EHEIM professionel 3 1200XL de handleiding

Categorie
Waterpompen
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

36
français
Cause
Remède
Emplacement du ltre. Le bord supérieur de la tête de pompe devrait se trouver au moins
10 cm en dessous de la surface de l‘eau.
C‘est mieux si la tête de pompe se trouve en dessous de l‘aquarium.
De l‘eau est aspirée par le
circuit de conduites exibles.
Vériez que les jonctions des exibles sont correctement xées.
Présence d‘une alimentation
supplémentaire en air
(pompe à diaphragme).
S‘installez pas le diffuseur à proximité du tuyau d‘aspiration.
Masses ltrantes fortement
encrassées.
Nettoyez-les.
Masses ltrantes telles que
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro versées dans des lets
d‘emballage.
Ne versez jamais les produits ltrants dans des lets d‘emballage ou
dans des bas en nylon. Ceci conduit en peu de temps à une baisse
extrême du débit de la pompe.
...Présence d‘air dans le ltre
nederlands
Hartelijk dank
voor het aanschaffen van de nieuwe EHEIM-buitenlter van de high-tech-generatie EHEIM professio-
nel 3. Het innovatieve systeem biedt met zijn geïntegreerde nieuw ontwikkelde aanzuighulp,
de passende adapter en de visuele doorstromingscontrole een optimaal comfort en de best denkbare
veiligheid. Hierbij zorgen de grote bakinhoud en het grote voorlter erboven in combinatie met de
afgestemde ltermassa-opbouw voor een optimale zuivering van het water, een zeer efciënte afbraak
van schadelijke stoffen en hierdoor voor het welzijn van uw aquariumbewoners.
De op de praktijk gerichte bediening is zeer eenvoudig en comfortabel. In deze uitgebreide
handleiding staan alle wetenswaardigheden over de installatie, verzorging en het onderhoud.
Veiligheidsinstructies
Alleen in gesloten ruimten gebruiken, voor aquariumtoepassingen
Koppel, voordat u de hand in het aquariumwater steekt, eerst alle in het water aanwezige
elektrische apparaten los van het stroomnet.
Koppel het lter los van het stroomnet alvorens het te openen.
37
nederlands
Het netsnoer van het apparaat kan niet worden vervangen.
Een extern netsnoer en het netdeel mogen niet worden gerepareerd.
Bij beschadiging van kabels of snoeren mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Bij beschadigingen van een extern netsnoer of netdeel dienen deze altijd te worden
vervangen.
Neem contact op met Uw vakhandelaar of het servicecentrum van EHEIM. Het
verwarmingselement en de elektronica mogen uitsluitend worden vervangen
door specialisten van de EHEIM-klantendienst.
Let bij de plaatsing van het apparaat op de opstelhoogte. Voor een
optimale werking mag tussen wateroppervlak en lterbodem maximaal
180 cm liggen.
Aangezien bij de houtverwerking een groot aantal verschillende
laksoorten en politoermiddelen worden gebruikt, kunnen de voetjes van
het apparaat zichtbare deeltjes achterlaten op meubels of parketvloeren.
Plaats het apparaat daarom nooit zonder bescherming op houten
oppervlakken. Filter mag in principe alleen rechtopstaand functioneren.
Bij deze apparaten kunnen magneetvelden elektronische of
mechanische storingen of beschadigingen veroorzaken. Dit geldt ook
voor pacemakers. De vereiste veiligheidsafstanden kunt u terugvinden
in de handboeken van deze medische apparaten.
Bij onderhoudswerkzaamheden kunnen de vingers bekneld raken vanwege de grote
magnetische krachten.
Het product is getest aan de hand van de geldende nationale voorschriften en richtlijnen en
voldoet aan de EU-normen.
Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkt
fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met gebrekkige ervaring of kennis behalve in-
dien een voor de veiligheid bevoegde persoon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft
gegeven met betrekking tot de bediening van het toestel.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet met het toestel
spelen.
20 cm
Het apparaat – of delen daarvan – niet reinigen in de vaatwasmachine. Niet vaatwasmachi-
nebestendig!
Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal afvalverwerkings-
punt.
Voor uw eigen veiligheid is het aan te raden met de aansluitkabel een
druiplus te vormen die voorkomt dat water langs de kabel loopt en in het
stopcontact terechtkomt.
Als u een verdeeldoos of extern netdeel gebruikt, dient deze boven
de netaansluiting van het lter te worden geplaatst. Kans op
brandwonden! Wees bij apparaten met verwarming voorzichtig als
u de verwarmingsspiraal aanraakt.
38
nederlands
Aquarium-buitenlter 2080
Uitvoering:
zie typeplaatje op het bovenste gedeelte van het lter
Technische wijzigingen voorbehouden.
Inhoud Pagina
Losse onderdelen / leveringsomvang 38
Slangen leggen 38
Plaatsing van het lter 39
Vullen met ltermassa 39-41
Inwerkingstelling 41
Onderhoud en verzorging 41-43
Wat te doen als... 43-45
Algemene functiebeschrijving
De EHEIM professionel 3 buitenlter reinigt het aquariumwater in een gesloten circulatiesysteem.
Dankzij zijn twee zuigleidingen kan de professionel 3 buitenlter de aanzuigbereiken in
het aquarium individueel bepalen. Hierbij zorgt de ingebouwde, onderhoudsvrije pomp voor de
permanente circulatie: het water wordt door de verschillende lterlagen uit het aquarium geleid,
waarbij het mechanisch, biologisch of adsorptief gelterd wordt en vervolgens terugstroomt in
het aquarium. Voor een goede werking van het lter is het noodzakelijk om de lucht bij het starten
uit het systeem te verwijderen, hetgeen door middel van de ingebouwde aanzuighulp eenvoudig
is te bewerkstelligen.
Opmerking: Een optimaal ltervermogen en een storingvrije werking wordt alleen bereikt door
het gebruik van de originele ltermassa van EHEIM (zie hoofdstuk „Vullen met ltermassa“).
Losse onderdelen / leveringsomvang
1. Slangbeveiliging, 2. Adapter met ingebouwde afsluitkranen, 3. Sluithendel, 4. Indicator,
5. Rode schuif, 6. Pompkop, 7. Aanzuighulp, 8. Toevoeropening, 9. Proelafdichting,
10. Afdichtringen (voorlter), 11. Filtermat (blauw), 12. Voorlter, 13. Afdekrooster, 14. Filtervlies
(wit),
15. Filterpatronen, 16. Voorltertransportschaal, 17. Sluitclips, 18. Filterbak, 19. Transportrol-
len,
20. Scheidingswand, 21. Indicatordeksel, 22. Indicatorbehuizing, 23. Veer met vlotter,
24. Tegenhouder, 25. Sluitring, 26. Aanzuigbuis (2 x), 27. Aanzuigkorf (2 x), 28. Zuignap met
klembeugel,
29. Bochtstuk, 30. Sproeibuis, 31. Slangen.
Uitpakken
Bij het uitpakken controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Sommige installatie-accessoires
zijn verpakt in de lterbak.
