AEG X79463MD20 Handleiding

Categorie
Afzuigkappen
Type
Handleiding
17
NEDERLANDS
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de
tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt pro teren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. Model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie.
Wijzigingen voorbehouden.
NL GEBRUIKSAANWIJZING
www.aeg.com
18
1. VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN
Let op! Zich strikt aan de aanwijzingen
uit deze tekst houden. Iedere
aansprakelijkheid voor eventuele
schade of brand aan het apparaat
veroorzaakt door het niet in acht
nemen van de aanwijzingen in deze
handleiding weergegeven wordt
afgewezen. De wasemkap is uitsluitend
ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
Waarschuwing! Het apparaat niet aan
het stroomnet aansluiten voordat de
installatie voltooid is. Koppel, voor ieder
onderhoud, eerst de wasemkap van het
elektriciteitsnet af door de stekker weg
te trekken of door de hoofdschakelaar
van de woning uit te schakelen.
Draag bij alle installatie- en
onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen of door personen met beperkte
sensorische of geestelijke capaciteiten
of met weinig ervaring en onvoldoende
kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het
toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen
van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. De kinderen moeten
altijd gecontroleerd worden zodat zij niet
met het apparaat spelen. De wasemkap
nooit gebruiken als het rooster niet goed
gemonteerd is!
De wasemkap NOOIT als steunvlak
gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk
is aangegeven. Altijd voor een goede
ventilatie van de ruimte zorgen als de
wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt
met andere apparaten die gas en andere
brandstoffen toepassen.
De gezogen lucht mag niet afgevoerd
worden in een leiding die gebruikt wordt
voor de afvoer van rook van apparaten die
gas of andere brandstoffen toepassen.
Het is streng verboden met open vlammen
onder de wasemkap te koken.
Het gebruik van open vlammen is schadelijk
voor de lters en kan brand veroorzaken,
daarom moet het absoluut vermeden
worden. Het frituren moet geschieden
onder voortdurend toezicht om te
voorkomen dat verhit vet in brand raakt.
Let op! De bereikbare onderdelen
kunnen bijzonder warm worden als
deze tegelijkertijd met kookapparaten
gebruikt worden.
Wat betreft technische- en
veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer
zich strikt houden aan de regelingen
voorzien door de plaatselijke bevoegde
autoriteiten. De wasemkap moet
regelmatig schoongemaakt worden, zowel
binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL
PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen
in deze handleiding is aangegeven in acht).
Het niet in acht nemen van de
reinigingsnormen van de wasemkap en van
de vervanging en reiniging van de lters
kan brandgevaar veroorzaken.
Zorg altijd dat de lampjes in de kap
aanwezig en goed gemonteerd zijn om
het gevaar voor elektrische schokken te
voorkomen.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele
schade aan het apparaat of brand
veroorzaakt door het niet in acht nemen
van de aanwijzingen uit deze handleiding
wordt afgewezen.
2. GEBRUIK
De kap is ontwikkeld om rook en
kookdampen af te zuigen.
In het bijgesloten montageboekje is
aangegeven welke uitvoering mogelijk
is voor het model in Uw bezit: in de
afzuigversie met afvoer naar buiten
of
in de ltrerende versie met luchtcirculatie
.
3. HET INSTALLEREN
De netspanning moet corresponderen met
de spanning die vermeld wordt op het etiket
met eigenschappen, aan de binnenkant
van de wasemkap. Als de wasemkap
een stekker heeft, moet deze in een
stopcontact worden gestoken dat voldoet
aan de geldende voorschriften op een, ook
na de installatie, goed bereikbare plaats.
Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse
verbinding met het net) of is deze, ook na
de installatie, niet goed te bereiken, dan
moet er een tweepolige schakelaar worden
geplaatst die de volledige ontkoppeling
van het net garandeert in het geval
van een overspanning van klasse III,
in overeenstemming met de installatie
normen.
Attentie! Alvorens de wasemkap weer
aan het voedingsnet aan te sluiten
controleer of deze goed functioneert,
controleer altijd of de voedingskabel
goed gemonteerd is.
19
NEDERLANDS
De afzuigkap is voorzien van een speciale
voedingskabel; als de kabel beschadigd
is, vraag de technische dienst voor een
nieuwe kabel. De minimum afstand tussen
het kookvlak van het fornuis en het laagste
deel van de afzuigkap mag niet onder de
50cm liggen, in geval van een elektrisch
fornuis en 65cm, in geval van een gas- of
gemengd fornuis.
Indien in de installatie-aanwijzing van
het gaskooktoestel een grotere afstand
wordt aangegeven moet hiermee rekening
worden gehouden.
4. ONDERHOUD
Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud,
eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet
af door de stekker weg te trekken of door
de hoofdschakelaar van de woning uit
te schakelen. De kap moet regelmatig
schoon gemaakt worden, zowel binnen als
buiten (tenminste met dezelfde regelmaat
waarmee de vet lters gereinigd worden).
Gebruik voor het reinigen een doek die
u vochtig maakt met een beetje neutraal
vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik geen
producten die schuurmiddelen bevatten.
GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!
Attentie! Als u deze aanwijzingen m.b.t.
reiniging van het apparaat en vervanging
resp. reiniging van de lters niet opvolgt,
kan dat tot brand leiden. Deze aanwijzingen
beslist opvolgen! De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van
ondeskundig onderhoud of niet opvolgen
van de bovengenoemde veiligheidsvoorsc
hriften.
4.1 Vet lter - Het metalen vet lter moet
eenmaal per maand worden gereinigd
met neutrale reinigingsmiddelen, met de
hand of in de vaatwasmachine op lage
temperaturen en met een kort programma.
Door hem in de vaatwasmachine te wassen
kan het metalen vet lter ontkleuren, maar
dit is niet van invloed op de eigenschappen,
die beslist niet veranderen.
4.2 Type 150 LONG LIFE - Wasbaar
koolstof lter
De koolstof lter kan om de twee maanden
gewassen worden in warm water en met ge-
schikte wasmiddelen of in de vaatmachine
op 65°C (in het geval van een reiniging in de
vaatmachine voer een volledige wascyclus
uit en zonder vaten).
Verwijder het overtollige water zonder de
lter te beschadigen, daarna het matje uit
de plastic structuur verwijderen en om deze
goed te drogen doe het matje in de over voor
10 minuten op 100°C. Vervang het matje om
de 3 jaar en elke keer dat het doek bescha-
digt is.
4.3 Type 60/80 - NIET wasbaar koolstof-
lter
De verzadiging van de koolstof lter vindt
plaats na een min of meer geprolongeerd
gebruik en hangt af van het soort koken en
de regelmaat waarmee de vet lter wordt
gewassen. In ieder geval moet de lter min-
stens om de 4 maanden vervangen worden.
Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt
worden
1
2 2
www.aeg.com
20
5. BEDIENINGSELEMENTEN
De kap is voorzien van een
bedieningspaneel met een schakelaar
voor de snelheid van afzuiging en een
schakelaar voor de verlichting van het
fornuis.
In geval van een sterkere dampconcentratie
een hogere zuigkracht gebruiken.
We raden aan de afzuigkap 5 minuten
voordat men begint te koken aan te doen
en deze nog voor ongeveer 15 minuten
nadat men beëindigt heeft aan te laten.
De schakelaars bevinden zich aan de
voorkant van de kap:
1A
1B
1C
1D
1E
A. toets OFF (toets uitgeschakeld) - toets
ON (toets ingeschakeld) Druk op de
toets om de gewenste functie te kiezen:
ON (toets ingeschakeld): de kap stelt
de laatst gekozen stand in
OFF (toets uitgeschakeld): alle
functies zijn uitgeschakeld behalve de
verlichting.
B. toets voor kiezen van de stand
(zuigkracht)
Druk op deze toets totdat de gewenste
stand (vermogen) geselecteerd is (1 - 2
- 3).
C. display: geeft de gekozen zuigkracht
(1-2-3) en geeft de lterverzadiging aan
(F).
D. inschakelen intensief-stand:na 5
minuten intensief-stand schakelt de kap
op de eerder ingestelde stand terug
resp. uit, als geen stand is ingesteld.
Om de intensief-stand eerder te
beëindigen, toets A, B of D indrukken.
E. in-/uitschakelen verlichting
Als het apparaat of de bedieningselementen
niet functioneren: minstens 5 seconden de
stroomverzorging naar de kap onderbreken
en dan opnieuw inschakelen.
Controle-inrichting voor vet- en
kool lters
Deze kap is voorzien van een inrichting die
aangeeft wanneer de onderhoudsingrepen
uitgevoerd moeten worden.
Indien de kap met een koolstof lter gebruikt
wordt de lter verzadiging indicatie op de
volgende wijze inschakelen:
De kap moet op “UIT” ingesteld zijn.
Druk tegelijkertijd, 3 seconden lang, op
de toetsen B en D, de LED F gaat aan
en de LED van de 1ste stand begint te
knipperen, na 1 seconden begint ook de
LED van de 2de stand te knipperen en een
geluidssignaal (pieptoon) geeft aan dat de
instelling plaats heeft gehad.
Om de verzadigingsindicatie van het
kool lter te verwijderen drukt u tegelijkertijd,
3 seconden lang, op de toetsen B en D,
de LED F gaat aan en de LED van de
1ste stand (vet lter) en de LED van de
2de stand beginnen te knipperen, na een
seconde knippert alleen de LED van de
1ste stand, een geluidssignaal (pieptoon)
geeft aan dat de instelling plaats heeft
gehad.
LED-indicatie vet lters
De LED van de 1
ste stand (+ LED F)
knippert als de vet lters moeten worden
gereinigd. Zie hoofdstuk “Onderhoud -
Metalen vet lters”.
LED-indicatie kool lter
De LED van de 2de stand (+ LED F)
knippert als het kool lter moet worden
gereinigd of vervangen. Zie hoofdstuk
“Onderhoud - Kool lter”.
Reset verzadigingsindicatie
Na reinigen of vervangen van de vet lters
resp. het kool lter toets A 3
seconden ingedrukt houden tot de LED van
de 1ste stand of die van de
2de stand niet meer knippert. Ook de LED
F gaat uit.
21
NEDERLANDS
6. VERLICHTING
Sluit de stroom af.
Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken
controleer eerst of ze koud zijn.
Gebruik alleen halogeenlampjes van 12V
-20W max - G4, en zorg ervoor dat u hen
niet met de blote hand aanraakt.

Documenttranscriptie

NL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS 17 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. De informatie staat op het typeplaatje. Model, productnummer, serienummer. Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie. Wijzigingen voorbehouden. 18 www.aeg.com 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Let op! Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze tekst houden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Waarschuwing! Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten voordat de installatie voltooid is. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap nooit gebruiken als het rooster niet goed gemonteerd is! De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Het is streng verboden met open vlammen onder de wasemkap te koken. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. Let op! De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. 2. GEBRUIK De kap is ontwikkeld om rook en kookdampen af te zuigen. In het bijgesloten montageboekje is aangegeven welke uitvoering mogelijk is voor het model in Uw bezit: in de afzuigversie met afvoer naar buiten of in de filtrerende versie met luchtcirculatie . 3. HET INSTALLEREN De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Attentie! Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. NEDERLANDS De afzuigkap is voorzien van een speciale voedingskabel; als de kabel beschadigd is, vraag de technische dienst voor een nieuwe kabel. De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. 4. ONDERHOUD Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten. GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN! Attentie! Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het apparaat en vervanging resp. reiniging van de filters niet opvolgt, kan dat tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorsc hriften. 4.1 Vetfilter - Het metalen vetfilter moet eenmaal per maand worden gereinigd met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. 19 4.2 Type 150 LONG LIFE - Wasbaar koolstoffilter De koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden in warm water en met geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine op 65°C (in het geval van een reiniging in de vaatmachine voer een volledige wascyclus uit en zonder vaten). Verwijder het overtollige water zonder de filter te beschadigen, daarna het matje uit de plastic structuur verwijderen en om deze goed te drogen doe het matje in de over voor 10 minuten op 100°C. Vervang het matje om de 3 jaar en elke keer dat het doek beschadigt is. 4.3 Type 60/80 - NIET wasbaar koolstoffilter De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden. Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt worden 1 2 2 20 www.aeg.com 5. BEDIENINGSELEMENTEN De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: 1A 1B 1C 1D 1E A. toets OFF (toets uitgeschakeld) - toets ON (toets ingeschakeld) Druk op de toets om de gewenste functie te kiezen: ON (toets ingeschakeld): de kap stelt de laatst gekozen stand in OFF (toets uitgeschakeld): alle functies zijn uitgeschakeld behalve de verlichting. B. toets voor kiezen van de stand (zuigkracht) Druk op deze toets totdat de gewenste stand (vermogen) geselecteerd is (1 - 2 - 3). C. display: geeft de gekozen zuigkracht (1-2-3) en geeft de filterverzadiging aan (F). D. inschakelen intensief-stand:na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. uit, als geen stand is ingesteld. Om de intensief-stand eerder te beëindigen, toets A, B of D indrukken. E. in-/uitschakelen verlichting Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Controle-inrichting voor vet- en koolfilters Deze kap is voorzien van een inrichting die aangeeft wanneer de onderhoudsingrepen uitgevoerd moeten worden. Indien de kap met een koolstoffilter gebruikt wordt de filter verzadiging indicatie op de volgende wijze inschakelen: De kap moet op “UIT” ingesteld zijn. Druk tegelijkertijd, 3 seconden lang, op de toetsen B en D, de LED F gaat aan en de LED van de 1ste stand begint te knipperen, na 1 seconden begint ook de LED van de 2de stand te knipperen en een geluidssignaal (pieptoon) geeft aan dat de instelling plaats heeft gehad. Om de verzadigingsindicatie van het koolfilter te verwijderen drukt u tegelijkertijd, 3 seconden lang, op de toetsen B en D, de LED F gaat aan en de LED van de 1ste stand (vetfilter) en de LED van de 2de stand beginnen te knipperen, na een seconde knippert alleen de LED van de 1ste stand, een geluidssignaal (pieptoon) geeft aan dat de instelling plaats heeft gehad. LED-indicatie vetfilters De LED van de 1ste stand (+ LED F) knippert als de vetfilters moeten worden gereinigd. Zie hoofdstuk “Onderhoud Metalen vetfilters”. LED-indicatie koolfilter De LED van de 2de stand (+ LED F) knippert als het koolfilter moet worden gereinigd of vervangen. Zie hoofdstuk “Onderhoud - Koolfilter”. Reset verzadigingsindicatie Na reinigen of vervangen van de vetfilters resp. het koolfilter toets A 3 seconden ingedrukt houden tot de LED van de 1ste stand of die van de 2de stand niet meer knippert. Ook de LED F gaat uit. NEDERLANDS 6. VERLICHTING Sluit de stroom af. Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken controleer eerst of ze koud zijn. Gebruik alleen halogeenlampjes van 12V -20W max - G4, en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164

AEG X79463MD20 Handleiding

Categorie
Afzuigkappen
Type
Handleiding

Gerelateerde artikelen