Andis 63840 Handleiding

Merk
Andis
Categorie
grastrimmers
Model
63840
Type
Handleiding
46
47
Se le lame della tosatrice non conseguono più un buon taglio
(provare con gruppi diversi, visto che quello usato al momento
potrebbe aver perso il filo), potrebbe essere indicato sostituire il
gruppo di azionamento.
PER SOSTITUIRE IL GRUPPO DI AZIONAMENTO DELLE LAME,
INTRAPRENDERE I SEGUENTI PASSI:
1. Rimuovere il gruppo lame (Figura Q).
2. Rimuovere il coperchio del gruppo di azionamento (Figura R).
3. Rimuovere le viti di fissaggio del gruppo di azionamento (Figura S).
4.
NOTA BENE. Prima di rimuovere il del gruppo di azionamento,
notarne la posizione (ciò torna utile ai fini del riassemblaggio).
Rimuovere il gruppo di azionamento delle lame (Figura T).
5. Il cuscinetto deve essere situato nella posizione più bassa. In caso
contrario spingerlo con un dito in tale posizione (figure U e V).
6. Montare un nuovo gruppo di azionamento, allineare i fori delle viti
e spingerlo verso il basso (Figura T).
7. Montare il nuovo gruppo di azionamento lame serrando le viti di
fissaggio (Figura S). Evitare di serrarle in modo eccessivo.
8. Rimontare il coperchio(Figura R).
9. Rimontare le lame (Figura W).
Sostituzione Del Gruppo Di Azionamento Delle Lame
Figura Q
Figura R
Figura S Figura T Figura U
Figura V Figura W
VITI DI FISSAGGIO DEL
GRUPPO DI AZIONAMENTO
DELLE LAME
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Elementaire voorzorgsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen bij gebruik van een elektrisch
apparaat (zie hieronder). Lees alle instructies vóór gebruik van de Andis tondeuse.
GEVAAR: Neem het volgende in acht om het risico van elektrische schok te beperken:
1. Probeer nooit een in het water gevallen apparaat uit het water te halen. Trek de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact.
2. Gebruik het apparaat niet in het bad of de douche.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in het bad of de wastafel kan vallen of erin kan worden
getrokken. Plaats het apparaat niet in water of een andere vloeistof of laat het er niet in vallen.
4. Behalve bij het opladen moet u de stekker van dit apparaat altijd meteen na gebruik uit het stopcontact
trekken.
5. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u onderdelen reinigt, verwijdert of
monteert.
WAARSCHUWING: Neem het volgende in acht om het risico van
brandwonden, brand, elektrische schok of lichamelijk letsel te voorkomen:
1. Strikt toezicht is noodzakelijk als dit apparaat wordt gebruikt bij of in de omgeving van kinderen of
personen met bepaalde handicaps.
2. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruiksdoel. Gebruik
geen opzetstukken die niet door Andis worden aanbevolen.
3. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een
servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een andere ter zake bevoegde persoon om risico’s te
voorkomen. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet naar
behoren werkt, als het is gevallen of is beschadigd of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat
naar een Andis reparatiecenter voor inspectie en reparatie.
4. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
5. Zorg dat u nooit een voorwerp in een opening van het apparaat laat vallen of inbrengt.
6. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of waar sprayproducten (aërosol) worden gebruikt of zuurstof wordt
toegediend.
7. Gebruik dit apparaat nooit met mesjes of een kam die beschadigd of kapot zijn, omdat de huid hierdoor
letsel kan oplopen.
8. Om het apparaat los te koppelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
9. WAARSCHUWING:
Het apparaat tijdens gebruik nooit neerzetten of laten liggen waar het (1) door een dier
kan worden beschadigd of (2) aan weer is blootgesteld.
10. Sluit de oplader direct op het stopcontact aan - gebruik geen verlengsnoer.
11. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u het apparaat aansluit of loskoppelt.
12. Gebruik van een niet door Andis verkochte oplader kan tot brand, elektrische schok of lichamelijk letsel
leiden.
13. Haal de oplader niet uit elkaar. Neem de oplader naar een door Andis erkend reparatiecenter voor reparatie.
Onjuist in elkaar zetten kan tot risico van elektrische schok of brand leiden.
14. De batterijen in deze tondeuse zijn bestemd voor een maximale, probleemloze levensduur. Maar net als
alle batterijen verslijten ze op den duur. Haal de batterijen niet uit elkaar en probeer de batterijcellen niet te
vervangen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK
Het symbool waarvan dit product is voorzien, betekent dat het moet worden gerecycled. Stuur dit
product naar een erkende recyclingfabriek wanneer het niet meer aan het beoogde doel voldoet.
48
49
1. Model AGRC/AGR+ kan met het netsnoer of de batterij worden
gebruikt.
2. Neem de wandtransformator en de tondeuse uit de doos.
3. Terwijl de tondeuse uitstaat, steekt u de adapterstekker in de
onderkant van de tondeuse. De adapterstekker is voorzien van
een lipje dat op de groef in de tondeuse moet worden uitgelijnd.
Wanneer de adapterstekker en de tondeuse zijn uitgericht, drukt
u het geheel stevig samen. U hoort mogelijk een klik wanneer de
contacten van de adapterstekker pakken.
4. Sluit de wandtransformator aan op het soort stopcontact dat op de
doos is aangeduid.
5. De tondeuse is nu klaar voor gebruik.
Gebruik Van Model AGRC Met Netsnoer
BEDRADINGSSCHEMA EN-INSTRUCTIES VOOR DE STEKKER
Bestudeer het schema voordat u een stekker aan uw apparaat bevestigt.
BATTERIJONT-
GRENDELING
LIPJE
ADAPTERSTEKKER
WANDTRANSFORMATOR
Gebruik Van Model AGR+ Met Batterij
Model AGRC/AGR+ kan met het netsnoer of de batterij worden
gebruikt.
LEES HET VOLGENDE VOORDAT U DE TONDEUSE OPLAADT
1. Neem de oplader uit de doos. Sluit de oplader aan op het soort
stopcontact dat op de oplader en de doos is aangeduid.
2. Plaats de snoerloze Andis tondeuse model AGR+ in het ermee
corresponderende vak in de opladerbasis. De batterij is voorzien
van een sleuf die op de oplader moet worden uitgelijnd. Wanneer
de batterij en de oplader zijn uitgericht, drukt u de batterij stevig in
de oplader totdat deze tegen de bodem van het vak aanzit. U hoort
mogelijk een klik wanneer de contacten pakken. Dit is normaal. De
batterij kan worden opgeladen terwijl hij in de tondeuse zit, of kan
afzonderlijk worden opgeladen. Druk op de batterijontgrendelings
knop (Afbeelding B) van de tondeuse en verwijder de batterij door
deze recht naar buiten te trekken. N.B. De batterij levert ongeveer
één uur voeding aan de tondeuse. Schone, scherpe, goed
gesmeerde mesjes bieden een optimale gebruiksduur. Drukke
dierenkappers beschikken wellicht graag over een extra batterij.
Een van de batterijen kan dan worden opgeladen terwijl de andere
voeding aan de tondeuse levert.
3.
Voordat een batterij voor het eerst wordt gebruikt, moet hij
minimaal één uur worden opgeladen.
4. De opladerbasis is voorzien van twee lichtjes. Hieronder wordt de
betekenis van de SensaCharge lichtjes toegelicht (Afbeelding C).
Constant groen lichtje (snelladen) - de oplader laadt de batterij
in minder dan één uur volledig op.
Zeer snel knipperend groen lichtje (opladen voltooid) - de
batterij is volledig opgeladen.
Langzaam knipperend groen lichtje (verversen) - de oplader
ontlaadt de batterij als voorbereiding op snelladen. Zie ‘Gebruik
van verversingsfunctie’ op pagina 52 voor nadere informatie.
Snel knipperend groen lichtje -
a)
met constant rood lichtje (standby laden) - bezig met
druppelladen omdat de batterij te heet of te koud is voor
snelladen. Er wordt op snelladen overgegaan zodra de
temperatuur van de batterij normaal is.
b) zonder rood lichtje
(voorbereidend laden) - bezig met
druppelladen omdat de batterij tijdens gebruik bovenmatig
is leeggelopen.
5. De tondeuse kan onbeperkte tijd in de opladerbasis blijven zitten.
De batterij wordt uitsluitend voldoende opgeladen en de oplader
beschadigt de batterij niet door overlading.
Afbeelding A
BATTERIJONT-
GRENDELING
Afbeelding B
Afbeelding C
Zie instructies voor nadere details over
het SensaCharge systeem.
Groen lichtje
Snelladen
Opladen voltooid
Verversen
Voorbereidend laden
Rood lichtje
Standby laden
(analyse batterij)
50
51
1. De schakelaar van de tondeusemotor moet uitstaan, anders werkt
de oplader niet naar behoren. Plaats de tondeuse niet in de
opladerbasis als de motorschakelaar aanstaat. Als de tondeuse
per ongeluk in de opladerbasis wordt geplaatst als de schakelaar
aanstaat, moet u de tondeuse onmiddellijk verwijderen. Zet de
tondeuse uit en plaats de tondeuse opnieuw in de opladerbasis.
2. Steek geen metaal in het batterijvak van de opladerbasis
(Afbeelding D).
3. Zorg dat de ventilatieopeningen in de opladerbasis niet worden
geblokkeerd of met vreemd materiaal worden gevuld. Plaats de
oplader niet in een buitenmatig vuile omgeving. Als de openingen
met stof of haar verstopt raken, trekt u de stekker van de oplader
uit het stopcontact en verwijdert u het haar voorzichtig met een
zacht borsteltje of een stofzuiger (Afbeelding E).
4. Gebruik de oplader niet om er een batterij mee op te laden anders
dan de batterij voor de Andis AGR+ tondeuse.
5. De batterij is beveiligd tegen overlading. Gebruik de batterij niet
om er een product mee te voeden anders dan de Andis snoerloze
tondeuse. Raak de blootliggende metalen contacten op de batterij
niet aan met geleidend materiaal.
6. Bewaar de batterij of de oplader niet onder 10 °C of boven 40 °C
om beschadiging te voorkomen (Afbeelding F).
7. Stel de opladerbasis of de batterij niet bloot aan bovenmatig vocht
(Afbeelding G).
8. Laat de opladerbasis en de batterij niet vallen. Gebruik geen
beschadigde batterij of oplader.
9. Reinig uitwendige onderdelen van de oplader met een zacht
borsteltje of vochtige doek. Gebruik geen agressieve schuur-,
reinigings- of oplosmiddelen (Afbeelding H).
Afbeelding E
Afbeelding D
Afbeelding F
Afbeelding G
Afbeelding H
Veiligheidsregels Voor Oplader En Batterij
B
a
tte
ry
F
a
s
t
C
h
a
r
g
e
C
h
a
r
g
in
g
®
M
O
D
E
L
A
G
S
I
Z
E
1
0
/
1
.
5
m
m
1. De tondeuse, de batterij en de oplader zijn elektrische systemen die in wisselwerking staan. Goed elektrisch
contact verzekert dat de motor op volle kracht draait, de batterij op juiste wijze wordt opgeladen en de
verversingsfunctie werkt. Beperkte of onregelmatige prestaties die door vuil of leeftijd worden veroorzaakt,
kunnen in de meeste gevallen als volgt worden verholpen.
A.
Probleem: Tondeusemotor start en stopt alsof er een elektrische aansluiting loszit.
Oplossing: Neem de batterij uit de tondeuse. Inspecteer het batterijvak in de tondeuse. Vind de twee
sets motorcontacten. Knijp de metalen bladen voorzichtig samen met een langbektang of vergelijkbaar
gereedschap totdat zij nog ongeveer 1,5 mm uit elkaar staan. Knijp de metalen bladen NIET volledig
samen, anders kan de batterij niet opnieuw worden geplaatst.
B.
Probleem: De oplader laadt de batterij niet volledig op.
Oplossing: Reinig de contacten aan de onderzijde van de batterij (het gedeelte dat in het oplaadvak
wordt geplaatst). Reinig de contacten van de oplader. Richt de contacten van de oplader opnieuw
uit. Om de contacten van de batterij te reinigen, wrijft u ze met een gummetje totdat ze helder
glanzen. Gebruik een wattenstokje en 91% isopropylalcohol om resten of vuil te verwijderen. U kunt
ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Wees voorzichtig, aangezien beide producten ontvlambaar
zijn. Reinig de contacten van de oplader op dezelfde wijze. TREK DE STEKKER VAN DE OPLADER
EERST UIT HET STOPCONTACT. Zorg dat er geen stof van het gummetje en reinigingsmiddelen in
de opladerbasis komen. Om de contacten van de oplader opnieuw uit te richten, controleert u of
de stekker van de oplader uit het stopcontact is getrokken en trekt u de metalen lussen op de vier
contacten LICHTJES naar voren. De contacten niet overmatig buigen, vervormen of beschadigen.
C.
Probleem: De oplader sluit de verversingscyclus niet af.
Oplossing: Reinig de contacten aan de onderzijde van de batterij zoals hierboven beschreven. Reinig
de contacten van de oplader en richt ze opnieuw uit zoals hierboven beschreven.
D.
Probleem: De lichtjes van de oplader knipperen terwijl de tondeuse of de batterij van zijde naar zijde in
het oplaadvak wordt bewogen.
Oplossing: Richt de contacten van de oplader opnieuw uit zoals hierboven beschreven.
2. De opladerbasis is bestemd om batterijen op te laden die (ongeveer) op kamertemperatuur (25 °C) zijn. Als
een ongewoon koude of hete batterij in de oplader wordt geplaatst, gaat de oplader niet over op snelladen.
Dit is normaal en de batterij kan in de oplader blijven zitten. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat
de oplader een afgekoelde batterij die ongewoon heet was, niet volledig kan opladen. Neem de batterij enkele
seconden uit de oplader en plaats de batterij vervolgens opnieuw in de oplader. De oplader gaat nu over op
snelladen.
3. Optimaal opladen wordt verkregen wanneer de oplader wordt gebruikt in een ruimte met stabiele
temperatuur. Plotselinge stijging van de temperatuur kan ertoe leiden dat de batterij niet volledig wordt
opgeladen. Plaats de oplader niet bij heteluchtuitlaten, radiatoren of in direct zonlicht.
4. Bij normale kamertemperatuur is het niet nodig dat de opladerbasis afkoelt tussen twee opladingen. Volledig
ontladen batterijen kunnen zonder onderbreking in de opladerbasis worden geplaatst voor snelladen. Als
de kamertemperatuur echter zeer hoog is, verdient het aanbeveling de oplader 5 minuten te laten afkoelen
tussen opladingen. Als de oplader vanbinnen te heet is geworden, wordt het snelladen gestaakt. Neem de
batterij uit de ontlader en plaats de batterij na 5 minuten afkoeling opnieuw in de oplader. De oplader wordt
automatisch gereset.
5. Het is normaal dat de oplader warm aanvoelt tijdens gebruik.
6. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact als de oplader lange tijd niet wordt gebruikt.
7. Bewaar de batterijen nooit in ontladen toestand. Laad de batterijen onmiddellijk op nadat ze ontladen zijn.
8. Tal van factoren beïnvloeden de levensduur van de batterij. Een veel gebruikte batterij die meer dan één jaar
oud is, levert minder lang voeding dan een nieuwe batterij.
Richtlijnen Voor Gebruik Van Batterij En Oplader
52
53
De verversingsfunctie is bedoeld voor nachtelijk gebruik. De batterij
wordt eerst ontladen en vervolgens snel opgeladen. Druppelladen
houdt de batterij 100% opgeladen voor gebruik de volgende
dag. Hierdoor kan een batterij met ‘geheugen’ zo goed als nieuw
presteren.
Een batterij die maandelijks een verversingscyclus ondergaat,
gaat langer mee dan een batterij waarbij dat niet gebeurt. Andis
raadt aan een batterij eenmaal per maand aan het einde van een
werkdag te verversen. Als u de verversingsfunctie ’s nachts gebruikt,
wordt uw werk niet onderbroken (Afbeelding I).
1. De stekker van opladerbasis moet op een stopcontact zijn
aangesloten, anders werkt de verversingsfunctie niet.
2. Terwijl de AGR+ tondeuse of de AGR+ batterij in de opladerbasis
is geplaatst, drukt u de verversingsknop eenmaal in. Het groene
lichtje knippert terwijl de batterij wordt ontladen.
3. Het groene lichtje stopt met knipperen en brandt constant wanneer
de batterij wordt opgeladen (zie pagina 49 voor de betekenis van
de SensaCharge lichtjes).
4. Als de verversingsknop per ongeluk wordt ingedrukt, kunt u op
twee manieren voorkomen dat de batterij wordt ontladen. Door
de tondeuse achtereenvolgens uit de oplader te verwijderen
en terug te plaatsen, wordt de verversing geannuleerd en het
snelladen hervat. U kunt de stekker van de opladerbasis ook
enkele seconden van het stopcontact loskoppelen om de oplader
te resetten.
5. N.B. De verversingscyclus verschaft een volledig opgeladen
batterij in ongeveer acht uur. De oplader moet gedurende die
tijd nauwkeurige metingen van de batterijspanning verrichten.
Als de oplader de verversingscyclus niet afsluit of geen volledig
opgeladen batterij verschaft, keert u terug naar stap 2 op deze
pagina.
Afbeelding I
Gebruik Van De Verversingsfunctie
VERVERS-
INGSKNOP
Om de mesjes te verwijderen, moet u eerst controleren of de
tondeusemotor uitstaat. Duw de mesontgrendeling onder het
messcharnier (Afbeelding J). Houd de mesontgrendeling ingedrukt
terwijl u de mesjes naar beneden duwt, ze vervolgens voorzichtig
naar voren trekt (Afbeelding K) en ze van het messcharnier afschuift.
Als het messcharnier dichtklapt en gelijk met de tondeuse komt te
liggen, gebruikt u een kleine gewone schroevendraaier om het lipje
van het scharnier naar buiten te peuteren (Afbeelding L).
N.B. Haar kan zich ophopen in de holte vooraan in de behuizing
onder de mesjes. Als dit het geval is, kunt u het haar met een klein
borsteltje of een oude tandenborstel uit de holte vegen, terwijl de
mesjes uit de tondeuse zijn verwijderd (Afbeelding M toont de plaats
van de bedoelde holte).
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Lees onderstaande instructies vóór gebruik van uw nieuwe Andis tondeuse. Als u goed zorg draagt voor dit
precisie-instrument, doet het jaren dienst.
Afbeelding J
Afbeelding K Afbeelding L Afbeelding M
Afbeelding N
Mesjes Verwijderen
Ga als volgt te werk om de mesjes terug te plaatsen of te vervangen.
Schuif de mesbeugel over het scharnier van de tondeuse (Afbeelding N).
Terwijl de tondeuse aanstaat, duwt u de mesjes in de richting van
de tondeuse totdat ze op hun plaats vastklikken.
Mesjes Terugplaatsen Of Vervangen
54
55
De interne mechaniek van de tondeusemotor is duurzaam gesmeerd in de fabriek. Buiten het in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen onderhoud hoeft er geen ander onderhoud te worden verricht, behalve door
Andis Company of een door Andis erkend reparatiecenter.
De mesjes moeten vóór, tijdens en na elk gebruik worden gesmeerd.
Als de mesjes van de tondeuse stroken ongeknipt haar laten zitten
of langzamer beginnen te werken, moeten ze worden gesmeerd.
Breng enkele druppels olie aan de voor- en zijkant van de snijmesjes
aan (Afbeelding O). Neem overtollige olie af met een zachte, droge
doek. Smeerspray bevat onvoldoende olie voor een goede smering,
maar is een uitstekend koelmiddel voor tondeusemesjes. Vervang
altijd kapotte of gekerfde mesjes om letsel te voorkomen. Verwijder
resterend haar uit de mesjes met een klein borsteltje of een oude
tandenborstel. Reinig de mesjes door ze in een ondiepe kom met
Andis tondeuse-olie onder te dompelen, terwijl de tondeuse in
werking is. Zorg dat alleen de mesjes zijn ondergedompeld. Het
tussen de mesjes resterende haar en vuil komt dan los.
Na reiniging zet u de tondeuse uit en droogt u de mesjes af met
een droge doek. U kunt de tondeuse nu opnieuw gebruiken. Als na
reiniging van de mesjes blijkt dat zij nog steeds niet goed knippen,
kan het zijn dat er enkele fijne haartjes tussen de bovenste en
onderste mesjes vastzitten. Als dit het geval is, moet u de mesjes
van de tondeuse losklikken. Schuif de bovenste mesjes naar één kant
zonder de spanveer te ontspannen of de bovenste mesjes volledig
van onder uit de spanveer te verwijderen (zie Afbeelding P voor de
stand van de mesjes). Neem het oppervlak tussen de mesjes af met
een droge doek en plaats vervolgens een druppel tondeuse-olie op de
plaats waar de bovenste en onderste mesjes samenkomen en ook in
de geleidesleuf van de spanveer (Afbeelding N). Schuif de bovenste
mesjes naar de tegenoverliggende kant van de onderste mesjes en
herhaal deze procedure. Nadat u klaar bent met deze procedure,
verschuift u de bovenste mesjes en centreert u ze over de onderste
mesjes. Hang of berg de Andis tondeuse op met de mesjes naar
beneden zodat overtollige olie niet in de behuizing kan vloeien.
OLIE
OLIE
OLIE
Afbeelding O
Afbeelding P
LET OP: Gebruik de Andis tondeuse nooit terwijl u een waterkraan bedient. De tondeuse nooit onder de
kraan houden of in water onderdompelen. Er is gevaar voor elektrische schok en beschadiging van de
tondeuse. ANDIS COMPANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel voortvloeiend uit dergelijke
onachtzaamheid.
Zorg En Onderhoud Van De Mesjes Van De Andis Tondeuse
Onderhoud Door Gebruiker
Als de tondeusemesjes niet langer naar behoren knippen (probeer
meer dan één stel mesjes, omdat de gebruikte mesjes bot kunnen
zijn), is de mesaandrijving mogelijk aan vervanging toe.
VERVANG DE MESAANDRIJVING ALS VOLGT:
1. Verwijder de mesjes (Afbeelding Q).
2. Verwijder de klep van de aandrijving (Afbeelding R).
3. Verwijder de drie montageschroefjes van de mesaandrijving
(Afbeelding S).
4. N.B. Voordat u de mesaandrijving verwijdert, moet u erop letten
hoe deze is geplaatst (dit is nuttig bij het opnieuw in elkaar zetten).
Verwijder de mesaandrijving (Afbeelding T).
5. Het aandrijflager moet zich in zijn laagste stand bevinden. Zo niet,
beweegt u het met uw vinger naar de laagste stand (Afbeelding U
en V).
6. Plaats de nieuwe aandrijving, richt de schroefgaatjes uit en duw de
aandrijving naar beneden (Afbeelding T).
7. Monteer de mesaandrijving door de montageschroefjes terug te
plaatsen en ze net voldoende aan te draaien (Afbeelding S). NIET
TE VAST AANDRAAIEN.
8. Plaats de klep van de aandrijving terug (Afbeelding R).
9. Plaats de mesjes terug (Afbeelding W).
Mesaandrijving Vervangen
Afbeelding Q
Afbeelding R
Afbeelding S Afbeelding T Afbeelding U
Afbeelding V Afbeelding W
MONTAGESCHROEFJES
VAN DE MESAANDRIJVING

Document transcriptie

Sostituzione Del Gruppo Di Azionamento Delle Lame Elementaire voorzorgsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen bij gebruik van een elektrisch apparaat (zie hieronder). Lees alle instructies vóór gebruik van de Andis tondeuse. Se le lame della tosatrice non conseguono più un buon taglio (provare con gruppi diversi, visto che quello usato al momento potrebbe aver perso il filo), potrebbe essere indicato sostituire il gruppo di azionamento. GEVAAR: Neem het volgende in acht om het risico van elektrische schok te beperken: Per sostituire il gruppo di azionamento delle lame, intraprendere i seguenti passi: 1. Rimuovere il gruppo lame (Figura Q). 2. Rimuovere il coperchio del gruppo di azionamento (Figura R). 3. Rimuovere le viti di fissaggio del gruppo di azionamento (Figura S). Figura Q 4. NOTA BENE. Prima di rimuovere il del gruppo di azionamento, notarne la posizione (ciò torna utile ai fini del riassemblaggio). Rimuovere il gruppo di azionamento delle lame (Figura T). brandwonden, brand, elektrische schok of lichamelijk letsel te voorkomen: 6. Montare un nuovo gruppo di azionamento, allineare i fori delle viti e spingerlo verso il basso (Figura T). 7. Montare il nuovo gruppo di azionamento lame serrando le viti di fissaggio (Figura S). Evitare di serrarle in modo eccessivo. Figura R 9. Rimontare le lame (Figura W). POSIZIONE GIUSTA DEL CUSCINETTO DEL GRUPPO DI AZIONAMENTO VITI DI FISSAGGIO DEL GRUPPO DI AZIONAMENTO DELLE LAME Figura S Figura T POSIZIONE SBAGLIATA DEL CUSCINETTO DEL GRUPPO DI AZIONAMENTO Figura V Figura W 1. Probeer nooit een in het water gevallen apparaat uit het water te halen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. 2. Gebruik het apparaat niet in het bad of de douche. 3. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in het bad of de wastafel kan vallen of erin kan worden getrokken. Plaats het apparaat niet in water of een andere vloeistof of laat het er niet in vallen. 4. Behalve bij het opladen moet u de stekker van dit apparaat altijd meteen na gebruik uit het stopcontact trekken. 5. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u onderdelen reinigt, verwijdert of monteert. WAARSCHUWING: Neem het volgende in acht om het risico van 5. Il cuscinetto deve essere situato nella posizione più bassa. In caso contrario spingerlo con un dito in tale posizione (figure U e V). 8. Rimontare il coperchio(Figura R). BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Figura U 1. Strikt toezicht is noodzakelijk als dit apparaat wordt gebruikt bij of in de omgeving van kinderen of personen met bepaalde handicaps. 2. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruiksdoel. Gebruik geen opzetstukken die niet door Andis worden aanbevolen. 3. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een andere ter zake bevoegde persoon om risico’s te voorkomen. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet naar behoren werkt, als het is gevallen of is beschadigd of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat naar een Andis reparatiecenter voor inspectie en reparatie. 4. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. 5. Zorg dat u nooit een voorwerp in een opening van het apparaat laat vallen of inbrengt. 6. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of waar sprayproducten (aërosol) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend. 7. Gebruik dit apparaat nooit met mesjes of een kam die beschadigd of kapot zijn, omdat de huid hierdoor letsel kan oplopen. 8. Om het apparaat los te koppelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. 9. WAARSCHUWING: Het apparaat tijdens gebruik nooit neerzetten of laten liggen waar het (1) door een dier kan worden beschadigd of (2) aan weer is blootgesteld. 10. Sluit de oplader direct op het stopcontact aan - gebruik geen verlengsnoer. 11. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u het apparaat aansluit of loskoppelt. 12. Gebruik van een niet door Andis verkochte oplader kan tot brand, elektrische schok of lichamelijk letsel leiden. 13. Haal de oplader niet uit elkaar. Neem de oplader naar een door Andis erkend reparatiecenter voor reparatie. Onjuist in elkaar zetten kan tot risico van elektrische schok of brand leiden. 14. De batterijen in deze tondeuse zijn bestemd voor een maximale, probleemloze levensduur. Maar net als alle batterijen verslijten ze op den duur. Haal de batterijen niet uit elkaar en probeer de batterijcellen niet te vervangen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK Het symbool waarvan dit product is voorzien, betekent dat het moet worden gerecycled. Stuur dit product naar een erkende recyclingfabriek wanneer het niet meer aan het beoogde doel voldoet. 46 47 Gebruik Van Model AGRC Met Netsnoer Gebruik Van Model AGR+ Met Batterij 1. Model AGRC/AGR+ kan met het netsnoer of de batterij worden gebruikt. Model AGRC/AGR+ kan met het netsnoer of de batterij worden gebruikt. 2. Neem de wandtransformator en de tondeuse uit de doos. LEES HET VOLGENDE VOORDAT U DE TONDEUSE OPLAADT 3. Terwijl de tondeuse uitstaat, steekt u de adapterstekker in de onderkant van de tondeuse. De adapterstekker is voorzien van een lipje dat op de groef in de tondeuse moet worden uitgelijnd. Wanneer de adapterstekker en de tondeuse zijn uitgericht, drukt u het geheel stevig samen. U hoort mogelijk een klik wanneer de contacten van de adapterstekker pakken. 1. Neem de oplader uit de doos. Sluit de oplader aan op het soort stopcontact dat op de oplader en de doos is aangeduid. BATTERIJONTGRENDELING 4. Sluit de wandtransformator aan op het soort stopcontact dat op de doos is aangeduid. LIPJE 5. De tondeuse is nu klaar voor gebruik. ADAPTERSTEKKER WANDTRANSFORMATOR 2. Plaats de snoerloze Andis tondeuse model AGR+ in het ermee corresponderende vak in de opladerbasis. De batterij is voorzien van een sleuf die op de oplader moet worden uitgelijnd. Wanneer de batterij en de oplader zijn uitgericht, drukt u de batterij stevig in de oplader totdat deze tegen de bodem van het vak aanzit. U hoort mogelijk een klik wanneer de contacten pakken. Dit is normaal. De batterij kan worden opgeladen terwijl hij in de tondeuse zit, of kan afzonderlijk worden opgeladen. Druk op de batterijontgrendelings knop (Afbeelding B) van de tondeuse en verwijder de batterij door deze recht naar buiten te trekken. N.B. De batterij levert ongeveer één uur voeding aan de tondeuse. Schone, scherpe, goed gesmeerde mesjes bieden een optimale gebruiksduur. Drukke dierenkappers beschikken wellicht graag over een extra batterij. Een van de batterijen kan dan worden opgeladen terwijl de andere voeding aan de tondeuse levert. Bestudeer het schema voordat u een stekker aan uw apparaat bevestigt. GRENDELING 4. De opladerbasis is voorzien van twee lichtjes. Hieronder wordt de betekenis van de SensaCharge lichtjes toegelicht (Afbeelding C). Constant groen lichtje (snelladen) - de oplader laadt de batterij in minder dan één uur volledig op. Zeer snel knipperend groen lichtje (opladen voltooid) - de batterij is volledig opgeladen. Langzaam knipperend groen lichtje (verversen) - de oplader ontlaadt de batterij als voorbereiding op snelladen. Zie ‘Gebruik van verversingsfunctie’ op pagina 52 voor nadere informatie. Snel knipperend groen lichtje - a) m  et constant rood lichtje (standby laden) - bezig met druppelladen omdat de batterij te heet of te koud is voor snelladen. Er wordt op snelladen overgegaan zodra de temperatuur van de batterij normaal is. b) zonder rood lichtje (voorbereidend laden) - bezig met druppelladen omdat de batterij tijdens gebruik bovenmatig is leeggelopen. 5. De tondeuse kan onbeperkte tijd in de opladerbasis blijven zitten. De batterij wordt uitsluitend voldoende opgeladen en de oplader beschadigt de batterij niet door overlading. 48 BATTERIJONT- 3. Voordat een batterij voor het eerst wordt gebruikt, moet hij minimaal één uur worden opgeladen. BEDRADINGSSCHEMA EN-INSTRUCTIES VOOR DE STEKKER Afbeelding A Afbeelding B Groen lichtje Snelladen Opladen voltooid Verversen Voorbereidend laden Rood lichtje Standby laden (analyse batterij) Zie instructies voor nadere details over het SensaCharge systeem. Afbeelding C 49 Veiligheidsregels Voor Oplader En Batterij 1. De schakelaar van de tondeusemotor moet uitstaan, anders werkt de oplader niet naar behoren. Plaats de tondeuse niet in de opladerbasis als de motorschakelaar aanstaat. Als de tondeuse per ongeluk in de opladerbasis wordt geplaatst als de schakelaar aanstaat, moet u de tondeuse onmiddellijk verwijderen. Zet de tondeuse uit en plaats de tondeuse opnieuw in de opladerbasis. 2. Steek geen metaal in het batterijvak van de opladerbasis (Afbeelding D). 3. Zorg dat de ventilatieopeningen in de opladerbasis niet worden geblokkeerd of met vreemd materiaal worden gevuld. Plaats de oplader niet in een buitenmatig vuile omgeving. Als de openingen met stof of haar verstopt raken, trekt u de stekker van de oplader uit het stopcontact en verwijdert u het haar voorzichtig met een zacht borsteltje of een stofzuiger (Afbeelding E). Richtlijnen Voor Gebruik Van Batterij En Oplader 1. De tondeuse, de batterij en de oplader zijn elektrische systemen die in wisselwerking staan. Goed elektrisch contact verzekert dat de motor op volle kracht draait, de batterij op juiste wijze wordt opgeladen en de verversingsfunctie werkt. Beperkte of onregelmatige prestaties die door vuil of leeftijd worden veroorzaakt, kunnen in de meeste gevallen als volgt worden verholpen. A. P  robleem: Tondeusemotor start en stopt alsof er een elektrische aansluiting loszit. Oplossing: Neem de batterij uit de tondeuse. Inspecteer het batterijvak in de tondeuse. Vind de twee sets motorcontacten. Knijp de metalen bladen voorzichtig samen met een langbektang of vergelijkbaar gereedschap totdat zij nog ongeveer 1,5 mm uit elkaar staan. Knijp de metalen bladen NIET volledig samen, anders kan de batterij niet opnieuw worden geplaatst. Afbeelding D Afbeelding E B. Probleem: De oplader laadt de batterij niet volledig op. Oplossing: Reinig de contacten aan de onderzijde van de batterij (het gedeelte dat in het oplaadvak wordt geplaatst). Reinig de contacten van de oplader. Richt de contacten van de oplader opnieuw uit. Om de contacten van de batterij te reinigen, wrijft u ze met een gummetje totdat ze helder glanzen. Gebruik een wattenstokje en 91% isopropylalcohol om resten of vuil te verwijderen. U kunt ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Wees voorzichtig, aangezien beide producten ontvlambaar zijn. Reinig de contacten van de oplader op dezelfde wijze. TREK DE STEKKER VAN DE OPLADER EERST UIT HET STOPCONTACT. Zorg dat er geen stof van het gummetje en reinigingsmiddelen in de opladerbasis komen. Om de contacten van de oplader opnieuw uit te richten, controleert u of de stekker van de oplader uit het stopcontact is getrokken en trekt u de metalen lussen op de vier contacten LICHTJES naar voren. De contacten niet overmatig buigen, vervormen of beschadigen. C. Probleem: De oplader sluit de verversingscyclus niet af. Oplossing: Reinig de contacten aan de onderzijde van de batterij zoals hierboven beschreven. Reinig de contacten van de oplader en richt ze opnieuw uit zoals hierboven beschreven. D. P  robleem: De lichtjes van de oplader knipperen terwijl de tondeuse of de batterij van zijde naar zijde in het oplaadvak wordt bewogen. Oplossing: Richt de contacten van de oplader opnieuw uit zoals hierboven beschreven. SI MO ZE DEL 10 /1.5 AG mm ® Battery Fast Charge Charging 4. Gebruik de oplader niet om er een batterij mee op te laden anders dan de batterij voor de Andis AGR+ tondeuse. 5. De batterij is beveiligd tegen overlading. Gebruik de batterij niet om er een product mee te voeden anders dan de Andis snoerloze tondeuse. Raak de blootliggende metalen contacten op de batterij niet aan met geleidend materiaal. 6. Bewaar de batterij of de oplader niet onder 10 °C of boven 40 °C om beschadiging te voorkomen (Afbeelding F). 7. Stel de opladerbasis of de batterij niet bloot aan bovenmatig vocht (Afbeelding G). 8. Laat de opladerbasis en de batterij niet vallen. Gebruik geen beschadigde batterij of oplader. 9. Reinig uitwendige onderdelen van de oplader met een zacht borsteltje of vochtige doek. Gebruik geen agressieve schuur-, reinigings- of oplosmiddelen (Afbeelding H). Afbeelding F 2. De opladerbasis is bestemd om batterijen op te laden die (ongeveer) op kamertemperatuur (25 °C) zijn. Als een ongewoon koude of hete batterij in de oplader wordt geplaatst, gaat de oplader niet over op snelladen. Dit is normaal en de batterij kan in de oplader blijven zitten. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de oplader een afgekoelde batterij die ongewoon heet was, niet volledig kan opladen. Neem de batterij enkele seconden uit de oplader en plaats de batterij vervolgens opnieuw in de oplader. De oplader gaat nu over op snelladen. 3. Optimaal opladen wordt verkregen wanneer de oplader wordt gebruikt in een ruimte met stabiele temperatuur. Plotselinge stijging van de temperatuur kan ertoe leiden dat de batterij niet volledig wordt opgeladen. Plaats de oplader niet bij heteluchtuitlaten, radiatoren of in direct zonlicht. 4. Bij normale kamertemperatuur is het niet nodig dat de opladerbasis afkoelt tussen twee opladingen. Volledig ontladen batterijen kunnen zonder onderbreking in de opladerbasis worden geplaatst voor snelladen. Als de kamertemperatuur echter zeer hoog is, verdient het aanbeveling de oplader 5 minuten te laten afkoelen tussen opladingen. Als de oplader vanbinnen te heet is geworden, wordt het snelladen gestaakt. Neem de batterij uit de ontlader en plaats de batterij na 5 minuten afkoeling opnieuw in de oplader. De oplader wordt automatisch gereset. Afbeelding G 5. Het is normaal dat de oplader warm aanvoelt tijdens gebruik. 6. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact als de oplader lange tijd niet wordt gebruikt. 7. Bewaar de batterijen nooit in ontladen toestand. Laad de batterijen onmiddellijk op nadat ze ontladen zijn. 8. Tal van factoren beïnvloeden de levensduur van de batterij. Een veel gebruikte batterij die meer dan één jaar oud is, levert minder lang voeding dan een nieuwe batterij. Afbeelding H 50 51 Gebruik Van De Verversingsfunctie Lees onderstaande instructies vóór gebruik van uw nieuwe Andis tondeuse. Als u goed zorg draagt voor dit precisie-instrument, doet het jaren dienst. De verversingsfunctie is bedoeld voor nachtelijk gebruik. De batterij wordt eerst ontladen en vervolgens snel opgeladen. Druppelladen houdt de batterij 100% opgeladen voor gebruik de volgende dag. Hierdoor kan een batterij met ‘geheugen’ zo goed als nieuw presteren. Een batterij die maandelijks een verversingscyclus ondergaat, gaat langer mee dan een batterij waarbij dat niet gebeurt. Andis raadt aan een batterij eenmaal per maand aan het einde van een werkdag te verversen. Als u de verversingsfunctie ’s nachts gebruikt, wordt uw werk niet onderbroken (Afbeelding I). 1. De stekker van opladerbasis moet op een stopcontact zijn aangesloten, anders werkt de verversingsfunctie niet. 2. Terwijl de AGR+ tondeuse of de AGR+ batterij in de opladerbasis is geplaatst, drukt u de verversingsknop eenmaal in. Het groene lichtje knippert terwijl de batterij wordt ontladen. 3. Het groene lichtje stopt met knipperen en brandt constant wanneer de batterij wordt opgeladen (zie pagina 49 voor de betekenis van de SensaCharge lichtjes). BEDIENINGSINSTRUCTIES Mesjes Verwijderen VERVERSINGSKNOP Afbeelding I Om de mesjes te verwijderen, moet u eerst controleren of de tondeusemotor uitstaat. Duw de mesontgrendeling onder het messcharnier (Afbeelding J). Houd de mesontgrendeling ingedrukt terwijl u de mesjes naar beneden duwt, ze vervolgens voorzichtig naar voren trekt (Afbeelding K) en ze van het messcharnier afschuift. Als het messcharnier dichtklapt en gelijk met de tondeuse komt te liggen, gebruikt u een kleine gewone schroevendraaier om het lipje van het scharnier naar buiten te peuteren (Afbeelding L). N.B. Haar kan zich ophopen in de holte vooraan in de behuizing onder de mesjes. Als dit het geval is, kunt u het haar met een klein borsteltje of een oude tandenborstel uit de holte vegen, terwijl de mesjes uit de tondeuse zijn verwijderd (Afbeelding M toont de plaats van de bedoelde holte). Afbeelding J 4. Als de verversingsknop per ongeluk wordt ingedrukt, kunt u op twee manieren voorkomen dat de batterij wordt ontladen. Door de tondeuse achtereenvolgens uit de oplader te verwijderen en terug te plaatsen, wordt de verversing geannuleerd en het snelladen hervat. U kunt de stekker van de opladerbasis ook enkele seconden van het stopcontact loskoppelen om de oplader te resetten. 5. N.B. De verversingscyclus verschaft een volledig opgeladen batterij in ongeveer acht uur. De oplader moet gedurende die tijd nauwkeurige metingen van de batterijspanning verrichten. Als de oplader de verversingscyclus niet afsluit of geen volledig opgeladen batterij verschaft, keert u terug naar stap 2 op deze pagina. Afbeelding K Afbeelding L Afbeelding M Mesjes Terugplaatsen Of Vervangen Ga als volgt te werk om de mesjes terug te plaatsen of te vervangen. Schuif de mesbeugel over het scharnier van de tondeuse (Afbeelding N). Terwijl de tondeuse aanstaat, duwt u de mesjes in de richting van de tondeuse totdat ze op hun plaats vastklikken. Afbeelding N 52 53 Onderhoud Door Gebruiker Mesaandrijving Vervangen De interne mechaniek van de tondeusemotor is duurzaam gesmeerd in de fabriek. Buiten het in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen onderhoud hoeft er geen ander onderhoud te worden verricht, behalve door Andis Company of een door Andis erkend reparatiecenter. Vervang de mesaandrijving als volgt: Zorg En Onderhoud Van De Mesjes Van De Andis Tondeuse 2. Verwijder de klep van de aandrijving (Afbeelding R). OLIE OLIE 3.Verwijder de drie montageschroefjes van de mesaandrijving (Afbeelding S). Afbeelding O 4. N.B. Voordat u de mesaandrijving verwijdert, moet u erop letten hoe deze is geplaatst (dit is nuttig bij het opnieuw in elkaar zetten). Verwijder de mesaandrijving (Afbeelding T). Afbeelding Q 5. Het aandrijflager moet zich in zijn laagste stand bevinden. Zo niet, beweegt u het met uw vinger naar de laagste stand (Afbeelding U en V). 6. Plaats de nieuwe aandrijving, richt de schroefgaatjes uit en duw de aandrijving naar beneden (Afbeelding T). 7. Monteer de mesaandrijving door de montageschroefjes terug te plaatsen en ze net voldoende aan te draaien (Afbeelding S). Niet te vast aandraaien. 8. Plaats de klep van de aandrijving terug (Afbeelding R). Afbeelding R 9. Plaats de mesjes terug (Afbeelding W). Afbeelding P JUISTE STAND VAN AANDRIJFLAGER MONTAGESCHROEFJES VAN DE MESAANDRIJVING Na reiniging zet u de tondeuse uit en droogt u de mesjes af met een droge doek. U kunt de tondeuse nu opnieuw gebruiken. Als na reiniging van de mesjes blijkt dat zij nog steeds niet goed knippen, kan het zijn dat er enkele fijne haartjes tussen de bovenste en onderste mesjes vastzitten. Als dit het geval is, moet u de mesjes van de tondeuse losklikken. Schuif de bovenste mesjes naar één kant zonder de spanveer te ontspannen of de bovenste mesjes volledig van onder uit de spanveer te verwijderen (zie Afbeelding P voor de stand van de mesjes). Neem het oppervlak tussen de mesjes af met een droge doek en plaats vervolgens een druppel tondeuse-olie op de plaats waar de bovenste en onderste mesjes samenkomen en ook in de geleidesleuf van de spanveer (Afbeelding N). Schuif de bovenste mesjes naar de tegenoverliggende kant van de onderste mesjes en herhaal deze procedure. Nadat u klaar bent met deze procedure, verschuift u de bovenste mesjes en centreert u ze over de onderste mesjes. Hang of berg de Andis tondeuse op met de mesjes naar beneden zodat overtollige olie niet in de behuizing kan vloeien. 1. Verwijder de mesjes (Afbeelding Q). OLIE De mesjes moeten vóór, tijdens en na elk gebruik worden gesmeerd. Als de mesjes van de tondeuse stroken ongeknipt haar laten zitten of langzamer beginnen te werken, moeten ze worden gesmeerd. Breng enkele druppels olie aan de voor- en zijkant van de snijmesjes aan (Afbeelding O). Neem overtollige olie af met een zachte, droge doek. Smeerspray bevat onvoldoende olie voor een goede smering, maar is een uitstekend koelmiddel voor tondeusemesjes. Vervang altijd kapotte of gekerfde mesjes om letsel te voorkomen. Verwijder resterend haar uit de mesjes met een klein borsteltje of een oude tandenborstel. Reinig de mesjes door ze in een ondiepe kom met Andis tondeuse-olie onder te dompelen, terwijl de tondeuse in werking is. Zorg dat alleen de mesjes zijn ondergedompeld. Het tussen de mesjes resterende haar en vuil komt dan los. Als de tondeusemesjes niet langer naar behoren knippen (probeer meer dan één stel mesjes, omdat de gebruikte mesjes bot kunnen zijn), is de mesaandrijving mogelijk aan vervanging toe. Afbeelding S Afbeelding T Afbeelding U ONJUISTE STAND VAN AANDRIJFLAGER LET OP: Gebruik de Andis tondeuse nooit terwijl u een waterkraan bedient. De tondeuse nooit onder de kraan houden of in water onderdompelen. Er is gevaar voor elektrische schok en beschadiging van de tondeuse. ANDIS COMPANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel voortvloeiend uit dergelijke onachtzaamheid. Afbeelding V 54 Afbeelding W 55
/

Deze handleiding is ook geschikt voor