Stanley STHT1-77032RC Handleiding

Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Inhoud
Veiligheid van de gebruiker
Veiligheid van de batterijen
Installatie (Batterijen opladen)
Bediening
Garantie
Specicaties
Foutcodes
Bewaar alle delen van deze handleiding, zodat u ze
later ook kunt raadplegen.
Veiligheid van de gebruiker
WAARSCHUWING:
Lees de veiligheidsinstructies en de
producthandleiding aandachtig door, voordat
u het product in gebruik neemt. De persoon die
verantwoordelijk is voor het product moet ervoor
zorgen dat alle gebruikers deze instructies
begrijpen en zich eraan houden.
WAARSCHUWING:
De volgende label-informatie is op het laser-
gereedschap geplaatst, voor uw gemak en
veiligheid is het belangrijk dat u weet tot welke
laser-klasse het apparaat behoort.
STHT1-77354
STHT1-77032
De STHT1-77032/STHT1-77354 stuurt een zichtbare
laser-straal uit, zoals wordt getoond in Afbeelding A.
De laser-straal die wordt uitgestuurd is van Laser-klasse 2
volgens IEC 60825-1 en voldoet aan 21 CFR 1040.10 en
1040.11 Met uitzondering van afwijkingen volgens Laser-
kennisgeving Nr. 50, gedateerd 24 juni, 2007.
WAARSCHUWING:
Wanneer het laser-gereedschap in werking
is, moet u erop attent zijn dat u niet uw ogen
blootstelt aan de uitgestuurde laser-straal
(rode lichtbron). Blootstelling aan de
laser-straal gedurende een langere tijd kan
gevaarlijk zijn voor uw ogen. Kijk niet in de
straal met optische hulpmiddelen.
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel
zo klein mogelijk te maken moet de gebruiker
de gebruikshandleiding van het product en
de handleidingen Veiligheid van de Laser en
Veiligheid van de batterijen lezen.
Voldoet aan FCC
Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.
Voor werken met het toestel gelden de volgende twee
voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke
storingen veroorzaken, en (2) dit toestel moet
eventuele ontvangen storing accepteren, waaronder
storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD,
UK verklaart hierbij dat het product STHT1-77032/
STHT1-77354 voldoet aan de essentiële eisen en andere
bepalingen van Richtlijn 1999/S/EC. Neem contact op
met Stanley Black & Decker voor de Verklaring van
Conformiteit.
Veiligheid van de batterijen
WAARSCHUWING: Batterijen kunnen
exploderen of lekken en kunnen letsel of
brand veroorzaken. Beperk het risico door:
ALTIJD gevolg te geven aan alle instructies
en waarschuwingen op het label van de
batterij en de verpakking.
NIET de polen van de batterij kort te sluiten.
NIET alkaline-batterijen op te laden.
NIET oude en nieuwe batterijen door
elkaar te gebruiken. Vervang alle batterijen
tegelijkertijd door nieuwe batterijen van
hetzelfde merk en type.
NIET batterijen van verschillende
samenstellingen door elkaar te gebruiken.
NIET batterijen in het vuur te gooien.
ALTIJD batterijen buiten bereik van kinderen
te houden.
ALTIJD batterijen uit te nemen als het
toestel enkele maanden lang niet zal worden
gebruikt.
OPMERKING: Let erop dat de aanbevolen
batterijen worden gebruikt.
OPMERKING: Let erop dat de batterijen op
de juiste manier, volgens de juiste polariteit
worden ingezet.
Installatie (Batterijen opladen)
33
NL
1.
Kijk waar zich de vergrendeling van het batterijenvak
aan de achterzijde van de
STHT1-77032/STHT1-77354 bevindt
(Afbeelding B #2).
2.
Trek met uw vinger de vergrendeling omlaag
en ontgrendel en verwijder het batterijenklepje
(Afbeelding C #1 en #2).
3.
Plaats twee AAA-batterijen, en let er daarbij op dat
u de -- en +-zijden van elke batterij plaatst zoals wordt
aangeduid binnen in het batterijenvak (Afbeelding C
#3).
4.
Schuif de pennen aan de onderzijde van het
batterijenklepje in de uitsparingen in het batterijenvak
(Afbeelding C #4).
5.
Duw het klepje omlaag tot het op z’n plaats klikt
(Afbeelding C #5).
Wanneer het gereedschap is ingeschakeld (ON), wordt
het laadniveau van de batterijen weergegeven in het
display-venster (Afbeelding E #1).
Bediening
De afstand tot een wand of een voorwerp
meten
1.
Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het
gereedschap in.
2.
Richt de laser aan de bovenzijde van het
gereedschap (Afbeelding A #1) op de wand of het
voorwerp voor het meten van de afstand (Afbeelding
D #1).
3.
Klik op als u de afstand wil meten van de
onderzijde van het gereedschap tot de wand of het
voorwerp (Afbeelding D #2).
4.
Aan de onderzijde van het display-venster (Afbeelding
A #2), ziet u de actuele meting (Afbeelding E #3).
U kunt een nieuwe meting uitvoeren door te klikken op
en de actuele meting naar de vorige regel op het
display-venster te verplaatsen (Afbeelding E #3). Herhaal
vervolgens de stappen 2 - 4.
Afstanden ononderbroken meten
U kunt een reeks van metingen uitvoeren terwijl
u rondloopt door over te schakelen naar de stand
Ononderbroken Meten.
1.
Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het
gereedschap in.
2.
Richt de laser aan de bovenzijde van het
gereedschap (Afbeelding A #1) op de wand of het
voorwerp voor het meten van de afstand (Afbeelding
D #1).
3.
Klik op en blijf 4 seconden ingedrukt houden voor
het inschakelen van de stand Ononderbroken Meten.
4.
Bekijk aan de onderzijde van het display-venster
(Afbeelding A #2) de actuele meting (Afbeelding E
#3), die blijft veranderen wanneer u het gereedschap
verplaatst.
5.
U kunt de actuele meting uitvoeren (vanaf de
onderzijde van het gereedschap tot de wand of
het voorwerp) en de stand Ononderbroken Meten
afsluiten door te klikken op (Afbeelding E #3).
U kunt een nieuwe meting uitvoeren door te klikken op
en de actuele meting naar de vorige regel op het
display-venster te verplaatsen. Herhaal vervolgens de
stappen 2 - 5.
Meetomtrek
U kunt de omtrek van een wand, vloer of voorwerp meten.
1.
Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het
gereedschap in.
2.
Klik op
U
N
ITS
en geef op het display-venster weer
(Afbeelding E #4).
3.
Meet de breedte.
Richt de bovenzijde van het gereedschap op één
zijde van het doel (wand, vloer of voorwerp).
Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één
uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de
breedte (Afbeelding F #1).
Klik op en geef de meting van de breedte weer
aan de bovenzijde van het display-venster.
4.
Meet de lengte.
Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één
uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de
lengte (Afbeelding F #2).
Klik op en geef de meting van de lengte weer
op de tweede regel van het display-venster.
5.
Geef de meting van Omtrek weer aan de
onderzijde van het display-venster
(Afbeelding E #3).
Volume meten
NL
34
U kunt de volume van een vertrek of een voorwerp meten.
1.
Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het
gereedschap in.
2.
Klik op twee keer op
UN
ITS
en geef op het display-
venster weer (Afbeelding E #4).
3.
Meet de breedte.
Richt de bovenzijde van het gereedschap op één
zijde van het doel (ruimte of voorwerp).
Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één
uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de
breedte (Afbeelding F #1).
Klik op en geef de meting van de breedte weer
aan de bovenzijde van het display-venster.
4.
Meet de lengte.
Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één
uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de
lengte (Afbeelding F #2).
Klik op en geef de meting van de lengte weer
op de tweede regel van het display-venster.
5.
Meet de hoogte.
Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één
uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de
hoogte (Afbeelding F #3).
Klik op en voerde meting uit.
6.
Geef de meting van het Volume weer aan de
onderzijde van het display-venster (Afbeelding E
#3).
Een andere meeteenheid kiezen
Wanneer de actuele meting is vastgelegd (het toestel
staat niet in de stand voor Ononderbroken Meten), kunt
u de meeteenheid veranderen van decimale voeten (6,21
ft) in fractionele voeten (6'02"9/16), fractionele voeten in
meters (1,894 m), meters in inches (74 9/16 in), of inches
in decimale voeten.
Druk
UN
ITS
in en houd ingedrukt te houden tot u de meting
ziet veranderen (2 - 3 seconden).
Het gereedschap uitschakelen
U kunt het gereedschap op deze manieren uitschakelen:
Druk in en houd gedurende enkele seconden
ingedrukt (tot het display-venster wordt gewist).
Als u het gereedschap 120 seconden lang niet
gebruikt, schakelt het zichzelf uit.
Garantie
STANLEY geeft garantie op het product voor een periode
van twee (2) jaar op fouten in materiaal en uitvoering. Deze
BEPERKTE GARANTIE geldt niet voor producten die op
onjuiste wijze zijn gebruikt, slecht zijn behandeld, zijn gewijzigd
of gerepareerd. Bel 866-786-5924 voor meer informatie of
instructies voor retourzending. Tenzij anders wordt vermeld zal
STANLEY kosteloos een STANLEY-product, dat niet goed blijkt
te werken, repareren inclusief de kosten van onderdelen en
arbeidskosten, of zal, ter beoordeling van STANLEY, dergelijk
gereedschap vervangen of de aankoopprijs restitueren,
minus het bedrag voor afschrijving, in ruil voor het niet goed
werkende gereedschap. DEZE BEPERKTE GARANTIE SLUIT
IEDERE VERGOEDING VOOR INCIDENTELE SCHADE OF
VERGOEDING VAN GEVOLGSCHADE UIT. Sommige staten
staan de uitsluiting of beperking van schadevergoeding voor
incidentele schade of vergoeding van gevolgschade niet toe,
dus deze beperkingen zullen misschien niet voor u gelden.
Deze BEPERKTE GARANTIE geeft u specifieke wettelijke
rechten die van staat tot staat kunnen variëren. In aanvulling
op de garantie geldt voor STANLEY Lasers: Een garantie Geld
Terug Binnen 30 dagen. Als u om welke reden dan ook niet
volledig tevreden bent met de prestaties van de STANLEY
Laser, kunt u het gereedschap binnen 30 dagen na de datum
van aankoop retour zenden met een aankoopbewijs, en
ontvangt u de aankoopprijs volledig terug.
BELANGRIJKE OPMERKING: De klant is verantwoordelijk
voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van het
instrument. Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor
het van tijd tot tijd controleren van de nauwkeurigheid van de
laser-unit, en daarom voor de kalibratie van het instrument.
Kalibratie en de juiste behandeling vallen niet onder de
garantie.
35
NL
Specicaties
Bereik 15 cm tot 20 m. (6 in tot 65 ft)
Meetnauwkeurigheid* ± 3 mm (± 1/8 in)*
Kleinste weergegeven eenheid ± 1 mm (± 1/16 in)
Laser-klasse Klasse 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Lasertype < 1.0 mW @ 620-690 nm
Laser/Achtergrondverlichting Automatisch
uitschakelen
Na 30 sec
Unit automatisch uitschakelen Na 90 sec
Ononderbroken Meten Ja
Omtrek/Volume Ja
Levensduur van de batterijen (2 x AAA) Tot 3000 metingen
Afmeting (H x D x B) 118 x 43 x 24 mm
Gewicht (zonder batterijen)
71 gr
Bereik opslagtemperatuur
-25 °C ~ +70 °C
Bereik bedrijfstemperatuur
0 °C ~ +40 °C
*Meetnauwkeurigheid is afhankelijk van de actuele omstandigheden:
Onder gunstige omstandigheden (goed richtoppervlak en kamertemperatuur) tot 10 m.
Onder ongunstige omstandigheden (helder zonlicht, een zeer zwakke reecterend richtoppervlak, of grote
temperatuurschommelingen) kan de fout toenemen met ± 0,25 mm/m voor afstanden van meer dan 10 m.
NL
36
Foutcodes
Als INFO wordt weergegeven op het display-venster met een Code-nummer, voor dan de bijbehorende Herstel
handeling uit:
Code Beschrijving Juiste handeling
101 Ontvangen signaal te zwak, meettijd te lang Gebruik een richtplaat of kies een ander
richtoppervlak.
102 Ontvangen signaal te krachtig Het doel reecteert te veel. Gebruik een richtplaat
of kies een ander richtoppervlak.
201 Teveel licht in de achtergrond Verminder het ligt in de achtergrond op het
richtgebied.
202 Laser-straal onderbroken Verwijder het obstakel en herhaal de meting.
203 Onvoldoende vermogen Vervang de batterijen.
301 Temperatuur te hoog Laat het toestel afkoelen tot een temperatuur
binnen het opgegeven bedrijfs temperatuur
bereik.
302 Temperatuur te laag Laat het toestel opwarmen tot een temperatuur
binnen het opgegeven bedrijfs temperatuur
bereik.
401 Hardware-fout Schakel het toestel enkele malen in en uit.
Als de fout zich blijft voordoen, breng het defecte
toestel dan terug naar een Servicecentrum of
distributeur. Raadpleeg de Garantie.
402 Onbekende fout Neem contact op met het Servicecentrum
of de distributeur. Raadpleeg de Garantie.
37
NL
© 2016 Stanley Tools
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16,
2800 Mechelen, Belgium
www.stanleytools.eu
Made in China
72008153
NOVEMBER 2016

Documenttranscriptie

Inhoud • • • • • • • Veiligheid van de gebruiker Veiligheid van de batterijen Installatie (Batterijen opladen) Bediening Garantie Specificaties Foutcodes Bewaar alle delen van deze handleiding, zodat u ze later ook kunt raadplegen. Veiligheid van de gebruiker WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies en de producthandleiding aandachtig door, voordat u het product in gebruik neemt. De persoon die verantwoordelijk is voor het product moet ervoor zorgen dat alle gebruikers deze instructies begrijpen en zich eraan houden. WAARSCHUWING: De volgende label-informatie is op het lasergereedschap geplaatst, voor uw gemak en veiligheid is het belangrijk dat u weet tot welke laser-klasse het apparaat behoort. STHT1-77354 STHT1-77032 De STHT1-77032/STHT1-77354 stuurt een zichtbare laser-straal uit, zoals wordt getoond in Afbeelding A. De laser-straal die wordt uitgestuurd is van Laser-klasse 2 volgens IEC 60825-1 en voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 Met uitzondering van afwijkingen volgens Laserkennisgeving Nr. 50, gedateerd 24 juni, 2007. WAARSCHUWING: Wanneer het laser-gereedschap in werking is, moet u erop attent zijn dat u niet uw ogen blootstelt aan de uitgestuurde laser-straal (rode lichtbron). Blootstelling aan de laser-straal gedurende een langere tijd kan gevaarlijk zijn voor uw ogen. Kijk niet in de straal met optische hulpmiddelen. WAARSCHUWING: Om het risico van letsel zo klein mogelijk te maken moet de gebruiker de gebruikshandleiding van het product en de handleidingen Veiligheid van de Laser en Veiligheid van de batterijen lezen. Voldoet aan FCC Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor werken met het toestel gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit toestel moet eventuele ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD, UK verklaart hierbij dat het product STHT1-77032/ STHT1-77354 voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 1999/S/EC. Neem contact op met Stanley Black & Decker voor de Verklaring van Conformiteit. NL Veiligheid van de batterijen WAARSCHUWING: Batterijen kunnen exploderen of lekken en kunnen letsel of brand veroorzaken. Beperk het risico door: ALTIJD gevolg te geven aan alle instructies en waarschuwingen op het label van de batterij en de verpakking. NIET de polen van de batterij kort te sluiten. NIET alkaline-batterijen op te laden. NIET oude en nieuwe batterijen door elkaar te gebruiken. Vervang alle batterijen tegelijkertijd door nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. NIET batterijen van verschillende samenstellingen door elkaar te gebruiken. NIET batterijen in het vuur te gooien. ALTIJD batterijen buiten bereik van kinderen te houden. ALTIJD batterijen uit te nemen als het toestel enkele maanden lang niet zal worden gebruikt. OPMERKING: Let erop dat de aanbevolen batterijen worden gebruikt. OPMERKING: Let erop dat de batterijen op de juiste manier, volgens de juiste polariteit worden ingezet. Installatie (Batterijen opladen) 33 1. Kijk waar zich de vergrendeling van het batterijenvak aan de achterzijde van de STHT1-77032/STHT1-77354 bevindt (Afbeelding B #2). 2. Richt de laser aan de bovenzijde van het gereedschap (Afbeelding A #1) op de wand of het voorwerp voor het meten van de afstand (Afbeelding D #1). 2. Trek met uw vinger de vergrendeling omlaag en ontgrendel en verwijder het batterijenklepje (Afbeelding C #1 en #2). 3. Klik op en blijf 4 seconden ingedrukt houden voor het inschakelen van de stand Ononderbroken Meten. 3. Plaats twee AAA-batterijen, en let er daarbij op dat u de -- en +-zijden van elke batterij plaatst zoals wordt aangeduid binnen in het batterijenvak (Afbeelding C #3). 4. Schuif de pennen aan de onderzijde van het batterijenklepje in de uitsparingen in het batterijenvak (Afbeelding C #4). NL 5. Duw het klepje omlaag tot het op z’n plaats klikt (Afbeelding C #5). Wanneer het gereedschap is ingeschakeld (ON), wordt het laadniveau van de batterijen weergegeven in het display-venster (Afbeelding E #1). Bediening De afstand tot een wand of een voorwerp meten 5. U kunt de actuele meting uitvoeren (vanaf de onderzijde van het gereedschap tot de wand of het voorwerp) en de stand Ononderbroken Meten afsluiten door te klikken op (Afbeelding E #3). U kunt een nieuwe meting uitvoeren door te klikken op en de actuele meting naar de vorige regel op het display-venster te verplaatsen. Herhaal vervolgens de stappen 2 - 5. Meetomtrek U kunt de omtrek van een wand, vloer of voorwerp meten. 1. Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het gereedschap in. 1. Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het gereedschap in. 2. Klik op en geef (Afbeelding E #4). 2. Richt de laser aan de bovenzijde van het gereedschap (Afbeelding A #1) op de wand of het voorwerp voor het meten van de afstand (Afbeelding D #1). 3. Meet de breedte. 3. Klik op als u de afstand wil meten van de onderzijde van het gereedschap tot de wand of het voorwerp (Afbeelding D #2). 4. Aan de onderzijde van het display-venster (Afbeelding A #2), ziet u de actuele meting (Afbeelding E #3). U kunt een nieuwe meting uitvoeren door te klikken op en de actuele meting naar de vorige regel op het display-venster te verplaatsen (Afbeelding E #3). Herhaal vervolgens de stappen 2 - 4. Afstanden ononderbroken meten U kunt een reeks van metingen uitvoeren terwijl u rondloopt door over te schakelen naar de stand Ononderbroken Meten. 1. Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het gereedschap in. 34 4. Bekijk aan de onderzijde van het display-venster (Afbeelding A #2) de actuele meting (Afbeelding E #3), die blijft veranderen wanneer u het gereedschap verplaatst. UNITS op het display-venster weer • Richt de bovenzijde van het gereedschap op één zijde van het doel (wand, vloer of voorwerp). • Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de breedte (Afbeelding F #1). • Klik op en geef de meting van de breedte weer aan de bovenzijde van het display-venster. 4. Meet de lengte. • Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de lengte (Afbeelding F #2). • Klik op en geef de meting van de lengte weer op de tweede regel van het display-venster. 5. Geef de meting van Omtrek weer aan de onderzijde van het display-venster (Afbeelding E #3). Volume meten U kunt de volume van een vertrek of een voorwerp meten. Het gereedschap uitschakelen 1. Klik op (Afbeelding A #3) en schakel het gereedschap in. U kunt het gereedschap op deze manieren uitschakelen: 2. Klik op twee keer op en geef venster weer (Afbeelding E #4). UNITS op het display- 3. Meet de breedte. • Richt de bovenzijde van het gereedschap op één zijde van het doel (ruimte of voorwerp). • Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de breedte (Afbeelding F #1). • Klik op en geef de meting van de breedte weer aan de bovenzijde van het display-venster. 4. Meet de lengte. • Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de lengte (Afbeelding F #2). • Klik op en geef de meting van de lengte weer op de tweede regel van het display-venster. 5. Meet de hoogte. • Plaats de onderzijde van het gereedschap bij één uiteinde van het doel en richt de laser-punt over de hoogte (Afbeelding F #3). • Klik op en voerde meting uit. 6. Geef de meting van het Volume weer aan de onderzijde van het display-venster (Afbeelding E #3). Een andere meeteenheid kiezen Wanneer de actuele meting is vastgelegd (het toestel staat niet in de stand voor Ononderbroken Meten), kunt u de meeteenheid veranderen van decimale voeten (6,21 ft) in fractionele voeten (6'02"9/16), fractionele voeten in meters (1,894 m), meters in inches (74 9/16 in), of inches in decimale voeten. Druk in en houd ingedrukt te houden tot u de meting ziet veranderen (2 - 3 seconden). UNITS • Druk in en houd gedurende enkele seconden ingedrukt (tot het display-venster wordt gewist). • Als u het gereedschap 120 seconden lang niet gebruikt, schakelt het zichzelf uit. Garantie STANLEY geeft garantie op het product voor een periode van twee (2) jaar op fouten in materiaal en uitvoering. Deze BEPERKTE GARANTIE geldt niet voor producten die op onjuiste wijze zijn gebruikt, slecht zijn behandeld, zijn gewijzigd of gerepareerd. Bel 866-786-5924 voor meer informatie of instructies voor retourzending. Tenzij anders wordt vermeld zal STANLEY kosteloos een STANLEY-product, dat niet goed blijkt te werken, repareren inclusief de kosten van onderdelen en arbeidskosten, of zal, ter beoordeling van STANLEY, dergelijk gereedschap vervangen of de aankoopprijs restitueren, minus het bedrag voor afschrijving, in ruil voor het niet goed werkende gereedschap. DEZE BEPERKTE GARANTIE SLUIT IEDERE VERGOEDING VOOR INCIDENTELE SCHADE OF VERGOEDING VAN GEVOLGSCHADE UIT. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van schadevergoeding voor incidentele schade of vergoeding van gevolgschade niet toe, dus deze beperkingen zullen misschien niet voor u gelden. Deze BEPERKTE GARANTIE geeft u specifieke wettelijke rechten die van staat tot staat kunnen variëren. In aanvulling op de garantie geldt voor STANLEY Lasers: Een garantie Geld Terug Binnen 30 dagen. Als u om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met de prestaties van de STANLEY Laser, kunt u het gereedschap binnen 30 dagen na de datum van aankoop retour zenden met een aankoopbewijs, en ontvangt u de aankoopprijs volledig terug. NL BELANGRIJKE OPMERKING: De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van het instrument. Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor het van tijd tot tijd controleren van de nauwkeurigheid van de laser-unit, en daarom voor de kalibratie van het instrument. Kalibratie en de juiste behandeling vallen niet onder de garantie. 35 Specificaties NL Bereik 15 cm tot 20 m. (6 in tot 65 ft) Meetnauwkeurigheid* ± 3 mm (± 1/8 in)* Kleinste weergegeven eenheid ± 1 mm (± 1/16 in) Laser-klasse Klasse 2 (IEC/EN60825-1: 2014) Lasertype < 1.0 mW @ 620-690 nm Laser/Achtergrondverlichting Automatisch uitschakelen Na 30 sec Unit automatisch uitschakelen Na 90 sec Ononderbroken Meten Ja Omtrek/Volume Ja Levensduur van de batterijen (2 x AAA) Tot 3000 metingen Afmeting (H x D x B) 118 x 43 x 24 mm Gewicht (zonder batterijen) 71 gr Bereik opslagtemperatuur -25 °C ~ +70 °C Bereik bedrijfstemperatuur 0 °C ~ +40 °C *Meetnauwkeurigheid is afhankelijk van de actuele omstandigheden: • Onder gunstige omstandigheden (goed richtoppervlak en kamertemperatuur) tot 10 m. • Onder ongunstige omstandigheden (helder zonlicht, een zeer zwakke reflecterend richtoppervlak, of grote temperatuurschommelingen) kan de fout toenemen met ± 0,25 mm/m voor afstanden van meer dan 10 m. 36 Foutcodes Als INFO wordt weergegeven op het display-venster met een Code-nummer, voor dan de bijbehorende Herstel handeling uit: Code Beschrijving Juiste handeling 101 Ontvangen signaal te zwak, meettijd te lang Gebruik een richtplaat of kies een ander richtoppervlak. 102 Ontvangen signaal te krachtig Het doel reflecteert te veel. Gebruik een richtplaat of kies een ander richtoppervlak. 201 Teveel licht in de achtergrond Verminder het ligt in de achtergrond op het richtgebied. 202 Laser-straal onderbroken Verwijder het obstakel en herhaal de meting. 203 Onvoldoende vermogen Vervang de batterijen. 301 Temperatuur te hoog Laat het toestel afkoelen tot een temperatuur binnen het opgegeven bedrijfs temperatuur bereik. 302 Temperatuur te laag Laat het toestel opwarmen tot een temperatuur binnen het opgegeven bedrijfs temperatuur bereik. 401 Hardware-fout Schakel het toestel enkele malen in en uit. Als de fout zich blijft voordoen, breng het defecte toestel dan terug naar een Servicecentrum of distributeur. Raadpleeg de Garantie. 402 Onbekende fout Neem contact op met het Servicecentrum of de distributeur. Raadpleeg de Garantie. NL 37 © 2016 Stanley Tools Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium www.stanleytools.eu Made in China 72008153 NOVEMBER 2016
1 / 1

Stanley STHT1-77032RC Handleiding

Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor