Hendi 211434 Handleiding

Categorie
Elektrische waterkokers
Type
Handleiding
You should read this user manual carefully before
using the appliance.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.
Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil .
Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere
attentamente le istruzioni per l’uso.
Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte de
folosirea aparatului.
Внимательно прочитайте руководство пользователя
перед использованием прибора.
Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
PERCOLATOR CONCEPT LINE
211434, 211441, 211472, 211489
2
Keep these instructions with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio.
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat.
Tento návod si odložte so spotrebičom.
Хранить руководство вместе с устройством.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.
For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Destinato solo all’uso domestico.
Numai pentru uz casnic.
Len pre vnútorné použitie.
Использовать только в помещениях.
Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
16
NL
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat
u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsin-
structies aandachtig door.
Veiligheidsinstructies
Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het
apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
Dit apparaat bedoeld voor commerciële doeleinde.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuis
-
te bediening en verkeerd gebruik.
Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanra
-
king komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman.
Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
Gevaar van elektrische schokken! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In
het geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker
dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel.
Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het net
-
snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soort-
gelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en
houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek
dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer.
Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of
kan struikelen over het netsnoer.
Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik.
Waarschuwing! Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op
de voedingsbron.
Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is
vermeld op het typeplaatje.
17
NL
Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de
stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de
stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de
stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mo
-
gelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk
beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.
Dit apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en
voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
Speciale veiligheidsvoorschriften
Draag het apparaat nooit aan de deksel.
Let op verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom als de deksel van de ketel wordt
gehaald.
De ketel wordt heet tijdens gebruik. Verplaats de hete ketel niet en raak de buitenkant
van de ketel niet met blote handen aan i.v.m. verbrandingsgevaar.
Let op! Heet oppervlak! De temperatuur van het bereikbare oppervlak is zeer hoog
tijdens gebruik. Raak alleen de handgrepen, schakelaar & temperatuurknop aan.
Plaats het apparaat niet op een verwarmingsvoorwerp (kooktoestel op benzine, elek
-
triciteit, houtskool, etc.). Houd het apparaat uit de buurt van warme oppervlakken en
open vuur. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele, schone, hittebestendige
en droge ondergrond.
Plaats het apparaat niet op de rand van een aanrecht of tafel om ongelukken te voorko
-
men. Zorg er ook voor dat het oppervlak waarop het apparaat wordt geplaatst het totale
gewicht van het apparaat met vloeistof kan dragen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve of ontvlambare materialen, credit
-
cards, magnetische schijven of radio’s.
WAARSCHUWING: Verwijder of open het deksel nooit terwijl het apparaat in gebruik is.
Er kan stoom uit het apparaat ontsnappen en dit kan brandwonden veroorzaken.
Gebruik geen waterstralen of stoomreiniger en spoel niet rechtstreeks af met water, om
-
dat de onderdelen van het apparaat nat kunnen worden en dit kan leiden tot elektrische
schokken.
Let op! Plaats het netsnoer indien nodig op een veilige manier om te voorkomen dat
het in contact kon komen met het verwarmingsoppervlak en dat er per ongeluk aan het
netsnoer kan worden getrokken.
18
NL
Probeer het apparaat niet te verplaatsen als het gevuld is met warm of koud water, omdat
het apparaat in dit geval zwaar is.
Vermijd droogkoken. Dit apparaat is beveiligd tegen droogkoken d.m.v. een maximaalbe
-
veiliging die de ketel automatisch uitschakelt. Laat de ketel in dat geval volledig afkoelen
voordat u deze weer gebruikt. Water toevoegen in een hete drooggekookte ketel is ge
-
vaarlijk omdat er plotselinge stoom kan ontstaan.
Beoogd gebruik
Het apparaat is bestemd voor professioneel ge-
bruik.
Het apparaat is bedoeld het zetten van koffie en
het handhaven van de serveertemperatuur in
een commerciële omgeving. Niet geschikt voor
chocolademelk, melk of andere vloeistoffen. Elk
ander gebruik kan leiden tot schade aan het ap-
paraat of lichamelijk letsel.
Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden
wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het
apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk
voor alle risico’s die voortvloeien uit verkeerd ge-
bruik van het apparaat.
