Sonicare HX9882/02 Handleiding

Merk
Sonicare
Categorie
elektrische tandenborstels
Model
HX9882/02
Type
Handleiding
Sonicare elite e7000/e9000
ENGLISH 4
DEUTSCH
15
FRANÇAIS 26
ITALIANO
37
NEDERLANDS
48
48
Algemene beschrijving (g. 1)
A Beschermkapje
B Borstelharen
C Opzetborstel
D Ring met kleurcode
E Verwijderbare schroefrand
F Handvat met zacht greepgedeelte
G Aan/uitknop
H Snelheidsknop
I Oplaadlampjes (LED)
J Oplader
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Controleer of het voltage aangegeven op de onderzijde of achterzijde
van de oplader overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u
deze aansluit.
Houd de oplader uit de buurt van water. Plaats de oplader niet in
de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz. Dompel de
oplader nooit in water of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat de
oplader na het schoonmaken helemaal droog is voordat u deze op het
stopcontact aansluit.
Gebruik de oplader nooit als deze beschadigd is. Indien de oplader, het
snoer of de stekker beschadigd is, vervang de oplader dan altijd door
een van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. Gebruik de
oplader niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken.
Gebruik de tandenborstel niet in bad of onder de douche.
Raadpleeg uw tandarts voordat u de tandenborstel gebruikt als u in de
afgelopen 2 maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of
uw tandvlees hebt ondergaan.
Neem contact op met uw tandarts als er na het gebruik van deze
tandenborstel ernstige tandvleesbloeding optreedt of als het tandvlees
nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat 1 week hebt gebruikt.
De Sonicare-tandenborstel voldoet aan de veiligheidseisen voor
elektromagnetische apparaten. Als u een pacemaker of ander
geïmplanteerd apparaat hebt, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van
het geïmplanteerde apparaat als u vragen hebt over het gebruik van de
Sonicare.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor het reinigen van tanden, tandvlees
en de tong. Gebruik het niet voor andere doeleinden. Stop het gebruik
van het apparaat en neem contact op met uw arts als u pijn of
ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat.
De Sonicare-tandenborstel is bedoeld voor thuisgebruik en is niet
bedoeld om door meerdere personen te worden gebruikt in een
tandartsenpraktijk of een instelling.
Gebruik het apparaat niet langer indien het op enige wijze beschadigd
is (opzetborstel, handvat van de tandenborstel, oplader). Dit apparaat
bevat geen repareerbare onderdelen. Als het apparaat beschadigd is,
neem dan contact op met het Customer Care Centre in uw land
(zie hoofdstuk ‘Garantie & service’).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLANDS
Gebruik de opzetborstel niet langer als de borstelharen verbogen of
geknakt zijn. Vervang de opzetborstel om de 6 maanden of eerder
indien er tekenen van slijtage optreden.
Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door de fabrikant aanbevolen
opzetborstels.
Kinderen jonger dan 10 jaar en mensen met een lichamelijke handicap
mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
Als uw tandpasta peroxide dan wel zuiveringszout of
natriumbicarbonaat bevat (veelvoorkomend in witmakende
tandpasta’s) dient u de opzetborstel na ieder gebruik grondig schoon
te maken met zeep en water.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
1
Windovertolligsnoerronddesnoeropberghakenindeonderzijde
van de oplader.
De opzetborstel bevestigen
1 Houddeopzetborstelzovastdatdevoorzijdezichopéénlijn
bevindtmetdevoorzijdevanhethandvat.Plaatsderuggetjesop
deopzetborstelrechtbovendegroevenindebovenzijdevanhet
handvatenschuifdandeopzetborstelophethandvat.
2 Draaideschroefrandvandeopzetborstelrechtsomtotdeze
stevigvastzit.Alsdeopzetborsteltijdensgebruikrammelt,draaide
schroefrand dan verder aan.
3 Verwijderhetbeschermkapjevoordatugaatpoetsen.
-
-
-
-
NEDERLANDS 49
Opladen
Laad de Sonicare minstens 24 uur op tijdens de eerste dagen van gebruik.
We raden u aan de Sonicare altijd in de op netspanning aangesloten
oplader te plaatsen wanneer u het apparaat niet gebruikt om er zeker van
te zijn dat de accu altijd volledig opgeladen is. Wanneer de accu leeg is,
duurt het minimaal 24 uur om deze weer volledig op te laden.
1 Zorgervoordatdeonderzijdevanhethandvatgoedindeoplader
staatomerzekervantezijndatdezegoedcontactmaakt.
Andere Sonicare-modellen hebben handvatten die niet in deze oplader
passen en daarom niet goed kunnen worden opgeladen in deze
oplader. Probeer niet een handvat van een ander Sonicare-model in
deze oplader te duwen, aangezien dit tot beschadiging leidt.
’Accu bijna leeg’-indicator
Wanneerdeaccubijnaleegis,hoortu3piepjesnadatdeSmartimer
detandenborstelheeftuitgeschakeld.Hetonderstelampjeknippert
geelgedurende30seconden.
Als u ziet en hoort dat de accu bijna leeg is, heeft de Sonicare nog slechts
voldoende energie voor 3 of minder poetsbeurten van 2 minuten.
We raden u aan de Sonicare altijd in de op netspanning aangesloten
oplader te plaatsen wanneer u deze niet gebruikt om er zeker van te zijn
dat de accu altijd volledig opgeladen is.
Oplaadindicator met meerdere lampjes
Wanneer u het apparaat in de oplader plaatst, gaan de groene
lampjesvandeoplaadindicatorineenoplopendpatroonknipperen.
Hetaantalknipperendelampjesgeeftaantotwelkniveaudeaccuop
dat moment opgeladen is.
Wanneer de accu volledig opgeladen is, houden de lampjes op met
knipperen en gaan deze continu branden. Ongeveer één keer per minuut
gaan de lampjes even uit. Daarna gaan deze weer aan om aan te geven dat
de accu vol is. De ‘accu vol’-indicatie wordt niet meer weergegeven zodra u
het apparaat uit de oplader neemt.
Het apparaat gebruiken
Handige tips
De opzetborstel is voorzien van een handig beschermkapje. Verwijder
het beschermkapje voordat u de Sonicare inschakelt.
Spoel de borstel en de borstelharen na iedere poetsbeurt onder de
kraan af.
Maak de opzetborstel iedere week schoon, ook onder de schroefrand.
Met een volledig opgeladen Sonicare kunt u ongeveer 2 weken lang
twee keer per dag 2 minuten tandenpoetsen zonder het apparaat
op te hoeven laden. Hierdoor kunt u de Sonicare gemakkelijk zonder
oplader mee op reis nemen.
Het gebruik van een spanningomvormer of verloopstekker garandeert
niet dat de oplader wordt voorzien van de juiste netspanning.
Controleer altijd of het voltage klopt.
-
,
,
-
-
-
-
-
NEDERLANDS50
Poetstechniek
Voer de volgende eenvoudige stappen uit om uw poetservaring te
maximaliseren.
1 Plaats, voordat u de Sonicare inschakelt, de borstelharen onder een
hoek van 45 graden op de tandvleesrand.
2 HoudhethandvatlosjesvastenschakeldeSonicarein.Maakzachtjes
ronddraaiendebewegingenmetdeborstelzodatdelangereharen
tussen de tanden komen. Beweeg de borstel na enkele seconden naar
hetvolgendegedeeltevanhetgebit.Gazodoortotdatudevolledige
poetsbeurt van 2 minuten hebt voltooid.
3 UkrijgtdebestepoetsresultatenmetdeSonicarealsuslechtslichte
drukuitoefentennietschrobt.LaatdeSonicarehetwerkdoen.
4 Omervoortezorgendatuoveralevengoedpoetst,moetu
uwmondinvierkwadrantenverdelen:debuitenkantvande
boventanden, de binnenkant van de boventanden, de buitenkant van
de ondertanden en de binnenkant van de ondertanden. Begin te
poetseninkwadrant1(debuitenkantvandeboventanden)enga
daar30secondenmeedoorvoordatuverdergaatmetkwadrant
2(debinnenkantvandeboventanden).Poetsvervolgensookde
overigetweekwadrantengedurende30secondentotdatude
poetsbeurt van 2 minuten hebt voltooid.
5 Na een volledige poetsbeurt van 2 minuten, kunt u het apparaat
opnieuwkortinschakelenomdekauwvlakkenvanuwkiezente
poetsen.
6 Met de aan/uitknop kunt u de tandenborstel op ieder gewenst
momentin-enuitschakelen.
U kunt ook uw tong poetsen met de Sonicare in- of uitgeschakeld,
afhankelijk van uw voorkeur.
Poetstips voor bijzondere situaties
Vlekken verwijderen
Poets plaatsen waar erge vlekken voorkomen enkele seconden langer om
de vlekken beter te kunnen verwijderen.
Beugel
Plaats de borstel onder een hoek van 45 graden tussen de beugel en
de tandvleesrand. Oefen lichte druk uit en maak gedurende 2 seconden
zachtjes ronddraaiende bewegingen met de borstel zodat de lange haren
tussen de tanden komen. Draai het handvat vervolgens voorzichtig naar
boven en naar beneden, zodat de borstelharen de beugel en de rest van
de tand kunnen reinigen. Ga daarna verder met de volgende tand. Ga zo
door totdat u al uw tanden hebt gepoetst. Houd er rekening mee dat de
opzetborstel sneller slijt wanneer deze voor een gebit met beugel wordt
gebruikt.
Tandheelkundige restauraties
Gebruik de Sonicare op tandheelkundige restauraties (bijv. implantaten,
kronen, bruggen en vullingen) op dezelfde manier als op normale
tandoppervlakken. Zorg ervoor dat de borstelharen alle oppervlakken van
de restauraties bereiken om zeker te zijn van een grondige reiniging.
Paradontale pockets
-
-
-
-
-
4
5
º
4
5
º
4
5
º
4
5
º
NEDERLANDS 51
Als uw tandarts of mondhygiënist heeft aangegeven dat u paradontale
pockets hebt (plekken waar het tandvlees van de tand wijkt en waar zich
plakbacteriën ophopen), poets uw hele gebit dan 2 minuten en poets
vervolgens de gebieden waar deze pockets zich voordoen nogmaals om zo
de gezondheidstoestand van uw tandvlees te verbeteren.
Functies
Easy-start
Deze Sonicare-tandenborstel wordt geleverd met de Easy-start-functie
ingeschakeld. Deze functie is bedoeld om u te laten wennen aan het
tandenpoetsen met de Sonicare.
De poetskracht neemt bij iedere poetsbeurt iets toe totdat de
Sonicare bij de 14e poetsbeurt de optimale poetskracht bereikt.
Als u direct na het inschakelen van de Sonicare 2 piepjes hoort, dan is
de Easy-start-functie ingeschakeld. Zodra de optimale poetskracht is
bereikt (na de 14e poetsbeurt), hoort u de 2 piepjes niet meer.
Opmerking: De eerste 14 poetsbeurten moeten allemaal minimaal 1 minuut
duren om de Easy-start-functie goed te laten werken.
Opmerking: Wanneer de Easy-start-functie is ingeschakeld, werkt de
snelheidsknop (voor normale en verlaagde snelheid) niet. Als u direct gebruik
wilt maken van de snelheidsknop, dient u de Easy-start-functie uit te schakelen.
Easy-start uitschakelen of inschakelen
1 Bevestigdeopzetborstelophethandvat.
2 Plaats het handvat in de oplader en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact.
3 OmEasy-startuitteschakelen,druktuopdeaan/uitknopenhoudt
udeze5secondeningedrukt.Uhoort1piepjeomaantegevendat
deEasy-start-functieisuitgeschakeld.
4 OmEasy-startinteschakelen,druktuopdeaan/uitknopenhoudt
udeze5secondeningedrukt.Uhoort2piepjesomaantegevendat
deEasy-start-functieweeractiefis.
GebruikvandeEasy-start-functienadeeerstegewenningsperiode
wordtafgeraden,omdatdeSonicarehierdoormindereffectiefplakzal
verwijderen.
TijdensklinischetestsmetdeSonicaredientdeEasy-start-functie
uitgeschakeldtezijnendienthetapparaatvolledigopgeladentezijn.
Smartimer
Dit Sonicare-model is uitgerust met een Smartimer, die de poetstijd
automatisch instelt op de door tandartsen en mondhygiënisten
aanbevolen poetstijd van 2 minuten.
Na 2 minuten schakelt de Smartimer de tandenborstel automatisch uit.
Als u de poetsbeurt van 2 minuten korte tijd wilt onderbreken, drukt u
op de aan/uitknop. Als u vervolgens nogmaals op de aan/uitknop drukt,
gaat de Smartimer weer verder met de tijdmeting waar deze gestopt
was toen u het apparaat uitschakelde.
-
-
-
-
-
-
NEDERLANDS52
De Smartimer wordt automatisch ingesteld op het begin van de cyclus
van 2 minuten als:
u de poetsbeurt langer dan 30 seconden onderbreekt;
u het handvat terugplaatst in de oplader.
Quadpacer®
De Quadpacer is een timer die ervoor zorgt dat u alle kwadranten
van de mond gelijkmatig en grondig poetst. Na 30, 60 en 90 seconden
hoort u een kort piepje en voelt u een kleine onderbreking in de
poetsbeweging van het apparaat. Dit is voor u het signaal om de
tandenborstel naar het volgende kwadrant te brengen.
Programmeerbare Quadpacer (alleen bij bepaalde typen)
Met de programmeerbare Quadpacer kunt u de werking van de
Quadpacer op 3 manieren instellen:
Een poetscyclus van 2 minuten waarbij de Quadpacer actief is
(fabrieksinstelling).
Verlenging van de totale poetstijd met 30 seconden tot 2,5 minuut
waarbij de Quadpacer actief is.
Een poetscyclus van 2 minuten waarbij de Quadpacer niet actief is.
De instelling van de Quadpacer wijzigen:
1 Plaats het handvat in de oplader en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact.
2 Drukkortopdesnelheidsknopenkijkwelkindicatielampjegaat
branden.
3 Drukopdesnelheidsknopenhouddezeingedrukt,terwijlde
Quadpacer-instellingenéénvooréénwordengetoonddoorde
indicatielampjes.
Hetvierdeindicatielampjebrandtgroen:eenpoetscyclusvan
2minutenmeteenactieveQuadpacer(fabrieksinstelling).
Hetbovensteindicatielampjebrandtgroen:eenpoetscyclusvan
2,5minuutmeteenactieveQuadpacer.
-
-
-
-
-
-
-
,
,
1
3
1
3
NEDERLANDS 53
Hetondersteindicatielampjebrandtgeel:deQuadpacerisnietactief.
4 Omdegewensteinstellingteprogrammeren,laatudesnelheidsknop
losophetmomentdathetdesbetreffendelampjegaatbranden.
Opmerking:Als u een poetscyclus van 2,5 minuut met een actieve Quadpacer
instelt, zal een volledig opgeladen accu minder poetsbeurten opleveren.
Twee snelheden
Met de snelheidsknop kunt u kiezen uit 2 verschillende poetssnelheden:
de normale snelheid voor optimale poetsresultaten of een lagere snelheid
wanneer een extra zachte poetsbeweging gewenst is.
Telkens wanneer u de Sonicare inschakelt, begint deze automatisch op de
normale snelheid te werken.
1 Omvandenormalenaardelageresnelheidtegaan,druktutijdens
het poetsen eenmaal op de snelheidsknop.
2 Omvandelagerenaardenormalesnelheidtegaan,druktutijdens
het poetsen nogmaals op de snelheidsknop.
Een duidelijk tweetonig piepje geeft aan dat de snelheidsinstelling is
aangepast.
We raden u aan op de normale snelheid te poetsen om optimale
poetsresultaten te behalen.
Opmerking:Wanneer de Easy-start-functie is ingeschakeld, werkt de
snelheidsknop (voor normale en verlaagde snelheid) niet. Als u direct gebruik
wilt maken van de snelheidsknop, dient u de Easy-start-functie uit te schakelen
(zie ‘Easy-start’ in dit hoofdstuk).
Wanneer de Sonicare in klinische tests wordt gebruikt, dient de normale
snelheid te worden gebruikt.
Schoonmaken
Regelmatig schoonmaken garandeert de beste resultaten en een lange
levensduur voor het apparaat.
1 Spoeldeopzetborstelendeborstelharennaiederepoetsbeurt
onderdekraanaf.Laatdeopzetborsteluitsluitendaandelucht
drogen.
,
NEDERLANDS54
2 Reinigdeopzetborstelminstens1keerperweek.Vergeetnietonder
de schroefrand schoon te maken.
3 Verwijderdeschroefranddoormetuwduimenvoorzichtigopde
rubberen kraag te drukken.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de rubberen kraag te duwen,
omdat dit tot beschadiging kan leiden.
Trek de schroefrand omhoog langs de hals van de opzetborstel.
4 Omdeschroefrandopnieuwtebevestigen,duwtudeschroefrand
terugoverdeopzetborsteltotdatdezevastklikt.
5 Maak het handvat iedere week schoon en droog.
6 Maak de oplader regelmatig schoon.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de oplader gaat
schoonmaken.Droogdeopladernahetschoonmakenvolledigafvoordat
u de stekker weer in het stopcontact steekt.
Gebruik een zacht schoonmaakmiddel, wat water en een vochtige doek
om de Sonicare schoon te maken.
Opbergen
1
Alsuhetapparaatlangeretijdnietgaatgebruiken,trekdande
stekker uit het stopcontact, maak het apparaat schoon en bewaar
hetopeenkoeleendrogeplaatsuitdirectzonlicht.Hetsnoerkunt
uopbergendoorditrondsnoeropberghakenindeonderzijdevande
oplader te wikkelen.
Vervangen
Opzetborstel
Vervang de opzetborstel om de 6 maanden voor optimale resultaten.
Gebruik alleen Sonicare-opzetborstels die geschikt zijn voor dit model.
-
-
-
NEDERLANDS 55
Milieu
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
De ingebouwde NiCd-accu bevat stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat
afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt.
Lever de accu in op een ofcieel inzamelpunt voor batterijen. Als u
problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met
het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers
van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat
deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt.
De accu verwijderen
Ukuntdeaccunietopnieuwinhetapparaatplaatsennadatudezehebt
verwijderd.
Om de accu zelf te kunnen verwijderen, hebt u een gewone
schroevendraaier nodig.
1 Neem de tandenborstel uit de oplader, schakel de tandenborstel in
enlaatdetandenborstelwerkentotdatdezestopt.BlijfdeSonicare
inschakelen tot de accu volledig leeg is.
2 Verwijderdeschroefrandvandeopzetborstelenplaatsde
schroefrandophethandvat.Draaideschroefrandophethandvat(A)
totdatdebehuizingopenspringtentrekdandeschroefrand(B)naar
voren.
De onderdelen in het handvat komen samen met de schroefrand naar
buiten
.
3 Steek een schroevendraaier tussen de printplaat en het plastic
gedeelteaaniederuiteindevandeaccu.Draaideschroevendraaier
omzodeverbindingtussendeaccuendeprintplaatoptwee
plaatsen te verbreken.
4 Scheid de accu van het apparaat met een schroevendraaier.
Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u de accu hebt
verwijderd.
-
-
B
A
B
A
NEDERLANDS56
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (
www.philips.com), of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Garantiebeperkingen
De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale
garantie:
Opzetborstels
Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of
wijzigingen.
Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of
verbleking.
Veelgestelde vragen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u tegen kunt komen
tijdens het gebruik van uw Sonicare. Als u er niet in slaagt het probleem op
te lossen, neem dan contact op met het Philips Customer Care Centre in
uw land (zie hoofdstuk ‘Garantie & service’) of bezoek www.philips.com.
Vraag Antwoord
Waarom werkt de
Sonicare-tandenborstel
niet?
Mogelijk moet de Sonicare worden opgeladen. Laad de Sonicare minimaal
24 uur op.
Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat wanneer u het
apparaat gaat opladen. Het is mogelijk dat de stroomtoevoer naar
stopcontacten in spiegelkastjes boven wastafels of naar stopcontacten
voor scheerapparaten in badkamers wordt afgesloten wanneer het licht in
de badkamer wordt uitgedaan.
Waarom werkt de
opzetborstel niet terwijl de
motor loopt?
Mogelijk moet de opzetborstel opnieuw op het apparaat worden
bevestigd of worden vervangen.
Waarom kietelt het
wanneer ik de Sonicare
gebruik?
De eerste paar keer dat u de Sonicare gebruikt, kunt u een licht kietelend
of prikkelend gevoel ervaren. Dit gevoel verdwijnt wanneer u aan de
Sonicare gewend bent geraakt.
Waarom rammelt de
opzetborstel wanneer ik de
Sonicare gebruik?
De Sonicare hoort licht te brommen tijdens gebruik. Om overmatig
rammelen te voorkomen draait u de schroefrand van de opzetborstel
verder aan. Als het rammelen dan nog niet is verholpen, moet de
opzetborstel mogelijk worden vervangen.
Zorg ervoor dat u het beschermkapje verwijdert voordat u het apparaat
inschakelt.
De borstel klappert tegen
mijn tanden. Wat moet ik
doen?
U kunt dit voorkomen door de borstel volgens de instructies vast te
houden, d.w.z. met de borstelharen schuin op de tandvleesrand geplaatst
onder een hoek van 45 graden.
-
-
-
NEDERLANDS 57
Vraag Antwoord
Waarom lijkt de tandborstel
minder krachtig te poetsen?
Mogelijk moet de Sonicare worden opgeladen.
Mogelijk is de Easy-start-functie ingeschakeld. Schakel de Easy-start-functie
uit (zie hoofdstuk ‘Functies’).
Mogelijk moet de opzetborstel worden schoongemaakt.
Mogelijk moet de opzetborstel worden vervangen.
Mogelijk is de Sonicare ingesteld op de lagere snelheid. Druk op de
snelheidsknop om de normale snelheid in te stellen. Mogelijk moet het
apparaat worden schoongemaakt. Maak het handvat, de opzetborstel en
de oplader grondig schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
De Sonicare geeft een
onaangename geur af. Wat
moet ik doen?
Mogelijk moet de opzetborstel worden vervangen.
Mogelijk moet het apparaat worden schoongemaakt. Maak het
handvat, de opzetborstel en de oplader grondig schoon (zie hoofdstuk
‘Schoonmaken’).
Het gele lampje knippert.
Wat betekent dit?
Het knipperende gele lampje geeft aan dat het apparaat nog slechts
genoeg energie bevat voor 3 poetsbeurten of minder. Laad de Sonicare
minimaal 24 uur op.
De tandenborstel heeft 30
seconden extra poetstijd.
Waar is dit voor?
De programmeerbare Quadpacer is ingesteld op een poetsbeurt van
2,5 minuut in plaats van de standaardpoetsbeurt van 2 minuten. Deze
functie biedt extra poetstijd voor het reinigen van moeilijk bereikbare
gebieden waar ophoping van plak plaatsvindt en het tandvlees makkelijk
ontstoken kan raken. We raden u aan deze extra 30 seconden te
gebruiken om probleemgebieden nogmaals te poetsen, uw tandvlees te
masseren of uw tong te borstelen (zie hoofdstuk ‘Functies’).
NEDERLANDS58

Documenttranscriptie

English 4 Deutsch 15 Sonicare elite e7000/e9000 Français 26 Italiano 37 Nederlands 48 48 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Beschermkapje B Borstelharen C Opzetborstel D Ring met kleurcode E Verwijderbare schroefrand F Handvat met zacht greepgedeelte G Aan/uitknop H Snelheidsknop I Oplaadlampjes (LED) J Oplader Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. - Controleer of het voltage aangegeven op de onderzijde of achterzijde van de oplader overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u deze aansluit. - Houd de oplader uit de buurt van water. Plaats de oplader niet in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz. Dompel de oplader nooit in water of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat de oplader na het schoonmaken helemaal droog is voordat u deze op het stopcontact aansluit. - Gebruik de oplader nooit als deze beschadigd is. Indien de oplader, het snoer of de stekker beschadigd is, vervang de oplader dan altijd door een van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken. - Gebruik de tandenborstel niet in bad of onder de douche. - Raadpleeg uw tandarts voordat u de tandenborstel gebruikt als u in de afgelopen 2 maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of uw tandvlees hebt ondergaan. - Neem contact op met uw tandarts als er na het gebruik van deze tandenborstel ernstige tandvleesbloeding optreedt of als het tandvlees nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat 1 week hebt gebruikt. - De Sonicare-tandenborstel voldoet aan de veiligheidseisen voor elektromagnetische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat hebt, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat als u vragen hebt over het gebruik van de Sonicare. - Dit apparaat is alleen bedoeld voor het reinigen van tanden, tandvlees en de tong. Gebruik het niet voor andere doeleinden. Stop het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw arts als u pijn of ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat. - De Sonicare-tandenborstel is bedoeld voor thuisgebruik en is niet bedoeld om door meerdere personen te worden gebruikt in een tandartsenpraktijk of een instelling. - Gebruik het apparaat niet langer indien het op enige wijze beschadigd is (opzetborstel, handvat van de tandenborstel, oplader). Dit apparaat bevat geen repareerbare onderdelen. Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met het Customer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk ‘Garantie & service’). Nederlands - 49 Gebruik de opzetborstel niet langer als de borstelharen verbogen of geknakt zijn. Vervang de opzetborstel om de 6 maanden of eerder indien er tekenen van slijtage optreden. Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door de fabrikant aanbevolen opzetborstels. Kinderen jonger dan 10 jaar en mensen met een lichamelijke handicap mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Als uw tandpasta peroxide dan wel zuiveringszout of natriumbicarbonaat bevat (veelvoorkomend in witmakende tandpasta’s) dient u de opzetborstel na ieder gebruik grondig schoon te maken met zeep en water. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Klaarmaken voor gebruik 1 Wind overtollig snoer rond de snoeropberghaken in de onderzijde van de oplader. De opzetborstel bevestigen 1 Houd de opzetborstel zo vast dat de voorzijde zich op één lijn bevindt met de voorzijde van het handvat. Plaats de ruggetjes op de opzetborstel recht boven de groeven in de bovenzijde van het handvat en schuif dan de opzetborstel op het handvat. 2 Draai de schroefrand van de opzetborstel rechtsom tot deze stevig vastzit. Als de opzetborstel tijdens gebruik rammelt, draai de schroefrand dan verder aan. 3 Verwijder het beschermkapje voordat u gaat poetsen. 50 Nederlands Opladen Laad de Sonicare minstens 24 uur op tijdens de eerste dagen van gebruik. We raden u aan de Sonicare altijd in de op netspanning aangesloten oplader te plaatsen wanneer u het apparaat niet gebruikt om er zeker van te zijn dat de accu altijd volledig opgeladen is. Wanneer de accu leeg is, duurt het minimaal 24 uur om deze weer volledig op te laden. 1 Zorg ervoor dat de onderzijde van het handvat goed in de oplader staat om er zeker van te zijn dat deze goed contact maakt. - Andere Sonicare-modellen hebben handvatten die niet in deze oplader passen en daarom niet goed kunnen worden opgeladen in deze oplader. Probeer niet een handvat van een ander Sonicare-model in deze oplader te duwen, aangezien dit tot beschadiging leidt. ’Accu bijna leeg’-indicator , Wanneer de accu bijna leeg is, hoort u 3 piepjes nadat de Smartimer de tandenborstel heeft uitgeschakeld. Het onderste lampje knippert geel gedurende 30 seconden. Als u ziet en hoort dat de accu bijna leeg is, heeft de Sonicare nog slechts voldoende energie voor 3 of minder poetsbeurten van 2 minuten. We raden u aan de Sonicare altijd in de op netspanning aangesloten oplader te plaatsen wanneer u deze niet gebruikt om er zeker van te zijn dat de accu altijd volledig opgeladen is. Oplaadindicator met meerdere lampjes Wanneer u het apparaat in de oplader plaatst, gaan de groene lampjes van de oplaadindicator in een oplopend patroon knipperen. Het aantal knipperende lampjes geeft aan tot welk niveau de accu op dat moment opgeladen is. Wanneer de accu volledig opgeladen is, houden de lampjes op met knipperen en gaan deze continu branden. Ongeveer één keer per minuut gaan de lampjes even uit. Daarna gaan deze weer aan om aan te geven dat de accu vol is. De ‘accu vol’-indicatie wordt niet meer weergegeven zodra u het apparaat uit de oplader neemt. , Het apparaat gebruiken Handige tips - - De opzetborstel is voorzien van een handig beschermkapje. Verwijder het beschermkapje voordat u de Sonicare inschakelt. Spoel de borstel en de borstelharen na iedere poetsbeurt onder de kraan af. Maak de opzetborstel iedere week schoon, ook onder de schroefrand. Met een volledig opgeladen Sonicare kunt u ongeveer 2 weken lang twee keer per dag 2 minuten tandenpoetsen zonder het apparaat op te hoeven laden. Hierdoor kunt u de Sonicare gemakkelijk zonder oplader mee op reis nemen. Het gebruik van een spanningomvormer of verloopstekker garandeert niet dat de oplader wordt voorzien van de juiste netspanning. Controleer altijd of het voltage klopt. Nederlands 51 Poetstechniek Voer de volgende eenvoudige stappen uit om uw poetservaring te maximaliseren. 45º 1 Plaats, voordat u de Sonicare inschakelt, de borstelharen onder een hoek van 45 graden op de tandvleesrand. 2 Houd het handvat losjes vast en schakel de Sonicare in. Maak zachtjes ronddraaiende bewegingen met de borstel zodat de langere haren tussen de tanden komen. Beweeg de borstel na enkele seconden naar het volgende gedeelte van het gebit. Ga zo door totdat u de volledige poetsbeurt van 2 minuten hebt voltooid. 3 U krijgt de beste poetsresultaten met de Sonicare als u slechts lichte druk uitoefent en niet schrobt. Laat de Sonicare het werk doen. 4 Om ervoor te zorgen dat u overal even goed poetst, moet u uw mond in vier kwadranten verdelen: de buitenkant van de boventanden, de binnenkant van de boventanden, de buitenkant van de ondertanden en de binnenkant van de ondertanden. Begin te poetsen in kwadrant 1 (de buitenkant van de boventanden) en ga daar 30 seconden mee door voordat u verder gaat met kwadrant 2 (de binnenkant van de boventanden). Poets vervolgens ook de overige twee kwadranten gedurende 30 seconden totdat u de poetsbeurt van 2 minuten hebt voltooid. 5 Na een volledige poetsbeurt van 2 minuten, kunt u het apparaat opnieuw kort inschakelen om de kauwvlakken van uw kiezen te poetsen. 6 Met de aan/uitknop kunt u de tandenborstel op ieder gewenst moment in- en uitschakelen. - U kunt ook uw tong poetsen met de Sonicare in- of uitgeschakeld, afhankelijk van uw voorkeur. Poetstips voor bijzondere situaties 45º - Vlekken verwijderen Poets plaatsen waar erge vlekken voorkomen enkele seconden langer om de vlekken beter te kunnen verwijderen. - Beugel Plaats de borstel onder een hoek van 45 graden tussen de beugel en de tandvleesrand. Oefen lichte druk uit en maak gedurende 2 seconden zachtjes ronddraaiende bewegingen met de borstel zodat de lange haren tussen de tanden komen. Draai het handvat vervolgens voorzichtig naar boven en naar beneden, zodat de borstelharen de beugel en de rest van de tand kunnen reinigen. Ga daarna verder met de volgende tand. Ga zo door totdat u al uw tanden hebt gepoetst. Houd er rekening mee dat de opzetborstel sneller slijt wanneer deze voor een gebit met beugel wordt gebruikt. - Tandheelkundige restauraties Gebruik de Sonicare op tandheelkundige restauraties (bijv. implantaten, kronen, bruggen en vullingen) op dezelfde manier als op normale tandoppervlakken. Zorg ervoor dat de borstelharen alle oppervlakken van de restauraties bereiken om zeker te zijn van een grondige reiniging. - Paradontale pockets 52 Nederlands Als uw tandarts of mondhygiënist heeft aangegeven dat u paradontale pockets hebt (plekken waar het tandvlees van de tand wijkt en waar zich plakbacteriën ophopen), poets uw hele gebit dan 2 minuten en poets vervolgens de gebieden waar deze pockets zich voordoen nogmaals om zo de gezondheidstoestand van uw tandvlees te verbeteren. Functies Easy-start - Deze Sonicare-tandenborstel wordt geleverd met de Easy-start-functie ingeschakeld. Deze functie is bedoeld om u te laten wennen aan het tandenpoetsen met de Sonicare. De poetskracht neemt bij iedere poetsbeurt iets toe totdat de Sonicare bij de 14e poetsbeurt de optimale poetskracht bereikt. Als u direct na het inschakelen van de Sonicare 2 piepjes hoort, dan is de Easy-start-functie ingeschakeld. Zodra de optimale poetskracht is bereikt (na de 14e poetsbeurt), hoort u de 2 piepjes niet meer. Opmerking: De eerste 14 poetsbeurten moeten allemaal minimaal 1 minuut duren om de Easy-start-functie goed te laten werken. Opmerking:Wanneer de Easy-start-functie is ingeschakeld, werkt de snelheidsknop (voor normale en verlaagde snelheid) niet. Als u direct gebruik wilt maken van de snelheidsknop, dient u de Easy-start-functie uit te schakelen. Easy-start uitschakelen of inschakelen 1 Bevestig de opzetborstel op het handvat. 2 Plaats het handvat in de oplader en steek de stekker van de oplader in het stopcontact. 3 Om Easy-start uit te schakelen, drukt u op de aan/uitknop en houdt u deze 5 seconden ingedrukt. U hoort 1 piepje om aan te geven dat de Easy-start-functie is uitgeschakeld. 4 Om Easy-start in te schakelen, drukt u op de aan/uitknop en houdt u deze 5 seconden ingedrukt. U hoort 2 piepjes om aan te geven dat de Easy-start-functie weer actief is. Gebruik van de Easy-start-functie na de eerste gewenningsperiode wordt afgeraden, omdat de Sonicare hierdoor minder effectief plak zal verwijderen. Tijdens klinische tests met de Sonicare dient de Easy-start-functie uitgeschakeld te zijn en dient het apparaat volledig opgeladen te zijn. Smartimer - Dit Sonicare-model is uitgerust met een Smartimer, die de poetstijd automatisch instelt op de door tandartsen en mondhygiënisten aanbevolen poetstijd van 2 minuten. Na 2 minuten schakelt de Smartimer de tandenborstel automatisch uit. Als u de poetsbeurt van 2 minuten korte tijd wilt onderbreken, drukt u op de aan/uitknop. Als u vervolgens nogmaals op de aan/uitknop drukt, gaat de Smartimer weer verder met de tijdmeting waar deze gestopt was toen u het apparaat uitschakelde. Nederlands - 53 De Smartimer wordt automatisch ingesteld op het begin van de cyclus van 2 minuten als: u de poetsbeurt langer dan 30 seconden onderbreekt; u het handvat terugplaatst in de oplader. Quadpacer® 1 - De Quadpacer is een timer die ervoor zorgt dat u alle kwadranten van de mond gelijkmatig en grondig poetst. Na 30, 60 en 90 seconden hoort u een kort piepje en voelt u een kleine onderbreking in de poetsbeweging van het apparaat. Dit is voor u het signaal om de tandenborstel naar het volgende kwadrant te brengen. 3 Programmeerbare Quadpacer (alleen bij bepaalde typen) Met de programmeerbare Quadpacer kunt u de werking van de Quadpacer op 3 manieren instellen: - Een poetscyclus van 2 minuten waarbij de Quadpacer actief is (fabrieksinstelling). - Verlenging van de totale poetstijd met 30 seconden tot 2,5 minuut waarbij de Quadpacer actief is. - Een poetscyclus van 2 minuten waarbij de Quadpacer niet actief is. De instelling van de Quadpacer wijzigen: 1 Plaats het handvat in de oplader en steek de stekker van de oplader in het stopcontact. 2 Druk kort op de snelheidsknop en kijk welk indicatielampje gaat branden. 3 Druk op de snelheidsknop en houd deze ingedrukt, terwijl de Quadpacer-instellingen één voor één worden getoond door de indicatielampjes. , Het vierde indicatielampje brandt groen: een poetscyclus van 2 minuten met een actieve Quadpacer (fabrieksinstelling). , Het bovenste indicatielampje brandt groen: een poetscyclus van 2,5 minuut met een actieve Quadpacer. 54 Nederlands , Het onderste indicatielampje brandt geel: de Quadpacer is niet actief. 4 Om de gewenste instelling te programmeren, laat u de snelheidsknop los op het moment dat het desbetreffende lampje gaat branden. Opmerking:Als u een poetscyclus van 2,5 minuut met een actieve Quadpacer instelt, zal een volledig opgeladen accu minder poetsbeurten opleveren. Twee snelheden Met de snelheidsknop kunt u kiezen uit 2 verschillende poetssnelheden: de normale snelheid voor optimale poetsresultaten of een lagere snelheid wanneer een extra zachte poetsbeweging gewenst is. Telkens wanneer u de Sonicare inschakelt, begint deze automatisch op de normale snelheid te werken. 1 Om van de normale naar de lagere snelheid te gaan, drukt u tijdens het poetsen eenmaal op de snelheidsknop. 2 Om van de lagere naar de normale snelheid te gaan, drukt u tijdens het poetsen nogmaals op de snelheidsknop. Een duidelijk tweetonig piepje geeft aan dat de snelheidsinstelling is aangepast. We raden u aan op de normale snelheid te poetsen om optimale poetsresultaten te behalen. Opmerking:Wanneer de Easy-start-functie is ingeschakeld, werkt de snelheidsknop (voor normale en verlaagde snelheid) niet. Als u direct gebruik wilt maken van de snelheidsknop, dient u de Easy-start-functie uit te schakelen (zie ‘Easy-start’ in dit hoofdstuk). Wanneer de Sonicare in klinische tests wordt gebruikt, dient de normale snelheid te worden gebruikt. Schoonmaken Regelmatig schoonmaken garandeert de beste resultaten en een lange levensduur voor het apparaat. 1 Spoel de opzetborstel en de borstelharen na iedere poetsbeurt onder de kraan af. Laat de opzetborstel uitsluitend aan de lucht drogen. Nederlands 55 2 Reinig de opzetborstel minstens 1 keer per week.Vergeet niet onder de schroefrand schoon te maken. 3 Verwijder de schroefrand door met uw duimen voorzichtig op de rubberen kraag te drukken. Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de rubberen kraag te duwen, omdat dit tot beschadiging kan leiden. - Trek de schroefrand omhoog langs de hals van de opzetborstel. 4 Om de schroefrand opnieuw te bevestigen, duwt u de schroefrand terug over de opzetborstel totdat deze vastklikt. 5 Maak het handvat iedere week schoon en droog. 6 Maak de oplader regelmatig schoon. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de oplader gaat schoonmaken. Droog de oplader na het schoonmaken volledig af voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Gebruik een zacht schoonmaakmiddel, wat water en een vochtige doek om de Sonicare schoon te maken. Opbergen 1 Als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact, maak het apparaat schoon en bewaar het op een koele en droge plaats uit direct zonlicht. Het snoer kunt u opbergen door dit rond snoeropberghaken in de onderzijde van de oplader te wikkelen. Vervangen Opzetborstel - Vervang de opzetborstel om de 6 maanden voor optimale resultaten. Gebruik alleen Sonicare-opzetborstels die geschikt zijn voor dit model. 56 Nederlands Milieu - - Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. De ingebouwde NiCd-accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. De accu verwijderen U kunt de accu niet opnieuw in het apparaat plaatsen nadat u deze hebt verwijderd. Om de accu zelf te kunnen verwijderen, hebt u een gewone schroevendraaier nodig. 1 Neem de tandenborstel uit de oplader, schakel de tandenborstel in en laat de tandenborstel werken totdat deze stopt. Blijf de Sonicare inschakelen tot de accu volledig leeg is. A B 2 Verwijder de schroefrand van de opzetborstel en plaats de schroefrand op het handvat. Draai de schroefrand op het handvat (A) totdat de behuizing openspringt en trek dan de schroefrand (B) naar voren. De onderdelen in het handvat komen samen met de schroefrand naar buiten . 3 Steek een schroevendraaier tussen de printplaat en het plastic gedeelte aan ieder uiteinde van de accu. Draai de schroevendraaier om zo de verbinding tussen de accu en de printplaat op twee plaatsen te verbreken. 4 Scheid de accu van het apparaat met een schroevendraaier. Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u de accu hebt verwijderd. Nederlands 57 Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Garantiebeperkingen De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie: - Opzetborstels - Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of wijzigingen. - Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking. Veelgestelde vragen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u tegen kunt komen tijdens het gebruik van uw Sonicare. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen, neem dan contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk ‘Garantie & service’) of bezoek www.philips.com. Vraag Antwoord Waarom werkt de Sonicare-tandenborstel niet? Mogelijk moet de Sonicare worden opgeladen. Laad de Sonicare minimaal 24 uur op. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat wanneer u het apparaat gaat opladen. Het is mogelijk dat de stroomtoevoer naar stopcontacten in spiegelkastjes boven wastafels of naar stopcontacten voor scheerapparaten in badkamers wordt afgesloten wanneer het licht in de badkamer wordt uitgedaan. Waarom werkt de opzetborstel niet terwijl de motor loopt? Mogelijk moet de opzetborstel opnieuw op het apparaat worden bevestigd of worden vervangen. Waarom kietelt het wanneer ik de Sonicare gebruik? De eerste paar keer dat u de Sonicare gebruikt, kunt u een licht kietelend of prikkelend gevoel ervaren. Dit gevoel verdwijnt wanneer u aan de Sonicare gewend bent geraakt. Waarom rammelt de opzetborstel wanneer ik de Sonicare gebruik? De Sonicare hoort licht te brommen tijdens gebruik. Om overmatig rammelen te voorkomen draait u de schroefrand van de opzetborstel verder aan. Als het rammelen dan nog niet is verholpen, moet de opzetborstel mogelijk worden vervangen. Zorg ervoor dat u het beschermkapje verwijdert voordat u het apparaat inschakelt. De borstel klappert tegen mijn tanden. Wat moet ik doen? U kunt dit voorkomen door de borstel volgens de instructies vast te houden, d.w.z. met de borstelharen schuin op de tandvleesrand geplaatst onder een hoek van 45 graden. 58 Nederlands Vraag Antwoord Waarom lijkt de tandborstel Mogelijk moet de Sonicare worden opgeladen. minder krachtig te poetsen? Mogelijk is de Easy-start-functie ingeschakeld. Schakel de Easy-start-functie uit (zie hoofdstuk ‘Functies’). Mogelijk moet de opzetborstel worden schoongemaakt. Mogelijk moet de opzetborstel worden vervangen. Mogelijk is de Sonicare ingesteld op de lagere snelheid. Druk op de snelheidsknop om de normale snelheid in te stellen. Mogelijk moet het apparaat worden schoongemaakt. Maak het handvat, de opzetborstel en de oplader grondig schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’). De Sonicare geeft een onaangename geur af. Wat moet ik doen? Mogelijk moet de opzetborstel worden vervangen. Mogelijk moet het apparaat worden schoongemaakt. Maak het handvat, de opzetborstel en de oplader grondig schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’). Het gele lampje knippert. Wat betekent dit? Het knipperende gele lampje geeft aan dat het apparaat nog slechts genoeg energie bevat voor 3 poetsbeurten of minder. Laad de Sonicare minimaal 24 uur op. De tandenborstel heeft 30 seconden extra poetstijd. Waar is dit voor? De programmeerbare Quadpacer is ingesteld op een poetsbeurt van 2,5 minuut in plaats van de standaardpoetsbeurt van 2 minuten. Deze functie biedt extra poetstijd voor het reinigen van moeilijk bereikbare gebieden waar ophoping van plak plaatsvindt en het tandvlees makkelijk ontstoken kan raken. We raden u aan deze extra 30 seconden te gebruiken om probleemgebieden nogmaals te poetsen, uw tandvlees te masseren of uw tong te borstelen (zie hoofdstuk ‘Functies’).
/