Andis RBC Handleiding

Merk
Andis
Categorie
tondeuses voor huisdieren
Model
RBC
Type
Handleiding
40 41
BELANGRIJKE VOORZORGEN
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgen
worden genomen, zoals het lezen van alle instructies alvorens de Andis
tondeuse te gebruiken. Dit product is niet voor gebruik door kinderen.
GEVAAR: Om het risico op elektrische schokken te verminderen:
1. Niet naar een apparaat reiken dat in het water is gevallen. Onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact trekken. De tondeuse nooit in de buurt van water
gebruiken.
2. Niet gebruiken in het bad of onder de douche.
3. Het apparaat niet neerleggen of bewaren op een plaats waar het in een
badkuip of wastafel kan vallen of worden getrokken. Niet in water of een
andere vloeistof leggen of laten vallen.
4. Behalve tijdens het opladen moet het apparaat altijd onmiddellijk na gebruik
van het stopcontact worden losgekoppeld.
5. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken alvorens onderdelen
schoon te maken, te verwijderen of te monteren.
WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, elektrische
schokken of lichamelijk letsel te verminderen:
1. Een apparaat nooit onbeheerd achterlaten wanneer het is ingeschakeld.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap of
met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht
staan of aanwijzingen over het veilige gebruik van het apparaat hebben
gekregen en de betreffende gevaren begrijpen.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor het beoogde gebruik zoals
beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Geen hulpstukken gebruiken die
niet door Andis zijn aanbevolen.
5. Dit apparaat nooit gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is, als
het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in het water
is gevallen. Het apparaat naar een door Andis erkend servicecenter brengen
voor inspectie en reparatie.
6. Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
7. Nooit een voorwerp in een opening van een tondeuse of oplader steken of
laten vallen.
8. Niet buitenshuis gebruiken en niet gebruiken terwijl spuitbussen (aërosol)
worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
9. Dit apparaat niet gebruiken als een kam of mes beschadigd of gebroken is.
Dit kan huidletsel veroorzaken.
10. Om het apparaat los te koppelen, de stekker uit het wandstopcontact halen.
11. De oplader rechtstreeks op een stopcontact aansluiten. Geen verlengsnoer
gebruiken.
12. WAARSCHUWING: Het apparaat tijdens gebruik nergens neerleggen of
achterlaten waar het (1) door dieren kan worden beschadigd of (2) kan
worden blootgesteld aan weersomstandigheden.
13. De messen regelmatig smeren. De messen kunnen tijdens gebruik warm
worden.
N E D E R L A N D S
14. Gebruik van een oplader die niet door Andis is verkocht kan brandgevaar,
elektrische schok of lichamelijk letsel veroorzaken.
15. De oplader niet uit elkaar halen. Wanneer de oplader niet goed in elkaar
wordt gezet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand. Naar een
door Andis erkent reparatiecenter sturen of brengen als reparaties nodig zijn.
16. De batterij in deze tondeuse is ontworpen voor maximale levensduur en
probleemloos gebruik. Zoals alle batterijen raakt hij echter uiteindelijk op.
Het batterijpak niet uit elkaar halen en niet proberen de batterij te
vervangen.
17. Batterijen kunnen schadelijk voor het milieu zijn als ze niet op de juiste
manier worden afgevoerd. In veel gemeenten worden batterijen gerecycled
of verzameld. Neem contact op met de plaatselijke overheid over
afvoermethoden in uw omgeving.
18. Wanneer oude batterijen worden afgevoerd, moeten de batterijpolen met
zwaar plakband worden bedekt om kortsluiting te voorkomen.
WAARSCHUWING: niet proberen het batterijpak te vernietigen of uit
elkaar te halen of de onderdelen ervan te verwijderen. Ook nooit beide
polen met metalen voorwerpen en/of lichaamsdelen aanraken, want dit
kan kortsluiting veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Als
deze waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan brand of ernstig letsel
ontstaan.
19. Het apparaat droog houden.
DEZE INSTRUCTIES BEWAREN
Lees de volgende instructies. Als u dit precisie-instrument de zorg geeft die het
verdient, zal het u jarenlang goede diensten bewijzen.
DIT APPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR TRIMMEN.
VOORDAT U DE TONDEUSE GEBRUIKT
Sluit het snoer op een stopcontact aan en laat de tondeuse werken op netstroom van 100-240 volt, 50 Hz of
zoals aangegeven op het apparaat.
UNIVERSELE WISSELSTROOM/GELIJKSTROOMADAPTER
Het apparaat/de oplaadstandaard kan voorzien zijn van een universele wisselstroom/gelijkstroomadapter.
Er worden drie verwisselbare ingangsstekkers bijgeleverd die gebruikt kunnen worden in de meeste landen
van de wereld (Afbeelding A).
Ingangsstekker verwijderen:
1. De stekker van de wisselstroom/gelijkstroomadapter uit het wandstopcontact halen.
2. De knop op de ingangsstekker ingedrukt houden en de stekker voorzichtig omhoog duwen tot hij uit de
stroomadapter loslaat (Afbeelding B).
Europese stekker
Algemeen gebruikt op het Europese
vasteland
SAA-stekker
Algemeen gebruikt in Australië
UK-stekker
Algemeen gebruikt in Groot-Brittanië
Afbeelding A
42 43
Ingangsstekker terugplaatsen:
1. Om de inganggstekker terug te plaatsen, de ribben op de
Wisselstroom/gelijkstroomadaptermet de sleuven op de
ingangsstekker uitlijnen.
2. De ingangsstekker voorzichtig in de stroomadapter drukken totdat
hij vastklikt (Afbeelding C).
DE OPLADER AANSLUITEN
1. De wandadapter en oplader uit de doos nemen.
2. De oplader wordt standaard geleverd met een universele
wisselspanning-wandadapter en stekkers voor gebruik in de
Verenigde Staten en overal ter wereld. Ervoor zorgen dat de juiste
invoerstekker aan de wandadapter is bevestigd. Ervoor zorgen dat de juiste invoerstekker aan de
wandadapter is bevestigd.
3. Het netsnoer op de achterkant van de oplader aansluiten en vervolgens de transformator op een
wandstopcontact aansluiten.
4. Twee of meer opladers kunnen bij elkaar worden geplaatst door het ovale uitsteeksel aan de zijkant van
een oplader in de overeenkomstige sleuf aan de zijkant van een andere te schuiven, zodat ze met elkaar
zijn verbonden. Hierdoor is minder ruimte op het werkblad nodig om meerdere opladers te plaatsen en
blijft het werkstation overzichtelijk (Afbeelding D).
DE BATTERIJ OPLADEN
1. Questo caricabatteria è destinato all’impiego con la batteria agli ioni di litio Andis modello RBC, con una
capacità nominale di 4,2 V
8,4 Wh.
2. De tondeuse en het lithium-ion batterijpak uit de doos nemen.
3. Om een batterijpak uit de tondeuse te nemen, de grendels aan weerskanten van de tondeuse indrukken
om de batterij los te maken en eruit trekken (Afbeelding E).
4. De batterij vóór het eerste gebruik een uur lang volledig opladen. De ribben aan de voorkant en
linksachter op het batterijpak uitlijnen met de overeenkomstige groeven in de oplaadopening. De batterij
met het contact omlaag stevig in de oplaadopening drukken. De knop op de voorkant van de oplader
springt naar buiten als het batterijpak goed in de oplaadopening is aangebracht (Afbeelding F).
Afbeelding B
Afbeelding DAfbeelding C
Afbeelding E
Afbeelding F
Afbeelding G Afbeelding H
RIBBEN
SLEUVEN
5. De drie witte lampjes naast de oplaadopening zijn oplaadindicators die het ladingniveau van de batterij bij
benadering aangeven. Als alle drie de lampjes branden, is de snelle oplading voltooid en wordt
overgeschakeld op een lagere laadsnelheid om de batterij geheel op te laden. Dit bevordert de veiligheid
en de levensduur van de batterij. Alle drie de lampjes blijven nog een paar minuten branden tijdens deze
laatste lading. Een geheel lege batterij wordt in ongeveer een uur volledig opgeladen. De
laadindicatorlampjes gaan uit als het batterijpak uit de oplaadopening wordt genomen (Afbeelding G).
6. Om het batterijpak uit de oplader te nemen, op de knop drukken om het batterijpak los te maken. Het
batterijpak uit de oplaadopening trekken en in de tondeuse plaatsen; de ribben op het batterijpak moeten
zijn uitgelijnd met de groeven in de tondeuse (zoals bij de oplader). Het batterijpak 'klikt' op zijn plaats
als het goed in de tondeuse is geplaatst (Afbeelding H).
BEDIENINGSINSTRUCTIES
DE ANDIS TONDEUSE GEBRUIKEN
1. De startschakelaar heeft een vergrendelfunctie om te voorkomen dat de tondeuse ongewild wordt aan-
of uitgezet. Om de tondeuse aan te zetten, op het rode knopje op de startschakelaar drukken en de
schakelaar naar voren schuiven. De textuur van de schakelaar zorgt voor een goede greep, ook al zijn uw
handen vochtig of vet. Om de tondeuse uit te zetten, op het rode knopje drukken en de schakelaar
terugschuiven (Afbeelding I).
2. Als de tondeuse wordt aangezet, geeft het blauw verlichte glas op de behuizing van de tondeuse aan dat
het batterijpak een sterke lading heeft. Het blauwe licht gaat uit als er nog enkele minuten energie
resteren. Dit is alleen maar een waarschuwing dat er mogelijk niet voldoende lading in de batterij
aanwezig is om een grote knipbeurt af te maken en dat de batterij moet worden opgeladen.
3. Als u te lang doorgaat met knippen, wordt het batterijpak vanzelf uitgeschakeld uit om te voorkomen
dat de interne lithium-ioncel volledig wordt ontladen. Hierdoor wordt de lithium-ioncel beschermd
en dit is volkomen normaal – geen storing. Het batterijpak werkt normaal als het weer is opgeladen.
4. Als u voortdurend wenst te knippen, kunt u voor het gemak een extra batterijpak aanschaffen. U kunt een
bijna ontladen batterijpak vervangen door een volledig geladen batterijpak om langer te kunnen blijven
werken.
5. De tondeuse, als hij niet in gebruik is – met of zonder het lithium-ion batterijpak erin – in de
opbergruimte van de oplader bewaren. Dit vermindert de kans dat de tondeuse op de vloer valt en
beschadigd wordt (Afbeelding J).
Afbeelding JAfbeelding I
Afbeelding K
Afbeelding L
44 45
DE MESSEN MONTEREN EN DEMONTEREN
De messen kunnen worden bevestigd met de startschakelaar in de stand 'AAN' of 'UIT'. Wanneer u het mes
verwijdert, de tondeuse uitzetten. Het mes met uw duim van de tondeuse af duwen; het mes springt eraf
(Afbeelding K). Om de messen te vervangen of verwisselen, het zwarte plastic uitsteeksel op de messen in
de inkeping aan de onderkant van de opening van de tondeuse steken. Het mes stevig op de behuizing van
de tondeuse duwen; het klikt vast (Afbeelding L).
BELANGRIJK: Het haar dat zich in de holte onder de messen ophoopt, regelmatig verwijderen. De messen
verwijderen zoals hierboven beschreven en het haar met een borsteltje of tandenborstel uit de holte borstelen.
RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN BATTERIJPAK EN OPLADER
1. Bij het bij de tondeuse geleverde lithium-ion batterijpak ontstaat geen 'geheugeneffect' zoals bij een
nikkel-metaalhydride (NiMH) of nikkelcadmium (NiCd) batterij. U kunt de batterij op ieder moment weer
in de oplader zetten om hem volledig op te laden, of de batterij zelfs gebruiken voordat een oplaadcyclus
is voltooid. Zoals de meeste oplaadbare batterijen werken lithium-ion batterijen het best als ze regelmatig
worden gebruikt.
