Clatronic HSM 3430 Handleiding

Categorie
Haartrimmers
Type
Handleiding
HSM 3430
Bedienungsanleitung/
Garantie
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi
Instrucciones de servicio • Istruzioni per l’uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации
Haar- und Bartschneidemaschine
Haar- en baardtrimmer • Tondeuse à cheveux et barbe
Recortador de pelo de nariz y orejas • Macchinetta per tagliare barba e capelli
Hair and Beard Clippers • Maszynka do strzyżenia włosów i brody
Haj- és szakállnyírógép • Машинка для підстригання волосся
Машинка для стрижки волос и бороды
Inhalt Seite
Übersicht der Bedienelemente
............................3
Bedienungsanleitung ................................................ 4
Technische Daten...................................................... 8
Garantie ..................................................................... 8
Entsorgung ............................................................... 11
Contents Page
Location of Controls .................................................. 3
User manual ............................................................ 32
Technical Specications .......................................... 35
Disposal................................................................... 36
Inhoud Pagina
Locatie van bedieningselementen
.......................3
Gebruiksaanwijzing ..................................................12
Technische specicaties ..........................................16
Verwijdering ..............................................................16
Spis treści Strona
Lokalizacja kontrolek ................................................. 3
Instrukcja użytkowania ............................................ 37
Techniczne specykacje ..........................................41
Ogólne warunki gwarancji ........................................41
Usuwanie................................................................. 42
Sommaire Page
Situation des commandes
...................................3
Manuel......................................................................17
Caractéristiques techniques .................................... 21
Elimination ............................................................... 21
Tartalom Oldal
A kezelőszervek elhelyezkedése .............................. 3
Használati utasítás .................................................. 43
Műszaki adatok ........................................................47
Hulladékkezelés .......................................................47
Indice Página
Ubicación de los controles ..............................................3
Manual del usuario .................................................. 22
Especicaciones técnicas ....................................... 26
Eliminación .............................................................. 26
Зміст стор.
Розташування органів керування .......................... 3
Посібник користувача ........................................... 48
Технічні характеристики ....................................... 52
Содержание стр.
Расположение элементов ...................................... 3
Руководство по эксплуатации .............................. 53
Технические характеристики ............................... 57
Indice Pagina
Posizione dei comandi ............................................................3
Manuale dell’utente ................................................. 27
Speciche tecniche ................................................. 31
Smaltimento ............................................................ 31
2
D
NL
F
E
I
GB
PL
H
UA
RUS
3
Übersicht der Bedienelemente
Locatie van bedieningselementen • Situation des commandes
Ubicación de los controles • Posizione dei comandi
Location of Controls • Lokalizacja kontrolek • A kezelőszervek elhelyezkedése
Розташування органів керування • Расположение элементов
12
NL
Gebruiksaanwjzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.
Algemene Opmerkingen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt, en
bewaar hem samen met het Garantiecerticaat, het aankoopbewijs en, indien mogelijk, de
originele verpakking inclusief het materiaal in de doos. Als u het apparaat doorgeeft aan een
derde persoon, geef de gebruiksaanwijzing dan ook door.
Gebruik het apparaat alleen voor eigen gebruik en waarvoor het bedoeld is. Dit ap-
paraat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Bescherm het tegen hitte, direct zonlicht, vocht
(in geen geval onderdompelen in water) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet
met natte handen. Als het apparaat nat wordt, onmiddellijk de stekker eruit trekken.
Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker eruit (aan de stekker trekken, niet aan
het snoer) wanneer u het apparaat niet gebruikt, of wanneer u hulpstukken bevestigd,
tijdens het schoonmaken of een storing.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Schakel het apparaat altijd uit
bij het verlaten van de kamer. Haal de stekker uit het stopcontact.
Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Blijf het apparaat niet gebruiken
in het geval van beschadiging.
Gebruik alleen originele onderdelen.
Houd voor de veiligheid van uw kinderen het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
karton, piepschuim enz.) buiten hun bereik.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen i.v.m. verstikkingsgevaar!
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke opmerkingen voor uw veiligheid worden speciaal aangeduid. Volg deze opmer-
kingen altijd op, om ongelukken en schade aan het apparaat te voorkomen:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gezondheidsrisico’s en duidt op potentiaal verwondingsgevaar.
LET OP:
Duidt op potentiaal gevaar voor het apparaat of voor andere voorwerpen.
OPMERKING: Duidt op tips en informatie voor u.
13
NL
Bijzondere veiligheidsinstructies
voor dit apparaat
Gevaar op elektrische schokken!
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid
van water (b.v. badkamer, aanrecht, of
andere natte omgevingen) als de adapter is
aangesloten.
Let op: Houd het apparaat droog.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinde-
ren vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met
onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid wor-
den of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het
apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door
kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding.
Repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met
een bevoegde reparateur. Om gevaar te voorkomen
dient een beschadigd netsnoer vervangen te worden
door een gelijkwaardig snoer door de fabrikant, of
klantenservice of ieder ander bevoegd specialist.
De haard- en baardtrimmer niet met natte handen
gebruiken.
14
NL
Trim alleen droog haar en droge baard.
Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het trimmen van
haar of baard.
De kop van de trimmer niet te hard op de huid druk-
ken. Gevaar voor verwonding.
Locatie van bedieningselementen
1 Ophangoogje
2 Aan-/Uitschakelaar
3 Haarlengteregelaar
4 Bewegend blad
5 Vast blad
Accessoires (geen afbeelding)
4 X Opzetkammen (lengtes: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 X Beschermkap voor scheerkop
1 X Reinigingsborsteltje
Instellen scheerlengte
Verwijder eerst de beschermkap van de scheerkop.
Plaats de opzetkam die past bij de gewenste haarlengte. De instelling voor de haar-
lengte wordt aangegeven in het midden van de opzetkam.
Voor het plaatsen van de opzetkam dient deze met de tanden naar boven vastge-
houden te worden. De aanduiding van de opzetkam dient zichtbaar te blijven op de
achterzijde. Schuif het kam-opzetstuk op de scheerkop en druk het in, zodat het op zijn
plaats klikt.
Haar / Baard scheren
Stel de scheerlengte in.
Steek de stekker in een goed geïnstalleerd, geïsoleerd stopcontact met een spanning
van 230 V~ / 50 Hz.
Schuif de Aan-/Uitschakelaar (2) naar stand “1”.
15
NL
OPMERKING:
Begin met de grootste opzetkam en trim uw haar/bakkebaarden stap voor stap tot de
gewenste lengte.
De haarlengteregelaar (3) maakt het mogelijk om de exacte snijlengte in te stellen en
om de kam-opzetstukken effectief te gebruiken.
Haarlijn en nekhaar scheren
Met het trimmermes kan de rand van de baard nauwkeurig weggeschoren worden, ook
op moeilijk te bereiken plaatsen, en de haarlijn in de nek kan ook geschoren worden.
Schakel de tondeuse uit d.m.v. de schakelaar (2).
Verwijder de opzetkam en schakel het apparaat weer in.
Voltooien
Schuif na gebruik de Aan-/Uitschakelaar (2) naar stand “0” en verwijder het apparaat uit het
stopcontact.
Reinigen en onderhoud
Regelmatig reinigen en onderhoud zorgt voor betere resultaten en een langere levenduur.
WAARSCHUWING:
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Het apparaat niet in water onderdompelen. Dit kan elektrische schokken of brand tot
gevolg hebben.
LET OP:
Geen stalen borstels of schurende materialen gebruiken.
Geen scherpe of agresieve reinigingsmiddelen gebruiken.
Gebruik het reinigingsborsteltje om na gebruik haar te verwijderen.
Neem hiervoor de opzetkam af.
Regelmatig 1 - 2 druppels zuurvrije olie op het trimmermes aanbrengen.
Reinig het apparaat met een bevochtigde doek indien nodig.
16
NL
Technische specificaties
Modell: .......................................................................................................................HSM 3430
Stroomvoorziening: .....................................................................................230 -240 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ............................................................................................max. 10 W
Beveiligingsklasse: ................................................................................................................... II
Netto gewicht: ............................................................................................................max. 10 W
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende
productontwikkeling blijft voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische
compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente
veiligheidsvoorschriften.
Verwjdering
Betekenis van het “vuilnisbak”-symbool
Houd rekening met het milieu, gooi elektrische apparaten niet weg bij het huishoudafval.
Breng overbodige of defecte elektrische apparaten naar gemeentelijke inzamelpunten.
Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaren door onverantwoordelijk wegwerpen te
voorkomen.
Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van oude elektrische en elektronische
apparaten.
Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspunten.

Documenttranscriptie

Bedienungsanleitung/ Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi Instrucciones de servicio • Istruzioni per l’uso Garantie Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja Használati utasítás • Інструкція з експлуатації Руководство по эксплуатации Haar- und Bartschneidemaschine Haar- en baardtrimmer • Tondeuse à cheveux et barbe Recortador de pelo de nariz y orejas • Macchinetta per tagliare barba e capelli Hair and Beard Clippers • Maszynka do strzyżenia włosów i brody Haj- és szakállnyírógép • Машинка для підстригання волосся Машинка для стрижки волос и бороды HSM 3430 Inhalt Seite Contents Page Übersicht der Bedienelemente.............................3 Bedienungsanleitung................................................. 4 Technische Daten...................................................... 8 Garantie...................................................................... 8 Entsorgung................................................................11 Location of Controls................................................... 3 User manual............................................................. 32 Technical Specifications........................................... 35 Disposal................................................................... 36 Pagina Spis treści Strona Lokalizacja kontrolek.................................................. 3 Instrukcja użytkowania............................................. 37 Techniczne specyfikacje...........................................41 Ogólne warunki gwarancji.........................................41 Usuwanie................................................................. 42 Inhoud Locatie van bedieningselementen........................3 Gebruiksaanwijzing...................................................12 Technische specificaties...........................................16 Verwijdering...............................................................16 D NL F E I Sommaire Page Situation des commandes....................................3 Manuel......................................................................17 Caractéristiques techniques..................................... 21 Elimination................................................................ 21 Tartalom Oldal A kezelőszervek elhelyezkedése............................... 3 Használati utasítás................................................... 43 Műszaki adatok.........................................................47 Hulladékkezelés........................................................47 GB PL Indice Página Ubicación de los controles...............................................3 Manual del usuario................................................... 22 Especificaciones técnicas........................................ 26 Eliminación............................................................... 26 Зміст стор. Розташування органів керування........................... 3 Посібник користувача............................................ 48 Технічні характеристики........................................ 52 H UA Indice Pagina Posizione dei comandi.............................................................3 Manuale dell’utente.................................................. 27 Specifiche tecniche.................................................. 31 Smaltimento............................................................. 31 2 Содержание стр. Расположение элементов....................................... 3 Руководство по эксплуатации............................... 53 Технические характеристики................................ 57 RUS Übersicht der Bedienelemente Locatie van bedieningselementen • Situation des commandes Ubicación de los controles • Posizione dei comandi Location of Controls • Lokalizacja kontrolek • A kezelőszervek elhelyezkedése Розташування органів керування • Расположение элементов 3 Gebruiksaanwjzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. NL Algemene Opmerkingen Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt, en bewaar hem samen met het Garantiecertificaat, het aankoopbewijs en, indien mogelijk, de originele verpakking inclusief het materiaal in de doos. Als u het apparaat doorgeeft aan een derde persoon, geef de gebruiksaanwijzing dan ook door. • Gebruik het apparaat alleen voor eigen gebruik en waarvoor het bedoeld is. Dit apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Bescherm het tegen hitte, direct zonlicht, vocht (in geen geval onderdompelen in water) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat nat wordt, onmiddellijk de stekker eruit trekken. • Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker eruit (aan de stekker trekken, niet aan het snoer) wanneer u het apparaat niet gebruikt, of wanneer u hulpstukken bevestigd, tijdens het schoonmaken of een storing. • Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Schakel het apparaat altijd uit bij het verlaten van de kamer. Haal de stekker uit het stopcontact. • Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Blijf het apparaat niet gebruiken in het geval van beschadiging. • Gebruik alleen originele onderdelen. • Houd voor de veiligheid van uw kinderen het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, karton, piepschuim enz.) buiten hun bereik. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen i.v.m. verstikkingsgevaar! Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Belangrijke opmerkingen voor uw veiligheid worden speciaal aangeduid. Volg deze opmerkingen altijd op, om ongelukken en schade aan het apparaat te voorkomen: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gezondheidsrisico’s en duidt op potentiaal verwondingsgevaar. LET OP: Duidt op potentiaal gevaar voor het apparaat of voor andere voorwerpen. OPMERKING: Duidt op tips en informatie voor u. 12 Bijzondere veiligheidsinstructies voor dit apparaat • • • • • Gevaar op elektrische schokken! • Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water (b.v. badkamer, aanrecht, of andere natte omgevingen) als de adapter is aangesloten. • Let op: Houd het apparaat droog. Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding. Repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met een bevoegde reparateur. Om gevaar te voorkomen dient een beschadigd netsnoer vervangen te worden door een gelijkwaardig snoer door de fabrikant, of klantenservice of ieder ander bevoegd specialist. De haard- en baardtrimmer niet met natte handen gebruiken. 13 NL NL • Trim alleen droog haar en droge baard. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het trimmen van haar of baard. • De kop van de trimmer niet te hard op de huid drukken. Gevaar voor verwonding. Locatie van bedieningselementen 1 2 3 4 5 Ophangoogje Aan-/Uitschakelaar Haarlengteregelaar Bewegend blad Vast blad Accessoires (geen afbeelding) 4 X Opzetkammen (lengtes: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm) 1 X Beschermkap voor scheerkop 1 X Reinigingsborsteltje Instellen scheerlengte • • • Verwijder eerst de beschermkap van de scheerkop. Plaats de opzetkam die past bij de gewenste haarlengte. De instelling voor de haarlengte wordt aangegeven in het midden van de opzetkam. Voor het plaatsen van de opzetkam dient deze met de tanden naar boven vastgehouden te worden. De aanduiding van de opzetkam dient zichtbaar te blijven op de achterzijde. Schuif het kam-opzetstuk op de scheerkop en druk het in, zodat het op zijn plaats klikt. Haar / Baard scheren • • • 14 Stel de scheerlengte in. Steek de stekker in een goed geïnstalleerd, geïsoleerd stopcontact met een spanning van 230 V~ / 50 Hz. Schuif de Aan-/Uitschakelaar (2) naar stand “1”. OPMERKING: Begin met de grootste opzetkam en trim uw haar/bakkebaarden stap voor stap tot de gewenste lengte. • De haarlengteregelaar (3) maakt het mogelijk om de exacte snijlengte in te stellen en om de kam-opzetstukken effectief te gebruiken. • Haarlijn en nekhaar scheren • Met het trimmermes kan de rand van de baard nauwkeurig weggeschoren worden, ook op moeilijk te bereiken plaatsen, en de haarlijn in de nek kan ook geschoren worden. Schakel de tondeuse uit d.m.v. de schakelaar (2). Verwijder de opzetkam en schakel het apparaat weer in. • • Voltooien Schuif na gebruik de Aan-/Uitschakelaar (2) naar stand “0” en verwijder het apparaat uit het stopcontact. Reinigen en onderhoud Regelmatig reinigen en onderhoud zorgt voor betere resultaten en een langere levenduur. • • • • • • • • WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Het apparaat niet in water onderdompelen. Dit kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. LET OP: Geen stalen borstels of schurende materialen gebruiken. Geen scherpe of agresieve reinigingsmiddelen gebruiken. Gebruik het reinigingsborsteltje om na gebruik haar te verwijderen. Neem hiervoor de opzetkam af. Regelmatig 1 - 2 druppels zuurvrije olie op het trimmermes aanbrengen. Reinig het apparaat met een bevochtigde doek indien nodig. 15 NL Technische specificaties Modell:........................................................................................................................HSM 3430 Stroomvoorziening:......................................................................................230 -240 V~, 50 Hz NL Opgenomen vermogen:.............................................................................................max. 10 W Beveiligingsklasse:.................................................................................................................... II Netto gewicht:.............................................................................................................max. 10 W Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften. Verwjdering Betekenis van het “vuilnisbak”-symbool Houd rekening met het milieu, gooi elektrische apparaten niet weg bij het huishoudafval. Breng overbodige of defecte elektrische apparaten naar gemeentelijke inzamelpunten. Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaren door onverantwoordelijk wegwerpen te voorkomen. Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van oude elektrische en elektronische apparaten. Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspunten. 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Clatronic HSM 3430 Handleiding

Categorie
Haartrimmers
Type
Handleiding