Clatronic Clatronic HSM-R 2687 de handleiding

Categorie
Haartrimmers
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig
door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo
mogelijk de doos met de binnenverpakking.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven
toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het
bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe
kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat gewor-
den apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grij-
pen.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de
steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken
aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het apparaat nooit ingeschakeld zonder toezicht. Bescherm kinderen tegen
gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat
buiten het bereik van kinderen blijft.
Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een bescha-
digd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vak-
man. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant,
onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door
een soortgelijke kabel.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht.
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
Gebruik dit apparaat alleen voor droge haren
Gebruik het apparaat alleen voor het knippen van hoofd- of baardharen.
Gebruik de tondeuse nooit met vochtige of natte handen.
Laad het apparaat nooit bij in een ruimte waar veel damp is.
Stel het apparaat tijdens het bijladen NOOIT bloot aan direct zonlicht of een
andere warmtebron.
Druk de messenkop nooit te vast op de huid - verwondingsgevaar!
Gebruik NOOIT een andere dan de meegeleverde netadapter.
Bediening
Bedieningselementen Accessoires:
1. Messenkop 5. Aansluitbus Kam
2. Schuifschakelaar ON 6. Netadapter (laadtoestel) Reinigingsborstel
3. Kammen voor snijlengten 7. Laadstation/standaard Speciale olie
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 8. Grendeltoets Schaar
4. Laadcontrolelampje (Lock/Unlock)
8
NL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 8
Net- en accuvoeding
U kunt uw tondeuse zowel direct via de adapter als - na een dienovereenkomstige
laadtijd - via de accu gebruiken. Voor de DIRECTE VOEDING steekt u de stekker
van de netadapter in een 230 V - 50 Hz - stopcontact, sluit de kabel aan op de
aansluitbus van de tondeuse en zet de functieschakelaar op de stand ON. Het
apparaat is in de fabriek reeds opgeladen.Laad het apparaat vóór de eerste inge-
bruikname 12 uur op. De maximale laadtijd voor de latere laadcycli bedraagt ca. 8
uur. Bij maximale lading heeft het apparaat energie voor ca. 25 minuten. Daarna
moet u het apparaat minimaal 10 minuten uitgeschakeld laten, zodat het kan afko-
elen. Tijdens het laden brandt de laadcontrolelamp.
Levensduur van de accu
U kunt de levensduur van de accu verlengen door op het volgende te letten:
Wacht met het laden totdat de accu bijna leeg is.
Laat het apparaat niet langer dan 24 uur op het laadtoestel aangesloten.
Laad het apparaat alleen op bij een kamertemperatuur tussen 0° en +40°C.
Baard uitdunnen en knippen
Schuif de schakelaar (2) naar de stand ON. Begin met de grootste snijlengte en
knip de kin-, wang- of baardharen trapsgewijs tot op de gewenste lengte.
Opgelet: Fixeer de gewenste kniplengte (lengte van de kam) vast met de grendel-
toets “Lock“ op de achterzijde van het apparaat (pos. 8).
Haren knippen / uitdunnen
Schuif de schakelaar (2) naar de stand ON. Begin met de grootste snijlengte en
knip de hoofdharen trapsgewijs tot op de gewenste lengte.
Opgelet: Fixeer de gewenste kniplengte (lengte van de kam) vast met de grendel-
toets “Lock“ op de achterzijde van het apparaat (pos. 8).
Contouren knippen en nek scheren
Verwijder de kam (3) en schuif de schakelaar (2) naar de stand ON.
Met de scheerkop kunt u de baardcontouren nauwkeurig natrekken, ook op
moeilijk bereikbare plaatsen, en kunt u de haaraanzet in de nek wegscheren.
Reiniging en onderhoud
Regelmatige reiniging en correct onderhoud garanderen optimale resultaten en een
lange levensduur van het apparaat.
Het apparaat alleen reinigen met een vochtige, zachte doek.
Na elk gebruik de haarresten uit het apparaat verwijderen met de reinigingsborstel.
De kam en de messenkop verwijderen om het haarstof weg te blazen of met de
reinigingsborstel te verwijderen.
Regelmatig, steeds na het knippen, 1-2 druppels zuurvrije olie (naaimachineo-
lie) op de scheerkop druppelen.
9
NL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 9
Dit apparaat is in overeenstemming met de CE-richtlijnen t.a.v. ontstoring en lage
volt-veiligheid en is geconstrueerd conform de allerlaatste veiligheidstechnische
voorschriften.
Garantie
Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden
vanaf koopdatum (kassabon).
Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan
door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos
door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garan-
tiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daar-
door een nieuwe garantieperiode!
Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze
reparatie of vervanging plaatsvinden.
Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen
met de kassabon af bij uw handelaar.
*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het
complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van
glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend!
Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels,
deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaag-
bladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen
vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening!
Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.
Na de garantieperiode
Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uit-
gevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst.
10
NL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 10

