Clatronic BS 1293 Handleiding

Merk
Clatronic
Categorie
stofzuigers
Model
BS 1293
Type
Handleiding
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .....................................Seite 3
Bedienungsanleitung .....................................................Seite 4
Technische Daten .......................................................... Seite 7
Garantie .........................................................................Seite 8
Entsorgung ....................................................................Seite 9
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwjzing .....................................................Pagina 10
Technische gegevens ................................................Pagina 13
Verwijdering ................................................................Pagina 14
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi .............................................................. Page 15
Données techniques .................................................... Page 18
Elimination .................................................................... Page 19
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ....................Página 3
Instrucciones de servicio ............................................Página 20
Datos técnicos ............................................................Página 23
Eliminación .................................................................Página 24
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ..................................................Pagina 3
Istruzioni per l’uso .......................................................Pagina 25
Dati tecnici ..................................................................Pagina 28
Smaltimento ................................................................Pagina 29
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ...................................... Page 3
Instruction Manual ........................................................ Page 30
Technical Data .............................................................. Page 33
Disposal ........................................................................ Page 33
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obłsugi ...................................... Strona 3
Instrukcja obsługi ........................................................ Strona 34
Dane techniczne ......................................................... Strona 37
Warunki gwarancji ...................................................... Strona 38
Usuwanie .................................................................... Strona 38
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ..........................................Oldal 3
Használati utasítás ........................................................Oldal 39
Műszaki adatok..............................................................Oldal 42
Hulladékkezelés ............................................................Oldal 42
YKPAÏHCBKA
Зміст
Огляд елементів управління ................................ сторінка 3
Інструкція з експлуатації ....................................... сторінка 43
Технічні параметри ................................................сторінка 47
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора ...............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации......................................стр. 48
Технические данные .....................................................стр. 51

3 ......................................
55 ................................................... 
52 .....................................................
2
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Огляд елементів управління
Обзор деталей прибора •
3
10
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de
voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt
voor commercieel gebruik.
Het apparaat niet buiten gebruiken. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistof-
fen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat
niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden
apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u
het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt
of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Gebruiksaanwjzing
Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het
gebruik van het apparaat zult genieten.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Speciale veiligheidsinstructies
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geauto-
riseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd
alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender ge-
kwaliceerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale ver-
mogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij
begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het
apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen wor-
den uitgevoerd zonder begeleiding.
11
Zuig nooit vocht of vloeistoffen op!
Zuig nooit hete as, spitse of scherpe voorwerpen op!
Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes!
Zuig nooit zonder lter. Controleer altijd of de lter en na het plaat-
sen correct zit!
Houd tijdens het zuig in haar een, kleding en lichaamsdelen van de
zuigmond verwijderd!
Houd de stofzuiger ver verwijderd van warmtebronnen zoals radia-
toren, kachels enz.!
Overzicht van de bedieningselementen
1 Zuigslang
2 Luchtcontrole
3 Telescopische zuigslang
4 Aansluitkop van de stofzuigerslang
5 Slangaansluiting
6 Stofcontainer met HEPA lter
7 Handvat
8 Stofcontainer ontgrendelingstoets
9 Toets voor kabeloprolling
10 Aan/Uit-schakelaar
11 Positioneringssteun
12 Hendel voor het openen van het ventilatierooster (met
uitgangslter)
13 Stofcontainer bodemplaat
14 Hendel voor het in- en uittrekken van de borstels
15 Vloermondstuk (met haak (zonder afb.))
Niet getoonde accessoires:
Voegen- en borstelmondstuk
Ingebruikname
Plaats de aansluitkop van de zuigslang in de slangaanslui-
ting van het apparaat. Draai de aansluitkop met de klok
mee om deze te vergrendelen.
Om de slang los te koppelen, draait u de aansluitkop tegen
de klok in.
Steek eventueel de zuigbuis op de handgreep.
U kunt de schuifschakelaar op de telescopische zuigslang
gebruiken om de lengte individueel aan te passen.
Monteer het vloermondstuk of het toebehoren.
Hulpmondstuk
Zuigmond (15)
De zuigmond is voorzien van rollers voor een soepele gelei-
ding.
U kunt de zuigmond gebruiken voor het reinigen van gladde
oppervlakken en tapijten.
Trek de borstels in of uit met behulp van de hendel (14).
Het beste gebruik van het apparaat is afhankelijk van het soort
vloerbedekking. Wij raden het volgende gebruik aan:
Gebruik zonder borstels:
Voor het stofzuigen van hoogpolige vloerbedekkingen
Gebruik met borstels:
Voor het stofzuigen van gladde vloeren en laagpolige
tapijten
Voegen-, borstelmondstuk
Voor het afzuigen van kussens en gordijnen en het schoonma-
ken van hoeken en gleuven enz.
OPMERKING: “Twee in een”-mondstuk:
Dichtgeklapt kunt u het gebruiken als voegenmondstuk. Wan-
neer u het wilt gebruiken als borstelmondstuk, trekt u aan het
borstelgedeelte in de pijlrichting totdat het mechanisch inklikt.
Om de mondstukken los te koppelen van de stofzuigerstang,
dient u deze los te trekken door ze iets te draaien.
Bediening van het apparaat
1. Rol de benodigde kabellengte af.
12
LET OP:
Trek de netkabel maximaal uit tot de gele markering.
Trek de netkabel in geen geval uit tot de rode marke-
ring, omdat daardoor de kabeloprolling beschadigd
kan worden.
OPMERKING:
Wanneer de rode markering zichtbaar is, trekt u de kabel
met behulp van de kabeloprolling weer tot aan de gele
markering naar binnen.
2. Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos.
3. Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar door de
toets naar beneden te drukken.
4. Stel de schakelaar “Tapijt/Harde vloer” in al naargelang de
vloerbedekking.
5. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk uit te
oefenen.
OPMERKING:
Let op dat de kabel slechts een beperkte reikwijdte heeft!
Luchtregelschuif (2)
Open de luchtregelschuif aan de slanggreep om de luchtaan-
zuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende delen te
verwijderen.
Uitschakelen en stroomkabel oprollen
1. Schakel de vloerstofzuiger uit via de aan-/uitschakelaar en
trek de steker uit de contactdoos.
2. Houd de steker in uw hand.
3. Druk op de toets voor de kabeloprolling en voer de kabel
met u mee. Houd de kabel vast zodat hij niet rondslingert.
Onderhoud
Legen van de stofcontainer
Leeg de stofcontainer zodra het verzamelde stof de MAX
markering bereikt.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Koppel de slang los van de slangaansluiting.
3. Druk op toets (8) om
de stofcontainer te
ontgrendelen. Verwijder
de stofcontainer.
(Afb. A)
4. Leeg de stofcontainer in
een afvalbak. Om dit te
doen, drukt u op de toets
op de stofcontainer om de
bodemplaat te openen.
(Afb. B)
5. Daarna sluit u de bodemplaat weer.
6. Plaats de stofcontainer op het apparaat. Plaats deze eerst
op de bodem van het apparaat en vergrendel hem dan
met de haak aan de bovenkant
7. Controleer of de stofcontainer goed vastzit door het
apparaat kortstondig aan de draaggreep op te tillen.
Filter
Uw apparaat beschikt over 4 lters. Het gewone stofzaksys-
teem is vervangen door een transparante stofcontainer. De ho-
gere doorstroomsnelheid van de container maakt het mogelijk
om grof vuil en de kleinste zwevende deeltjes te scheiden van
de “aangezogen lucht”.
Het is niet nodig om stofzakken te kopen.
HEPA lter
Reinig het lter twee keer per jaar.
LET OP:
Was het lter nooit in de wasmachine.
Gebruik geen haardroger om het te drogen.
Gebruik het apparaat alleen nadat de lters correct zijn
geïnstalleerd.
Ga als volgt te werk om het lterelement te verwijderen, reini-
gen en herinstalleren:
1. Leeg de stofcontainer zoals eerder beschreven.
2. Verwijder het deksel van de stofcontainer. Om dit te doen,
draait u de
markering op het deksel naar het
symbool. Trek het lterelement uit de stofcontainer.
3. Verwijder het lterelement uit het deksel door het lterele-
ment naar
te draaien.
4. Trek het nylon lter uit de HEPA.
5. Gebruik een borstel om de lters te reinigen. In geval van
zware vlekken, reinigt u de lters onder lopend water.
6. Laat de lters volledig aan de lucht drogen alvorens ze
weer terug te plaatsen!
7. Veeg het stofcontainer af met een vochtige doek en droog
hem dan af.
8. Als de lters helemaal droog zijn, bevestigt u het lter aan
de HEPA lter (zie de afbeelding op pagina 3).
9. Plaats het lterelement weer in het deksel van de stofcon-
tainer, door middel van de inkepingen in het deksel. Draai
het lterelement naar het
symbool tot het op zijn plaats
klikt.
13
10. Plaats het deksel met het lterelement weer terug in de
stofcontainer. Sluit het deksel tot de markering op
dezelfde lijn staat als het
symbool.
11. Plaats de stofcontainer in het apparaat.
Uitlaatlter
Uw apparaat beschikt tevens over een uitlaatlter.
Dit bevindt zich aan de achterkant van het apparaat onder het
opberghulpstuk.
1. Druk de hendel naar beneden (12) en verwijder het ventila-
tierooster.
2. Verwijder het lterinzetstuk en reinig zoals hierboven
beschreven.
3. Plaats het volledig droge lter terug in de ventilatierooster.
4. Zet de ventilatierooster terug op het toestel. Let op de gelei-
denokken. Het ventilatierooster moet hoorbaar vastklikken.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het
stopcontact.
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot
een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Reinig het huis met een zachte, droge doek zonder reinigings-
middel.
Bewaren
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Rol de kabel volledig op.
Hangt u de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp
aan de achterzijde van het apparaat.
Verhelpen van storingen
Apparaat functioneert niet.
Maatregel:
Controleer de netaansluiting.
Controleer de stand van de schakelaar.
Apparaat zuigt niet.
Mogelijk oorzaak:
De stofcontainer is vol.
Maatregel:
Leeg de stofcontainer.
of
Mogelijk oorzaak:
De lters zijn verontreinigd.
Maatregel:
Reinig de onderdelen.
of
Mogelijk oorzaak:
In de zuigerslang of de mondstukken bevindt zich een
vreemd voorwerp.
Maatregel:
Controleer het toebehoren op vreemde voorwerpen.
Technische gegevens
Model: ..............................................................................BS 1293
Spanningstoevoer: ....................................220-240 V~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: ....................................................00 W
Beschermingsklasse: .................................................................. II
Nettogewicht: ..................................................................... 4,50 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in
de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehou-
den.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstru-
eerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
14
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektri-
sche apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Document transcriptie

DEUTSCH Inhalt Übersicht der Bedienelemente......................................Seite 3 Bedienungsanleitung......................................................Seite 4 Technische Daten...........................................................Seite 7 Garantie..........................................................................Seite 8 Entsorgung.....................................................................Seite 9 ENGLISH Contents Overview of the Components....................................... Page Instruction Manual......................................................... Page Technical Data............................................................... Page Disposal......................................................................... Page NEDERLANDS Inhoud Overzicht van de bedieningselementen.....................Pagina Gebruiksaanwjzing......................................................Pagina Technische gegevens.................................................Pagina Verwijdering.................................................................Pagina 3 10 13 14 JĘZYK POLSKI Spis treści Przegląd elementów obłsugi....................................... Strona Instrukcja obsługi......................................................... Strona Dane techniczne.......................................................... Strona Warunki gwarancji....................................................... Strona Usuwanie..................................................................... Strona FRANÇAIS Sommaire Liste des différents éléments de commande............... Page Mode d’emploi............................................................... Page Données techniques..................................................... Page Elimination..................................................................... Page 3 15 18 19 Indicación de los elementos de manejo.....................Página Instrucciones de servicio.............................................Página Datos técnicos.............................................................Página Eliminación..................................................................Página Indice Tartalom A kezelőelemek áttekintése...........................................Oldal Használati utasítás.........................................................Oldal Műszaki adatok..............................................................Oldal Hulladékkezelés.............................................................Oldal 3 39 42 42 YKPAÏHCBKA Зміст 3 20 23 24 Огляд елементів управління.................................сторінка 3 Інструкція з експлуатації........................................сторінка 43 Технічні параметри.................................................сторінка 47 ITALIANO РУССКИЙ Elementi di comando...................................................Pagina Istruzioni per l’uso........................................................Pagina Dati tecnici...................................................................Pagina Smaltimento.................................................................Pagina 3 25 28 29 Содержание Обзор деталей прибора................................................стр. 3 Руководство по эксплуатации......................................стр. 48 Технические данные......................................................стр. 51 3 55 52 2 3 34 37 38 38 MAGYARUL ESPAÑOL Indice 3 30 33 33 ‫المحتويات‬ .......................................‫نظرة عامة على المكونات‬ .................................................... ‫دليل التعليمات‬ ......................................................‫البيانات الفنية‬ Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Огляд елементів управління Обзор деталей прибора • 3 Gebruiksaanwjzing Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene Opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. • Het apparaat niet buiten gebruiken. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsinstructies • Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. • Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding. 10 • Zuig nooit vocht of vloeistoffen op! • Zuig nooit hete as, spitse of scherpe voorwerpen op! • Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes! • Zuig nooit zonder filter. Controleer altijd of de filter en na het plaatsen correct zit! • Houd tijdens het zuig in haar een, kleding en lichaamsdelen van de zuigmond verwijderd! • Houd de stofzuiger ver verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels enz.! Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zuigslang Luchtcontrole Telescopische zuigslang Aansluitkop van de stofzuigerslang Slangaansluiting Stofcontainer met HEPA filter Handvat Stofcontainer ontgrendelingstoets Toets voor kabeloprolling Aan/Uit-schakelaar Positioneringssteun Hendel voor het openen van het ventilatierooster (met uitgangsfilter) 13 Stofcontainer bodemplaat 14 Hendel voor het in- en uittrekken van de borstels 15 Vloermondstuk (met haak (zonder afb.)) Niet getoonde accessoires: Voegen- en borstelmondstuk Ingebruikname • Plaats de aansluitkop van de zuigslang in de slangaansluiting van het apparaat. Draai de aansluitkop met de klok mee om deze te vergrendelen. • Om de slang los te koppelen, draait u de aansluitkop tegen de klok in. • Steek eventueel de zuigbuis op de handgreep. • U kunt de schuifschakelaar op de telescopische zuigslang gebruiken om de lengte individueel aan te passen. • Monteer het vloermondstuk of het toebehoren. Hulpmondstuk Zuigmond (15) De zuigmond is voorzien van rollers voor een soepele geleiding. U kunt de zuigmond gebruiken voor het reinigen van gladde oppervlakken en tapijten. • Trek de borstels in of uit met behulp van de hendel (14). Het beste gebruik van het apparaat is afhankelijk van het soort vloerbedekking. Wij raden het volgende gebruik aan: • Gebruik zonder borstels: Voor het stofzuigen van hoogpolige vloerbedekkingen • Gebruik met borstels: Voor het stofzuigen van gladde vloeren en laagpolige tapijten Voegen-, borstelmondstuk Voor het afzuigen van kussens en gordijnen en het schoonmaken van hoeken en gleuven enz. OPMERKING: “Twee in een”-mondstuk: Dichtgeklapt kunt u het gebruiken als voegenmondstuk. Wanneer u het wilt gebruiken als borstelmondstuk, trekt u aan het borstelgedeelte in de pijlrichting totdat het mechanisch inklikt. Om de mondstukken los te koppelen van de stofzuigerstang, dient u deze los te trekken door ze iets te draaien. Bediening van het apparaat 1. Rol de benodigde kabellengte af. 11 LET OP: • Trek de netkabel maximaal uit tot de gele markering. • Trek de netkabel in geen geval uit tot de rode markering, omdat daardoor de kabeloprolling beschadigd kan worden. OPMERKING: Wanneer de rode markering zichtbaar is, trekt u de kabel met behulp van de kabeloprolling weer tot aan de gele markering naar binnen. 2. Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. 3. Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar door de toets naar beneden te drukken. 4. Stel de schakelaar “Tapijt/Harde vloer” in al naargelang de vloerbedekking. 5. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk uit te oefenen. OPMERKING: Let op dat de kabel slechts een beperkte reikwijdte heeft! Luchtregelschuif (2) Open de luchtregelschuif aan de slanggreep om de luchtaanzuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende delen te verwijderen. Uitschakelen en stroomkabel oprollen 1. Schakel de vloerstofzuiger uit via de aan-/uitschakelaar en trek de steker uit de contactdoos. 2. Houd de steker in uw hand. 3. Druk op de toets voor de kabeloprolling en voer de kabel met u mee. Houd de kabel vast zodat hij niet rondslingert. Onderhoud Legen van de stofcontainer Leeg de stofcontainer zodra het verzamelde stof de MAX markering bereikt. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Koppel de slang los van de slangaansluiting. 3. Druk op toets (8) om de stofcontainer te ontgrendelen. Verwijder de stofcontainer. (Afb. A) 12 4. Leeg de stofcontainer in een afvalbak. Om dit te doen, drukt u op de toets op de stofcontainer om de bodemplaat te openen. (Afb. B) 5. Daarna sluit u de bodemplaat weer. 6. Plaats de stofcontainer op het apparaat. Plaats deze eerst op de bodem van het apparaat en vergrendel hem dan met de haak aan de bovenkant 7. Controleer of de stofcontainer goed vastzit door het apparaat kortstondig aan de draaggreep op te tillen. Filter Uw apparaat beschikt over 4 filters. Het gewone stofzaksysteem is vervangen door een transparante stofcontainer. De hogere doorstroomsnelheid van de container maakt het mogelijk om grof vuil en de kleinste zwevende deeltjes te scheiden van de “aangezogen lucht”. Het is niet nodig om stofzakken te kopen. HEPA filter Reinig het filter twee keer per jaar. LET OP: • Was het filter nooit in de wasmachine. • Gebruik geen haardroger om het te drogen. • Gebruik het apparaat alleen nadat de filters correct zijn geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om het filterelement te verwijderen, reinigen en herinstalleren: 1. Leeg de stofcontainer zoals eerder beschreven. 2. Verwijder het deksel van de stofcontainer. Om dit te doen, draait u de markering op het deksel naar het symbool. Trek het filterelement uit de stofcontainer. 3. Verwijder het filterelement uit het deksel door het filterelement naar te draaien. 4. Trek het nylon filter uit de HEPA. 5. Gebruik een borstel om de filters te reinigen. In geval van zware vlekken, reinigt u de filters onder lopend water. 6. Laat de filters volledig aan de lucht drogen alvorens ze weer terug te plaatsen! 7. Veeg het stofcontainer af met een vochtige doek en droog hem dan af. 8. Als de filters helemaal droog zijn, bevestigt u het filter aan de HEPA filter (zie de afbeelding op pagina 3). 9. Plaats het filterelement weer in het deksel van de stofcontainer, door middel van de inkepingen in het deksel. Draai het filterelement naar het symbool tot het op zijn plaats klikt. 10. Plaats het deksel met het filterelement weer terug in de stofcontainer. Sluit het deksel tot de markering op dezelfde lijn staat als het symbool. 11. Plaats de stofcontainer in het apparaat. Uitlaatfilter Uw apparaat beschikt tevens over een uitlaatfilter. Dit bevindt zich aan de achterkant van het apparaat onder het opberghulpstuk. 1. Druk de hendel naar beneden (12) en verwijder het ventilatierooster. 2. Verwijder het filterinzetstuk en reinig zoals hierboven beschreven. 3. Plaats het volledig droge filter terug in de ventilatierooster. 4. Zet de ventilatierooster terug op het toestel. Let op de geleidenokken. Het ventilatierooster moet hoorbaar vastklikken. Reiniging WAARSCHUWING: • Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het stopcontact. • Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. LET OP: • Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Reinig het huis met een zachte, droge doek zonder reinigingsmiddel. Bewaren • Laat het apparaat volledig afkoelen. • Rol de kabel volledig op. • Hangt u de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp aan de achterzijde van het apparaat. Verhelpen van storingen • Apparaat functioneert niet. Maatregel: Controleer de netaansluiting. Controleer de stand van de schakelaar. • Apparaat zuigt niet. Mogelijk oorzaak: De stofcontainer is vol. Maatregel: Leeg de stofcontainer. of Mogelijk oorzaak: De filters zijn verontreinigd. Maatregel: Reinig de onderdelen. of Mogelijk oorzaak: In de zuigerslang of de mondstukken bevindt zich een vreemd voorwerp. Maatregel: Controleer het toebehoren op vreemde voorwerpen. Technische gegevens Model:...............................................................................BS 1293 Spanningstoevoer:.....................................220-240 V~, 50/60 Hz Opgenomen vermogen: �����������������������������������������������������00 W Beschermingsklasse: ������������������������������������������������������������������ II Nettogewicht:......................................................................4,50 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. 13 Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. 14
/