de functie SEEK 1 / SEEK 2.
b) In de CD-modus: druk kortstondig op de toetsen I
 of I om voorruit of
achteruit te springen. Om titels voorruit of achteruit te spoelen houdt u de
pijltoetsen I
 of I ingedrukt.
9. MODUS-toets
Druk op deze toets om de CD-speler- of de radiomodus te selecteren.
10. MUTE-toets
Druk op de MUTE-toets om de luidsprekers kortstondig uit te schakelen. Druk
de toets opnieuw in om de functie weer te deactiveren.
11. AP-toets (automatische zenderopslag)
In de radiomodus:
a) Opslagfunctie:
druk langer dan 1 seconde op de AP-toets om de automatische zenderops-
lag te activeren.
Het apparaat zoekt binnen de actuele frequentieband bijv. FM 1 naar
de grootste signaalsterktepegel totdat de zoekcyclus wordt gestopt. De
zes sterkste zenders worden toegewezen aan de dienovereenkomstige
geheugenplaatsen.
De nu opgeslagen zenders worden telkens ca. 5 seconden lang aan-
gespeeld en daarna wordt de zender van de eerste geheugenplaats
ingesteld.
Indien u nog meer zenders op de FM-band wilt zoeken, drukt u op de
BAND-toets om naar de FM2-of FM3-band over schakelen. Druk opnieuw
langer dan 1 seconde op de AP-toets om verder te zoeken.
6....-05-AR 661 CD + P 25 15.03.2005, 16:17:43 Uhr
NL
26
b) Aanspeelfunctie:
nadat u de AP-toets kort hebt ingedrukt, speelt de radio alle vooringestelde
zenders van de frequentieband aan.
Opmerking: de aanspeelfunctie eindigt automatisch weer bij de geheu-
genplaats waarop deze werd gestart.
AP-toets voor zoekfunctie in de MP3-modus
Wanneer bij het produceren van een CD in MP3-formaat dienovereenkoms-
tige gegevens werden aangelegd, kunnen deze met behulp van de volgende
functies worden gezocht.
a) Directe invoer van het titelnummer bij CD´s in MP3-formaat:
1. druk 1x op de AP-toets. Op het display verschijnt „TRK SCH“.
2. druk kortstondig op de SEL-toets. Op het display verschijnt „TRK SCH
001“. Het laatste cijfer vóór de komma knippert.
3. Met behulp van + / - toetsen hebt u nu de mogelijkheid om als laatste
cijfer vóór de komma een titelnummer van 0 t/m 9 in te voeren.
4. Druk opnieuw kortstondig op de SEL-toets. Het op één na laatste cijfer
vóór de komma knippert.
Ga te werk als onder punt 3 beschreven.
5. Druk opnieuw kortstondig op de SEL-toets om eventueel nog het op
twee na laatste cijfer vóór de komma in te voeren.
6. Sluit de invoer van het titelnummer af door langer (1 sec.) op de
SEL-toets te drukken. Onmiddellijk daarna wordt de geselecteerde titel
afgespeeld.
b) Zoekfunctie voor bestanden bij CD‘s in MP3-formaat
1. Druk 2x op de AP-toets. Op het display verschijnt „FILE SCH“.
2. Druk kortstondig op de SEL-toets om de eerste geselecteerde map op
het display weer te geven.
3. Met behulp van de + / - toetsen hebt u nu de mogelijkheid om de
verschillende ordners op de CD te selecteren.
4. Druk langer op de SEL-toets (1 sec.).
De geselecteerde map wordt vanaf de eerste titel afgespeeld.
Druk kortstondig op de SEL-toets en u kunt met behulp van de + /
- toetsen een titel in de map selecteren.
5. Sluit de invoer af door langer (1 sec.) op de SEL-toets te drukken.
Onmiddellijk daarna wordt de geselecteerde titel afgespeeld.
c) Zoekfunctie voor sleutelwoorden bij CD‘s in MP3-formaat:
1. Druk 3x op de AP-toets. Op het display verschijnt „CHAR SCH“.
2. Druk kortstondig op de SEL-toets. Links op het display verschijnt een
„A“.
3. Door herhaaldelijk indrukken van de + / - toetsen kunt u nu op de eers-
te plaats van het display een letter van A t/m Z of een cijfer van 0 t/m 9
invoeren.
Opmerking: het invoeren van verdere cijfers en letters geschiedt van
links naar rechts.
6....-05-AR 661 CD + P 26 15.03.2005, 16:17:43 Uhr
NL
27
4. Druk kortstondig op de SEL-toets. Op de tweede plaats van het display
verschijnt een „A“. Ga bij het invoeren van cijfers en letters te werk als
beschreven onder punt 3.
5. Herhaal de stappen van punt 2 en punt 3 totdat u uw zoekbegrip hebt
ingevoerd.
Opmerking: wis de laatste invoer door het indrukken van de AP-toets.
6. Sluit de invoer af door langer (1 sec.) op de SEL-toets te drukken.
Onmiddellijk daarna wordt de geselecteerde titel afgespeeld.
Opmerking: de weergave van een door de gebruiker gemaakte CD
kan op grond van de vele beschikbare programma’s en CD-media niet
worden gegarandeerd.
In de normale afspeelmodus van CD´s in MP3-formaat kunt u met de
I
 of I-toetsen telkens één titel omhoog of omlaag springen. Met
de stationstoetsen 5 en 6 kunt u telkens 10 titels omlaag of omhoog
springen.
12.-17.
als stationstoetsen (1–6) van voorgeselecteerde zenders en als
1TOP-, 2INT- , 3RPT-, 4RDM-toetsen in de CD-modus
a) Radio-modus
Door kortstondig indrukken kunt u via deze toetsen een voorgeselecteerde
radiozender direct selecteren. Wanneer u deze toetsen langer dan één
seconde indrukt, wordt de actueel ingestelde zender onder de geselecteer-
de stationstoets opgeslagen.
b) CD-modus
Druk op de 1TOP-Taste om het afspelen van de CD te onderbreken
(pauzefunctie). Druk de toets opnieuw in om de functie weer te deacti-
veren.
Druk op de 2INT-toets. Iedere titel van de CD wordt gedurende 10
seconden afgespeeld. Druk opnieuw op deze toets om de zoekfunctie
af te breken. De actueel geselecteerde titel wordt afgespeeld.
Druk op de 3RPT-toets. De actuele titel wordt herhaald. Druk de toets
opnieuw in om de functie weer te deactiveren.
Druk op de 4RDM-toets. De CD-titels worden in willekeurige volgorde
afgespeeld. Druk de toets opnieuw in om de functie weer te deactive-
ren.
18. TA traffi c annonuncement (voorrangschakeling voor verkeersberichten)
De TA-fucntie wordt door het kort indrukken van de TA-toets geactiveerd en
door het TA-symbool op het display weergegeven. In de radiomodus in een
FM-frequentieband begint het zoeken naar een verkeersberichtzender (TA
SEEK) automatisch.
Wanneer een FM-zender wordt ontvangen die periodiek de nieuwste verkeers-
informatie uitzendt, brandt de TP-weergave op het display.
Wanneer de TA-functie is ingeschakeld, onderbreken de FM verkeersberich-
ten automatisch de CD-modus. De geluidssterkte wordt opgevoerd naar de
minimale waarde voor de overdracht van de verkeersberichten.
6....-05-AR 661 CD + P 27 15.03.2005, 16:17:44 Uhr
NL
28
Na afl oop van de verkeersinformatie wordt het tevoren ingestelde programma
voortgezet.
Onderbreking van de TA-functie:
wanneer u de weergave van de actuele verkeersberichten wilt onderbreken,
drukt u kort op de TA-toets. De TA-modus wordt hierdoor niet uitgeschakeld.
19. PTY-toets selectie van het programmatype
Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie
over het programmatype van hun programma. Deze informatie kan door uw
autoradio worden weergegeven.
Deze programmatypes kunnen bijv.:
SPORT NEWS POP CLASSICS
zijn.
Met de PTY-functie kunt u doelgericht zenders uitkiezen van een bepaald
programmatype.
Druk 1x op de PTY-toets om naar de PTY-muziekgroep te schakelen.
Op het display verschijnt het teken “PTY“.
Met behulp van de stationstoetsen 1-6 kunt u nu de volgende selectie treffen.
1X indrukken 2X indrukken
Stationstoets 1
POP M ROCK M
Stationstoets 2
EASY M LIGHT M
Stationstoets 3
CLASSICS OTHER M
Stationstoets 4
JAZZ COUNTRY
Stationstoets 5
NATION M OLDIES
Stationstoets 6
FOLK M
Druk 2x op de PTY-toets om naar de PTY-taalgroep te schakelen. Met behulp
van de stationstoetsen 1-6 kunt u nu de volgende selectie treffen.
1X indrukken 2X indrukken 3X indrukken
Stationstoets 1
NEWS AFFAIRS INFO
Stationstoets 2
SPORT EDUCATE DRAMA
Stationstoets 3
CULTURE SCIENCE VARIED
Stationstoets 4
WEATHER FINANCE CHILDREN
Stationstoets 5
SOCIAL RELIGION PHONEIN
Stationstoets 6
TRAVEL LEISURE DOCUMENT
Druk 3x op de PTY-toets om de functie weer uit te schakelen.
Wanneer u PTY hebt gekozen, start de radio de zoekfunctie naar dienove-
reenkomstige PTY-informatie en stopt, zodra de gezochte PTY-informatie werd
gevonden.
Wanneer het gezochte programmatype niet werd gevonden, verschijnt op het
display “NONE PTY”.
6....-05-AR 661 CD + P 28 15.03.2005, 16:17:45 Uhr
NL
29
Wanneer de gezochte PTY-informatie niet meer bestaat, schakelt de PTY-
functie automatisch over naar de normale modus.
20. AF (alternatieve frequenties) REG-functie
a) AF is een functie die met behulp van het RDS (Radio Data System) werkt
en alleen bij FM-zenders kan worden gebruikt. Het apparaat zoekt op de
achtergrond de beste te ontvangen frequenties van de ingestelde zenders.
Wanneer de AF-functie wordt geselecteerd, controleert de radio voortdu-
rend de signaalsterkte van de AF-frequentie. Het controle-interval voor
iedere AF-frequentie is afhankelijk van de signaalsterkte van de actuele
zender en varieert van een paar minuten in geval van een sterke zender
tot een paar seconden bij zwakke zenders. Iedere keer wanneer de nieuwe
AF-frequentie sterker is dan het actueel ingestelde station, schakelt het ap-
paraat voor een korte tijd naar deze frequentie over en er wordt gedurende
een tot twee seconden de melding weergegeven “NEW FREQUENCY”.
Omdat de geluidloze overschakelingstijd tijdens de frequentiewissel resp.
de controletijd zeer kort is, is dit tijdens het normale programma nauwelijks
hoorbaar.
De AF-functie wordt door kort indrukken van de AF-toets geactiveerd en
de status van de AF-functie wordt door een kort AF-teken op het display
weergegeven.
Wanneer het AF-teken op het display verschijnt, is de AF-functie inge-
schakeld en worden RDS-zendgegevens ontvangen.
Wanneer het AF-teken op het display knippert, is de AF-functie
weliswaar ingeschakeld, maar kan geen RDS-zendsignaal worden
ontvangen.
Druk opnieuw op de AF-toets om de functie weer uit te schakelen. Het
AF-teken op het display dooft.
b) REG-functie
Sommige zenders spreiden hun programma’s op bepaalde tijdstippen in
regionale programma’s met verschillende inhoud.
REG ON: door lang indrukken van de AF-toets wordt de regionale modus
ingeschakeld. Op het display verschijnt gedurende enkele seconden de
melding “REG ON”.
Opmerking: de weergavecapaciteit van het display is beperkt. Het is
daarom mogelijk dat in de dubbele weergavemodus enkele segmenten van
het display gewist zijn.
Met de functie REG ON wordt vermeden dat de radio overschakelt naar
alternatieve frequenties die een andere regionale programma-inhoud
hebben.
REG OFF: door het opnieuw lang indrukken van de AF-toets wordt de re-
gionale modus uitgeschakeld. Op het display verschijnt gedurende enkele
seconden de melding “REG OFF”.
De programma-identifi catie (PI) van het regionale zendprogramma wordt
tijdens het zoeken naar een alternatieve frequentie (AF) of een program-
ma-identifi catie (PI) genegeerd.
6....-05-AR 661 CD + P 29 15.03.2005, 16:17:45 Uhr
NL
30
21 CD-sleuf
22. Uitwerptoets (EJECT)
Druk op deze toets om de CD uit te werpen.
23. Knipperende LED-weergave (zonder afbeelding)
Deze weergave knippert wanneer u het voorste bedieningselement verwijdert.
24. RESET-toets (zonder afbeelding)
Druk op deze toets om een storende zender te herstellen. Deze toets kunt u bij
verwijderd bedieningsveld rechts naast het display vinden.
Technische gegevens
Algemeen
Netspanning DC 13,8 V
Stroomverbruik 7A Max.
Stroomverbruik 4 x 30 W
FM-bereik
Frequentiebereik 87,6 MHz tot 108,0 MHz
Effectieve gevoeligheid 3 µV.
IF-frequentie 10,7 MHz
Uitgangsvermogen (selecteerbaar)
Uitgang bij CD max. 1200mV
CD-speler
Systeem CD-apparaat
Afspeelbare CD‘s CD/CDR/CDRW/MP3 disks
Aantal kwantifi ceringsbits 1 bit.
Signaalformaat Monsterfrequentie 44,1 KHz
Frequentiekarakteristiek 20 – 100Hz ≤ 5dB
10 – 20KHz ≤ 5dB
Signaal-ruis-verhouding 50 dB (1KHz)
Aantal kanalen 2 stereokanalen
Apparaatbehuizing 178 B x 50 H x 165 D
6....-05-AR 661 CD + P 30 15.03.2005, 16:17:53 Uhr
NL
31
Verhelpen van storingen
Voer eerst alle aansluitingen uit voordat u de checklist doorloopt. Wanneer u na
controle aan de hand van de checklist nog steeds vragen hebt, neem dan a.u.b.
contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Storingssymptoom Reden Oplossing
CD‘s worden maar tot
de helft in de CD-sleuf
getrokken.
De schroeven van de
transportbeveiliging wer-
den niet verwijderd.
Verwijder de schroeven
van de transportbeveili-
ging.
Na het plaatsen in het
apparaat loopt de CD of de
cassette niet.
De volumeregelaar is te
zacht ingesteld.
Stel de volumeregelaar
hoger in.
De aansluitingen zijn niet
correct uitgevoerd.
Controleer de +12V- en de
massa-aansluiting.
Het geluid van de CD-spe-
ler springt.
Het wegdek is ruw.
Wacht met het afspelen
van de CD totdat het
wegdek vlakker wordt.
Het apparaat is niet vast
gemonteerd.
Bouw het apparaat vast in.
Waarborg dat de achterste
bevestiging wordt gebruikt
wanneer het voertuig
niet over een geschikte
opname voor het achterste
apparaatgedeelte beschikt.
De CD is defect.
Probeer een andere CD.
Wanneer deze correct
functioneert is de eerste
CD waarschijnlijk bescha-
digd.
De CD is verontreinigd. Reinig de CD.
Geen stroom.
De ontsteking is uitge-
schakeld.
Draai ontstekingssleutel
naar de stand „ON“ of
„ACC“.
De zekering is doorge-
brand.
Vervang de zekering door
een andere 7 A-zekering.
Het apparaat functioneert
niet correct
(EJECT, LOAD, PLAY).
De microcomputer werd
door elektromagnetische
velden gestoord.
Verwijder de CD of casset-
te en plaats deze weer.
Schakel het apparaat uit-
en weer in.
Geen radio-ontvangst.
De antennekabel is niet
aangesloten.
Steek de antennekabel
vast in de antennebus van
het apparaat
In de automatische zoek-
modus stopt de radio niet
bij zenderstation(s).
De zendersignalen zijn te
zwak.
Stel het zenderstation
handmatig in.
6....-05-AR 661 CD + P 31 15.03.2005, 16:17:53 Uhr
NL
32
Afspelen van een CD
Reinigen van de CD
Reinig de CD vóór het afspelen met een schone,
stofvrije reinigingsdoek. Verwijder het stof van de
CD in pijlrichting.
Opmerking: gebruik géén oplosmiddelen zoals
benzine of verdunner. De algemeen verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays bescha-
digen het apparaat.
Plaatsen van de CD
Wanneer de CD met de opdruk naar beneden
wordt geplaatst, kan het apparaat beschadigd
worden.
Plaats de CD altijd met het label naar boven.
Opmerking: tracht niet, een Cd te plaatsen wan-
neer zich reeds een CD in de CD-sleuf bevindt.
Hierdoor kan het apparaat worden beschadigd.
Vastpakken van de CD
Grijp de CD altijd aan de rand vast. Om de Cd
schoon te houden, mag u deze niet aan het op-
pervlak vastpakken.
Plak geen papier of plakband op de CD.
Stel de CD niet bloot aan directe zoninstraling
of warmtebronnen zoals verwarmingsbuizen en
laat de CD ook niet in de auto liggen wanneer
deze in de zon geparkeerd staat omdat dit een
aanzienlijke temperatuurstijging tot gevolg heeft.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-
richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspan-
ningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
6....-05-AR 661 CD + P 32 15.03.2005, 16:17:54 Uhr
NL
33
Garantie
Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden
vanaf koopdatum (kassabon).
Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan
door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos
door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele
garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint
daardoor een nieuwe garantieperiode!
Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze
reparatie of vervanging plaatsvinden.
Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking
samen met de kassabon af bij uw handelaar.
*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het
complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie
van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend!
Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolbors-
tels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels,
zaag bladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende
delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening!
Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.
Na de garantieperiode
Na afl oop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden
uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst.
6....-05-AR 661 CD + P 33 15.03.2005, 16:17:54 Uhr

Documenttranscriptie

Inhalt D NL P I GB PL Inhoud • Índice • Indice • Contents • Spis treści Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite Seite Seite Pagina Pagina Pagina Página Página Página Pagina Pagina Pagina Page Page Page Strona Strona Strona 3 4 18 3 19 33 3 34 47 3 48 63 3 64 78 3 79 94 2 6....-05-AR 661 CD + P 2 15.03.2005, 16:17:27 Uhr Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Descrição dos elementos Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obłsugi 3 6....-05-AR 661 CD + P 3 15.03.2005, 16:17:28 Uhr Algemene veiligheidsinstructies NL Voorkom risico’s voor brand en elektrische schokken en stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van water (bijv. badkamer, zwembad, vochtige kelder). Gebruik het apparaat uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerde contactdoos. Let op dat de aangegeven spanning overeenstemt met de spanning van de contactdoos. Let bij het gebruik van externe adapters op de juiste polariteit en spanning en plaats batterijen altijd in de juiste richting. Plaats het apparaat zodanig dat de aangebrachte luchtopeningen niet worden afgedekt. Open nooit de behuizing van het apparaat. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Neem het apparaat niet meer in gebruik wanneer het apparaat - en in het bijzonder de kabel - beschadigingen vertoont, maar laat het eerst door een vakman repareren. Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Een defecte kabel mag alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen. Alleen zo kunnen gevaren vermeden worden. Onderbreek de stroomtoevoer of verwijder de batterijen wanneer u denkt, het apparaat langere tijd niet te gebruiken. Volgende symbolen kunnen op uw apparaat zijn aangebracht. Zij hebben de volgende betekenis: Het bliksemsymbool wijst de gebruiker op onderdelen in het inwendige van het apparaat die gevaarlijk hoge spanning voeren. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie. Apparaten met dit symbool werken met een „klasse 1-laser„ voor de aftasting van de CD. De ingebouwde veiligheidsschakelaars moeten voorkomen dat de gebruiker wordt blootgesteld aan gevaarlijke, voor het menselijk oog onzichtbaar laserlicht wanneer het CD-vak geopend is. Deze veiligheidsschakelaars mogen in geen geval overbrugd of gemanipuleerd worden omdat u anders gevaar loopt, aan het laserlicht te worden blootgesteld. 19 6....-05-AR 661 CD + P 19 15.03.2005, 16:17:39 Uhr Installatie NL Monteer het radioapparaat volgens de onderstaande afbeeldingen a b c d e f g Moer Veerring Onderlegplaatje Schroef Montagehoek Inschuifbehuizing Schroefdraadbout Let op! h i j Schroeven van de transportbeveiliging (a.u.b. vóór de montage verwijderen) Uittrekgereedschap (sleutel voor de demontage) Raamwerk Zet het bedieningselement eerst aan tegen de rechterzijde en klik het vervolgens aan de linkerzijde in. 20 6....-05-AR 661 CD + P 20 15.03.2005, 16:17:40 Uhr 6....-05-AR 661 CD + P 21 links achter luidspreker links voor autom. antenne massa geheugen back-up blauw rood zwart geel violet groen violet / zwart grijs / zwart wit / zwart groen / zwart grijs RCA-uitgang wit 0,5 A 7A ISO-aansluiting rechts achter luidspreker rechts voor wit links rood rechts antenneaansluiting Breng de aansluiting tot stand volgens de afbeelding. Aansluiting NL 21 15.03.2005, 16:17:41 Uhr Opgelet NL 1. Plaats het verwijderbare bedieningselement pas na de aansluiting van de kabels. 2. Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 Ohm. Belangrijke aanvullende informatie voor de montage van uw autoradio! 1. Let bij de montage/aansluiting van uw apparaat op dat uw auto over een originele „ISO-aansluiting“ moet beschikken. Deze aansluiting is de tegenhanger van de aan de apparaatuitgang aangebrachte steker (ISO-aansluiting). Bij de toewijzing van de Tijdsduur +“ (back-up) kunnen echter al naargelang het voertuigtype afwijkingen optreden. Neem in deze gevallen a.u.b. contact op met een geautoriseerde autogarage omdat een permanente/constante stroomverzorging van uw radio anders niet gewaarborgd is. (Dit is echter noodzakelijk voor de opslag van de zenderstations). 2. Al naargelang het voertuigtype kunnen in uitzonderingsgevallen stoorgeluiden in de radio/CD-modus optreden. Deze kunnen worden verholpen met een extra ontstoorfilter. Uw apparaat is standaard reeds uitgerust met een ontstoorfilter. Desondanks kunnen er afhankelijk van het voertuigtype storingen optreden. Ontstoorfilters zijn verkrijgbaar kunt in een zaak voor autotoebehoren en/of bij uw garage. Veiligheidsmaatregelen en onderhoud 1. Verwijder vóór de montage a.u.b. de schroeven (h) van de transportbeveiliging omdat in het andere geval de CD niet kan worden geladen. 2. Het apparaat is geconcipieerd voor de minpool van de accu die aan de carrosserie van het voertuig dient te zijn aangesloten. U dient dit vóór de installatie te controleren. 3. Wanneer het voorste bedieningselement tijdens de radio- en CD-modus wordt verwijderd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 4. Functiestoring. Na het terugplaatsen van het voorste bedieningselement verschijnt op het LC-display een foutmelding (ERROR). Druk met behulp van een draad of iets dergelijks de toets RESET (24) in om de elektronica weer terug te zetten (RESETTEN). Deze toets kunt u bij verwijderd bedieningsveld rechts naast het display vinden. 5. Wanneer het extreem heet in het voertuig is, bijv. nadat de auto gedurende een langere tijd in de zon geparkeerd stond, dient u de CD-speler pas in te schakelen nadat het na een korte rijduur een beetje is afgekoeld. 6. Gebruik steeds de voorhanden beschermhoes om het afneembare bedieningselement veilig te bewaren. 22 6....-05-AR 661 CD + P 22 15.03.2005, 16:17:41 Uhr Bediening NL 1. REL-Taste Druk op de REL-toets om het voorste bedieningselement te verwijderen. 2. + / - -toetsen In de normale speelmodus zijn deze toetsen bedoeld voor het instellen van de geluidssterkte. In combinatie met de tevoren ingedrukte SEL-toets kunnen veranderingen in menu‘s, bijv. de klankmodus, worden uitgevoerd. 3. SEL-toets (selectie) a) Druk kort op de SEL-toets om naar het selectiemenu van de klankmodus te schakelen. Op het display verschijnt „VOL“ voor de instelling van de geluidssterkte. Door herhaaldelijk op de SEL-toets te drukken kunt u nu de afzonderlijke menupunten zoals VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE en FADER selecteren. U kunt de instellingen van de afzonderlijke menupunten veranderen met behulp van de „+“- of „-“-toets. Opmerking: wanneer onder DSP equalizerinstellingen zoals bijv. POP, ROCK geselecteerd zijn, kunnen BASS en TREBLE niet worden ingesteld. b) Druk lang op de SEL-toets om naar het selectiemenu TA SEEK/TA ALARM, MASK DPI/MASK ALL, DSP OFF, LOUD ON/OFF, BEEP ON/OFF, SEEK1/ 2, STEREO/MONO; LOCAL/DX; VOL LAST/ADJ te schakelen. Op het display verschijnt „TA SEEK“. Door herhaaldelijk op de SEL-toets te drukken kunt u nu de afzonderlijke menupunten selecteren. U kunt de instellingen van de afzonderlijke menupunten veranderen met behulp van de „+“- of „-“-toets. • TA SEEK-menu (verkeersberichten-zenderzoekfunctie) Selecteer TA SEEK wanneer bij de selectie van de TA-functie automatisch een zender met verkeersberichten gezocht dient te worden. Wanneer u TA ALARM selecteert, ontvangt u een waarschuwing op het display, zodra u onder de TA-functie een zender hebt ingesteld die geen verkeersberichten uitzendt. • MASK DPI/ALL Verbergen van alternatieve frequenties (AF) tijdens het zoeken naar een programma-identificatie (PI). MASK DPI: wanneer het apparaat naar de programma-identificatie (PI) van een zender zoekt, blijven de alternatieve frequenties met een andere programma-identificatie verborgen. MASK ALL: bij het zoeken naar een programma-identificatie (PI) blijven alternatieve frequenties met een andere programma-identificatie en zenders met een sterke signaalniveau zonder RDS-signaal verborgen. • DSP In het DSP kunt de equalizerinstellingen POP M, ROCK M, CLAAS M en FLAT selecteren. Selecteer DSP OFF om eigen instellingen uit te voeren. Zie hiervoor ook punt 3a. 23 6....-05-AR 661 CD + P 23 15.03.2005, 16:17:42 Uhr NL • LOUD ON/LOUD OFF Aan- en uitschakelen van de LOUDNESS-functie. In het lagere volumebereik wordt door middel van de functie LOUDNESS (LOUD) het geluidsbeeld uitgebreid. Hoogten en bassen worden versterkt. • BEEP ON/OFF bevestigingsgeluid Voor het bevestigingsgeluid bij het indrukken van toetsen hebt u twee keuzemogelijkheden. BEEP ON: het bevestigingsgeluid klinkt na iedere druk op de toets. BEEP OFF: het bevestigingsgeluid is uitgeschakeld. • SEEK 1, SEEK 2 (kan alléén in radiomodus worden geselecteerd) Zoekfunctie met de I / I-toetsen in radiomodus SEEK 1: houd de I / I-toetsen ingedrukt en de radio stopt bij het volgende ontvangbare zenderstation. SEEK 2: houd de I / I-toetsen ingedrukt totdat de zoekfunctie in de frequentieband wordt voortgezet. • STEREO/MONO-omschakeling (alléén selecteerbaar in radiomodus). • LOCAL/DX (alleen in radiomodus selecteerbaar) Uw radio kan RDS EON-gegevens ontvangen. Met EON wordt de overdracht van extra zenderinformatie binnen een zenderketen, bijv. de WDR, bedoeld. In geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen een zenderketen van een niet-verkeerszender overgeschakeld naar de desbetreffende verkeerszender van de zenderketen. De ontvangst van deze zendergegevens wordt door middel van het EON-teken op het display weergegeven. U kunt kiezen uit de EONTA LOCAL- resp. EONTA DISTANCE-modus voor de lokale of de langeafstandsverkeersberichten. Het doel voor deze functie bestaat daarin, een ongewenst overschakelen naar een EON-TA-verkeersbericht te onderdrukken. Wanneer een EONzender zeer ver weg ligt, kunt u gedeeltelijk toch EON TA-informatie van dit station ontvangen. De radio schakelt over naar dit EON-verbindingsstation en probeert de verkeersinformatie te ontvangen. Het signaal is echter te zwak en de ontvangst is slecht omdat dit EON-verbindingsstation te ver buiten het bereik ligt. Daarom schakelt de radio terug naar de tevoren ingestelde zender. Bij de hierboven beschreven bedrijfsmodus hoort de gebruiker gedurende een korte tijd een verkeerd programma of helemaal niets. EONTA LOCAL: door middel van deze functie wordt een omschakelen naar een EON-verbinding met een te zwak signaal vermeden. De radio schakelt niet over naar deze zender en de luisteraar neemt de storing nauwelijks waar. EON TA-DISTANCE-modus: in deze modus probeert de EON TA-schakeling de EON TA-informatie van een bereikbare zender te ontvangen en de ontvangstkwaliteit op deze wijze te verbeteren. 24 6....-05-AR 661 CD + P 24 15.03.2005, 16:17:42 Uhr • VOL LAST/VOL ADJ VOL LAST: de radio schakelt in met de op het laatst ingestelde geluidssterkte VOL ADJ: met behulp van de +- en –-toetsen kunt u een gelijkblijvende geluidssterkte vooraf instellen. NL 4. POWER-knop Druk op deze toets om het apparaat in- of uit te schakelen. 5. LC-display (vloeibaar-kristaldisplay) 6. BAND-toets Druk kortstondig op de BAND-toets om tussen de drie FM- (UKW) niveaus heen en weer te schakelen. De benaming van de desbetreffende niveaus FI, F2, F3 wordt op het LC-display weergegeven. 7./8. I / I-toetsen TUNE, SEEK, TRACK, SKIP UP/DOWN a) In de radiomodus: druk kortstondig op de I of I-toets om een radiozender handmatig in te stellen. Houd de I of I-toets ingedrukt om het zoeken naar een radiozender te starten. Zie hiervoor ook de functie SEEK 1 / SEEK 2. b) In de CD-modus: druk kortstondig op de toetsen I of I om voorruit of achteruit te springen. Om titels voorruit of achteruit te spoelen houdt u de pijltoetsen I of I ingedrukt. 9. MODUS-toets Druk op deze toets om de CD-speler- of de radiomodus te selecteren. 10. MUTE-toets Druk op de MUTE-toets om de luidsprekers kortstondig uit te schakelen. Druk de toets opnieuw in om de functie weer te deactiveren. 11. AP-toets (automatische zenderopslag) In de radiomodus: a) Opslagfunctie: druk langer dan 1 seconde op de AP-toets om de automatische zenderopslag te activeren. Het apparaat zoekt binnen de actuele frequentieband bijv. FM 1 naar de grootste signaalsterktepegel totdat de zoekcyclus wordt gestopt. De zes sterkste zenders worden toegewezen aan de dienovereenkomstige geheugenplaatsen. De nu opgeslagen zenders worden telkens ca. 5 seconden lang aangespeeld en daarna wordt de zender van de eerste geheugenplaats ingesteld. Indien u nog meer zenders op de FM-band wilt zoeken, drukt u op de BAND-toets om naar de FM2-of FM3-band over schakelen. Druk opnieuw langer dan 1 seconde op de AP-toets om verder te zoeken. 25 6....-05-AR 661 CD + P 25 15.03.2005, 16:17:43 Uhr b) Aanspeelfunctie: nadat u de AP-toets kort hebt ingedrukt, speelt de radio alle vooringestelde zenders van de frequentieband aan. Opmerking: de aanspeelfunctie eindigt automatisch weer bij de geheugenplaats waarop deze werd gestart. NL AP-toets voor zoekfunctie in de MP3-modus Wanneer bij het produceren van een CD in MP3-formaat dienovereenkomstige gegevens werden aangelegd, kunnen deze met behulp van de volgende functies worden gezocht. a) Directe invoer van het titelnummer bij CD´s in MP3-formaat: 1. druk 1x op de AP-toets. Op het display verschijnt „TRK SCH“. 2. druk kortstondig op de SEL-toets. Op het display verschijnt „TRK SCH 001“. Het laatste cijfer vóór de komma knippert. 3. Met behulp van + / - toetsen hebt u nu de mogelijkheid om als laatste cijfer vóór de komma een titelnummer van 0 t/m 9 in te voeren. 4. Druk opnieuw kortstondig op de SEL-toets. Het op één na laatste cijfer vóór de komma knippert. Ga te werk als onder punt 3 beschreven. 5. Druk opnieuw kortstondig op de SEL-toets om eventueel nog het op twee na laatste cijfer vóór de komma in te voeren. 6. Sluit de invoer van het titelnummer af door langer (1 sec.) op de SEL-toets te drukken. Onmiddellijk daarna wordt de geselecteerde titel afgespeeld. b) Zoekfunctie voor bestanden bij CD‘s in MP3-formaat 1. Druk 2x op de AP-toets. Op het display verschijnt „FILE SCH“. 2. Druk kortstondig op de SEL-toets om de eerste geselecteerde map op het display weer te geven. 3. Met behulp van de + / - toetsen hebt u nu de mogelijkheid om de verschillende ordners op de CD te selecteren. 4. Druk langer op de SEL-toets (1 sec.). De geselecteerde map wordt vanaf de eerste titel afgespeeld. Druk kortstondig op de SEL-toets en u kunt met behulp van de + / - toetsen een titel in de map selecteren. 5. Sluit de invoer af door langer (1 sec.) op de SEL-toets te drukken. Onmiddellijk daarna wordt de geselecteerde titel afgespeeld. c) Zoekfunctie voor sleutelwoorden bij CD‘s in MP3-formaat: 1. Druk 3x op de AP-toets. Op het display verschijnt „CHAR SCH“. 2. Druk kortstondig op de SEL-toets. Links op het display verschijnt een „A“. 3. Door herhaaldelijk indrukken van de + / - toetsen kunt u nu op de eerste plaats van het display een letter van A t/m Z of een cijfer van 0 t/m 9 invoeren. Opmerking: het invoeren van verdere cijfers en letters geschiedt van links naar rechts. 26 6....-05-AR 661 CD + P 26 15.03.2005, 16:17:43 Uhr 4. Druk kortstondig op de SEL-toets. Op de tweede plaats van het display verschijnt een „A“. Ga bij het invoeren van cijfers en letters te werk als beschreven onder punt 3. 5. Herhaal de stappen van punt 2 en punt 3 totdat u uw zoekbegrip hebt ingevoerd. Opmerking: wis de laatste invoer door het indrukken van de AP-toets. 6. Sluit de invoer af door langer (1 sec.) op de SEL-toets te drukken. Onmiddellijk daarna wordt de geselecteerde titel afgespeeld. Opmerking: de weergave van een door de gebruiker gemaakte CD kan op grond van de vele beschikbare programma’s en CD-media niet worden gegarandeerd. In de normale afspeelmodus van CD´s in MP3-formaat kunt u met de I of I-toetsen telkens één titel omhoog of omlaag springen. Met de stationstoetsen 5 en 6 kunt u telkens 10 titels omlaag of omhoog springen. NL 12.-17. als stationstoetsen (1–6) van voorgeselecteerde zenders en als 1TOP-, 2INT- , 3RPT-, 4RDM-toetsen in de CD-modus a) Radio-modus Door kortstondig indrukken kunt u via deze toetsen een voorgeselecteerde radiozender direct selecteren. Wanneer u deze toetsen langer dan één seconde indrukt, wordt de actueel ingestelde zender onder de geselecteerde stationstoets opgeslagen. b) CD-modus • Druk op de 1TOP-Taste om het afspelen van de CD te onderbreken (pauzefunctie). Druk de toets opnieuw in om de functie weer te deactiveren. • Druk op de 2INT-toets. Iedere titel van de CD wordt gedurende 10 seconden afgespeeld. Druk opnieuw op deze toets om de zoekfunctie af te breken. De actueel geselecteerde titel wordt afgespeeld. • Druk op de 3RPT-toets. De actuele titel wordt herhaald. Druk de toets opnieuw in om de functie weer te deactiveren. • Druk op de 4RDM-toets. De CD-titels worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Druk de toets opnieuw in om de functie weer te deactiveren. 18. TA traffic annonuncement (voorrangschakeling voor verkeersberichten) De TA-fucntie wordt door het kort indrukken van de TA-toets geactiveerd en door het TA-symbool op het display weergegeven. In de radiomodus in een FM-frequentieband begint het zoeken naar een verkeersberichtzender (TA SEEK) automatisch. Wanneer een FM-zender wordt ontvangen die periodiek de nieuwste verkeersinformatie uitzendt, brandt de TP-weergave op het display. Wanneer de TA-functie is ingeschakeld, onderbreken de FM verkeersberichten automatisch de CD-modus. De geluidssterkte wordt opgevoerd naar de minimale waarde voor de overdracht van de verkeersberichten. 27 6....-05-AR 661 CD + P 27 15.03.2005, 16:17:44 Uhr Na afloop van de verkeersinformatie wordt het tevoren ingestelde programma voortgezet. Onderbreking van de TA-functie: wanneer u de weergave van de actuele verkeersberichten wilt onderbreken, drukt u kort op de TA-toets. De TA-modus wordt hierdoor niet uitgeschakeld. NL 19. PTY-toets selectie van het programmatype Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie over het programmatype van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden weergegeven. Deze programmatypes kunnen bijv.: SPORT NEWS POP CLASSICS zijn. Met de PTY-functie kunt u doelgericht zenders uitkiezen van een bepaald programmatype. Druk 1x op de PTY-toets om naar de PTY-muziekgroep te schakelen. Op het display verschijnt het teken “PTY“. Met behulp van de stationstoetsen 1-6 kunt u nu de volgende selectie treffen. Stationstoets 1 Stationstoets 2 Stationstoets 3 Stationstoets 4 Stationstoets 5 Stationstoets 6 1X indrukken POP M EASY M CLASSICS JAZZ NATION M FOLK M 2X indrukken ROCK M LIGHT M OTHER M COUNTRY OLDIES Druk 2x op de PTY-toets om naar de PTY-taalgroep te schakelen. Met behulp van de stationstoetsen 1-6 kunt u nu de volgende selectie treffen. Stationstoets 1 Stationstoets 2 Stationstoets 3 Stationstoets 4 Stationstoets 5 Stationstoets 6 1X indrukken NEWS SPORT CULTURE WEATHER SOCIAL TRAVEL 2X indrukken AFFAIRS EDUCATE SCIENCE FINANCE RELIGION LEISURE 3X indrukken INFO DRAMA VARIED CHILDREN PHONEIN DOCUMENT Druk 3x op de PTY-toets om de functie weer uit te schakelen. Wanneer u PTY hebt gekozen, start de radio de zoekfunctie naar dienovereenkomstige PTY-informatie en stopt, zodra de gezochte PTY-informatie werd gevonden. Wanneer het gezochte programmatype niet werd gevonden, verschijnt op het display “NONE PTY”. 28 6....-05-AR 661 CD + P 28 15.03.2005, 16:17:45 Uhr Wanneer de gezochte PTY-informatie niet meer bestaat, schakelt de PTYfunctie automatisch over naar de normale modus. NL 20. AF (alternatieve frequenties) REG-functie a) AF is een functie die met behulp van het RDS (Radio Data System) werkt en alleen bij FM-zenders kan worden gebruikt. Het apparaat zoekt op de achtergrond de beste te ontvangen frequenties van de ingestelde zenders. Wanneer de AF-functie wordt geselecteerd, controleert de radio voortdurend de signaalsterkte van de AF-frequentie. Het controle-interval voor iedere AF-frequentie is afhankelijk van de signaalsterkte van de actuele zender en varieert van een paar minuten in geval van een sterke zender tot een paar seconden bij zwakke zenders. Iedere keer wanneer de nieuwe AF-frequentie sterker is dan het actueel ingestelde station, schakelt het apparaat voor een korte tijd naar deze frequentie over en er wordt gedurende een tot twee seconden de melding weergegeven “NEW FREQUENCY”. Omdat de geluidloze overschakelingstijd tijdens de frequentiewissel resp. de controletijd zeer kort is, is dit tijdens het normale programma nauwelijks hoorbaar. De AF-functie wordt door kort indrukken van de AF-toets geactiveerd en de status van de AF-functie wordt door een kort AF-teken op het display weergegeven. • Wanneer het AF-teken op het display verschijnt, is de AF-functie ingeschakeld en worden RDS-zendgegevens ontvangen. • Wanneer het AF-teken op het display knippert, is de AF-functie weliswaar ingeschakeld, maar kan geen RDS-zendsignaal worden ontvangen. • Druk opnieuw op de AF-toets om de functie weer uit te schakelen. Het AF-teken op het display dooft. b) REG-functie Sommige zenders spreiden hun programma’s op bepaalde tijdstippen in regionale programma’s met verschillende inhoud. • REG ON: door lang indrukken van de AF-toets wordt de regionale modus ingeschakeld. Op het display verschijnt gedurende enkele seconden de melding “REG ON”. Opmerking: de weergavecapaciteit van het display is beperkt. Het is daarom mogelijk dat in de dubbele weergavemodus enkele segmenten van het display gewist zijn. Met de functie REG ON wordt vermeden dat de radio overschakelt naar alternatieve frequenties die een andere regionale programma-inhoud hebben. • REG OFF: door het opnieuw lang indrukken van de AF-toets wordt de regionale modus uitgeschakeld. Op het display verschijnt gedurende enkele seconden de melding “REG OFF”. De programma-identificatie (PI) van het regionale zendprogramma wordt tijdens het zoeken naar een alternatieve frequentie (AF) of een programma-identificatie (PI) genegeerd. 29 6....-05-AR 661 CD + P 29 15.03.2005, 16:17:45 Uhr NL 21 CD-sleuf 22. Uitwerptoets (EJECT) Druk op deze toets om de CD uit te werpen. 23. Knipperende LED-weergave (zonder afbeelding) Deze weergave knippert wanneer u het voorste bedieningselement verwijdert. 24. RESET-toets (zonder afbeelding) Druk op deze toets om een storende zender te herstellen. Deze toets kunt u bij verwijderd bedieningsveld rechts naast het display vinden. Technische gegevens Algemeen Netspanning Stroomverbruik Stroomverbruik DC 13,8 V 7A Max. 4 x 30 W FM-bereik Frequentiebereik Effectieve gevoeligheid IF-frequentie 87,6 MHz tot 108,0 MHz 3 µV. 10,7 MHz Uitgangsvermogen (selecteerbaar) Uitgang bij CD max. 1200mV CD-speler Systeem Afspeelbare CD‘s Aantal kwantificeringsbits Signaalformaat Frequentiekarakteristiek Signaal-ruis-verhouding Aantal kanalen Apparaatbehuizing CD-apparaat CD/CDR/CDRW/MP3 disks 1 bit. Monsterfrequentie 44,1 KHz 20 – 100Hz ≤ 5dB 10 – 20KHz ≤ 5dB 50 dB (1KHz) 2 stereokanalen 178 B x 50 H x 165 D 30 6....-05-AR 661 CD + P 30 15.03.2005, 16:17:53 Uhr Verhelpen van storingen NL Voer eerst alle aansluitingen uit voordat u de checklist doorloopt. Wanneer u na controle aan de hand van de checklist nog steeds vragen hebt, neem dan a.u.b. contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Storingssymptoom CD‘s worden maar tot de helft in de CD-sleuf getrokken. Reden De schroeven van de transportbeveiliging werden niet verwijderd. De volumeregelaar is te Na het plaatsen in het zacht ingesteld. apparaat loopt de CD of de De aansluitingen zijn niet cassette niet. correct uitgevoerd. Het wegdek is ruw. Het geluid van de CD-speler springt. Het apparaat is niet vast gemonteerd. De CD is defect. De CD is verontreinigd. Geen stroom. De ontsteking is uitgeschakeld. De zekering is doorgebrand. Het apparaat functioneert niet correct (EJECT, LOAD, PLAY). De microcomputer werd door elektromagnetische velden gestoord. Geen radio-ontvangst. De antennekabel is niet aangesloten. In de automatische zoekmodus stopt de radio niet bij zenderstation(s). De zendersignalen zijn te zwak. Oplossing Verwijder de schroeven van de transportbeveiliging. Stel de volumeregelaar hoger in. Controleer de +12V- en de massa-aansluiting. Wacht met het afspelen van de CD totdat het wegdek vlakker wordt. Bouw het apparaat vast in. Waarborg dat de achterste bevestiging wordt gebruikt wanneer het voertuig niet over een geschikte opname voor het achterste apparaatgedeelte beschikt. Probeer een andere CD. Wanneer deze correct functioneert is de eerste CD waarschijnlijk beschadigd. Reinig de CD. Draai ontstekingssleutel naar de stand „ON“ of „ACC“. Vervang de zekering door een andere 7 A-zekering. Verwijder de CD of cassette en plaats deze weer. Schakel het apparaat uiten weer in. Steek de antennekabel vast in de antennebus van het apparaat Stel het zenderstation handmatig in. 31 6....-05-AR 661 CD + P 31 15.03.2005, 16:17:53 Uhr Afspelen van een CD NL Reinigen van de CD Reinig de CD vóór het afspelen met een schone, stofvrije reinigingsdoek. Verwijder het stof van de CD in pijlrichting. Opmerking: gebruik géén oplosmiddelen zoals benzine of verdunner. De algemeen verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays beschadigen het apparaat. Plaatsen van de CD Wanneer de CD met de opdruk naar beneden wordt geplaatst, kan het apparaat beschadigd worden. Plaats de CD altijd met het label naar boven. Opmerking: tracht niet, een Cd te plaatsen wanneer zich reeds een CD in de CD-sleuf bevindt. Hierdoor kan het apparaat worden beschadigd. Vastpakken van de CD Grijp de CD altijd aan de rand vast. Om de Cd schoon te houden, mag u deze niet aan het oppervlak vastpakken. • • Plak geen papier of plakband op de CD. Stel de CD niet bloot aan directe zoninstraling of warmtebronnen zoals verwarmingsbuizen en laat de CD ook niet in de auto liggen wanneer deze in de zon geparkeerd staat omdat dit een aanzienlijke temperatuurstijging tot gevolg heeft. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CErichtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden! 32 6....-05-AR 661 CD + P 32 15.03.2005, 16:17:54 Uhr Garantie NL Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieuwe garantieperiode! Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. *) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend! Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening! Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen. Na de garantieperiode Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst. 33 6....-05-AR 661 CD + P 33 15.03.2005, 16:17:54 Uhr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

Clatronic AR 661 CD de handleiding

Categorie
Auto media-ontvangers
Type
de handleiding