BOMANN BQ 1240 de handleiding

Categorie
Barbecues
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

2
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .................................. Seite 3
Bedienungsanleitung .................................................Seite 4
Technische Daten ......................................................Seite 8
Garantie .....................................................................Seite 8
Entsorgung .................................................................Seite 9
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen .................Pagina 3
Gebruiksaanwijzing .................................................Pagina 10
Technische gegevens .............................................Pagina 14
Verwijdering .............................................................Pagina 14
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande ............. Page 3
Mode d’emploi ............................................................Page 15
Données techniques ..................................................Page 19
Élimination ..................................................................Page 19
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo .................Página 3
Instrucciones de servicio.........................................Página 20
Datos técnicos.........................................................Página 23
Eliminación ..............................................................Página 24
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ..............................................Pagina 3
Istruzioni per l’uso ................................................... Pagina 25
Dati tecnici ...............................................................Pagina 29
Smaltimento ............................................................Pagina 29
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ....................................Page 3
Instruction Manual ......................................................Page 30
Technical Data............................................................Page 33
Disposal......................................................................Page 34
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obsługi ....................................Strona 3
Instrukcja obsługi .....................................................Strona 35
Dane techniczne ......................................................Strona 39
Ogólne warunki gwarancji ........................................Strona 39
Usuwanie .................................................................Strona 39
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése .......................................Oldal 3
Használati utasítás .....................................................Oldal 40
Műszaki adatok ..........................................................Oldal 43
Hulladékkezelés ......................................................... Oldal 43
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора ............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации ...................................стр. 44
Технические данные .................................................. стр. 48


3  .....................................................................................   
52  .................................................................................................... 
49  .......................................................................................................
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
3
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора •
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
10
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u
de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor
de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet ge-
schikt voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloei-
stoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het appa-
raat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden
apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, rei-
nigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht wer-
ken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Houd voor de veiligheid van uw kinderen het verpakkings-
materiaal (plastic zakken, karton, piepschuim enz.) buiten
hun bereik.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het
product:
WAARSCHUWING: Heet oppervlak!
Gevaar op brandwonden!
Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het
apparaat erg heet worden.
Beweeg het apparaat niet wanneer het in gebruik is.
Let op dat de netkabel niet met de hete onderdelen van het appa-
raat in contact komt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor oververhitting!
De grillbodem dient met water gevuld te zijn als het verwarmings-
element aanstaat.
Vul het water indien nodig aan tot de MAX markering.
11
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
WAARSCHUWING: Gevaar voor oververhitting!
Leg uw grillartikelen direct op het grillrooster!
Om oververhitting te voorkomen, dient het apparaat niet afgedekt
te worden met harde of exibele materialen zoals aluminium
schalen, aluminium folie of andere hittebestendige materialen. Het
gebruik van dergelijke voorwerpen of materialen op de grillrooster
zal de veiligheid van het apparaat verminderen en kan leiden tot
ernstige beschadiging van het apparaat.
WAARSCHUWING:
Het apparaat is niet geschikt voor het bedrijf in de open lucht!
Behoud een veilige afstand (30 cm) tot ontvlambare voorwerpen
zoals meubilair, gordijnen, enz. Er dient een ruimte van ten minste
15 cm tussen de muur en het apparaat te zitten.
Gebruik geen houtskool of gelijksoortige brandbare stoffen bij dit
apparaat.
LET OP:
Dit apparaat is niet ontworpen om ondergedompeld te worden in
water tijdens het reinigen. Er komen verschillende oppervlakken in
contact met voedsel en olie. Volg de instructies die staan vermeld in
het hoofdstuk “Reiniging” op.
Bedien het apparaat niet met een tijdschakelaar of aparte afstands-
bediening.
Plaatst u het apparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond.
Gebruik bij gevoelige oppervlakken a.u.b. een hittebestendige plaat
als onderlegger.
Vul de grillbodem met water tot maximal 1,8 liter.
Niet vullen tot voorbij de “MAX” markering.
Laat het apparaat voordat u het opbergt volledig afkoelen.
