Marmitek PH7208 Handleiding

Categorie
Beveiligingstoegangscontrolesystemen
Type
Handleiding
BINNENSIRENE PH7208
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te
worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of
vocht. Niet naast of vlakbij een bad, zwembad, etc. gebruiken.
Stel de componenten van uw systeem niet bloot aan extreem hoge temperaturen of
sterke lichtbronnen.
Het product nooit openmaken: de apparatuur bevat onderdelen waarop levensge-
vaarlijke spanning staat. Laat reparatie of service alleen over aan deskundig perso-
neel.
Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle
garantiebepalingen te vervallen. Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid
bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het pro-
duct is bestemd. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade
anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid.
Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
De sirenes werken op 230V. Bij het openen van de behuizing staat op sommige
delen een levensgevaarlijke spanning! Monteer de sirenes alleen wanneer de stek-
ker uit het stopcontact is genomen.
De sirene produceert een extreem hard geluid (110dB(A)). Om gehoorschade te
voorkomen dient u zich nooit in de nabijheid van een werkende sirene te bevinden!
INTRODUCTIE
Gefeliciteerd met de aankoop van de Marmitek X-10 draadloze binnenhuis sirene
PH7208. Deze sirene werkt op X-10 commando’s. Deze commando’s worden door
Marmitek alarmsystemen of door een Marmitek SM10 interface op het lichtnet gezet.
Met behulp van een universele X-10 zender (Model SM10) kan deze extra sirene dus ook
op een beveiligingssysteem, anders dan een Marmitek systeem, worden aangesloten.
INSTALLATIE
Op een beveiligingsysteem kunnen één of meerdere extra sirenes worden aangesloten.
Om deze te activeren dient de z.g. Unit- en HuisCode op het alarmconsole of interface
op hetzelfde adres te zijn ingesteld als op de sirene. De standaard fabrieksinstelling is
A-1. Het adres kan door middel van codewieltjes ingesteld worden. De PH7208 kan op
elk stopcontact worden aangesloten.
De Marmitek sirenes werken zonder extra bedrading. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een techniek waarbij over het lichtnet het commando wordt gezonden voor het inscha-
23PH7208
NEDERLANDS
20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 23
kelen van de sirene. Voorwaarde hierbij is dat de sirenes op dezelfde fase (eventueel wel
op een andere groep binnen dezelfde fase) worden aangesloten als het alarmsysteem.
Indien dit niet mogelijk is dan dienen fase koppelfilters of repeaters te worden toege-
past (bv. FD10, CAT3000).
GEBRUIK
Door de gebruikte techniek wordt, om vals alarm te voorkomen, 5 commando cycli
(20 seconden) gewacht alvorens de sirene wordt ingeschakeld. Na inschakeling geeft de
sirene een doordringend tweetonig signaal gedurende 4 minuten. Hierna wordt de
sirene automatisch uitgeschakeld (of eerder wanneer het alarm uitgeschakeld wordt).
LET OP: Bij gebruik van Marmitek alarmsystemen, werken deze extra sirenes altijd
gedurende een alarm, ongeacht of de functie stil alarm wel of niet is ingeschakeld!
BEREIK VAN SIGNALEN
Het Marmitek X-10 Systeem is gebaseerd op communicatie via het bestaande lichtnet.
Het bereik van de signalen over het lichtnet is erg afhankelijk van de plaatselijke situa-
tie. Een aardig gemiddelde van het bereik is echter een kabellengte van 80 meter.
VEEL GESTELDE VRAGEN
Werkt de PH7208 ook bij spanningsuitval?
Nee, de PH7208 wordt gevoed via het 230V lichtnet. Ook de communicatie van de
centrale naar de PH7208 gaat via de 230V bedrading.
Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden? Kijk dan op
www.marmitek.com.
TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding: 230V AC 50 Hz
Sirene: Piëzo, 4-voudig
Geluidsdruk: 110dB(A)
Signaalgevoeligheid: 15 mVpp min, 50mVpp max bij 120 kHz
Input impedantie: > 55 Ohm (P-N) bij 120 kHz
Reageert op X-10 Key codes: automatisch na 5x All Lights On /
All Units Off commando of 5x ON OFF
Omgevingstemperatuur: -10°C tot +50°C (bedrijf)
-20°C tot +70°C (opslag)
Bevestiging: Wandmontage
Afmetingen: 129x81x50mm
24 © MARMITEK
20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 24
Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie
De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het
product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit
symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor
de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de
landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze
apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over
het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkings-
dienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
25PH7208
NEDERLANDS
20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 25
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Marmitek BV, declares that this PH7208 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of the following Directives:
Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating
to electromagnetic compatibility
Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating
to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Hiermit erklärt Marmitek BV die Übereinstimmung des Gerätes PH7208 den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtliniën:
Richtlinie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
Par la présente Marmitek BV déclare que l’appareil PH7208 est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directives:
Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la compatibilité électromagnétique
Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
Marmitek BV declara que este PH7208 cumple con las exigencias
esenciales y con las demás reglas relevantes de la directriz:
Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética
Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
Con ciò, Marmitek BV, dichiara che il PH7208 è conforme ai requisiti essenziali ed altre
disposizioni relative alla Direttiva :
Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative alla compatibilità elettromagnetica
Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze PH7208 voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijnen:
Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit
Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke
voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
MARMITEK BV - P.O. BOX 4257 - 5604 EG EINDHOVEN - NETHERLANDS
26 © MARMITEK
20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 26

Documenttranscriptie

20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 23 BINNENSIRENE PH7208™ VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN • • • • • • • Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet naast of vlakbij een bad, zwembad, etc. gebruiken. Stel de componenten van uw systeem niet bloot aan extreem hoge temperaturen of sterke lichtbronnen. Het product nooit openmaken: de apparatuur bevat onderdelen waarop levensgevaarlijke spanning staat. Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel. Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen. Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid. Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. De sirenes werken op 230V. Bij het openen van de behuizing staat op sommige delen een levensgevaarlijke spanning! Monteer de sirenes alleen wanneer de stekker uit het stopcontact is genomen. De sirene produceert een extreem hard geluid (110dB(A)). Om gehoorschade te voorkomen dient u zich nooit in de nabijheid van een werkende sirene te bevinden! Gefeliciteerd met de aankoop van de Marmitek X-10 draadloze binnenhuis sirene PH7208. Deze sirene werkt op X-10 commando’s. Deze commando’s worden door Marmitek alarmsystemen of door een Marmitek SM10 interface op het lichtnet gezet. Met behulp van een universele X-10 zender (Model SM10) kan deze extra sirene dus ook op een beveiligingssysteem, anders dan een Marmitek systeem, worden aangesloten. INSTALLATIE Op een beveiligingsysteem kunnen één of meerdere extra sirenes worden aangesloten. Om deze te activeren dient de z.g. Unit- en HuisCode op het alarmconsole of interface op hetzelfde adres te zijn ingesteld als op de sirene. De standaard fabrieksinstelling is A-1. Het adres kan door middel van codewieltjes ingesteld worden. De PH7208 kan op elk stopcontact worden aangesloten. De Marmitek sirenes werken zonder extra bedrading. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een techniek waarbij over het lichtnet het commando wordt gezonden voor het inschaPH7208™ 23 NEDERLANDS INTRODUCTIE 20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 24 kelen van de sirene. Voorwaarde hierbij is dat de sirenes op dezelfde fase (eventueel wel op een andere groep binnen dezelfde fase) worden aangesloten als het alarmsysteem. Indien dit niet mogelijk is dan dienen fase koppelfilters of repeaters te worden toegepast (bv. FD10, CAT3000). GEBRUIK Door de gebruikte techniek wordt, om vals alarm te voorkomen, 5 commando cycli (20 seconden) gewacht alvorens de sirene wordt ingeschakeld. Na inschakeling geeft de sirene een doordringend tweetonig signaal gedurende 4 minuten. Hierna wordt de sirene automatisch uitgeschakeld (of eerder wanneer het alarm uitgeschakeld wordt). LET OP: Bij gebruik van Marmitek alarmsystemen, werken deze extra sirenes altijd gedurende een alarm, ongeacht of de functie stil alarm wel of niet is ingeschakeld! BEREIK VAN SIGNALEN Het Marmitek X-10 Systeem is gebaseerd op communicatie via het bestaande lichtnet. Het bereik van de signalen over het lichtnet is erg afhankelijk van de plaatselijke situatie. Een aardig gemiddelde van het bereik is echter een kabellengte van 80 meter. VEEL GESTELDE VRAGEN Werkt de PH7208 ook bij spanningsuitval? Nee, de PH7208 wordt gevoed via het 230V lichtnet. Ook de communicatie van de centrale naar de PH7208 gaat via de 230V bedrading. Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden? Kijk dan op www.marmitek.com. TECHNISCHE GEGEVENS Voeding: Sirene: Geluidsdruk: Signaalgevoeligheid: Input impedantie: Reageert op X-10 Key codes: Omgevingstemperatuur: Bevestiging: Afmetingen: 24 230V AC 50 Hz Piëzo, 4-voudig 110dB(A) 15 mVpp min, 50mVpp max bij 120 kHz > 55 Ohm (P-N) bij 120 kHz automatisch na 5x All Lights On / All Units Off commando of 5x ON OFF -10°C tot +50°C (bedrijf) -20°C tot +70°C (opslag) Wandmontage 129x81x50mm © MARMITEK 20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 25 NEDERLANDS Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. PH7208™ 25 20171_20070126_UG_PH7208_124_176 20-02-2007 13:30 Pagina 26 DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Marmitek BV, declares that this PH7208 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives: Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits Hiermit erklärt Marmitek BV die Übereinstimmung des Gerätes PH7208 den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtliniën: Richtlinie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen Par la présente Marmitek BV déclare que l’appareil PH7208 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directives: Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension Marmitek BV declara que este PH7208 cumple con las exigencias esenciales y con las demás reglas relevantes de la directriz: Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión Con ciò, Marmitek BV, dichiara che il PH7208 è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni relative alla Direttiva : Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze PH7208 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijnen: Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen MARMITEK BV - P.O. BOX 4257 - 5604 EG EINDHOVEN - NETHERLANDS 26 © MARMITEK
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Marmitek PH7208 Handleiding

Categorie
Beveiligingstoegangscontrolesystemen
Type
Handleiding