- Alle vier de sluitclips op de lterkop naar buiten kiepen, omhoog schuiven en uitklappen.
Pompkop afnemen (zie punt 7). Voorlter, afdekrooster en ltervlies (wit) uit de bak halen
(zie punt 8). Filterpatronen van de beugel aftrekken (zie punt 9).
39
nederlands
Slangen leggen
1 Op iedere aanzuigbuis een aanzuigkorf plaatsen en met behulp van de zuignappen in
het aquarium op de gewenste plekken bevestigen.
2 Bochtstuk en sproeibuis worden verbonden met een kort slangstuk en eveneens met zuig
nappen aan de binnenwand van de bak bevestigd. De meegeleverde afdichtstop voor de
open zijde van de sproeibuis wordt pas aangebracht, als het lter werkt.
Tip: Al naargelang de gewenste intensiteit van de oppervlaktebeweging kan de sproeibuis ofwel
onder of ter hoogte van het wateroppervlak geïnstalleerd worden. Slangen afsnijden tot de
benodigde lengte en minstens 1 cm op de aanzuigbuis en bochtstuk schuiven. De slangen moeten
zo kort mogelijk gelegd worden en mogen niet doorhangen of geknikt zijn. Doorhangende
slangen kunnen het aanzuigproces aanzienlijk verslechteren.
Tip: Eventueel optredende knikken kunnen worden uitgedrukt, als de slangen in warm water
buigzaam gemaakt worden.
3 Slangen van de aanzuigbuizen aansluiten op de linker en rechter slangpilaar van de
adapter (markering ) en het bochtstuk met de middelste slangpilaar (markering )
op de adapter verbinden. Alle drie de slanguiteinden opschuiven tot aan de aanslag (even
tueel van tevoren buigzaam maken met warm water).
4 Vervolgens wordt de tweedelige slangbeveiliging, die volledig tegen de adapter ligt, rond
de gemonteerde uiteinden aangebracht, zijdelings ingehangen en samen bevestigd met
clips.
Opmerking: Uitsluitend originele EHEIM-slangen gebruiken. Alle slangverbindingen regelmatig
controleren op correcte bevestiging.
Plaatsing van het lter
5 Bij het kiezen van een plaats voor het lter de voorgeschreven hoogtemaat in de gaten
houden. Ten behoeve van een optimale bedrijfszekerheid mag de afstand tussen
wateroppervlak en lterbodem niet meer dan 180 cm bedragen. De bovenkant van de
pompkop moet zich echter minstens 10 cm onder het wateroppervlak bevinden. Het
lter kan beter onder het aquarium worden gezet.
Tip: Het EHEIM professionel 3 buitenlter beschikt over vier transportrollen. Het lter kan eenvoudig
in de onderkast worden geplaatst door hem licht te kantelen. In stilstand zijn de rollen ontlast.
Opmerking: Aangezien er bij de houtbewerking enorm veel verschillende lakken en glansmiddelen
gebruikt worden, kunnen de poten van het apparaat, als gevolg van een chemische
reactie, zichtbare resten op meubels of parketvloeren achterlaten. Het apparaat mag daarom
niet zonder bescherming op houten oppervlakken worden gezet.
Let op: Filter altijd rechtopstaand in werking stellen!
Vullen met ltermassa’s
Adapter wegnemen
6 Afsluitkraan op de adapter in de stand “off” draaien. Rode schuif indrukken (kan
alleen worden ingedrukt, als de sluithendel in de stand “off” staat!); adapter springt uit
zijn beveiliging en kan worden weggenomen.
40
nederlands
Filter openen
7
Alle vier de sluitclips op de lterbak naar buiten kiepen, omhoog schuiven en uit
klappen. Pompkop afnemen.
8 Voorlter, afdekrooster en ltervlies (wit) uit de bak halen.
9 Filterpatronen van de beugel aftrekken. De gezakte grijpbeugels kunnen naar boven
worden losgetrokken.
Vullen
Om een optimale en storingsvrije werking van uw EHEIM professionel 3 buitenlter te garanderen,
adviseren wij u originele EHEIM-ltermassa’s te gebruiken. Alleen deze ltermassa’s zijn
namelijk exact afgestemd op de EHEIM-buitenlters, vormen voor reinigingsbacteriën een ideale
plaats om zich te nestelen en zorgen voor schoon en gezond aquariumwater. De bijbehorende
media-set voor de EHEIM professionel 3 is verkrijgbaar bij uw dierenspeciaalzaak onder
bestelnummer 2520800.
10 Onderste lterpatroon tot vlak onder de rand vullen met EHFIMECH. Tweede en derde
lterpatroon tot vlak onder de rand vullen met SUBSTRAT pro.
Let op: Niet overmatig vullen, omdat de lterpatronen dan niet meer exact boven elkaar
zitten!
11 Vervolgens ltermassa in het lterpatroon met stromend water en gelijktijdig
dooreenmengen uitspoelen totdat er geen troebel water meer zichtbaar is.
12 Het met EHFIMECH gevulde lterpatroon eerst weer onder in de lterbak zetten en
stevig omlaag drukken op de oplegstukken.
13 Tweede en derde lterpatroon (beide gevuld met SUBSTRAT pro) eveneens plaatsen na
het uitspoelen. Grijpbeugels weer laten zakken en erop letten dat alle lterpatronen in een
rechte lijn boven elkaar liggen.
14 Vervolgens wit ltervlies zo op het bovenste lterpatroon leggen, dat het zich op de
ingeschoven grijpbeugel bevindt.
Let op: Wit ltervlies mag niet onder de beugel liggen!
- Afdekrooster op wit ltervlies leggen.
Voorlter
Functie: Het voorlter neemt het grove vuil uit het aquariumwater op, zodat de lterpatronen
reeds met voorgelterd water doorstroomd worden. Hierdoor wordt de vuilbelasting van de lterpatro-
nen aanzienlijk verminderd en een zeer efciënte biologische afbraak van schadelijke stoffen alsmede
een hoge levensduur gegarandeerd. Het voorlter kan eenvoudig worden weggenomen. Om tussen-
reinigingsintervallen nog makkelijker te laten verlopen, is een voorltertransportschaal
in de leveringsomvang inbegrepen.
15 Voorlter met blauwe ltermat zo in de lterbak zetten, dat het overloopgebied zich boven
de scheidingswand bevindt.
Opmerking: Het aanzuigen werkt alleen bij een lege voorlter!
Filter sluiten, adapter plaatsen
16
Controleren of de proelafdichting goed op de pompkop zit, de afdichting op het voorlter
controleren en eventueel vuil verwijderen. Afsluitvlak op de bovenkant van de bak
eveneens controleren op vervuiling, eventueel schoonmaken en licht inspuiten met
EHEIM-verzorgingsspray, bestelnummer 400 100 0.
41
nederlands
- Pompkop op lterbak zetten en alle vier de sluitclips sluiten.