Installatie met aarding
Dit apparaat is geclassificeerd als beschermings-
klasse I en moet worden aangesloten op een aan-
sluiting met aarde. Aarding verlaagt de kans op
elektrische schokken doordat elektrische stroom
via een ontsnappingsdraad kan weglopen. Dit ap-
paraat is uitgerust met een snoer met een aarde-
draad en een geaarde stekker. De stekker moet in
een stopcontact worden gestoken dat juist is geïn-
stalleerd en geaard.
Ingebruikname
Controleer of het apparaat niet beschadigd is.
Neem in geval van beschadiging onmiddellijk
contact op met uw leverancier en gebruik het ap-
paraat NIET.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de
eventueel aanwezige beschermfolie.
Reinig het apparaat met handwarm water en een
zachte doek.
Plaats het apparaat waterpas op een stabiele on-
dergrond, tenzij anders aangegeven.
Zorg ervoor dat er rondom het apparaat genoeg
ruimte vrij blijft voor de afvoer van warmte.
Plaats het apparaat zo dat de stekker te allen tij-
de bereikbaar is.
Voor het eerste gebruik raden wij u aan de ketel
circa 10 minuten uit te koken. Laat dit water via
de aftapkraan uit de ketel lopen.
19
NL
Belangrijkste onderdelen van het apparaat
Controleer voordat u het apparaat installeert of alle onderdelen zijn geleverd
1
2
3
4
5
6
7
9
8
(1) Deksel
(2) Filtermand
(3) Stijgbuis
(4) Ketel
(5) Peilglas
(6) Tapkraan
(7) Waterbak
(8) Indicatielamp
(9) Aan/uit-knop met indicatielampje
Bediening
Koffiezetten met onze percolator gaat als volgt:
1. Reinig de filterbak, de deksel, de stijgbuis en de
binnenkant van de ketel met een niet-schurend
schoonmaakmiddel [en spoel ze goed na met
schoon water].
2. Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot
de helft worden gevuld.
3. Centreer de percolatorbuis (3) in de onderste put
van de ketelbehuizing (4) en zorg ervoor dat deze
stevig is geplaatst.
4. Centreer de filtermand (2) in de percolatorbuis
(3), plaats de [grof] gemalen koffie in de mand en
dek de ketel (1) vervolgens goed af door de ketel
te draaien totdat deze vastklikt.
5. Steek de stekker in het stopcontact en zet de
aan/uit-knop (9) in de stand 'AAN'. Het indica-
tielampje van de aan/uit-knop licht op.
6. Wanneer het groene indicatielampje (8) oplicht,
is het koffiezetproces voltooid.
7. Om de koffie warm te houden, slaat automatisch
het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie
is nu klaar om te worden geserveerd.
8. Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de
ketel zitten, dient u de aan-uitschakelaar (9) op
"OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact
te nemen.
9. Advies: gebruik 500 gram grof gemalen koffie op
10 liter water.
Na gebruik / Drank aftappen
Schakel de apparatuur uit door de schakelaar
uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te
verwijderen.
Zet een opvangbak onder de kraan.
Open de kraan. De drank loopt uit de ketel.
Als de drank uit de ketel is gelopen sluit de kraan
dan weer.
20
NL
Reiniging en onderhoud
Trek voordat u het apparaat schoonmaakt altijd
eerst de stekker uit het stopcontact .
Let op: Nooit het apparaat in water of een andere
vloeistof onderdompelen!
De buitenkant maakt u schoon met een vochtig
doekje (water met mild reinigingsmiddel).
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen,
schuurmiddelen of chloorhoudende reinigings-
middelen. Geen scherpe en puntige voorwerpen
gebruiken. Geen benzine of oplosmiddelen ge-
bruiken! Schoonmaken met een vochtige doek
en eventueel afwasmiddel, geen schurende ma-
terialen gebruiken.
Regelmatig kalkaanslag en vuil van de bodem
van de ketel verwijderen (zie “Ontkalken”).
Bij het aftappen van drank of vuil water de kraan
open laten staan en naspoelen met schoon water.
Vermijd contact met water bij de elektrische
componenten.
Ontkalken
Het rode indicatielampje(8) gaat branden wanneer
de ketel te heet wordt en moet worden gereinigd
en/of ontkalkt.
Dit apparaat moet regelmatig worden gereinigd en
ontkalkt. Om ervoor te zorgen dat het apparaat in
optimale conditie blijft en goede werking te garan-
deren, is het van cruciaal belang dat u het apparaat
regelmatig ontkalkt. Afhankelijk van de hardheid
van het water en de gebruiksfrequentie moet u de
volgende procedure regelmatig herhalen.
Gebruik voor het ontkalken een ontkalkingsmid-
del dat geschikt is voor de waterkoker. U kunt ook
puur citroensap, citroenzuur of schoonmaakazijn
gebruiken als ontkalkingsmiddel. Lees de instruc-
ties die met het middel worden meegeleverd om
ervoor te zorgen dat u de juiste mengverhoudingen
gebruikt. Voor puur citroensap of schoonmaakazijn
geldt de algemene mengverhouding 1/3 schoon-
maakazijn of citroensap en 2/3 water.
1. Giet de oplossing in de waterkoker tot de vloei-
stof het ‘MAX’ -niveau bereikt.
2. Wacht om ervoor te zorgen dat de oplossing de
kalkaanslag losweekt.
3. Veeg licht en voorzichtig met een borstel met
zachte haren.
4. Laat het vuile water weglopen.
5. Herhaal de stappen 1-4 totdat alle kalkaanslag
is verwijderd.
6. Gebruik een droge doek om de oplossing weg te
vegen.
7. Laat de kraan open staan wanneer u vuil water
laat weglopen en spoel de ketel met schoon wa-
ter totdat de smaak en geur volledig zijn verdwe-
nen.
8. U kunt de ketel nu weer gebruiken.
Opmerking: De garantie vervalt als niet regelma-
tig ontkalken leidt tot een verminderde werking of
uitval van het apparaat.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą w celu znalezienia prawidłowego
rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.
Störung Verschijnsel Oorzaak Mogelijke oplossing
Apparaat doet het hele-
maal niet.
Zowel het groene als het
rode lampje zijn uitge-
schakeld.
Geen netspanning
Controleer de elektrische
installatie.
Apparaat schakelt van-
zelf uit
Het rode lampje brandt.
1. De maximaalbeveiliging
is geactiveerd.
2. Zekering werkt niet
1. Zodra de ketel is afgekoeld,
schakelt deze automatisch
weer in.
2. Neem contact op met uw
leverancier
Apparaat bereikt de inge-
stelde temperatuur niet.
Groene indicatielamp gaat
niet branden
Thermostaat defect
Neem contact op met uw
leverancier
Element defect
21
NL
Technische specificaties
Itemnr 211434 211472 211441 211489
Bedrijfsspanning en frequentie 220-240V~50/60Hz
Nominaal ingangsvermogen 950W 1650W
Beschermingsklasse Klasse I
Waterdichtheidsklasse
IPX 1
Kleur
Roestvrij staal Zwart Roestvrij staal Zwart
Capaciteit 7L 13L
Afmetingen 307x330x(H)450mm 357x380x(H)502mm
Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Garantie
Elk defect waardoor de werking van het appa-
raat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één
jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt
gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits
het apparaat conform de instructies is gebruikt en
onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd
is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij
wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht
is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat
hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv.
kassabon of factuur).
Gezien ons streven naar voortdurende verdere pro-
ductontwikkeling behouden wij ons het recht voor,
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan
te brengen aan product, verpakking en documen-
tatie.
Verwijdering & milieu
Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag
het niet met het overige huisafval worden verwij-
derd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijk-
heid om uw afgedankte apparatuur in te leveren
bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet
opvolgen van deze regel kan worden bestraft in
overeenstemming met de geldende voorschriften
voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling
en recycling van uw afgedankte apparatuur ten
tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instand-
houding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt
dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier
die de volksgezondheid en het milieu beschermt.
Voor meer informatie over waar u uw afval kunt in-
leveren voor recycling kunt u contact opnemen met
uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en
importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor
de recycling, behandeling en ecologische verwijde-
ring, hetzij rechtstreeks of via een openbaar sys-
teem.
