Shimano ST-M310 Service Instructions

Type
Service Instructions
Overschakelen van versnelligen
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug
wanneer deze na het overschakelen worden losgelaten. Bij het bedienen van een
van de hendels steeds er op letten tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een klein tandwiel
naar een groter tandwiel (Hendel A)
Druk voor het overschakelen van
slechts één stap hendel (A) tot aan
stand (1). Druk voor het overschakelen
van twee stappen in één keer de
hendel naar stand (2).
Overschakelen van een groot
tandwiel naar een kleiner tandwiel
(Hendel B)
Eenmaal indrukken voor het
overschakelen van één groter naar een
kleiner tandwiel.
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de B-spanning
Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als
gevolg van een verandering in het aantal
tandwieltanden, de ketting op een andere plaats
doorsnijden dan op de plaats waar de ketting door
middel van een versterkte verbindingspen of een
sluitpen aan elkaar verbonden is. De ketting zal worden
beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze door middel
van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is.
Als de spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd
te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat ernstig
letsel wordt veroorzaakt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met
de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren.
Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan
tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon
spoelen en alle bewegende onderdelen smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is,
dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren
(mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van
parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of de
kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie
te vernieuwen.
• Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
• Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten
komen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen
en deze vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met
een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de
ketting vernieuwen.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit
in combinatie gebruiken met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten
zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig
beïnvloed wordt.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer
het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt. Controleer
bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer
het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel
alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze
goed glijden.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de
methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8- / 7- / 6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-HG40
Versterkte verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Technische montage-instructies SI-6UH0A-001
Achter-aandrijfsysteem
Specificaties
Modelnummer
Type
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Voorste kettingwiel van toepassing
(Configuratie van kettingring vertanding)
RD-M310
Achterderailleur
Smart Cage
43T
34T
11T
20T
FC-M361 / M311 (48-38-28T / 42-32-22T)
FC-M361-8 / M311-8 (42-32-22T)
Montage van de achterderailleu
Let er bij het monteren op dat er geen vervorming ontstaat doordat de afstelbout
voor de B-spanning in aanraking komt met de derailleurhanger.
Aantrekkoppel van montage-as:
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
Vervanging van het freewheelhuis
Verwijder eerst de naafas en
verwijder vervolgens de
bevestigingsbout van het
freewheelhuis (binnen in het
freewheelhuis) en vervang
vervolgens het freewheelhuis.
Opmerking:
Probeer het freewheelhuis niet te
demonteren, aangezien dit
defecten tot gevolg kan hebben.
Freewheelhuis Bevestigingsbo ut van
freewheelhuis
Tussenring van
freewheelhuis
10mm inbussleutel
(TL-WR37)
Demontage
Montage
Aantrekkoppel:
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem, regelmatig
alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
5. SIS afstelling
Bedien de schakelhendel eenmaal om de ketting van het kleinste tandwiel naar het
tandwiel van de 2de versnelling te verplaatsen. Bedien hierna de schakelhendel,
doch slechts naar de mate van speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer de
ketting naar het
tandwiel van de
3de versnelling
verplaatst wordt
Trek de afstelbout aan totdat de
ketting terugkeert naar het
tandwiel van de 2de versnelling
(rechtsom).
Draai de afstelbout los totdat de
ketting een geluid maakt en het
tandwiel van de 3de versnelling
raakt (linksom).
Afstelbout
Optimale afstelling
De optimale afstelling is verkregen wanneer de ketting een
geluid maakt en het tandwiel van de 3de versnelling raakt
wanneer de schakelhendel juist ver genoeg wordt ingedrukt
om de speling in de hendel op te heffen.
* Druk de hendel in de oorspronkelijke stand terug (de hendel staat
dan in de 2de positie wanneer u uw vinger van de hendel heeft
afgenomen) en draai de crankarm. Indien de ketting dan nog steeds bij het
aanraken van het tandwiel van de 3de versnelling een geluid maakt, de afstelbout
een klein stukje losdraaien (rechtsom). Stop met draaien op het punt waarbij er
geen geluid meer hoorbaar is.
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer hierbij
dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Bevestig de kabel aan
de achterderailleur en
maak de kabel, na deze
eerst voorgespannen te
hebben, vast aan de
achterderailleur zoals
aangegeven in de
illustratie.
Trekken
1
2
1 2
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
1. Afstelling van de hoogste
versnelling
Draai de afstelschoef voor het kleinste
versnellingstandwiel en stel zodanig af
dat, gezien vanaf de achterzijde, de
geleiderpoelie uitgelijnd is onder de
buitenste rand van het kleinste
versnellingstandwiel.
SIS afstelling
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het
uiteinde tegenovergesteld aan het uiteinde met de
markering afsnijden. Na het afsnijden van de buitenkabel
het uiteinde er van zodanig afronden dat de binnenomtrek
van het gat een gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje op het
afgesneden uiteinde van het
buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
Insteken van de binnenkabel
Steek de binnenkabel in de buitenkabel vanaf het uiteinde met de markering.
Breng vet aan vanaf het uiteinde met de markering om van een
soepele werking van de kabel verzekerd te
zijn.
Markering
4. Gebruik van de afstelschroef voor de
B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en
het grootste versnellingstandwiel en draai de
crankarm in achterwaartse richting. Draai
vervolgens de afstelschroef voor de B-
spanning om de geleiderpoelie zo dicht
mogelijk bij het tandwiel af te stellen. De
geleiderpoelie mag het tandwiel echter niet
raken. Schakel de ketting vervolgens over naar
het kleinste versnellingstandwiel en herhaal
bovenstaande stappen om er zeker van te zijn
dat de poelie het tandwiel niet raakt.
1
2
1 2
2
1
Grootste versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste kettingring
Grootste versnellingstandwiel
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting om het
grootste versnellingstandwiel en de grootste
kettingring geplaatst is.
Kettinglengte
3. Afstelling van de laagste
versnelling
Draai de afstelschroef voor het
grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste
versnellingstandwiel komt te
staan.
1
1 2
2
Grootste versnellings
tandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Afstelschroef voor de
B-spanning
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
Afstelbout
Aantrekkoppel :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Groef
Opmerking: Zorg er voor dat de
kabel stevig in de
groef bevestigd wordt.
De onderhoudsinterval is afhankelijk van het gebruik en de
rijomstandigheden. Reinig de ketting regelmatig met een geschikte
kettingreiniger. Gebruik nooit oplosmiddelen die alkali of zuur bevatten,
zoals roestreinigers. Als dergelijke oplosmiddelen worden gebruikt, kan de
ketting breken en ernstig letsel veroorzaakt worden.
• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de
wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen
ernstig letsel kan veroorzaken.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle
kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie
onderstaande tabel voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als er
andere verbindingspennen dan de speciale versterkte verbindingspennen worden
gebruikt, of als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt welke
niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding
niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting breekt of van de
tandwielen valt.
Borgring
CS-HG31-8
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30T
11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32T
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34T
8
8
8
an
aw
ao
5 mm inbussleutel
Uitgangspositie van hendel (A)
SI-6UH0A-001-03
Hendel (B)
Binnenkabel
Afdekking van binnenste gat
Afdekking van
binnenste gat
Rapidfire Plus
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
ST-M310-8R
SP40
RD-M310
Smart Cage
FH-RM30-8
8
CS-HG31-8
CN-HG50 / CN-HG40
SM-SP18 / SM-BT18
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen
gebruik te maken van on derstaande combinatie.
Hendel (B)
Afstellen van de breedte van handgreep
Het wordt aanbevolen de breedte van de handgreep van
de hendels af te stellen op een breedte die het meest
comfortabel is voor het overschakelen en remmen.
A
: Wordt smaller
B
: Wordt breder
Aantrekkoppel:
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
Gebruik een stuurhandgreep met een
maximum buitendiameter van 36 mm.
Montage van de schakelhendel
Monteer de afdekking van het binnenste gat door
deze tot aan de aanslag te draaien zoals aangegeven
in de illustratie.
Niet verder dan dit punt draaien, aangezien anders de
schroefdraad beschadigd wordt.
2. Aansluiten en vastzetten van de
binnenkabel
Bedien hendel (B) 7 maal of meer en controleer
op de indicator of de hendel in de hoogste stand
staat. Verwijder vervolgens de afdekking van het
binnenste gat en sluit de binnenkabel aan.
Montage van de tandwielen
Alle tandwielen dienen met de
zijde welke voorzien is van het
groepmerkteken naar buiten
gericht te worden en zodanig
gemonteerd te worden dat het
driehoek (
U) merkteken van
elk tandwiel en gedeelte A van
het freewheelhuis (waar de
groef het breedste is) met
elkaar uitgelijnd zijn.
Gebruik voor de montage van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15 / LR10) om de borgring vast te
zetten.
Gebruik bij het vervangen van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15 / LR10) en
TL-SR21 om de
borgring te
verwijderen.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
a
c
-
1
4
T
A
merktekens
Aantrekkoppel:
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15/LR10
Modelnummer Tand-combinatie
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
Versnellingen Groepnaam
  • Page 1 1

Shimano ST-M310 Service Instructions

Type
Service Instructions