Grundig ST 55 800 de handleiding

Merk
Grundig
Model
ST 55 800
Type
de handleiding
COLOR TELEVISION
ST 55-800 text
ń
24
Zenderplaatsen indelen
1e mogelijkheid
r
Het zendergeheugen-systeem »ATS«
De ATS-programma-zoekfunctie zoekt het gehele
ontvangstgebied af en legt alle gevonden zenders
automatisch vast.
Gaat u als volgt te werk:
Toestel met de toetsen 1…9 vanuit standby
inschakelen.
Toets P/C ca. 4 sec. indrukken, tot het ATS-menu
verschijnt.
Zoekfunctie met toets OK starten.
Het zoeken kan langer dan een minuut
duren. De instelling van het toestel is nu afgesloten.
Wij wensen u veel plezier tijdens het televisiekijken.
Als de automatische indeling van de zenderplaatsen
u niet bevalt, kunt u de op de zenderplaatsen vast-
gelegde zenders naar wens verwisselen (omzetten).
Ń
!
Worden sommige zenders door de ATS-zoekfunctie
niet gevonden, dan kunt u die met de 2e mogelijk-
heid – door direct invoeren van de kanaalgetallen –
op de zenderplaatsen zetten.
Ń
!
Met toets
ǺǺ
kan de zoekfunctie afgebroken worden.
r
Indeling van de zenderplaats veranderen
Voorbeeld: De zender van zenderplaats 2 moet naar
zenderplaats 5.
Zenderplaats 2 kiezen.
Toets P/C indrukken. Het zender-menu verschijnt in
beeld.
Onder »PR « nieuwe zenderplaats 05 met de toet-
sen 0…9 met twee cijfers invoeren.
Toets OK indrukken. De handeling is afgesloten.
Met toets
ǺǺ
terug naar televisie-modus.
5
4
3
2
1
3
2
1
2e mogelijkheid
r
Door direct invoeren van de kanaalnummers
Dit is alleen zinvol, als u de kanaalnummers van de
zenders kent.
Ń
!
Werd de indeling van de zenderplaatsen met de
ATS-kanaalzoekfunctie uitgevoerd, dan is het niet
nodig deze instelling te verrichten.
Gaat u als vol
gt te werk:
Toets P/C indrukken, het zender-menu verschijnt in
beeld.
Ń
!
Attentie – in AV-stand niet mogelijk.
Met toets
ņ of + ŀ de gewenste positie kiezen.
Onder »PR«met P+/P- in te delen zenderplaats
kiezen.
" »CH« Kanaalnummer invoeren, (bij speciaal
kanaal met toets P+ in plaats van
»C«een »S«).
Toets +
ŀ indrukken. Met de cijfer-
toetsen het gewenste Kanaalnummer
invoeren.
Wordt één van de toetsen P+ of P-
ingedrukt gehouden, dan start de
kanaalzoekfunctie. De kanaalzoek-fun-
ctie stopt bij elke zender, die u kunt
ontvangen.
" »DEC«Wordt op deze zenderplaats een geco-
deerde zender gezet en een bijpassen-
de descrambler (decoder) aangeslo-
ten, dan moet »ON« gekozen worden.
" »FT« Is, na het idelen, fijn afstemmen
nodig, dan
Toets P+ of P- indruken en daarmee
beste beeld- en geluidsindruk kiezen.
Met toets OK de veranderde waarden vastleggen.
De zendergegevens van de volgende zenderplaats
worden weergegeven.
Met toets
ǺǺ
terug naar de televisiemodus.
Ń
!
Wordt op een zenderplaats kanaal 00 ingevoerd,
dan kunnen met de toetsen P+ of P- alle daarop vol-
gende zenderplaatsen niet meer gekozen worden.
4
3
2
PR CH DEC FT
22 S06 ON 00
0-9
ɶɶʺʺ
ɼɦ OK i
1
ĵ
De dialoogregel
ń
25
De afstandsbediening
Ń
!
Elk veranderde waarde wordt automatisch na ca. 8
seconden of door schakelen in standby vastgelegd.
Ń
!
Het TV-toestel werd met maximaal contrast getest.
Afhankelijk van de plaats van het toestel en het licht
in de ruimte is het echter zinvol, het contrast iets te
reduceren om de subjectief beste beeldindruk te
verkrijgen.
Ń
!
Wilt u de zenderplaats permanent weergegeven
hebben, druk dan op de toets Ǻ.
Laten verdwijnen door opnieuw indrukken van de
toets
Ǻ.
Videorecorder op afstand bedienen
Met de afstandsbediening van dit televisietoestel
kunt u ook Grundig-videorecorders op afstand
bedienen. Welke hiervoor geschikt zijn, kan uw dea-
ler u vertellen.
Toets VIDEO indrukken en ingedrukt houden.
Daarme schakelt u de afstandsbediening op video-
recorder-modus.
Vervolgens de gewenste toets indrukken.
Uit het volgende overzicht kunt u halen, met welke
toetsen de recorderfuncties in werking gezet kun-
nen worden.
ĵķ
(Cijfertoets 1) = Beeldzoekfunctie achteruit
ĶŁ
(Cijfertoets 2) = Beeldzoekfunctie vooruit
l (Toets – i) = Opnamestart
n (Toets i +) = Stop
ĵĵ
(Cijfertoets 7) = Snel terugspoelen
ŁŁ
(Cijfertoets 8) = Snel vooruitspoelen
ll l (Toets –
v
) = Pauze
ı
(Toets v +) = Weergavestart
Ľ
(Cijfertoets 4) = Programmaplaats –
Ń (Cijfertoets 5) = Programmaplaats +
+
iv
Ǽ
ʀ
Ǻ
+
+
Ȅ
123
456
7
89
0
AV
OK
VIDEO AUX P/C SAT
TXT
TP 712
P
P
1…9 Zenderplaats kiezen (op toestel
– P +) en
0/AV toestel inschakelen vanuit stand-
by); of
AV-stand kiezen
P+ / P– Zenderplaatsen stap voor stap
doorschakelen: P+: (1, 2, 3 …),
P–: (…3, 2, 1) of
P+: vanuit standby inschakelen op
laatst gekozen zenderplaats.
Cursor (aanwijzer) – beweging naar
boven respectievelijk naar beneden.
OK
Veranderen en activeren ver-
schillende functies. Toets
OK
twee
keer indrukken – instelling van de
optimale waarde.
ņ ,+ŀVolume of cursor (aanwijzer) –
Beweging naar links of rechts.
Teletekst: Huidige paginanummer
+10 pagina’s.
Teletekst: Huidige paginanummer
–1 pagina
Ȅ
Tijd aan/uit.
teletekst: Huidige paginanummer
+1 pagina
i
+/– Kleurcontrast veranderen.
VIDEO Videorecorder op afstand bedienen
(daarvoor toets VIDEO ingedrukt
houden).
AUX Teletekst: Dialoogregel oproepen
Ǽ
In standby schakelen en
inschakelen op laatst gekozen
zenderplaats.
ʀ
Geluid aan/uit (geluidloos
schakelen).
Ǻ Zendernummer weergeven/
laten verdwijnen (status-kant).
Veranderen ZW contrast:
Ǻ,
OK,
ņ of +ŀ indrukken
.
Sleep timer (uitschakeltijd
01…99 min.) invoeren:
Ǻ, OK,
Ǻ, en cijfertoetsen 0…9 indruk-
ken.
Automatische frequentie-
bijstelling aan/uit:
Ǻ, OK, Ǻ, Ǻ,
ņ of + ŀ indrukken.
Audio-menu oproepen:
Ǻ,
ʀ
TXT Teletekst-modus ɫ TV-modus.
Teletekst: volgende 100 pagina.
v
+/– Helderheid veranderen.
SAT Satelliet-receiver op afstand
bedienen (daarvoor toets SAT
ingedrukt houden).
P/C Zendergegevens oproepen.
Toets 4 seconden ingedrukt
houden: ATS oproepen
ń
26
Geluid veranderen, teletekst-modus
Het audio-menu
r
Audio-menu oproepen
De toets
ǺǺ
en daarna toets
ʀ
indrukken; de pagina
»Audio-menu« wordt weergegeven.
Stereo, mono, tweetalig
Stereobreedte
Hoge tonen
Lage tonen
Balance
Dialoogregel
Ń
!
Het » audio-menu « kunt u na elke instelling met
toets
ǺǺ
laten verdwijnen.
r
Stereo-, mono- en tweetalige uitzending
Ontvangt het toestel tweetalige uitzendingen, – b.v.
een speelfilm met origineel geluid op geluidskanaal
2 (DUAL B) en de gesynchroniseerde versie op
geluidskanaal 1, – (DUAL A) – dan kunt u het
geluidskanaal kiezen.
Met de toets P+ of P- de eerste regel oproepen.
Met de toetsen
ņ , + ŀ het geluidskanaal kiezen.
Ontvangt het toestel stereo-uitzendingen, dan scha-
kelt het automatisch op stereogeluids-weergave.
Ń
!
Bij slechte stereo-geluidsweergave kunt u met de
toetsen ņ , + ŀ naar geluid »mono« schakelen
Ń
!
De instelling »mono« kan door indrukken
van de toets OK voor een bepaalde zenderplaats
vastgelegd worden.
Weergave van de soort geluidstransmissie
Steeds als door de zender de soort geluids-trans-
missie gewisseld wordt (bijvoorbeeld van mono
naar stereo) volgt ca 4 sec. de overeenkomstige
weergave.
Dit gebeurt ook na het wisselen van zender, echter
alleen bij ander soorten geluidstransmissie dan mono.
r
Stereobreedte
Verbreedt bij stereo-uitzendingen de klankkleur en
verbetert dit bij mono-uitzendingen.
Met de toets P+ of P-
de passende regel oproepen.
Veranderen met toets ņ of + ŀ (De instelling van
de stereobreedte blijft ook na een zenderwissel
behouden).
r
Hoge tonen, lage tonen, balance
De instellingen van deze functies kunnen indien
nodig gecorrigeerd worden.
Met de toets P+, P- de passende regel oproepen.
Corrigeren met de toets
ņ of + ŀ.
2
1
2
1
2
1
STEREO MONO
ʀǁ ʀ
ǁ
ɦ
ɼ
f
ɶʺ < > Ǻ
1
De teletekst-modus
r
Teletekst oproepen
Toets TXT indrukken.
r
Pagina’s oproepen
Pagina’s met toetsen 0…9 direct oproepen
(Voorhanden pagina’s: 100-899)
r
Overzichtspagina oproepen
Toets
ǺǺ
indrukken.
r
Dialoogregel oproepen
Toets AUX indrukken.
= Tekenhoogte vergroten
= Wachttijd overbruggen (actuele modus).
= Subpagina direct oproepen
= Antwoord geven
= Pagina-STOP
Functies met toets
ņ of + ŀ oproepen en met
toets OK oproepen.
De functies , , en kunnen ook zonder
oproepen van de dialoogregel als volgt uitgevoerd
worden.
Tekenhoogte vergroten: De toets +
i indrukken.
Subpagina’s direct oproepen: De toets
i indrukken.
Antwoord geven: De toets +
ŀ indrukken.
Pagina-stop: De toets
ņ indrukken.
r
Pagina’s met de cursor oproepen
(page catching)
d.w.z. pagina’s kiezen zonder het paginanummer in
te typen. Met de cursor kunt u de gewenste tele-
tekstpagina uit de overzichts-pagina’s (pagina’s,
waarin de uit drie cijfers bestaande paginanummers
staan) direct oproepen.
Toets P+ of P- indrukken.
Op de bovenste rand van het beeld wordt »Page
Catching« weergegeven.
Bij het eerste resp. laatste paginanummer van het
overzicht knippert een rechthoekige lichtpunt (cursor).
Met de toetsen P+ of P- de cursor naar het gewen-
ste paginanummer brengen.
Toets OK indrukken.
De pagina verschijnt op het beeldscherm.
r
Flof – teletekst
Bij Floftekst leiden de gekleurde toetsen naar de, in
de dialoogregel weergegeven, thema’s.
3
2
1
5
4
3
1
5431
5
4
3
2
1
54321
ķ
ʄʄ
ķX /00 ķ? STOP
ń
27
Aansluitmogelijkheden
Aansluiten van een videorecorder,
camcorder of satellietreceiver
r
Aansluiten
Videorecorder, camcorder of satellietreceiver met
AV-snoer op de bus AV aansluiten.
r
Bedienen van de videorecorder
Toets 0AV zo vaak indrukken, tot AV 1 te zien is.
Weergave van de videorecorder starten.
Op het beeldscherm ziet u de recorder-weergave.
U kunt ook een S-VHS-recorder aansluiten.
Hiervoor moet de bus AV op S-VIDEO omgescha-
keld worden.
De toets P/C indrukken.
Met de toets
ņ of + ŀ S-VIDEO oproepen.
Menu met de toets
ǺǺ
verlaten.
Aansluiten van een hoofdtelefoon
r
Aansluiten
Hoofdtelefoon (3,5 mm ø klink) met bus m verbin-
den (de luidsprekers zijn uitgeschakeld).
r
Volume van de hoofdtelefoon veranderen
Veranderen met toetsen ņ , + ŀ
.
1
FBAS L – Audio – R
m
3
2
1
1
EURO-AV
EURO-AV
AUDIO
Aansluiten van een descrambler
(decoder) of een extern toestel
(videorecorder)
Sommige zenders – waarvan de programma’s via
kabelnetten of satellietreceiver doorgegeven wor-
den – coderen hun uitzendingen. Beeld en geluid
zijn daardoor onherkenbaar. Met een decoder kunt
u dergelijke programma’s decoderen.
Gaat u als volgt te werk:
Sluit de decoder/videorecorder op de EURO-AV-bus
aan.
Decoder:
Kies de zenderplaats, waarop het gecodeerde pro-
gramma ingedeeld is.
Videorecorder:
Kies de zenderplaats, waarop u de weergave van de
videorecorder wilt zien.
De toets P/C indrukken.
Met de toets
ņ of + ŀ DEC oproepen.
Toets P+ of P- indrukken, om op ON te schakelen.
Een voor decodergebruik voorbereide zenderplaats
herkent u aan de punt na de P bij zenderwissel.
Met de toets OK vastleggen.
Menu met de toets
ǺǺ
verlaten.
5
4
3
2
1
EURO-AV
ń
28
Aansluitmogelijkheden
Aansluiten van een camcorder
(VHS, Video 8)
r
Aansluiten
Aansluitin
g van het beeldsignaal
Verbind de bus VIDEO IN met een geschikt snoer
met de desbetreffende beeld-bus van de cam-
corder.
Aansluiting van het geluidssignaal
Verbind de bussen L AUDIO IN R met de geluids-
bussen van de camcorder. Bij mono-weergave met
de bussen L AUDIO IN.
r
Bedienen van de camcorder
Met toets 0AV – AV 2 oproepen.
Weergave van de camcorder starten.
Op het beeldscherm ziet u de recorder-weergave.
(Geen kopiâren naar de Euro-AV-bus mogelijk)
1
m
ń
29
Technische gegevens
r
Netspanning:
220 – 240 V, 50/60 Hz
(Regelgebied van de adapter 165 … 265V)
„Het toestel mag alleen met het bijgevoegde
netsnoerset gebruikt worden. Het voorkomt sto-
ringen uit het net en is onderdeel van de goed-
keuring van het toestel.
Voor vervanging bestelt u a.u.b. bij één van de servi-
cecentra alleen het netsnoerset met de aanduiding
GWN 9.22/coderingummer 8290.991-316.
r
Opgenomen vermogen:
ca. 70 W
In standby 9 W
r
Ontvangstgebieden:
C01 … C99
Speciale kanalen S01 … S41
r
Geluidseindtrap:
2 x 8 W muziekvermogen (2 x 4 W sinus)
Het toestel voldoet aan de VDE-veiligheids-bepalin-
gen en de voorschriften van de Duitse Post (goed-
keuringsbewijs zie typesticker op de achter-kant
van het toestel), verder aan de verordening inzake
de bescherming tegen schaden door rönt-genstra-
len. De röntgenstraling – veroorzaakt door de
beeldbuis – is voldoende afgeschermd en is daa-
rom geheel ongevaarlijk. Versnellingsspanning
max. 29kV/gemiddelde straalstroom 1,0mA.
Ondeskundige ingrepen, met name veranderen van
de hoogspanning of inbouwen van een ander beeld-
buistype, kunnen ertoe leiden, dat röntgen-straling
in aanzienlijke sterkte optreedt. Op die manier gewi-
jzigde toestellen voldoen niet meer aan deze goed-
keuring en mogen niet gebruikt worden.
r
Pennenschema EURO-AV-bus
Als u op het TV-toestel extra apparaten wilt aanslui-
ten (b.v. computer, versterkerinstallatie), dan kan
uw dealer aan de hand van de volgende aansluitta-
bel een genormaliseerde verbinding tot stand bren-
gen:
Pen Signaal
11 = Audio uitgang rechts
12 = Audio ingang rechts
13 = Audio uitgang links
14 = Audio massa
15 = Blauw massa
16 = Audio ingang links
17 = RGB blauw ingang
18 = Schakelspanning
19 = Groen massa
10 =
11 = RGB groen ingang
12 =
13 = Rood massa
14 = massa
15 = RGB rood ingang
16 = RGB schakelspanning
17 = Video massa
18 = RGB Schakelspanning massa
19 = Video uitgang
20 = Video ingang
21 = Afscherming/massa
220
21
119
Ń
!
Installez l’appareil de manière que le minimum
possible de lumière se réfléchisse sur l’écran.
Ń
!
L’éloignement idéal par rapport à l’appareil corre-
spond à cinq fois la diagonale de l’écran.
Ń
!
Pour le fonctionnement sur une étagère, des écarte-
ments minimas doivent être respectés.
Ń
!
Veillez à ce que les fentes d’aération dans le
panneau arrière ne soient pas obstruées.
Ń
!
Par l’échange de chaleur dans le téléviseur une
circulation d’air se produit. Cette circulation aspire
des particules de poussière (fibres de tapis et de
rideaux ainsi que poussière domestique) qui se
déposent dans le fentes d’aération et les rétrécis-
sent dans les années, causant ainsi une accumula-
tion de chaleur.
L’accumulation de chaleur dans l’appareil est une
source de danger et réduit la durée de vie de
l’appareil!
Pour des raisons de sécurité, les dépôts de pous-
sière devraient être enlevés de temps à autre par un
spécialiste.
Ń
!
Ne posez pas de haut-parleurs à proximité de
l’appareil.
Ń
!
Lors de la mise en place ou de l’utilisation de
l’appareil, veillez à ce que le câble d’alimentation
électrique ne risque pas d’être coincé et abîmé.
Ń
!
N’installez pas votre appareil à proximité d’un
radiateur.
Ń
!
Même quand l’appareil est à l’arrêt, des coups de
foudre peuvent endommager le réseau d’alimenta-
tion et/ou le circuit de l’antenne.
Lors d’un orage, retirez les prises d’antenne et du
secteur.
Ń
!
Préservez l’appareil de l’humidité.
Ń
!
N’introduisez pas de corps étrangers dans les
fentes d’aération de la cloison arrière.
Attention: haute tension!
10
cm
10
cm
20
cm
20 cm
Placer la pile dans la
télécommande
Placer la pile fournie en prenant garde aux pôles de
la pile (indiquées sur le fond du logement pile).
Ń
!
Lorsque la pile est usée, le message
« BATTERY» s’affiche sur l’écran.
Il est absolument nécessaire d’enlever la pile usée.
Les dommages causés par une pile qui a coulé ne
sont pas couverts par la garantie.
Jetez les piles usagées selon les lois sur l’environ-
nement.
Raccorder l'appareil
Introduire la fiche du câble d’antenne dans la prise
antenne É du téléviseur.
Brancher le câble secteur dans la prise secteur.
Marche/arrêt de l'appareil
Appuyer sur la touche
¢
IO
sur l’appareil.
Pour commuter en position veille (Stand-by):
appuyez sur la touche
Ǽ
de la télécommande.
Ń
!
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un temps
prolongé (p.ex. pendant la nuit), éteignez-le par
cette touche.
Vous économiserez ainsi de l’énergie.
La ligne de dialogue comme aide
Ń
!
La ligne de dialogue dans la partie inférieure des
menus affichés sur l’écran vous indique les touches
sur la télécommande à utiliser pour modifier des
réglages.
Les signes
>, <,
ʺʺ
,
ɶɶ
sont des symboles pour les
touches suivantes sur la télécommande:
ʺʺ
,
ɶɶ
= touches P+ et P–. Déplacement de la
barre de couleur (curseur) vers le haut
et vers le bas pour sélectionner des
fonctions.
<, > = Touches ņ et + ŀ. Déplacement de
la barre de couleur (curseur) vers la
gauche et vers la droite pour sélec-
tionner des fonctions.
Dans le texte qui suit ce sont les touches de la télé-
commande qui sont illustrées au lieu des symboles.
2
1
2
1
1
ĸ
30
Sécurité et installation
e
43
Technické údaje
r
SíÈové napûtí:
220-240V, 50/60Hz
(regulaãní rozsah síÈové ãásti 165 … 265 V)
» Pfiístroj smí b˘t provozován pouze s pfiiloÏenou
sadou kabelÛ. To zabraÀuje poruchám ze sítû a je
souãástí pfiipu‰tûní stroje.
Za úãelem v˘mûny objednávejte v˘luãnû sadu
síÈov˘ch kabelÛ s oznaãením GWN 9.22/ãíslo
8290.991-316 u zákaznické sluÏby.«
r
Snímání:
cca. 70 W
V pohotovostním stavu (stand by) 9 W
r
Oblasti pfiíjmu:
C01 … C99
Zvlá‰tní kanály S01 … S41
r
Konvov˘ zesilovaã:
2 x 8 W hudební v˘kon (2 x 4 W Sinus)
Pfiístroj splÀuje bezpeãnostní pfiedpisy Svazu
nûmeck˘ch elektrotechnikÛ (VDE) a pfiedpisy
Nûmecké spolkové po‰ty (registraãní znaãka viz.
nálepka na zadní stranû pfiístroje), dále nafiízení
o ochranû proti ‰kodám zpÛsoben˘m rentgenov˘mi
paprsky. Rentgenové záfiení zpÛsobené obrazov-
kou – je dostateãnû odstínûné a tím zcela ne‰kodné.
Zrychlovací napûtí max. 29kV/stfiední proud záfiení
1,0mA.
Neodborné zásahy, obvzlá‰tû zmûna vysokého
napûtí nebo motáÏ jiného typu obrazovky, mohou
vést k tomu, Ïe dojde ke vzniku velmi silného rent-
genového záfiení. Takto zmûnûné pfiístroje jiÏ neod-
povídají uveden˘m pfiedpisÛm a nesmí b˘t provozo-
vány.
Zmûny a omyly jsou vyhrazeny!
r
Obsazení kontaktÛ zdífiky EURO-AV
Chcete-li na svÛj televizní pfiístroj zapojit doplÀkové
pfiístroje (napfi. poãítaã, zesilovací zafiízení), pak
Vám zhotoví odborníci na základû následující tabul-
ky zapojení vyhovující normû:
kolík signál
11 = prav˘ v˘stup audio
12 = prav˘ vstup audio
13 = lev˘ v˘stup audio
14 = Audio zem
15 = modrá zem
16 = lev˘ v˘stup audio
17 = RGB modrá-vstup
18 = spínací napûtí
19 = zelená zem
10 =
11 = RGB zelená-vstup
12 =
13 = ãervená zem
14 = zem
15 = RGB ãervená-vstup (Chroma u SVideo)
16 = RGB spínací napûtí
17 = Video zem
18 = RGB spínací napûtí-zem
19 = v˘stup video
20 = vstup video
21 = odstínûní/zem
r
GRUNDIG poradenské centrum pro
zákazníky
Máte otázky?
Na‰e poradenské centrum je Vám k dispozici ve
v‰ední den vÏdy od 8.00 – 19.00 hod.
montags bis freitags
von 8.00 – 19.00 Uhr
* Gebührenpflichtig –
in Deutschland und
Österreich möglich
STETS FÜR SIE DA!
DEUTSCHLAND
01 80/5 30 21 22*
ÖSTERREICH
06 60/66 99*
GRUNDIG
KUNDENBERATUNGS-
ZENTRUM
220
21
119
GRUNDIG AG
D-90762 FÜRTH Printed in Austria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21610-941.01
Ķ
= Seite 2-8
ķ
= Page 9-15
ƴ
= Pagina 16-22
ń
= Pagina 23-29
ĸ
= Page 30-36
e = Strana 37-43

Document transcriptie

COLOR TELEVISION ST 55-800 text Zenderplaatsen indelen 1e mogelijkheid r Het zendergeheugen-systeem » ATS « De ATS-programma-zoekfunctie zoekt het gehele ontvangstgebied af en legt alle gevonden zenders automatisch vast. 2e mogelijkheid r Door direct invoeren van de kanaalnummers Ń! Dit is alleen zinvol, als u de kanaalnummers van de zenders kent. Gaat u als volgt te werk: Werd de indeling van de zenderplaatsen met de ATS-kanaalzoekfunctie uitgevoerd, dan is het niet nodig deze instelling te verrichten. 1 Toestel met de toetsen 1…9 vanuit standby inschakelen. Gaat u als volgt te werk: 2 Toets P/C ca. 4 sec. indrukken, tot het ATS-menu verschijnt. 3 Zoekfunctie met toets OK starten. 1 Ń! Het zoeken kan langer dan een minuut duren. De instelling van het toestel is nu afgesloten. Wij wensen u veel plezier tijdens het televisiekijken. Ń! Ń! r Als de automatische indeling van de zenderplaatsen u niet bevalt, kunt u de op de zenderplaatsen vastgelegde zenders naar wens verwisselen (omzetten). Worden sommige zenders door de ATS-zoekfunctie niet gevonden, dan kunt u die met de 2e mogelijkheid – door direct invoeren van de kanaalgetallen – op de zenderplaatsen zetten. Toets P/C indrukken, het zender-menu verschijnt in beeld. Attentie – in AV-stand niet mogelijk. PR CH DEC FT 22 0-9 S06 ON OK 00 i 2 Onder » PR « met P+/P- in te delen zenderplaats kiezen. " Toets P/C indrukken. Het zender-menu verschijnt in beeld. 3 Onder » PR « nieuwe zenderplaats 05 met de toetsen 0…9 met twee cijfers invoeren. 4 Toets OK indrukken. De handeling is afgesloten. 5 Met toets Ǻ terug naar televisie-modus. " " 4 Ń! 24 Wordt één van de toetsen P+ of Pingedrukt gehouden, dan start de kanaalzoekfunctie. De kanaalzoek-functie stopt bij elke zender, die u kunt ontvangen. »DEC«Wordt op deze zenderplaats een gecodeerde zender gezet en een bijpassende descrambler (decoder) aangesloten, dan moet » ON « gekozen worden. » FT « Is, na het idelen, fijn afstemmen nodig, dan Toets P+ of P- indruken en daarmee beste beeld- en geluidsindruk kiezen. 3 ń » CH « Kanaalnummer invoeren, (bij speciaal kanaal met toets P+ in plaats van » C «een » S «). Toets + ŀ indrukken. Met de cijfertoetsen het gewenste Kanaalnummer invoeren. Voorbeeld: De zender van zenderplaats 2 moet naar zenderplaats 5. 2 ĵ Met toets ņ – of + ŀ de gewenste positie kiezen. Indeling van de zenderplaats veranderen Zenderplaats 2 kiezen. ɼɦ De dialoogregel Met toets Ǻ kan de zoekfunctie afgebroken worden. 1 ɶʺ Met toets OK de veranderde waarden vastleggen. De zendergegevens van de volgende zenderplaats worden weergegeven. Met toets Ǻ terug naar de televisiemodus. Wordt op een zenderplaats kanaal 00 ingevoerd, dan kunnen met de toetsen P+ of P- alle daarop volgende zenderplaatsen niet meer gekozen worden. 0/AV Zenderplaats kiezen (op toestel – P +) en toestel inschakelen vanuit standby); of AV-stand kiezen TP 712 1 P+ / P– Zenderplaatsen stap voor stap doorschakelen: P+: (1, 2, 3 …), P–: (…3, 2, 1) of P+: vanuit standby inschakelen op laatst gekozen zenderplaats. Cursor (aanwijzer) – beweging naar boven respectievelijk naar beneden. OK Veranderen en activeren verschillende functies. Toets OK twee keer indrukken – instelling van de optimale waarde. 2 3 4 5 6 7 8 9 – 0 AV ʀ P Ǻ OK Ń! Ń! Ń! – i VIDEO + AUX – P/C Geluid aan/uit (geluidloos schakelen). Zendernummer weergeven/ laten verdwijnen (status-kant). Veranderen ZW contrast: Ǻ, OK, ņ – of + ŀ indrukken. Sleep timer (uitschakeltijd 01…99 min.) invoeren: Ǻ, OK, Ǻ, en cijfertoetsen 0…9 indrukken. Automatische frequentiebijstelling aan/uit: Ǻ, OK, Ǻ, Ǻ, ņ – of + ŀ indrukken. Audio-menu oproepen: Ǻ, TXT Teletekst-modus ɫ TV-modus. Ȅ Teletekst: Huidige paginanummer –1 pagina In standby schakelen en inschakelen op laatst gekozen zenderplaats. Ǻ P Teletekst: Huidige paginanummer +10 pagina’s. i +/– ʀ TXT of cursor (aanwijzer) – Beweging naar links of rechts. Tijd aan/uit. teletekst: Huidige paginanummer +1 pagina Ǽ + ņ –,+ ŀVolume Ȅ Ǽ ʀ v+ Teletekst: volgende 100 pagina. SAT v +/– Helderheid veranderen. Kleurcontrast veranderen. VIDEO Videorecorder op afstand bedienen (daarvoor toets VIDEO ingedrukt houden). SAT Satelliet-receiver op afstand bedienen (daarvoor toets SAT ingedrukt houden). AUX P/C Zendergegevens oproepen. Toets 4 seconden ingedrukt houden: ATS oproepen Teletekst: Dialoogregel oproepen Elk veranderde waarde wordt automatisch na ca. 8 seconden of door schakelen in standby vastgelegd. Het TV-toestel werd met maximaal contrast getest. Afhankelijk van de plaats van het toestel en het licht in de ruimte is het echter zinvol, het contrast iets te reduceren om de subjectief beste beeldindruk te verkrijgen. Wilt u de zenderplaats permanent weergegeven hebben, druk dan op de toets Ǻ. Laten verdwijnen door opnieuw indrukken van de toets Ǻ. De afstandsbediening 1…9 Videorecorder op afstand bedienen Met de afstandsbediening van dit televisietoestel kunt u ook Grundig-videorecorders op afstand bedienen. Welke hiervoor geschikt zijn, kan uw dealer u vertellen. Toets VIDEO indrukken en ingedrukt houden. Daarme schakelt u de afstandsbediening op videorecorder-modus. Vervolgens de gewenste toets indrukken. Uit het volgende overzicht kunt u halen, met welke toetsen de recorderfuncties in werking gezet kunnen worden. ĵķ (Cijfertoets 1) ĶŁ (Cijfertoets 2) l (Toets – ) n (Toets i +) ĵĵ (Cijfertoets 7) ŁŁ (Cijfertoets 8) l l (Toets – v) ı (Toets v +) Ľ (Cijfertoets 4) Ń (Cijfertoets 5) i = Beeldzoekfunctie achteruit = Beeldzoekfunctie vooruit = Opnamestart = Stop = Snel terugspoelen = Snel vooruitspoelen = Pauze = Weergavestart = Programmaplaats – = Programmaplaats + ń 25 Geluid veranderen, teletekst-modus Het audio-menu r De teletekst-modus r Teletekst oproepen Audio-menu oproepen 1 Toets TXT indrukken. ʀ De toets Ǻ en daarna toets indrukken; de pagina »Audio-menu« wordt weergegeven. r Pagina’s oproepen Pagina’s met toetsen 0…9 direct oproepen Stereo, mono, tweetalig– STEREO MONO … Stereobreedte – Hoge tonen – Lage tonen – Balance – f Ǻ Dialoogregel – ɶ ʺ < > ʀǁ ʀ ǁ ɦ ɼ Ń! r (Voorhanden pagina’s: 100-899) r Overzichtspagina oproepen r Dialoogregel oproepen Toets Ǻ indrukken. Toets AUX indrukken. Het » audio-menu « kunt u na elke instelling met toets Ǻ laten verdwijnen. ķʄ ķX 1 Stereo-, mono- en tweetalige uitzending Ontvangt het toestel tweetalige uitzendingen, – b.v. een speelfilm met origineel geluid op geluidskanaal 2 (DUAL B) en de gesynchroniseerde versie op geluidskanaal 1, – (DUAL A) – dan kunt u het geluidskanaal kiezen. 1 Met de toets P+ of P- de eerste regel oproepen. 2 Met de toetsen Ń! Ń! 26 = Subpagina direct oproepen 4 = Antwoord geven 5 = Pagina-STOP 3 i indrukken. Subpagina’s direct oproepen: De toets – i indrukken. 4 Antwoord geven: De toets + ŀ indrukken. 5 Pagina-stop: De toets ņ – indrukken. r Pagina’s met de cursor oproepen (page catching) 1 Met de toets P+ of P- de passende regel oproepen. Hoge tonen, lage tonen, balance Corrigeren met de toets ņ – of + ŀ. Toets P+ of P- indrukken. Op de bovenste rand van het beeld wordt » Page Catching « weergegeven. Bij het eerste resp. laatste paginanummer van het overzicht knippert een rechthoekige lichtpunt (cursor). Veranderen met toets ņ – of + ŀ (De instelling van de stereobreedte blijft ook na een zenderwissel behouden). 2 Tekenhoogte vergroten: De toets + d.w.z. pagina’s kiezen zonder het paginanummer in te typen. Met de cursor kunt u de gewenste teletekstpagina uit de overzichts-pagina’s (pagina’s, waarin de uit drie cijfers bestaande paginanummers staan) direct oproepen. De instellingen van deze functies kunnen indien nodig gecorrigeerd worden. ń 3 1 De instelling »mono« kan door indrukken van de toets OK voor een bepaalde zenderplaats vastgelegd worden. Met de toets P+, P- de passende regel oproepen. 5 = Wachttijd overbruggen (actuele modus). Bij slechte stereo-geluidsweergave kunt u met de toetsen ņ –, + ŀ naar geluid »mono« schakelen 1 4 Functies met toets ņ – of + ŀ oproepen en met toets OK oproepen. De functies 1 , 3 , 4 en 5 kunnen ook zonder oproepen van de dialoogregel als volgt uitgevoerd worden. Verbreedt bij stereo-uitzendingen de klankkleur en verbetert dit bij mono-uitzendingen. r 3 2 Stereobreedte 2 STOP = Tekenhoogte vergroten Ontvangt het toestel stereo-uitzendingen, dan schakelt het automatisch op stereogeluids-weergave. Steeds als door de zender de soort geluids-transmissie gewisseld wordt (bijvoorbeeld van mono naar stereo) volgt ca 4 sec. de overeenkomstige weergave. Dit gebeurt ook na het wisselen van zender, echter alleen bij ander soorten geluidstransmissie dan mono. 1 ķ? 1 ņ –, + ŀ het geluidskanaal kiezen. Weergave van de soort geluidstransmissie r 2 /00 r 2 Met de toetsen P+ of P- de cursor naar het gewenste paginanummer brengen. 3 Toets OK indrukken. De pagina verschijnt op het beeldscherm. Flof – teletekst Bij Floftekst leiden de gekleurde toetsen naar de, in de dialoogregel weergegeven, thema’s. Aansluiten van een descrambler (decoder) of een extern toestel (videorecorder) EURO-AV EURO-AV AUDIO EURO-AV r Videorecorder, camcorder of satellietreceiver met AV-snoer op de bus AV aansluiten. Sommige zenders – waarvan de programma’s via kabelnetten of satellietreceiver doorgegeven worden – coderen hun uitzendingen. Beeld en geluid zijn daardoor onherkenbaar. Met een decoder kunt u dergelijke programma’s decoderen. Bedienen van de videorecorder Gaat u als volgt te werk: Aansluiten r 1 Sluit de decoder/videorecorder op de EURO-AV-bus aan. Toets 0 AV zo vaak indrukken, tot AV 1 te zien is. Weergave van de videorecorder starten. Op het beeldscherm ziet u de recorder-weergave. Decoder: Kies de zenderplaats, waarop het gecodeerde programma ingedeeld is. U kunt ook een S-VHS-recorder aansluiten. Videorecorder: Kies de zenderplaats, waarop u de weergave van de videorecorder wilt zien. Hiervoor moet de bus AV op S-VIDEO omgeschakeld worden. 1 De toets P/C indrukken. 2 Met de toets ņ – of + ŀ S-VIDEO oproepen. 3 Menu met de toets Ǻ verlaten. Aansluiten van een hoofdtelefoon Aansluitmogelijkheden Aansluiten van een videorecorder, camcorder of satellietreceiver 1 De toets P/C indrukken. 2 Met de toets ņ – of + ŀ DEC oproepen. 3 Toets P+ of P- indrukken, om op ON te schakelen. Een voor decodergebruik voorbereide zenderplaats herkent u aan de punt na de P bij zenderwissel. FBAS r L – Audio – R Aansluiten Hoofdtelefoon (3,5 mm ø klink) met bus den (de luidsprekers zijn uitgeschakeld). r 4 Met de toets OK vastleggen. 5 Menu met de toets Ǻ verlaten. m m verbin- Volume van de hoofdtelefoon veranderen 1 Veranderen met toetsen ņ –, + ŀ. ń 27 Aansluitmogelijkheden Aansluiten van een camcorder (VHS, Video 8) P r FBAS L – Audio – R m Aansluiten Aansluiting van het beeldsignaal Verbind de bus VIDEO IN met een geschikt snoer met de desbetreffende beeld-bus van de camcorder. Aansluiting van het geluidssignaal Verbind de bussen L AUDIO IN R met de geluidsbussen van de camcorder. Bij mono-weergave met de bussen L AUDIO IN. r Bedienen van de camcorder 1 ń 28 Met toets 0 AV – AV 2 oproepen. Weergave van de camcorder starten. Op het beeldscherm ziet u de recorder-weergave. (Geen kopiâren naar de Euro-AV-bus mogelijk) Netspanning : 220 – 240 V, 50/60 Hz (Regelgebied van de adapter 165 … 265 V) „Het toestel mag alleen met het bijgevoegde netsnoerset gebruikt worden. Het voorkomt storingen uit het net en is onderdeel van de goedkeuring van het toestel. r Voor vervanging bestelt u a.u.b. bij één van de servicecentra alleen het netsnoerset met de aanduiding GWN 9.22/coderingummer 8290.991-316”. Opgenomen vermogen: r ca. 70 W In standby 9 W Ontvangstgebieden: r C01 … C99 Speciale kanalen S01 … S41 Geluidseindtrap: 2 x 8 W muziekvermogen (2 x 4 W sinus) Het toestel voldoet aan de VDE-veiligheids-bepalingen en de voorschriften van de Duitse Post (goedkeuringsbewijs zie typesticker op de achter-kant van het toestel), verder aan de verordening inzake de bescherming tegen schaden door rönt-genstralen. De röntgenstraling – veroorzaakt door de beeldbuis – is voldoende afgeschermd en is daarom geheel ongevaarlijk. Versnellingsspanning max. 29kV/gemiddelde straalstroom 1,0mA. Ondeskundige ingrepen, met name veranderen van de hoogspanning of inbouwen van een ander beeldbuistype, kunnen ertoe leiden, dat röntgen-straling in aanzienlijke sterkte optreedt. Op die manier gewijzigde toestellen voldoen niet meer aan deze goedkeuring en mogen niet gebruikt worden. r Pennenschema EURO-AV-bus Als u op het TV-toestel extra apparaten wilt aansluiten (b.v. computer, versterkerinstallatie), dan kan uw dealer aan de hand van de volgende aansluittabel een genormaliseerde verbinding tot stand brengen: Pen 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Signaal = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 20 21 19 Audio uitgang rechts Audio ingang rechts Audio uitgang links Audio massa Blauw massa Audio ingang links RGB blauw ingang Schakelspanning Groen massa – RGB groen ingang – Rood massa massa RGB rood ingang RGB schakelspanning Video massa RGB Schakelspanning massa Video uitgang Video ingang Afscherming/massa Technische gegevens r 2 1 ń 29 Sécurité et installation Ń! Ń! Ń! Pour le fonctionnement sur une étagère, des écartements minimas doivent être respectés. 20 cm 1 Ń! 10 cm Placer la pile fournie en prenant garde aux pôles de la pile (indiquées sur le fond du logement pile). Lorsque la pile est usée, le message « BATTERY» s’affiche sur l’écran. Il est absolument nécessaire d’enlever la pile usée. Les dommages causés par une pile qui a coulé ne sont pas couverts par la garantie. 20 cm Jetez les piles usagées selon les lois sur l’environnement. Raccorder l'appareil Ń! Ń! Ń! Ń! Ń! Ń! 30 L’éloignement idéal par rapport à l’appareil correspond à cinq fois la diagonale de l’écran. 10 cm Ń! Ń! ĸ Placer la pile dans la télécommande Installez l’appareil de manière que le minimum possible de lumière se réfléchisse sur l’écran. Veillez à ce que les fentes d’aération dans le panneau arrière ne soient pas obstruées. Par l’échange de chaleur dans le téléviseur une circulation d’air se produit. Cette circulation aspire des particules de poussière (fibres de tapis et de rideaux ainsi que poussière domestique) qui se déposent dans le fentes d’aération et les rétrécissent dans les années, causant ainsi une accumulation de chaleur. L’accumulation de chaleur dans l’appareil est une source de danger et réduit la durée de vie de l’appareil! Pour des raisons de sécurité, les dépôts de poussière devraient être enlevés de temps à autre par un spécialiste. Ne posez pas de haut-parleurs à proximité de l’appareil. Lors de la mise en place ou de l’utilisation de l’appareil, veillez à ce que le câble d’alimentation électrique ne risque pas d’être coincé et abîmé. N’installez pas votre appareil à proximité d’un radiateur. Même quand l’appareil est à l’arrêt, des coups de foudre peuvent endommager le réseau d’alimentation et/ou le circuit de l’antenne. Lors d’un orage, retirez les prises d’antenne et du secteur. Préservez l’appareil de l’humidité. N’introduisez pas de corps étrangers dans les fentes d’aération de la cloison arrière. Attention: haute tension! 1 Introduire la fiche du câble d’antenne dans la prise antenne É du téléviseur. 2 Brancher le câble secteur dans la prise secteur. Marche/arrêt de l'appareil 1 Appuyer sur la touche 2 Pour commuter en position veille (Stand-by): appuyez sur la touche Ǽ de la télécommande. Ń! ¢ sur l’appareil. IO Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un temps prolongé (p.ex. pendant la nuit), éteignez-le par cette touche. Vous économiserez ainsi de l’énergie. Ń! La ligne de dialogue comme aide La ligne de dialogue dans la partie inférieure des menus affichés sur l’écran vous indique les touches sur la télécommande à utiliser pour modifier des réglages. ʺɶ Les signes >, <, , sont des symboles pour les touches suivantes sur la télécommande: ʺ, ɶ <, > = touches P+ et P–. Déplacement de la barre de couleur (curseur) vers le haut et vers le bas pour sélectionner des fonctions. = Touches ņ – et + ŀ. Déplacement de la barre de couleur (curseur) vers la gauche et vers la droite pour sélectionner des fonctions. Dans le texte qui suit ce sont les touches de la télécommande qui sont illustrées au lieu des symboles. r SíÈové napûtí: 220-240V, 50/60Hz (regulaãní rozsah síÈové ãásti 165 … 265 V) Obsazení kontaktÛ zdífiky EURO-AV » Pfiístroj smí b˘t provozován pouze s pfiiloÏenou sadou kabelÛ. To zabraÀuje poruchám ze sítû a je souãástí pfiipu‰tûní stroje. Chcete-li na svÛj televizní pfiístroj zapojit doplÀkové pfiístroje (napfi. poãítaã, zesilovací zafiízení), pak Vám zhotoví odborníci na základû následující tabulky zapojení vyhovující normû: r Za úãelem v˘mûny objednávejte v˘luãnû sadu síÈov˘ch kabelÛ s oznaãením GWN 9.22/ãíslo 8290.991-316 u zákaznické sluÏby. « kolík Snímání: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 cca. 70 W V pohotovostním stavu (stand by) 9 W r Oblasti pfiíjmu: C01 … C99 Zvlá‰tní kanály S01 … S41 r Konvov˘ zesilovaã: 2 x 8 W hudební v˘kon (2 x 4 W Sinus) Pfiístroj splÀuje bezpeãnostní pfiedpisy Svazu nûmeck˘ch elektrotechnikÛ (VDE) a pfiedpisy Nûmecké spolkové po‰ty (registraãní znaãka viz. nálepka na zadní stranû pfiístroje), dále nafiízení o ochranû proti ‰kodám zpÛsoben˘m rentgenov˘mi paprsky. Rentgenové záfiení – zpÛsobené obrazovkou – je dostateãnû odstínûné a tím zcela ne‰kodné. Zrychlovací napûtí max. 29kV/stfiední proud záfiení 1,0mA. Neodborné zásahy, obvzlá‰tû zmûna vysokého napûtí nebo motáÏ jiného typu obrazovky, mohou vést k tomu, Ïe dojde ke vzniku velmi silného rentgenového záfiení. Takto zmûnûné pfiístroje jiÏ neodpovídají uveden˘m pfiedpisÛm a nesmí b˘t provozovány. signál = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = prav˘ v˘stup audio prav˘ vstup audio lev˘ v˘stup audio Audio zem modrá zem lev˘ v˘stup audio RGB modrá-vstup spínací napûtí zelená zem – RGB zelená-vstup – ãervená zem zem RGB ãervená-vstup (Chroma u SVideo) RGB spínací napûtí Video zem RGB spínací napûtí-zem v˘stup video vstup video odstínûní/zem 20 2 21 19 r Technické údaje r 1 GRUNDIG poradenské centrum pro zákazníky Máte otázky? Na‰e poradenské centrum je Vám k dispozici ve v‰ední den vÏdy od 8.00 – 19.00 hod. STETS FÜR SIE DA! mon DEUTSCHLAND 01 80/5 30 21 22* ÖSTERREICH 06 60/66 99* tag von 8 .00 – s bis freit 19.00 * Gebührenp ags Uhr flichtig – in Deutschland und glich Österreich mö Zmûny a omyly jsou vyhrazeny! SNG G ATU M I D R U UN BE TR GR DEN ZEN N KU e 43 Ķ = Seite 2-8 ķ = Page 9-15 ƴ = Pagina 16-22 ń = Pagina 23-29 ĸ = Page 30-36 e = Strana 37-43 GRUNDIG AG • D-90762 FÜRTH 21610-941.01 Printed in Austria 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

Deze handleiding is ook geschikt voor