Philips 3080 Handleiding

Categorie
Radio's
Type
Handleiding
TOETSEN INSTALLATIE RADIO/KLOK
1 ALARM RESET - om de wekker voor 24 uur
uit te schakelen.
2 SLUMBER - om de sluimertijd in te laten
gaan.
3 CLOCK:
RUN - om de tijd weer in het display weer te
geven nadat u de tijd/wektijd ingesteld heeft.
ALARM - om de wektijd in te stellen/te
controleren.
TIME SET - om de klok in te stellen.
HR -
om de uren voor klok en wekker in te
stellen.
MIN -
om de minuten voor klok en wekker in
te stellen.
4
SLUMBER OFF/REPEAT ALARM
- om de sluimerfunctie uit te zetten.
- om de wekker voor 9 minuten uit te zetten.
5 Display - geeft de uren en minuten aan en
laat zien welke wekker ingeschakeld is.
6 BAND - om het golfgebied te kiezen: FM-
MW (of LW).
7 VOLUME - om het volume in te stellen.
8 TUNING - om af te stemmen op een
radiozender.
9 RADIO - om de radio in (ON) en uit (OFF) te
schakelen.
0 ALARM
OFF - om de wekker uit te schakelen.
RAD(io) - om gewekt te worden door de
radio.
BUZ(zer) - om gewekt te worden door de
zoemer.
! Batterijvakje - voor de back-up-batterij.
@ Netsnoer - voor de netvoeding.
# Draadantenne - voor de FM-ontvangst.
1.
Controleer of de netspanning op het
typeplaatje aan de onderkant van het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
2.
Steek de stekker in het stopcontact. Het
apparaat is nu aangesloten en de cijfers in
het display beginnen te knipperen. U moet nu
de juiste tijd instellen.
3.
Trek de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat helemaal wilt uitschakelen.
U kunt de klokradio ook gewoon als radio
gebruiken.
1.
Zet de RADIO-schakelaar op ON.
2.
Kies het golfgebied met de BAND-knop.
3.
Stem af op de gewenste radiozender met de
TUNING-knop.
4.
Stel het volume in met de VOLUME-regelaar.
5.
Zet de RADIO-schakelaar op OFF om de radio
uit te zetten.
Verbeteren van de radio-ontvangst
Voor
MW (LW)
-ontvangst heeft het apparaat
een ingebouwde antenne die optimaal
functioneert als u het apparaat op een niet-
metalen ondergrond plaatst bijvoorbeeld op
hout, plastic. U kunt de MW (LW)-antenne
richten door de klokradio wat te draaien.
Om de
FM
-ontvangst te verbeteren moet u de
draadantenne op de achterkant van het
apparaat helemaal uitrollen.
Klokdisplay
De klokradio heeft een 24-uursklok.
Belangrijk!
Om de uren en de minuten van de klok/wekker zo
nauwkeurig mogelijk in te stellen, moet u erop
letten dat u de toetsen H
R
en M
IN
afzonderlijk
indrukt en niet tegelijk.
Instellen van de tijd
1.
Zet de klokschakelaar (CLOCK) in de stand
TIME SET.
KLOK
FM/MW (LW)-RADIO
AANSLUITEN OP HET LICHTNET
ACHTERKANT
zie fig.
1
BOVEN- EN VOORKANT
zie fig.
1
20
Nederlands
AJ3080/00 page 20
KLOK ALARM
2.
Houd de toetsen
HR of MIN
ingedrukt om
zowel de uren als de minuten in te stellen.
Houd
HR
ingedrukt; de uren beginnen
vooruit te lopen van
00
tot
23
.
Houd
MIN,
ingedrukt; de minuten beginnen
vooruit te lopen van
00
tot
59
.
3.
Laat de toetsen
HR
of
MIN
los zodra u de
gewenste tijdsinstelling bereikt heeft.
4.
Om te voorkomen dat de tijdsinstelling per
ongeluk gewist wordt, zet u de klokschakelaar
in de stand RUN.
Algemeen
Als u de wekker wilt gebruiken dan moet u eerst
de wektijd instellen. U kunt kiezen hoe u gewekt
wilt worden: door de zoemer of door de radio.
Het display geeft ook aan of u de wekker gezet
heeft: u ziet dan in het display een indicator
branden naast ALARM.
1.
Zet de klokschakelaar (CLOCK) in de stand
ALARM.
2.
Houd de toetsen
HR of MIN
ingedrukt om
zowel de uren als de minuten in te stellen.
Houd
HR
ingedrukt; de uren beginnen
vooruit te lopen van
00
tot
23
.
Houd
MIN,
ingedrukt; de minuten beginnen
vooruit te lopen van
00
tot
59
.
3.
Laat de toetsen
HR of MIN
los zodra u de
gewenste tijdsinstelling bereikt heeft.
4.
Zet de klokschakelaar in de stand RUN om
opnieuw de huidige tijd weer te geven.
Wilt u de wektijd controleren, zet dan de
klokschakelaar (CLOCK) in de stand ALARM.
5.
Om te kiezen hoe u gewekt wilt worden, moet
u de ALARM-schakelaar op
RAD (radio) of BUZ
(zoemer) zetten.
Als u ervoor gekozen heeft om gewekt te
worden door de radio, controleer dan of het
volume hard genoeg staat om u te wekken.
De zoemer heeft een vaste volume-
instelling die niet gewijzigd kan worden
U kunt de wekker op drie manieren uitzetten:
Als u de wekker niet zelf helemaal uitgezet heeft
dan wordt automatisch 1 uur en 59 minuten
nadat de wekker voor het eerst afging de optie
ALARM RESET (uitzetten voor 24 uur) gekozen.
ALARM RESET - uitzetten voor 24 uur
Als u de wekker meteen wilt uitzetten maar deze
tegelijk zo instellen dat hij de volgende dag op
dezelfde tijd weer afgaat:
Druk op ALARM RESET terwijl de wekker
afgaat.
REPEAT ALARM - herhalen na 9 minuten
Met deze optie gaat de wekker 9 minuten later
opnieuw af.
Druk op
SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
Druk opnieuw op
SLUMBER OFF/REPEAT ALARM
terwijl de wekker opnieuw afgaat als u wilt
dat de wekker nog eens 9 minuten later
afgaat.
Als u echter niet opnieuw op
SLUMBER
OFF
/REPEAT ALARM drukt dan blijft de wekker
1 uur en 59 minuten lang afgaan. Vervolgens
stopt de wekker en gaat deze in de ALARM
RESET-stand om dan de volgende dag op
dezelfde tijd opnieuw af te gaan.
De wekker helemaal uitzetten
Zet, voor of terwijl de wekker afgaat, de
ALARM-schakelaar in de stand OFF (uit).
De alarmindicator verdwijnt uit het
display.
WEKKER UIT
WEKKER AAN
INSTELLEN VAN DE WEKTIJD
6:45
21
Nederlands
AJ3080/00 page 21
SLUIMEREN AANVULLENDE INFORMATIE
De klokradio heeft een ingebouwde
sluimerfunctie (SLUMBER) die ervoor zorgt dat de
radio na 1 uur en 59 minuten vanzelf uitgaat. U
kunt dan gaan liggen, luisteren en in slaap vallen.
1.
Controleer of de CLOCK-schakelaar op RUN
staat.
2.
Zet de RADIO-schakelaar in de stand OFF (uit).
3.
Druk éénmaal op de SLUMBER-toets om de
sluimertijd in te stellen.
In het display verschijnt de sluimertijd 0:59.
Druk op SLUMBER OFF/REPEAT ALARM om de
sluimerfunctie uit te zetten of om de radio uit
te zetten voor de sluimertijd verstreken is.
Opmerkingen:
De sluimerfunctie heeft geen invloed op de
wekkerinstelling(en).
Als u de radio tijdens het sluimeren zachter
gezet heeft en u wilt gewekt worden door de
radio, zorg er dan voor dat het volume hard
genoeg staat om u te wekken.
Als u van plan bent de klokradio gedurende
langere tijd niet te gebruiken, haal dan de
stekker uit het stopcontact. Het is ook
raadzaam de batterij uit het apparaat te
halen. Zo kan deze niet gaan lekken en wordt
het apparaat niet beschadigd.
Vingerafdrukken, stof en vuil verwijdert u van
het apparaat met een schone en vochtige
zachte doek of zeem. Gebruik voor het
schoonmaken geen producten die benzine of
verdunner enzovoort bevatten. Deze kunnen
de behuizing aantasten.
Als de stroom uitvalt, wordt de hele klokradio
uitgeschakeld.
Zodra er weer stroom is, beginnen de cijfers
in het display te knipperen. Dit betekent dat u
de klok opnieuw moet instellen.
Om te voorkomen dat de instellingen van de
klok en de wekker verloren gaan in geval de
stroom onderbroken wordt, kunt u een 9-volt
batterij
(niet bijgeleverd)
, type 6F22, in het
batterijvak plaatsen: valt nu de stroom uit,
dan blijft de klok doorlopen. De tijd wordt
echter niet verlicht in het display. De wekker
en de radio werken niet op de batterij.
Voor alle duidelijkheid, de batterij dient alleen
voor het bewaren van de instellingen van de
klok en de wekker.
Zodra er weer stroom is, geeft het display
weer de juiste tijd aan.
1.
Steek voor u de batterij plaatst, de stekker in
het stopcontact.
2.
Plaats de batterij in het batterijvak aan de
onderkant van de klokradio.
Vervang de batterij eenmaal per jaar of indien
nodig.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten
daarom op de juiste manier ingeleverd
worden.
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
STROOMUITVAL
ONDERHOUD
UITZETTEN VAN DE SLUIMERFUNCTIE
0:59
SLUMBER ON
SLUIMEREN
22
Nederlands
AJ3080/00 page 22
VERHELPEN VAN STORINGEN
PROBLEEM
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Geen geluid
Het volume is te laag ingesteld.
Stel het volume in.
Slechte MW- (of LW-)ontvangst
Zwak radiosignaal.
Draai het apparaat voor een betere ontvangst
en let erop dat het apparaat op een niet-
metalen ondergrond staat.
Constant gekraak en gefluit bij MW- (of LW-)
ontvangst
Elektrische storingen van tv’s, computers, TL-
lampen enzovoort.
Zet het apparaat uit de buurt van andere
elektrische apparatuur.
Af en toe gekraak bij FM-ontvangst
Zwak signaal.
Richt de draadantenne.
De wekker gaat niet af
U heeft de wekker niet ingesteld.
Stel de wektijd in en zet de ALARM-
schakelaar op BUZ of RAD.
Het volume van de radio is te laag ingesteld.
Zet het volume harder.
De sluimerfunctie werkt niet
RADIO staat nog op ON
Zet RADIO op OFF
De CLOCK-schakelaar staat op TIME SET of
ALARM.
Zet de CLOCK-schakelaar op RUN.
Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal
zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de
verpakking gemakkelijk in 3 materialen te
scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim
(buffer) en polyethyleen (zakken).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een
gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen
worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal,
lege batterijen en oude apparatuur voor recycling
kunt inleveren.
MET HET OOG OP HET MILIEU
23
Nederlands
AJ3080/00 page 23
Als er zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor
u het apparaat in reparatie geeft.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw
leverancier of serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan
vervalt de garantie.
Het typeplaatje zit aan de onderkant van de klokradio.
Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.

Documenttranscriptie

AJ3080/00 page 20 TOETSEN BOVEN- EN VOORKANT INSTALLATIE zie fig. 1 Nederlands 1 ALARM RESET - om de wekker voor 24 uur uit te schakelen. 2 SLUMBER - om de sluimertijd in te laten gaan. 3 CLOCK: – RUN - om de tijd weer in het display weer te geven nadat u de tijd/wektijd ingesteld heeft. – ALARM - om de wektijd in te stellen/te controleren. – TIME SET - om de klok in te stellen. – HR - om de uren voor klok en wekker in te stellen. – MIN - om de minuten voor klok en wekker in te stellen. 4 SLUMBER OFF/REPEAT ALARM - om de sluimerfunctie uit te zetten. - om de wekker voor 9 minuten uit te zetten. 5 Display - geeft de uren en minuten aan en laat zien welke wekker ingeschakeld is. 6 BAND - om het golfgebied te kiezen: FMMW (of LW). 7 VOLUME - om het volume in te stellen. 8 TUNING - om af te stemmen op een radiozender. 9 RADIO - om de radio in (ON) en uit (OFF) te schakelen. 0 ALARM – OFF - om de wekker uit te schakelen. – RAD(io) - om gewekt te worden door de radio. BUZ(zer) - om gewekt te worden door de zoemer. ACHTERKANT zie fig. 1 ! Batterijvakje - voor de back-up-batterij. @ Netsnoer - voor de netvoeding. # Draadantenne - voor de FM-ontvangst. RADIO/KLOK AANSLUITEN OP HET LICHTNET 1. Controleer of de netspanning op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. 2. Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat is nu aangesloten en de cijfers in het display beginnen te knipperen. U moet nu de juiste tijd instellen. 3. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat helemaal wilt uitschakelen. FM/MW (LW)-RADIO U kunt de klokradio ook gewoon als radio gebruiken. 1. Zet de RADIO-schakelaar op ON. 2. Kies het golfgebied met de BAND-knop. 3. Stem af op de gewenste radiozender met de TUNING-knop. 4. Stel het volume in met de VOLUME-regelaar. 5. Zet de RADIO-schakelaar op OFF om de radio uit te zetten. Verbeteren van de radio-ontvangst – Voor MW (LW)-ontvangst heeft het apparaat een ingebouwde antenne die optimaal functioneert als u het apparaat op een nietmetalen ondergrond plaatst bijvoorbeeld op hout, plastic. U kunt de MW (LW)-antenne richten door de klokradio wat te draaien. – Om de FM-ontvangst te verbeteren moet u de draadantenne op de achterkant van het apparaat helemaal uitrollen. KLOK Klokdisplay De klokradio heeft een 24-uursklok. Belangrijk! Om de uren en de minuten van de klok/wekker zo nauwkeurig mogelijk in te stellen, moet u erop letten dat u de toetsen HR en MIN afzonderlijk indrukt en niet tegelijk. Instellen van de tijd 1. Zet de klokschakelaar (CLOCK) in de stand TIME SET. 20 AJ3080/00 page 21 KLOK ALARM 6 : 45 INSTELLEN VAN DE WEKTIJD Algemeen Als u de wekker wilt gebruiken dan moet u eerst de wektijd instellen. U kunt kiezen hoe u gewekt wilt worden: door de zoemer of door de radio. Het display geeft ook aan of u de wekker gezet heeft: u ziet dan in het display een indicator branden naast ALARM. WEKKER AAN 1. Zet de klokschakelaar (CLOCK) in de stand ALARM. 2. Houd de toetsen HR of MIN ingedrukt om zowel de uren als de minuten in te stellen. – Houd HR ingedrukt; de uren beginnen vooruit te lopen van 00 tot 23. – Houd MIN, ingedrukt; de minuten beginnen vooruit te lopen van 00 tot 59. 3. Laat de toetsen HR of MIN los zodra u de gewenste tijdsinstelling bereikt heeft. 4. Zet de klokschakelaar in de stand RUN om opnieuw de huidige tijd weer te geven. – Wilt u de wektijd controleren, zet dan de klokschakelaar (CLOCK) in de stand ALARM. 5. Om te kiezen hoe u gewekt wilt worden, moet u de ALARM-schakelaar op RAD (radio) of BUZ (zoemer) zetten. – Als u ervoor gekozen heeft om gewekt te worden door de radio, controleer dan of het volume hard genoeg staat om u te wekken. – De zoemer heeft een vaste volumeinstelling die niet gewijzigd kan worden WEKKER UIT U kunt de wekker op drie manieren uitzetten: Als u de wekker niet zelf helemaal uitgezet heeft dan wordt automatisch 1 uur en 59 minuten nadat de wekker voor het eerst afging de optie ALARM RESET (uitzetten voor 24 uur) gekozen. ALARM RESET - uitzetten voor 24 uur Als u de wekker meteen wilt uitzetten maar deze tegelijk zo instellen dat hij de volgende dag op dezelfde tijd weer afgaat: • Druk op ALARM RESET terwijl de wekker afgaat. REPEAT ALARM - herhalen na 9 minuten Met deze optie gaat de wekker 9 minuten later opnieuw af. • Druk op SLUMBER OFF/REPEAT ALARM. • Druk opnieuw op SLUMBER OFF/REPEAT ALARM terwijl de wekker opnieuw afgaat als u wilt dat de wekker nog eens 9 minuten later afgaat. • Als u echter niet opnieuw op SLUMBER OFF/REPEAT ALARM drukt dan blijft de wekker 1 uur en 59 minuten lang afgaan. Vervolgens stopt de wekker en gaat deze in de ALARM RESET-stand om dan de volgende dag op dezelfde tijd opnieuw af te gaan. De wekker helemaal uitzetten • Zet, voor of terwijl de wekker afgaat, de ALARM-schakelaar in de stand OFF (uit). – De alarmindicator verdwijnt uit het display. 21 Nederlands 2. Houd de toetsen HR of MIN ingedrukt om zowel de uren als de minuten in te stellen. – Houd HR ingedrukt; de uren beginnen vooruit te lopen van 00 tot 23. – Houd MIN, ingedrukt; de minuten beginnen vooruit te lopen van 00 tot 59. 3. Laat de toetsen HR of MIN los zodra u de gewenste tijdsinstelling bereikt heeft. 4. Om te voorkomen dat de tijdsinstelling per ongeluk gewist wordt, zet u de klokschakelaar in de stand RUN. AJ3080/00 page 22 SLUIMEREN SLUIMEREN AANVULLENDE INFORMATIE ONDERHOUD – Als u van plan bent de klokradio gedurende De klokradio heeft een ingebouwde langere tijd niet te gebruiken, haal dan de sluimerfunctie (SLUMBER) die ervoor zorgt dat de stekker uit het stopcontact. Het is ook radio na 1 uur en 59 minuten vanzelf uitgaat. U raadzaam de batterij uit het apparaat te kunt dan gaan liggen, luisteren en in slaap vallen. halen. Zo kan deze niet gaan lekken en wordt het apparaat niet beschadigd. SLUMBER ON – Vingerafdrukken, stof en vuil verwijdert u van 1. Controleer of de CLOCK-schakelaar op RUN het apparaat met een schone en vochtige staat. zachte doek of zeem. Gebruik voor het 2. Zet de RADIO-schakelaar in de stand OFF (uit). schoonmaken geen producten die benzine of 3. Druk éénmaal op de SLUMBER-toets om de verdunner enzovoort bevatten. Deze kunnen sluimertijd in te stellen. de behuizing aantasten. – In het display verschijnt de sluimertijd 0:59. 0:59 Nederlands UITZETTEN VAN DE SLUIMERFUNCTIE • Druk op SLUMBER OFF/REPEAT ALARM om de sluimerfunctie uit te zetten of om de radio uit te zetten voor de sluimertijd verstreken is. Opmerkingen: – De sluimerfunctie heeft geen invloed op de wekkerinstelling(en). – Als u de radio tijdens het sluimeren zachter gezet heeft en u wilt gewekt worden door de radio, zorg er dan voor dat het volume hard genoeg staat om u te wekken. STROOMUITVAL – Als de stroom uitvalt, wordt de hele klokradio uitgeschakeld. – Zodra er weer stroom is, beginnen de cijfers in het display te knipperen. Dit betekent dat u de klok opnieuw moet instellen. – Om te voorkomen dat de instellingen van de klok en de wekker verloren gaan in geval de stroom onderbroken wordt, kunt u een 9-volt batterij (niet bijgeleverd), type 6F22, in het batterijvak plaatsen: valt nu de stroom uit, dan blijft de klok doorlopen. De tijd wordt echter niet verlicht in het display. De wekker en de radio werken niet op de batterij. Voor alle duidelijkheid, de batterij dient alleen voor het bewaren van de instellingen van de klok en de wekker. Zodra er weer stroom is, geeft het display weer de juiste tijd aan. 1. Steek voor u de batterij plaatst, de stekker in het stopcontact. 2. Plaats de batterij in het batterijvak aan de onderkant van de klokradio. • Vervang de batterij eenmaal per jaar of indien nodig. Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden. ñ 22 Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA. AJ3080/00 page 23 VERHELPEN VAN STORINGEN – Als er zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat in reparatie geeft. – Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie. WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie. PROBLEEM – Mogelijke oorzaak • Oplossing De wekker gaat niet af – U heeft de wekker niet ingesteld. • Stel de wektijd in en zet de ALARMschakelaar op BUZ of RAD. Geen geluid – Het volume is te laag ingesteld. • Stel het volume in. – Het volume van de radio is te laag ingesteld. • Zet het volume harder. Constant gekraak en gefluit bij MW- (of LW-) ontvangst – Elektrische storingen van tv’s, computers, TLlampen enzovoort. • Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur. Af en toe gekraak bij FM-ontvangst – Zwak signaal. • Richt de draadantenne. De sluimerfunctie werkt niet – RADIO staat nog op ON • Zet RADIO op OFF Nederlands Slechte MW- (of LW-)ontvangst – Zwak radiosignaal. • Draai het apparaat voor een betere ontvangst en let erop dat het apparaat op een nietmetalen ondergrond staat. – De CLOCK-schakelaar staat op TIME SET of ALARM. • Zet de CLOCK-schakelaar op RUN. MET HET OOG OP HET MILIEU Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken). Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren. Het typeplaatje zit aan de onderkant van de klokradio. Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap. 23
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49

Philips 3080 Handleiding

Categorie
Radio's
Type
Handleiding