17 Adapter met een lichte druk in de pompkop schuiven totdat de adapter duidelijk hoorbaar
inklikt. Bij het plaatsen van de adapter moet de sluithendel op “off” staan, omdat een
veiligheidsmechanisme het inklikken anders voorkomt.
Inwerkingstelling
18 Eerst de sluithendel op de adapter op “on” draaien, waardoor de drie afsluitkranen
geopend worden. Wanneer de sluithendel niet op “on” kan worden gedraaid, is de
adapter niet correct in de pompkop gemonteerd. Stap 17 nogmaals herhalen.
19 De aanzuighulp meerdere malen krachtig indrukken totdat de lterbak automatisch met
water wordt gevuld. Zodra de bak gevuld is, kan de stekker in het stopcontact worden
gestoken om het lter in werking te stellen.
Tijdens het vullen moet de sproeibuis (drukzijde) zich boven het wateroppervlak
bevinden, zodat de ventilatie van het apparaat optimaal is.
Let op: Afhankelijk van de manier waarop de slang is gelegd, is het mogelijk dat er eerst
slechts een van de twee slangen wordt gevuld. In dit geval moet de gevulde aanzuigleiding
kort met de vingers krachtig worden samengedrukt totdat de lege slang gevuld is.
- Vervolgens afsluitstop op het open uiteinde van de sproeibuis steken.
Regeling van de doorstroomhoeveelheid
20
Om het ltervermogen aan de drukzijde naar wens in te stellen, dient de sluithendel op de adapter
langzaam in de richting “off” te worden gedraaid. Hierbij geeft de vlotter in het kijk glas van de
indicator de actuele doorstroomhoeveelheid van het water aan.
Controle-indicatie
21
De indicator geeft voortdurend informatie over de hoeveelheid doorstromend water en
meldt zodoende eventueel optredende storingen. Wanneer de vlotter de rode balk
van de markering raakt, wordt het volledige vermogen niet meer bereikt en moet het lter
systeem worden gecontroleerd (zie “Wat te doen als ...”, pagina 37-39).
Onderhoud en verzorging
- Eerst sluithendel op de adapter in de stand “off” zetten
(zie stap 20). Hierna de stekker uit het stopcontact trekken. Adapter wegnemen.
- Filter aan de handgrepen licht naar voren kantelen en op de transportrollen uit de onder
kast trekken. Alle vier de sluitclips openen en pompkop afnemen.
Tussenreiniging (voorlter)
22
Voorlter aan de twee beugels uit de bak trekken en in de voorltertransportschaal Voorlter
leegmaken en blauwe ltermat goed uitspoelen met stromend lauw water
er geen troebel water meer te zien is.
Tip: Blauwe ltermat na tweede of derde reinigingsbeurt vervangen (bestelnummer 2616802).
- Afdekrooster uit de bak halen en kijken of het witte ltervlies erg vuil is, eventueel
vervangen. Wit ltervlies wordt gebruikt voor de mechanische jnltering. Aangezien
vastklevende vuildeeltjes niet allemaal kunnen worden verwijderd, mag het ltervlies
slechts één keer gebruikt worden. Nieuw ltervlies (bestelnummer 2616802) gebruiken.
- Voorlter terugzetten in de lterbak. Afdichtingen op de pompkop alsmede de bovenkant
van de bak controleren en eventueel vuil verwijderen. Pompkop plaatsen. Alle
sluitclips sluiten. Adapter terugplaatsen (zie stap 17).
42
nederlands
- Sluithendel op de stand “on” draaien (zie stap 18) en aanzuighulp meerdere malen
indrukken (zie stap 19). Vervolgens het apparaat in werking stellen door de stekker
het stopcontact te steken.
Hoofdreiniging
- Voorlter, afdekrooster, ltervlies en alle drie de lterpatronen uit de lterbak halen.
Filtermassa in het lterpatroon goed uitspoelen met stromend, lauw water totdat
troebel water meer te zien is.
Het witte ltervlies wordt gebruikt voor de mechanische jnltering. Aangezien de
vastklevende vuildeeltjes niet allemaal kunnen worden verwijderd, mag het ltervlies
slechts één keer gebruikt worden. Nieuw ltervlies (bestelnummer 2616802) gebruiken.
Blauwe ltermat (bestelnummer 2616802) kan 2 à 3 keer gebruikt worden. Vóór
hernieuwde toepassing goed schoonmaken met stromend water, zodat delen van de hier aanwezige
bacteriën behouden blijven.
Tip: Bij verversing van SUBSTRAT pro ca. 1/3 van de gebruikte ltermassa met het
materiaal mengen, zodat de bacterieculturen zich sneller vermenigvuldigen.
- Filterbak wassen en vervolgens lterpatronen terugplaatsen. Het onderste lterpatroon
op de oplegstukken drukken en erop letten dat de volgende lterpatronen op liggen.
Hierna nieuw ltervlies op het bovenste lterpatroon leggen, waarbij de beugel moet
ingeschoven. Afdekrooster aanbrengen en voorlter plaatsen.
Opgelet: Wit ltervlies mag niet onder de beugel van het lterpatroon gelegd worden.
- Bovenkant van het lter en proelafdichting op het bovenste gedeelte van het lter
leren op vervuiling en beschadigingen. Proelafdichting eventueel vervangen. Bovenkant
van de bak licht inspuiten met EHEIM-verzorgingsspray (bestelnummer 4001000),
bovenste gedeelte van het lter opzetten en alle vier de sluitclips sluiten. Filter
onderkast zetten.
- Adapter terugplaatsen (zie stap 17).
Opmerking: Alle slangverbindingen regelmatig controleren op correcte bevestiging.
- De waterkringloop wordt weer tot stand gebracht door de aanzuighulp meerdere malen in
te drukken, zodat de bak met water wordt gevuld. Vervolgens lter in werking stellen door
de stekker in het stopcontact te steken.
Opmerking: Het aanzuigen werkt alleen bij een lege voorlter!
Reiniging van de slangen
Slangen regelmatig schoonmaken met de universele reinigingsborstel van EHEIM
(bestelnummer 4005570).
Pompkamer reinigen
23 Pompdeksel openen door de sluitring af te draaien en pompdeksel afnemen.
Opmerking: Bij deze apparaten kunnen magnetische velden elektronische of mechanische
storingen of beschadigingen veroorzaken. Dit geldt ook voor pacemakers. De noodzakelijke veiligheid-
safstanden staan vermeld in de handboeken van deze medische apparaten.
Let op: Bij onderhoudswerkzaamheden kunnen de vingers als gevolg van sterke mag
netische krachten klem komen te zitten. Het pompwiel kan het beste met een tang wor
den losgetrokken.
24 Pompwiel uit de pompkamer trekken.
43
nederlands
25 Keramische as voorzichtig schoonspoelen (breukrisico) en alle onderdelen inclusief
pompkamer, smeerkanaal en pompdeksel reinigen met een zachte borstel (reinigingsset,
bestelnummer 4009560).
- Alle onderdelen terugplaatsen en de pompkamer sluiten door de sluitring vast te draaien.