2. Voor een maximale levensduur het lithium-ion batterijpak in een gedeeltelijk ontladen toestand opslaan
als het apparaat enkele maanden lang niet gebruikt zal worden. Om de batterij te ontladen, de tondeuse
laten werken totdat het blauwe lichtje uitgaat.
3. Als het batterijpak enkele dagen in de oplader blijft zonder dat het wordt gebruikt, is het normaal dat het
bovenste van de drie witte lampjes op de oplader herhaaldelijk uit- en weer aangaat. Dit is geen storing.
De oplader controleert de batterij af en toe en zorgt dat deze geheel blijft opgeladen.
4. De oplader werkt het best als de batterijpakken op of dicht bij kamertemperatuur zijn. Als een lithium-ion
batterijpak buitengewoon warm of koud in de oplader wordt geplaatst, kan het meer dan een uur duren
voordat het helemaal is opgeladen.
5. De oplader niet in de nabijheid van verwarmingsopeningen, radiatoren of in direct zonlicht plaatsen. Het
laden verloopt optimaal als de temperatuur stabiel is. Er kunnen plotselinge temperatuurverhogingen
optreden in een batterijpak dat minder dan volledig is opgeladen.
6. De levensduur van een lithium-ion batterijpak worden door veel factoren beïnvloed. Een batterijpak dat
veel is gebruikt of dat meer dan een jaar oud is, zal waarschijnlijk niet even lang werken als een nieuw
batterijpak.
7. Nieuwe lithium-ion batterijpakken, of pakken die enige tijd niet zijn gebruikt, kunnen soms niet geheel
worden opgeladen. Dit is normaal en wijst niet op een probleem met de batterij of oplader. De batterij kan
volledig worden opgeladen nadat de tondeuse enkele malen is gebruikt en opgeladen.
8. De stekker van de oplader uit het wandstopcontact nemen als verwacht wordt dat hij lange tijd niet
gebruikt zal worden.
VEILIGHEIDSREGELS VOOR OPLADER EN BATTERIJPAK
1. Geen metalen voorwerpen in de batterijopening van de oplader steken (tenzij u onderhoud aan de oplader
uitvoert zoals beschreven onder “Onderhoud door gebruiker — verzorging en onderhoud van het
batterijsysteem”).
2. De oplader niet op zeer vuile plaatsen neerzetten. Als de opbergruimte of oplaadopening vol met stof of
haar komt te zitten, de stekker van de oplader uit het stopcontact trekken en haar of ander vuil
voorzichtig met een zachte borstel of stofzuiger verwijderen.
3. De buitenkant van de oplader schoonmaken met een zachte borstel of vochtige doek. Geen agressieve
schuur-, reinigings- of oplosmiddelen gebruiken.
4. Niet proberen om een andere batterij op te laden in de oplader die voor deze Andis tondeuse is bedoeld.
5. Het batterijpak heeft bescherming tegen overbelasting. In extreme gevallen kan het batterijpak
onbruikbaar worden door de bescherming tegen overbelasting. Niet proberen dit lithium-ion batterijpak
te gebruiken met een ander product dan de Andis snoerloze tondeuse.
6. De open metalen contacten op het batterijpak mogen geen contact maken met geleidend materiaal
(metalen kammen, scharen, paperclips, enz.).
7. Voor een maximale levensduur de batterij of oplader niet bij temperaturen onder 50° F of boven 104 °F
opslaan.
8. De oplader en het batterijpak niet aan overmatig vochtige omstandigheden blootstellen.
9. De oplader en het batterijpak niet laten vallen. Niet proberen om een beschadigd batterijpak of
beschadigde oplader te gebruiken.
ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER
Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden
uitgevoerd.
VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE MESSEN VAN DE ANDIS TONDEUSE
Het inwendige mechanisme van de tondeuse is in de fabriek permanent gesmeerd. Behalve het in deze
handleiding beschreven aanbevolen onderhoud is het niet nodig of gewenst ander onderhoud uit te voeren,
behalve door Andis Company of een door Andis erkend reparatiecenter. Afhankelijk van het gebruik zullen
de messen van de Andis tondeuse 6 maanden meegaan voordat ze vervangen moeten worden.
1. Gebroken of gekerfde messen altijd vervangen om letsel te voorkomen.
2. Andis tondeuses werken op hoge snelheid. Voor het gemak kunt u
extra messen aanschaffen om warme messen te vervangen.
Regelmatig controleren of de messen warm zijn, vooral wanneer de
mesbehuizing is ingesteld op kort knippen. Om de messen af te
koelen, ALLEEN DE WARME MESSEN in Andis Blade Care Plus
onderdompelen of er Andis Cool Care Plus op aanbrengen. Nadat een
koelmiddel is gebruikt, moet het mes met Andis tondeuseolie worden
gesmeerd, want koelspray bevat niet voldoende smeermiddel om
langdurig te kunnen knippen (Afbeelding M).
3. Om de lithium-ion batterij zo lang mogelijk te kunnen gebruiken,
moeten de tondeusemessen telkens vóór, tijdens en na gebruik
worden gesmeerd. Als de messen stukken overslaan of langzamer
gaan werken, moeten ze waarschijnlijk worden gesmeerd. Enkele
druppels olie op de voor- en zijkant van de messen aanbrengen. Alle
overtollige olie met een zachte, droge doek van de messen vegen
zodat de olie niet in de behuizing van de tondeuse zal vloeien.
4. Het mes met een borsteltje of tandenborstel schoonmaken. De
messen regelmatig reinigen door ALLEEN DE MESSEN in een
ondiepe bak met Andis tondeuseolie onder te dompelen terwijl de
tondeuse loopt. Overtollig haar en vuil dat zich tussen de messen
heeft opgehoopt, moet nu loskomen.
5. De tondeuse na het reinigen uitzetten en de messen met een schone,
droge doek afdrogen. U kunt de tondeuse nu opnieuw gebruiken. Als
de messen na het reinigen nog steeds niet knippen, is het mogelijk
dat er nog enkele kleine stukjes haar tussen het onder- en bovenmes
vastzitten. De messen van de tondeuse afnemen zoals eerder
beschreven. De messen met de ene hand vasthouden en het mes
heen en weer schuiven om vastzittend haar of vuil te verwijderen (Afbeelding N).
VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET BATTERIJSYSTEEM
De tondeuse, het batterijpak en de oplader vormen een geïntegreerd elektrisch systeem. De batterij moet
goed elektrisch contact blijven maken zodat de motor op vol vermogen kan werken en de lithium-ion
batterij goed wordt opgeladen. Beperkte of onvoorspelbare werking die wordt veroorzaakt door vuil of
ouderdom kan in de meeste gevallen worden verholpen.
CORRECTE AFVOER VAN DIT PRODUCT
Dit merkteken geeft aan dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden
afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongeregelde
afvoer van afval te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen teneinde duurzaam
hergebruik van hulpstoffen te bevorderen. Om een gebruikt apparaat terug te zenden, gebruikt u
het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de zaak waar u het product hebt
gekocht. Daar kan het product voor milieuveilige recycling worden aangeboden.
Afbeelding M
Afbeelding N
46 47
DOOR ANDIS ERKENDE FABRIEKSREPARATIESERVICE
Als de tondeuse service nodig heeft, moet hij zorgvuldig worden ingepakt en naar het bedrijf of naar een
door Andis erkend servicecenter worden gestuurd, hetzij als verzekerde pakketpost of via UPS. Om een
door Andis erkend servicecenter te vinden, kunt u inloggen bij www.andis.com.
PROBLEEM OPLOSSING
De motor van de tondeuse start en stopt
alsof er een elektrische verbinding loszit.
Batterij wordt niet helemaal opgeladen
door oplader.
De oplader werkt niet.
De indicatorlampjes van de oplader
knipperen terwijl het batterijpak heen en
weer wordt bewogen in de oplaadopening.
De grendels aan de zijkanten van de behuizing van de
tondeuse indrukken om het batterijpak los te maken
en uit de tondeuse te nemen. De twee stel
motorcontacten aan de onderkant van de tondeuse
opzoeken. Voorzichtig op de metalen zijkanten van de
individuele contacten drukken tot ze ongeveer 1/16"
van elkaar zijn, met behulp van een kabeltang of
soortgelijk gereedschap (Afbeelding O). De zijkanten
van de contacten NIET helemaal tegen elkaar drukken,
anders kan het batterijpak niet worden teruggeplaatst.
1. Het kost ongeveer een uur om een helemaal lege
batterij volledig op te laden.
2. DE STEKKER VAN DE OPLADER UIT HET
STOPCONTACT TREKKEN en ongeveer een minuut
wachten. De opladercontacten onder in de
oplaadopening opnieuw uitlijnen door de metalen
zijkanten van de individuele contacten voorzichtig
met een kabeltang of soortgelijk gereedschap naar
elkaar toe te drukken tot ze ongeveer 1/16" van
elkaar zijn (Afbeelding P). De zijkanten van de
contacten NIET helemaal tegen elkaar drukken,
anders kan het batterijpak niet worden
teruggeplaatst. Haar of ander vuil dat zich in de
oplaadopening heeft verzameld met een zachte
borstel of stofzuiger verwijderen.
1. Uitsluitend de door Andis geleverde
wisselstroomadapter gebruiken.
2. Controleren of de wandadapter op een werkend
stopcontact is aangesloten, en of het adaptersnoer
goed met de oplader is verbonden.
Afbeelding O
Afbeelding P
VOORZICHTIG: De tondeuse niet onder stromend water houden om de messen schoon te maken. Er
bestaat gevaar van elektrische schokken en beschadiging van de tondeuse. ANDIS COMPANY is niet
verantwoordelijk voor letsel of productschade die is veroorzaakt door deze manier van schoonmaken.
PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Ao usar um equipamento elétrico, precauções básicas de segurança devem ser
sempre seguidas, incluindo a seguinte: leia todas as instruções antes de usar
essa máquina Andis. Este produto não deve ser usado por crianças.
PERIGO: Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Não tente pegar um aparelho elétrico que caiu na água. Desligue-o da
tomada imediatamente. Nunca use a máquina perto da água.
2. Não use enquanto estiver tomando banho.
3. Não coloque ou guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para
uma banheira ou pia. Não o coloque ou mergulhe na água ou em outro
líquido.
4. Exceto quando o aparelho estiver carregando, sempre retire-o da tomada
após o uso.
5. Desligue este aparelho antes da limpeza, remoção ou montagem das peças.
ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de queimaduras, incêndio,
choque elétrico ou lesão às pessoas:
1. Um aparelho elétrico nunca deve ser deixado desatendido quando estiver
conectado à uma tomada.
2. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos de idade e
por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou
tenham recebido ou instrução relativa ao uso seguro do aparelho e
compreendam os riscos envolvidos.
3. Crianças não devem brincar com este equipamento.
4. Use este aparelho somente para o uso descrito neste manual. Não use
acessórios não recomendados pela Andis.
5. Nunca opere este aparelho caso o fio ou a tomada esteja com defeito ou
caso ele não esteja funcionando corretamente, tenha caído, esteja
danificado ou tenha caído na água. Devolva o aparelho para um serviço
técnico autorizado da Andis para inspeção e reparo.
6. Mantenha o fio afastado de superfícies aquecidas.
7. Nunca deixe cair ou coloque qualquer objeto no interior do aparelho ou de
qualquer abertura.
8. Não use em áreas externas ou opere onde produtos aerosol (spray) estejam
sendo utilizados, ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
9. Não use este aparelho com uma lâmina ou pente quebrado ou danificado.
Isso pode provocar ferimento à pele.
10. Para desligar, retire o plugue da tomada.
11. Conecte o carregador diretamente em uma tomada. Não use uma extensão.
12. ADVERTÊNCIA: Durante o uso, não coloque ou deixe o aparelho onde ele
possa (1) ser danificado por um animal ou (2) ficar exposto a intempéries.
13. Lubrifique as lâminas frequentemente. As lâminas podem ficar quentes
durante o uso.
PORTUGUÊS

Document transcriptie

N E D E R L A N D S BELANGRIJKE VOORZORGEN Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgen worden genomen, zoals het lezen van alle instructies alvorens de Andis tondeuse te gebruiken. Dit product is niet voor gebruik door kinderen. GEVAAR: Om het risico op elektrische schokken te verminderen: 1. Niet naar een apparaat reiken dat in het water is gevallen. Onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. De tondeuse nooit in de buurt van water gebruiken. 2. Niet gebruiken in het bad of onder de douche. 3. Het apparaat niet neerleggen of bewaren op een plaats waar het in een badkuip of wastafel kan vallen of worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof leggen of laten vallen. 4. Behalve tijdens het opladen moet het apparaat altijd onmiddellijk na gebruik van het stopcontact worden losgekoppeld. 5. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken alvorens onderdelen schoon te maken, te verwijderen of te monteren. WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen: 1. Een apparaat nooit onbeheerd achterlaten wanneer het is ingeschakeld. 2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of aanwijzingen over het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betreffende gevaren begrijpen. 3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 4. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Geen hulpstukken gebruiken die niet door Andis zijn aanbevolen. 5. Dit apparaat nooit gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in het water is gevallen. Het apparaat naar een door Andis erkend servicecenter brengen voor inspectie en reparatie. 6. Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden. 7. Nooit een voorwerp in een opening van een tondeuse of oplader steken of laten vallen. 8. Niet buitenshuis gebruiken en niet gebruiken terwijl spuitbussen (aërosol) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend. 9. Dit apparaat niet gebruiken als een kam of mes beschadigd of gebroken is. Dit kan huidletsel veroorzaken. 10. Om het apparaat los te koppelen, de stekker uit het wandstopcontact halen. 11. De oplader rechtstreeks op een stopcontact aansluiten. Geen verlengsnoer gebruiken. 12. WAARSCHUWING: Het apparaat tijdens gebruik nergens neerleggen of achterlaten waar het (1) door dieren kan worden beschadigd of (2) kan worden blootgesteld aan weersomstandigheden. 13. De messen regelmatig smeren. De messen kunnen tijdens gebruik warm worden. 40 14. Gebruik van een oplader die niet door Andis is verkocht kan brandgevaar, elektrische schok of lichamelijk letsel veroorzaken. 15. De oplader niet uit elkaar halen. Wanneer de oplader niet goed in elkaar wordt gezet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand. Naar een door Andis erkent reparatiecenter sturen of brengen als reparaties nodig zijn. 16. De batterij in deze tondeuse is ontworpen voor maximale levensduur en probleemloos gebruik. Zoals alle batterijen raakt hij echter uiteindelijk op. Het batterijpak niet uit elkaar halen en niet proberen de batterij te vervangen. 17. Batterijen kunnen schadelijk voor het milieu zijn als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd. In veel gemeenten worden batterijen gerecycled of verzameld. Neem contact op met de plaatselijke overheid over afvoermethoden in uw omgeving. 18. Wanneer oude batterijen worden afgevoerd, moeten de batterijpolen met zwaar plakband worden bedekt om kortsluiting te voorkomen. WAARSCHUWING: niet proberen het batterijpak te vernietigen of uit elkaar te halen of de onderdelen ervan te verwijderen. Ook nooit beide polen met metalen voorwerpen en/of lichaamsdelen aanraken, want dit kan kortsluiting veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Als deze waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan brand of ernstig letsel ontstaan. 19. Het apparaat droog houden. DEZE INSTRUCTIES BEWAREN Lees de volgende instructies. Als u dit precisie-instrument de zorg geeft die het verdient, zal het u jarenlang goede diensten bewijzen. Dit apparaat is alleen bedoeld voor trimmen. VOORDAT U DE TONDEUSE GEBRUIKT Sluit het snoer op een stopcontact aan en laat de tondeuse werken op netstroom van 100-240 volt, 50 Hz of zoals aangegeven op het apparaat. UNIVERSELE WISSELSTROOM/GELIJKSTROOMADAPTER Het apparaat/de oplaadstandaard kan voorzien zijn van een universele wisselstroom/gelijkstroomadapter. Er worden drie verwisselbare ingangsstekkers bijgeleverd die gebruikt kunnen worden in de meeste landen van de wereld (Afbeelding A). SAA-stekker Algemeen gebruikt in Australië Europese stekker Algemeen gebruikt op het Europese vasteland UK-stekker Algemeen gebruikt in Groot-Brittanië Afbeelding A Ingangsstekker verwijderen: 1. De stekker van de wisselstroom/gelijkstroomadapter uit het wandstopcontact halen. 2. De knop op de ingangsstekker ingedrukt houden en de stekker voorzichtig omhoog duwen tot hij uit de stroomadapter loslaat (Afbeelding B). 41 Ingangsstekker terugplaatsen: 1. Om de inganggstekker terug te plaatsen, de ribben op de Wisselstroom/gelijkstroomadaptermet de sleuven op de ingangsstekker uitlijnen. 2. De ingangsstekker voorzichtig in de stroomadapter drukken totdat hij vastklikt (Afbeelding C). DE OPLADER AANSLUITEN 1. De wandadapter en oplader uit de doos nemen. 2. De oplader wordt standaard geleverd met een universele wisselspanning-wandadapter en stekkers voor gebruik in de Afbeelding B Verenigde Staten en overal ter wereld. Ervoor zorgen dat de juiste invoerstekker aan de wandadapter is bevestigd. Ervoor zorgen dat de juiste invoerstekker aan de wandadapter is bevestigd. 3. Het netsnoer op de achterkant van de oplader aansluiten en vervolgens de transformator op een wandstopcontact aansluiten. 4. Twee of meer opladers kunnen bij elkaar worden geplaatst door het ovale uitsteeksel aan de zijkant van een oplader in de overeenkomstige sleuf aan de zijkant van een andere te schuiven, zodat ze met elkaar zijn verbonden. Hierdoor is minder ruimte op het werkblad nodig om meerdere opladers te plaatsen en blijft het werkstation overzichtelijk (Afbeelding D). DE BATTERIJ OPLADEN 1. Questo caricabatteria è destinato all’impiego con la batteria agli ioni di litio Andis modello RBC, con una capacità nominale di 4,2 V 8,4 Wh. 2. De tondeuse en het lithium-ion batterijpak uit de doos nemen. 3. Om een batterijpak uit de tondeuse te nemen, de grendels aan weerskanten van de tondeuse indrukken om de batterij los te maken en eruit trekken (Afbeelding E). 4. De batterij vóór het eerste gebruik een uur lang volledig opladen. De ribben aan de voorkant en linksachter op het batterijpak uitlijnen met de overeenkomstige groeven in de oplaadopening. De batterij met het contact omlaag stevig in de oplaadopening drukken. De knop op de voorkant van de oplader springt naar buiten als het batterijpak goed in de oplaadopening is aangebracht (Afbeelding F). 5. De drie witte lampjes naast de oplaadopening zijn oplaadindicators die het ladingniveau van de batterij bij benadering aangeven. Als alle drie de lampjes branden, is de snelle oplading voltooid en wordt overgeschakeld op een lagere laadsnelheid om de batterij geheel op te laden. Dit bevordert de veiligheid en de levensduur van de batterij. Alle drie de lampjes blijven nog een paar minuten branden tijdens deze laatste lading. Een geheel lege batterij wordt in ongeveer een uur volledig opgeladen. De laadindicatorlampjes gaan uit als het batterijpak uit de oplaadopening wordt genomen (Afbeelding G). 6. Om het batterijpak uit de oplader te nemen, op de knop drukken om het batterijpak los te maken. Het batterijpak uit de oplaadopening trekken en in de tondeuse plaatsen; de ribben op het batterijpak moeten zijn uitgelijnd met de groeven in de tondeuse (zoals bij de oplader). Het batterijpak 'klikt' op zijn plaats als het goed in de tondeuse is geplaatst (Afbeelding H). BEDIENINGSINSTRUCTIES DE ANDIS TONDEUSE GEBRUIKEN 1. De startschakelaar heeft een vergrendelfunctie om te voorkomen dat de tondeuse ongewild wordt aanof uitgezet. Om de tondeuse aan te zetten, op het rode knopje op de startschakelaar drukken en de schakelaar naar voren schuiven. De textuur van de schakelaar zorgt voor een goede greep, ook al zijn uw handen vochtig of vet. Om de tondeuse uit te zetten, op het rode knopje drukken en de schakelaar terugschuiven (Afbeelding I). 2. Als de tondeuse wordt aangezet, geeft het blauw verlichte glas op de behuizing van de tondeuse aan dat het batterijpak een sterke lading heeft. Het blauwe licht gaat uit als er nog enkele minuten energie resteren. Dit is alleen maar een waarschuwing dat er mogelijk niet voldoende lading in de batterij aanwezig is om een grote knipbeurt af te maken en dat de batterij moet worden opgeladen. 3. Als u te lang doorgaat met knippen, wordt het batterijpak vanzelf uitgeschakeld uit om te voorkomen dat de interne lithium-ioncel volledig wordt ontladen. Hierdoor wordt de lithium-ioncel beschermd en dit is volkomen normaal – geen storing. Het batterijpak werkt normaal als het weer is opgeladen. 4. Als u voortdurend wenst te knippen, kunt u voor het gemak een extra batterijpak aanschaffen. U kunt een bijna ontladen batterijpak vervangen door een volledig geladen batterijpak om langer te kunnen blijven werken. 5. De tondeuse, als hij niet in gebruik is – met of zonder het lithium-ion batterijpak erin – in de opbergruimte van de oplader bewaren. Dit vermindert de kans dat de tondeuse op de vloer valt en beschadigd wordt (Afbeelding J). RIBBEN SLEUVEN Afbeelding C Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding I Afbeelding F Afbeelding G Afbeelding J Afbeelding K Afbeelding H Afbeelding L 42 43 DE MESSEN MONTEREN EN DEMONTEREN De messen kunnen worden bevestigd met de startschakelaar in de stand 'AAN' of 'UIT'. Wanneer u het mes verwijdert, de tondeuse uitzetten. Het mes met uw duim van de tondeuse af duwen; het mes springt eraf (Afbeelding K). Om de messen te vervangen of verwisselen, het zwarte plastic uitsteeksel op de messen in de inkeping aan de onderkant van de opening van de tondeuse steken. Het mes stevig op de behuizing van de tondeuse duwen; het klikt vast (Afbeelding L). BELANGRIJK: Het haar dat zich in de holte onder de messen ophoopt, regelmatig verwijderen. De messen verwijderen zoals hierboven beschreven en het haar met een borsteltje of tandenborstel uit de holte borstelen. RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN BATTERIJPAK EN OPLADER 1. Bij het bij de tondeuse geleverde lithium-ion batterijpak ontstaat geen 'geheugeneffect' zoals bij een nikkel-metaalhydride (NiMH) of nikkelcadmium (NiCd) batterij. U kunt de batterij op ieder moment weer in de oplader zetten om hem volledig op te laden, of de batterij zelfs gebruiken voordat een oplaadcyclus is voltooid. Zoals de meeste oplaadbare batterijen werken lithium-ion batterijen het best als ze regelmatig worden gebruikt. 2. Voor een maximale levensduur het lithium-ion batterijpak in een gedeeltelijk ontladen toestand opslaan als het apparaat enkele maanden lang niet gebruikt zal worden. Om de batterij te ontladen, de tondeuse laten werken totdat het blauwe lichtje uitgaat. 3. Als het batterijpak enkele dagen in de oplader blijft zonder dat het wordt gebruikt, is het normaal dat het bovenste van de drie witte lampjes op de oplader herhaaldelijk uit- en weer aangaat. Dit is geen storing. De oplader controleert de batterij af en toe en zorgt dat deze geheel blijft opgeladen. 4. De oplader werkt het best als de batterijpakken op of dicht bij kamertemperatuur zijn. Als een lithium-ion batterijpak buitengewoon warm of koud in de oplader wordt geplaatst, kan het meer dan een uur duren voordat het helemaal is opgeladen. 5. De oplader niet in de nabijheid van verwarmingsopeningen, radiatoren of in direct zonlicht plaatsen. Het laden verloopt optimaal als de temperatuur stabiel is. Er kunnen plotselinge temperatuurverhogingen optreden in een batterijpak dat minder dan volledig is opgeladen. 6. De levensduur van een lithium-ion batterijpak worden door veel factoren beïnvloed. Een batterijpak dat veel is gebruikt of dat meer dan een jaar oud is, zal waarschijnlijk niet even lang werken als een nieuw batterijpak. 7. Nieuwe lithium-ion batterijpakken, of pakken die enige tijd niet zijn gebruikt, kunnen soms niet geheel worden opgeladen. Dit is normaal en wijst niet op een probleem met de batterij of oplader. De batterij kan volledig worden opgeladen nadat de tondeuse enkele malen is gebruikt en opgeladen. 8. De stekker van de oplader uit het wandstopcontact nemen als verwacht wordt dat hij lange tijd niet gebruikt zal worden. VEILIGHEIDSREGELS VOOR OPLADER EN BATTERIJPAK 1. Geen metalen voorwerpen in de batterijopening van de oplader steken (tenzij u onderhoud aan de oplader uitvoert zoals beschreven onder “Onderhoud door gebruiker — verzorging en onderhoud van het batterijsysteem”). 2. De oplader niet op zeer vuile plaatsen neerzetten. Als de opbergruimte of oplaadopening vol met stof of haar komt te zitten, de stekker van de oplader uit het stopcontact trekken en haar of ander vuil voorzichtig met een zachte borstel of stofzuiger verwijderen. 3. De buitenkant van de oplader schoonmaken met een zachte borstel of vochtige doek. Geen agressieve schuur-, reinigings- of oplosmiddelen gebruiken. 4. Niet proberen om een andere batterij op te laden in de oplader die voor deze Andis tondeuse is bedoeld. 5. Het batterijpak heeft bescherming tegen overbelasting. In extreme gevallen kan het batterijpak onbruikbaar worden door de bescherming tegen overbelasting. Niet proberen dit lithium-ion batterijpak te gebruiken met een ander product dan de Andis snoerloze tondeuse. 6. De open metalen contacten op het batterijpak mogen geen contact maken met geleidend materiaal (metalen kammen, scharen, paperclips, enz.). 7. Voor een maximale levensduur de batterij of oplader niet bij temperaturen onder 50° F of boven 104 °F opslaan. 8. De oplader en het batterijpak niet aan overmatig vochtige omstandigheden blootstellen. 9. De oplader en het batterijpak niet laten vallen. Niet proberen om een beschadigd batterijpak of beschadigde oplader te gebruiken. 44 ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE MESSEN VAN DE ANDIS TONDEUSE Het inwendige mechanisme van de tondeuse is in de fabriek permanent gesmeerd. Behalve het in deze handleiding beschreven aanbevolen onderhoud is het niet nodig of gewenst ander onderhoud uit te voeren, behalve door Andis Company of een door Andis erkend reparatiecenter. Afhankelijk van het gebruik zullen de messen van de Andis tondeuse 6 maanden meegaan voordat ze vervangen moeten worden. 1. Gebroken of gekerfde messen altijd vervangen om letsel te voorkomen. 2. Andis tondeuses werken op hoge snelheid. Voor het gemak kunt u extra messen aanschaffen om warme messen te vervangen. Regelmatig controleren of de messen warm zijn, vooral wanneer de mesbehuizing is ingesteld op kort knippen. Om de messen af te koelen, ALLEEN DE WARME MESSEN in Andis Blade Care Plus onderdompelen of er Andis Cool Care Plus op aanbrengen. Nadat een koelmiddel is gebruikt, moet het mes met Andis tondeuseolie worden gesmeerd, want koelspray bevat niet voldoende smeermiddel om langdurig te kunnen knippen (Afbeelding M). 3. Om de lithium-ion batterij zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, moeten de tondeusemessen telkens vóór, tijdens en na gebruik worden gesmeerd. Als de messen stukken overslaan of langzamer Afbeelding M gaan werken, moeten ze waarschijnlijk worden gesmeerd. Enkele druppels olie op de voor- en zijkant van de messen aanbrengen. Alle overtollige olie met een zachte, droge doek van de messen vegen zodat de olie niet in de behuizing van de tondeuse zal vloeien. 4. Het mes met een borsteltje of tandenborstel schoonmaken. De messen regelmatig reinigen door ALLEEN DE MESSEN in een ondiepe bak met Andis tondeuseolie onder te dompelen terwijl de tondeuse loopt. Overtollig haar en vuil dat zich tussen de messen heeft opgehoopt, moet nu loskomen. 5. De tondeuse na het reinigen uitzetten en de messen met een schone, droge doek afdrogen. U kunt de tondeuse nu opnieuw gebruiken. Als de messen na het reinigen nog steeds niet knippen, is het mogelijk dat er nog enkele kleine stukjes haar tussen het onder- en bovenmes vastzitten. De messen van de tondeuse afnemen zoals eerder Afbeelding N beschreven. De messen met de ene hand vasthouden en het mes heen en weer schuiven om vastzittend haar of vuil te verwijderen (Afbeelding N). VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET BATTERIJSYSTEEM De tondeuse, het batterijpak en de oplader vormen een geïntegreerd elektrisch systeem. De batterij moet goed elektrisch contact blijven maken zodat de motor op vol vermogen kan werken en de lithium-ion batterij goed wordt opgeladen. Beperkte of onvoorspelbare werking die wordt veroorzaakt door vuil of ouderdom kan in de meeste gevallen worden verholpen. CORRECTE AFVOER VAN DIT PRODUCT Dit merkteken geeft aan dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongeregelde afvoer van afval te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen teneinde duurzaam hergebruik van hulpstoffen te bevorderen. Om een gebruikt apparaat terug te zenden, gebruikt u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de zaak waar u het product hebt gekocht. Daar kan het product voor milieuveilige recycling worden aangeboden. 45 VOORZICHTIG: De tondeuse niet onder stromend water houden om de messen schoon te maken. Er bestaat gevaar van elektrische schokken en beschadiging van de tondeuse. ANDIS COMPANY is niet verantwoordelijk voor letsel of productschade die is veroorzaakt door deze manier van schoonmaken. PROBLEEM De motor van de tondeuse start en stopt alsof er een elektrische verbinding loszit. OPLOSSING De grendels aan de zijkanten van de behuizing van de tondeuse indrukken om het batterijpak los te maken en uit de tondeuse te nemen. De twee stel motorcontacten aan de onderkant van de tondeuse opzoeken. Voorzichtig op de metalen zijkanten van de individuele contacten drukken tot ze ongeveer 1/16" van elkaar zijn, met behulp van een kabeltang of soortgelijk gereedschap (Afbeelding O). De zijkanten van de contacten NIET helemaal tegen elkaar drukken, anders kan het batterijpak niet worden teruggeplaatst. Afbeelding O Batterij wordt niet helemaal opgeladen door oplader. De indicatorlampjes van de oplader knipperen terwijl het batterijpak heen en weer wordt bewogen in de oplaadopening. 1. Het kost ongeveer een uur om een helemaal lege batterij volledig op te laden. 2. DE STEKKER VAN DE OPLADER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN en ongeveer een minuut wachten. De opladercontacten onder in de oplaadopening opnieuw uitlijnen door de metalen zijkanten van de individuele contacten voorzichtig met een kabeltang of soortgelijk gereedschap naar elkaar toe te drukken tot ze ongeveer 1/16" van elkaar zijn (Afbeelding P). De zijkanten van de contacten NIET helemaal tegen elkaar drukken, anders kan het batterijpak niet worden teruggeplaatst. Haar of ander vuil dat zich in de oplaadopening heeft verzameld met een zachte borstel of stofzuiger verwijderen. Afbeelding P De oplader werkt niet. 1. Uitsluitend de door Andis geleverde wisselstroomadapter gebruiken. 2. Controleren of de wandadapter op een werkend stopcontact is aangesloten, en of het adaptersnoer goed met de oplader is verbonden. DOOR ANDIS ERKENDE FABRIEKSREPARATIESERVICE Als de tondeuse service nodig heeft, moet hij zorgvuldig worden ingepakt en naar het bedrijf of naar een door Andis erkend servicecenter worden gestuurd, hetzij als verzekerde pakketpost of via UPS. Om een door Andis erkend servicecenter te vinden, kunt u inloggen bij www.andis.com. 46 PORTUGUÊS PRECAUÇÕES IMPORTANTES Ao usar um equipamento elétrico, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo a seguinte: leia todas as instruções antes de usar essa máquina Andis. Este produto não deve ser usado por crianças. PERIGO: Para reduzir o risco de choque elétrico: 1. Não tente pegar um aparelho elétrico que caiu na água. Desligue-o da tomada imediatamente. Nunca use a máquina perto da água. 2. Não use enquanto estiver tomando banho. 3. Não coloque ou guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para uma banheira ou pia. Não o coloque ou mergulhe na água ou em outro líquido. 4. Exceto quando o aparelho estiver carregando, sempre retire-o da tomada após o uso. 5. Desligue este aparelho antes da limpeza, remoção ou montagem das peças. ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão às pessoas: 1. Um aparelho elétrico nunca deve ser deixado desatendido quando estiver conectado à uma tomada. 2. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido ou instrução relativa ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. 3. Crianças não devem brincar com este equipamento. 4. Use este aparelho somente para o uso descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Andis. 5. Nunca opere este aparelho caso o fio ou a tomada esteja com defeito ou caso ele não esteja funcionando corretamente, tenha caído, esteja danificado ou tenha caído na água. Devolva o aparelho para um serviço técnico autorizado da Andis para inspeção e reparo. 6. Mantenha o fio afastado de superfícies aquecidas. 7. Nunca deixe cair ou coloque qualquer objeto no interior do aparelho ou de qualquer abertura. 8. Não use em áreas externas ou opere onde produtos aerosol (spray) estejam sendo utilizados, ou onde estiver sendo administrado oxigênio. 9. Não use este aparelho com uma lâmina ou pente quebrado ou danificado. Isso pode provocar ferimento à pele. 10. Para desligar, retire o plugue da tomada. 11. Conecte o carregador diretamente em uma tomada. Não use uma extensão. 12. ADVERTÊNCIA: Durante o uso, não coloque ou deixe o aparelho onde ele possa (1) ser danificado por um animal ou (2) ficar exposto a intempéries. 13. Lubrifique as lâminas frequentemente. As lâminas podem ficar quentes durante o uso. 47
/