12
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op
met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet
deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende perso-
nen vervangen worden om gevaar te vermijden.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij
begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het
apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen dienen niet te spelen met het apparaat.
Reiniging en onderhoud kunnen onder toezicht worden uitgevoerd
door kinderen vanaf 8 jaar.
Houd het apparaat en de netstekker buiten het bereik van kinderen
onder de 8 jaar.
Overzicht van de bedieningselementen /
Omvang van de levering
1 Grillbodem
2 Grillrooster
3 Verwarmingselement met controle-eenheid
4 Controlelampje
5 Schakelaar
6 Behuizing
Uitpakken van het apparaat
1. Pak het apparaat uit.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen zoals folie, vulmate-
riaal, kabelbinders en kartonnen verpakkingen.
3. Controleer de compleetheid van de levering.
4. Als de inhoud van de verpakking incompleet of bescha-
digd is, dient het apparaat niet te worden gebruikt. Breng
het apparaat direct terug naar de verkoper.
OPMERKING:
Er kan nog steeds stof of productieresten op het apparaat
aanwezig zijn. Wij raden u aan het apparaat schoon te
maken zoals beschreven onder “Reiniging”.
Installatie
Raadpleeg de illustraties.
1. Plaats de grillbodem op de behuizing.
2. Schenk 1,8 liter koud water in de grillbodem tot de “MAX”
markering. Er kan een “MAX” markering worden gevon-
den aan de achterzijde van de grillbodem.
LET OP:
Er dient te allen tijde te worden gegrild met water.
Het water niet vullen tot voorbij de “MAX” markering
om schade aan het verwarmingselement te vermijden.
3. Plaats het verwarmingselement met de controle-eenheid
op de behuizing. Zachtjes op drukken totdat het hoorbaar
vastklikt.
OPMERKING:
De controle-eenheid is voorzien van een veiligheidsscha-
kelaar. Hiermee wordt de werking van het verwarmings-
element buiten de behuizing vermeden. Controleer of
de controle-eenheid op correcte wijze in de behuizing is
geplaatst.
Elektrische aansluiting
1. Zorg ervoor dat de spanning van het apparaat (type
plaatje) overeenkomt met de netspanning.
2. Steek de stekker alleen in een goed geïnstalleerd schok-
vrij stopcontact.
13
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
Aangesloten vermogen
Het apparaat is bedoeld voor een maximum vermogen van
2000 W. Bij dit vermogen is het aan te bevelen een aparte
voedingsgroep te gebruiken beveiligd met een 16 ampère
zekering.
LET OP: Overbelasting!
Bij het gebruik van verlengsnoeren, dienen deze een
doorsnede oppervlakte te hebben van ten minste
1,5 mm².
Gebruik geen stekkerdozen omdat het apparaat te veel
vermogen verbruikt.
Eerste ingebruikname
Laat het apparaat, zonder te barbecueën, 15 minuten opwar-
men terwijl de grillbodem met water wordt gevuld.
Om dit te doen, schakel het apparaat met de schakelaar aan
( )
.
OPMERKING:
De beschermfolie op het
verwarmingselement
zal verwijderd
worden.
Lichte rookvorming is hierbij normaal. Zorg ervoor dat er
voldoende ventilatie is.
Uw apparaat is nu gereed voor gebruik.
Uw apparaat gebruiken
LET OP:
Het apparaat dient te allen tijde op een horizontaal, stabiel
en hittebestendig oppervlak te worden geplaatst tijdens het
gebruik.
OPMERKING:
Het grillrooster is in hoogte verstelbaar. Zie hiervoor de
afbeeldingen A en B.
1. Schenk 1,8 liter koud water in de grillbodem tot de “MAX”
markering.
2. Schakel het apparaat met de schakelaar aan. Voorver-
warm het apparaat ca. 5 minuten voor gebruik.
3. Leg uw grillartikelen direct op het grillrooster. Draai het
eten regelmatig om.
LET OP:
Controleer het waterpeil!
Na een lange tijd grillen, dient het water te worden
aangevuld.
Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact en vul het
water vervolgens aan tot de “MAX” markering.
Giet geen koud water over het hete verwarmingsele-
ment. Het kan hierbij beschadigd worden.
Einde van de werking
Schakel het apparaat met de schakelaar uit (
) en trek de
netstekker uit de contactdoos.
Oplossen van problemen
De controle-eenheid is met een veiligheidsschakelaar uitgerust.
Hiermee wordt de werking van het verwarmingselement buiten
de behuizing vermeden.
Als het verwarmingselement niet kan worden ingeschakeld,
dient het stopcontact te worden gecontroleerd en dient er te
worden gecontroleerd of het controle-eenheid op correcte
wijze in de behuizing is geplaatst.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek voor het reinigen altijd de netstekker uit het stopcontact en
laat het apparaat eerst afkoelen.
Dompel het verwarmingselement met de controle-eenheid nooit
onder water om het te reinigen. Gevaar voor een elektrische
schok of brand.
LET OP:
Gebruik geen staalborstel of andere objecten, die tot
krassen kunnen leiden.
Gebruik geen agressieve reinigings- of schuurmiddelen.
1. Verwijder het grillrooster en het verwarmingselement.
Schenk het water uit de grillbodem.
2. Reining het grillrooster, de grillbodem en de behuizing met
de hand in een bak met warm water. Gebruik een nylon
borstel om moeilijke vlekken te verwijderen.
3. Veeg het verwarmingselement schoon met een vochtige
doek.
4. Zet alle onderdelen weer in elkaar.
14
BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
Technische gegevens
Model:................................................................BQ 1240 N CB
Spanningstoevoer: .............................................. 230 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ................................................2000 W
Beschermingsklasse: ...............................................................
Nettogewicht: .........................................................ong. 2,38 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken
in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van
toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektro-
magnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en
is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het “vuilnisbak”-symbool
Houd rekening met het milieu, gooi elektrische
apparaten niet weg bij het huishoudafval.
Breng overbodige of defecte elektrische appara-
ten naar gemeentelijke inzamelpunten.
Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaren
door onverantwoordelijk wegwerpen te voorko-
men.
Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van oude
elektrische en elektronische apparaten.
Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspunten.

Documenttranscriptie

DEUTSCH Inhalt Übersicht der Bedienelemente................................... Seite Bedienungsanleitung.................................................. Seite Technische Daten....................................................... Seite Garantie...................................................................... Seite Entsorgung.................................................................. Seite 3 4 8 8 9 ENGLISH Contents Overview of the Components.....................................Page 3 Instruction Manual.......................................................Page 30 Technical Data............................................................Page 33 Disposal......................................................................Page 34 NEDERLANDS Inhoud Overzicht van de bedieningselementen..................Pagina 3 Gebruiksaanwijzing..................................................Pagina 10 Technische gegevens..............................................Pagina 14 Verwijdering..............................................................Pagina 14 JĘZYK POLSKI Spis treści Przegląd elementów obsługi.....................................Strona Instrukcja obsługi......................................................Strona Dane techniczne.......................................................Strona Ogólne warunki gwarancji.........................................Strona Usuwanie..................................................................Strona MAGYARUL FRANÇAIS Sommaire Liste des différents éléments de commande..............Page 3 Mode d’emploi.............................................................Page 15 Données techniques...................................................Page 19 Élimination...................................................................Page 19 3 35 39 39 39 Tartalom A kezelőelemek áttekintése........................................Oldal 3 Használati utasítás......................................................Oldal 40 Műszaki adatok...........................................................Oldal 43 Hulladékkezelés..........................................................Oldal 43 ESPAÑOL РУССКИЙ Indicación de los elementos de manejo..................Página 3 Instrucciones de servicio.........................................Página 20 Datos técnicos.........................................................Página 23 Eliminación...............................................................Página 24 Обзор деталей прибора.............................................стр. 3 Руководство по эксплуатации....................................стр. 44 Технические данные...................................................стр. 48 Indice ITALIANO Indice Elementi di comando...............................................Pagina 3 Istruzioni per l’uso....................................................Pagina 25 Dati tecnici................................................................Pagina 29 Smaltimento.............................................................Pagina 29 Содержание ‫العربية‬ ‫املحتويات‬ 3 ‫صفحة‬......................................................................................‫نظرة عامة عىل املكونات‬ 52 ‫صفحة‬.....................................................................................................‫دليلالتعليامت‬ 49 ‫صفحة‬........................................................................................................‫البياناتالفنية‬ 2 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése Обзор деталей прибора • 3 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. • Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Houd voor de veiligheid van uw kinderen het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, karton, piepschuim enz.) buiten hun bereik. WAARSCHUWING: Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het product: WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Gevaar op brandwonden! Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het apparaat erg heet worden. • Beweeg het apparaat niet wanneer het in gebruik is. • Let op dat de netkabel niet met de hete onderdelen van het apparaat in contact komt. WAARSCHUWING: Gevaar voor oververhitting! • De grillbodem dient met water gevuld te zijn als het verwarmingselement aanstaat. • Vul het water indien nodig aan tot de MAX markering. 10 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16 WAARSCHUWING: Gevaar voor oververhitting! • Leg uw grillartikelen direct op het grillrooster! • Om oververhitting te voorkomen, dient het apparaat niet afgedekt te worden met harde of flexibele materialen zoals aluminium schalen, aluminium folie of andere hittebestendige materialen. Het gebruik van dergelijke voorwerpen of materialen op de grillrooster zal de veiligheid van het apparaat verminderen en kan leiden tot ernstige beschadiging van het apparaat. WAARSCHUWING: • Het apparaat is niet geschikt voor het bedrijf in de open lucht! • Behoud een veilige afstand (30 cm) tot ontvlambare voorwerpen zoals meubilair, gordijnen, enz. Er dient een ruimte van ten minste 15 cm tussen de muur en het apparaat te zitten. • Gebruik geen houtskool of gelijksoortige brandbare stoffen bij dit apparaat. LET OP: Dit apparaat is niet ontworpen om ondergedompeld te worden in water tijdens het reinigen. Er komen verschillende oppervlakken in contact met voedsel en olie. Volg de instructies die staan vermeld in het hoofdstuk “Reiniging” op. • Bedien het apparaat niet met een tijdschakelaar of aparte afstandsbediening. • Plaatst u het apparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond. Gebruik bij gevoelige oppervlakken a.u.b. een hittebestendige plaat als onderlegger. • Vul de grillbodem met water tot maximal 1,8 liter. Niet vullen tot voorbij de “MAX” markering. • Laat het apparaat voordat u het opbergt volledig afkoelen. 11 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16 • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. • Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. • Kinderen dienen niet te spelen met het apparaat. • Reiniging en onderhoud kunnen onder toezicht worden uitgevoerd door kinderen vanaf 8 jaar. • Houd het apparaat en de netstekker buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar. Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering 1 2 3 4 5 6 Grillbodem Grillrooster Verwarmingselement met controle-eenheid Controlelampje Schakelaar Behuizing Uitpakken van het apparaat 1. Pak het apparaat uit. 2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen zoals folie, vulmateriaal, kabelbinders en kartonnen verpakkingen. 3. Controleer de compleetheid van de levering. 4. Als de inhoud van de verpakking incompleet of beschadigd is, dient het apparaat niet te worden gebruikt. Breng het apparaat direct terug naar de verkoper. OPMERKING: Er kan nog steeds stof of productieresten op het apparaat aanwezig zijn. Wij raden u aan het apparaat schoon te maken zoals beschreven onder “Reiniging”. Installatie Raadpleeg de illustraties. 1. Plaats de grillbodem op de behuizing. 