Indicator reinigen
- Adapter wegnemen (zie stap 6). Alle slangleidingen ledigen. Pas dan slangbeveiliging ope
nen en slangen van de adapter scheiden.
26 Klikslot aan de achterkant van de adapter samendrukken en indicatordeksel naar voren afnemen.
27 Vervolgens indicatordeksel hoger terugplaatsen en met de indicatordeksel de indicatorbehuizing
uit de adapter lichten.
28 Indicatorbehuizing afnemen.
29 Tegenhouder voorzichtig afnemen en de vlotter met veer uit de indicatorbehuizing halen.
De veer mag absoluut niet beschadigd raken. Indicatorbehuizing reinigen met reinigingsborstel,
bestelnummer 4009560. Vlotter met veer terugplaatsen en bevestigen door middel van tegenhouder.
De indicatorbehuizing terugzetten op de adapter en indicatordeksel indrukken tot het
klikslot inklikt.
Afdichtingen
Alle afdichtingen bij iedere reinigingsbeurt inspuiten met EHEIM-verzorgingsspray, bestelnummer
4001000. Hierdoor blijven afdichtingen langer soepel en wordt de levensduur verhoogd.
Afdichting bij beschadigingen altijd vervangen (onderdelenlijst).
Gevaar!
Bij werkzaamheden aan het lter erop letten dat er geen water in elektrische aansluitpunten
kan binnendringen. Netsnoer loskoppelen!
Bij problemen raadpleegt u onze webpagina op internet: www.eheim.de.
Oorzaak
Oplossing
Verkeerde inbouwpositie van
de lterinzetstukken
Filterinzetstukken en voorlter zo plaasten, dat ze in een rechte lijn
boven elkaar liggen
Filterinzetstukken overmatig
gevuld
Filterinzetstukken niet overmatig vullen. Eventueel de tegen elkaar
botsende oppervlakken reinigen
Scheidingswand niet juist
gemonteerd
Scheidingswand in de lterpot schuiven totdat hij goed inklikt
Proelafdichting niet juist
gemonteerd
Afdichting correct in de aanwezige uitsparing plaatsen, op
beschadigingen letten en eventueel vervangen.
...Bovenste gedeelte van de lter kan niet worden gesloten?
Wat te doen indien…
44
nederlands
Oorzaak
Oplossing
Sluitclips niet juist gesloten Alle sluitclips juist sluiten
Afsluitvlakken of
proelafdichting vuil
Afsluitvlakken reinigen en licht inspuiten met EHEIM-
siliconenvetspray, bestelnummer 4001000
Afdichting niet gemonteerd,
verkeerd geplaatst of
beschadigd
Afdichting correct plaatsen of vervangen
...Filter op het bovenste gedeelte lekt?
Oorzaak
Oplossing
Voorlterklep in voorlter
niet gesloten
Luchtklep op vervuiling controleren en eventueel
reinigen.
Luchtklep controleren op juiste bevestiging
Voorlter is gevuld met
water.
Voorlter leegmaken en aanzuigproces herhalen. Het aanzuigen
werkt alleen bij een lege voorlter!!!
...Aanzuighulp werkt niet?
Oorzaak
Oplossing
Geen netvoeding Stekker insteken
As gebroken As vervangen (onderdelenlijst)
Pomprad ontbreekt of wordt
geblokkeerd door grind,
slakkenhuisjes e.a.
Pomprad plaatsen, pompkamer reinigen
...Pomp loopt niet?
...Filtercapaciteit is sterk gedaald?
Oorzaak
Oplossing
Hendelstand adapter niet
correct
Hendelstand controleren en corrigeren
Adapter vuil Adapter wegnemen; sluithendel openen en de openingen reinigen
met de reinigingsborstel (bestelnummer 4005570)
Slangen vernauwd Slangen controleren op knikken en sterke doorsnedevernauwingen
Slangen vuil Slangen regelmatig reinigen; d.w.z universele reinigingsborstel
(bestelnummer 4005570) door de zuigleidingen en drukleiding of
aanzuigbuizen en sproeibuis halen
Slechts een zuigleiding is
gevuld met water
De met water gevulde zuigleiding samendrukken met de vingers
totdat de andere zuigleiding met water is gevuld
Slechts een zuigleiding is
gevuld
met water
De met water gevulde zuigleiding samendrukken met
de vingers totdat de andere zuigleiding met water is
gevuld
45
nederlands
Oorzaak
Behebung Oplossing
Keramische huls niet of op
onjuist wijze geplaatst
Keramische huls op juiste wijze plaatsen of eventueel vervangen.
Keramische as gebroken Keramische as vervangen.
...de pomp veel lawaai maakt?
Oorzaak
Oplossing
Plaats van het lter De bovenkant van de pompkop moet minstens 10 cm onder het
wateroppervlak liggen.De pompkop kan beter onder het aquarium
worden gezet.
Lucht wordt via slangen
aangezogen
Slangverbinding controleren op goede bevestiging, slangen
eventueel vervangen.
Extra luchttoevoer
(membraanpomp)
Uitstromer niet in de buurt van de aanzuigbuis installeren
Filtermassa’s vervuild Filtermassa’s reinigen
Filtermassa’s in perlonzak of
nylonkous
Filtermedia die lang meegaan nooit in perlonzak of nylonkousen
afvullen. Dit leidt binnen zeer korte tijd tot een extreem
vermogensverlies van de pomp
...er lucht in het lter zit?
Aanzuigkorf verstopt
Filtermassa‘s sterk vervuild
Grof vuil verwijderen, lterkorf reinigen Filtermassa‘s schoonmaken,
eventueel vernieuwen
Filtermassa erg vuil Filtermassa’s reinigen
Filtermassa´s zoals EHEIM
MECH / SUBSTRAT pro in
lterzak afgevuld
Filtermedia die lang meegaan nooit in lterzak of nylonkousen
afvullen. Dit leidt binnen zeer korte tijd tot een extreem
vermogensverlies van de pomp
Filtermassa niet juist
gereinigd
Filtermassa bij reiniging uit de ltermassakorf halen en
schoonspoelen met lauw water
Verkeerde ltermassa-
opbouw
Filtermassa-opbouw controleren op de door ons aanbevolen ltratie
in lagen. Onderste lterinzetstuk tot vlak onder de rand vullen met
EHEIM MECH. De twee andere ltermandjes eveneens tot vlak
onder de rand vullen met SUBSTRAT pro. Wit ltervlies nooit onder
de beugel leggen.
Filtervlies verkeerd geplaatst Na het plaatsen van de bovenste ltermand het handvat inschuiven
en het witte ltervlies er bovenop leggen
Filtervlies niet vervangen Filtervlies moet bij iedere reinigingsbeurt vervangen worden
(bestelnummer 2616802)
Pomp vuil Pompkamer, koel- en smeerkanaal reinigen met reinigingsborstelset
(EHEIM bestelnr. 400957) (zie hoofdstuk „Onderhoud en verzorging“)
Waterkringloop niet juist tot
stand gebracht
Filter door middel van aanzuigen (zoals beschreven in handleiding)
in werking stellen. Tijdens het vullen moet de retourleiding (drukzijde)
zich boven het wateroppervlak bevinden, zodat het apparaat
optimaal ontlucht.
Te veel accessoires op het
slangsysteem geïnstalleerd
Aangesloten accessoires verminderen het ltervermogen. Extra
accessoires (CO2, UV) verwijderen of via een aparte waterkringloop
aansturen.

Documenttranscriptie

français ...Présence d‘air dans le filtre Cause Remède Emplacement du filtre. Le bord supérieur de la tête de pompe devrait se trouver au moins 10 cm en dessous de la surface de l‘eau. C‘est mieux si la tête de pompe se trouve en dessous de l‘aquarium. De l‘eau est aspirée par le circuit de conduites flexibles. Vérifiez que les jonctions des flexibles sont correctement fixées. Présence d‘une alimentation supplémentaire en air (pompe à diaphragme). S‘installez pas le diffuseur à proximité du tuyau d‘aspiration. Masses filtrantes fortement encrassées. Nettoyez-les. Masses filtrantes telles que EHEIM MECH / SUBSTRAT pro versées dans des filets d‘emballage. Ne versez jamais les produits filtrants dans des filets d‘emballage ou dans des bas en nylon. Ceci conduit en peu de temps à une baisse extrême du débit de la pompe. nederlands Hartelijk dank voor het aanschaffen van de nieuwe EHEIM-buitenfilter van de high-tech-generatie EHEIM professionel 3. Het innovatieve systeem biedt met zijn geïntegreerde nieuw ontwikkelde aanzuighulp, de passende adapter en de visuele doorstromingscontrole een optimaal comfort en de best denkbare veiligheid. Hierbij zorgen de grote bakinhoud en het grote voorfilter erboven in combinatie met de afgestemde filtermassa-opbouw voor een optimale zuivering van het water, een zeer efficiënte afbraak van schadelijke stoffen en hierdoor voor het welzijn van uw aquariumbewoners. De op de praktijk gerichte bediening is zeer eenvoudig en comfortabel. In deze uitgebreide handleiding staan alle wetenswaardigheden over de installatie, verzorging en het onderhoud. Veiligheidsinstructies Alleen in gesloten ruimten gebruiken, voor aquariumtoepassingen Koppel, voordat u de hand in het aquariumwater steekt, eerst alle in het water aanwezige elektrische apparaten los van het stroomnet. Koppel het filter los van het stroomnet alvorens het te openen. 36 nederlands Voor uw eigen veiligheid is het aan te raden met de aansluitkabel een druiplus te vormen die voorkomt dat water langs de kabel loopt en in het stopcontact terechtkomt. Als u een verdeeldoos of extern netdeel gebruikt, dient deze boven de netaansluiting van het filter te worden geplaatst. Kans op brandwonden! Wees bij apparaten met verwarming voorzichtig als u de verwarmingsspiraal aanraakt. Het netsnoer van het apparaat kan niet worden vervangen. Een extern netsnoer en het netdeel mogen niet worden gerepareerd. Bij beschadiging van kabels of snoeren mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Bij beschadigingen van een extern netsnoer of netdeel dienen deze altijd te worden vervangen. Neem contact op met Uw vakhandelaar of het servicecentrum van EHEIM. Het verwarmingselement en de elektronica mogen uitsluitend worden vervangen door specialisten van de EHEIM-klantendienst. Let bij de plaatsing van het apparaat op de opstelhoogte. Voor een optimale werking mag tussen wateroppervlak en filterbodem maximaal 180 cm liggen. Aangezien bij de houtverwerking een groot aantal verschillende laksoorten en politoermiddelen worden gebruikt, kunnen de voetjes van het apparaat zichtbare deeltjes achterlaten op meubels of parketvloeren. Plaats het apparaat daarom nooit zonder bescherming op houten oppervlakken. Filter mag in principe alleen rechtopstaand functioneren. 20 cm Bij deze apparaten kunnen magneetvelden elektronische of mechanische storingen of beschadigingen veroorzaken. Dit geldt ook voor pacemakers. De vereiste veiligheidsafstanden kunt u terugvinden in de handboeken van deze medische apparaten. Bij onderhoudswerkzaamheden kunnen de vingers bekneld raken vanwege de grote magnetische krachten. Het product is getest aan de hand van de geldende nationale voorschriften en richtlijnen en voldoet aan de EU-normen. Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met gebrekkige ervaring of kennis behalve indien een voor de veiligheid bevoegde persoon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven met betrekking tot de bediening van het toestel. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet met het toestel spelen. Het apparaat – of delen daarvan – niet reinigen in de vaatwasmachine. Niet vaatwasmachinebestendig! Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal afvalverwerkingspunt. 37 nederlands Aquarium-buitenfilter 2080 Uitvoering: zie typeplaatje op het bovenste gedeelte van het filter Technische wijzigingen voorbehouden. Inhoud Pagina Losse onderdelen / leveringsomvang Slangen leggen Plaatsing van het filter Vullen met filtermassa Inwerkingstelling Onderhoud en verzorging Wat te doen als... 38 38 39 39-41 41 41-43 43-45 Algemene functiebeschrijving De EHEIM professionel 3 buitenfilter reinigt het aquariumwater in een gesloten circulatiesysteem. Dankzij zijn twee zuigleidingen kan de professionel 3 buitenfilter de aanzuigbereiken in het aquarium individueel bepalen. Hierbij zorgt de ingebouwde, onderhoudsvrije pomp voor de permanente circulatie: het water wordt door de verschillende filterlagen uit het aquarium geleid, waarbij het mechanisch, biologisch of adsorptief gefilterd wordt en vervolgens terugstroomt in het aquarium. Voor een goede werking van het filter is het noodzakelijk om de lucht bij het starten uit het systeem te verwijderen, hetgeen door middel van de ingebouwde aanzuighulp eenvoudig is te bewerkstelligen. Opmerking: Een optimaal filtervermogen en een storingvrije werking wordt alleen bereikt door het gebruik van de originele filtermassa van EHEIM (zie hoofdstuk „Vullen met filtermassa“). Losse onderdelen / leveringsomvang 1. Slangbeveiliging, 2. Adapter met ingebouwde afsluitkranen, 3. Sluithendel, 4. Indicator, 5. Rode schuif, 6. Pompkop, 7. Aanzuighulp, 8. Toevoeropening, 9. Profielafdichting, 10. Afdichtringen (voorfilter), 11. Filtermat (blauw), 12. Voorfilter, 13. Afdekrooster, 14. Filtervlies (wit), 15. Filterpatronen, 16. Voorfiltertransportschaal, 17. Sluitclips, 18. Filterbak, 19. Transportrollen, 20. Scheidingswand, 21. Indicatordeksel, 22. Indicatorbehuizing, 23. Veer met vlotter, 24. Tegenhouder, 25. Sluitring, 26. Aanzuigbuis (2 x), 27. Aanzuigkorf (2 x), 28. Zuignap met klembeugel, 29. Bochtstuk, 30. Sproeibuis, 31. Slangen. Uitpakken Bij het uitpakken controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Sommige installatie-accessoires zijn verpakt in de filterbak. - 38 Alle vier de sluitclips op de filterkop naar buiten kiepen, omhoog schuiven en uitklappen. Pompkop afnemen (zie punt 7). Voorfilter, afdekrooster en filtervlies (wit) uit de bak halen (zie punt 8). Filterpatronen van de beugel aftrekken (zie punt 9). nederlands Slangen leggen 1 Op iedere aanzuigbuis een aanzuigkorf plaatsen en met behulp van de zuignappen in het aquarium op de gewenste plekken bevestigen. 2 Bochtstuk en sproeibuis worden verbonden met een kort slangstuk en eveneens met zuig nappen aan de binnenwand van de bak bevestigd. De meegeleverde afdichtstop voor de open zijde van de sproeibuis wordt pas aangebracht, als het filter werkt. Tip: Al naargelang de gewenste intensiteit van de oppervlaktebeweging kan de sproeibuis ofwel onder of ter hoogte van het wateroppervlak geïnstalleerd worden. Slangen afsnijden tot de benodigde lengte en minstens 1 cm op de aanzuigbuis en bochtstuk schuiven. De slangen moeten zo kort mogelijk gelegd worden en mogen niet doorhangen of geknikt zijn. Doorhangende slangen kunnen het aanzuigproces aanzienlijk verslechteren. Tip: Eventueel optredende knikken kunnen worden uitgedrukt, als de slangen in warm water buigzaam gemaakt worden. 3 Slangen van de aanzuigbuizen aansluiten op de linker en rechter slangpilaar van de adapter (markering ) en het bochtstuk met de middelste slangpilaar (markering ) op de adapter verbinden. Alle drie de slanguiteinden opschuiven tot aan de aanslag (even tueel van tevoren buigzaam maken met warm water). 4 Vervolgens wordt de tweedelige slangbeveiliging, die volledig tegen de adapter ligt, rond de gemonteerde uiteinden aangebracht, zijdelings ingehangen en samen bevestigd met clips. Opmerking: Uitsluitend originele EHEIM-slangen gebruiken. Alle slangverbindingen regelmatig controleren op correcte bevestiging. Plaatsing van het filter 5 Bij het kiezen van een plaats voor het filter de voorgeschreven hoogtemaat in de gaten houden. Ten behoeve van een optimale bedrijfszekerheid mag de afstand tussen wateroppervlak en filterbodem niet meer dan 180 cm bedragen. De bovenkant van de pompkop moet zich echter minstens 10 cm onder het wateroppervlak bevinden. Het filter kan beter onder het aquarium worden gezet. Tip: Het EHEIM professionel 3 buitenfilter beschikt over vier transportrollen. Het filter kan eenvoudig in de onderkast worden geplaatst door hem licht te kantelen. In stilstand zijn de rollen ontlast. Opmerking: Aangezien er bij de houtbewerking enorm veel verschillende lakken en glansmiddelen gebruikt worden, kunnen de poten van het apparaat, als gevolg van een chemische reactie, zichtbare resten op meubels of parketvloeren achterlaten. Het apparaat mag daarom niet zonder bescherming op houten oppervlakken worden gezet. Let op: Filter altijd rechtopstaand in werking stellen! Vullen met filtermassa’s Adapter wegnemen 6 Afsluitkraan op de adapter in de stand “off” draaien. Rode schuif indrukken (kan alleen worden ingedrukt, als de sluithendel in de stand “off” staat!); adapter springt uit zijn beveiliging en kan worden weggenomen. 39 nederlands Filter openen 7 Alle vier de sluitclips op de filterbak naar buiten kiepen, omhoog schuiven en uit klappen. Pompkop afnemen. 8 Voorfilter, afdekrooster en filtervlies (wit) uit de bak halen. 9 Filterpatronen van de beugel aftrekken. De gezakte grijpbeugels kunnen naar boven worden losgetrokken. Vullen Om een optimale en storingsvrije werking van uw EHEIM professionel 3 buitenfilter te garanderen, adviseren wij u originele EHEIM-filtermassa’s te gebruiken. Alleen deze filtermassa’s zijn namelijk exact afgestemd op de EHEIM-buitenfilters, vormen voor reinigingsbacteriën een ideale plaats om zich te nestelen en zorgen voor schoon en gezond aquariumwater. De bijbehorende media-set voor de EHEIM professionel 3 is verkrijgbaar bij uw dierenspeciaalzaak onder bestelnummer 2520800. 10 Onderste filterpatroon tot vlak onder de rand vullen met EHFIMECH. Tweede en derde filterpatroon tot vlak onder de rand vullen met SUBSTRAT pro. Let op: Niet overmatig vullen, omdat de filterpatronen dan niet meer exact boven elkaar zitten! 11 Vervolgens filtermassa in het filterpatroon met stromend water en gelijktijdig dooreenmengen uitspoelen totdat er geen troebel water meer zichtbaar is. 12 Het met EHFIMECH gevulde filterpatroon eerst weer onder in de filterbak zetten en stevig omlaag drukken op de oplegstukken. 13 Tweede en derde filterpatroon (beide gevuld met SUBSTRAT pro) eveneens plaatsen na het uitspoelen. Grijpbeugels weer laten zakken en erop letten dat alle filterpatronen in een rechte lijn boven elkaar liggen. 14 Vervolgens wit filtervlies zo op het bovenste filterpatroon leggen, dat het zich op de ingeschoven grijpbeugel bevindt. Let op: Wit filtervlies mag niet onder de beugel liggen! - Afdekrooster op wit filtervlies leggen. Voorfilter Functie: Het voorfilter neemt het grove vuil uit het aquariumwater op, zodat de filterpatronen reeds met voorgefilterd water doorstroomd worden. Hierdoor wordt de vuilbelasting van de filterpatronen aanzienlijk verminderd en een zeer efficiënte biologische afbraak van schadelijke stoffen alsmede een hoge levensduur gegarandeerd. Het voorfilter kan eenvoudig worden weggenomen. Om tussenreinigingsintervallen nog makkelijker te laten verlopen, is een voorfiltertransportschaal in de leveringsomvang inbegrepen. 15 Voorfilter met blauwe filtermat zo in de filterbak zetten, dat het overloopgebied zich boven de scheidingswand bevindt. Opmerking: Het aanzuigen werkt alleen bij een lege voorfilter! Filter sluiten, adapter plaatsen 16 Controleren of de profielafdichting goed op de pompkop zit, de afdichting op het voorfilter controleren en eventueel vuil verwijderen. Afsluitvlak op de bovenkant van de bak eveneens controleren op vervuiling, eventueel schoonmaken en licht inspuiten met EHEIM-verzorgingsspray, bestelnummer 400 100 0. 40 nederlands - Pompkop op filterbak zetten en alle vier de sluitclips sluiten. 17 Adapter met een lichte druk in de pompkop schuiven totdat de adapter duidelijk hoorbaar inklikt. Bij het plaatsen van de adapter moet de sluithendel op “off” staan, omdat een veiligheidsmechanisme het inklikken anders voorkomt. Inwerkingstelling 18 Eerst de sluithendel op de adapter op “on” draaien, waardoor de drie afsluitkranen geopend worden. Wanneer de sluithendel niet op “on” kan worden gedraaid, is de adapter niet correct in de pompkop gemonteerd. Stap 17 nogmaals herhalen. 19 De aanzuighulp meerdere malen krachtig indrukken totdat de filterbak automatisch met water wordt gevuld. Zodra de bak gevuld is, kan de stekker in het stopcontact worden gestoken om het filter in werking te stellen. Tijdens het vullen moet de sproeibuis (drukzijde) zich boven het wateroppervlak bevinden, zodat de ventilatie van het apparaat optimaal is. Let op: Afhankelijk van de manier waarop de slang is gelegd, is het mogelijk dat er eerst slechts een van de twee slangen wordt gevuld. In dit geval moet de gevulde aanzuigleiding kort met de vingers krachtig worden samengedrukt totdat de lege slang gevuld is. - Vervolgens afsluitstop op het open uiteinde van de sproeibuis steken. Regeling van de doorstroomhoeveelheid 20 Om het filtervermogen aan de drukzijde naar wens in te stellen, dient de sluithendel op de adapter langzaam in de richting “off” te worden gedraaid. Hierbij geeft de vlotter in het kijk glas van de indicator de actuele doorstroomhoeveelheid van het water aan. Controle-indicatie 21 De indicator geeft voortdurend informatie over de hoeveelheid doorstromend water en meldt zodoende eventueel optredende storingen. Wanneer de vlotter de rode balk van de markering raakt, wordt het volledige vermogen niet meer bereikt en moet het filter systeem worden gecontroleerd (zie “Wat te doen als ...”, pagina 37-39). Onderhoud en verzorging - Eerst sluithendel op de adapter in de stand “off” zetten (zie stap 20). Hierna de stekker uit het stopcontact trekken. Adapter wegnemen. - Filter aan de handgrepen licht naar voren kantelen en op de transportrollen uit de onder kast trekken. Alle vier de sluitclips openen en pompkop afnemen. Tussenreiniging (voorfilter) 22 Voorfilter aan de twee beugels uit de bak trekken en in de voorfiltertransportschaal Voorfilter leegmaken en blauwe filtermat goed uitspoelen met stromend lauw water er geen troebel water meer te zien is. Tip: Blauwe filtermat na tweede of derde reinigingsbeurt vervangen (bestelnummer 2616802). - Afdekrooster uit de bak halen en kijken of het witte filtervlies erg vuil is, eventueel vervangen. Wit filtervlies wordt gebruikt voor de mechanische fijnfiltering. Aangezien vastklevende vuildeeltjes niet allemaal kunnen worden verwijderd, mag het filtervlies slechts één keer gebruikt worden. Nieuw filtervlies (bestelnummer 2616802) gebruiken. - Voorfilter terugzetten in de filterbak. Afdichtingen op de pompkop alsmede de bovenkant van de bak controleren en eventueel vuil verwijderen. Pompkop plaatsen. Alle sluitclips sluiten. Adapter terugplaatsen (zie stap 17). 41 nederlands - Sluithendel op de stand “on” draaien (zie stap 18) en aanzuighulp meerdere malen indrukken (zie stap 19). Vervolgens het apparaat in werking stellen door de stekker het stopcontact te steken. Hoofdreiniging - Voorfilter, afdekrooster, filtervlies en alle drie de filterpatronen uit de filterbak halen. Filtermassa in het filterpatroon goed uitspoelen met stromend, lauw water totdat troebel water meer te zien is. Het witte filtervlies wordt gebruikt voor de mechanische fijnfiltering. Aangezien de vastklevende vuildeeltjes niet allemaal kunnen worden verwijderd, mag het filtervlies slechts één keer gebruikt worden. Nieuw filtervlies (bestelnummer 2616802) gebruiken. Blauwe filtermat (bestelnummer 2616802) kan 2 à 3 keer gebruikt worden. Vóór hernieuwde toepassing goed schoonmaken met stromend water, zodat delen van de hier aanwezige bacteriën behouden blijven. Tip: Bij verversing van SUBSTRAT pro ca. 1/3 van de gebruikte filtermassa met het materiaal mengen, zodat de bacterieculturen zich sneller vermenigvuldigen. - Filterbak wassen en vervolgens filterpatronen terugplaatsen. Het onderste filterpatroon op de oplegstukken drukken en erop letten dat de volgende filterpatronen op liggen. Hierna nieuw filtervlies op het bovenste filterpatroon leggen, waarbij de beugel moet ingeschoven. Afdekrooster aanbrengen en voorfilter plaatsen. Opgelet: Wit filtervlies mag niet onder de beugel van het filterpatroon gelegd worden. - Bovenkant van het filter en profielafdichting op het bovenste gedeelte van het filter leren op vervuiling en beschadigingen. Profielafdichting eventueel vervangen. Bovenkant van de bak licht inspuiten met EHEIM-verzorgingsspray (bestelnummer 4001000), bovenste gedeelte van het filter opzetten en alle vier de sluitclips sluiten. Filter onderkast zetten. - Adapter terugplaatsen (zie stap 17). Opmerking: Alle slangverbindingen regelmatig controleren op correcte bevestiging. - De waterkringloop wordt weer tot stand gebracht door de aanzuighulp meerdere malen in te drukken, zodat de bak met water wordt gevuld. Vervolgens filter in werking stellen door de stekker in het stopcontact te steken. Opmerking: Het aanzuigen werkt alleen bij een lege voorfilter! Reiniging van de slangen Slangen regelmatig schoonmaken met de universele reinigingsborstel van EHEIM (bestelnummer 4005570). Pompkamer reinigen 23 Pompdeksel openen door de sluitring af te draaien en pompdeksel afnemen. Opmerking: Bij deze apparaten kunnen magnetische velden elektronische of mechanische storingen of beschadigingen veroorzaken. Dit geldt ook voor pacemakers. De noodzakelijke veiligheidsafstanden staan vermeld in de handboeken van deze medische apparaten. Let op: Bij onderhoudswerkzaamheden kunnen de vingers als gevolg van sterke mag netische krachten klem komen te zitten. Het pompwiel kan het beste met een tang wor den losgetrokken. 24 Pompwiel uit de pompkamer trekken. 42 nederlands 25 Keramische as voorzichtig schoonspoelen (breukrisico) en alle onderdelen inclusief pompkamer, smeerkanaal en pompdeksel reinigen met een zachte borstel (reinigingsset, bestelnummer 4009560). - Alle onderdelen terugplaatsen en de pompkamer sluiten door de sluitring vast te draaien. Indicator reinigen - Adapter wegnemen (zie stap 6). Alle slangleidingen ledigen. Pas dan slangbeveiliging ope nen en slangen van de adapter scheiden. 26 Klikslot aan de achterkant van de adapter samendrukken en indicatordeksel naar voren afnemen. 27 Vervolgens indicatordeksel hoger terugplaatsen en met de indicatordeksel de indicatorbehuizing uit de adapter lichten. 28 Indicatorbehuizing afnemen. 29 Tegenhouder voorzichtig afnemen en de vlotter met veer uit de indicatorbehuizing halen. De veer mag absoluut niet beschadigd raken. Indicatorbehuizing reinigen met reinigingsborstel, bestelnummer 4009560. Vlotter met veer terugplaatsen en bevestigen door middel van tegenhouder. De indicatorbehuizing terugzetten op de adapter en indicatordeksel indrukken tot het klikslot inklikt. Afdichtingen Alle afdichtingen bij iedere reinigingsbeurt inspuiten met EHEIM-verzorgingsspray, bestelnummer 4001000. Hierdoor blijven afdichtingen langer soepel en wordt de levensduur verhoogd. Afdichting bij beschadigingen altijd vervangen (onderdelenlijst). Wat te doen indien… Gevaar! Bij werkzaamheden aan het filter erop letten dat er geen water in elektrische aansluitpunten kan binnendringen. Netsnoer loskoppelen! Bij problemen raadpleegt u onze webpagina op internet: www.eheim.de. ...Bovenste gedeelte van de filter kan niet worden gesloten? Oorzaak Oplossing Verkeerde inbouwpositie van Filterinzetstukken en voorfilter zo plaasten, dat ze in een rechte lijn de filterinzetstukken boven elkaar liggen Filterinzetstukken overmatig gevuld Filterinzetstukken niet overmatig vullen. Eventueel de tegen elkaar botsende oppervlakken reinigen Scheidingswand niet juist gemonteerd Scheidingswand in de filterpot schuiven totdat hij goed inklikt Profielafdichting niet juist gemonteerd Afdichting correct in de aanwezige uitsparing plaatsen, op beschadigingen letten en eventueel vervangen. 43 nederlands ...Filter op het bovenste gedeelte lekt? Oorzaak Oplossing Sluitclips niet juist gesloten Alle sluitclips juist sluiten Afsluitvlakken of profielafdichting vuil Afsluitvlakken reinigen en licht inspuiten met EHEIMsiliconenvetspray, bestelnummer 4001000 Afdichting niet gemonteerd, verkeerd geplaatst of beschadigd Afdichting correct plaatsen of vervangen ...Aanzuighulp werkt niet? Oorzaak Oplossing Voorfilterklep in voorfilter niet gesloten Luchtklep op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Luchtklep controleren op juiste bevestiging Voorfilter is gevuld met water. Voorfilter leegmaken en aanzuigproces herhalen. Het aanzuigen werkt alleen bij een lege voorfilter!!! ...Pomp loopt niet? Oorzaak Oplossing Geen netvoeding Stekker insteken As gebroken As vervangen (onderdelenlijst) Pomprad ontbreekt of wordt geblokkeerd door grind, slakkenhuisjes e.a. Pomprad plaatsen, pompkamer reinigen ...Filtercapaciteit is sterk gedaald? Oorzaak Oplossing Hendelstand adapter niet correct Hendelstand controleren en corrigeren Adapter vuil Adapter wegnemen; sluithendel openen en de openingen reinigen met de reinigingsborstel (bestelnummer 4005570) Slangen vernauwd Slangen controleren op knikken en sterke doorsnedevernauwingen Slangen vuil Slangen regelmatig reinigen; d.w.z universele reinigingsborstel (bestelnummer 4005570) door de zuigleidingen en drukleiding of aanzuigbuizen en sproeibuis halen Slechts een zuigleiding is gevuld met water De met water gevulde zuigleiding samendrukken met de vingers totdat de andere zuigleiding met water is gevuld Slechts een zuigleiding is gevuld met water De met water gevulde zuigleiding samendrukken met de vingers totdat de andere zuigleiding met water is gevuld 44 nederlands Aanzuigkorf verstopt Filtermassa‘s sterk vervuild Grof vuil verwijderen, filterkorf reinigen Filtermassa‘s schoonmaken, eventueel vernieuwen Filtermassa erg vuil Filtermassa’s reinigen Filtermassa´s zoals EHEIM MECH / SUBSTRAT pro in filterzak afgevuld Filtermedia die lang meegaan nooit in filterzak of nylonkousen afvullen. Dit leidt binnen zeer korte tijd tot een extreem vermogensverlies van de pomp Filtermassa niet juist gereinigd Filtermassa bij reiniging uit de filtermassakorf halen en schoonspoelen met lauw water Verkeerde filtermassaopbouw Filtermassa-opbouw controleren op de door ons aanbevolen filtratie in lagen. Onderste filterinzetstuk tot vlak onder de rand vullen met EHEIM MECH. De twee andere filtermandjes eveneens tot vlak onder de rand vullen met SUBSTRAT pro. Wit filtervlies nooit onder de beugel leggen. Filtervlies verkeerd geplaatst Na het plaatsen van de bovenste filtermand het handvat inschuiven en het witte filtervlies er bovenop leggen Filtervlies niet vervangen Filtervlies moet bij iedere reinigingsbeurt vervangen worden (bestelnummer 2616802) Pomp vuil Pompkamer, koel- en smeerkanaal reinigen met reinigingsborstelset (EHEIM bestelnr. 400957) (zie hoofdstuk „Onderhoud en verzorging“) Waterkringloop niet juist tot stand gebracht Filter door middel van aanzuigen (zoals beschreven in handleiding) in werking stellen. Tijdens het vullen moet de retourleiding (drukzijde) zich boven het wateroppervlak bevinden, zodat het apparaat optimaal ontlucht. Te veel accessoires op het slangsysteem geïnstalleerd Aangesloten accessoires verminderen het filtervermogen. Extra accessoires (CO2, UV) verwijderen of via een aparte waterkringloop aansturen. ...er lucht in het filter zit? Oorzaak Oplossing Plaats van het filter De bovenkant van de pompkop moet minstens 10 cm onder het wateroppervlak liggen.De pompkop kan beter onder het aquarium worden gezet. Lucht wordt via slangen aangezogen Slangverbinding controleren op goede bevestiging, slangen eventueel vervangen. Extra luchttoevoer (membraanpomp) Uitstromer niet in de buurt van de aanzuigbuis installeren Filtermassa’s vervuild Filtermassa’s reinigen Filtermassa’s in perlonzak of nylonkous Filtermedia die lang meegaan nooit in perlonzak of nylonkousen afvullen. Dit leidt binnen zeer korte tijd tot een extreem vermogensverlies van de pomp ...de pomp veel lawaai maakt? Oorzaak Behebung Oplossing Keramische huls niet of op onjuist wijze geplaatst Keramische huls op juiste wijze plaatsen of eventueel vervangen. Keramische as gebroken Keramische as vervangen. 45
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206

EHEIM professionel 3 1200XL de handleiding

Categorie
Waterpompen
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor