TFA Infrared Thermometer with Dew Point MOLD DETECTOR Handleiding

Merk
TFA
Categorie
meten
Model
Infrared Thermometer with Dew Point MOLD DETECTOR
Type
Handleiding
2524
RILEVATORE DI MUFFA
Termometro ad infrarossi con punto di rugiada
SCHIMMEL DETEKTOR
Infrarood-thermometer met dauwpunt
Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen.
1. Voordat u met het apparaat gaat werken
Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en onder-
delen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op het in
bedrijf stellen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u tips voor het
geval van een storing.
Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook
beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten
door verkeerd gebruik niet meer gelden.
Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de
handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet ver-
antwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daar-
uit voortvloeien.
Volg in elk geval de veiligheidsinstructies op !
Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!
2. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één
oogopslag
Dreigend schimmelgevaar kan men in één oogopslag lokaliseren
Voor het meten van de oppervlaktetemperatuur zonder contact (van wanden,
vloeren, plafonds)
Controle van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
Dauwpunt (koelt de lucht verder af kan zich condensaat vormen)
Led-lampjes (groen/geel/rood) tonen de toestand van het dauwpunt
Staafgrafiek toont het schimmelgevaar
Met dubbellaservizier kan de positie van de meetvlek exact bepaald worden
Achtergrondverlichting
3. Levering
Infrarood-thermometer 9 V blokbatterij
Opbergtas Gebruiksaanwijzing
4. Voor uw veiligheid
Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden.
Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is
niet toegestaan en kan tot gevaarlijke blootstelling aan straling leiden.
Het apparaat is niet geschikt om de lichaamstemperatuur te meten.
Voorzichtig!
Kans op letsel:
Het product is voorzien van een klasse 2 laser. Indien het bordje op het pro-
duct niet in uw landstaal is, bevestig dan het juiste bordje op het product.
Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE
sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(WEEE).
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti dome-
stici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio
presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature
elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.
12. Dati tecnici
Campo di misura - temperatura -50°C …. 260°C (58°F….+500°F)
Campo di misura - umidità 0 … 100 %rH
Temperatura e umidità di lavoro 0 °C … + 50 °C / 32°F…122 °F/ < 80 %rH
Temperatura e umidità -20 °C … + 60 °C / -4°F…140 °F/
di conservazione 10…90 %rH
Precisione temperatura ±3,5°C /-50…+20°C
1% ±1°C/+20…+260°C
Precisione umidità ±3,5%/20…80%
Emissività fissa 0,95
Lunghezza d'onda IR 8 - 14 µm
Risoluzione 0,1°C/°F
Tempo di risposta Ca. 1 secondo
Risoluzione ottica 12 : 1
Alimentazione Batteria 9 V
Disattivazione automatica Ca. 15 minuti
Dimensioni 83 x 60 x 184 mm
Peso 174 g (solo apparecchio)
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania
È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente
autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al
momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici
e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.
www.tfa-dostmann.de 04/17
LET OP: KLASSE 2 LASER.
Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal.
Licht nooit met de laserstraal in de ogen van
personen of dieren.
Het kan permanente schade aan het oog veroorzaken.
Golflengte: 630 - 670 nm | Output: <1mW
TFA_No. 31.1141_Anleitung 28.04.2017 10:47 Uhr Seite 13
2726
SCHIMMEL DETEKTOR
Infrarood-thermometer met dauwpunt
SCHIMMEL DETEKTOR
Infrarood-thermometer met dauwpunt
Hoe dichter de waarde van de oppervlaktetemperatuur is bij de dauwpunttem-
peratuur, des te hoger het risico op schimmelvorming op het gemeten opper-
vlak.
5.1 Dauwpunt
Wordt de lucht continu afgekoeld, stijgt bij onveranderlijke absolute lucht-
vochtigheid de relatieve luchtvochtigheid tot 100%. Koelt de lucht verder af,
wordt de overtollige waterdamp in de vorm van druppels afgescheiden. Dit is
de dauwpunttemperatuur.
Duidt het meetinstrument een luchttemperatuur van 20 °C en een relatieve
vochtigheid van 65% aan, bedraagt de dauwpunttemperatuur 13,2 °C. Wat
betekent dit? De lucht in de kamer condenseert noodgedrongen op alle plaat-
sen die koeler dan 13,2 °C zijn. Zo vormen zich op de muur of op het plafond
waterdruppels die later schimmel of stokvlekken kunnen veroorzaken.
6. Inbedrijfstelling
Open het batterijvak. Het batterijvak bevindt zich aan het handvat. Klap het
batterijdeksel omlaag.
Sluit de batterij 9 V aan, +/- pool zoals afgebeeld.
Plaats de batterij in het batterijvak. Let op de aansluitdraden.
Sluit het batterijvak weer. Het deksel ligt goed in de behuizing, als je een klik
hoort.
Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
7. Meetproces
Druk op de rode toets aan de binnenkant van het handvat om het apparaat in
te schakelen. Men hoort een klik.
U kunt de laser en de achtergrondverlichting met de laser/achtergrondverlich-
ting toets activeren en deactiveren. Wanneer u op de toets drukt wordt de sta-
tus als volgt weergegeven:
Laser aan/achtergrondverlichting uit
Laser aan/achtergrondverlichting aan
Laser uit/achtergrondverlichting aan
Laser uit/achtergrondverlichting uit
Nadat u de laser activeert heeft, verschijnt op het display .
Het meetoppervlak ligt tussen de twee laserpunten.
Op de onderste display wordt de oppervlaktetemperatuur getoond.
Op de bovenste display wordt de meetwaarde van de thermo-hygro sensor
getoond.
Met de MODE toets kunt u kiezen tussen de volgende weergaven:
Omgevingsluchtvochtigheid (%RH)
Dauwpunttemperatuur (DP)
Omgevingstemperatuur (AT)
De led-lampjes tonen de toestand van de dauwpunt:
Licht groen: geen risico op schimmelvorming
Licht geel: een toegenomen risico op schimmelvorming, piepsignaal wordt
afgegeven
Licht rood: acuut risico op schimmelvorming, continue pieptoon wordt
afgegeven
De rechterkant van het scherm laat de staafgrafiek zien. Hoe hoger de grafiek
is, des te groter is het risico op schimmelvorming.
Richt de laserstraal nooit op spiegels of andere reflecterende oppervlakken.
De ongecontroleerd afgebogen straal zou personen of dieren kunnen raken.
Hete of gevaarlijke voorwerpen niet van dichtbij viseren!
Bewaar het apparaat en de batterij buiten de reikwijdte van kinderen.
Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opla-
den. Kans op explosie!
Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke batterijen moe-
ten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voor-
komen.
Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril
wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!
Belangrijke informatie voor de productveiligheid!
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
Bescherm het apparaat tegen grote of plotselinge temperatuurschommelin-
gen.
Leg het apparaat niet in de buurt van hete voorwerpen.
Dompel het apparaat niet in water, anders kan er vocht binnendringen en dit
tot functiestoringen leiden. Tegen vocht beschermen.
Voor het gebruik de behuizing van het product controleren. Gebruik het pro-
duct niet als het beschadigd lijkt. Controleer op barsten of ontbrekende kunst-
stof.
Stoom, stof, rook etc. kan de meting nadelig beïnvloeden en de optische ele-
menten van het apparaat duurzaam storen.
5. Onderdelen en toetsen
A. Display
A 1: Laser symbool
A 2: Weergave thermo-hygro sensor
(% RH vochtigheid, DP dauwpunt, AT temperatuur)
A 3: Oppervlaktetemperatuur
A 4: Staafgrafiek
A 5: Emissiegraad
B. Behuizing
B 1: Infraroodlens
B 2: Laser
B 3: Waarschuwing LED
B 4: Thermo-hygro sensor
B 5: Batterijvak
C. Toetsen
C 1: Laser/achtergrondverlichting toets
C 2: MODE toets
C 3: °C/°F toets
C 4: Toets voor het meten
5. Werkingsprincipe
Ieder lichaam straalt een infrarode energie uit. De optische detector neemt
deze waar en zet de informatie in een digitale aanduiding om en men verkrijgt
de oppervlaktetemperatuur.
Het toestel duidt ook de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid aan.
Hiermee wordt het dauwpunt berekend.
TFA_No. 31.1141_Anleitung 28.04.2017 10:47 Uhr Seite 14
2928
SCHIMMEL DETEKTOR
Infrarood-thermometer met dauwpunt
SCHIMMEL DETEKTOR
Infrarood-thermometer met dauwpunt
De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood
Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn
(WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.
Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De
gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als
zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektri-
sche en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk verwij-
deren te garanderen.
12. Technische gegevens
Meetbereik - temperatuur -50 °C …. 260°C (58°F….+500°F)
Meetbereik - luchtvochtigheid 0 … 100 %rH
Bedrijfstemperatuur 0 °C … + 50 °C / 32°F…122 °F/ < 80 %rH
en luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur -20 °C … + 60 °C / -4°F…140 °F/
en luchtvochtigheid 10…90 %rH
Precisie temperatuur ±3,5°C /-50…+20°C
1% ±1°C/+20…+260°C
Precisie luchtvochtigheid +-3,5%/20…80%
Emissiegraad 0,95 vast
IR golflengte 8 - 14 µm
Resolutie 0,1 °C /°F
Aanspreektijd Ca. 1 seconden
Optische resolutie 12 : 1
Spanningsvoorziening 9 V blokbatterij
Automatische uitschakelfunctie Ca. 15 minuten
Afmetingen behuizing 83 x 60 x 184 mm
Gewicht 174 g (alleen het apparaat)
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Duitsland
Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dost-
mann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter
perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste tech-
nische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het
artikelnummer op onze homepage.
www.tfa-dostmann.de 04/17
Druk op de °C/°F toets, om de weergave van de temperatuur in °C (standaard-
instelling) of °F te kiezen.
Druk op de rode toets aan de binnenkant van het handvat om het apparaat uit
te schakelen.
Het apparaat schakelt zich automatisch na 15 minuten uit als het niet wordt
gebruikt.
8. Afstand, afmeting meetvlek en gezichtsveld
Als de afstand tot het meetobject (D) toeneemt wordt de meetvlek (S) groter
in de verhouding D:S = 12:1 (bijv. 120 cm afstand = 10 cm meetvlek). Om een
zo nauwkeurig mogelijke temperatuurweergave te verkrijgen dient het richtob-
ject zo dicht mogelijk geviseerd te worden.
Als de afstand te groot is, bestaat het risico dat de temperatuur buiten het
gewenste aftastgebied gemeten wordt. De tweevoudige laserwaarneming
helpt om het meetpunt precies aan te richten.
Let alstublieft op het volgende:
Voor het meten van glanzende of gepolijste metalen oppervlakken (roestvrij
staal, aluminium) is het apparaat niet geschikt.
Het apparaat kan niet door transparante oppervlakken zoals glas of plastic
meten. In plaats daarvan meet het de temperatuur van het transparante
oppervlak.
9. Schoonmaken en onderhoud
De sensor is het gevoeligste onderdeel van uw infrarood-thermometer.
Bescherm het sensorgedeelte tegen verontreiniging.
Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen
schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
Verwijder de batterij, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
9.1 Batterijwissel
Vervang de batterij als het lege batterijsymbool op het display verschijnt.
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het vervangen van de
batterij!
10. Storingswijzer
Probleem Oplossing
Geen indicatie Schakel het toestel in - druk op de toets voor
het meten
Batterij met de juiste poolrichting plaatsen
Batterij vervangen
Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw appa-
raat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.
11. Verwijderen
Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen
worden gerecycled en hergebruikt.
Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden wegge-
gooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batte-
rijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor
bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te
brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.
TFA_No. 31.1141_Anleitung 28.04.2017 10:47 Uhr Seite 15

Document transcriptie

TFA_No. 31.1141_Anleitung 28.04.2017 10:47 Uhr Seite 13 RILEVATORE DI MUFFA Termometro ad infrarossi con punto di rugiada  Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. 12. Dati tecnici Campo di misura - temperatura -50°C …. 260°C (58°F….+500°F) Campo di misura - umidità 0 … 100 %rH Temperatura e umidità di lavoro 0 °C … + 50 °C / 32°F…122 °F/ < 80 %rH Temperatura e umidità di conservazione -20 °C … + 60 °C / -4°F…140 °F/ 10…90 %rH Precisione temperatura ±3,5°C /-50…+20°C 1% ±1°C/+20…+260°C Precisione umidità ±3,5%/20…80% Emissività fissa 0,95 Lunghezza d'onda IR 8 - 14 µm Risoluzione 0,1°C/°F Tempo di risposta Ca. 1 secondo Risoluzione ottica 12 : 1 Alimentazione Batteria 9 V Disattivazione automatica Ca. 15 minuti Dimensioni 83 x 60 x 184 mm Peso 174 g (solo apparecchio) SCHIMMEL DETEKTOR Infrarood-thermometer met dauwpunt  Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen. 1. Voordat u met het apparaat gaat werken • Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op het in bedrijf stellen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u tips voor het geval van een storing. • Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden. • Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. • Volg in elk geval de veiligheidsinstructies op ! • Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.! 2. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één oogopslag • Dreigend schimmelgevaar kan men in één oogopslag lokaliseren • Voor het meten van de oppervlaktetemperatuur zonder contact (van wanden, vloeren, plafonds) • Controle van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid • Dauwpunt (koelt de lucht verder af kan zich condensaat vormen) • Led-lampjes (groen/geel/rood) tonen de toestand van het dauwpunt • Staafgrafiek toont het schimmelgevaar • Met dubbellaservizier kan de positie van de meetvlek exact bepaald worden • Achtergrondverlichting 3. Levering • Infrarood-thermometer • Opbergtas • 9 V blokbatterij • Gebruiksaanwijzing 4. Voor uw veiligheid • Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven. • Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan en kan tot gevaarlijke blootstelling aan straling leiden. • Het apparaat is niet geschikt om de lichaamstemperatuur te meten.  Voorzichtig! Kans op letsel: • Het product is voorzien van een klasse 2 laser. Indien het bordje op het product niet in uw landstaal is, bevestig dan het juiste bordje op het product. TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito. www.tfa-dostmann.de 24 04/17  LET OP: KLASSE 2 LASER. Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal. Licht nooit met de laserstraal in de ogen van personen of dieren. Het kan permanente schade aan het oog veroorzaken. Golflengte: 630 - 670 nm | Output: <1mW 25 TFA_No. 31.1141_Anleitung 28.04.2017 10:47 Uhr SCHIMMEL DETEKTOR Infrarood-thermometer met dauwpunt Seite 14  • Richt de laserstraal nooit op spiegels of andere reflecterende oppervlakken. De ongecontroleerd afgebogen straal zou personen of dieren kunnen raken. • Hete of gevaarlijke voorwerpen niet van dichtbij viseren! • Bewaar het apparaat en de batterij buiten de reikwijdte van kinderen. • Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie! • Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. • Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!  Belangrijke informatie voor de productveiligheid! • Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken. • Bescherm het apparaat tegen grote of plotselinge temperatuurschommelingen. • Leg het apparaat niet in de buurt van hete voorwerpen. • Dompel het apparaat niet in water, anders kan er vocht binnendringen en dit tot functiestoringen leiden. Tegen vocht beschermen. • Voor het gebruik de behuizing van het product controleren. Gebruik het product niet als het beschadigd lijkt. Controleer op barsten of ontbrekende kunststof. • Stoom, stof, rook etc. kan de meting nadelig beïnvloeden en de optische elementen van het apparaat duurzaam storen. 5. Onderdelen en toetsen A. Display A 1: Laser symbool A 2: Weergave thermo-hygro sensor (% RH vochtigheid, DP dauwpunt, AT temperatuur) A 3: Oppervlaktetemperatuur A 4: Staafgrafiek A 5: Emissiegraad B. Behuizing B 1: Infraroodlens B 2: Laser B 3: Waarschuwing LED B 4: Thermo-hygro sensor B 5: Batterijvak C. Toetsen C 1: Laser/achtergrondverlichting toets C 2: MODE toets C 3: °C/°F toets C 4: Toets voor het meten 5. Werkingsprincipe • Ieder lichaam straalt een infrarode energie uit. De optische detector neemt deze waar en zet de informatie in een digitale aanduiding om en men verkrijgt de oppervlaktetemperatuur. • Het toestel duidt ook de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid aan. Hiermee wordt het dauwpunt berekend. 26 SCHIMMEL DETEKTOR Infrarood-thermometer met dauwpunt  • Hoe dichter de waarde van de oppervlaktetemperatuur is bij de dauwpunttemperatuur, des te hoger het risico op schimmelvorming op het gemeten oppervlak. 5.1 Dauwpunt • Wordt de lucht continu afgekoeld, stijgt bij onveranderlijke absolute luchtvochtigheid de relatieve luchtvochtigheid tot 100%. Koelt de lucht verder af, wordt de overtollige waterdamp in de vorm van druppels afgescheiden. Dit is de dauwpunttemperatuur. • Duidt het meetinstrument een luchttemperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 65% aan, bedraagt de dauwpunttemperatuur 13,2 °C. Wat betekent dit? De lucht in de kamer condenseert noodgedrongen op alle plaatsen die koeler dan 13,2 °C zijn. Zo vormen zich op de muur of op het plafond waterdruppels die later schimmel of stokvlekken kunnen veroorzaken. 6. Inbedrijfstelling • Open het batterijvak. Het batterijvak bevindt zich aan het handvat. Klap het batterijdeksel omlaag. • Sluit de batterij 9 V aan, +/- pool zoals afgebeeld. • Plaats de batterij in het batterijvak. Let op de aansluitdraden. • Sluit het batterijvak weer. Het deksel ligt goed in de behuizing, als je een klik hoort. • Het apparaat is nu bedrijfsklaar. 7. Meetproces • Druk op de rode toets aan de binnenkant van het handvat om het apparaat in te schakelen. Men hoort een klik. • U kunt de laser en de achtergrondverlichting met de laser/achtergrondverlichting toets activeren en deactiveren. Wanneer u op de toets drukt wordt de status als volgt weergegeven: • Laser aan/achtergrondverlichting uit • Laser aan/achtergrondverlichting aan • Laser uit/achtergrondverlichting aan • Laser uit/achtergrondverlichting uit • • • • Nadat u de laser activeert heeft, verschijnt op het display . Het meetoppervlak ligt tussen de twee laserpunten. Op de onderste display wordt de oppervlaktetemperatuur getoond. Op de bovenste display wordt de meetwaarde van de thermo-hygro sensor getoond. • Met de MODE toets kunt u kiezen tussen de volgende weergaven: • Omgevingsluchtvochtigheid (%RH) • Dauwpunttemperatuur (DP) • Omgevingstemperatuur (AT) • De led-lampjes tonen de toestand van de dauwpunt: • Licht groen: geen risico op schimmelvorming • Licht geel: een toegenomen risico op schimmelvorming, piepsignaal wordt afgegeven • Licht rood: acuut risico op schimmelvorming, continue pieptoon wordt afgegeven • De rechterkant van het scherm laat de staafgrafiek zien. Hoe hoger de grafiek is, des te groter is het risico op schimmelvorming. 27 TFA_No. 31.1141_Anleitung 28.04.2017 SCHIMMEL DETEKTOR Infrarood-thermometer met dauwpunt 10:47 Uhr Seite 15  SCHIMMEL DETEKTOR Infrarood-thermometer met dauwpunt • Druk op de °C/°F toets, om de weergave van de temperatuur in °C (standaardinstelling) of °F te kiezen. • Druk op de rode toets aan de binnenkant van het handvat om het apparaat uit te schakelen. • Het apparaat schakelt zich automatisch na 15 minuten uit als het niet wordt gebruikt. 8. Afstand, afmeting meetvlek en gezichtsveld • Als de afstand tot het meetobject (D) toeneemt wordt de meetvlek (S) groter in de verhouding D:S = 12:1 (bijv. 120 cm afstand = 10 cm meetvlek). Om een zo nauwkeurig mogelijke temperatuurweergave te verkrijgen dient het richtobject zo dicht mogelijk geviseerd te worden. • Als de afstand te groot is, bestaat het risico dat de temperatuur buiten het gewenste aftastgebied gemeten wordt. De tweevoudige laserwaarneming helpt om het meetpunt precies aan te richten. Let alstublieft op het volgende: • Voor het meten van glanzende of gepolijste metalen oppervlakken (roestvrij staal, aluminium) is het apparaat niet geschikt. • Het apparaat kan niet door transparante oppervlakken zoals glas of plastic meten. In plaats daarvan meet het de temperatuur van het transparante oppervlak. 9. Schoonmaken en onderhoud • De sensor is het gevoeligste onderdeel van uw infrarood-thermometer. Bescherm het sensorgedeelte tegen verontreiniging. • Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken! • Verwijder de batterij, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. 9.1 Batterijwissel • Vervang de batterij als het lege batterijsymbool op het display verschijnt. • Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het vervangen van de batterij! 10. Storingswijzer Probleem Geen indicatie 12. Technische gegevens Meetbereik - temperatuur -50 °C …. 260°C (58°F….+500°F) Meetbereik - luchtvochtigheid 0 … 100 %rH Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid 0 °C … + 50 °C / 32°F…122 °F/ < 80 %rH Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid -20 °C … + 60 °C / -4°F…140 °F/ 10…90 %rH Precisie temperatuur ±3,5°C /-50…+20°C 1% ±1°C/+20…+260°C Precisie luchtvochtigheid +-3,5%/20…80% Emissiegraad 0,95 vast IR golflengte 8 - 14 µm Resolutie 0,1 °C /°F Aanspreektijd Ca. 1 seconden Optische resolutie 12 : 1 Spanningsvoorziening 9 V blokbatterij ➜ Schakel het toestel in - druk op de toets voor het meten ➜ Batterij met de juiste poolrichting plaatsen ➜ Batterij vervangen Automatische uitschakelfunctie Ca. 15 minuten Afmetingen behuizing 83 x 60 x 184 mm Gewicht 174 g (alleen het apparaat) 11. Verwijderen Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen. 28 Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen. Oplossing Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.  De benamingen van de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Duitsland Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage. www.tfa-dostmann.de 04/17 29
/