Rion 702408 Handleiding

Merk
Rion
Model
702408
Type
Handleiding
NL
PALRAM s 2 jaars beperkte garantie
Productgegevens: Accessories
Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke
datum van aankoop door de denities en voorwaarden van deze garantie.
1. Voorwaarden
1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de
geschreven aanbevelingen van Palram.
1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig
gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen,
verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met
incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.
1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen,
sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.
1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen
van Palram.
1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het
Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).
2. Claims en meldingen
2.1 Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van
het originele koopbewijs en deze garantie.
2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de
oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te
laten testen.
2.3 Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.
3. Compensatie
3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a)
een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en
terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:
3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande
schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt
zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.
3.3 Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige
andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.
4. Algemene voorwaarden en beperkingen
4.1
ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT.
4.2 BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE
KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.
4.3 ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR
EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE
DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
4.4 DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET
PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM
IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG
VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE
AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
4.5 TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL
GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR
ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF
ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.
Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 100%
Einde van 1
e
jaar tot einde van 2
e
jaar koper betaalt 33% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 50%
IT
Garanzia limitata 2 anni Palram
Informazioni sul prodotto: Accessori
Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uci registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000,
Israele (“Palram”) garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 2 anni dalla data originale
d’acquisto soggetta alle denizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia.
1. Condizioni
1.1 La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram.
1.2 Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o
assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature,
chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detergenti incompatibili e variazioni minori al Prodotto non
sono coperti dalla presente garanzia.
1.3 La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste,
tornadi, uragani, bufere di neve, allagamenti, eetti del fuoco.
1.4 La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram.
1.5 La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del
Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall’acquirente originario).
2. Richieste e notiche
2.1 Ogni richiesta in garanzia deve essere noticata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la
ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia.
2.2 Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora
nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per eettuare una
prova.
2.3 Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria.
3. Risarcimento
3.1 Se la richiesta sotto garanzia viene noticata in modo appropriato e approvata da Palram, l’acquirente potrà, secondo l’opzione oerta da
Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di
acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella:
3.2 Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/le parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato
sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o
qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile.
3.3 La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all’installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o
qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avariato.
4. Condizioni generali e limitazioni
4.1 DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE,
COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE
LEGGI VIGENTI.
4.2 ECCETTO SE SPECIFICATAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI
SUBITI DALLACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,COME CONSEGUENZA DELL’USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL
PRODOTTO.
4.3 SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURTA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA
PRESENTE GARANZIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI.
4.4 LACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, LASSEMBLAGGIO, L’INSTALLAZIONE
DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON
È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALLACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA
TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVANZA
DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO.
4.5 A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E
COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL’USO DEL PRODOTTO PER
QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI
CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE LACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.
Periodo dopo l’acquisto Prodotto o parte/i in sostituzione Risarcimento
Dalla data di acquisto no alla ne del primo anno Gratuito 100%
Fine del primo anno no alla ne del secondo anno l’acquirente pagherà il 33% del prezzo originale 50%

Document transcriptie

PALRAM ‘s 2 jaars beperkte garantie NL Productgegevens: Accessories Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 Voorwaarden Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geschreven aanbevelingen van Palram. Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen, sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand. Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen van Palram. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper). Claims en meldingen Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van het originele koopbewijs en deze garantie. De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te laten testen. Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken. Compensatie Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema: Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Garanzia limitata 2 anni Palram Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uffici registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Israele (“Palram”) garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 2 anni dalla data originale d’acquisto soggetta alle definizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 Teruggave 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Condizioni La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram. Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature, chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detergenti incompatibili e variazioni minori al Prodotto non sono coperti dalla presente garanzia. La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste, tornadi, uragani, bufere di neve, allagamenti, effetti del fuoco. La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram. La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall’acquirente originario). Richieste e notifiche Ogni richiesta in garanzia deve essere notificata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia. Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per effettuare una prova. Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria. Risarcimento Se la richiesta sotto garanzia viene notificata in modo appropriato e approvata da Palram, l’acquirente potrà, secondo l’opzione offerta da Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella: Periodo dopo l’acquisto Prodotto o parte/i in sostituzione Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 100% Dalla data di acquisto fino alla fine del primo anno Gratuito Einde van 1e jaar tot einde van 2e jaar 50% Fine del primo anno fino alla fine del secondo anno l’acquirente pagherà il 33% del prezzo originale koper betaalt 33% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 3.2 3.2 IT Informazioni sul prodotto: Accessori Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is. Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product. Algemene voorwaarden en beperkingen ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT. ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT. TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN. 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Risarcimento 100% 50% Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/le parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile. La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all’installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avariato. Condizioni generali e limitazioni DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE LEGGI VIGENTI. ECCETTO SE SPECIFICATAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI SUBITI DALL’ACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,COME CONSEGUENZA DELL’USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL PRODOTTO. SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURTA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI. L’ACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, L’ASSEMBLAGGIO, L’INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALL’ACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO. A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL’USO DEL PRODOTTO PER QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE L’ACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.
/

Gerelateerde papieren