2. Schenk 1,8 liter koud water in de grillbodem tot de “MAX” markering. Er kan een “MAX” markering worden gevonden aan de achterzijde van de grillbodem. LET OP: • Er dient te allen tijde te worden gegrild met water. • Het water niet vullen tot voorbij de “MAX” markering om schade aan het verwarmingselement te vermijden. 3. Plaats het verwarmingselement met de controle-eenheid op de behuizing. Zachtjes op drukken totdat het hoorbaar vastklikt. OPMERKING: De controle-eenheid is voorzien van een veiligheidsschakelaar. Hiermee wordt de werking van het verwarmingselement buiten de behuizing vermeden. Controleer of de controle-eenheid op correcte wijze in de behuizing is geplaatst. Elektrische aansluiting 1. Zorg ervoor dat de spanning van het apparaat (type plaatje) overeenkomt met de netspanning. 2. Steek de stekker alleen in een goed geïnstalleerd schokvrij stopcontact. 12 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16 Aangesloten vermogen Het apparaat is bedoeld voor een maximum vermogen van 2000 W. Bij dit vermogen is het aan te bevelen een aparte voedingsgroep te gebruiken beveiligd met een 16 ampère zekering. LET OP: Overbelasting! • Bij het gebruik van verlengsnoeren, dienen deze een doorsnede oppervlakte te hebben van ten minste 1,5 mm². • Gebruik geen stekkerdozen omdat het apparaat te veel vermogen verbruikt. Eerste ingebruikname Laat het apparaat, zonder te barbecueën, 15 minuten opwarmen terwijl de grillbodem met water wordt gevuld. Om dit te doen, schakel het apparaat met de schakelaar aan (     ). OPMERKING: De beschermfolie op het verwarmingselement zal verwijderd worden. Lichte rookvorming is hierbij normaal. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. OPMERKING: Het grillrooster is in hoogte verstelbaar. Zie hiervoor de afbeeldingen A en B. 1. Schenk 1,8 liter koud water in de grillbodem tot de “MAX” markering. 2. Schakel het apparaat met de schakelaar aan. Voorverwarm het apparaat ca. 5 minuten voor gebruik. 3. Leg uw grillartikelen direct op het grillrooster. Draai het eten regelmatig om. LET OP: • Controleer het waterpeil! Na een lange tijd grillen, dient het water te worden aangevuld. • Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact en vul het water vervolgens aan tot de “MAX” markering. • Giet geen koud water over het hete verwarmingselement. Het kan hierbij beschadigd worden. Einde van de werking Schakel het apparaat met de schakelaar uit ( ) en trek de netstekker uit de contactdoos. Uw apparaat is nu gereed voor gebruik. Oplossen van problemen Uw apparaat gebruiken LET OP: Het apparaat dient te allen tijde op een horizontaal, stabiel en hittebestendig oppervlak te worden geplaatst tijdens het gebruik. De controle-eenheid is met een veiligheidsschakelaar uitgerust. Hiermee wordt de werking van het verwarmingselement buiten de behuizing vermeden. Als het verwarmingselement niet kan worden ingeschakeld, dient het stopcontact te worden gecontroleerd en dient er te worden gecontroleerd of het controle-eenheid op correcte wijze in de behuizing is geplaatst. Reiniging WAARSCHUWING: • Trek voor het reinigen altijd de netstekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst afkoelen. • Dompel het verwarmingselement met de controle-eenheid nooit onder water om het te reinigen. Gevaar voor een elektrische schok of brand. LET OP: • Gebruik geen staalborstel of andere objecten, die tot krassen kunnen leiden. • Gebruik geen agressieve reinigings- of schuurmiddelen. 1. Verwijder het grillrooster en het verwarmingselement. Schenk het water uit de grillbodem. 2. Reining het grillrooster, de grillbodem en de behuizing met de hand in een bak met warm water. Gebruik een nylon borstel om moeilijke vlekken te verwijderen. 3. Veeg het verwarmingselement schoon met een vochtige doek. 4. Zet alle onderdelen weer in elkaar. 13 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16 Technische gegevens Model:................................................................BQ 1240 N CB Spanningstoevoer:...............................................230 V~, 50 Hz Opgenomen vermogen:................................................. 2000 W Beschermingsklasse:................................................................ Nettogewicht:..........................................................ong. 2,38 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Verwijdering Betekenis van het “vuilnisbak”-symbool Houd rekening met het milieu, gooi elektrische apparaten niet weg bij het huishoudafval. Breng overbodige of defecte elektrische apparaten naar gemeentelijke inzamelpunten. Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaren door onverantwoordelijk wegwerpen te voorkomen. Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van oude elektrische en elektronische apparaten. Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspunten. 14 BQ1240NCB_IM_new3 20.10.16
1 / 1

BOMANN BQ 1240 de handleiding

Categorie
Barbecues
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor