Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 de handleiding

Categorie
Stofzuigers
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

14
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik
binnenshuis.
Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig. Bij oneigenlijk gebruik
of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing,
vervalt elke aansprakelijkheid van het merk.
Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: het apparaat moet worden
gebruikt in normale gebruiksomstandigheden.
Gebruik het apparaat niet indien het gevallen is, zichtbare schade
vertoont of niet goed meer functioneert. Maak in dit geval het apparaat
niet zelf open, maar stuur het naar het dichtstbijzijnde erkende
servicecentrum. Voor de reparatiewerkzaamheden moet immers speciaal
gereedschap worden gebruikt om gevaarlijke situaties te voorkomen.
De reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen en
met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd. Zelf een apparaat
repareren kan voor de gebruiker gevaar opleveren. Gebruik uitsluitend
originele accessoires (lters, batterijen enz.).
Warning: [Use only with – designation – charger]
WAARSCHUWING : gebruik om de batterij op te laden uitsluitend de
met het apparaat meegeleverde afneembare voedingseenheid (lader)
(paginas 93/95).
De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt
weggegooid.
Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet
voordat de batterij wordt verwijderd.
De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Als het snoer van de lader beschadigd is of als de lader niet werkt,
gebruik dan geen andere lader dan het door de fabrikant meegeleverde
model en neem contact op met de klantendienst of het dichtstbijzijnde
erkende servicecentrum (bij gebruik van een universele lader vervalt de
garantie).
Trek nooit aan het netsnoer om de lader uit het stopcontact te halen.
Schakel het apparaat altijd uit voor elke onderhouds- of reinigingsbeurt.
Houdt haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt
van de openingen en de bewegende onderdelen van het apparaat, in het
bijzonder de draaiborstel. Richt de slang, de buis of de accessoires niet
naar de ogen of oren en stop ze nooit in de mond.
Schakel altijd eerst het apparaat uit voordat u de elektrische borstel
aanbrengt of verwijdert.
15
Raak nooit de draaiende onderdelen aan zonder eerst de stofzuiger
uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of om water of
eender welke vloeistoen, warme stoen, zeer jne stoen (pleister,
cement, as enz.), grof afval met scherpe randen (glas), schadelijke
producten (oplos- of afbijtmiddelen enz.), agressieve producten (zuren,
reinigingsmiddelen enz.), brandbare en ontplofbare producten (op
basis van benzine of alcohol) op te zuigen.
Dompel het apparaat nooit onder in water, breng geen water aan op
het apparaat en bewaar het nooit buiten.
Voor meer informatie over het inschakelen, laden, reinigen en
onderhouden van het product, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Voor de landen die onderhevig zijn aan Europese regelgeving
( markering) :
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
van minstens 8 jaar en door personen zonder enige ervaring of kennis
of met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
indien zij instructies hebben ontvangen en worden begeleid bij het
veilige gebruik ervan en op de hoogte zijn van de risicos waaraan zij
zijn blootgesteld. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De
reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder
toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Houdt het toestel en zijn
lader buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Voor andere landen, waar de Europese regelgeving niet geldt :
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door
personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan
of van tevoren instructies hebben gekregen betreende het gebruik
van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
INFORMATIE VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Controleer of de spanning (voltage) op het identiteitsplaatje van de lader van uw stofzuiger overeenkomt
met de netspanning. Elke verkeerde aansluiting kan onomkeerbare schade veroorzaken aan het product, die
niet door de garantie wordt gedekt.
Laad de stofzuiger na gebruik opnieuw op zodat hij altijd klaar is voor gebruik met een volle batterij, voor
optimale prestaties en autonomie.
Bij langdurige afwezigheid (vakantie enz.) is het beter om de lader uit het stopcontact te halen. In dat geval
kan een verlies van autonomie optreden door zelfontlading.
Zuig geen grote stukken op die de luchtinlaat kunnen verstoppen en beschadigen.
Afhankelijk van het model :
Gebruik de elektroborstel nooit voor het stofzuigen van hoogpolige tapijten, dierenharen of franjes.
„Min“-stand: voor het stofzuigen van tapijten en dik of delicaat vast tapijt en delicate oppervlakken.
Opmerking: controleer geregeld of de wielen van de zuigmond schoon zijn.
NL
16
„TURBO/BOOST“-stand: voor het optimaal verwijderen van stof op allerlei soorten zwaar bevuilde vloeren.
Opmerking: als de grip van de stofzuiger op het oppervlak te sterk is, zet de schakelaar dan opnieuw in de „Min“-stand.
Gebruik uw stofzuiger nooit zonder beschermlter van de motor.
Reinig de onderdelen van het stofreservoir of de beschermlter van de motor nooit in een vaatwasmachine.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BATTERIJ
In dit apparaat zitten batterijen (nikkel-metaalhydride of lithiumion) die om veiligheidsredenen enkel door
een professionele reparateur mogen worden vervangen. Als de batterij niet meer naar behoren laadt, moet
het batterijblok (nikkel-metaalhydride of lithiumion) volledig worden verwijderd. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde erkende servicecentrum om de batterijen te vervangen.
De batterijen moeten zorgvuldig worden gehanteerd. Stop de batterijen nooit in uw mond. Steek geen metalen
voorwerpen in de uiteinden van de batterijen, om te vermijden dat u kortsluiting in de batterijen veroorzaakt. Bij
kortsluiting kan de temperatuur van de batterijen gevaarlijk hoog oplopen en ernstige brandwonden of zelfs brand
veroorzaken. Als de batterijen lekken, wrijf dan niet in uw ogen en raak uw mond of neus niet aan. Was uw handen
en spoel uw ogen met helder water. Als het ongemak blijft duren, raadpleeg dan uw arts.
OPGELET -De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan brandgevaar of chemische brandwonden veroorzaken
wanneer het verkeerd wordt gebruikt. Zorg dat de batterij niet uit elkaar wordt gehaald, wordt kortgesloten, bij een
temperatuur < 0°C en > 45°C wordt opgeborgen of in vuur wordt gegooid. Houd de batterij buiten het bereik van
kinderen. Haal de batterij niet uit elkaar en gooi ze niet in vuur.
MILIEU
Volgens de huidige regelgeving moet elk apparaat dat niet meer wordt gebruikt, naar een erkend servicecentrum
worden gebracht dat de verwijdering ervan op zich zal nemen.
Bescherm het milieu!
Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.
Breng het naar een verzamelpunt voor de verwerking ervan.
HEEFT U PROBLEMEN MET UW APPARAAT?
Afhankelijk van het model :
PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN
De lader wordt warm.
Dit is volkomen normaal. De stofzuiger
kan zonder enig risico permanent op de
lader aangesloten zijn.
De lader is aangesloten, maar uw
apparaat laadt niet op.
De lader is slecht aangesloten op het
apparaat of is defect.
Controleer of de lader goed aangesloten
is of neem contact op met een erkend
servicecentrum om de lader te laten
vervangen.
Uw apparaat stopt tijdens het stofzuigen
en een of meerdere controlelampjes
laadstroom knipperen zeer snel.
Uw apparaat is misschien oververhit.
Schakel het apparaat uit en laat het
minstens 1 uur afkoelen.
Het apparaat is gestopt nadat het
controlelampje laadstroom heeft
geknipperd.
De batterij van het apparaat is volledig
leeg.
Laad de stofzuiger opnieuw op.
17
De elektroborstel werkt minder goed of
maakt een vreemd geluid.
De draaiende borstel of de slang is
verstopt.
Schakel de stofzuiger uit en reinig ze.
De borstel is versleten.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum om de borstel te laten
vervangen.
De drijfriem is versleten.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum om de drijfriem te laten
vervangen.
De elektroborstel stopt tijdens het
stofzuigen.
De thermische beveiliging is in werking
gesteld.
Schakel de stofzuiger uit. Controleer
of iets de draaiende beweging van
de borstel hindert. Zo ja: verwijder
het hinderende voorwerp, maak
de elektroborstel schoon en zet de
stofzuiger opnieuw aan.
Uw stofzuiger zuigt minder goed, maakt
lawaai, uit.
De buis of de slang is gedeeltelijk
verstopt.
Ontstop ze.
De stofbak is vol. Leeg de bak en maak hem schoon.
Het stofreservoir is niet goed geplaatst. Plaats het correct.
De zuigmond is verstopt.
Demonteer de elektroborstel en maak
hem schoon.
De beschermende schuimlter van de
motor is verzadigd.
Maak de lter schoon.
Als u de stofzuiger aanzet, beginnen een
of meerdere controlelampjes laadstroom
zeer snel te knipperen.
U gebruikt niet de juiste lader of de lader
is defect.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum om de lader te laten
vervangen.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing te bewaren.
NL

Documenttranscriptie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen. • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. • Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig. Bij oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing, vervalt elke aansprakelijkheid van het merk. • Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: het apparaat moet worden gebruikt in normale gebruiksomstandigheden. • Gebruik het apparaat niet indien het gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed meer functioneert. Maak in dit geval het apparaat niet zelf open, maar stuur het naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Voor de reparatiewerkzaamheden moet immers speciaal gereedschap worden gebruikt om gevaarlijke situaties te voorkomen. • De reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen en met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd. Zelf een apparaat repareren kan voor de gebruiker gevaar opleveren. Gebruik uitsluitend originele accessoires (filters, batterijen enz.). • Warning: [Use only with – designation – charger] • WAARSCHUWING : gebruik om de batterij op te laden uitsluitend de met het apparaat meegeleverde afneembare voedingseenheid (lader) (pagina’s 93/95). • De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt weggegooid. • Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat de batterij wordt verwijderd. • De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd. • Als het snoer van de lader beschadigd is of als de lader niet werkt, gebruik dan geen andere lader dan het door de fabrikant meegeleverde model en neem contact op met de klantendienst of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum (bij gebruik van een universele lader vervalt de garantie). • Trek nooit aan het netsnoer om de lader uit het stopcontact te halen. • Schakel het apparaat altijd uit voor elke onderhouds- of reinigingsbeurt. • Houdt haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en de bewegende onderdelen van het apparaat, in het bijzonder de draaiborstel. Richt de slang, de buis of de accessoires niet naar de ogen of oren en stop ze nooit in de mond. • Schakel altijd eerst het apparaat uit voordat u de elektrische borstel aanbrengt of verwijdert. 14 • Raak nooit de draaiende onderdelen aan zonder eerst de stofzuiger uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen. • Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of om water of eender welke vloeistoffen, warme stoffen, zeer fijne stoffen (pleister, cement, as enz.), grof afval met scherpe randen (glas), schadelijke producten (oplos- of afbijtmiddelen enz.), agressieve producten (zuren, NL reinigingsmiddelen enz.), brandbare en ontplofbare producten (op basis van benzine of alcohol) op te zuigen. • Dompel het apparaat nooit onder in water, breng geen water aan op het apparaat en bewaar het nooit buiten. • Voor meer informatie over het inschakelen, laden, reinigen en onderhouden van het product, raadpleeg de gebruiksaanwijzing. • Voor de landen die onderhevig zijn aan Europese regelgeving ( markering) : Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door personen zonder enige ervaring of kennis of met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, indien zij instructies hebben ontvangen en worden begeleid bij het veilige gebruik ervan en op de hoogte zijn van de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Houdt het toestel en zijn lader buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Voor andere landen, waar de Europese regelgeving niet geldt : Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. INFORMATIE VOOR HET EERSTE GEBRUIK • Controleer of de spanning (voltage) op het identiteitsplaatje van de lader van uw stofzuiger overeenkomt met de netspanning. Elke verkeerde aansluiting kan onomkeerbare schade veroorzaken aan het product, die niet door de garantie wordt gedekt. • Laad de stofzuiger na gebruik opnieuw op zodat hij altijd klaar is voor gebruik met een volle batterij, voor optimale prestaties en autonomie. • Bij langdurige afwezigheid (vakantie enz.) is het beter om de lader uit het stopcontact te halen. In dat geval kan een verlies van autonomie optreden door zelfontlading. • Zuig geen grote stukken op die de luchtinlaat kunnen verstoppen en beschadigen. Afhankelijk van het model : • Gebruik de elektroborstel nooit voor het stofzuigen van hoogpolige tapijten, dierenharen of franjes. • „Min“-stand: voor het stofzuigen van tapijten en dik of delicaat vast tapijt en delicate oppervlakken. Opmerking: controleer geregeld of de wielen van de zuigmond schoon zijn. 15 • „TURBO/BOOST“-stand: voor het optimaal verwijderen van stof op allerlei soorten zwaar bevuilde vloeren. Opmerking: als de grip van de stofzuiger op het oppervlak te sterk is, zet de schakelaar dan opnieuw in de „Min“-stand. • Gebruik uw stofzuiger nooit zonder beschermfilter van de motor. • Reinig de onderdelen van het stofreservoir of de beschermfilter van de motor nooit in een vaatwasmachine. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BATTERIJ • In dit apparaat zitten batterijen (nikkel-metaalhydride of lithiumion) die om veiligheidsredenen enkel door een professionele reparateur mogen worden vervangen. Als de batterij niet meer naar behoren laadt, moet het batterijblok (nikkel-metaalhydride of lithiumion) volledig worden verwijderd. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum om de batterijen te vervangen. • De batterijen moeten zorgvuldig worden gehanteerd. Stop de batterijen nooit in uw mond. Steek geen metalen voorwerpen in de uiteinden van de batterijen, om te vermijden dat u kortsluiting in de batterijen veroorzaakt. Bij kortsluiting kan de temperatuur van de batterijen gevaarlijk hoog oplopen en ernstige brandwonden of zelfs brand veroorzaken. Als de batterijen lekken, wrijf dan niet in uw ogen en raak uw mond of neus niet aan. Was uw handen en spoel uw ogen met helder water. Als het ongemak blijft duren, raadpleeg dan uw arts. • OPGELET - De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan brandgevaar of chemische brandwonden veroorzaken wanneer het verkeerd wordt gebruikt. Zorg dat de batterij niet uit elkaar wordt gehaald, wordt kortgesloten, bij een temperatuur < 0°C en > 45°C wordt opgeborgen of in vuur wordt gegooid. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Haal de batterij niet uit elkaar en gooi ze niet in vuur. MILIEU Volgens de huidige regelgeving moet elk apparaat dat niet meer wordt gebruikt, naar een erkend servicecentrum worden gebracht dat de verwijdering ervan op zich zal nemen. Bescherm het milieu! Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Breng het naar een verzamelpunt voor de verwerking ervan. HEEFT U PROBLEMEN MET UW APPARAAT? Afhankelijk van het model : PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN De lader wordt warm. OPLOSSINGEN Dit is volkomen normaal. De stofzuiger kan zonder enig risico permanent op de lader aangesloten zijn. Controleer of de lader goed aangesloten is of neem contact op met een erkend servicecentrum om de lader te laten vervangen. De lader is aangesloten, maar uw apparaat laadt niet op. De lader is slecht aangesloten op het apparaat of is defect. Uw apparaat stopt tijdens het stofzuigen en een of meerdere controlelampjes laadstroom knipperen zeer snel. Uw apparaat is misschien oververhit. Schakel het apparaat uit en laat het minstens 1 uur afkoelen. Het apparaat is gestopt nadat het controlelampje laadstroom heeft geknipperd. De batterij van het apparaat is volledig leeg. Laad de stofzuiger opnieuw op. 16 De elektroborstel werkt minder goed of maakt een vreemd geluid. De draaiende borstel of de slang is verstopt. Schakel de stofzuiger uit en reinig ze. De borstel is versleten. Neem contact op met een erkend servicecentrum om de borstel te laten vervangen. De drijfriem is versleten. De elektroborstel stopt tijdens het stofzuigen. Uw stofzuiger zuigt minder goed, maakt lawaai, fluit. De thermische beveiliging is in werking gesteld. Neem contact op met een erkend servicecentrum om de drijfriem te laten vervangen. Schakel de stofzuiger uit. Controleer of iets de draaiende beweging van de borstel hindert. Zo ja: verwijder het hinderende voorwerp, maak de elektroborstel schoon en zet de stofzuiger opnieuw aan. De buis of de slang is gedeeltelijk verstopt. Ontstop ze. De stofbak is vol. Leeg de bak en maak hem schoon. Het stofreservoir is niet goed geplaatst. Plaats het correct. Demonteer de elektroborstel en maak hem schoon. De zuigmond is verstopt. De beschermende schuimfilter van de motor is verzadigd. Als u de stofzuiger aanzet, beginnen een U gebruikt niet de juiste lader of de lader of meerdere controlelampjes laadstroom is defect. zeer snel te knipperen. NL Maak de filter schoon. Neem contact op met een erkend servicecentrum om de lader te laten vervangen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing te bewaren. 17
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95

Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 de handleiding

Categorie
Stofzuigers
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor