Boneco U650 Handleiding

Merk
Boneco
Categorie
luchtbevochtigers
Model
U650
Type
Handleiding
3
Használati útmutató (77 – 88)
hu
Gebrauchsanweisung (5 – 16)
de
Instructions for use (17 – 28)
en
Instructions d’utilisation (29 – 40)
fr
it
Istruzioni per l’uso (41 – 52)
Gebruiksaanwijzing (53 – 64)
nl
es
Instrucciones para el uso (65 – 76)
Instrukcja obsługi (89 – 100)
pl
Инструкция по эксплуатации (101 – 114)
ru
se
Bruksanvisning (115 – 126)
Käyttöohje (127 – 138)
fi
dk
Brugsanvisning (139 – 150)
Bruksanvisning (151 – 162)
no
53
nl
Gebruiksaanwijzing
54
nl
Voorwoord
Vanhartegefeliciteerdmetuwaankoopvandeultrasone
vernevelaar U600 / U650!
Wist u dat te droge kamerlucht
• Slijmvliezenuitdroogtenookdrogeengesprongen
lippenenbrandendeogenveroorzaakt?
• Infectiesenziektenvandeluchtwegenstimuleert?
• Tottraagheid,moeheidenverzwakteconcentratie
leidt?
• Huisdierenenkamerplantenbelast?
• Stofontwikkelingbevordertendeelektrostatische
lading van textiel gemaakt van kunststofvezels en ook
vantapijtenkunststofvloeren?
• Houtenmeubelsenvooralookparketvloeren
beschadigt?
• Muziekinstrumentenontstemt?
Algemeenheden
Dekamerluchtisdoorgaansaangenaamwanneerderela-
tievevochtigheid40tot60%bedraagt.Dittoestelcontro-
leert de door u gewenste en ingestelde luchtvochtigheid
automatisch.Alsdekamerluchttedroogis,schakelthet
apparaatautomatischin.Alsdegewensteluchtvochtigheid
bereiktis,schakelthetautomatischuit.
Veiligheidsinstructies
• Alvorenshettoesteltegaangebruiken,dientudege-
bruiksaanwijzingvolledigdoortenemenenvoorlater
gebruikgoedtebewaren.
• Hettoesteluitsluitendopwisselstroomaansluiten
–metspanninginovereenstemmingmethettype-
identificatieplaatjeophettoestel.
• Hettoesteluitsluitendinwoonkamerseninover-
eenstemmingmetdegespecificeerdetechnischege-
gevensgebruiken.Eentoepassing,dienietvolgensde
voorschriften wordt doorgevoerd, kan de gezondheid
enuwleveningevaarbrengen.
• Kinderenkunnendegevarendiehetgebruikvanelek-
trischetoestellenmetzichmeebrengt,nietoverzien.
Daarommoetenkinderensteedsondertoezichtstaan
wanneerzezichindenabijheidvanhettoestelbevin-
den(afbeelding1).
• Personen,dienietmetdegebruiksaanwijzingver-
trouwdzijn,alsookkinderenenpersonenonderde
invloed van geneesmiddelen, alcohol of verdovende
middelen, mogen het toestel niet of uitsluitend onder
toezichtbedienen.
• Hettoestelnooitinbedrijfstellenwanneereenkabelof
stekkerbeschadigdis(2),bijeenslechteofverkeerde
werkingvanhettoestel,wanneerhetopdegrondge-
vallenis(3)ofopeenanderemanierbeschadigdwerd.
• Hettoestelmaguitsluitendinvollediggemonteerde
toestandinbedrijfgesteldworden.
• Herstellingenaanelektrischetoestellenmogenuit-
sluitenddoorvakmensendoorgevoerdworden(4).
Doorondeskundigeherstellingenkaneraanzienlijk
gevaarvoordegebruikerontstaan.
• Denetstekkermoetuithetstopcontactgetrokken
worden telkens wanneer de watertank gevuld/geledigd
wordt,alvorenstereinigen,alvorensafzonderlijke
onderdelen gemonteerd/gedemonteerd worden en
wanneerhettoestelverplaatstwordt.
• Grijptijdensdewerkingnietindenevelkamer.Het
membraanwordtheetdoordehoogfrequentetrillingen.
• Trekdenetstekkernooitaandekabelofmetnatte
handenuithetstopcontact.
• Hettoesteluitsluitendopeeneffen,droogoppervlak
plaatsen(5).
• Toestelnietdirectopdevloerofnaastdeverwarming
plaatsen.Alsdevrijkomendewaternevelvóórhetver-
dampendevloerraakt,kandevloerbeschadigingen
oplopen(6).Wijkunnennietaansprakelijkworden
gesteldvoorschadedievoortvloeituitverkeerdeplaat-
sing.
• Udienthettoestelhoogteplaatsen(7)bijv.opeen
tafel,eenkast,etc.
• Ingeengevalmetwatervullenviadeuitstootopening.
• Hettoestelnooitinwaterofanderevloeistoffenonder-
dompelen.
• Plaatshettoestelzodathetnietomgestotenkanwor-
den(8).
• Trekaltijddenetstekkeruithetstopcontactalsuhet
toestelnietgebruikt.
• Bedekdekabelnooitmeteentapijtofanderevoor-
werpen.Hettoestelzodanigplaatsendatunietoverde
kabelkuntstruikelen.
• Gebruikhettoestelnietinruimteswaarinzichbrand-
gevaarlijkematerialen,gasofdampenbevinden.
• Zethettoestelnietinderegenengebruikhetnietin
vochtigeruimtes.
• Steekgeenvreemdevoorwerpeninhettoestel.
• Luchtingangenneveluitgangdienenaltijdvrijtezijn.
• Plaatsgeenzwarevoorwerpenophettoestel.
• Hetgebruikvangeurstoffenzoalsetherischeoliën,
schoonmaakmiddelenvoorwaterofaroma’sbe-
schadigtuwtoestel!Toestellendiedoordergelijke
additievenzijnbeschadigd,zijnvandefabrieksgarantie
buitengesloten.
• Dehoogfrequentetrillingenkunnendoormensendier
nietgehoordwordenenzijngeheelongevaarlijk.
56
nl
Beschrijving toestel De tank vullen
Schakelhettoestelaltijduitalsudewatertank
vanhettoestelverwijdert.Grijptijdensdewer-
king nooit in de nevelkamer!
Schakel het toestel niet in als de watertank leeg is! Als de
waterstand onder het normale niveau gedaald is, schakelt
hettoestelautomatischuit.
• Verzekeruervandatzichgeenvreemdevoorwerpenin
dewatertankbevinden.
• Hetwatertankdekselvandetankverwijderen(11).
Detankmetvers,koudleidingwatervullen(12).Tank-
dekselgoedafsluiten!Dewatertankophetonderste
gedeelteplaatsen(13).Geenadditievenaanhetwater
toevoegen(14)!
• Sluitdenetkabelophetstroomnetaanenschakelhet
toestelin(15).
Uitpakken
• Haalhettoestelvoorzichtiguitdeverpakking.
• Verwijderdeplasticzakvanhettoestel.
• Controleerdeinformatiem.b.t.denetaansluitingophet
typeplaatje.
• Gebruikdeorigineleverpakkingvoorhetbewarenvan
hettoestel,alsuhetnietgedurendehethelejaarge-
bruikt.
Inbedrijfstelling
Zoekdebesteopstellingsplaatsvooruwtoestel:
• Plaatshettoestelnietvlaknaasteenradiatorofop
eenvloermetvloerverwarming.Devochtigheidvande
nevelzouhetvloeroppervlak(6en7)kunnenbescha-
digen(zieveiligheidsinstructies).
• Deuitstootopeningmagnietdirectopplantenofvoor-
werpengerichtzijn.Bewaareenafstandvanminstens
50cm(10).
• Leghetdemineralisatiepatroongedurendeminstens
24uurineenmetwatergevuldeschaal.Hetgranulaat
moetwaterkunnenopzuigenomzijnvollevermogente
bereiken.
• Gemiddeldmoetuhetdemineralisatiepatroonomde
2tot3maandenverwisselen.Afhankelijkvandehard-
heid van het water kan dat ook later of vroeger kunnen
gebeuren.
• Leeshethoofdstuk«Watervullen»omdewatertankte
vullen(12).
• Dewatertankophetonderstegedeelteplaatsen(13).
• Sluitdenetkabelophetstroomnetaanenschakelhet
toestelviadeAan/uit-schakelaarin(15).
• Ongeveer10à15min.nadatuhettoestelheeftinge-
schakeld,bereikthettoestelhetmaximalevermogen.
• Verzekeruervandatdenetkabelnietvastgeklemd
wordt(9).Schakelhettoestelnietinalsdenetkabel
beschadigdis(2).
Membraan
Uitstootopening(draaibaar)
Verdampingskamer
Watertank
Borstel
Demineralisatiepatroon
Onderstegedeelte
Bedieningspaneel
Watertankdeksel
Vernevelkamer
IonicSilverStick
®
(optioneel)
57
nl
Schoonmaken van het water
(aanbevolen optioneel extra)
De Ionic Silver Stick
®
(ISS) maakt gebruik van de anti-
microbiëlewerkingvanzilverenzorgteenjaarlangvoor
optimaalschoonwaterinalleAIR-O-SWISSenBONECO
luchtbevochtigers. De ISS werkt zodra hij met water
in contact komt – ook wanneer het apparaat is uitge-
schakeld. De ISS is uitsluitend bedoeld voor gebruik in
luchtbevochtigers.Inafbeelding16kuntudepositievan
deISSinhettoestelzien.Grijptijdensdewerkingnietinde
nevelkamer.Schakelhettoesteleerstuit.
Gebruik geen geurstoffen
Additieven (bijv.etherische oliën, aroma’s, schoonmaak-
middelenvoorhetwater)mogenNIETwordengebruikt!
Zelfseenkleinehoeveelheidzouhetkunststofkunnenbe-
schadigen.Hetmateriaalisnietgeschiktvoorhetgebruik
vandergelijkeadditieven.Eendruppelisalvoldoendeom
de watertank te beschadigen en het toestel onbruikbaar
temaken.Toestellendiedoordergelijkeadditievenworden
beschadigd,zijnvandefabrieksgarantieuitgesloten.
14
16
10
12
11
13
R
RENT DESIRED
15
58
nl
C) Werking met voorverwarming
MettoetsCkuntudevoorverwarmingin-(symbool D gaat
branden)ofuitschakelen.Hetwaterwordtdanvoorhetin
devernevelkamerkomt,voorverwarmdop80°C.Hetop-
warmenvanhetwaterinhetonderstegedeelteduurtca.
10tot15minuten.Destoomwordtuitgestotenmeteen
aangename40°C.Ditheefthetvoordeeldatdekamertem-
peratuurnietdaaltendatbovendienhetwateraanmerkelijk
schonerblijft.
D) Voorverwarmingsindicator
E) Leegstandindicator (rood)
Door de transparante watertankisdewaterhoeveelheid
goedzichtbaar.Hettoestelwaarschuwtuookalsdewater-
tankleegis.Derodeleegstandindicatorgaatdanbranden
(symboolE).Voormeerinformatiekuntuhethoofdstuk«De
tankvullen»raadplegen.HetrodesymboolEkannogen-
kelesecondenblijvenbrandenbijeengevuldetank,tothet
onderstegedeeltemetwatergevuldis.
A) In-/uitschakelen
Hettoestelwordtingeschakelddoordedraaiknoprechtsom
tedraaien,hiermeekaneveneensdestoomcapaciteitvan
laagnaarhooggedraaidworden.
B) Hygrostaat (vochtigheid instellen)
Het gewenste luchtvochtigheidsniveau kan ingesteld wor-
dendoordedraaiknoprechtsomtedraaien.Wijadviseren
eenrelatieveluchtvochtigheidtussen40en60%.Ditniveau
kanbereiktwordendoordedraaiknoptedraaientotdeze
ongeveerindeverticalestandstaat.Demeetnauwkeurig-
heidbedraagt+/-5% Overschrijdtdevochtigheiddege-
wensteinstellingdanschakelthettoesteluit.Hettoestel
kannietuitgeschakeldwordenalsdedraaiknophelemaal
naarrechtsgedraaidis.Defunctie«continuewerking»is
dangeactiveerd.
Bediening U600
A
C
B
D
E
59
nl
C) Timer
Met de toets C kunt u de bedrijfsduur bepalen – in te
stellentussen1en8 uur ofopcontinuewerking(CO).
Symbool G geeft aan welke bedrijfsduur is ingsteld
(1u/2u/3u/4u/5u/6u/7u/8u/CO).Dedisplaytoontnaenkele
secondenautomatischedehuidigewaarde.
D) Neveluitstoot,
verdampingsvermogen regelen
DoormeerderemalenoptoetsD tedrukken,kuntude
neveluitstootregelen.Symbool H geeft aan welke van de
drieniveaus(laag.midden/hoog)uheeftgekozen.
E) Werking met voorverwarming
MettoetsEkuntu de voorverwarming aan- (symbool I
gaatbranden)ofuitschakelen.Hetwaterwordtdanvoor
hetindevernevelkamerkomt,voorverwarmdop80°C.
Hetopwarmenvanhetwaterinhetonderstegedeelteduurt
ca.10tot15minuten.Destoomwordtuitgestotenmeteen
aangename40°C.Ditheefthetvoordeeldatdekamertem-
peratuurnietdaaltendatbovendienhetwateraanmerkelijk
schonerblijft.
F) Auto/Slaapmodus
AlsuoptoetsFdrukt,kuntudestandAutomatischofSleep
activeren.Alsudetoetseenmaalindrukt,wordtdefunctie
«Automatisch»ingeschakeld(hetsymbool Jverschijntop
dedisplay)waardoordeluchtvochtigheidwordtafgeregeld
inverhoudingtotdetemperatuur.Datwordtgeregeldaan
de hand van de uitstoothoeveelheid en de ingevoerde ge-
wenstewaarde.Doortweemaalopdetoetstedrukken,
wordtdeSlaapmodusingesteld(symbool Kverschijntop
dedisplay),degewenstewaardeis50–65%,detijdinstel-
liingwordtautomatischop6uuringesteld,deverwarming
is ingeschakeld en de helderheid van de display wordt
automatischverminderd.Bovendienwordtookdeuitstoot-
hoeveelheidgeregeld,afhankelijkvanhetverschiltussen
degewensteendeaanwezigewaarde.
A) In-/uitschakelen en display-dimmer
DooréénmaaloptoetsAtedrukken,schakeltuhetap-
paraatin.Doortweemaalopdetoetstedrukken,wordt
de dimmerfunctie ingeschakeld, waardoor automatisch de
helderheidvandedisplaywordtverminderd(symbool N
verschijntindedisplay).Wanneerinstellingenvanhet
apparaatwordengewijzigd,lichtdedisplaykortop,voordat
dezeweergedimdwordt.DrukdriemaaloptoetsAomhet
apparaatuitteschakelen.Dezetoetswordtookgebruikt
omhetlampjevandereinigingsindicatorterugtezetten
(ingedrukthouden).
B) Hygrostaat (vochtigheid instellen)
AlsuopdetoetsBdrukt,steltudegewenstevochtigheid
in,in%.Wijadvisereneenrelatieveluchtvochtigheidtus-
sen40en60%.Demeetnauwkeurigheidbedraagt+/-5%
Overschrijdt de vochtigheid de gewenste instelling dan
schakelthettoesteluit.Tijdensdeselectiewordtdege-
wenstewaardeafgebeeld(symbool DESIRED).Dedisplay
toont na enkele seconden automatische de huidige voch-
tigheidswaarde(symbool CURRENT).
Bediening U650 DeHygrostaat-enneveluitstoot-instellingkannietinelke
standwordengewijzigd.AlsdetoetsBofDwordeninge-
drukt,staathettoestelnietlangerinauto-ofslaapstand.
G) Timer-indicator
H) Neveluitstoot-indicator
I) Voorverwarmingsindicator
J) Automodus-indicator
K) Slaapmodus-indicator
L) Leegstandindicator
Door de transparante watertankisdewaterhoeveelheid
goedzichtbaar.Bovendiengeefthettoestelopdedisplay
(L)aanwanneerwaterbijgevuldmoetworden.
Leesvoormeerinformatiehethoofdstuk«Detankvullen».
HetsymboolLkanbijeengevuldetankenkeleseconden
blijvenbranden,tothetonderstegedeeltemetwaterge-
vuldis.
M) Reinigingsweergave
AlsophetdisplaysymboolMmet«CLEAN»wordtweerge-
geven,dienthetapparaatvolgensadviesvandefabrikant
gereinigdteworden.Ditsymboolgaatautomatischelke2
wekenbranden,afhankelijkvanhetgebruik.DoorknopA
langerintedrukken(ca.10–15seconden)kandeweer-
gavegedoofdworden.
N) Display-dimmer-indicator
Display-dimmeruit
Display-dimmeraan
VerdereinformatievindtuonderpuntA
CURRENT
TIME
DESIRED
A
C
D
EF
M
L
H
G
I
K
B
J N
60
nl
Reiniging/onderhoud
Schakelhettoestelaltijduitvoordatudewater-
tankvanhettoestelverwijdert.Grijptijdensde
werking niet in de nevelkamer!
• Schakelhettoesteluit(17)entrekdenetstekkeruit
hetstopcontact(18)voordatuhettoestelreinigt.
• Dewatertankendevernevelkamerdienenregelmatig,
éénkeerperweek,gereinigdteworden(alleenmet
water,geenschoonmaakmiddelgebruiken)(19)
• Ontkalkdevernevelkamerregelmatigmeteengang-
baarontkalkingsmiddel(20).Spoelhetontkalkingsmid-
delmetovervloedigwatergoeduit.
• Verstuiver(21)verwijderen:Draaideverstuivertotdat
depijlmarkeringenvandeverstuiverendeverstuiver-
ringtegenoverelkaarstaan.Verwijdernudeverstuiver
opdeplekvandebeidepijlmarkeringendoorhetbin-
nenstedeelnaarboventetrekken.
20
18
R
RENT DESIRED
19
17
21
61
nl
Belangrijk
• Leteropdatergeenwaterinhetonderstegedeelte
vanhetapparaatkomt(20).
• Reinigdebinnensteonderdelenmeteenzachtedoek.
Maakingeengevalgebruikvanbenzine,schoonmaak-
middelenvoorramenofoplosmiddelen(21).
• Voordewekelijksereinigingvanhetmembraanmaakt
uuitsluitendgebruikvandeborstel(22).
• Vervanghetwaterindewatertankminstens1keerper
week.
ACIDACID
23
22 24
62
nl
•Keerplasticbekertjeenpatroonomenschudtotalle
granulaatindepatroonzit(32).
•Verwijderhetplasticbekertjeenhetstukrozeschuim-
plasticvandepatroon(33)enbewaardezevoorlater
gebruik(dehervulverpakkingbevat3zakjes)(34).
• Sluitdepatroon(35).
• Legdedemineralisatiepatroongedurendeminstens
24uurineenmetwatergevuldeschaal(38).Het
granulaatmoetwaterkunnenopzuigenomzijnvolle
vermogentebereiken.
• Vervolgenshetpatroonophetwatertankdekseldraaien
(39).Tankdekselgoedafsluiten!Dewatertankophet
onderstegedeelteplaatsen(40).
Mogelijkheid B: gehele filter vervangen
• Dewatertankvanhetonderstegedeelteverwijderen
enhetwatertankdeksellosdraaien(25).
• Hetkalkfilterbevindtzichaandebinnenzijdevanhet
tankdeksel.Schroefhetkalkfilterlinksomvanhetdek-
sel(26).Letop:tankdekselNIETweggooien!
• Gooidefilterpatroonweg(36).
• Haaleennieuwpatroonuitdeverpakking(37).
• Legdedemineralisatiepatroongedurendeminstens
24uurineenmetwatergevuldeschaal(38).Het
granulaatmoetwaterkunnenopzuigenomzijnvolle
vermogentebereiken.
• Vervolgenshetpatroonophetwatertankdekseldraaien
(39).Tankdekselgoedafsluiten!Dewatertankophet
onderstegedeelteplaatsen(40).
Vervangen van het Ontkalkingspatroon
Schakelhettoestelaltijduitvoordatudewater-
tankvanhettoestelverwijdert.Grijptijdensde
werkiing niet in de nevelkamer!
Dezepatroonmoettelkensna2tot3maandenwordenver-
vangen.Bijheelhardwaterkanvervangingvanhetpatroon
aleerdernodigzijn.Witstofrondhettoestelwijsterzeker
opdatdepatroonverbruiktis.Indienerzichondankseen
nieuwepatrooneenwitteneerslagvormtrondhettoes-
tel, moet gecontroleerd worden of het gebruikte water
werkelijkonbehandeldis.Indienhetwatervoorgebruikin
het toestel door een thuisontkalkingsinstallatie stroomt, zal
rondhettoestelzoutafgezetworden.
Mogelijkheid A: granulaat verwisselen
• Dewatertankvanhetonderstegedeelteverwijderen
enhetwatertankdeksellosdraaien(25).
• Hetkalkfilterbevindtzichaandebinnenzijdevanhet
tankdeksel.Schroefdefilterpatroonlinksomvanhet
deksel(26).Letop:TankdekselNIETweggooien!
• Opendepatroon(27).
• Gooideinhoudvandepatroon(granulaat)weg(28).
Letop:gemorstgranulaatopeengladdevloerkanerg
gladzijn!
•Plaatshetbijgevoegdestukrozeschuimplasticinhet
middenvandepatroon.Drukhetnietnaardebodem,
wantdanishetachterafmoeilijkteverwijderen(29).
•Strooideinhoudvaneenhervulzakjeharsinhetplastic
bekertjedatindeverpakkingvandehervullingis
bijgevoegd(30).
•Plaatsdelegepatroonmetdepeninhetmiddenop
hetplasticbekertje(31).
25
26
27 28
64
nl
Opslag wanneer het toestel langere
tijd niet gebruikt wordt
Toestel reinigen zoals hiervoor beschreven, volledig laten
drogenenbijvoorkeurindeoorspronkelijkeverpakkingop
eendroge,niettewarmeplaatsbewaren.
Verwijdering
Overhandiguwhandelaarhetversletentoestel
omditopdeskundigewijzetelatenverwijderen.
Andereverwijderingsmogelijkhedenkuntuop-
vragenbijuwgemeenteofdeelraad.
Garantie
Degarantiebepalingenzijnvastgelegdvooronzelandelijke
verkooporganisatie.Wendtutotuwvakhandelaarwanneer
dit toestel ondanks strenge kwaliteitscontroles toch defect
raakt.Voor een beroep op de garantie dient u een aan-
koopbewijstekunnentonen. Reparatiesaanelektrische
apparatuurmogenuitsluitend dooreenvakmanworden
uitgevoerd.Doorondeskundigereparatieskunnengevaren
ontstaanvoordegebruikerenvervalttevensdegarantie.
Technische informatie
Netspanning 230–240V / 50 Hz
Vermogensopname 40 / 125–140W*
Bevochtigingscapaciteit 400/550g/h*
Geschiktvoorkameroppervlakkentot 60m
2
/150m
3
Waterinhoud 5.5liter
Afmetingen 280x240x355mm
Lediggewicht 4.0kg
Werkgeluid <25dB(A)
Accessoires Demineralisatiepatroon
optioneel:IonicSilverStick
®
(ISS)
*Indiengebruiktmetvoorverwarmingtot80°C
Probleem Mogelijke oorzaken Wat doen
Toestelfunctioneertniet Netstekkernietingestoken Netstekkeropstopcontactaansluiten
Geenwaterindewatertank Waterbijvullen
(waterstandalarmknippert)
Geenneveluitstoot Gewenstevochtigheidsgraadislager Instellingvandeluchtvochtigheidverhogen
dan de aanwezige vochtigheidsgraad
Overblijfselenvanreinigingsmiddelen Toestelmethelderwaterreinigen
Tegeringeneveluitstoot Watertemperatuurtelaag Neveluitstootopmaximum
instellen,na10minutenwerkthettoestel
weer vlekkeloos
Kalkafzettingophetmembraan Membraanreinigen
Witteneerslagrondom Demineralisatiepatroonopgebruikt Demineralisatiepatroonofharsverwisselen
het toestel
Storingen verhelpen

Document transcriptie

Gebrauchsanweisung (5 – 16) de Használati útmutató (77 – 88) hu Instructions for use (17 – 28) en Instrukcja obsługi (89 – 100) pl Instructions d’utilisation (29 – 40) fr Инструкция по эксплуатации (101 – 114) ru Istruzioni per l’uso (41 – 52) it Bruksanvisning (115 – 126) se Gebruiksaanwijzing (53 – 64) nl Käyttöohje (127 – 138) Instrucciones para el uso (65 – 76) es Brugsanvisning (139 – 150) dk Bruksanvisning (151 – 162) no fi 3 nl Gebruiksaanwijzing 53 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de ultrasone vernevelaar U600 / U650! nl Wist u dat te droge kamerlucht • Slijmvliezen uitdroogt en ook droge en gesprongen lippen en brandende ogen veroorzaakt? • Infecties en ziekten van de luchtwegen stimuleert? • Tot traagheid, moeheid en verzwakte concentratie leidt? • Huisdieren en kamerplanten belast? • Stofontwikkeling bevordert en de elektrostatische lading van textiel gemaakt van kunststofvezels en ook van tapijt en kunststofvloeren? • Houten meubels en vooral ook parketvloeren beschadigt? • Muziekinstrumenten ontstemt? Algemeenheden De kamerlucht is doorgaans aangenaam wanneer de relatieve vochtigheid 40 tot 60% bedraagt. Dit toestel controleert de door u gewenste en ingestelde luchtvochtigheid automatisch. Als de kamerlucht te droog is, schakelt het apparaat automatisch in. Als de gewenste luchtvochtigheid bereikt is, schakelt het automatisch uit. 54 Veiligheidsinstructies • Alvorens het toestel te gaan gebruiken, dient u de gebruiksaanwijzing volledig door te nemen en voor later gebruik goed te bewaren. • Het toestel uitsluitend op wisselstroom aansluiten – met spanning in overeenstemming met het typeidentificatieplaatje op het toestel. • Het toestel uitsluitend in woonkamers en in overeenstemming met de gespecificeerde technische gegevens gebruiken. Een toepassing, die niet volgens de voorschriften wordt doorgevoerd, kan de gezondheid en uw leven in gevaar brengen. • Kinderen kunnen de gevaren die het gebruik van elektrische toestellen met zich meebrengt, niet overzien. Daarom moeten kinderen steeds onder toezicht staan wanneer ze zich in de nabijheid van het toestel bevinden (afbeelding 1). • Personen, die niet met de gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn, alsook kinderen en personen onder de invloed van geneesmiddelen, alcohol of verdovende middelen, mogen het toestel niet of uitsluitend onder toezicht bedienen. • Het toestel nooit in bedrijf stellen wanneer een kabel of stekker beschadigd is (2), bij een slechte of verkeerde werking van het toestel, wanneer het op de grond gevallen is (3) of op een andere manier beschadigd werd. • Het toestel mag uitsluitend in volledig gemonteerde toestand in bedrijf gesteld worden. • Herstellingen aan elektrische toestellen mogen uitsluitend door vakmensen doorgevoerd worden (4). Door ondeskundige herstellingen kan er aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. • De netstekker moet uit het stopcontact getrokken worden telkens wanneer de watertank gevuld/geledigd wordt, alvorens te reinigen, alvorens afzonderlijke onderdelen gemonteerd/gedemonteerd worden en wanneer het toestel verplaatst wordt. • Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer. Het membraan wordt heet door de hoogfrequente trillingen. • Trek de netstekker nooit aan de kabel of met natte handen uit het stopcontact. • Het toestel uitsluitend op een effen, droog oppervlak plaatsen (5). • Toestel niet direct op de vloer of naast de verwarming plaatsen. Als de vrijkomende waternevel vóór het verdampen de vloer raakt, kan de vloer beschadigingen oplopen (6). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit verkeerde plaatsing. • U dient het toestel hoog te plaatsen (7) bijv. op een tafel, een kast, etc. • In geen geval met water vullen via de uitstootopening. • Het toestel nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen. • Plaats het toestel zo dat het niet omgestoten kan worden (8). • Trek altijd de netstekker uit het stopcontact als u het toestel niet gebruikt. • Bedek de kabel nooit met een tapijt of andere voorwerpen. Het toestel zodanig plaatsen dat u niet over de kabel kunt struikelen. • Gebruik het toestel niet in ruimtes waarin zich brandgevaarlijke materialen, gas of dampen bevinden. • Zet het toestel niet in de regen en gebruik het niet in vochtige ruimtes. • Steek geen vreemde voorwerpen in het toestel. • Luchtingang en neveluitgang dienen altijd vrij te zijn. • Plaats geen zware voorwerpen op het toestel. • Het gebruik van geurstoffen zoals etherische oliën, schoonmaakmiddelen voor water of aroma’s beschadigt uw toestel! Toestellen die door dergelijke additieven zijn beschadigd, zijn van de fabrieksgarantie buitengesloten. • De hoogfrequente trillingen kunnen door mens en dier niet gehoord worden en zijn geheel ongevaarlijk. Uitpakken • Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking. • Verwijder de plastic zak van het toestel. • Controleer de informatie m.b.t. de netaansluiting op het typeplaatje. • Gebruik de originele verpakking voor het bewaren van het toestel, als u het niet gedurende het hele jaar gebruikt. Inbedrijfstelling nl Zoek de beste opstellingsplaats voor uw toestel: • Plaats het toestel niet vlak naast een radiator of op een vloer met vloerverwarming. De vochtigheid van de nevel zou het vloeroppervlak (6 en 7) kunnen beschadigen (zie veiligheidsinstructies). • De uitstootopening mag niet direct op planten of voorwerpen gericht zijn. Bewaar een afstand van minstens 50 cm (10). • Leg het demineralisatiepatroon gedurende minstens 24 uur in een met water gevulde schaal. Het granulaat moet water kunnen opzuigen om zijn volle vermogen te bereiken. • Gemiddeld moet u het demineralisatiepatroon om de 2 tot 3 maanden verwisselen. Afhankelijk van de hardheid van het water kan dat ook later of vroeger kunnen gebeuren. • Lees het hoofdstuk «Water vullen» om de watertank te vullen (12). • De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (13). • Sluit de netkabel op het stroomnet aan en schakel het toestel via de Aan/uit-schakelaar in (15). • Ongeveer 10 à 15 min. nadat u het toestel heeft ingeschakeld, bereikt het toestel het maximale vermogen. • Verzeker u er van dat de netkabel niet vastgeklemd wordt (9). Schakel het toestel niet in als de netkabel beschadigd is (2). Beschrijving toestel De tank vullen Uitstootopening (draaibaar) Schakel het toestel niet in als de watertank leeg is! Als de waterstand onder het normale niveau gedaald is, schakelt het toestel automatisch uit. Watertank Verdampingskamer • Verzeker u ervan dat zich geen vreemde voorwerpen in de watertank bevinden. • Het watertankdeksel van de tank verwijderen (11). De tank met vers, koud leidingwater vullen (12). Tankdeksel goed afsluiten! De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (13). Geen additieven aan het water toevoegen (14)! • Sluit de netkabel op het stroomnet aan en schakel het toestel in (15). Demineralisatiepatroon Watertankdeksel Borstel Ionic Silver Stick® (optioneel) Membraan Bedieningspaneel Onderste gedeelte 56 Schakel het toestel altijd uit als u de watertank van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de werking nooit in de nevelkamer! Vernevelkamer 10 Schoonmaken van het water (aanbevolen optioneel extra) 13 De Ionic Silver Stick® (ISS) maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver en zorgt een jaar lang voor optimaal schoon water in alle AIR-O-SWISS en BONECO luchtbevochtigers. De ISS werkt zodra hij met water in contact komt – ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. De ISS is uitsluitend bedoeld voor gebruik in luchtbevochtigers. In afbeelding 16 kunt u de positie van de ISS in het toestel zien. Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer. Schakel het toestel eerst uit. Gebruik geen geurstoffen 11 14 12 15 Additieven (bijv. etherische oliën, aroma’s, schoonmaakmiddelen voor het water) mogen NIET worden gebruikt! Zelfs een kleine hoeveelheid zou het kunststof kunnen beschadigen. Het materiaal is niet geschikt voor het gebruik van dergelijke additieven. Een druppel is al voldoende om de watertank te beschadigen en het toestel onbruikbaar te maken. Toestellen die door dergelijke additieven worden beschadigd, zijn van de fabrieksgarantie uitgesloten. 16 RRENT DESIRED 57 nl Bediening U600 B C) Werking met voorverwarming E D A Met toets C kunt u de voorverwarming in- (symbool D gaat branden) of uitschakelen. Het water wordt dan voor het in de vernevelkamer komt, voorverwarmd op 80 °C. Het opwarmen van het water in het onderste gedeelte duurt ca. 10 tot 15 minuten. De stoom wordt uitgestoten met een aangename 40 °C. Dit heeft het voordeel dat de kamertemperatuur niet daalt en dat bovendien het water aanmerkelijk schoner blijft. D) Voorverwarmingsindicator C nl A) In-/uitschakelen Het toestel wordt ingeschakeld door de draaiknop rechtsom te draaien, hiermee kan eveneens de stoomcapaciteit van laag naar hoog gedraaid worden. B) Hygrostaat (vochtigheid instellen) Het gewenste luchtvochtigheidsniveau kan ingesteld worden door de draaiknop rechtsom te draaien. Wij adviseren een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60%. Dit niveau kan bereikt worden door de draaiknop te draaien tot deze ongeveer in de verticale stand staat. De meetnauwkeurigheid bedraagt+/- 5% Overschrijdt de vochtigheid de gewenste instelling dan schakelt het toestel uit. Het toestel kan niet uitgeschakeld worden als de draaiknop helemaal naar rechts gedraaid is. De functie «continue werking» is dan geactiveerd. 58 E) Leegstandindicator (rood) Door de transparante watertank is de waterhoeveelheid goed zichtbaar. Het toestel waarschuwt u ook als de watertank leeg is. De rode leegstandindicator gaat dan branden (symbool E). Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk «De tank vullen» raadplegen. Het rode symbool E kan nog enkele seconden blijven branden bij een gevulde tank, tot het onderste gedeelte met water gevuld is. Bediening U650 L B C) Timer H G M D D) Neveluitstoot, verdampingsvermogen regelen TIME CURRENT Met de toets C kunt u de bedrijfsduur bepalen – in te stellen tussen 1 en 8 uur of op continue werking (CO). Symbool G geeft aan welke bedrijfsduur is ingsteld (1u/2u/3u/4u/5u/6u/7u/8u/CO). De display toont na enkele seconden automatische de huidige waarde. DESIRED Door meerdere malen op toets D te drukken, kunt u de neveluitstoot regelen. Symbool H geeft aan welke van de drie niveaus (laag.midden/hoog) u heeft gekozen. E) Werking met voorverwarming F E J K I N C A A) In-/uitschakelen en display-dimmer Door één maal op toets A te drukken, schakelt u het apparaat in. Door twee maal op de toets te drukken, wordt de dimmerfunctie ingeschakeld, waardoor automatisch de helderheid van de display wordt verminderd (symbool N verschijnt in de display). Wanneer instellingen van het apparaat worden gewijzigd, licht de display kort op, voordat deze weer gedimd wordt. Druk drie maal op toets A om het apparaat uit te schakelen. Deze toets wordt ook gebruikt om het lampje van de reinigingsindicator terug te zetten (ingedrukt houden). B) Hygrostaat (vochtigheid instellen) Als u op de toets B drukt, stelt u de gewenste vochtigheid in, in %. Wij adviseren een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60%. De meetnauwkeurigheid bedraagt +/- 5% Overschrijdt de vochtigheid de gewenste instelling dan schakelt het toestel uit. Tijdens de selectie wordt de gewenste waarde afgebeeld (symbool DESIRED). De display toont na enkele seconden automatische de huidige vochtigheidswaarde (symbool CURRENT). De Hygrostaat- en neveluitstoot-instelling kan niet in elke stand worden gewijzigd. Als de toets B of D worden ingedrukt, staat het toestel niet langer in auto- of slaapstand. G) Timer-indicator H) Neveluitstoot-indicator I) Voorverwarmingsindicator J) Automodus-indicator K) Slaapmodus-indicator L) Leegstandindicator Met toets E kunt u de voorverwarming aan- (symbool I gaat branden) of uitschakelen. Het water wordt dan voor het in de vernevelkamer komt, voorverwarmd op 80 °C. Het opwarmen van het water in het onderste gedeelte duurt ca. 10 tot 15 minuten. De stoom wordt uitgestoten met een aangename 40 °C. Dit heeft het voordeel dat de kamertemperatuur niet daalt en dat bovendien het water aanmerkelijk schoner blijft. Door de transparante watertank is de waterhoeveelheid goed zichtbaar. Bovendien geeft het toestel op de display (L) aan wanneer water bijgevuld moet worden. Lees voor meer informatie het hoofdstuk «De tank vullen». Het symbool L kan bij een gevulde tank enkele seconden blijven branden, tot het onderste gedeelte met water gevuld is. F) Auto/Slaapmodus M) Reinigingsweergave Als u op toets F drukt, kunt u de stand Automatisch of Sleep activeren. Als u de toets eenmaal indrukt, wordt de functie «Automatisch» ingeschakeld (het symbool J verschijnt op de display) waardoor de luchtvochtigheid wordt afgeregeld in verhouding tot de temperatuur. Dat wordt geregeld aan de hand van de uitstoothoeveelheid en de ingevoerde gewenste waarde. Door twee maal op de toets te drukken, wordt de Slaapmodus ingesteld (symbool K verschijnt op de display), de gewenste waarde is 50 – 65%, de tijdinstelliing wordt automatisch op 6 uur ingesteld, de verwarming is ingeschakeld en de helderheid van de display wordt automatisch verminderd. Bovendien wordt ook de uitstoothoeveelheid geregeld, afhankelijk van het verschil tussen de gewenste en de aanwezige waarde. Als op het display symbool M met «CLEAN» wordt weergegeven, dient het apparaat volgens advies van de fabrikant gereinigd te worden. Dit symbool gaat automatisch elke 2 weken branden, afhankelijk van het gebruik. Door knop A langer in te drukken (ca. 10 – 15 seconden) kan de weergave gedoofd worden. N) Display-dimmer-indicator Display-dimmer uit Display-dimmer aan Verdere informatie vindt u onder punt A 59 nl Reiniging/onderhoud Schakel het toestel altijd uit voordat u de watertank van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer! nl • Schakel het toestel uit (17) en trek de netstekker uit het stopcontact (18) voordat u het toestel reinigt. • De watertank en de vernevelkamer dienen regelmatig, één keer per week, gereinigd te worden (alleen met water, geen schoonmaakmiddel gebruiken) (19) • Ontkalk de vernevelkamer regelmatig met een gangbaar ontkalkingsmiddel (20). Spoel het ontkalkingsmiddel met overvloedig water goed uit. • Verstuiver (21) verwijderen: Draai de verstuiver totdat de pijlmarkeringen van de verstuiver en de verstuiverring tegenover elkaar staan. Verwijder nu de verstuiver op de plek van de beide pijlmarkeringen door het binnenste deel naar boven te trekken. 17 RRENT 18 19 60 20 DESIRED 21 Belangrijk • Let erop dat er geen water in het onderste gedeelte van het apparaat komt (20). • Reinig de binnenste onderdelen met een zachte doek. Maak in geen geval gebruik van benzine, schoonmaakmiddelen voor ramen of oplosmiddelen (21). • Voor de wekelijkse reiniging van het membraan maakt u uitsluitend gebruik van de borstel (22). • Vervang het water in de watertank minstens 1 keer per week. 22 24 23 nl AC ID 61 Vervangen van het Ontkalkingspatroon Schakel het toestel altijd uit voordat u de watertank van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de werkiing niet in de nevelkamer! nl Deze patroon moet telkens na 2 tot 3 maanden worden vervangen. Bij heel hard water kan vervanging van het patroon al eerder nodig zijn. Wit stof rond het toestel wijst er zeker op dat de patroon verbruikt is. Indien er zich ondanks een nieuwe patroon een witte neerslag vormt rond het toestel, moet gecontroleerd worden of het gebruikte water werkelijk onbehandeld is. Indien het water voor gebruik in het toestel door een thuisontkalkingsinstallatie stroomt, zal rond het toestel zout afgezet worden. Mogelijkheid A: granulaat verwisselen • De watertank van het onderste gedeelte verwijderen en het watertankdeksel losdraaien (25). • Het kalkfilter bevindt zich aan de binnenzijde van het tankdeksel. Schroef de filterpatroon linksom van het deksel (26). Let op: Tankdeksel NIET weggooien! • Open de patroon (27). • Gooi de inhoud van de patroon (granulaat) weg (28). Let op: gemorst granulaat op een gladde vloer kan erg glad zijn! • Plaats het bijgevoegde stuk roze schuimplastic in het midden van de patroon. Druk het niet naar de bodem, want dan is het achteraf moeilijk te verwijderen (29). • Strooi de inhoud van een hervulzakje hars in het plastic bekertje dat in de verpakking van de hervulling is bijgevoegd (30). • Plaats de lege patroon met de pen in het midden op het plastic bekertje (31). 62 • Keer plastic bekertje en patroon om en schud tot alle granulaat in de patroon zit (32). • Verwijder het plastic bekertje en het stuk roze schuimplastic van de patroon (33) en bewaar deze voor later gebruik (de hervulverpakking bevat 3 zakjes) (34). • Sluit de patroon (35). • Leg de demineralisatiepatroon gedurende minstens 24 uur in een met water gevulde schaal (38). Het granulaat moet water kunnen opzuigen om zijn volle vermogen te bereiken. • Vervolgens het patroon op het watertankdeksel draaien (39). Tankdeksel goed afsluiten! De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (40). 25 Mogelijkheid B: gehele filter vervangen 26 • De watertank van het onderste gedeelte verwijderen en het watertankdeksel losdraaien (25). • Het kalkfilter bevindt zich aan de binnenzijde van het tankdeksel. Schroef het kalkfilter linksom van het deksel (26). Let op: tankdeksel NIET weggooien! • Gooi de filterpatroon weg (36). • Haal een nieuw patroon uit de verpakking (37). • Leg de demineralisatiepatroon gedurende minstens 24 uur in een met water gevulde schaal (38). Het granulaat moet water kunnen opzuigen om zijn volle vermogen te bereiken. • Vervolgens het patroon op het watertankdeksel draaien (39). Tankdeksel goed afsluiten! De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (40). 27 28 Opslag wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt Toestel reinigen zoals hiervoor beschreven, volledig laten drogen en bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking op een droge, niet te warme plaats bewaren. Verwijdering Overhandig uw handelaar het versleten toestel om dit op deskundige wijze te laten verwijderen. Andere verwijderingsmogelijkheden kunt u opvragen bij uw gemeente of deelraad. Garantie De garantiebepalingen zijn vastgelegd voor onze landelijke verkooporganisatie. Wendt u tot uw vakhandelaar wanneer dit toestel ondanks strenge kwaliteitscontroles toch defect raakt. Voor een beroep op de garantie dient u een aankoopbewijs te kunnen tonen. Reparaties aan elektrische apparatuur mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen gevaren ontstaan voor de gebruiker en vervalt tevens de garantie. nl Technische informatie Netspanning 230 – 240 V / 50 Hz Vermogensopname 40 / 125 – 140 W* Bevochtigingscapaciteit 400 / 550 g/h* Geschikt voor kameroppervlakken tot 60 m2 / 150 m3 Waterinhoud 5.5 liter Afmetingen 280 x 240 x 355 mm Ledig gewicht 4.0 kg Werkgeluid < 25 dB(A) Accessoires Demineralisatiepatroon optioneel: Ionic Silver Stick® (ISS) * Indien gebruikt met voorverwarming tot 80 °C Storingen verhelpen Probleem Mogelijke oorzaken Wat doen Toestel functioneert niet Netstekker niet ingestoken Netstekker op stopcontact aansluiten Geen water in de watertank (waterstandalarm knippert) Water bijvullen Geen neveluitstoot Gewenste vochtigheidsgraad is lager dan de aanwezige vochtigheidsgraad Instelling van de luchtvochtigheid verhogen Overblijfselen van reinigingsmiddelen Toestel met helder water reinigen Te geringe neveluitstoot Watertemperatuur te laag Neveluitstoot op maximum instellen, na 10 minuten werkt het toestel weer vlekkeloos Kalkafzetting op het membraan Membraan reinigen Witte neerslag rondom het toestel Demineralisatiepatroon opgebruikt Demineralisatiepatroon of hars verwisselen 64
/