Documenttranscriptie

5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 8 Algemene veiligheidsinstructies NL • • • • • • • • Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grijpen. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het apparaat nooit ingeschakeld zonder toezicht. Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft. Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen. Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht. Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat • • • • • • • Gebruik dit apparaat alleen voor droge haren Gebruik het apparaat alleen voor het knippen van hoofd- of baardharen. Gebruik de tondeuse nooit met vochtige of natte handen. Laad het apparaat nooit bij in een ruimte waar veel damp is. Stel het apparaat tijdens het bijladen NOOIT bloot aan direct zonlicht of een andere warmtebron. Druk de messenkop nooit te vast op de huid - verwondingsgevaar! Gebruik NOOIT een andere dan de meegeleverde netadapter. Bediening Bedieningselementen 1. Messenkop 2. Schuifschakelaar ON 3. Kammen voor snijlengten 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 4. Laadcontrolelampje 8 Accessoires: 5. 6. 7. 8. Aansluitbus Netadapter (laadtoestel) Laadstation/standaard Grendeltoets (Lock/Unlock) Kam Reinigingsborstel Speciale olie Schaar 5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 9 Net- en accuvoeding U kunt uw tondeuse zowel direct via de adapter als - na een dienovereenkomstige laadtijd - via de accu gebruiken. Voor de DIRECTE VOEDING steekt u de stekker van de netadapter in een 230 V - 50 Hz - stopcontact, sluit de kabel aan op de aansluitbus van de tondeuse en zet de functieschakelaar op de stand ON. Het apparaat is in de fabriek reeds opgeladen.Laad het apparaat vóór de eerste ingebruikname 12 uur op. De maximale laadtijd voor de latere laadcycli bedraagt ca. 8 uur. Bij maximale lading heeft het apparaat energie voor ca. 25 minuten. Daarna moet u het apparaat minimaal 10 minuten uitgeschakeld laten, zodat het kan afkoelen. Tijdens het laden brandt de laadcontrolelamp. NL Levensduur van de accu U kunt de levensduur van de accu verlengen door op het volgende te letten: • Wacht met het laden totdat de accu bijna leeg is. • Laat het apparaat niet langer dan 24 uur op het laadtoestel aangesloten. • Laad het apparaat alleen op bij een kamertemperatuur tussen 0° en +40°C. Baard uitdunnen en knippen • Schuif de schakelaar (2) naar de stand ON. Begin met de grootste snijlengte en knip de kin-, wang- of baardharen trapsgewijs tot op de gewenste lengte. Opgelet: Fixeer de gewenste kniplengte (lengte van de kam) vast met de grendeltoets “Lock“ op de achterzijde van het apparaat (pos. 8). Haren knippen / uitdunnen • Schuif de schakelaar (2) naar de stand ON. Begin met de grootste snijlengte en knip de hoofdharen trapsgewijs tot op de gewenste lengte. Opgelet: Fixeer de gewenste kniplengte (lengte van de kam) vast met de grendeltoets “Lock“ op de achterzijde van het apparaat (pos. 8). Contouren knippen en nek scheren • • Verwijder de kam (3) en schuif de schakelaar (2) naar de stand ON. Met de scheerkop kunt u de baardcontouren nauwkeurig natrekken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen, en kunt u de haaraanzet in de nek wegscheren. Reiniging en onderhoud Regelmatige reiniging en correct onderhoud garanderen optimale resultaten en een lange levensduur van het apparaat. • Het apparaat alleen reinigen met een vochtige, zachte doek. • Na elk gebruik de haarresten uit het apparaat verwijderen met de reinigingsborstel. • De kam en de messenkop verwijderen om het haarstof weg te blazen of met de reinigingsborstel te verwijderen. • Regelmatig, steeds na het knippen, 1-2 druppels zuurvrije olie (naaimachineolie) op de scheerkop druppelen. 9 5....-05-HSM-R 2687 Neu NL 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 10 Dit apparaat is in overeenstemming met de CE-richtlijnen t.a.v. ontstoring en lage volt-veiligheid en is geconstrueerd conform de allerlaatste veiligheidstechnische voorschriften. Garantie Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieuwe garantieperiode! Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. *) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend! Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening! Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen. Na de garantieperiode Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst. 10
1 / 1

Clatronic Clatronic HSM-R 2687 de handleiding

Categorie
Haartrimmers
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor