Bort BBS-801N Handleiding

Categorie
Elektrische schuurmachines
Type
Handleiding
12
NL
Bandschuurmachine
INTRODUKTIE
Deze machine is bestemd voor het droogschuren met
een groot afnamevermogen van hout, kunststof, me-
taal.
TECHNISCHE SPECIFIKATIES 1
MACHINE-ELEMENTEN 2
1 Aan/uit schakelaar
2 Knop voor vergrendelen van aan/uit schakelaar
3 Hendel voor verwisselen van schuurband
4 Pijl
5 Knop voor bijstellen van bandcentrering
6 Stofzak
7 Electronische toerenregeling
VEILIGHEID
LET OP! Lees alle voorschriften. Wanneer de volgende
voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Voorkom schade, die kan onstaan door schroeven,
spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; ver-
wijder deze, voordat u aan een karwei begint
Houd altijd het snoer verwijderd van de bewegende
delen van uw machine; leid het snoer naar achteren,
van de machine weg
Als u uw machine wegzet moet de motor uitgescha-
keld zijn en de bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen
Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren
met een capaciteit van 16 Ampère
In geval van elektrische of mechanische storing, de
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit
het stopcontact trekken
SBM GROUP kan alleen een correcte werking van
de machine garanderen, indien originele accessoi-
res worden gebruikt
Deze machine mag niet worden gebruikt door men-
sen, die jonger zijn dan 16 jaar
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB(A)
overschrijden; draag oorbeschermers
Raak het snoer niet aan, als dit tijdens de werkzaam-
heden wordt beschadigd of doorgesneden, maar
trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
Gebruik de machine niet, wanneer het snoer bes-
chadigd is; laat dit door een erkende vakman ver-
vangen
Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het
typeplaatje van de machine, overeenkomt met de
netspanning (met 230V of 240V aangeduide machi-
nes kunnen ook op 220V aangesloten worden)
Deze machine is niet geschikt voor schuren met wa-
ter
Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt
als kankerverwekkend)
Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werk-
zaamheden stoffen kunnen ontstaan, die schade-
lijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn
(sommige soorten stof gelden als kankerverwek-
kend); draag een stofmasker en gebruik een af-
zuiging voor stof en spanen, als deze kan worden
aangesloten
Bij het schuren van metaal ontstaan vonken; gebruik
de stofcontainer/stofzak/stofzuiger niet en houd
andere personen en brandbaar materiaal van het
werkgebied weg
Kom niet in aanraking met de draaiende schuurband
Gebruik versleten, gescheurde of ernstig bescha-
digde schuurbanden niet meer
Draag beschermende handschoenen, veiligheidsbril,
nauw sluitende kleding en haarbescherming (bij
lange haren)
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
een instelling verandert of een accessoire verwis-
selt
voordat het schuuroppervlak in aanraking komt met
het werkstuk, moet u uw machine aanzetten
voordat u uw machine uitschakelt, dient u deze van
het werkstuk op te lichten
De machine is dubbel geïsoleerd overeen-
komstig EN 50144; een aardedraad is daarom
niet nodig.
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning
staat wanneer onderhoudswerkzaamheden
aan het mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van SBM Group zijn ontworpen om gedu-
rende lange tijd probleemloos te functioneren meteen
minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig
te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt
u bij aan een hoge levensduur van uw machine.
Reinig de machinebehuizing regelmatig meteen zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de
ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij
hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeep-
water. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alco-
hol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de
kunststof onderdelen.
De machine heeft geen extra smering nodig.
Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoor-
beeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op
met uw plaatselijke SBM Group-dealer.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de
machine in een stevige verpakking geleverd. De ver-
pakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar
materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid
om de verpakking te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke SBM Group-dealer. Daar zal de machine
op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.
NL
Nederlands
36
GB
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with the following standards
or standardized documents: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/
A2:2005 in accordance with the regulations 2006/42/
E, 2006/95/E, 2004/108/E.
NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN
60745 the sound pressure level of this tool is <87,4 dB(A)
and the sound power level is <98,4 dB(A) (standard de-
viation: 3 dB), and the vibration is <3,7 m/s
2
(hand-arm
method).
DE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten übereinstimmt: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-
3/A2:2005 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
2006/42/G, 2006/95/G, 2004/108/G.
GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60
745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes
<87,4 dB(A) und der Schalleistungspegel <98,4 dB(A)
(Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration
<3,7 m/s
2
(Hand-Arm Methode).
FR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que
ce produit est en conformité avec les normes ou docu-
ments normalisés suivants: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/
A2:2005 conforme aux réglementations 2006/42/EE,
2006/95/EE, 2004/108/EE.
BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau de
la pression sonore de cet outil est <87,4 dB(A) et le niveau
de la puissance sonore <98,4 dB(A) (déviation standard: 3
dB), et la vibration <3,7 m/s
2
(méthode main-bras).
ES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que
este producto está en conformidad con las normas
o documentos normalizados siguientes: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 de acuerdo con las regulaciones
2006/42/EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745
el nivel de la presión acústica de esta herramienta se
eleva a <87,4 dB(A) y el nivel de la potencia acústica
<98,4 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración
a <3,7 m/s
2
(método brazo-mano).
PT
DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que
este producto cumpre as seguintes normas ou docu-
mentos normativos: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
conforme as disposições das directivas 2006/42/EE,
2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUlDO/VIBR AÇÕES Medido segundo EN 60 745 o nív-
el de pressão acústica desta ferramenta é <87,4 dB(A) e
o nível de potência acústica <98,4 dB(A) (espaço de erro:
3 dB), e a vibração <3,7 m/s
2
(método braço-mão).
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti
normative e ai relativi documenti: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/
A2:2005 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/42/
EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE Misurato in conformità
al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo
utensile è <87,4 dB(A) ed il livello di potenza acustica
è <98,4 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vi-
brazione è <3,7 m/s
2
(metodo mano-braccio).
NL
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de vol-
gende normen of normatieve documenten: EN
55014-1:2006; EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/
A2:2005 overeenkomstig de bepalingen van de rich-
tlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745
bedraagt het geluidsdrukniveau van deze ma-
chine <87,4 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau
<98,4 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie
<3,7 m/s
2
(hand-arm methode).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
40
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai ran-
kiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo
vietas, kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
bdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid

Documenttranscriptie

NL Nederlands Bandschuurmachine INTRODUKTIE Deze machine is bestemd voor het droogschuren met een groot afnamevermogen van hout, kunststof, metaal. TECHNISCHE SPECIFIKATIES MACHINE-ELEMENTEN NL 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Aan/uit schakelaar Knop voor vergrendelen van aan/uit schakelaar Hendel voor verwisselen van schuurband Pijl Knop voor bijstellen van bandcentrering Stofzak Electronische toerenregeling VEILIGHEID LET OP! Lees alle voorschriften. Wanneer de volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. ● Voorkom schade, die kan onstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder deze, voordat u aan een karwei begint ● Houd altijd het snoer verwijderd van de bewegende delen van uw machine; leid het snoer naar achteren, van de machine weg ● Als u uw machine wegzet moet de motor uitgeschakeld zijn en de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen ● Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampère ● In geval van elektrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken ● SBM GROUP kan alleen een correcte werking van de machine garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt ● Deze machine mag niet worden gebruikt door mensen, die jonger zijn dan 16 jaar ● Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB(A) overschrijden; draag oorbeschermers ● Raak het snoer niet aan, als dit tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd of doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact ● Gebruik de machine niet, wanneer het snoer beschadigd is; laat dit door een erkende vakman vervangen ● Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine, overeenkomt met de netspanning (met 230V of 240V aangeduide machines kunnen ook op 220V aangesloten worden) ● Deze machine is niet geschikt voor schuren met water ● Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt als kankerverwekkend) 12 ● Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan, die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn (sommige soorten stof gelden als kankerverwekkend); draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten ● Bij het schuren van metaal ontstaan vonken; gebruik de stofcontainer/stofzak/stofzuiger niet en houd andere personen en brandbaar materiaal van het werkgebied weg ● Kom niet in aanraking met de draaiende schuurband ● Gebruik versleten, gescheurde of ernstig beschadigde schuurbanden niet meer ● Draag beschermende handschoenen, veiligheidsbril, nauw sluitende kleding en haarbescherming (bij lange haren) ● Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een instelling verandert of een accessoire verwisselt ● voordat het schuuroppervlak in aanraking komt met het werkstuk, moet u uw machine aanzetten ● voordat u uw machine uitschakelt, dient u deze van het werkstuk op te lichten De machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig EN 50144; een aardedraad is daarom niet nodig. ONDERHOUD Zorg dat de machine niet onder spanning staat wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het mechaniek worden uitgevoerd. De machines van SBM Group zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren meteen minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine. Reinig de machinebehuizing regelmatig meteen zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen. De machine heeft geen extra smering nodig. Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op met uw plaatselijke SBM Group-dealer. MILIEU Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen. Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw plaatselijke SBM Group-dealer. Daar zal de machine op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-33/A2:2005 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/ЕG, 2006/95/ЕG, 2004/108/ЕGС. GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60 745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes <87,4 dB(A) und der Schalleistungspegel <98,4 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration <3,7 m/s2 (Hand-Arm Methode). GB DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/ A2:2005 in accordance with the regulations 2006/42/ ЕEС, 2006/95/ЕEС, 2004/108/ЕEС. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60745 the sound pressure level of this tool is <87,4 dB(A) and the sound power level is <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration is <3,7 m/s2 (hand-arm method). FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/ A2:2005 conforme aux réglementations 2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est <87,4 dB(A) et le niveau de la puissance sonore <98,4 dB(A) (déviation standard: 3 dB), et la vibration <3,7 m/s2 (méthode main-bras). ES DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/ A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 conforme as disposições das directivas 2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. RUlDO/VIBR AÇÕES Medido segundo EN 60 745 o nível de pressão acústica desta ferramenta é <87,4 dB(A) e o nível de potência acústica <98,4 dB(A) (espaço de erro: 3 dB), e a vibração <3,7 m/s2 (método braço-mão). IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/ A2:2005 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/42/ СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE Misurato in conformità al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile è <87,4 dB(A) ed il livello di potenza acustica è <98,4 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione è <3,7 m/s2 (metodo mano-braccio). NL CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006; EN 55014-2/ A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/ A2:2005 overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/42/ЕEG, 2006/95/ЕEG, 2004/108/ЕEG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine <87,4 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau <98,4 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie <3,7 m/s2 (hand-arm methode). DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 550141:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 de acuerdo con las regulaciones 2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a <87,4 dB(A) y el nivel de la potencia acústica <98,4 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a <3,7 m/s2 (método brazo-mano). 36 PT Product managament V. Nosik SBM group GmbH Kurfürstendamm 21 10719 Berlin, Germany DE HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten Rücknahmestellen abzugeben. GB ENVIRONMENTAL PROTECTION Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available). FR INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l’environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants). ES ADVERTENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los puntos de recogida existentes. PT INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam. IT AVVERTENZE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio NL RICHTLIJNEN VOOR MILIEUBESCHERMING Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven. 40 DK ANVISNINGER OM MILJØBESKYTTELSE Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt affald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem til at aflevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant findes, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte miljøet. SE ÅTERVINNING Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/ EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning NO MILJØVERN Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg FI YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen EE KESKONNAKAITSE Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikidele). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta LV APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā LT APLINKOS APSAUGA Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа 2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Handleiding

Categorie
Elektrische schuurmachines
Type
Handleiding

Gerelateerde artikelen