Q Acoustics 2000CI Handleiding

Categorie
Luidsprekers
Type
Handleiding
Lees deze instructies.
combinatie van eenheid en wagentje geen schade aan een derde doorgeeft, dient u deze bedienings-
toebrengt als de eenheid valt. instructies met het product mee te leveren.
Bewaar deze instructies.
Sla acht op alle waarschuwingen.
Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer en als de Belangrijke opmerking voor gebruikers in het Verenigd
Volg alle instructies.
eenheid langere tijd niet wordt gebruikt. Koninkrijk
Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd De netspanningskabel heeft een in de V.K.
Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
personeel. Onderhoud is vereist als de eenheid op goedgekeurde stekker met een zekering van 3A. Als de
Maak alleen schoon met een droge doek.
enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het zekering moet worden vervangen, dient een door de
Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in
netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is ASTA of BSI goedgekeurde BS1362-zekering van 3A
overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
gemorst of objecten in de eenheid zijn gevallen, de te worden gebruikt. Als u de stekker van de
Installeer niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals
eenheid is blootgesteld aan regen of vocht, niet netspanningskabel wilt vervangen, verwijder dan de
radiatoren, heteluchtverwarming, vloerverwarming,
normaal functioneert, of is gevallen. zekering en de stekker, en werp deze op een veilige
fornuizen, openhaarden, enz.
wijze weg nadat u deze van de kabel hebt gehaald.
Waarschuwing: om het risico van brand en elektrische
Negeer het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of
schok te verkleinen, dient u de eenheid niet bloot te
geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft
stellen aan regen of vocht. Het product dient niet te
twee platte pennen, waarvan de ene breder is dan de
worden blootgesteld aan druppels en spattende
andere. Een geaarde stekker heeft twee platte pennen,
vloeistoffen, en er dient geen enkel voorwerp gevuld
en een derde, ronde aardingspen. De derde pen is er
met vloeistof, zoals een bloemenvaas, op het product
voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in het
te worden geplaatst.
stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor
Er dient geen open vuur, zoals dat van kaarsen, in de
vervanging van de stekker of het stopcontact.
nabijheid van het product te worden geplaatst.
Bescherm het netsnoer zodanig dat er niet over kan
Waarschuwing: de netspanning-schaklaar van de
worden gelopen en deze niet kan worden gebogen,
eenheid is bedoeld om de eenheid van de netspanning
met name in de nabijheid van de stekker, stekkerdoos
los te koppelen. Deze schakelaar bevindt zich op de
en op het punt waar het netsnoer aan de eenheid is
voedningseenheid. Zorg dat deze schakelaar vrij
bevestigd.
toegankelijk is door de eenheid in een open ruimte
Gebruik alleen uitbreidingsstukken en accessoires die
zonder obstructies te plaatsen. De schakelaar dient
de fabrikant heeft aangegeven. Alleen te gebruiken in
gemakkelijk te bedienen te zijn.
combinatie met een wagentje, tafel, beugel,
Let op: wijzigingen of aanpassingen die niet
montagesteun, tripod zoals door de
nadrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd,
fabrikant aangegeven, of zoals bij de
kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de eenheid niet
eenheid wordt verkocht.
meer mag bedienen.
Als een wagentje wordt gebruikt, let er
Derden: in het onwaarschijnlijke geval dat u dit product
dan bij het verplaatsen op dat de
Stekker aanbrengen
De draden in de stekker van de netspanningskabel
hebben de volgende kleurcode: blauw:
NEUTRAAL; bruin: SPANNING:
Aangezien deze kleuren mogelijk niet overeenkomen
met de kleuren op de contactpunten van de stekker,
kunt u het beste als volgt te werk gaan:
D e BL A U W E
draad dient te
w o r d e n
aangesloten op
het contactpunt
met de letter N of
de kleur BLAUW
of ZWART. De
BRUINE draad
dient te worden
aangesloten op
het contactpunt
met de letter L of de kleur BRUIN of ROOD.
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke instructies
omtrent de bediening en het onderhoud in de
documentatie staan die bij dit product is geleverd.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid het
risico van gevaarlijke spanning bestaat dat het
riscio van een elektrische schok kan inhouden.
Belangrijke informatie – Aandachtig lezen
LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN
VERWIJDER DE AFDEKKING VOOR (OF ACHTER) NIET OM HET RISICO OP EEN
ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN
GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE VERWIJDEREN ONDERDELEN IN HET PRODUCT
LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL
5A FUSE
BS 1362
BROWN
(Live)
BLUE
(Neutral)
Zekering
van 3A
BS 1362
BRUIN
(spanning)
BLAUW
(neutraal)
Inleiding
Als u de luidsprekers zonder sierscherm gebruikt, let er dan op dat u de
aansturingseenheden niet beschadigt.
De Q Acoustics 2000i-serie is een verzameling luidsprekers die is ontworpen om aan
de hoge verwachtingen te voldoen van toegewijde liefhebbers van 2-kanaals geluid en
Gebruik GEEN geïmproviseerde standaarden. Bevestig de door Q-Acoustics
de hoge verwachtingen van kritische filmfans. De serie bestaat uit:
goedgekeurde standaard volgens de instructies en gebruik daarbij het
meegeleverde bevestigingsmateriaal. Uw dealer kan u adviseren.
2010i: Compacte boekenplankluidspreker met een basaansturing van 100 mm.
Ontmantel de luidspreker NIET. Daarmee vervalt de garantie.
2020i: Compacte boekenplankluidspreker met een basaansturing van 125 mm.
2050i: Vloerstandaard met twee basaansturingen van 165 mm
De luidsprekers uitpakken
2000Ci: Middenkanaal met 2 x basaansturingen van 100 mm, die desgewenst aan de
wand kan worden bevestigd.
Pak de luidsprekers volledig uit. Pak de behuizing van de luidspreker vast om deze uit
de verpakking te tillen. Til de luidsprekers niet met de schuimplastic verpakking
2070Si: Actieve subwoofer van 140 Watt met 2 x basaansturingen van 170 mm en
tegelijk op. De 2050i en de 2070Si zijn zwaar. Vraag indien nodig hulp van iemand
signaaldetectie voor automatisch in- en uitschakelen.
anders om deze uit de verpakking te tillen.
Alle passieve luidsprekers kunnen dubbeldraads worden aangesloten, behalve de
Let er bij het verplaatsen van de luidsprekers op dat u deze niet over de vloer versleept
2010i en de 2000Ci.
aangezien dit schade kan veroorzaken; til ze op en verplaats ze dan.
Alle luidsprekers, met uitzondering van de 2070Si, kunnen in de nabijheid van de tv
In de verpakking treft u het volgende aan: de luidspreker(s) en deze
worden gebruikt zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. De 2070Si dient niet binnen
producthandleiding.
500 mm van tv-schermen en andere magnetisch gevoelige apparaten te worden
gebruikt. Er zijn geen gevolgen voor plasmaschermen en lcd-schermen.
Alvorens u de luidsprekers aansluit, dient u ervoor te zorgen dat alle actieve eenheden
In de verpakking van de volgende modellen bevinden zich:
in uw systeem zijn uitgeschakeld en niet op het stopcontact zijn aangesloten.
2050i: Een serie voeten en voetbeschermers voor elke luidspreker. Een inbussleutel
Let er bij het inschakelen van uw geluidssysteem en het wijzigen van invoerbronnen op
waarmee de voeten kunnen worden versteld nadat deze zijn bevestigd.
dat het hoofdvolume op een laag niveau is ingesteld. Voer het niveau langzaam op.
2070Si: Een spanningskabel die geschikt is voor de netspanning in uw regio,
Speel uw geluidssysteem NOOIT op maximaal volume. De positie van de
2 x RCA-/Phono-kabels (met hoek naar rechts) en een AV Setup-cd.
volumeregeling is misleidend en is geen indicatie voor het geluidsniveau van het
Controleer het product zorgvuldig. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn,
systeem. Het gebruik van een hoog volume kan schadelijk zijn voor uw gehoororgaan.
neem dan direct contact op met de dealer.
Sluit de luidsprekerkabels NIET aan op het stopcontact.
Bewaar de verpakking voor toekomstig vervoer. Als u de verpakking weggooit, denkt
Stel de luidsprekers NIET bloot aan extreme koude, hitte, vochtigheid of zonlicht.
u dan aan de recyclingregels in uw land.
Q Acoustics 2000i-serie
De vloerstandaard met voet bevestigen 2050i Schuimrubberen dempingslaag
Draai de voetdelen halverwege de basis in
De poorten van de 2000i-serie bevinden zich aan de achterzijde en werken het
en plaats de luidspreker rechtop. (Als u
beste als er zich enige ruimte achter de luidspreker bevindt, bijvoorbeeld 200 mm
een houten of stenen vloer hebt, plaats
gerekend vanaf de wand. Als u de luidspreker dicht op een wand of in een hoek
dan over elke voet een voetbeschermer
plaatst, dient u de schuimrubberen beschermingslagen in de poorten aan de
voordat u de luidspreker rechtop zet)
achterzijde aan te brengen om een teveel aan lage tonen te voorkomen. De 2070Si
subwoofer bas is aangepast met het niveau controles.
Als de luidspreker rechtop staat, steek dan
van bovenaf de inbussleutel in elke voet en
pas alle voeten zodanig aan tot de
luidspreker waterpas en stabiel staat.
Zorg ervoor dat de beschermingslagen goed passend in de poort worden
aangebracht, zonder deze te diep aan te brengen. U zult merken dat het basniveau
afneemt en dat de scherpte en de reikwijdte van de bas toenemen. Probeer uit wat
het beste resultaat geeft en breng kleine wijzigingen aan in de positionering van de
luidspreker om een optimaal eindresultaat te realiseren.
De voeten hebben scherpe punten. Wees voorzichtig!
Plaats geen luidspreker op een voet waar deze schade kan toebrengen!
Verplaats de luidsprekers altijd door deze op te tillen.
Versleep ze nooit over de vloer!
Voorbereiding
2050i
De 2050i-luidsprekers dienen minimaal 200 mm van een achterwand en minimaal
Bij uw dealer is een optionele montagebeugel verkrijgbaar die speciaal is
500 mm van zijwanden te worden geplaatst. Als u de luidsprekers dichterbij de
ontworpen om de Q Acoustics 2010i, 2020i en 2000Ci aan de wand te bevestigen.
wand plaatst, nemen de lage tonen toe maar kan het geluid gaan dreunen, en
Er zijn ook vloerstandaarden voor de 2010i en de 2020i leverbaar.
kunnen de nauwkeurigheid en details afnemen. De luidsprekers dienen 2 m tot 4 m
Wees erop voorbereid dat u proefondervindelijk moet vaststellen welke opstelling
uit elkaar te staan en zich in het centrum van de zittende luisteraar te bevinden. Als
het beste past bij uw voorkeur en de ruimte waarin u luistert.
u de luidsprekers iets naar binnen draait, ontstaat er een scherper stereobeeld
maar kan de geluidsbron afgeknepen klinken.
Effectenluidsprekers
2000Ci
De 2000Ci is ontworpen om in de nabijheid van een tv-scherm te worden gebruikt
en er een centraal onderdeel van uit te maken. Deze luidspreker dient direct boven
of onder het scherm te worden geplaatst. Als u een gewoon tv-toestel hebt, zorg er
dan voor dat de luidspreker op de tv kan steunen en een horizontaal oppervlak
heeft. Als dat niet het geval is, plaats de tv dan in een kast en de 2000Ci op een
stevige plank direct onder de tv.
Als u een plasmascherm of lcd-scherm hebt, bevestig de 2000Ci dan aan de wand
of een ander geschikt oppervlak direct boven of onder het tv-scherm.
Surround-luidsprekers
Er zijn aanbevelingen van Dolby Labs voor 5.1-
effectenluidsprekers.
2010i en 2020i
Surround-luidsprekers dienen te worden bevestigd
De 2010i en de 2020i worden bij voorkeur bevestigd op een Q-Acoustics-
terzijde van de luisteraar, en wel iets achter de
vloerstandaard of aan de wand bevestigd. Als u de luidspreker op een standaard
luisterpositie. De luidsprekers dienen naar binnen te
bevestigt, kunt u als richtlijn aanhouden dat de eenheid voor hoge tonen zich ter
wijzen en aan de zijwanden van de ruimte te worden
hoogte van de oren van een zittende luisteraar dient te bevinden. Luidsprekers die
bevestigd, of als de ruimte groot is, op hoge standaarden
aan de wand worden bevestigd, kunnen iets hoger worden opgehangen waarbij
met het midden boven het niveau van de oren van een
deze iets naar beneden gekanteld worden bevestigd. Luidsprekers die op een
zittende luisteraar.
standaard worden geplaatst, dienen te worden beschouwd als luidsprekers die op
de vloer staan met als enige verschil dat de luidsprekers iets dichter op de
achterwand kunnen worden geplaatst. Het is ook mogelijk de luidsprekers op een
boekenplank te plaatsen.
Passieve luidsprekers plaatsen
400mm
Dolby en het symbool met de dubbele
D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
2m-4m
2m-4m
>500mm
>200mm
0-30°
Aansluitingen en verbindingen Luidsprekerkabels
De 2020i en de 2050i kunnen dubbeldraads worden aangesloten. Een Speciale luidsprekerkabels hebben een hogere reproductiekwaliteit dan kabels
dubbeldraadse verbinding heeft vier aansluitingen. Het bovenste paar die voor algemene doeleinden zijn bestemd. Gebruik kabels waarin veel koper
aansluitingen wordt verbonden met de luidspreker voor hoge tonen (HF - treble) is verwerkt voor de kanalen voor en in het midden. Dunne kabels geven minder
en het onderste paar aansluitingen met de luidspreker(s) voor lage tonen (LF - bas en geven minder dynamisch bereik. Bij surround-kanalen (achter) is het
bas). De aansluitingen worden geleverd met verwijderbare schakels waarmee type kabel minder belangrijk.
de aansluitingen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. U kunt dan kiezen of u
Over luidsprekerkabels loopt over de lengte van een van de kernen een streep.
de luidspreker met één kabel op conventionele wijze op één paar aansluitingen
Deze ader wordt standaard op de positieve aansluiting aangesloten. De kabels
aansluit of in dubbeldraadse modus op twee paar aansluitingen.
waarmee de versterker op de luidsprekers aan de voorzijde is aangesloten
De 2010i en de 2000Ci hebben standaard twee aansluitingen. dienen idealiter dezelfde lengte te hebben.
Verbind nooit kabels aan elkaar – gebruik altijd
kabels uit één stuk.
Kabels voorbereiden
Splijt de kabel over een afstand van 40 mm.
Verwijder de isolatie van de kabel over een
lengte van 10 mm en draai de uiteinden om
zodat eventuele losse draadjes in de ader
worden opgenomen. Kort de uiteinden in
zodat 7 mm van de kabel ontbloot is.
Aansluiten
Draai de aansluiting tegen de wijzers van de
klok in los zodat de bevestigingsopening in de
aansluiting zichtbaar wordt.
Steek het open uiteinde van de kabel in de
opening. Draai de aansluiting stevig met de
hand vast. Zorg ervoor dat er geen losse
draadje zijn die contact kunnen maken met
naburige aansluitingen.
In de Europese Unie is het tegen de
veiligheidsvoorschriften om
luidsprekerstekkers van 4 mm te gebruiken.
Passieve luidsprekers aansluiten
30mm
7mm
2020i, 2050i
Standaardverbinding Standaardverbinding
2010i, 2000Ci
Vastdraaien Losdraaien
Dubbeldraadse
verbinding
Stereoverbindingen
Standaardverbindingen
Verbind de RODE (+) aansluiting van de luidspreker RECHTS met de RODE,
positieve (+) aansluiting op het kanaal RECHTS van de versterker. Verbind de
ZWARTE (–) aansluiting van de luidspreker met de overeenkomstige ZWARTE,
negatieve (–) aansluiting van de versterker.
Dubbeldraads verbinden
Herhaal deze procedure voor het kanaal LINKS.
Het rechtsreeks verbinden van de netwerken voor hoge en lage tonen van een
luidspreker op een versterker verbetert zowel de prestaties van de lage tonen als
Voor de 2020i en de 2050i kunt u elke positieve (+) of negatieve (–) aansluiting
het dynamische bereik.
gebruiken. Raadpleeg onderstaande illustratie.
Dubbeldraads verbinden: Bereid voor elke luidspreker twee dubbeldraadse
kabels voor. Draai alle luidsprekeraansluitingen los en verwijder beide schakels.
Verbind nu de aansluitingen voor hoge tonen en de aansluitingen voor lage tonen
met de versterker volgens de procedure die staat beschreven in
Standaardbedrading. Raadpleeg onderstaande illustratie.
Als de luidsprekers zijn verbonden: Schakel het systeem in en speel wat muziek op
een gemiddeld volumeniveau. Pas desgewenst de positionering van de
luidsprekers aan.
Passieve luidsprekers aansluiten
Dubbeldraads verbinden: 2020i en 2050i
De 2010i en 2000Ci verbinden
Luidspreker rechts Luidspreker links
VersterkerLuidspreker
rechts
Luidspreker
links
Luidspreker
rechts
Luidspreker
links
Luidspreker rechts Luidspreker links
Versterker
Standaardbedrading: 2020i en 2050i
Luidspreker rechts Luidspreker links
Versterker
Luidspreker
rechts
Luidspreker
links
2070Si Subwoofer
Voorbereidingen
Pak de subwoofer uit volgens de eerder gegeven richtlijnen. Zorg er voordat u de
subwoofer aansluit voor dat alle elektronica in uw systeem is uitgeschakeld en dat
de stekkers uit het stopcontact zijn gehaald.
De subwoofer is afgesteld op het voltage in uw regio. Als u gaat verhuizen naar een
regio met een ander voltage, let er dan op dat u de voltageschakelaar op de juiste
instelling zet voordat u de eenheid op de netspanning aansluit!
De subwoofer plaatsen
Lage frequenties zijn hoofdzakelijk richtingloos. Alhoewel dit betekent dat u de
subwoofer vrijwel overal kunt plaatsen, zal het stereobeeld het beste zijn als u de
subwoofer op dezelfde hoogte plaatst als de luidsprekers aan de voorzijde en zo
dicht mogelijk bij de luisterpositie. In een meerkanaals systeem is dit mogelijk niet
realiseerbaar. Als u de subwoofer in de nabijheid van een wand plaatst, worden de
lage tonen versterkt, alhoewel op sommige plekken de lage tonen zullen dreunen
en onduidelijk worden.
De subwoofer dient in de nabijheid van een stopcontact te worden geplaatst.
Gebruik geen verlengkabels. Koop indien nodig een langere netspanningkabel.
Met de AAN-UIT-schakelaar voor de voeding kunt u dit apparaat van de
netspanning afsluiten. Deze schakelaar bevindt zich aan de achterzijde. Er dient
voldoende ruimte tussen de achterzijde van de behuizing en alle wanden of
voorwerpen te zijn om zonder problemen bij de schakelaar te kunnen.
Denk er bij het plaatsen van de subwoofer aan dat de vloer stevig is en er geen
losse vloerdelen zijn. De luchtverplaatsing rond de subwoofer is bij hoge volumes
aanzienlijk. Plaats geen losse objecten of gebruiksvoorwerpen in de nabijheid die
kunnen trillen. Plaats geen enkel voorwerp op de eenheid.
VOLTAGE
LINE
RIGHT
LEFT
OUT
CHAIN
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
HIGH LEVEL
110V- 1 2 0V 60Hz
~
220V- 2 4 0V 50Hz
~
100 WATTS
Q-ACOUS T I CS 2070 S
PHASE
CROSSOVER
SPEAKER
TYPE
AUTO ON
SENSITIVIT Y
LOW
HIGH
MED
SEALED
VENTED180°
0°
AV
MUSIC
PHASE
INVERT
SOUND
MODE
STATUS
LEVEL
180°
0°
90°
WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR
MOISTURE. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL
PARTS.
AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LE
RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC
ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE
PRODUIT À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ
Fasebeheer
Lijningang
Lijnuitgang
Voedingsingang
Voltageschakelaar
Niveaubeheer
Crossover-
beheer
Luidsprekeringangen
Aan-uitlampje
Geluidsmodus
Fase-
inversie
Automatische
inschakeling
Luidsprekertype
Instellen en gebruiken
Automatische inschakeling: met deze functie kunt u het hoofdsysteem in- en
Alhoewel de subwoofer voor lange tijd veilig in de stand-bymodus kan staan, raden
uitschakelen zonder eraan te hoeven denken ook de subwoofer in- en uit te
wij aan om, als u voor langere perioden niet thuis bent, de eenheid met de AAN-UIT-
schakelen.
schakelaar uit te schakelen.
Als er geen signaal wordt ontvangen, schakelt de subwoofer na enkele minuten
De 2070Si subwoofer heeft ook een beschermingssysteem tegen oververhitting.
automatisch over op de stand-bymodus. Dit wordt aangegeven door het AAN-UIT-
Mocht de versterker oververhit raken, dan schakelt deze zichzelf enige tijd uit en
lampje aan de achterzijde dat rood wordt. Zodra de subwoofer een signaal
daarna weer in. Als dit gebeurt, controleer dan of de ventilatieopeningen op het
waarneemt, schakelt deze automatisch over naar de bedrijfsmodus en wordt het
bedieningspaneel niet zijn afgedekt en dat de subwoofer niet te dicht in de buurt
AAN-UIT-lampje groen. Bepaalde soorten muziek en bepaalde tv-kanalen hebben
van een warmtebron zoals een radiator is geplaatst.
heel weinig lage frequenties in het audiosignaal, waardoor de subwoofer
misschien niet automatisch uit de stand-bymodus naar de bedrijfsmodus
Meerdere subwoofers gebruiken: uw 2070Si subwoofer heeft een lijnuitgang
overschakelt alhoewel er wel geluid uit de andere luidsprekers van het systeem
die een zogeheten 'ketenuitgang' is. In systemen waarin meerdere subwoofers
komt. Mocht dit gebeuren, dan kunt u de drempel aanpassen zodat de eenheid
worden gebruikt, kan het signaal via deze uitgang in een keten van meer twee of
gevoeliger wordt. Stel de gevoeligheid voor automatisch inschakelen in dat geval
meer subwoofers worden opgenomen. Deze functie wordt als service geleverd en
in op HOOG. Onder bepaalde omstandigheden kan deze instelling ertoe leiden
is een alternatief voor een zogeheten “Y-adapter” bij de uitgang van de versterker.
dat de subwoofer altijd ingeschakeld blijft. Dit komt vanwege een klein beetje ruis
Het signaal wordt alleen doorgegeven en dus dienen alle subwoofers
dat normaliter altijd aanwezig is in het signaal van de versterker van het
onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar worden ingesteld.
hoofdsysteem. Deze ruis verdwijnt als de versterker overschakelt naar de stand-
bymodus, waardoor ook de subwoofer wordt uitgeschakeld. Als de subwoofer
zichzelf niet uitschakelt, ook niet als de versterker van het hoofdsysteem wordt
In het volgende hoofdstuk worden de thuisbioscoopinstallatie en de
uitgeschakeld, raden we aan de gevoeligheidsschakelaar op MED te laten staan.
standaardstereo-installatie behandeld. Raadpleeg de desbetreffende
Het verlies van lage tonen is vrijwel niet waarneembaar door het menselijke gehoor.
beschrijving voor uw systeem.
Als het ruisniveau van de versterker hoger is dan normaal of als de
verbindingskabels gezoem van nabije stroomkabels opvangen, kan het zijn dat de
subwoofer aan blijft zelfs als er geen geluid wordt gespeeld. Als er gezoem uit de
subwoofer komt, verplaats de kabels dan zodat de kabels niet zoemen of vervang
de kabels. In omstandigheden waarin het probleem niet eenvoudig kan worden
verholpen, raden we de instelling LAAG van de gevoeligheidsschakelaar aan om
te kijken of de subwoofer daarmee overschakelt op de stand-bymodus.
2070i Subwoofer – bediening
AV-systeem met meer kanalen Instellingen aanbrengen
Verbindingen
Controleer of de systeemverbindingen goed en stevig zijn aangebracht. Zorg
ervoor dat de subwoofer is uitgeschakeld.
De standaardverbinding loopt via de RCA/Phono-ingang (lijningang). Voor de
meeste AV-installaties hebt u een enkele RCA-/Phono-kabel nodig. Aangezien
Stel de bedieningselementen in op de volgende standaardinstellingen:
deze kabel tamelijk lang is, dient u te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige
Niveau Circa halverwege
en goed afgeschermde kabel. Uw Q Acoustics-dealer kan u een geschikte
Verbinding Volledig rechtsom (AV-instelling)
kabel leveren.
Fase Volledig linksom (0°-instelling)
Geluidsmodus AV
Fase-inversie
Automatische inschakeling Med
Luidsprekertype Geen gevolgen als verbinding is ingesteld op
AV dus beide posities zijn in orde
Steek de ene kant van de netspanningkabel in de subwoofer en de andere kant
in de netspanningaansluiting. Schakel de stroom in bij de
netspanningaansluiting en zet de voedingsschakelaar van de subwoofer op
AAN. Het AAN-UIT-lampje op het versterkerpaneel van de subwoofer gaat aan
Verbind de SUBWOOFER-uitgang op de AV-versterker met de L/Mono Line-
en de subwoofer is in bedrijf.
ingang op de subwoofer. Let er daarbij op dat u de stekkers stevig aandrukt
zodat een goede verbinding ontstaat.
Controleer de instellingen op uw AV-versterker om ervoor te zorgen dat de
subwoofer is ingesteld op AAN of JA. Het niveau van de subwoofer op de AV-
versterker dient op de standaardpositie te worden ingesteld of op 0 dB. U dient
nu de grootte en posities voor alle andere luidsprekers in uw systeem te
hebben ingesteld. Als u de optie hebt om de crossover-frequentie op de
overige kanalen in te stellen, zorg er dan voor dat dit voor al uw luidsprekers
goed is ingesteld. Stel de afstand (of vertraging) in die correct is voor de
subwooferpositie die u hebt gekozen.
AV-VERSTERKER
SUBWOOFER
De 2070Si subwoofer verbinden
SUB
UIT
RECHTS
LINKS
ACHTER VOOR
MIDDEN
RECHTS
LINKS
LINE
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
AV-systeem met meer kanalen
Instellingen aanbrengen
Speel wat stereomuziek die u goed kent en experimenteer met de instelling voor
Kies de luidspreker aan de voorzijde die zich het dichtst in de buurt van de
de fase-inversie en niveaubeheer tot u een perfecte samenvoeging van geluid
subwoofer bevindt en speel de bijbehorende track. Als dit de luidspreker aan de
hoort tussen de luidsprekers aan de voorzijde en de subwoofer. Als de subwoofer
voorzijde rechts is, speel dan track 3. Pas de vertragingsinstelling voor afstand/tijd
te veel opvalt, is het volume ervan te hoog afgesteld!
van de versterker met de kleinst mogelijke hoeveelheid aan voor de subwoofer. De
instelling kan worden verhoogd en verlaagd; het maakt niet uit wat u kiest. Als de
afstand bijvoorbeeld is ingesteld op 4 m, pas de afstand dan aan tot 4,1 m of 3,9 m.
Houd altijd in gedachten dat de gevoeligheid van het menselijke oor voor lage
Luister of de ruis op de cd warmer en voller klinkt of juist dunner in toon.
tonen heel erg van het volumeniveau afhangt, vandaar het advies om
verschillende soorten muziek en geluidsniveaus uit te proberen. Als u tevreden
bent met het geluid kunt u de prestaties verder afstellen met de meegeleverde cd.
Als u voor 4,1 m koos en het geluid voller in toon werd, wijzig de instelling dan in 4,2
m en zo verder tot het geluid dunner begint te klinken. Als het geluid juist dunner
werd toen u 4,1 koos, ga dan naar 3,9 m. Op deze manier is het mogelijk om de
Veel versterkers van thuisbioscoopsystemen hebben afstandinstellingen die een
optimale instelling (de warmste instelling) te vinden.
tijdvertraging inbouwen die afhangt van de afstand van de luidsprekers tot de
optimale luisterpositie, de zogeheten 'sweet spot'. De locatie van de subwoofer is
een van de belangrijkste aspecten van elk thuisbioscoopsysteem. Het
Do not adjust to more than +/-0.5m from the original measure distance (for this
aanbrengen van de juiste instellingen betekent een aanzienlijke verbetering van de
example it would be from 3.5m to 4.5m). If it has not been possible to discern any
algehele prestaties van het systeem. Bij de 2070Si subwoofer is een cd
improvement in the tone, try swapping the phase invert switch position on the
meegeleverd die is gemaakt om u te helpen bij het instellen van de
2070Si Subwoofer and repeat the exercise. Then re-check the sound with some
vertragingsinstellingen voor afstand/tijd van de AV-versterker.
stereo music again to make sure an improvement has been noticed.
If the 2070Si Subwoofer is subsequently moved relative to the other speakers reset
Installatie-cd: Op de cd staan zes tracks. Elke track speelt ruis (20 Hz tot 1000 Hz)
the amplifier subwoofer distance setting to the new value and repeat the exercise.
via een combinatie van een luidspreker en de subwoofer.
Once you are happy the optimum setting has been achieved play track six to check
the overall result. The sound should be full and warm and integrated with no
Track 1: Subwoofer en luidspreker aan de voorzijde links
individual speaker been dominant.
Track 2: Subwoofer en luidspreker aan de voorzijde in het midden
Track 3: Subwoofer en luidspreker aan de voorzijde rechts
Track 4: Subwoofer en luidspreker aan de achterzijde rechts
Track 5: Subwoofer en luidspreker aan de achterzijde links
Track 6: Subwoofer en alle luidsprekers
De 2070Si subwoofer verbinden
AV-systeem met meer kanalen Stereosysteem
Instellingen aanbrengen Verbindingen
Pas de instelling niet met meer aan dan +/-0,5 m van de oorspronkelijk gemeten Er zijn twee verbindingsmogelijkheden voor stereosystemen. De optie die de
afstand (in dit voorbeeld zou dat dus tussen 3,5 m tot 4,5 m zijn). Als u geen voorkeur heeft, is het gebruik van een RCA-/Phone-stereokabel van de PRE-OUT-
toonverbetering waarneemt, zet dan de schakelaar voor de fase-inversie op de bus van de versterker, maar als uw versterker die niet heeft, kunt u de HIGH LEVEL-
2070Si subwoofer op de andere stand en probeer het afstellen opnieuw. ingangen van uw 2070Si gebruiken.
Controleer opnieuw op verbetering door stereomuziek te spelen.
Als de 2070Si subwoofer vervolgens wordt verplaatst, dient u de instellingen voor
de afstand tussen de versterker en subwoofer op een nieuwe waarde in te stellen
en het afstellen opnieuw uit te voeren. Als u de optimale instelling hebt bereikt,
speel dan track 6 om het algehele resultaat te controleren. Het geluid zou nu vol,
warm en volledig geïntegreerd moeten zijn zonder dat een van de luidsprekers
dominant is.
Verbind het ene uiteinde van een RCA-/Phone-stereokabel van goede kwaliteit
met de L- en R-ingang op de 2070Si en het andere uiteinde met de PRE OUT-
bussen aan de achterzijde van de versterker.
De subwoofer voegt het linkersignaal en rechtersignaal automatisch samen zodat
er geen informatie verloren gaat. Als u twee subwoofers wilt gebruiken, kunt u een
enkele RCA-/Phone-kabel met elke subwoofer verbinden, zodat er een
stereosubwoofersysteem ontstaat.
Zorg ervoor dat de linkeruitgang van de versterker wordt verbonden met de
linkersubwoofer en de rechteruitgang met de rechtersubwoofer zodat het
stereobeeld van de hoofdluidsprekers behouden blijft. De subwoofers dienen in
de nabijheid van de bijbehorende hoofdluidsprekers te worden opgesteld en elke
subwoofer dient afzonderlijk te worden afgesteld.
De 2070Si subwoofer verbinden
PRE UIT
L
R
SUBWOOFER
LINE
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
RECHTS
LINKS
ACHTER VOOR
MIDDEN
RECHTS
LINKS
AV-VERSTERKER
RECHTS
LINKS
ACHTER VOOR
MIDDEN
RECHTS
LINKS
Stereosysteem
Verbindingen
Instellingen aanbrengen
Indien er geen PRE OUT beschikbaar is, kunt u de HIGH LEVEL-ingangen
Controleer of de systeemverbindingen goed en stevig zijn aangebracht. Zorg
gebruiken. U hebt twee luidsprekerkabels nodig die lang genoeg zijn om van
ervoor dat de subwoofer is uitgeschakeld. Stel de bedieningselementen in op
de 2070Si naar de luidsprekeraansluitingen van de versterker te gaan. Verbind
de volgende standaardinstellingen:
de twee met elkaar en let er daarbij op dat u het linkerkanaal en het
rechterkanaal correct aansluit en dat de plus- en de minaansluitingen aan beide
Niveau Circa halverwege
zijden van de verbinding met elkaar overeenkomen.
Crossover Minimaal (50 Hz) voor grote vloerstandaarden
en halverwege (100 Hz) voor boekenplanken
of kleine luidsprekers
Fase Volledig linksom (0°-instelling)
Geluidsmodus Muziek
Fase-inversie
Automatische inschakeling Med
Luidsprekertype Selecteer 'Sealed' als uw hoofdluidsprekers
van het verzegelde type of het type 'gesloten
doos' zijn. Selecteer 'Ported' als uw
hoofdluidsprekers een poort of luchtopening
hebben.
Steek de ene kant van de netspanningkabel in de subwoofer en de andere kant
in een stopcontact. Schakel de stroom in bij de netspanningaansluiting en zet
de voedingsschakelaar van de subwoofer op AAN. Het AAN-UIT-lampje op het
versterkerpaneel van de subwoofer gaat aan en de subwoofer is in bedrijf.
Speel wat muziek die u goed kent en experimenteer met de instelling voor de
fase-inversie en niveaubeheer tot u een perfecte samenvoeging van geluid
hoort tussen de luidsprekers aan de voorzijde en de subwoofer. Als de
subwoofer te veel opvalt, is het volume ervan te hoog afgesteld!
De 2070Si subwoofer verbinden
AV-VERSTERKER
LUIDSPREKER
RECHTS
LUIDSPREKER
LINKS
SUB.
RI GH T
LE FT
HI GH L E VE L
Stereosysteem
Instellingen aanbrengen
Houd altijd in gedachten dat de gevoeligheid van het menselijke oor voor lage
Het afstellen kan talloze luisteruren in beslag nemen omdat alle
tonen heel erg van het volumeniveau afhangt, vandaar het advies om
bedieningselementen op de subwoofer met elkaar in wisselwerking zijn; er is geen
verschillende soorten muziek en geluidsniveaus uit te proberen. Als u tevreden
succesformule voor een snelle afstelling. De beste positie voor de fase-
bent met het geluid kunt u de prestaties verder afstellen met de overige
inversieschakelaar wordt in sterke mate bepaald door de gekozen crossover-
bedieningselementen.
frequentie. Naarmate u de bedieningselementen dus fijnregelt, kunt u dus ook de
alternatieve instelling uitproberen om te zien aan welke u de voorkeur geeft.
Crossover: Crossover-beheer bepaalt vanaf welke frequentie de uitput van uw
subwoofer snel afneemt. Deze instelling dient overeen te komen met de frequentie
Als u het idee hebt dat u het instellen bijna hebt voltooid, kunt u de integratie tussen
waarop uw hoofdluidsprekers zelf een sterke output beginnen te produceren. Met
de subwoofer en de hoofdluidsprekers perfectioneren door het fasebeheer aan te
deze aanpassing zorgt u voor een soepele overgang tussen de output van de
passen. Dit bedieningselement is uniek omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van
subwoofer en de hoofdluidspreker. Als deze instelling te laag is, is er sprake van
een pure vertraging, die mogelijk wordt gemaakt door de geïntegreerde DSP
een 'gat' in het geluid waarbij bepaalde frequenties te zwak zijn, en als de instelling
(digitale signaalprocessor). In tegenstelling tot bij de meeste subwoofers wordt er
te hoog is, worden bepaalde frequenties te veel benadrukt waardoor een sterke
dus geen voor het geluid schadelijke “groepvertraging” toegevoegd. De DSP
bas ontstaat. Wat de juiste instelling is, ziet u in het specificatieblad van uw
'schaalt' de beschikbare vertraging zodat dit bedieningselement altijd een
hoofdluidsprekers. Kijk naar de laagste frequentie die de luidspreker produceert
faseverschuiving van tot 180° levert bij de gekozen crossover-frequentie. Dit
(het “-3dB-punt”) onder het kopje Frequentierespons. De plaatsing in de ruimte is
bedieningselement is van invloed op het basniveau dat bij de crossover-frequentie
van grote invloed op de reproductie van lage tonen van zowel de subwoofer als uw
wordt geproduceerd en ook op de souplesse waarmee de overgang plaatsvindt.
hoofdluidsprekers. Maakt u zich dus geen zorgen als u een instelling nodig hebt
In dit verband is ook het bedieningselement voor de crossover van belang. Kleine
die niet overeen lijkt te komen met het opgegeven lagefrequentiepunt van uw
aanpassingen van de crossover-frequentie zijn dus wellicht nodig om de beste
hoofdluidsprekers.
resultaten te realiseren. U zult mogelijk merken dat u een beter eindresultaat krijgt
als u de schakelaar voor de fase-inversie in de andere stand zet en de
bedieningselementen voor crossover en fasering opnieuw probeert in te stellen.
Experimenteren is de sleutel tot een perfecte integratie; als dit eenmaal is bereikt,
zou u nooit enig geluid uit de richting van subwoofer mogen opvallen. Het
eindresultaat is een systeem met een krachtige, uitgebreide basrespons die uit de
ruimte tussen de twee hoofdluidsprekers lijkt te komen.
De 2070Si subwoofer verbinden
Verbindingen bij 5.1-thuisbioscopen
Verbindingen bij thuisbioscopen
De luidsprekers aan de voorzijde hebben aansluitingen voor
dubbeldraadse verbindingen. Deze verbindingsmethode heeft de
voorkeur als het crossover-netwerk ondersteuning biedt voor
dubbeldraadse verbindingen.
De luidspreker in het midden en de Surround-luidsprekers worden
op conventionele wijze verbonden.
6.1-verbindingen en 7.1-verbindingen zijn gelijk aan 5.1-
verbindingen met als enig verschil de extra effectenkanalen.
Let er bij het aanbrengen van luidsprekerkabels extra op dat u deze
niet over open vloerruimten aanlegt waar deze een gevaar kunnen
opleveren. Laat luidsprekerkabels waar mogelijk langs de grenzen
van de ruimte lopen.
Geluidskabels dienen niet in de buurt van netspanningsnoeren te
worden gelegd. Leg geluidskabels nooit parallel aan
netspanningkabels, vooral niet over lange afstanden.
Als de subwoofer wordt ingeschakeld als gevolg van apparatuur die
wordt in of uitgeschakeld, verleg de geluidskabels dan voordat u
andere maatregelen neemt.
SUB
UIT
RIGHT
LEFT
VOOR
MIDDEN
RECHTS
LINKS
SUBWOOFER
AV-VERSTERKER
ACHTER
RECHTS SURROUND LINKS SURROUND
MIDDEN
RECHTS VOOR LINKS VOOR
LINE
IN
LEFT /
MONO
Aandachtspunten voor thuisbioscopen
-
3
0
2
º
º
2
9
0
º
-
1
1
0
º
1
5
0
º
-
1
3
5
º
LINKS
MIDDEN
RECHTS
SURROUND
LINKS
SURROUND
RECHTS
ACHTERZIJDE
RECHTS
ACHTERZIJDE
LINKS
SUB
Hierboven staat de door Dolby Labs aanbevolen indeling voor 7.1-systemen.
De 6.1-indeling is hieraan identiek behalve dat een luidspreker in het midden
de twee aan de achterzijde vervangt. De 5.1-indeling heeft geen luidsprekers aan
de achterzijde
Plaatsing: de luidsprekers aan de voorzijde en in het midden dienen zich op één lijn te
bevinden. Als dit niet mogelijk is, raadpleeg dan de handleiding van de processor
voor richtlijnen omtrent het aanpassen van relatieve vertragingstijden voor de
voorzijde/het midden. Als u een 5.1-systeem hebt, kan de luisterstoel zich dichter bij
achterwand bevinden. Zoals altijd geldt ook hier: stel proefondervindelijk de juiste
opstelling vast.
Basbeheer: AV-processors bieden de keuze uit 'Groot' en 'Klein' voor de luidsprekers.
Als u voor 'Groot' kiest, ontvangt de luidspreker het volledige frequentiespectrum. Als
u voor 'Klein' kiest, worden de lage tonen naar de subwoofer gezonden. Wij bevelen
'Klein' aan voor de 2000Ci, 2010i en de 2020i waar in het systeem die ook worden
gebruikt. De 2050i dient te worden ingesteld op 'Groot'.
De subwooferoptie dient te worden ingeschakeld (ingesteld op 'AAN' of 'JA')
Niveaus: nadat de elementaire parameters voor het systeem zijn ingesteld, dient u de
processor in de 'setup'-routine te zetten. Stel elke luidspreker afzonderlijk in zodat het
niveau hetzelfde is op de luisterpositie als alle andere luidsprekers. Als u bij uw
processor de vertragingstijden kunt aanpassen, volg dan de instructies nauwkeurig
op aangezien dit van wezenlijk belang is voor het eindresultaat. Als u een film speelt,
denkt u wellicht dat de kanalen aan de achterzijde te zacht zijn - dat zijn ze niet! Wel
dient u mogelijk het niveau van de subwoofer in te stellen bij zowel de processor als de
subwoofer. Als dat eenmaal is gebeurd, dient u deze niveaus niet meer te wijzigen.
LFE: het LFE-kanaal stuurt alle basgeluidseffecten naar de subwoofer. Als
luidsprekers worden ingesteld op 'Klein', wordt de systeembas van deze kanalen ook
naar de subwoofer gestuurd. Als u het systeem op extreme niveaus gebruikt en/of het
niveau van de subwoofer te hoog hebt afgesteld, overstuurt u de subwoofer wellicht
met een onplezierig geluidsresultaat tot gevolg. Mocht dit gebeuren, verlaag het
niveau dan meteen.
Fase: als u luidsprekers niet op de juiste wijze zijn bedra
ad, klinken de lage tonen vervormd en dun. Controleer de bedrading in deze gevallen
nauwkeurig. Als de luidsprekerkabel langs een van de kernen een kleurlijn heeft lopen,
sluit de ader met de kleur dan steeds aan op de positieve (RODE) aansluitingen. Op
deze manier is het systeem altijd in fase.
Volg altijd de instructies in uw AV-processorhandleiding!
Voorzorg voor de behuizing
Q Acoustics-luidsprekers zijn als volgt gegarandeerd vrij van gebreken in
materiaal en fabricage:
Reinig de behuizing altijd met een licht vochtige doek. Gebruik geen
oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Als er vlekken op de behuizing
Passieve luidsprekers: 5 jaar vanaf de datum van aankoop
komen, verwijder die dan met een doek die enigszins in water, spiritus of isopropyl
Actieve luidsprekers en subwoofers: 2 jaar vanaf de datum van aankoop
alcohol is gedrenkt. Wrijf vervolgens met een doek over de behuizing om
Gedurende de garantietermijn zal Q Acoustics, op basis van eigen inzicht, alle
achtergebleven restanten van de reinigingsmiddelen te verwijderen. Gebruik nooit
producten repareren of vervangen die, na inspectie door de onderneming of door
geen schuurmiddel.
een aangewezen distributeur of agent, als defect zijn beoordeeld.
Misbruik en de gebruikelijke slijtage als gevolg van gebruik vallen niet onder de
Sierschermen
garantie.
Reinig de sierschermen met een zachte borstel. Verwijder de sierschermen van de
luidsprekers alleen indien absoluut noodzakelijk.
Aansturingseenheden
Goederen dienen in eerste instantie aan de leverende dealer ter reparatie te
worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is, dient of dienen het item of de items
porto betaald en bij voorkeur in de originele verpakking te worden gestuurd naar Q
Aansturingseenheden kunnen beter niet worden aangeraakt aangezien deze
Acoustics of de aangewezen distributeur voor uw regio, samen met een bewijs van
gemakkelijk beschadigd kunnen raken als deze niet beschermd zijn.
aankoop. Schade als gevolg van transport van goederen naar het
reparatiecentrum is niet gedekt onder de garantie. Retourtransport wordt betaald
door Q Acoustics of de distributeur.
Deze garantie geldt onverminderd uw wettelijke rechten.
Aangewezen distributeur in het V.K.:
Armour Home Electronics Ltd
Units 7 & 8, Stortford Hall Industrial Park
Bishops Stortford, Herts, Verenigd Koninkrijk
CM23 5GZ
Neem voor service-informatie in andere landen contact op met
Voorzorg en schoonmaken Garantie
Specificaties van de Q Acoustics 2000i-serie
Type behuizing:
Eenheid voor lage tonen (mm):
Eenheid voor hoge tonen (mm):
Frequentierespons (± 3 dB):
Nominale impedantie:
Minimale impedantie:
Sensitiviteit (2,83 V bij 1 m):
Aanbevolen vermogen van de versterker:
Crossover-frequentie:
Effectief volume:
Afmetingen van de behuizing (HxDxB mm):
Gewicht (per behuizing):
2-voudige reflex
100 mm
25 mm
68Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
86dB
15 - 75W
2.8 kHz
3.3 litres
H234.5 x D203 x B150
2.8 Kg
2-voudige reflex
125 mm
25 mm
64Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
88dB
25 - 75W
2.9 kHz
6.4 litres
H264.5 x D278 x B170
5 Kg
2-voudige reflex
2 x 165 mm
25 mm
44Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
92dB
25 - 150W
2.6 kHz
34.9 litres
H1006 x D321 x B270
21 Kg
2-voudige reflex
2 x 100 mm
25 mm
75Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
89dB
25 -100W
2.7 kHz
7.58 litres
H160 x D203 x B430
6 Kg
2010i 2020i 2050i 2000Ci
Passieve luidsprekers
Type behuizing:
Eenheid voor lage tonen (mm):
Vermogen van versterker:
Crossover-frequentie:
Afmetingen van de behuizing (HxDxB mm):
Gewicht:
Actieve subwoofer 2070Si
Met poort
2 x 170 mm ('long throw')
140 Watt
50 Hz – 150 Hz (var.)
H425 x D560 x B195
11,0 kg

Documenttranscriptie

Belangrijke informatie – Aandachtig lezen LET OP! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN VERWIJDER DE AFDEKKING VOOR (OF ACHTER) NIET OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE VERWIJDEREN ONDERDELEN IN HET PRODUCT LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Sla acht op alle waarschuwingen. Volg alle instructies. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water. Maak alleen schoon met een droge doek. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Installeer niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, heteluchtverwarming, vloerverwarming, fornuizen, openhaarden, enz. Dit symbool geeft aan dat er belangrijke instructies omtrent de bediening en het onderhoud in de documentatie staan die bij dit product is geleverd. Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid het risico van gevaarlijke spanning bestaat dat het riscio van een elektrische schok kan inhouden. combinatie van eenheid en wagentje geen schade toebrengt als de eenheid valt. aan een derde doorgeeft, dient u deze bedieningsinstructies met het product mee te leveren. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer en als de eenheid langere tijd niet wordt gebruikt. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist als de eenheid op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of objecten in de eenheid zijn gevallen, de eenheid is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert, of is gevallen. Belangrijke opmerking voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk De netspanningskabel heeft een in de V.K. goedgekeurde stekker met een zekering van 3A. Als de zekering moet worden vervangen, dient een door de ASTA of BSI goedgekeurde BS1362-zekering van 3A te worden gebruikt. Als u de stekker van de netspanningskabel wilt vervangen, verwijder dan de zekering en de stekker, en werp deze op een veilige wijze weg nadat u deze van de kabel hebt gehaald. Stekker aanbrengen De draden in de stekker van de netspanningskabel hebben de volgende kleurcode: blauw: NEUTRAAL; bruin: SPANNING: Negeer het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee platte pennen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee platte pennen, en een derde, ronde aardingspen. De derde pen is er voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van de stekker of het stopcontact. Waarschuwing: om het risico van brand en elektrische schok te verkleinen, dient u de eenheid niet bloot te stellen aan regen of vocht. Het product dient niet te worden blootgesteld aan druppels en spattende vloeistoffen, en er dient geen enkel voorwerp gevuld met vloeistof, zoals een bloemenvaas, op het product te worden geplaatst. Er dient geen open vuur, zoals dat van kaarsen, in de nabijheid van het product te worden geplaatst. Aangezien deze kleuren mogelijk niet overeenkomen met de kleuren op de contactpunten van de stekker, kunt u het beste als volgt te werk gaan: Bescherm het netsnoer zodanig dat er niet over kan worden gelopen en deze niet kan worden gebogen, met name in de nabijheid van de stekker, stekkerdoos en op het punt waar het netsnoer aan de eenheid is bevestigd. Gebruik alleen uitbreidingsstukken en accessoires die de fabrikant heeft aangegeven. Alleen te gebruiken in combinatie met een wagentje, tafel, beugel, montagesteun, tripod zoals door de fabrikant aangegeven, of zoals bij de eenheid wordt verkocht. Als een wagentje wordt gebruikt, let er dan bij het verplaatsen op dat de Waarschuwing: de netspanning-schaklaar van de eenheid is bedoeld om de eenheid van de netspanning los te koppelen. Deze schakelaar bevindt zich op de voedningseenheid. Zorg dat deze schakelaar vrij toegankelijk is door de eenheid in een open ruimte zonder obstructies te plaatsen. De schakelaar dient gemakkelijk te bedienen te zijn. Let op: wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de eenheid niet meer mag bedienen. Derden: in het onwaarschijnlijke geval dat u dit product De BLAUWE draad dient te Zekering w o r d e n 5A FUSE aangesloten op van1362 3A BS het contactpunt BS 1362 met de letter N of de kleur BLAUW BLUE BROWN BRUIN of ZWART. De BLAUW (Neutral) (Live) BRUINE draad (neutraal) (spanning) dient te worden aangesloten op het contactpunt met de letter L of de kleur BRUIN of ROOD. Q Acoustics 2000i-serie Inleiding De Q Acoustics 2000i-serie is een verzameling luidsprekers die is ontworpen om aan de hoge verwachtingen te voldoen van toegewijde liefhebbers van 2-kanaals geluid en de hoge verwachtingen van kritische filmfans. De serie bestaat uit: Als u de luidsprekers zonder sierscherm gebruikt, let er dan op dat u de aansturingseenheden niet beschadigt. 2010i: Compacte boekenplankluidspreker met een basaansturing van 100 mm. Gebruik GEEN geïmproviseerde standaarden. Bevestig de door Q-Acoustics goedgekeurde standaard volgens de instructies en gebruik daarbij het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Uw dealer kan u adviseren. 2020i: Compacte boekenplankluidspreker met een basaansturing van 125 mm. Ontmantel de luidspreker NIET. Daarmee vervalt de garantie. 2050i: Vloerstandaard met twee basaansturingen van 165 mm 2000Ci: Middenkanaal met 2 x basaansturingen van 100 mm, die desgewenst aan de wand kan worden bevestigd. 2070Si: Actieve subwoofer van 140 Watt met 2 x basaansturingen van 170 mm en signaaldetectie voor automatisch in- en uitschakelen. Alle passieve luidsprekers kunnen dubbeldraads worden aangesloten, behalve de 2010i en de 2000Ci. Alle luidsprekers, met uitzondering van de 2070Si, kunnen in de nabijheid van de tv worden gebruikt zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. De 2070Si dient niet binnen 500 mm van tv-schermen en andere magnetisch gevoelige apparaten te worden gebruikt. Er zijn geen gevolgen voor plasmaschermen en lcd-schermen. Alvorens u de luidsprekers aansluit, dient u ervoor te zorgen dat alle actieve eenheden in uw systeem zijn uitgeschakeld en niet op het stopcontact zijn aangesloten. Let er bij het inschakelen van uw geluidssysteem en het wijzigen van invoerbronnen op dat het hoofdvolume op een laag niveau is ingesteld. Voer het niveau langzaam op. Speel uw geluidssysteem NOOIT op maximaal volume. De positie van de volumeregeling is misleidend en is geen indicatie voor het geluidsniveau van het systeem. Het gebruik van een hoog volume kan schadelijk zijn voor uw gehoororgaan. Sluit de luidsprekerkabels NIET aan op het stopcontact. Stel de luidsprekers NIET bloot aan extreme koude, hitte, vochtigheid of zonlicht. De luidsprekers uitpakken Pak de luidsprekers volledig uit. Pak de behuizing van de luidspreker vast om deze uit de verpakking te tillen. Til de luidsprekers niet met de schuimplastic verpakking tegelijk op. De 2050i en de 2070Si zijn zwaar. Vraag indien nodig hulp van iemand anders om deze uit de verpakking te tillen. Let er bij het verplaatsen van de luidsprekers op dat u deze niet over de vloer versleept aangezien dit schade kan veroorzaken; til ze op en verplaats ze dan. In de verpakking treft u het volgende aan: de luidspreker(s) en deze producthandleiding. In de verpakking van de volgende modellen bevinden zich: 2050i: Een serie voeten en voetbeschermers voor elke luidspreker. Een inbussleutel waarmee de voeten kunnen worden versteld nadat deze zijn bevestigd. 2070Si: Een spanningskabel die geschikt is voor de netspanning in uw regio, 2 x RCA-/Phono-kabels (met hoek naar rechts) en een AV Setup-cd. Controleer het product zorgvuldig. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct contact op met de dealer. Bewaar de verpakking voor toekomstig vervoer. Als u de verpakking weggooit, denkt u dan aan de recyclingregels in uw land. Voorbereiding De voeten hebben scherpe punten. Wees voorzichtig! Plaats geen luidspreker op een voet waar deze schade kan toebrengen! Verplaats de luidsprekers altijd door deze op te tillen. Versleep ze nooit over de vloer! De vloerstandaard met voet bevestigen – 2050i Schuimrubberen dempingslaag Draai de voetdelen halverwege de basis in en plaats de luidspreker rechtop. (Als u een houten of stenen vloer hebt, plaats dan over elke voet een voetbeschermer voordat u de luidspreker rechtop zet) De poorten van de 2000i-serie bevinden zich aan de achterzijde en werken het beste als er zich enige ruimte achter de luidspreker bevindt, bijvoorbeeld 200 mm gerekend vanaf de wand. Als u de luidspreker dicht op een wand of in een hoek plaatst, dient u de schuimrubberen beschermingslagen in de poorten aan de achterzijde aan te brengen om een teveel aan lage tonen te voorkomen. De 2070Si subwoofer bas is aangepast met het niveau controles. Als de luidspreker rechtop staat, steek dan van bovenaf de inbussleutel in elke voet en pas alle voeten zodanig aan tot de luidspreker waterpas en stabiel staat. Zorg ervoor dat de beschermingslagen goed passend in de poort worden aangebracht, zonder deze te diep aan te brengen. U zult merken dat het basniveau afneemt en dat de scherpte en de reikwijdte van de bas toenemen. Probeer uit wat het beste resultaat geeft en breng kleine wijzigingen aan in de positionering van de luidspreker om een optimaal eindresultaat te realiseren. Passieve luidsprekers plaatsen Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. 2050i De 2050i-luidsprekers dienen minimaal 200 mm van een achterwand en minimaal 500 mm van zijwanden te worden geplaatst. Als u de luidsprekers dichterbij de wand plaatst, nemen de lage tonen toe maar kan het geluid gaan dreunen, en kunnen de nauwkeurigheid en details afnemen. De luidsprekers dienen 2 m tot 4 m uit elkaar te staan en zich in het centrum van de zittende luisteraar te bevinden. Als u de luidsprekers iets naar binnen draait, ontstaat er een scherper stereobeeld maar kan de geluidsbron afgeknepen klinken. >200mm 2m-4m >500mm 2m -4 m 0-30° Bij uw dealer is een optionele montagebeugel verkrijgbaar die speciaal is ontworpen om de Q Acoustics 2010i, 2020i en 2000Ci aan de wand te bevestigen. Er zijn ook vloerstandaarden voor de 2010i en de 2020i leverbaar. Wees erop voorbereid dat u proefondervindelijk moet vaststellen welke opstelling het beste past bij uw voorkeur en de ruimte waarin u luistert. Effectenluidsprekers 2000Ci De 2000Ci is ontworpen om in de nabijheid van een tv-scherm te worden gebruikt en er een centraal onderdeel van uit te maken. Deze luidspreker dient direct boven of onder het scherm te worden geplaatst. Als u een gewoon tv-toestel hebt, zorg er dan voor dat de luidspreker op de tv kan steunen en een horizontaal oppervlak heeft. Als dat niet het geval is, plaats de tv dan in een kast en de 2000Ci op een stevige plank direct onder de tv. Als u een plasmascherm of lcd-scherm hebt, bevestig de 2000Ci dan aan de wand of een ander geschikt oppervlak direct boven of onder het tv-scherm. Surround-luidsprekers 2010i en 2020i De 2010i en de 2020i worden bij voorkeur bevestigd op een Q-Acousticsvloerstandaard of aan de wand bevestigd. Als u de luidspreker op een standaard bevestigt, kunt u als richtlijn aanhouden dat de eenheid voor hoge tonen zich ter hoogte van de oren van een zittende luisteraar dient te bevinden. Luidsprekers die aan de wand worden bevestigd, kunnen iets hoger worden opgehangen waarbij deze iets naar beneden gekanteld worden bevestigd. Luidsprekers die op een standaard worden geplaatst, dienen te worden beschouwd als luidsprekers die op de vloer staan met als enige verschil dat de luidsprekers iets dichter op de achterwand kunnen worden geplaatst. Het is ook mogelijk de luidsprekers op een boekenplank te plaatsen. Er zijn aanbevelingen van Dolby Labs voor 5.1effectenluidsprekers. Surround-luidsprekers dienen te worden bevestigd terzijde van de luisteraar, en wel iets achter de luisterpositie. De luidsprekers dienen naar binnen te wijzen en aan de zijwanden van de ruimte te worden bevestigd, of als de ruimte groot is, op hoge standaarden met het midden boven het niveau van de oren van een zittende luisteraar. 400mm Passieve luidsprekers aansluiten Aansluitingen en verbindingen Luidsprekerkabels De 2020i en de 2050i kunnen dubbeldraads worden aangesloten. Een dubbeldraadse verbinding heeft vier aansluitingen. Het bovenste paar aansluitingen wordt verbonden met de luidspreker voor hoge tonen (HF - treble) en het onderste paar aansluitingen met de luidspreker(s) voor lage tonen (LF bas). De aansluitingen worden geleverd met verwijderbare schakels waarmee de aansluitingen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. U kunt dan kiezen of u de luidspreker met één kabel op conventionele wijze op één paar aansluitingen aansluit of in dubbeldraadse modus op twee paar aansluitingen. Speciale luidsprekerkabels hebben een hogere reproductiekwaliteit dan kabels die voor algemene doeleinden zijn bestemd. Gebruik kabels waarin veel koper is verwerkt voor de kanalen voor en in het midden. Dunne kabels geven minder bas en geven minder dynamisch bereik. Bij surround-kanalen (achter) is het type kabel minder belangrijk. De 2010i en de 2000Ci hebben standaard twee aansluitingen. 2020i, 2050i 2010i, 2000Ci Over luidsprekerkabels loopt over de lengte van een van de kernen een streep. Deze ader wordt standaard op de positieve aansluiting aangesloten. De kabels waarmee de versterker op de luidsprekers aan de voorzijde is aangesloten dienen idealiter dezelfde lengte te hebben. Verbind nooit kabels aan elkaar – gebruik altijd kabels uit één stuk. 7mm Kabels voorbereiden Splijt de kabel over een afstand van 40 mm. Verwijder de isolatie van de kabel over een lengte van 10 mm en draai de uiteinden om zodat eventuele losse draadjes in de ader worden opgenomen. Kort de uiteinden in zodat 7 mm van de kabel ontbloot is. 30mm Aansluiten Draai de aansluiting tegen de wijzers van de Vastdraaien klok in los zodat de bevestigingsopening in de aansluiting zichtbaar wordt. Standaardverbinding Dubbeldraadse verbinding Standaardverbinding Steek het open uiteinde van de kabel in de opening. Draai de aansluiting stevig met de hand vast. Zorg ervoor dat er geen losse draadje zijn die contact kunnen maken met naburige aansluitingen. In de Europese Unie is het tegen de veiligheidsvoorschriften om luidsprekerstekkers van 4 mm te gebruiken. Losdraaien Passieve luidsprekers aansluiten Stereoverbindingen Standaardverbindingen De 2010i en 2000Ci verbinden Luidspreker rechts Verbind de RODE (+) aansluiting van de luidspreker RECHTS met de RODE, positieve (+) aansluiting op het kanaal RECHTS van de versterker. Verbind de ZWARTE (–) aansluiting van de luidspreker met de overeenkomstige ZWARTE, negatieve (–) aansluiting van de versterker. Herhaal deze procedure voor het kanaal LINKS. Voor de 2020i en de 2050i kunt u elke positieve (+) of negatieve (–) aansluiting gebruiken. Raadpleeg onderstaande illustratie. Standaardbedrading: 2020i en 2050i Versterker Luidspreker links Luidspreker rechts Luidspreker links Dubbeldraads verbinden Het rechtsreeks verbinden van de netwerken voor hoge en lage tonen van een luidspreker op een versterker verbetert zowel de prestaties van de lage tonen als het dynamische bereik. Dubbeldraads verbinden: Bereid voor elke luidspreker twee dubbeldraadse kabels voor. Draai alle luidsprekeraansluitingen los en verwijder beide schakels. Verbind nu de aansluitingen voor hoge tonen en de aansluitingen voor lage tonen met de versterker volgens de procedure die staat beschreven in Standaardbedrading. Raadpleeg onderstaande illustratie. Dubbeldraads verbinden: 2020i en 2050i Luidspreker rechts Luidspreker rechts Luidspreker rechts Versterker Luidspreker links Luidspreker rechts Luidspreker links Versterker Luidspreker links Luidspreker links Als de luidsprekers zijn verbonden: Schakel het systeem in en speel wat muziek op een gemiddeld volumeniveau. Pas desgewenst de positionering van de luidsprekers aan. 2070Si Subwoofer Voorbereidingen Fasebeheer 90° Pak de subwoofer uit volgens de eerder gegeven richtlijnen. Zorg er voordat u de subwoofer aansluit voor dat alle elektronica in uw systeem is uitgeschakeld en dat de stekkers uit het stopcontact zijn gehaald. Niveaubeheer 180° 0° Crossoverbeheer PHASE CROSSOVER LEVEL MUSIC 0° HIGH STATUS De subwoofer plaatsen MED 180° AV Aan-uitlampje SEALED SOUND MODE PHASE INVERT LOW VENTED AUTO ON SENSITIVITY SPEAKER TYPE Q-ACOUSTICS 2070S Geluidsmodus Faseinversie Luidsprekeringangen LINE Lijningang Luidsprekertype Automatische inschakeling ~ 110V-120V 60Hz ~ 220V-240V 50Hz 100 WATTS HIGH LEVEL IN LEFT / MONO LEFT IN Lijnuitgang RIGHT OUT RIGHT CHAIN Voedingsingang VOLTAGE WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL PARTS. Voltageschakelaar AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LE RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ De subwoofer is afgesteld op het voltage in uw regio. Als u gaat verhuizen naar een regio met een ander voltage, let er dan op dat u de voltageschakelaar op de juiste instelling zet voordat u de eenheid op de netspanning aansluit! Lage frequenties zijn hoofdzakelijk richtingloos. Alhoewel dit betekent dat u de subwoofer vrijwel overal kunt plaatsen, zal het stereobeeld het beste zijn als u de subwoofer op dezelfde hoogte plaatst als de luidsprekers aan de voorzijde en zo dicht mogelijk bij de luisterpositie. In een meerkanaals systeem is dit mogelijk niet realiseerbaar. Als u de subwoofer in de nabijheid van een wand plaatst, worden de lage tonen versterkt, alhoewel op sommige plekken de lage tonen zullen dreunen en onduidelijk worden. De subwoofer dient in de nabijheid van een stopcontact te worden geplaatst. Gebruik geen verlengkabels. Koop indien nodig een langere netspanningkabel. Met de AAN-UIT-schakelaar voor de voeding kunt u dit apparaat van de netspanning afsluiten. Deze schakelaar bevindt zich aan de achterzijde. Er dient voldoende ruimte tussen de achterzijde van de behuizing en alle wanden of voorwerpen te zijn om zonder problemen bij de schakelaar te kunnen. Denk er bij het plaatsen van de subwoofer aan dat de vloer stevig is en er geen losse vloerdelen zijn. De luchtverplaatsing rond de subwoofer is bij hoge volumes aanzienlijk. Plaats geen losse objecten of gebruiksvoorwerpen in de nabijheid die kunnen trillen. Plaats geen enkel voorwerp op de eenheid. 2070i Subwoofer – bediening Instellen en gebruiken Automatische inschakeling: met deze functie kunt u het hoofdsysteem in- en uitschakelen zonder eraan te hoeven denken ook de subwoofer in- en uit te schakelen. Alhoewel de subwoofer voor lange tijd veilig in de stand-bymodus kan staan, raden wij aan om, als u voor langere perioden niet thuis bent, de eenheid met de AAN-UITschakelaar uit te schakelen. Als er geen signaal wordt ontvangen, schakelt de subwoofer na enkele minuten automatisch over op de stand-bymodus. Dit wordt aangegeven door het AAN-UITlampje aan de achterzijde dat rood wordt. Zodra de subwoofer een signaal waarneemt, schakelt deze automatisch over naar de bedrijfsmodus en wordt het AAN-UIT-lampje groen. Bepaalde soorten muziek en bepaalde tv-kanalen hebben heel weinig lage frequenties in het audiosignaal, waardoor de subwoofer misschien niet automatisch uit de stand-bymodus naar de bedrijfsmodus overschakelt alhoewel er wel geluid uit de andere luidsprekers van het systeem komt. Mocht dit gebeuren, dan kunt u de drempel aanpassen zodat de eenheid gevoeliger wordt. Stel de gevoeligheid voor automatisch inschakelen in dat geval in op HOOG. Onder bepaalde omstandigheden kan deze instelling ertoe leiden dat de subwoofer altijd ingeschakeld blijft. Dit komt vanwege een klein beetje ruis dat normaliter altijd aanwezig is in het signaal van de versterker van het hoofdsysteem. Deze ruis verdwijnt als de versterker overschakelt naar de standbymodus, waardoor ook de subwoofer wordt uitgeschakeld. Als de subwoofer zichzelf niet uitschakelt, ook niet als de versterker van het hoofdsysteem wordt uitgeschakeld, raden we aan de gevoeligheidsschakelaar op MED te laten staan. Het verlies van lage tonen is vrijwel niet waarneembaar door het menselijke gehoor. De 2070Si subwoofer heeft ook een beschermingssysteem tegen oververhitting. Mocht de versterker oververhit raken, dan schakelt deze zichzelf enige tijd uit en daarna weer in. Als dit gebeurt, controleer dan of de ventilatieopeningen op het bedieningspaneel niet zijn afgedekt en dat de subwoofer niet te dicht in de buurt van een warmtebron zoals een radiator is geplaatst. Als het ruisniveau van de versterker hoger is dan normaal of als de verbindingskabels gezoem van nabije stroomkabels opvangen, kan het zijn dat de subwoofer aan blijft zelfs als er geen geluid wordt gespeeld. Als er gezoem uit de subwoofer komt, verplaats de kabels dan zodat de kabels niet zoemen of vervang de kabels. In omstandigheden waarin het probleem niet eenvoudig kan worden verholpen, raden we de instelling LAAG van de gevoeligheidsschakelaar aan om te kijken of de subwoofer daarmee overschakelt op de stand-bymodus. Meerdere subwoofers gebruiken: uw 2070Si subwoofer heeft een lijnuitgang die een zogeheten 'ketenuitgang' is. In systemen waarin meerdere subwoofers worden gebruikt, kan het signaal via deze uitgang in een keten van meer twee of meer subwoofers worden opgenomen. Deze functie wordt als service geleverd en is een alternatief voor een zogeheten “Y-adapter” bij de uitgang van de versterker. Het signaal wordt alleen doorgegeven en dus dienen alle subwoofers onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar worden ingesteld. In het volgende hoofdstuk worden de thuisbioscoopinstallatie en de standaardstereo-installatie behandeld. Raadpleeg de desbetreffende beschrijving voor uw systeem. De 2070Si subwoofer verbinden AV-systeem met meer kanalen Verbindingen Instellingen aanbrengen Controleer of de systeemverbindingen goed en stevig zijn aangebracht. Zorg ervoor dat de subwoofer is uitgeschakeld. De standaardverbinding loopt via de RCA/Phono-ingang (lijningang). Voor de meeste AV-installaties hebt u een enkele RCA-/Phono-kabel nodig. Aangezien deze kabel tamelijk lang is, dient u te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige en goed afgeschermde kabel. Uw Q Acoustics-dealer kan u een geschikte kabel leveren. AV-VERSTERKER SUBWOOFER RECHTS LINKS ACHTER LINE RECHTS LINKS MIDDEN VOOR SUB UIT IN LEFT / MONO Stel de bedieningselementen in op de volgende standaardinstellingen: Niveau Circa halverwege Verbinding Volledig rechtsom (AV-instelling) Fase Volledig linksom (0°-instelling) Geluidsmodus AV Fase-inversie 0° Automatische inschakeling Med Luidsprekertype Geen gevolgen als verbinding is ingesteld op AV dus beide posities zijn in orde IN RIGHT Verbind de SUBWOOFER-uitgang op de AV-versterker met de L/Mono Lineingang op de subwoofer. Let er daarbij op dat u de stekkers stevig aandrukt zodat een goede verbinding ontstaat. Steek de ene kant van de netspanningkabel in de subwoofer en de andere kant in de netspanningaansluiting. Schakel de stroom in bij de netspanningaansluiting en zet de voedingsschakelaar van de subwoofer op AAN. Het AAN-UIT-lampje op het versterkerpaneel van de subwoofer gaat aan en de subwoofer is in bedrijf. Controleer de instellingen op uw AV-versterker om ervoor te zorgen dat de subwoofer is ingesteld op AAN of JA. Het niveau van de subwoofer op de AVversterker dient op de standaardpositie te worden ingesteld of op 0 dB. U dient nu de grootte en posities voor alle andere luidsprekers in uw systeem te hebben ingesteld. Als u de optie hebt om de crossover-frequentie op de overige kanalen in te stellen, zorg er dan voor dat dit voor al uw luidsprekers goed is ingesteld. Stel de afstand (of vertraging) in die correct is voor de subwooferpositie die u hebt gekozen. De 2070Si subwoofer verbinden AV-systeem met meer kanalen Instellingen aanbrengen Speel wat stereomuziek die u goed kent en experimenteer met de instelling voor de fase-inversie en niveaubeheer tot u een perfecte samenvoeging van geluid hoort tussen de luidsprekers aan de voorzijde en de subwoofer. Als de subwoofer te veel opvalt, is het volume ervan te hoog afgesteld! Houd altijd in gedachten dat de gevoeligheid van het menselijke oor voor lage tonen heel erg van het volumeniveau afhangt, vandaar het advies om verschillende soorten muziek en geluidsniveaus uit te proberen. Als u tevreden bent met het geluid kunt u de prestaties verder afstellen met de meegeleverde cd. Veel versterkers van thuisbioscoopsystemen hebben afstandinstellingen die een tijdvertraging inbouwen die afhangt van de afstand van de luidsprekers tot de optimale luisterpositie, de zogeheten 'sweet spot'. De locatie van de subwoofer is een van de belangrijkste aspecten van elk thuisbioscoopsysteem. Het aanbrengen van de juiste instellingen betekent een aanzienlijke verbetering van de algehele prestaties van het systeem. Bij de 2070Si subwoofer is een cd meegeleverd die is gemaakt om u te helpen bij het instellen van de vertragingsinstellingen voor afstand/tijd van de AV-versterker. Installatie-cd: Op de cd staan zes tracks. Elke track speelt ruis (20 Hz tot 1000 Hz) via een combinatie van een luidspreker en de subwoofer. Track 1: Subwoofer en luidspreker aan de voorzijde links Track 2: Subwoofer en luidspreker aan de voorzijde in het midden Track 3: Subwoofer en luidspreker aan de voorzijde rechts Track 4: Subwoofer en luidspreker aan de achterzijde rechts Track 5: Subwoofer en luidspreker aan de achterzijde links Track 6: Subwoofer en alle luidsprekers Kies de luidspreker aan de voorzijde die zich het dichtst in de buurt van de subwoofer bevindt en speel de bijbehorende track. Als dit de luidspreker aan de voorzijde rechts is, speel dan track 3. Pas de vertragingsinstelling voor afstand/tijd van de versterker met de kleinst mogelijke hoeveelheid aan voor de subwoofer. De instelling kan worden verhoogd en verlaagd; het maakt niet uit wat u kiest. Als de afstand bijvoorbeeld is ingesteld op 4 m, pas de afstand dan aan tot 4,1 m of 3,9 m. Luister of de ruis op de cd warmer en voller klinkt of juist dunner in toon. Als u voor 4,1 m koos en het geluid voller in toon werd, wijzig de instelling dan in 4,2 m en zo verder tot het geluid dunner begint te klinken. Als het geluid juist dunner werd toen u 4,1 koos, ga dan naar 3,9 m. Op deze manier is het mogelijk om de optimale instelling (de warmste instelling) te vinden. Do not adjust to more than +/-0.5m from the original measure distance (for this example it would be from 3.5m to 4.5m). If it has not been possible to discern any improvement in the tone, try swapping the phase invert switch position on the 2070Si Subwoofer and repeat the exercise. Then re-check the sound with some stereo music again to make sure an improvement has been noticed. If the 2070Si Subwoofer is subsequently moved relative to the other speakers reset the amplifier subwoofer distance setting to the new value and repeat the exercise. Once you are happy the optimum setting has been achieved play track six to check the overall result. The sound should be full and warm and integrated with no individual speaker been dominant. De 2070Si subwoofer verbinden AV-systeem met meer kanalen Instellingen aanbrengen Stereosysteem Verbindingen Pas de instelling niet met meer aan dan +/-0,5 m van de oorspronkelijk gemeten afstand (in dit voorbeeld zou dat dus tussen 3,5 m tot 4,5 m zijn). Als u geen toonverbetering waarneemt, zet dan de schakelaar voor de fase-inversie op de 2070Si subwoofer op de andere stand en probeer het afstellen opnieuw. Controleer opnieuw op verbetering door stereomuziek te spelen. Er zijn twee verbindingsmogelijkheden voor stereosystemen. De optie die de voorkeur heeft, is het gebruik van een RCA-/Phone-stereokabel van de PRE-OUTbus van de versterker, maar als uw versterker die niet heeft, kunt u de HIGH LEVELingangen van uw 2070Si gebruiken. Als de 2070Si subwoofer vervolgens wordt verplaatst, dient u de instellingen voor de afstand tussen de versterker en subwoofer op een nieuwe waarde in te stellen en het afstellen opnieuw uit te voeren. Als u de optimale instelling hebt bereikt, speel dan track 6 om het algehele resultaat te controleren. Het geluid zou nu vol, warm en volledig geïntegreerd moeten zijn zonder dat een van de luidsprekers dominant is. AV-VERSTERKER SUBWOOFER RECHTS LINKS ACHTER LINE RECHTS LINKS MIDDEN VOOR PRE UIT R L IN LEFT / MONO IN RIGHT Verbind het ene uiteinde van een RCA-/Phone-stereokabel van goede kwaliteit met de L- en R-ingang op de 2070Si en het andere uiteinde met de PRE OUTbussen aan de achterzijde van de versterker. De subwoofer voegt het linkersignaal en rechtersignaal automatisch samen zodat er geen informatie verloren gaat. Als u twee subwoofers wilt gebruiken, kunt u een enkele RCA-/Phone-kabel met elke subwoofer verbinden, zodat er een stereosubwoofersysteem ontstaat. Zorg ervoor dat de linkeruitgang van de versterker wordt verbonden met de linkersubwoofer en de rechteruitgang met de rechtersubwoofer zodat het stereobeeld van de hoofdluidsprekers behouden blijft. De subwoofers dienen in de nabijheid van de bijbehorende hoofdluidsprekers te worden opgesteld en elke subwoofer dient afzonderlijk te worden afgesteld. De 2070Si subwoofer verbinden Stereosysteem Verbindingen Instellingen aanbrengen Indien er geen PRE OUT beschikbaar is, kunt u de HIGH LEVEL-ingangen gebruiken. U hebt twee luidsprekerkabels nodig die lang genoeg zijn om van de 2070Si naar de luidsprekeraansluitingen van de versterker te gaan. Verbind de twee met elkaar en let er daarbij op dat u het linkerkanaal en het rechterkanaal correct aansluit en dat de plus- en de minaansluitingen aan beide zijden van de verbinding met elkaar overeenkomen. LUIDSPREKER RECHTS RECHTS LINKS LUIDSPREKER LINKS RECHTS LINKS HIGH LEVEL LEFT ACHTER MIDDEN VOOR RIGHT AV-VERSTERKER SUB. Controleer of de systeemverbindingen goed en stevig zijn aangebracht. Zorg ervoor dat de subwoofer is uitgeschakeld. Stel de bedieningselementen in op de volgende standaardinstellingen: Niveau Circa halverwege Crossover Minimaal (50 Hz) voor grote vloerstandaarden en halverwege (100 Hz) voor boekenplanken of kleine luidsprekers Fase Volledig linksom (0°-instelling) Geluidsmodus Muziek Fase-inversie 0° Automatische inschakeling Med Luidsprekertype Selecteer 'Sealed' als uw hoofdluidsprekers van het verzegelde type of het type 'gesloten doos' zijn. Selecteer 'Ported' als uw hoofdluidsprekers een poort of luchtopening hebben. Steek de ene kant van de netspanningkabel in de subwoofer en de andere kant in een stopcontact. Schakel de stroom in bij de netspanningaansluiting en zet de voedingsschakelaar van de subwoofer op AAN. Het AAN-UIT-lampje op het versterkerpaneel van de subwoofer gaat aan en de subwoofer is in bedrijf. Speel wat muziek die u goed kent en experimenteer met de instelling voor de fase-inversie en niveaubeheer tot u een perfecte samenvoeging van geluid hoort tussen de luidsprekers aan de voorzijde en de subwoofer. Als de subwoofer te veel opvalt, is het volume ervan te hoog afgesteld! De 2070Si subwoofer verbinden Stereosysteem Instellingen aanbrengen Houd altijd in gedachten dat de gevoeligheid van het menselijke oor voor lage tonen heel erg van het volumeniveau afhangt, vandaar het advies om verschillende soorten muziek en geluidsniveaus uit te proberen. Als u tevreden bent met het geluid kunt u de prestaties verder afstellen met de overige bedieningselementen. Crossover: Crossover-beheer bepaalt vanaf welke frequentie de uitput van uw subwoofer snel afneemt. Deze instelling dient overeen te komen met de frequentie waarop uw hoofdluidsprekers zelf een sterke output beginnen te produceren. Met deze aanpassing zorgt u voor een soepele overgang tussen de output van de subwoofer en de hoofdluidspreker. Als deze instelling te laag is, is er sprake van een 'gat' in het geluid waarbij bepaalde frequenties te zwak zijn, en als de instelling te hoog is, worden bepaalde frequenties te veel benadrukt waardoor een sterke bas ontstaat. Wat de juiste instelling is, ziet u in het specificatieblad van uw hoofdluidsprekers. Kijk naar de laagste frequentie die de luidspreker produceert (het “-3dB-punt”) onder het kopje Frequentierespons. De plaatsing in de ruimte is van grote invloed op de reproductie van lage tonen van zowel de subwoofer als uw hoofdluidsprekers. Maakt u zich dus geen zorgen als u een instelling nodig hebt die niet overeen lijkt te komen met het opgegeven lagefrequentiepunt van uw hoofdluidsprekers. Het afstellen kan talloze luisteruren in beslag nemen omdat alle bedieningselementen op de subwoofer met elkaar in wisselwerking zijn; er is geen succesformule voor een snelle afstelling. De beste positie voor de faseinversieschakelaar wordt in sterke mate bepaald door de gekozen crossoverfrequentie. Naarmate u de bedieningselementen dus fijnregelt, kunt u dus ook de alternatieve instelling uitproberen om te zien aan welke u de voorkeur geeft. Als u het idee hebt dat u het instellen bijna hebt voltooid, kunt u de integratie tussen de subwoofer en de hoofdluidsprekers perfectioneren door het fasebeheer aan te passen. Dit bedieningselement is uniek omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van een pure vertraging, die mogelijk wordt gemaakt door de geïntegreerde DSP (digitale signaalprocessor). In tegenstelling tot bij de meeste subwoofers wordt er dus geen voor het geluid schadelijke “groepvertraging” toegevoegd. De DSP 'schaalt' de beschikbare vertraging zodat dit bedieningselement altijd een faseverschuiving van 0° tot 180° levert bij de gekozen crossover-frequentie. Dit bedieningselement is van invloed op het basniveau dat bij de crossover-frequentie wordt geproduceerd en ook op de souplesse waarmee de overgang plaatsvindt. In dit verband is ook het bedieningselement voor de crossover van belang. Kleine aanpassingen van de crossover-frequentie zijn dus wellicht nodig om de beste resultaten te realiseren. U zult mogelijk merken dat u een beter eindresultaat krijgt als u de schakelaar voor de fase-inversie in de andere stand zet en de bedieningselementen voor crossover en fasering opnieuw probeert in te stellen. Experimenteren is de sleutel tot een perfecte integratie; als dit eenmaal is bereikt, zou u nooit enig geluid uit de richting van subwoofer mogen opvallen. Het eindresultaat is een systeem met een krachtige, uitgebreide basrespons die uit de ruimte tussen de twee hoofdluidsprekers lijkt te komen. Verbindingen bij 5.1-thuisbioscopen RECHTS VOOR LINKS VOOR Verbindingen bij thuisbioscopen De luidsprekers aan de voorzijde hebben aansluitingen voor dubbeldraadse verbindingen. Deze verbindingsmethode heeft de voorkeur als het crossover-netwerk ondersteuning biedt voor dubbeldraadse verbindingen. MIDDEN De luidspreker in het midden en de Surround-luidsprekers worden op conventionele wijze verbonden. 6.1-verbindingen en 7.1-verbindingen zijn gelijk aan 5.1verbindingen met als enig verschil de extra effectenkanalen. Let er bij het aanbrengen van luidsprekerkabels extra op dat u deze niet over open vloerruimten aanlegt waar deze een gevaar kunnen opleveren. Laat luidsprekerkabels waar mogelijk langs de grenzen van de ruimte lopen. AV-VERSTERKER SUBWOOFER RECHTS LINKS ACHTER RIGHT LEFT MIDDEN SUB UIT LINE VOOR IN LEFT / MONO RECHTS SURROUND LINKS SURROUND Geluidskabels dienen niet in de buurt van netspanningsnoeren te worden gelegd. Leg geluidskabels nooit parallel aan netspanningkabels, vooral niet over lange afstanden. Als de subwoofer wordt ingeschakeld als gevolg van apparatuur die wordt in of uitgeschakeld, verleg de geluidskabels dan voordat u andere maatregelen neemt. Aandachtspunten voor thuisbioscopen MIDDEN SUB LINKS 0º 22º RECHTS -30 Plaatsing: de luidsprekers aan de voorzijde en in het midden dienen zich op één lijn te bevinden. Als dit niet mogelijk is, raadpleeg dan de handleiding van de processor voor richtlijnen omtrent het aanpassen van relatieve vertragingstijden voor de voorzijde/het midden. Als u een 5.1-systeem hebt, kan de luisterstoel zich dichter bij achterwand bevinden. Zoals altijd geldt ook hier: stel proefondervindelijk de juiste opstelling vast. Basbeheer: AV-processors bieden de keuze uit 'Groot' en 'Klein' voor de luidsprekers. Als u voor 'Groot' kiest, ontvangt de luidspreker het volledige frequentiespectrum. Als u voor 'Klein' kiest, worden de lage tonen naar de subwoofer gezonden. Wij bevelen 'Klein' aan voor de 2000Ci, 2010i en de 2020i waar in het systeem die ook worden gebruikt. De 2050i dient te worden ingesteld op 'Groot'. º De subwooferoptie dient te worden ingeschakeld (ingesteld op 'AAN' of 'JA') Niveaus: nadat de elementaire parameters voor het systeem zijn ingesteld, dient u de processor in de 'setup'-routine te zetten. Stel elke luidspreker afzonderlijk in zodat het niveau hetzelfde is op de luisterpositie als alle andere luidsprekers. Als u bij uw processor de vertragingstijden kunt aanpassen, volg dan de instructies nauwkeurig op aangezien dit van wezenlijk belang is voor het eindresultaat. Als u een film speelt, denkt u wellicht dat de kanalen aan de achterzijde te zacht zijn - dat zijn ze niet! Wel dient u mogelijk het niveau van de subwoofer in te stellen bij zowel de processor als de subwoofer. Als dat eenmaal is gebeurd, dient u deze niveaus niet meer te wijzigen. 90º -1 10º SURROUND RECHTS 35 º -1 º SURROUND LINKS ACHTERZIJDE LINKS 15 0 ACHTERZIJDE RECHTS Hierboven staat de door Dolby Labs aanbevolen indeling voor 7.1-systemen. De 6.1-indeling is hieraan identiek behalve dat een luidspreker in het midden de twee aan de achterzijde vervangt. De 5.1-indeling heeft geen luidsprekers aan de achterzijde LFE: het LFE-kanaal stuurt alle basgeluidseffecten naar de subwoofer. Als luidsprekers worden ingesteld op 'Klein', wordt de systeembas van deze kanalen ook naar de subwoofer gestuurd. Als u het systeem op extreme niveaus gebruikt en/of het niveau van de subwoofer te hoog hebt afgesteld, overstuurt u de subwoofer wellicht met een onplezierig geluidsresultaat tot gevolg. Mocht dit gebeuren, verlaag het niveau dan meteen. Fase: als u luidsprekers niet op de juiste wijze zijn bedra ad, klinken de lage tonen vervormd en dun. Controleer de bedrading in deze gevallen nauwkeurig. Als de luidsprekerkabel langs een van de kernen een kleurlijn heeft lopen, sluit de ader met de kleur dan steeds aan op de positieve (RODE) aansluitingen. Op deze manier is het systeem altijd in fase. Volg altijd de instructies in uw AV-processorhandleiding! Voorzorg en schoonmaken Voorzorg voor de behuizing Reinig de behuizing altijd met een licht vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Als er vlekken op de behuizing komen, verwijder die dan met een doek die enigszins in water, spiritus of isopropyl alcohol is gedrenkt. Wrijf vervolgens met een doek over de behuizing om achtergebleven restanten van de reinigingsmiddelen te verwijderen. Gebruik nooit geen schuurmiddel. Sierschermen Reinig de sierschermen met een zachte borstel. Verwijder de sierschermen van de luidsprekers alleen indien absoluut noodzakelijk. Aansturingseenheden Aansturingseenheden kunnen beter niet worden aangeraakt aangezien deze gemakkelijk beschadigd kunnen raken als deze niet beschermd zijn. Garantie Q Acoustics-luidsprekers zijn als volgt gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal en fabricage: Passieve luidsprekers: 5 jaar vanaf de datum van aankoop Actieve luidsprekers en subwoofers: 2 jaar vanaf de datum van aankoop Gedurende de garantietermijn zal Q Acoustics, op basis van eigen inzicht, alle producten repareren of vervangen die, na inspectie door de onderneming of door een aangewezen distributeur of agent, als defect zijn beoordeeld. Misbruik en de gebruikelijke slijtage als gevolg van gebruik vallen niet onder de garantie. Goederen dienen in eerste instantie aan de leverende dealer ter reparatie te worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is, dient of dienen het item of de items porto betaald en bij voorkeur in de originele verpakking te worden gestuurd naar Q Acoustics of de aangewezen distributeur voor uw regio, samen met een bewijs van aankoop. Schade als gevolg van transport van goederen naar het reparatiecentrum is niet gedekt onder de garantie. Retourtransport wordt betaald door Q Acoustics of de distributeur. Deze garantie geldt onverminderd uw wettelijke rechten. Aangewezen distributeur in het V.K.: Armour Home Electronics Ltd Units 7 & 8, Stortford Hall Industrial Park Bishops Stortford, Herts, Verenigd Koninkrijk CM23 5GZ Neem voor service-informatie in andere landen contact op met [email protected] Specificaties van de Q Acoustics 2000i-serie Passieve luidsprekers 2010i 2020i Type behuizing: 2-voudige reflex 2-voudige reflex 2-voudige reflex 2-voudige reflex Eenheid voor lage tonen (mm): 100 mm 125 mm 2 x 165 mm 2 x 100 mm Eenheid voor hoge tonen (mm): 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm Frequentierespons (± 3 dB): 68Hz - 22 kHz 64Hz - 22 kHz 44Hz - 22 kHz 75Hz - 22 kHz Nominale impedantie: 6Ω 6Ω 6Ω 6Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω Aanbevolen vermogen van de versterker: 86dB 88dB 92dB 89dB Crossover-frequentie: 15 - 75W 25 - 75W 25 - 150W 25 -100W Effectief volume: 2.8 kHz 2.9 kHz 2.6 kHz 2.7 kHz 6.4 litres 34.9 litres 7.58 litres H264.5 x D278 x B170 H1006 x D321 x B270 H160 x D203 x B430 5 Kg 21 Kg 6 Kg Minimale impedantie: Sensitiviteit (2,83 V bij 1 m): Afmetingen van de behuizing (HxDxB mm): 3.3 litres H234.5 x D203 x B150 Gewicht (per behuizing): 2.8 Kg Actieve subwoofer 2070Si Type behuizing: Met poort Eenheid voor lage tonen (mm): 2 x 170 mm ('long throw') Vermogen van versterker: 140 Watt Crossover-frequentie: 50 Hz – 150 Hz (var.) Afmetingen van de behuizing (HxDxB mm): H425 x D560 x B195 Gewicht: 11,0 kg 2050i 2000Ci
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224

Q Acoustics 2000CI Handleiding

Categorie
Luidsprekers
Type
Handleiding