Princess Compact-4-All Specificatie

Categorie
Koffie makers
Type
Specificatie
5
NL
Gefeliciteerd!
U heeft een product van Princess aangeschaft.
Ons doel is om kwaliteitsproducten met een
smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare
prijs te bieden. We hopen dat u gedurende
vele jaren plezier zult hebben van dit product.
Het apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met een lichamelijke,
zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde
ervaring en kennis indien ze onder
toezicht staan of instructies krijgen
over hoe het apparaat op een veilige
manier kan worden gebruikt alsook
de gevaren begrijpen die met het
gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht worden gehouden.
Houd het apparaat en het netsnoer
buiten bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
Beschrijving (fig. A & B)
Uw 244000 Princess koffiezetapparaat is
ontworpen voor het zetten van koffie.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor
gebruik binnenshuis. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
1. Resetknop / Aan/uit-indicator
2. Koffiefilter
3. Koffiefilterhouder
4. Waterreservoir
5. Waterniveau-indicator
6. Koffiedispenser
7. Bodemplaat
Let op: Het apparaat kan worden gebruikt in
combinatie met de volgende modellen:
204000 Princess citruspers.
Plaats de netstekker van het apparaat in •
de aansluiting in de achterzijde van de
citruspers.
Plaats de netstekker van de citruspers in •
het stopcontact.
Eerste gebruik
Gebruik de eerste paar keer alleen water •
om de binnenkant van het apparaat voor
het eerste gebruik te reinigen. Zie het
gedeelte "Aanwijzingen voor gebruik".
Gebruik geen koffiefilter of gemalen koffie.
Gooi het water na afloop weg.
Reinig het apparaat. •
Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
Reinig de accessoires. •
Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
Gebruik
Vullen van het waterreservoir (fig. C)
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor het vullen van het water-
reservoir de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water
dan nodig voor het zetten van de koffie.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Gebruik het apparaat niet zonder water in
het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir niet verder dan de
maximummarkering.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met
koud water.
- Vul het waterreservoir niet met koolzuur-
houdend water of andere vloeistoffen.
Verwijder het waterreservoir (4) uit het •
apparaat.
Vul het waterreservoir (4) tot de •
maximummarkering met water.
Plaats het waterreservoir (4) in het •
apparaat.
6
NL
Aanwijzingen voor gebruik
(fig. A - C)
Vul het waterreservoir (4) met water. Zie •
het gedeelte "Vullen van het waterreservoir".
Verwijder de koffiefilterhouder (3) uit het •
apparaat.
Verwijder het koffiefilter (2) uit de •
koffiefilterhouder (3).
Doe de gewenste hoeveelheid koffie in het •
koffiefilter (2). Schud het koffiefilter (2)
totdat de koffie gelijkmatig verdeeld is.
Plaats het koffiefilter (2) in de •
koffiefilterhouder (3).
Plaats de koffiefilterhouder (3) in het •
apparaat.
Plaats de bodemplaat (7) op de bodem van •
het apparaat.
Plaats een lege koffiekop op de bodemplaat •
(7) onder de koffiedispenser (6).
Plaats de netstekker in het stopcontact.•
Druk op de resetknop (1) om het apparaat •
in te schakelen. De aan/uit-indicator (1)
gaat branden. Het apparaat begint met
het zetten van de koffie.
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder het waterreservoir niet terwijl
het water kookt.
- Verwijder de koffiekop niet van de
bodemplaat tijdens het koffiezetten.
Na het einde van het proces schakelt het •
apparaat automatisch uit.
De aan/uit-indicator (1) gaat uit.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact.•
Laat het apparaat volledig afkoelen.•
Reiniging en onderhoud
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor reiniging en onderhoud de
netstekker uit het stopcontact en wacht
totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen om het apparaat te
reinigen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het
apparaat te reinigen.
Controleer het apparaat regelmatig op •
mogelijke schade.
Reinig de buitenkant van het apparaat met •
een zachte, vochtige doek. Droog de
buitenkant van het apparaat grondig met
een schone, droge doek.
Reinig het koffiefilter en de koffiefilter-•
houder in sop. Spoel het koffiefilter en de
koffiefilterhouder af onder stromend water.
Droog het koffiefilter en de koffiefilter-
houder grondig met een schone, droge
doek.
Reinig het waterreservoir in sop. Spoel het •
waterreservoir af onder stromend water.
Droog het waterreservoir grondig met een
schone, droge doek.
Reinig de bodemplaat in sop. Spoel de •
bodemplaat af onder stromend water.
Droog de bodemplaat grondig met een
schone, droge doek.
Ontkalken van het apparaat
(fig. A - C)
Het apparaat moet na iedere 25 keer gebruik
worden ontkalkt. Indien het apparaat moet
worden ontkalkt, gebruik dan een geschikt
ontkalkingsmiddel. Speciale ontkalkings-
middelen zijn verkrijgbaar bij ons servicestation.
Let op: Princess is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door ontkalkingsmiddelen.
Schade veroorzaakt door het niet regelmatig
ontkalken van het apparaat wordt niet gedekt
door de garantie.
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor het ontkalken van het
apparaat de netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
7
NL
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Wees voorzichtig tijdens het ontkalken van
het apparaat om beschadiging van
meubels of kleding te voorkomen.
- Gebruik geen azijn of azijnconcentraat om
het apparaat te ontkalken.
- Gebruik geen citroenzuur om het apparaat
te ontkalken.
Vul het waterreservoir (4) met een geschikt •
ontkalkingsmiddel.
Plaats een koffiekop op de bodemplaat (7) •
onder de koffiedispenser (6).
Plaats de netstekker in het stopcontact.•
Schakel het apparaat in met behulp van de •
resetknop (1).
Laat het apparaat lopen totdat 1/3 van het •
ontkalkingsmiddel zich in de koffiekop
bevindt.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact.•
Laat het ontkalkingsmiddel ongeveer •
30 minuten werken.
Plaats de netstekker in het stopcontact.•
Laat het apparaat lopen totdat het •
resterende ontkalkingsmiddel zich in de
koffiekop bevindt.
Spoel het apparaat met schoon water:•
- Vul het waterreservoir (4) tot de
maximummarkering met schoon water.
- Plaats een lege koffiekop op de
bodemplaat (7) onder de koffiedispenser
(6).
- Schakel het apparaat in met behulp van
de resetknop (1).
- Laat alle water uit het apparaat lopen.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact.•
Laat het apparaat volledig afkoelen.•
Reinig het apparaat. Zie het gedeelte •
"Reiniging en onderhoud".
Opbergen
Doe het apparaat en de accessoires in de •
originele verpakking.
Berg het apparaat met de accessoires op •
op een droge en vorstvrije plaats, buiten
bereik van kinderen.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing •
zorgvuldig door. Bewaar de gebruiks-
aanwijzing voor toekomstig gebruik.
Gebruik het apparaat en de accessoires •
uitsluitend voor hun beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de accessoires
niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet als een •
onderdeel of een accessoire beschadigd of
defect is. Indien een onderdeel of een
accessoire beschadigd of defect is, moet
het door de fabrikant of een erkend
servicecentrum worden vervangen.
Houd altijd toezicht op kinderen om te •
voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
Het gebruik van dit apparaat door •
kinderen of personen met een lichamelijke,
zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde kennis
en ervaring kan gevaar veroorzaken.
Personen die verantwoordelijk zijn voor
hun veiligheid moeten uitdrukkelijke
instructies geven of toezicht houden op
het gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van •
badkuipen, douches, wastafels of andere
voorzieningen die water bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water •
of andere vloeistoffen. Verwijder het
apparaat niet met uw handen indien het
apparaat is ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk
de netstekker uit het stopcontact. Gebruik
het apparaat niet opnieuw indien het
apparaat is ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor •
huishoudelijk gebruik en voor gelijksoortige
toepassingsgebieden zoals werknemers-
kantines in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; boerderijen; door gasten
in hotels, motels, bed and breakfasts en
andere woonomgevingen.
8
NL
Elektrische veiligheid
Controleer voor gebruik altijd of de •
netspanning overeenkomt met de spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
Het apparaat mag niet worden bediend •
door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
Sluit het apparaat aan op een geaard •
stopcontact. Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1 mm
2
).
Zorg ervoor dat er geen water in de •
pluggen van het netsnoer en het
verlengsnoer kan komen.
Draai het netsnoer en het verlengsnoer •
altijd volledig uit.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de •
rand van een werkblad hangt. Zorg ervoor
dat het netsnoer niet per ongeluk
verstrengeld raakt of de oorzaak van een
struikeling kan vormen.
Houd het netsnoer uit de buurt van •
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer •
of de netstekker beschadigd of defect is.
Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
Trek niet aan het netsnoer om de netstekker •
van de netvoeding te verwijderen.
Verwijder de netstekker van de netvoeding •
wanneer het apparaat niet in gebruik is,
voor montage- of demontage-
werkzaamheden en voor reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden.
Veiligheidsinstructies voor
koffiezetapparaten
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.•
Gebruik het apparaat niet in vochtige •
omgevingen.
Gebruik een met water gevuld apparaat •
uitsluitend in vorstvrije omgevingen.
Plaats het apparaat op een stabiel en vlak •
oppervlak.
Plaats het apparaat op een hittebestendig •
en spatvrij oppervlak.
Plaats het apparaat niet op een kookplaat.•
Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken •
of in de buurt van open vlammen.
Zorg ervoor dat het apparaat niet in •
contact komt met brandbaar materiaal.
Houd het apparaat uit de buurt van •
warmtebronnen.
Wees voorzichtig met heet water en stoom •
om brandwonden te vermijden.
Berg het apparaat op een droge plaats op •
wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor
dat kinderen geen toegang hebben tot
opgeborgen apparaten.
Disclaimer
Wijzigingen voorbehouden; specificaties
kunnen zonder opgave van redenen worden
gewijzigd.

Documenttranscriptie

NL Gefeliciteerd! • Plaats de netstekker van het apparaat in de aansluiting in de achterzijde van de citruspers. • Plaats de netstekker van de citruspers in het stopcontact. U heeft een product van Princess aangeschaft. Ons doel is om kwaliteitsproducten met een smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare prijs te bieden. We hopen dat u gedurende vele jaren plezier zult hebben van dit product. Eerste gebruik Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht worden gehouden. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Gebruik de eerste paar keer alleen water om de binnenkant van het apparaat voor het eerste gebruik te reinigen. Zie het gedeelte "Aanwijzingen voor gebruik". Gebruik geen koffiefilter of gemalen koffie. Gooi het water na afloop weg. • Reinig het apparaat. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud". • Reinig de accessoires. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud". Gebruik Vullen van het waterreservoir (fig. C) Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Verwijder voor het vullen van het water­ reservoir de netstekker uit het stopcontact. - Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten: - Gebruik het apparaat niet zonder water in het waterreservoir. - Vul het waterreservoir niet verder dan de maximummarkering. - Vul het waterreservoir uitsluitend met koud water. - Vul het waterreservoir niet met koolzuur­ houdend water of andere vloeistoffen. Beschrijving (fig. A & B) Uw 244000 Princess koffiezetapparaat is ontworpen voor het zetten van koffie. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. 1. Resetknop / Aan/uit-indicator 2. Koffiefilter 3. Koffiefilterhouder 4. Waterreservoir 5. Waterniveau-indicator 6. Koffiedispenser 7. Bodemplaat Let op: Het apparaat kan worden gebruikt in combinatie met de volgende modellen: 204000 Princess citruspers. • Verwijder het waterreservoir (4) uit het apparaat. • Vul het waterreservoir (4) tot de maximummarkering met water. • Plaats het waterreservoir (4) in het apparaat. 5 NL Aanwijzingen voor gebruik (fig. A - C) - Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. - Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat te reinigen. • Vul het waterreservoir (4) met water. Zie het gedeelte "Vullen van het waterreservoir". • Verwijder de koffiefilterhouder (3) uit het apparaat. • Verwijder het koffiefilter (2) uit de koffiefilterhouder (3). • Doe de gewenste hoeveelheid koffie in het koffiefilter (2). Schud het koffiefilter (2) totdat de koffie gelijkmatig verdeeld is. • Plaats het koffiefilter (2) in de koffiefilterhouder (3). • Plaats de koffiefilterhouder (3) in het apparaat. • Plaats de bodemplaat (7) op de bodem van het apparaat. • Plaats een lege koffiekop op de bodemplaat (7) onder de koffiedispenser (6). • Plaats de netstekker in het stopcontact. • Druk op de resetknop (1) om het apparaat in te schakelen. De aan/uit-indicator (1) gaat branden. Het apparaat begint met het zetten van de koffie. Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Verwijder het waterreservoir niet terwijl het water kookt. - Verwijder de koffiekop niet van de bodemplaat tijdens het koffiezetten. • Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke schade. • Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenkant van het apparaat grondig met een schone, droge doek. • Reinig het koffiefilter en de koffiefilter­ houder in sop. Spoel het koffiefilter en de koffiefilterhouder af onder stromend water. Droog het koffiefilter en de koffiefilter­ houder grondig met een schone, droge doek. • Reinig het waterreservoir in sop. Spoel het waterreservoir af onder stromend water. Droog het waterreservoir grondig met een schone, droge doek. • Reinig de bodemplaat in sop. Spoel de bodemplaat af onder stromend water. Droog de bodemplaat grondig met een schone, droge doek. Ontkalken van het apparaat (fig. A - C) Het apparaat moet na iedere 25 keer gebruik worden ontkalkt. Indien het apparaat moet worden ontkalkt, gebruik dan een geschikt ontkalkingsmiddel. Speciale ontkalkings­ middelen zijn verkrijgbaar bij ons servicestation. • Na het einde van het proces schakelt het apparaat automatisch uit. De aan/uit-indicator (1) gaat uit. • Verwijder de netstekker uit het stopcontact. • Laat het apparaat volledig afkoelen. Let op: Princess is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ontkalkingsmiddelen. Schade veroorzaakt door het niet regelmatig ontkalken van het apparaat wordt niet gedekt door de garantie. Reiniging en onderhoud Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Verwijder voor reiniging en onderhoud de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld. - Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten: Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Verwijder voor het ontkalken van het apparaat de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld. - Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. 6 NL Veiligheidsinstructies Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten: - Wees voorzichtig tijdens het ontkalken van het apparaat om beschadiging van meubels of kleding te voorkomen. - Gebruik geen azijn of azijnconcentraat om het apparaat te ontkalken. - Gebruik geen citroenzuur om het apparaat te ontkalken. Algemene veiligheid • Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar de gebruiks­ aanwijzing voor toekomstig gebruik. • Gebruik het apparaat en de accessoires uitsluitend voor hun beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat en de accessoires niet voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruiksaanwijzing. • Gebruik het apparaat niet als een onderdeel of een accessoire beschadigd of defect is. Indien een onderdeel of een accessoire beschadigd of defect is, moet het door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen. • Houd altijd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. • Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde kennis en ervaring kan gevaar veroorzaken. Personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten. • Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Verwijder het apparaat niet met uw handen indien het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet opnieuw indien het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor gelijksoortige toepassingsgebieden zoals werknemers­ kantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten in hotels, motels, bed and breakfasts en andere woonomgevingen. • Vul het waterreservoir (4) met een geschikt ontkalkingsmiddel. • Plaats een koffiekop op de bodemplaat (7) onder de koffiedispenser (6). • Plaats de netstekker in het stopcontact. • Schakel het apparaat in met behulp van de resetknop (1). • Laat het apparaat lopen totdat 1/3 van het ontkalkingsmiddel zich in de koffiekop bevindt. • Verwijder de netstekker uit het stopcontact. • Laat het ontkalkingsmiddel ongeveer 30 minuten werken. • Plaats de netstekker in het stopcontact. • Laat het apparaat lopen totdat het resterende ontkalkingsmiddel zich in de koffiekop bevindt. • Spoel het apparaat met schoon water: - Vul het waterreservoir (4) tot de maximummarkering met schoon water. - Plaats een lege koffiekop op de bodemplaat (7) onder de koffiedispenser (6). - Schakel het apparaat in met behulp van de resetknop (1). - Laat alle water uit het apparaat lopen. • Verwijder de netstekker uit het stopcontact. • Laat het apparaat volledig afkoelen. • Reinig het apparaat. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud". Opbergen • Doe het apparaat en de accessoires in de originele verpakking. • Berg het apparaat met de accessoires op op een droge en vorstvrije plaats, buiten bereik van kinderen. 7 NL Elektrische veiligheid • Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vlammen. • Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal. • Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. • Wees voorzichtig met heet water en stoom om brandwonden te vermijden. • Berg het apparaat op een droge plaats op wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot opgeborgen apparaten. • Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat. • Het apparaat mag niet worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem. • Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaarde verlengkabel met een geschikte diameter (minimaal 3 x 1 mm2). • Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen van het netsnoer en het verlengsnoer kan komen. • Draai het netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig uit. • Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt. Zorg ervoor dat het netsnoer niet per ongeluk verstrengeld raakt of de oorzaak van een struikeling kan vormen. • Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. • Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen. • Trek niet aan het netsnoer om de netstekker van de netvoeding te verwijderen. • Verwijder de netstekker van de netvoeding wanneer het apparaat niet in gebruik is, voor montage- of demontage­ werkzaamheden en voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Disclaimer Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd. Veiligheidsinstructies voor koffiezetapparaten • Gebruik het apparaat niet buitenshuis. • Gebruik het apparaat niet in vochtige omgevingen. • Gebruik een met water gevuld apparaat uitsluitend in vorstvrije omgevingen. • Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak. • Plaats het apparaat op een hittebestendig en spatvrij oppervlak. • Plaats het apparaat niet op een kookplaat. 8
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Princess Compact-4-All Specificatie

Categorie
Koffie makers
Type
Specificatie