Ryobi CJS-180L de handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
CJS-180L
Type
de handleiding
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystpieniem do uytkowania tego urzdzenia, naley koniecznie zapozna si z zaleceniami
zawartymi w niniejszym podrczniku.
Dležité upozornní!
Nepoužívejte tento pístroj díve, než si petete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az üzembe helyezés eltt
elolvassa!
Atenie!
Este esenial s citii instruciunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību! Svargi, lai js pirms mašnas darbinšanas izlastu instrukcijas šaj rokasgrmat.
Dėmesio! Prieš praddami eksploatuoti š prietais, svarbu, kad perskaitytumte šiose instrukcijose pateiktus
nurodymus.
Tähtis! Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.
Upozorenje! Neophodno je da proitate ove upute prije uporabe ovog ureaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega prironika.
Dôležité! Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si preítali pokyny v tomto návode.
!
             
.
Dikkat!
Cihazn çaltrlmasndan önce bu klavuzda bulunan talimatlar okumanz zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zmny technických údaj vyhrazeny / A mszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaiilor tehnice /
Paturam tiesbas maint tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teis daryti techninius pakeitimus /
Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/
Technické zmeny vyhradené /      / Teknik deiiklik hakk sakldr
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd A4
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd A4
1/5/10 1:37:41 PM
1/5/10 1:37:41 PM
27
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR DECOUPEERZAGEN
Q Raak alleen de daarvoor bedoelde geïsoleerde
delen van het apparaat aan als het risico bestaat
dat u in contact komt met verborgen bedrading
of het eigen snoer. Wanneer het apparaat contact
maakt met een draad waarop spanning staat, kunnen
niet-geïsoleerde onderdelen een elektrische schok
veroorzaken.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR LASERGELEIDERS
De straling van de lasergeleider is van klasse 2M,
met een vermogen van 5 mW en een golflengte van
maximaal 650 nm. Dit type laser levert geen bijzonder
gevaar op voor de ogen; om geen incidenteel oogletsel
te riskeren dient u wel te vermijden om rechtstreeks in de
laserbundel te kijken.
WAARSCHUWING
Kijk niet rechtstreeks in de laserbundel. Als u met
opzet in de straal blijft staren, riskeert u oogletsel.
Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften om
ongelukken te voorkomen.
Q Houd u aan de voorschriften van de fabrikant voor
gebruik en onderhoud van de lasergeleider.
Q Richt de laserstraal nooit op een persoon of op iets
anders, behalve het werkstuk.
Q De laserstraal mag niet met opzet op mensen zijn
gericht en mag in geen geval langer dan een kwart
seconde op de ogen van iemand zijn gericht.
Q Zorg altijd dat de straal op een stabiel en niet-
reflecterend werkstuk is gericht, zoals hout of een
oppervlak met een dikke coating. De lasergeleider
mag niet op glimmend of weerkaatsend plaatstaal of
ander materiaal van dit type worden gebruikt omdat
het weerkaatsende oppervlak de laserstraal zou
kunnen terugkaatsen naar de gebruiker.
Q Vervang de onderdelen van de lasergeleider niet door
andere onderdelen. Reparaties mogen alleen door
een erkend Ryobi servicecentrum worden uitgevoerd.
Q Bewaar deze instructies zorgvuldig. Raadpleeg deze
regelmatig en gebruik ze om andere gebruikers te
instrueren. Als u dit gereedschap aan iemand uitleent,
geef deze aanwijzingen er dan ook bij.
LASERSTRALING
KIJK NIET IN DE STRAAL, NIET
RECHTSTREEKS EN OOK NIET VIA
EEN OPTISCH INSTRUMENT
LASERAPPARAAT VAN KLASSE 2M
LET OP
Verander geen andere instellingen dan die in
deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.
Gebruik de lasergeleider niet op een andere
manier dan volgens onderstaande aanwijzingen.
U loopt anders het risico te worden blootgesteld
aan gevaarlijke laserstralen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor 18 V
Drukschakelaar Variabel toerental
Toerental bij nullast 0 - 2.100 slagen/min
Zaaghoek 0º tot 45º (rechts/links)
Max. zaagdiepte (hout) 40 mm
Slaglengte van het zaagblad 19 mm
Ascapaciteit 6,35 mm
Pendelbeweging 4 instellingen
Lasergeleider Klasse 2M, max. 5 mW,
650 nm
MODEL ACCUPAK
(niet bijgeleverd)
LADER
(niet bijgeleverd)
CJS-180L
BPP-1815
BPP-1815M
BPP-1817
BPP-1817M
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
BCS618
BCL1418
BPP-1815
BPP-1815M
BPP-1817
BPP-1817M
BC-1815S
BC-1800
VERKLARING
1. Ontgrendelknop van de drukschakelaar
2. Drukschakelaar
3. Opbergvak voor zaagjes
4. Regelknop van de pendelbeweging
5. Zaagje met T-vormige schacht
6. Zaagbladklem met snelwissel
7. Inbussleutel
8. Opbergvak voor inbussleutel
9. Aan-/uit-schakelaar van de lasergeleider
10. Lasergeleider
11. Accupak (niet bijgeleverd)
12. Vergrendellippen
13. Druk op de vergrendelingen om het accupak los te
maken
14. Bevestigingshendel van het zaagblad
15. Schroeven onder de voetplaat
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:27
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:27
1/5/10 1:37:52 PM
1/5/10 1:37:52 PM
28
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
VERKLARING
16. Schroef van de parallelgeleider
17. Voetplaat
18. Schaalverdeling
19. Stelschroef van de lasergeleider (rotatie)
20. Stelschroef van de lasergeleider (rechts-links)
BEDIENING
WAARSCHUWING
Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u
eenmaal vertrouwd bent geraakt met het
apparaat. Vergeet niet dat één seconde
onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te
veroorzaken.
WAARSCHUWING
Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril met zijschotjes wanneer u met
gereedschap werkt. Er kunnen wegspattende
deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel
veroorzaken als u zich hier niet aan houdt.
WAARSCHUWING
Gebruik geen andere onderdelen of accessoires
dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn
aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet
aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat
gevaar voor ernstig lichamelijk letsel.
TOEPASSINGEN
Gebruik de decoupeerzaag voor de volgende
toepassingen:
Q Het zagen van hout
Q Het zagen van dun metaalplaat
Q Het zagen van kunststof platen en gelamineerd
plaatmateriaal
ACCUPAK INZETTEN (NIET BIJGELEVERD) (afb. 2)
Q Vergrendel de drukschakelaar door deze geheel los
te laten.
Q Steek de accu in de zaagmachine.
Q Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het
accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak
goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken.
LET OP
Let er bij het plaatsen van de accu op dat de
uitstekende randen op het accupak precies in de
groeven binnen in het apparaat terechtkomen en
dat de vergrendellippen goed in werking treden.
U kunt inwendige onderdelen beschadigen als u
de accu verkeerd in de houder zet.
ACCUPAK UITNEMEN (NIET BIJGELEVERD)
(afb. 2)
Q Vergrendel de drukschakelaar door deze geheel los
te laten.
Q Druk op de vergrendelingen die zich aan beide
zijkanten van het accupak bevinden.
Q Verwijder de accu uit de zaag.
ACCUBEVEILIGINGSSYSTEEM (lithium-ion
accu)
Ryobi 18 V lithium-ion accupakken zijn voorzien van een
ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van het
accupak verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden
dat de accu en het apparaat abrupt helemaal stoppen,
wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu’s.
Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt
het elektronische systeem van het accupak de accu
namelijk uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om
het accupak en het apparaat weer in te schakelen, laat
u de drukschakelaar even los en gaat u normaal verder
met uw werk.
OpmerkinG: om te voorkomen dat het accupak zichzelf
uitschakelt moet u vermijden dat u het apparaat verkeerd
gebruikt.
Als het accupak en het apparaat zich niet vanzelf weer
inschakelen nadat u de drukschakelaar even hebt
losgelaten, betekent dit dat het accupak volledig ontladen
is. Om het accupak weer op te laden steekt u het in een
laadapparaat voor lithium-ion accu’s.
ZAAGJES OPBERGEN (afb. 3)
Aan de achterkant van de zaag bevindt zich een
opbergvak voor zaagjes. Hierin kunt u niet gebruikte en
reservezaagjes opbergen.
Q Openen: duw op de klep met uw vinger. Plaats de
zaagjes in het opbergvak.
Q Sluiten: duw opnieuw op de klep met uw vinger.
WAARSCHUWING
Vergeet niet dat gereedschap met een accupak
eigenlijk altijd startklaar is. Controleer altijd of
de drukschakelaar wel is vergrendeld als u het
apparaat niet gebruikt of als u het vervoert.
LASERGELEIDER (afb. 4)
Druk op de aan/uit-schakelaar van de lasergeleider
om een rode laserstraal te projecteren op het werkvlak
voor de zaagmachine. Dankzij de laserstraal kunt u de
zaagmachine gemakkelijker een afgetekende lijn laten
volgen.
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:28
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:28
1/5/10 1:37:53 PM
1/5/10 1:37:53 PM
29
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
ONTGRENDELKNOP VAN DE
DRUKSCHAKELAAR (afb. 4)
Deze ontgrendelknop bevindt zich op de handgreep,
boven de drukschakelaar. U moet de ontgrendelknop
indrukken om op de schakelaar te kunnen drukken.
Zodra u de drukschakelaar loslaat, wordt deze weer
automatisch vergrendeld.
OPMERKING: u kunt de ontgrendelknop aan een van
beide kanten van de handgreep indrukken.
DRUKSCHAKELAAR (afb. 4)
Om de zaagmachine AAN te zetten houdt u de
ontgrendelknop ingedrukt en drukt u vervolgens op
drukschakelaar. Om de zaagmachine UIT te zettenlaat u
de drukschakelaar los.
WAARSCHUWING
Deze zaag is uitsluitend voor zaagjes met T-
vormige schacht bedoeld. Andere typen
zaagjes kunnen niet goed worden bevestigd en
zouden dus tijdens het zagen kunnen worden
weggeslingerd, wat ernstig lichamelijk letsel en
materiële schade zou kunnen veroorzaken.
EEN ZAAGBLAD KIEZEN
De keuze van een geschikt zaagblad is buitengewoon
belangrijk voor de goede werking van uw zaagmachine
en hangt af van het gebruik dat u wilt maken van de
zaagmachine en het type materiaal dat u wilt bewerken.
Het zagen gaat sneller en doeltreffender en u verlengt de
levensduur van het zaagblad.
OPMERKING: deze zaag is uitsluitend voor zaagjes met
T-vormige schacht bedoeld. Andere typen zaagjes maken
geen optimale werking van de zaagmachine mogelijk en
zouden tijdens het zagen kunnen worden weggeslingerd.
ZAAGJES MONTEREN (afb. 5)
Q Verwijder het accupak.
Q Til de bevestigingshendel van het zaagblad op aan de
voorkant van de zaag.
Q Schuif het zaagblad tussen de zaagbladklem en de
zaagbladhouder.
Q Duw de bevestigingshendel van het zaagblad naar
beneden.
Q Schuif de accu weer terug op zijn plaats.
ZAAGMETHODE (afb. 6)
Plaats het voorste deel van de voetplaat van de
zaagmachine op het werkstuk en zorg dat de snijkant van
het zaagje op de afgetekende zaaglijn op het werkstuk is
gericht. Zet de zaagmachine aan en breng de zaag naar
het werkstuk. Druk enigszins op de zaagmachine om te
zorgen dat de machine altijd in aanraking blijft met het
werkstuk en duw de zaag geleidelijk en licht naar voren
om te zagen. Forceer het apparaat niet. Als u teveel druk
uitoefent op de zaagmachine, bestaat de kans dat de
motor oververhit raakt en dat het zaagje breekt. Als het
zaagje breekt, vervangt u het door een nieuw zaagblad.
PENDELBEWEGING (afb. 6)
Het zaagje kan bij het zagen een pendelbeweging
maken. U kunt de pendelbeweging in verschillende
standen verstellen om sneller en beter te zagen.
Bij een pendelbeweging drukt het zaagje tijdens de
opwaartse beweging tegen het materiaal, maar raakt
dit niet aan tijdens de neerwaartse beweging. Hogere
standen worden aanbevolen voor hoge snelheden in
zachte materialen. Lagere standen zijn beter voor harde
materialen.
RECHT ZAGEN (afb. 6)
U kunt een rechte zaagsnede maken door de zaag langs
een lat of een liniaal te schuiven die u daarvoor bij wijze
van geleider met lijmklemmen op het werkstuk hebt
vastgezet. Zaag altijd maar in één richting; begin niet van
de ene kant te zagen om de zaagsnede daarna vanaf de
andere kant af te maken.
SPLINTERVRIJ ZAGEN (afb. 7)
Een smalle sleuf in de voetplaat van de zaagmachine
maakt splintervrij zagen mogelijk. Dit is bijzonder nuttig
bij het zagen van hechthoutplaten. Deze sleuf kan alleen
worden gebruikt bij recht zagen of rond zagen. Voor
schuinzagen en invalwerk is deze sleuf niet geschikt.
OPMERKING: door de pendelbeweging uit te zetten
vermindert u ook de splintervorming bij het zagen van
hechthout.
Stel als volgt de voetplaat in voor splintervrij zagen:
Q Verwijder het accupak.
Q Draai de schroeven onder de voetplaat enigszins los
met behulp van de bijgeleverde 3mm inbussleutel en
schuif de voetplaat naar voren.
Q Stel de zaaghoek altijd in op 0° om splintervrij te
zagen. Om de zaaghoek op 0° in te stellen maakt
u dat de inkeping die overeenkomt met 0° op de
schaalverdeling is uitgelijnd met de markering op de
rand van het motorhuis.
OPMERKING: als de zaaghoek is ingesteld op 0° voor
splintervrij zagen, kunnen de inkepingen voor vaste
hoekinstellingen per 15° op de achterkant van de
voetplaat niet worden gebruikt.
Q Zet de schroeven onder de voetplaat weer stevig
vast.
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:29
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:29
1/5/10 1:37:53 PM
1/5/10 1:37:53 PM
30
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
Q Plaats de sleutel terug op de daarvoor bestemde
plek.
Q Schuif de accu weer terug op zijn plaats.
(OPTIONELE) PARALLELGELEIDER (afb. 8)
U kunt uw zaag voorzien van een parallelgeleider
(optioneel). Dit accessoire is erg nuttig bij het afkorten en
bij langssneden.
Q Verwijder het accupak.
Q Schuif de arm van de parallelgeleider in de sleuf aan
de zijkant van de voetplaat van de zaagmachine
zoals getoond in afbeelding 8.
Q Stel de geleider in op de gewenste breedte en draai
de bijbehorende schroef vast om de geleider in deze
stand te blokkeren.
Q Schuif de accu weer terug op zijn plaats.
FIGUURZAGEN (afb. 9)
Het is mogelijk om gebogen lijnen te volgen door een
bepaalde druk uit te oefenen op het handvat en zo de
zaagmachine te sturen, zoals afbeelding 9 laat zien.
WAARSCHUWING
Als u te veel zijdelingse druk uitoefent, kan
het zaagje breken of kan het werkstuk worden
beschadigd.
SCHUINZAGEN (afb. 10 - 11)
U kunt de voetplaat naar links of naar rechts kantelen
onder een hoek van 0º tot 45º. De afschuinhoek staat per
15° aangegeven op de schaalverdeling die zich links en
rechts van de voetplaat bevindt. Elke aangegeven waarde
komt overeen met een inkeping aan de achterkant van de
voetplaat voor een vaste hoekinstelling. Als u heel precies
te werk wilt gaan, is het beter om voor het afstellen een
hoekmeter te gebruiken.
Q Verwijder het accupak.
Q Draai de schroeven onder de voetplaat met behulp
van de bijgeleverde 3mm inbussleutel zo ver los dat u
de voetplaat vrij kunt kantelen.
Q Schuif de voetplaat voorzichtig naar voren tot de
schroeven vrij in hun holtes kunnen bewegen.
Q Verdraai het motorblok ten opzichte van de voetplaat
tot u de gewenste afschuinhoek krijgt.
Q Schuif na afstelling van de afschuinhoek de voetplaat
zo ver naar voren dat de markering op het motorblok
precies is uitgelijnd met de inkeping op de achterkant
van de voetplaat die overeenkomt met de gekozen
hoek.
OPMERKING: als u een precieze hoek instelt met behulp
van een hoekmeter of als u een andere vrije zaaghoek
instelt, kunnen de inkepingen voor vaste hoekinstellingen
per 15° op de achterkant van de voetplaat niet worden
gebruikt.
Q Zet de schroeven onder de voetplaat stevig vast.
Q Berg de inbussleutel weer terug op zijn plaats op.
Q Schuif de accu weer terug op zijn plaats.
Opmerking: de brede sleuf van de voetplaat dient voor
schuine, gebogen en insteek zaagsneden en voor het
zagen van metaal.
STEEKZAGEN (afb. 12)
WAARSCHUWING
Als u de zaag als steekzaag in het materiaal wilt
laten indalen, dient u zeer voorzichtig te werk
te gaan om te voorkomen dat u de macht over
de machine verliest, het zaagje breekt of het
werkstuk beschadigt. Het wordt sterk afgeraden
om de zaag in ander materiaal dan hout te laten
indalen.
Q Teken het werkstuk af met zeer duidelijke lijnen.
Q Stel de zaaghoek in op 0°.
Q Houd de zaagmachine naar voren gekanteld en steun
met de voorkant van de voetplaat op het werkstuk,
maar laat het zaagje niet in aanraking komen met het
werkstuk voordat u de machine aanzet.
Q Controleer of het zaagje wel goed in het te zagen
gebied terecht komt.
Q Zet de zaag aan op de hoogste snelheid en kantel de
machine langzaam naar achteren totdat het zaagje
indaalt in het hout van het werkstuk.
Q Laat de machine al zagend steeds verder kantelen
totdat de voetplaat plat op het werkstuk komt te staan
en begin vervolgens de machine naar voren te duwen
om verder te zagen.
WAARSCHUWING
Verander geen andere instellingen dan die in
deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.
Gebruik de lasergeleider niet op een andere
manier dan volgens onderstaande aanwijzingen.
U loopt anders het risico te worden blootgesteld
aan gevaarlijke laserstralen.
LASERGELEIDER AFSTELLEN (afb. 13)
De laserstraal kan worden afgesteld met behulp van
de twee schroeven die zich aan de voorkant van de
zaagmachine bevinden. De bovenste schroef dient om
de straal lateraal te verplaatsen, van links naar rechts.
De onderste schroef dient om de laserstraal in een
draaiende richting in te stellen.
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:30
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:30
1/5/10 1:37:53 PM
1/5/10 1:37:53 PM
31
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
OPMERKING: Teken op een stuk afvalhout met een
potlood een lijn af die evenwijdig is aan de zijkanten van
de voetplaat. Deze lijn helpt bij het afstellen van de stand
van de laserstraal.
Q Verwijder het zaagje.
Q Zet de lasergeleider aan.
Q Plaats de voetplaat van de zaag op het afvalhout.
Q Stel de stand van de lasergeleider af met behulp van
de twee stelschroeven.
Q Omdat zaagjes verschillende diktes kunnen hebben,
moet u altijd een proefsnede maken in een stuk
afvalhout om de nauwkeurigheid van de zaagsnede
te controleren voordat u de definitieve zaagsnede
maakt.
Q Controleer de uitlijning van de lasergeleider.
Q Stel opnieuw de positie van de laser af totdat de
laserstraal precies overeenkomt met afgetekende
zaaglijn.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend
originele delen. Het gebruik van andere
onderdelen kan gevaar opleveren of het product
beschadigen.
WAARSCHUWING
Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril met zijschotjes wanneer u met
elektrisch gereedschap werkt of wanneer u
perslucht gebruikt om dit schoon te blazen. Draag
ook een gelaatsmasker of een stofmasker als er
bij de werkzaamheden stofdeeltjes vrijkomen.
WAARSCHUWING
Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient
u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het
apparaat gaat reinigen of onderhouden.
ALGEMEEN ONDERHOUD
Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen
te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen worden
beschadigd door de in de handel verkrijgbare
oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling,
stof, olie, vet en dergelijke te verwijderen.
WAARSCHUWING
Kunststof onderdelen mogen nooit in
aanraking komen met remvloeistof, benzine,
petroleumproducten, kruipolie en dergelijke.
Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die
kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of
aantasten.
Alleen de onderdelen die op de lijst van vervangbare
accessoires staan mogen door de gebruiker gerepareerd
of vervangen worden. Alle andere onderdelen moeten
door een erkend Ryobi servicecentrum worden
vervangen.
MILIEUBESCHERMING
Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet
vernietigd worden.U dient uw afvalstoffen
gescheiden aan te bieden en oude apparaten,
accessoires en verpakkingen in speciale
bakken te deponeren of naar instanties te
brengen die belast zijn met de recyclering
ervan.
SYMBOOL
Veiligheidswaarschuwing
V Volt
min
-1
Toeren of omwentelingen per minuut
Gelijkstroom
EU-conformiteit
Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen
vooraleer u het toestel start.
Recycleer ongewenste producten
Elektrisch afval mag niet samen met ander
huishoudelijk afval worden weggegooid.
Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid
bestaat. Neem contact op met uw lokaal
bestuur of handelaar om advies te krijgen
over recyclage.
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:31
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:31
1/5/10 1:37:54 PM
1/5/10 1:37:54 PM
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date
stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the
end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez
vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen,
zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da
data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador
final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes
ikke af denne reklamationsret.
DK
FR
GB
DE
ES
IT
PT
NL
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:123
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:123
1/5/10 1:38:35 PM
1/5/10 1:38:35 PM
WARNING
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main
applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may signicantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
signicantly reduce the exposure level over the total working
period. Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
AVERTISSEMENT
Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille
d’information a été mesuré en concordance avec un test
normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer
un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des
vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois,
si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec
des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de
vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en
être augmenté de façon significative tout au long de la période
de travail.
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi
prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que
les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau
d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit
de façon significative. Prenez en considération les mesures
additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur
des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de
ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation
du travail.
WARNUNG
Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel
wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745
gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit
anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine
vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen.
Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den
Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das
Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit
unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung
kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann
die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant
erhöht werden.
Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch
die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn
es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen.
Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit
signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den
Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das
Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und
Organisation der Arbeitszeiten.
ADVERTENCIA
El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja
de información se ha medido según una prueba estandarizada
que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar
una herramienta con la otra. Puede ser utilizado para una
evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de
las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones
de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para
diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el
mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede
ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de
exposición durante el período de trabajo total.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración también
debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está
desconectada o cuando está conectada pero no está realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel
de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las
medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de
los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de
la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes,
organización de los patrones de trabajo.
FR
GB
DE
ES
IT
NL
DK
PT
AVVERTENZE
Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo
standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un
utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato
di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle
applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile
viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi
o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni
potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di
esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale.
Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà
inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile
viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà
significativamente ridurre il livello di esposizione in un
periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come:
conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le
mani calde e organizzare i tempi di lavoro.
WAARSCHUWING
Het trillingsemissiepeil dat op dit informatieblad wordt gegeven,
werd gemeten in overeenstemming met een gestandardiseerde
test, bepaald in EN60745 en mag worden gebruikt om toestellen
met elkaar te vergelijken. Het verklaarde trillingsemissiepeil
geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als
het toestel echter voor andere toepassingen of met andere
accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de
trillingsemissie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de
hele werkduur aanzienlijk verhogen.
Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen
moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat
de tol wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt.
Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de hele werkduur
aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op
om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen:
zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warm, de organisatie van werkpatronen.
AVISO
O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de
informações foi medido em conformidade com o teste
uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para
comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para
uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de
vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta.
Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes,
com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a
emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar
significativamente o nível de exposição ao longo do período de
trabalho total.
Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter,
também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta
está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar
qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível
de exposição durante o período total de trabalho. Identifique
medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos
efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos
acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização
de padrões de trabalho.
ADVARSEL
Det angivne niveau for vibrationsemission på denne
oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745
og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan
bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne
niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til
sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål,
med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan
vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig
stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage
højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor
det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre
en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele
arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som
fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme,
organisere arbejdsmønstre.
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:126
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:126
1/5/10 1:38:36 PM
1/5/10 1:38:36 PM
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents. 98/37/EC (until Dec. 28,2009), 2006/42/EC (from
Dec.29,2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Sound pressure level [K=3dB(A)] 76.5 dB(A)
Sound power level [K=3dB(A)] 87.5 dB(A)
Weighted root mean
The vibration total values(triax vector sum) determined according
to EN60745:
Cutting wood, vibration emission value ah,D = 8.1 m/s²
(Uncertainty K = 1.5 m/s²)
Cutting metal sheet, vibration emission value ah = 8.4 m/s²
(Uncertainty K = 1.5 m/s² )
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants: 98/37/EC (jusqu'au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC (à partir
du 29 Déc. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Niveau de pression acoustique 76.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique 87.5 dB(A)
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triaxiale)
déterminée d’après EN 60745 :
Valeur d’émission de vibrations lors de la coupe dans le bois:
ah,D = 8.1 m/s² (Incertitude K = 1.5 m/s² )
Valeur d’émission de vibrations lors de la coupe dans de la tôle
métallique: ah = 8.4 m/s² (Incertitude K = 1.5 m/s² )
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-
einstimmt: 98/37/EC (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EC (ab 29.
Dez. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Schalldruckpegel 76.5 dB(A)
Schallleistungspegel 87.5 dB(A)
Vibrationsgesamtwerte (Triaxialvektorsumme), bestimmt nach
EN 60745:
Holzschneiden, Vibrationsemissionswert ah,D = 8,1 m/s²
(Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
Blechschneiden, Vibrationsemissionswert ah = 8,4 m/s²
(Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto es conforme a las siguientes normas o documentos
normalizados: 98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009),
2006/42/EC (a partir del 29 de diciembre de 2009), 2004/108/EC,
EN60745, EN61000, EN55014.
Nivel de presión acústica 76.5 dB(A)
Nivel de potencia acústica 87.5 dB(A)
Valores totales de vibración (suma de vector triaxial)
determinados según EN 60745:
Cortar madera, valor de emisión de vibración ah,D = 8,1 m/s²
(Incertidumbre K = 1,5 m/s² )
Cortar lámina de metal, valor de emisión de vibración ah = 8,4
m/s² (Incertidumbre K = 1,5 m/s² )
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative
e ai relativi documenti: 98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009),
2006/42/EC (dal 29 dicembre 2009), 2004/108/EC, EN60745,
EN61000, EN55014.
Livello di pressione acustica 76.5 dB(A)
Livello di potenza acustica 87.5 dB(A)
Valori totali delle vibrazioni (somma di vettori in tre direzioni)
misurati conformemente alla norma EN 60745:
Taglio del legno, emissione vibrazioni ah,D = 8.1 m/s² (Incertezza
K = 1.5 m/s²)
Taglio dei fogli di metallo, emissione vibrazioni ah = 8.4 m/s²
(Incertezza K = 1.5 m/s²)
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.
98/37/EC (tot 28/12/2009), 2006/42/EC (vanaf 29/12/2009),
2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Geluidsdrukniveau 76.5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 87.5 dB(A)
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) bepaald in
overeenstemming met EN 60745:
Zagen van hout, trillingsemissiewaarde ah,D = 8,1 m/s²
(onzekerheid K = 1,5 m/s²)
Zagen van plaatmetaal, trillingsemissiewaarde ah = 8,4 m/s²
(onzekerheid K = 1,5 m/s²)
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.
98/37/EC (até 28 de Dezembro de 2009), 2006/42/EC (a partir
de 29 de Dezembro de 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014.
Nível de pressão acústica 76.5 dB(A)
Nível de potência acústica 87.5 dB(A)
Valores totais de vibração (soma do vector triax) determinados de
acordo com EN 60745:
No corte de madeira, valor de emissão de vibração ah,D = 8,1
m/s² (Incerteza K = 1,5 m/s²)
No corte de chapa de metal, valor de emissão de vibração ah =
8.4 m/s² (Incerteza K = 1,5 m/s²)
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse
med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:
98/37/EC (indtil 28. december, 2009), 2006/42/EC (fra 29.
december, 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Lydtryksniveau 76.5 dB(A)
Lydstyrkeniveau 87.5 dB(A)
Samlede vibrationsværdier (triax vector sum) bestemt i henhold
til EN 60745:
Træskæring, vibrationsemissionsværdi ah,D = 8,1 m/s²
(usikkerhed K = 1,5 m/s²)
Metalpladeskæring, vibrationsemissionsværdi ah = 8,4 m/s²
(usikkerhed K = 1,5 m/s²)
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande normer och dokument. 98/37/EC (till 28:e dec.
2009), 2006/42/EC (från 29:e dec. 2009), 2004/108/EC, EN60745,
EN61000, EN55014.
Ljudtrycksnivå 76.5 dB(A)
Ljudeffektnivå 87.5 dB(A)
Vibrationsvärde (triax vektorsumma) uppmätt enligt EN 60745:
Vibrationsvärde ah,D = 8.1 m/s² (Osäkerhet K = 1.5 m/s²) vid
sågning i trä
Vibrationsvärde ah =
8.4 m/s² (Osäkerhet K = 1.5 m/s²) vid
sågning i metallplåt
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on
alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen
vaatimusten mukainen.98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/
EC (29.12.2009 lähtien), 2004/108/EC, EN60745, EN61000,
EN55014.
Äänenpainetaso 76.5 dB(A)
Äänen tehotaso 87.5 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselinen vektorisumma)
määritettynä standardin EN 60745 mukaisesti:
Puun leikkaus, värähtelypäästöarvo ah,D = 8,1 m/s² (Epävarmuus
K = 1,5 m/s²)
Metallilevyn leikkaus, värähtelypäästöarvo ah = 8,4 m/s²
(Epävarmuus K = 1,5 m/s²)
FR
GB
DE
ES
IT
NL
SE
DK
PT
FI
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:129
961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:129
1/5/10 1:38:37 PM
1/5/10 1:38:37 PM

Document transcriptie

Important! It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine. Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service de l’appareil. Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung. ¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio. Attenzione! Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale. Let op ! Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. Atenção! É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina. OBS! Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning. Observera! Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning. Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa. Advarsel! Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk. ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Uwaga! Przed przystpieniem do uytkowania tego urzdzenia, naley koniecznie zapozna si z zaleceniami zawartymi w niniejszym podrczniku. D'ležité upozorn(ní! Nepoužívejte tento pístroj díve, než si petete pokyny uvedené v tomto návodu. Figyelem! Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az üzembe helyezés eltt elolvassa! Aten)ie! Este esen ial s citi i instruc iunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat. Uzmanību! Svar gi, lai j s pirms maš nas darbin šanas izlas tu instrukcijas šaj rokasgr mat . Dėmesio! Prieš praddami eksploatuoti š prietais, svarbu, kad perskaitytumte šiose instrukcijose pateiktus nurodymus. Tähtis! Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda. Upozorenje! Neophodno je da proitate ove upute prije uporabe ovog ureaja. Pomembno! Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega prironika. Dôležité! Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si preítali pokyny v tomto návode. *+.+/:!     " #" $ %& #&  '  *+  ;#%. Dikkat! Cihaz<n çal<=t<r<lmas<ndan önce bu k<lavuzda bulunan talimatlar< okuman<z zorunludur. Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten / Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden / Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar / Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer / åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl / Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zm>ny technických údaj? vyhrazeny / A [email protected] módosítás jogát fenntartjuk / Sub rezerva modifica iilor tehnice / Paturam ties bas main t tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teis daryti techninius pakeitimus / Tehnilised muudatused võimalikud /Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/ Technické zmeny vyhradené / GK  QR;V W'& X$ / Teknik deYi=iklik hakk< sakl<d<r 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd A4 1/5/10 1:37:41 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands LET OP Verander geen andere instellingen dan die in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen. Gebruik de lasergeleider niet op een andere manier dan volgens onderstaande aanwijzingen. U loopt anders het risico te worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstralen. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DECOUPEERZAGEN Q Raak alleen de daarvoor bedoelde geïsoleerde delen van het apparaat aan als het risico bestaat dat u in contact komt met verborgen bedrading of het eigen snoer. Wanneer het apparaat contact maakt met een draad waarop spanning staat, kunnen niet-geïsoleerde onderdelen een elektrische schok veroorzaken. TECHNISCHE GEGEVENS Motor Drukschakelaar Toerental bij nullast Zaaghoek Max. zaagdiepte (hout) Slaglengte van het zaagblad Ascapaciteit Pendelbeweging Lasergeleider SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LASERGELEIDERS De straling van de lasergeleider is van klasse 2M, met een vermogen van 5 mW en een golflengte van maximaal 650 nm. Dit type laser levert geen bijzonder gevaar op voor de ogen; om geen incidenteel oogletsel te riskeren dient u wel te vermijden om rechtstreeks in de laserbundel te kijken. MODEL WAARSCHUWING Kijk niet rechtstreeks in de laserbundel. Als u met opzet in de straal blijft staren, riskeert u oogletsel. Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften om ongelukken te voorkomen. Q Q Q Q Q Q Houd u aan de voorschriften van de fabrikant voor gebruik en onderhoud van de lasergeleider. Richt de laserstraal nooit op een persoon of op iets anders, behalve het werkstuk. De laserstraal mag niet met opzet op mensen zijn gericht en mag in geen geval langer dan een kwart seconde op de ogen van iemand zijn gericht. Zorg altijd dat de straal op een stabiel en nietreflecterend werkstuk is gericht, zoals hout of een oppervlak met een dikke coating. De lasergeleider mag niet op glimmend of weerkaatsend plaatstaal of ander materiaal van dit type worden gebruikt omdat het weerkaatsende oppervlak de laserstraal zou kunnen terugkaatsen naar de gebruiker. Vervang de onderdelen van de lasergeleider niet door andere onderdelen. Reparaties mogen alleen door een erkend Ryobi servicecentrum worden uitgevoerd. Bewaar deze instructies zorgvuldig. Raadpleeg deze regelmatig en gebruik ze om andere gebruikers te instrueren. Als u dit gereedschap aan iemand uitleent, geef deze aanwijzingen er dan ook bij. CJS-180L 18 V Variabel toerental 0 - 2.100 slagen/min 0º tot 45º (rechts/links) 40 mm 19 mm 6,35 mm 4 instellingen Klasse 2M, max. 5 mW, 650 nm ACCUPAK (niet bijgeleverd) BPP-1815 BPP-1815M BPP-1817 BPP-1817M BPL-1820 BPL-1815 BPP-1815 BPP-1815M BPP-1817 BPP-1817M LADER (niet bijgeleverd) BCL-1800 BCS618 BCL1418 BC-1815S BC-1800 VERKLARING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ontgrendelknop van de drukschakelaar Drukschakelaar Opbergvak voor zaagjes Regelknop van de pendelbeweging Zaagje met T-vormige schacht Zaagbladklem met snelwissel Inbussleutel Opbergvak voor inbussleutel Aan-/uit-schakelaar van de lasergeleider Lasergeleider Accupak (niet bijgeleverd) Vergrendellippen Druk op de vergrendelingen om het accupak los te maken 14. Bevestigingshendel van het zaagblad 15. Schroeven onder de voetplaat LASERSTRALING KIJK NIET IN DE STRAAL, NIET RECHTSTREEKS EN OOK NIET VIA EEN OPTISCH INSTRUMENT LASERAPPARAAT VAN KLASSE 2M 27 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:27 1/5/10 1:37:52 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands VERKLARING 16. 17. 18. 19. 20. ACCUPAK UITNEMEN (NIET BIJGELEVERD) (afb. 2) Schroef van de parallelgeleider Voetplaat Schaalverdeling Stelschroef van de lasergeleider (rotatie) Stelschroef van de lasergeleider (rechts-links) Q Q Q Vergrendel de drukschakelaar door deze geheel los te laten. Druk op de vergrendelingen die zich aan beide zijkanten van het accupak bevinden. Verwijder de accu uit de zaag. BEDIENING ACCUBEVEILIGINGSSYSTEEM (lithium-ion accu) WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Ryobi 18 V lithium-ion accupakken zijn voorzien van een ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van het accupak verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden dat de accu en het apparaat abrupt helemaal stoppen, wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu’s. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Er kunnen wegspattende deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken als u zich hier niet aan houdt. Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het elektronische systeem van het accupak de accu namelijk uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om het accupak en het apparaat weer in te schakelen, laat u de drukschakelaar even los en gaat u normaal verder met uw werk. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel. OpmerkinG: om te voorkomen dat het accupak zichzelf uitschakelt moet u vermijden dat u het apparaat verkeerd gebruikt. Als het accupak en het apparaat zich niet vanzelf weer inschakelen nadat u de drukschakelaar even hebt losgelaten, betekent dit dat het accupak volledig ontladen is. Om het accupak weer op te laden steekt u het in een laadapparaat voor lithium-ion accu’s. TOEPASSINGEN Gebruik de decoupeerzaag voor de volgende toepassingen: Q Het zagen van hout Q Het zagen van dun metaalplaat Q Het zagen van kunststof platen en gelamineerd plaatmateriaal ZAAGJES OPBERGEN (afb. 3) Aan de achterkant van de zaag bevindt zich een opbergvak voor zaagjes. Hierin kunt u niet gebruikte en reservezaagjes opbergen. Q ACCUPAK INZETTEN (NIET BIJGELEVERD) (afb. 2) Q Q Q Q Vergrendel de drukschakelaar door deze geheel los te laten. Steek de accu in de zaagmachine. Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken. Openen: duw op de klep met uw vinger. Plaats de zaagjes in het opbergvak. Sluiten: duw opnieuw op de klep met uw vinger. WAARSCHUWING Vergeet niet dat gereedschap met een accupak eigenlijk altijd startklaar is. Controleer altijd of de drukschakelaar wel is vergrendeld als u het apparaat niet gebruikt of als u het vervoert. LET OP Let er bij het plaatsen van de accu op dat de uitstekende randen op het accupak precies in de groeven binnen in het apparaat terechtkomen en dat de vergrendellippen goed in werking treden. U kunt inwendige onderdelen beschadigen als u de accu verkeerd in de houder zet. LASERGELEIDER (afb. 4) Druk op de aan/uit-schakelaar van de lasergeleider om een rode laserstraal te projecteren op het werkvlak voor de zaagmachine. Dankzij de laserstraal kunt u de zaagmachine gemakkelijker een afgetekende lijn laten volgen. 28 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:28 1/5/10 1:37:53 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands het werkstuk. Druk enigszins op de zaagmachine om te zorgen dat de machine altijd in aanraking blijft met het werkstuk en duw de zaag geleidelijk en licht naar voren om te zagen. Forceer het apparaat niet. Als u teveel druk uitoefent op de zaagmachine, bestaat de kans dat de motor oververhit raakt en dat het zaagje breekt. Als het zaagje breekt, vervangt u het door een nieuw zaagblad. BEDIENING ONTGRENDELKNOP DRUKSCHAKELAAR (afb. 4) VA N DE Deze ontgrendelknop bevindt zich op de handgreep, boven de drukschakelaar. U moet de ontgrendelknop indrukken om op de schakelaar te kunnen drukken. Zodra u de drukschakelaar loslaat, wordt deze weer automatisch vergrendeld. PENDELBEWEGING (afb. 6) Het zaagje kan bij het zagen een pendelbeweging maken. U kunt de pendelbeweging in verschillende standen verstellen om sneller en beter te zagen. Bij een pendelbeweging drukt het zaagje tijdens de opwaartse beweging tegen het materiaal, maar raakt dit niet aan tijdens de neerwaartse beweging. Hogere standen worden aanbevolen voor hoge snelheden in zachte materialen. Lagere standen zijn beter voor harde materialen. OPMERKING: u kunt de ontgrendelknop aan een van beide kanten van de handgreep indrukken. DRUKSCHAKELAAR (afb. 4) Om de zaagmachine AAN te zetten houdt u de ontgrendelknop ingedrukt en drukt u vervolgens op drukschakelaar. Om de zaagmachine UIT te zettenlaat u de drukschakelaar los. WAARSCHUWING Deze zaag is uitsluitend voor zaagjes met Tvormige schacht bedoeld. Andere typen zaagjes kunnen niet goed worden bevestigd en zouden dus tijdens het zagen kunnen worden weggeslingerd, wat ernstig lichamelijk letsel en materiële schade zou kunnen veroorzaken. RECHT ZAGEN (afb. 6) U kunt een rechte zaagsnede maken door de zaag langs een lat of een liniaal te schuiven die u daarvoor bij wijze van geleider met lijmklemmen op het werkstuk hebt vastgezet. Zaag altijd maar in één richting; begin niet van de ene kant te zagen om de zaagsnede daarna vanaf de andere kant af te maken. EEN ZAAGBLAD KIEZEN De keuze van een geschikt zaagblad is buitengewoon belangrijk voor de goede werking van uw zaagmachine en hangt af van het gebruik dat u wilt maken van de zaagmachine en het type materiaal dat u wilt bewerken. Het zagen gaat sneller en doeltreffender en u verlengt de levensduur van het zaagblad. SPLINTERVRIJ ZAGEN (afb. 7) OPMERKING: deze zaag is uitsluitend voor zaagjes met T-vormige schacht bedoeld. Andere typen zaagjes maken geen optimale werking van de zaagmachine mogelijk en zouden tijdens het zagen kunnen worden weggeslingerd. OPMERKING: door de pendelbeweging uit te zetten vermindert u ook de splintervorming bij het zagen van hechthout. ZAAGJES MONTEREN (afb. 5) Verwijder het accupak. Draai de schroeven onder de voetplaat enigszins los met behulp van de bijgeleverde 3mm inbussleutel en schuif de voetplaat naar voren. Q Stel de zaaghoek altijd in op 0° om splintervrij te zagen. Om de zaaghoek op 0° in te stellen maakt u dat de inkeping die overeenkomt met 0° op de schaalverdeling is uitgelijnd met de markering op de rand van het motorhuis. OPMERKING: als de zaaghoek is ingesteld op 0° voor splintervrij zagen, kunnen de inkepingen voor vaste hoekinstellingen per 15° op de achterkant van de voetplaat niet worden gebruikt. Q Q Q Q Q Een smalle sleuf in de voetplaat van de zaagmachine maakt splintervrij zagen mogelijk. Dit is bijzonder nuttig bij het zagen van hechthoutplaten. Deze sleuf kan alleen worden gebruikt bij recht zagen of rond zagen. Voor schuinzagen en invalwerk is deze sleuf niet geschikt. Stel als volgt de voetplaat in voor splintervrij zagen: Q Verwijder het accupak. Til de bevestigingshendel van het zaagblad op aan de voorkant van de zaag. Schuif het zaagblad tussen de zaagbladklem en de zaagbladhouder. Duw de bevestigingshendel van het zaagblad naar beneden. Schuif de accu weer terug op zijn plaats. Q ZAAGMETHODE (afb. 6) Plaats het voorste deel van de voetplaat van de zaagmachine op het werkstuk en zorg dat de snijkant van het zaagje op de afgetekende zaaglijn op het werkstuk is gericht. Zet de zaagmachine aan en breng de zaag naar Q Zet de schroeven onder de voetplaat weer stevig vast. 29 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:29 1/5/10 1:37:53 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands OPMERKING: als u een precieze hoek instelt met behulp van een hoekmeter of als u een andere vrije zaaghoek instelt, kunnen de inkepingen voor vaste hoekinstellingen per 15° op de achterkant van de voetplaat niet worden gebruikt. BEDIENING Q Q Plaats de sleutel terug op de daarvoor bestemde plek. Schuif de accu weer terug op zijn plaats. Zet de schroeven onder de voetplaat stevig vast. Berg de inbussleutel weer terug op zijn plaats op. Q Schuif de accu weer terug op zijn plaats. Opmerking: de brede sleuf van de voetplaat dient voor schuine, gebogen en insteek zaagsneden en voor het zagen van metaal. Q (OPTIONELE) PARALLELGELEIDER (afb. 8) Q U kunt uw zaag voorzien van een parallelgeleider (optioneel). Dit accessoire is erg nuttig bij het afkorten en bij langssneden. Q Q Q Q Verwijder het accupak. Schuif de arm van de parallelgeleider in de sleuf aan de zijkant van de voetplaat van de zaagmachine zoals getoond in afbeelding 8. Stel de geleider in op de gewenste breedte en draai de bijbehorende schroef vast om de geleider in deze stand te blokkeren. Schuif de accu weer terug op zijn plaats. STEEKZAGEN (afb. 12) FIGUURZAGEN (afb. 9) Het is mogelijk om gebogen lijnen te volgen door een bepaalde druk uit te oefenen op het handvat en zo de zaagmachine te sturen, zoals afbeelding 9 laat zien. Q Q Q WAARSCHUWING Als u te veel zijdelingse druk uitoefent, kan het zaagje breken of kan het werkstuk worden beschadigd. Q SCHUINZAGEN (afb. 10 - 11) Q U kunt de voetplaat naar links of naar rechts kantelen onder een hoek van 0º tot 45º. De afschuinhoek staat per 15° aangegeven op de schaalverdeling die zich links en rechts van de voetplaat bevindt. Elke aangegeven waarde komt overeen met een inkeping aan de achterkant van de voetplaat voor een vaste hoekinstelling. Als u heel precies te werk wilt gaan, is het beter om voor het afstellen een hoekmeter te gebruiken. Q Q Q Q Q Q WAARSCHUWING Als u de zaag als steekzaag in het materiaal wilt laten indalen, dient u zeer voorzichtig te werk te gaan om te voorkomen dat u de macht over de machine verliest, het zaagje breekt of het werkstuk beschadigt. Het wordt sterk afgeraden om de zaag in ander materiaal dan hout te laten indalen. Teken het werkstuk af met zeer duidelijke lijnen. Stel de zaaghoek in op 0°. Houd de zaagmachine naar voren gekanteld en steun met de voorkant van de voetplaat op het werkstuk, maar laat het zaagje niet in aanraking komen met het werkstuk voordat u de machine aanzet. Controleer of het zaagje wel goed in het te zagen gebied terecht komt. Zet de zaag aan op de hoogste snelheid en kantel de machine langzaam naar achteren totdat het zaagje indaalt in het hout van het werkstuk. Laat de machine al zagend steeds verder kantelen totdat de voetplaat plat op het werkstuk komt te staan en begin vervolgens de machine naar voren te duwen om verder te zagen. WAARSCHUWING Verander geen andere instellingen dan die in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen. Gebruik de lasergeleider niet op een andere manier dan volgens onderstaande aanwijzingen. U loopt anders het risico te worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstralen. Verwijder het accupak. Draai de schroeven onder de voetplaat met behulp van de bijgeleverde 3mm inbussleutel zo ver los dat u de voetplaat vrij kunt kantelen. Schuif de voetplaat voorzichtig naar voren tot de schroeven vrij in hun holtes kunnen bewegen. Verdraai het motorblok ten opzichte van de voetplaat tot u de gewenste afschuinhoek krijgt. Schuif na afstelling van de afschuinhoek de voetplaat zo ver naar voren dat de markering op het motorblok precies is uitgelijnd met de inkeping op de achterkant van de voetplaat die overeenkomt met de gekozen hoek. LASERGELEIDER AFSTELLEN (afb. 13) De laserstraal kan worden afgesteld met behulp van de twee schroeven die zich aan de voorkant van de zaagmachine bevinden. De bovenste schroef dient om de straal lateraal te verplaatsen, van links naar rechts. De onderste schroef dient om de laserstraal in een draaiende richting in te stellen. 30 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:30 1/5/10 1:37:53 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands BEDIENING WAARSCHUWING Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie en dergelijke. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Alleen de onderdelen die op de lijst van vervangbare accessoires staan mogen door de gebruiker gerepareerd of vervangen worden. Alle andere onderdelen moeten door een erkend Ryobi servicecentrum worden vervangen. OPMERKING: Teken op een stuk afvalhout met een potlood een lijn af die evenwijdig is aan de zijkanten van de voetplaat. Deze lijn helpt bij het afstellen van de stand van de laserstraal. Q Q Q Q Q Q Q Verwijder het zaagje. Zet de lasergeleider aan. Plaats de voetplaat van de zaag op het afvalhout. Stel de stand van de lasergeleider af met behulp van de twee stelschroeven. Omdat zaagjes verschillende diktes kunnen hebben, moet u altijd een proefsnede maken in een stuk afvalhout om de nauwkeurigheid van de zaagsnede te controleren voordat u de definitieve zaagsnede maakt. Controleer de uitlijning van de lasergeleider. Stel opnieuw de positie van de laser af totdat de laserstraal precies overeenkomt met afgetekende zaaglijn. MILIEUBESCHERMING Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden.U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. ONDERHOUD SYMBOOL WAARSCHUWING Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend originele delen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen. Veiligheidswaarschuwing WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met elektrisch gereedschap werkt of wanneer u perslucht gebruikt om dit schoon te blazen. Draag ook een gelaatsmasker of een stofmasker als er bij de werkzaamheden stofdeeltjes vrijkomen. V Volt min-1 Toeren of omwentelingen per minuut Gelijkstroom EU-conformiteit Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen vooraleer u het toestel start. WAARSCHUWING Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Recycleer ongewenste producten Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage. ALGEMEEN ONDERHOUD Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel verkrijgbare oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling, stof, olie, vet en dergelijke te verwijderen. 31 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec1:31 1/5/10 1:37:54 PM GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. FR GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. DE GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. ES GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:123 IT GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. NL GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. PT GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. DK GARANTI - REKLAMATIONSRET Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren. Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv. I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted. De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret. 1/5/10 1:38:35 PM GB WARNING The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may signi€cantly increase the exposure level over the total working period. IT An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may signi€cantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns. FR AVERTISSEMENT Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille d’information a été mesuré en concordance avec un test normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois, si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en être augmenté de façon significative tout au long de la période de travail. Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà significativamente ridurre il livello di esposizione in un periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come: conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le mani calde e organizzare i tempi di lavoro. NL Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit de façon significative. Prenez en considération les mesures additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation du travail. DE WARNUNG Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745 gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen. Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant erhöht werden. ADVERTENCIA El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja de información se ha medido según una prueba estandarizada que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar una herramienta con la otra. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes, organización de los patrones de trabajo. 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:126 WAARSCHUWING Het trillingsemissiepeil dat op dit informatieblad wordt gegeven, werd gemeten in overeenstemming met een gestandardiseerde test, bepaald in EN60745 en mag worden gebruikt om toestellen met elkaar te vergelijken. Het verklaarde trillingsemissiepeil geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als het toestel echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de hele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de tol wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de hele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. PT AVISO O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de informações foi medido em conformidade com o teste uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total. Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter, também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho. Identifique medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização de padrões de trabalho. Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und Organisation der Arbeitszeiten. ES AVVERTENZE Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale. DK ADVARSEL Det angivne niveau for vibrationsemission på denne oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745 og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre. 1/5/10 1:38:36 PM GB DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents. 98/37/EC (until Dec. 28,2009), 2006/42/EC (from Dec.29,2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. NL Geluidsdrukniveau 76.5 dB(A) Geluidsvermogensniveau 87.5 dB(A) Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) bepaald in overeenstemming met EN 60745: Zagen van hout, trillingsemissiewaarde ah,D = 8,1 m/s² (onzekerheid K = 1,5 m/s²) Zagen van plaatmetaal, trillingsemissiewaarde ah = 8,4 m/s² (onzekerheid K = 1,5 m/s²) Sound pressure level [K=3dB(A)] 76.5 dB(A) Sound power level [K=3dB(A)] 87.5 dB(A) Weighted root mean The vibration total values(triax vector sum) determined according to EN60745: Cutting wood, vibration emission value ah,D = 8.1 m/s² (Uncertainty K = 1.5 m/s²) Cutting metal sheet, vibration emission value ah = 8.4 m/s² (Uncertainty K = 1.5 m/s² ) PT FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: 98/37/EC (jusqu'au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC (à partir du 29 Déc. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 98/37/EC (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EC (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. DK DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados: 98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009), 2006/42/EC (a partir del 29 de diciembre de 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. SE FI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: 98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC (dal 29 dicembre 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Livello di pressione acustica 76.5 dB(A) Livello di potenza acustica 87.5 dB(A) Valori totali delle vibrazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 60745: Taglio del legno, emissione vibrazioni ah,D = 8.1 m/s² (Incertezza K = 1.5 m/s²) Taglio dei fogli di metallo, emissione vibrazioni ah = 8.4 m/s² (Incertezza K = 1.5 m/s²) 961075062-03(CJS-180L)_EU.indd Sec2:129 FÖRSÄKRAN Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument. 98/37/EC (till 28:e dec. 2009), 2006/42/EC (från 29:e dec. 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Ljudtrycksnivå 76.5 dB(A) Ljudeffektnivå 87.5 dB(A) Vibrationsvärde (triax vektorsumma) uppmätt enligt EN 60745: Vibrationsvärde ah,D = 8.1 m/s² (Osäkerhet K = 1.5 m/s²) vid sågning i trä Vibrationsvärde ah = 8.4 m/s² (Osäkerhet K = 1.5 m/s²) vid sågning i metallplåt Nivel de presión acústica 76.5 dB(A) Nivel de potencia acústica 87.5 dB(A) Valores totales de vibración (suma de vector triaxial) determinados según EN 60745: Cortar madera, valor de emisión de vibración ah,D = 8,1 m/s² (Incertidumbre K = 1,5 m/s² ) Cortar lámina de metal, valor de emisión de vibración ah = 8,4 m/s² (Incertidumbre K = 1,5 m/s² ) IT KONFORMITETSERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter: 98/37/EC (indtil 28. december, 2009), 2006/42/EC (fra 29. december, 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Lydtryksniveau 76.5 dB(A) Lydstyrkeniveau 87.5 dB(A) Samlede vibrationsværdier (triax vector sum) bestemt i henhold til EN 60745: Træskæring, vibrationsemissionsværdi ah,D = 8,1 m/s² (usikkerhed K = 1,5 m/s²) Metalpladeskæring, vibrationsemissionsværdi ah = 8,4 m/s² (usikkerhed K = 1,5 m/s²) Schalldruckpegel 76.5 dB(A) Schallleistungspegel 87.5 dB(A) Vibrationsgesamtwerte (Triaxialvektorsumme), bestimmt nach EN 60745: Holzschneiden, Vibrationsemissionswert ah,D = 8,1 m/s² (Unsicherheit K = 1,5 m/s²) Blechschneiden, Vibrationsemissionswert ah = 8,4 m/s² (Unsicherheit K = 1,5 m/s²) ES DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos. 98/37/EC (até 28 de Dezembro de 2009), 2006/42/EC (a partir de 29 de Dezembro de 2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Nível de pressão acústica 76.5 dB(A) Nível de potência acústica 87.5 dB(A) Valores totais de vibração (soma do vector triax) determinados de acordo com EN 60745: No corte de madeira, valor de emissão de vibração ah,D = 8,1 m/s² (Incerteza K = 1,5 m/s²) No corte de chapa de metal, valor de emissão de vibração ah = 8.4 m/s² (Incerteza K = 1,5 m/s²) Niveau de pression acoustique 76.5 dB(A) Niveau de puissance acoustique 87.5 dB(A) Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triaxiale) déterminée d’après EN 60745 : Valeur d’émission de vibrations lors de la coupe dans le bois: ah,D = 8.1 m/s² (Incertitude K = 1.5 m/s² ) Valeur d’émission de vibrations lors de la coupe dans de la tôle métallique: ah = 8.4 m/s² (Incertitude K = 1.5 m/s² ) DE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. 98/37/EC (tot 28/12/2009), 2006/42/EC (vanaf 29/12/2009), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen.98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/ EC (29.12.2009 lähtien), 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Äänenpainetaso 76.5 dB(A) Äänen tehotaso 87.5 dB(A) Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselinen vektorisumma) määritettynä standardin EN 60745 mukaisesti: Puun leikkaus, värähtelypäästöarvo ah,D = 8,1 m/s² (Epävarmuus K = 1,5 m/s²) Metallilevyn leikkaus, värähtelypäästöarvo ah = 8,4 m/s² (Epävarmuus K = 1,5 m/s²) 1/5/10 1:38:37 PM
/