Hendi B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
Tel: +31 317 681 040
Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
Tel: +48 61 658 7000
Hendi Food Service Equipment GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 6274 200 10 0
Email: offi[email protected]
Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: offi[email protected]o
PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Hendi Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
Tel: +39 800 727 438
Email: office.ital[email protected]
Hendi HK Ltd.
1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Find Hendi on internet:
www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment
- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz
błędów drukarskich w instrukcji.
- Variations et fautes d’impression réservés.
- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări şi greşeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.
- Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.
© 2020 Hendi B.V. De Klomp - The Netherlands Ver: 21-10-2020

Documenttranscriptie

PERCOLATOR CONCEPT LINE 211434, 211441, 211472, 211489 You should read this user manual carefully before using the appliance. Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere attentamente le istruzioni per l’uso. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte de folosirea aparatului. Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием прибора. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil . Keep these instructions with the appliance. Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Zachowaj instrukcję urządzenia. Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio. Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat. Tento návod si odložte so spotrebičom. Хранить руководство вместе с устройством. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή. For indoor use only. Nur zur Verwendung im Innenbereich. Alleen voor gebruik binnenshuis. Do użytku wewnątrz pomieszczeń. Destinato solo all’uso domestico. Numai pentru uz casnic. Len pre vnútorné použitie. Использовать только в помещениях. Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. 2 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsinstructies aandachtig door. NL Veiligheidsinstructies • Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben. • Dit apparaat bedoeld voor commerciële doeleinde. • Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik. • Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren. • Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen. • Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat. • Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan. • Gevaar van elektrische schokken! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In het geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel. • Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel. • Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water. • Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen. • Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer. • Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of kan struikelen over het netsnoer. • Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik. • Waarschuwing! Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de voedingsbron. • Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. • Draag het apparaat nooit aan het netsnoer. • Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat. • Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is vermeld op het typeplaatje. 16 • Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet. • Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. • Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mogelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires. • Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis. •D it apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen. •H oud het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen. •K inderen mogen niet met het apparaat spelen. • Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd. • L aat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Speciale veiligheidsvoorschriften • Draag het apparaat nooit aan de deksel. • Let op verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom als de deksel van de ketel wordt gehaald. • De ketel wordt heet tijdens gebruik. Verplaats de hete ketel niet en raak de buitenkant van de ketel niet met blote handen aan i.v.m. verbrandingsgevaar. • Let op! Heet oppervlak! De temperatuur van het bereikbare oppervlak is zeer hoog tijdens gebruik. Raak alleen de handgrepen, schakelaar & temperatuurknop aan. • Plaats het apparaat niet op een verwarmingsvoorwerp (kooktoestel op benzine, elektriciteit, houtskool, etc.). Houd het apparaat uit de buurt van warme oppervlakken en open vuur. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele, schone, hittebestendige en droge ondergrond. • Plaats het apparaat niet op de rand van een aanrecht of tafel om ongelukken te voorkomen. Zorg er ook voor dat het oppervlak waarop het apparaat wordt geplaatst het totale gewicht van het apparaat met vloeistof kan dragen. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve of ontvlambare materialen, creditcards, magnetische schijven of radio’s. • WAARSCHUWING: Verwijder of open het deksel nooit terwijl het apparaat in gebruik is. Er kan stoom uit het apparaat ontsnappen en dit kan brandwonden veroorzaken. • Gebruik geen waterstralen of stoomreiniger en spoel niet rechtstreeks af met water, omdat de onderdelen van het apparaat nat kunnen worden en dit kan leiden tot elektrische schokken. • Let op! Plaats het netsnoer indien nodig op een veilige manier om te voorkomen dat het in contact kon komen met het verwarmingsoppervlak en dat er per ongeluk aan het netsnoer kan worden getrokken. 17 NL • Probeer het apparaat niet te verplaatsen als het gevuld is met warm of koud water, omdat het apparaat in dit geval zwaar is. • Vermijd droogkoken. Dit apparaat is beveiligd tegen droogkoken d.m.v. een maximaalbeveiliging die de ketel automatisch uitschakelt. Laat de ketel in dat geval volledig afkoelen voordat u deze weer gebruikt. Water toevoegen in een hete drooggekookte ketel is gevaarlijk omdat er plotselinge stoom kan ontstaan. Beoogd gebruik • Het apparaat is bestemd voor professioneel gebruik. • Het apparaat is bedoeld het zetten van koffie en het handhaven van de serveertemperatuur in een commerciële omgeving. Niet geschikt voor chocolademelk, melk of andere vloeistoffen. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel. NL Installatie met aarding Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een aansluiting met aarde. Aarding verlaagt de kans op elektrische schokken doordat elektrische stroom via een ontsnappingsdraad kan weglopen. Dit apIngebruikname • Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat NIET. • Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de eventueel aanwezige beschermfolie. • Reinig het apparaat met handwarm water en een zachte doek. 18 • Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle risico’s die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het apparaat. paraat is uitgerust met een snoer met een aardedraad en een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat juist is geïnstalleerd en geaard. • Plaats het apparaat waterpas op een stabiele ondergrond, tenzij anders aangegeven. • Zorg ervoor dat er rondom het apparaat genoeg ruimte vrij blijft voor de afvoer van warmte. • Plaats het apparaat zo dat de stekker te allen tijde bereikbaar is. • Voor het eerste gebruik raden wij u aan de ketel circa 10 minuten uit te koken. Laat dit water via de aftapkraan uit de ketel lopen. Belangrijkste onderdelen van het apparaat Controleer voordat u het apparaat installeert of alle onderdelen zijn geleverd (1) Deksel (2) Filtermand 1 (3) Stijgbuis (4) Ketel 2 (5) Peilglas (6) Tapkraan (7) Waterbak (8) Indicatielamp 3 (9) Aan/uit-knop met indicatielampje 4 5 6 9 8 7 NL Bediening Koffiezetten met onze percolator gaat als volgt: 1. Reinig de filterbak, de deksel, de stijgbuis en de binnenkant van de ketel met een niet-schurend schoonmaakmiddel [en spoel ze goed na met schoon water]. 2. Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot de helft worden gevuld. 3. Centreer de percolatorbuis (3) in de onderste put van de ketelbehuizing (4) en zorg ervoor dat deze stevig is geplaatst. 4. Centreer de filtermand (2) in de percolatorbuis (3), plaats de [grof] gemalen koffie in de mand en dek de ketel (1) vervolgens goed af door de ketel te draaien totdat deze vastklikt. Na gebruik / Drank aftappen • Schakel de apparatuur uit door de schakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te verwijderen. • Zet een opvangbak onder de kraan. 5. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit-knop (9) in de stand 'AAN'. Het indicatielampje van de aan/uit-knop licht op. 6. Wanneer het groene indicatielampje (8) oplicht, is het koffiezetproces voltooid. 7. Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd. 8. Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan-uitschakelaar (9) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen. 9. Advies: gebruik 500 gram grof gemalen koffie op 10 liter water. • Open de kraan. De drank loopt uit de ketel. • Als de drank uit de ketel is gelopen sluit de kraan dan weer. 19 Reiniging en onderhoud • Trek voordat u het apparaat schoonmaakt altijd eerst de stekker uit het stopcontact . • Let op: Nooit het apparaat in water of een andere vloeistof onderdompelen! • De buitenkant maakt u schoon met een vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel). • Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of chloorhoudende reinigingsmiddelen. Geen scherpe en puntige voorwerpen gebruiken. Geen benzine of oplosmiddelen geOntkalken Het rode indicatielampje(8) gaat branden wanneer de ketel te heet wordt en moet worden gereinigd en/of ontkalkt. NL Dit apparaat moet regelmatig worden gereinigd en ontkalkt. Om ervoor te zorgen dat het apparaat in optimale conditie blijft en goede werking te garanderen, is het van cruciaal belang dat u het apparaat regelmatig ontkalkt. Afhankelijk van de hardheid van het water en de gebruiksfrequentie moet u de volgende procedure regelmatig herhalen. Gebruik voor het ontkalken een ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor de waterkoker. U kunt ook puur citroensap, citroenzuur of schoonmaakazijn gebruiken als ontkalkingsmiddel. Lees de instructies die met het middel worden meegeleverd om ervoor te zorgen dat u de juiste mengverhoudingen gebruikt. Voor puur citroensap of schoonmaakazijn geldt de algemene mengverhouding 1/3 schoonmaakazijn of citroensap en 2/3 water. bruiken! Schoonmaken met een vochtige doek en eventueel afwasmiddel, geen schurende materialen gebruiken. • Regelmatig kalkaanslag en vuil van de bodem van de ketel verwijderen (zie “Ontkalken”). • Bij het aftappen van drank of vuil water de kraan open laten staan en naspoelen met schoon water. • Vermijd contact met water bij de elektrische componenten. 1. Giet de oplossing in de waterkoker tot de vloeistof het ‘MAX’ -niveau bereikt. 2. Wacht om ervoor te zorgen dat de oplossing de kalkaanslag losweekt. 3. Veeg licht en voorzichtig met een borstel met zachte haren. 4. Laat het vuile water weglopen. 5. Herhaal de stappen 1-4 totdat alle kalkaanslag is verwijderd. 6. Gebruik een droge doek om de oplossing weg te vegen. 7. Laat de kraan open staan wanneer u vuil water laat weglopen en spoel de ketel met schoon water totdat de smaak en geur volledig zijn verdwenen. 8. U kunt de ketel nu weer gebruiken. Opmerking: De garantie vervalt als niet regelmatig ontkalken leidt tot een verminderde werking of uitval van het apparaat. Rozwiązywanie problemów Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą w celu znalezienia prawidłowego rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą. Störung Verschijnsel Oorzaak Mogelijke oplossing Zowel het groene als het rode lampje zijn uitgeschakeld. Geen netspanning Controleer de elektrische installatie. Apparaat schakelt vanzelf uit Het rode lampje brandt. 1. D e maximaalbeveiliging is geactiveerd. 2. Z ekering werkt niet 1. Zodra de ketel is afgekoeld, schakelt deze automatisch weer in. 2. Neem contact op met uw leverancier Apparaat bereikt de ingestelde temperatuur niet. Groene indicatielamp gaat niet branden Apparaat doet het helemaal niet. 20 Thermostaat defect Element defect Neem contact op met uw leverancier Technische specificaties Itemnr 211434 211472 Bedrijfsspanning en frequentie Nominaal ingangsvermogen 950W Klasse I Waterdichtheidsklasse IPX 1 Roestvrij staal Capaciteit Afmetingen 211489 1650W Beschermingsklasse Kleur 211441 220-240V~50/60Hz Zwart Roestvrij staal Zwart 7L 13L 307x330x(H)450mm 357x380x(H)502mm Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Garantie Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat Verwijdering & milieu Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instand- hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur). Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie. NL houding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem. 21 Hendi B.V. PKS Hendi South East Europe SA Innovatielaan 6 5 Metsovou Str. 6745 XW De Klomp, The Netherlands 18346 Moschato, Athens, Greece Tel: +31 317 681 040 Tel: +30 210 4839700 Email: [email protected] Email: [email protected] Hendi Polska Sp. z o.o. Hendi Italia S.R.L. ul. Firmowa 12 Via Leonardo da Vinci 4 62-023 Robakowo, Poland 39100 Bolzano (BZ), Italy Tel: +48 61 658 7000 Tel: +39 800 727 438 Email: [email protected] Email: [email protected] Hendi Food Service Equipment GmbH Hendi HK Ltd. Ehring 15 1208, 12/F Exchange Tower 5112 Lamprechtshausen, Austria 33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel: +43 6274 200 10 0 Tel: +852 2154 2618 Email: [email protected] Email: [email protected] Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L. Find Hendi on internet: Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 www.hendi.eu Brașov, 500164, Romania www.facebook.com/HendiToolsforChefs Tel: +40 268 320330 www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v. Email: [email protected] www.youtube.com/HendiEquipment - Changes, printing and typesetting errors reserved. - Variations et fautes d’impression réservés. - Änderungen und Druckfehler vorbehalten. - Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati. - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. -D repturi rezervate cu privire la modificări şi greşeli de imprimare. - Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz - Изменения, печати и верстки ошибки защищены. błędów drukarskich w instrukcji. © 2020 Hendi B.V. De Klomp - The Netherlands - Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας. Ver: 21-10-2020
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Hendi 211434 Handleiding

Categorie
Elektrische waterkokers
Type
Handleiding