Clatronic WKS 3744 Handleiding

Categorie
Elektrische waterkokers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

WKS3744 G_IM 26.07.19
8
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u
het gebruik van het apparaat zult genieten.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letsel risico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er bestaat gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat
WAARSCHUWING: Risico op brandwonden!
Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het
apparaat erg heet worden.
Het apparaat altijd bij de handgreep vastpakken.
Open en sluit het deksel alleen met behulp van de handgreep
die in het deksel is geïntegreerd.
Zelfs na gebruik blijft het oppervlak van het verwarmingsele-
ment nog heet door restwarmte.
WAARSCHUWING:
Vul nooit meer water in de tank dan tot aan de MAX-markering.
Als dit toch gebeurt, kan kokend water wegspatten en u brand-
wonden toevoegen!
WKS3744 G_IM 26.07.19
9
WAARSCHUWING:
Let er steeds op, dat het deksel goed gesloten is.
Het deksel niet openen terwijl het water kookt.
Het waterniveau moet tussen de MIN- en MAX-markering liggen.
Plaats het apparaat altijd alleen op een vlakke ondergrond.
Beweeg het apparaat niet en pak het niet vast wanneer het in
bedrijf is.
Gebruik het apparaat alleen met het desbetreffende basisstation.
Schakel het apparaat uit voordat u het van de basis neemt!
Basis en buitenkant van het apparaat mogen niet nat worden.
Let erop dat geen vloeistof in contact komt met de adapter van
het apparaat.
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder onder toezicht van een volwassene of als zij geïnstrueerd
zijn in veilig gebruik van het apparaat en bewust zijn van de geva-
ren.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door
kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en bege-
leid worden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jon-
ger dan 8 jaar.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met vermin-
derde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek
aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd
zijn voor het gebruik van het apparaat in een veilige manier en als
zij de gevaren begrijpen.
WKS3744 G_IM 26.07.19
10
Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een
erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze
door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen
vervangen worden om gevaar te vermijden.
Dit apparaat wordt gebruikt voor het verwarmen en koken van
water. Gebruik het nooit om andere vloeistoffen of etenswaren te
verwarmen. Dit kan letsel veroorzaken.
Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en op een droge
plek. Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik en op dergelijke
plaatsen zoals bijv.:
- In personeelkeukens in winkels, op kantoren en andere com-
merciële plaatsen;
- Door gasten in hotels, motels en andere accommodatie facilitei-
ten.
Het is niet bestemd voor gebruik op boerderijaccommodaties of
Bed & Breakfast verblijven.
De volgende symbolen staan op het product:
LET OP:
Dompel het apparaat niet onder in water om te reinigen. Volg de
instructies zoals uiteengezet in het hoofdstuk “Reiniging”.
Opmerkingen voor het gebruik
Netkabel
Rol de benodigde kabellengte compleet van het bodemele-
ment van de basis af. Let op de geleiding van de netkabel.
Aansluitwaarde
Het apparaat kan maximaal een vermogen van 2200 W op-
nemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam,
te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via
een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: Overbelasting!
Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
LET OP: Overbelasting!
Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit
apparaat te veel vermogen heeft.
Elektrische aansluiting
1. Controleer of de netspanning die u wilt gebruiken,
overeenstemt met die van het apparaat. De gegevens
m.b.t. de spanning staan vermeld op het typeplaatje op
de basis.
2. Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voor-
schriften geïnstalleerd geaard stopcontact.
Het apparaat aan- / uitschakelen
Schakel het apparaat aan en uit via de O / I schakelaar.
WKS3744 G_IM 26.07.19
11
Voorbereiding
Kook vóór het eerste gebruik het apparaat driemaal uit
met schoon water - gebruik alleen zuiver water zonder
toevoegingen.
Bediening
OPMERKING: Gebruik altijd vers water.
1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Open de waterkoker met behulp van de handgreep die in
het deksel is geïntegreerd.
3. Vul de waterkoker met water (max. 1,7 liter). U kunt het
waterpeil aan de waterpeilindicatie van het apparaat
aezen.
4. Sluit het deksel.
5. Plaats de waterkoker goed sluitend op de basis.
6. Schakel het apparaat in met de schakelaar.
Koken onderbreken / afbreken
Er zij twee manieren om het koken van water te onderbre-
ken of af te breken:
1. Het toestel schakelt automatisch uit als het water kookt.
2. Zet de schakelaar op de O-stand om het koken van
water te onderbreken of te stoppen.
LET OP:
Het apparaat niet van de basis verwijderen zonder het
apparaat eerst uit te schakelen. Zolang de schakelaar
op de I-stand staat, blijft de ketel ingeschakeld.
Het apparaat altijd uitschakelen voordat u de ketel
van de basis verwijdert! Zorg er vook voor dat het
apparaat is uitgeschakeld als u het apparaat terug zet
op de basis!
WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding!
Houd het deksel tijdens het uitgieten gesloten.
De behuizing wordt heet tijdens het bedrijf, raak ze
niet aan en laat het apparaat afkoelen voordat u het
wegruimt.
Trek de netstekker uit de contactdoos.
Leeg het waterreservoir.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit en trek de
netstekker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volle-
dig is afgekoeld.
Dompel het apparaat en de basis nooit onder in water of andere
vloeistoffen. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen
leiden.
LET OP:
Gebruik geen draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmid-
delen.
Reinig het lter op de deksel met een nylon borstel.
Spoel de watertank uit met schoon water. Droog hem af
met een doek.
Reinig de behuizing na het gebruik met een vochtige
doek.
Ontkalking
De intervallen tussen de ontkalkingen zijn afhankelijk van
de hardheidsgraad van het water en van de gebruiks-
frequentie.
Schakelt het apparaat uit, voordat het water kookt, dan is
het noodzakelijk het apparaat eerder te ontkalken.
Gebruik a.u.b. geen azijn, maar een in de handel ge-
bruikelijk ontkalkingsmiddel op citroenzuurbasis. Doseer
a.u.b. conform de gebruiksaanwijzing.
OPMERKING:
Breng na het ontkalken meerdere malen (3 - 4 maal) vers
water aan de kook om resten te verwijderen. Dit water is
niet geschikt voor consumptie.
WKS3744 G_IM 26.07.19
12
Opslaan
Reinig het apparaat zoals beschreven en laat het
drogen.
Wij raden aan het apparaat in de originele verpakking op
te bergen wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt.
Berg het apparaat altijd op buiten bereik van kinderen en
op een droge, goed geventileerde plek.
Oprolinrichting voor netkabel
De netkabel kunt u aan het bodemelement oprollen.
Verhelpen van storingen
Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel
Het apparaat
kan niet
worden inge-
schakeld.
Het apparaat
ontvangt geen
voeding.
Controleer het stop-
contact met een
ander apparaat.
Steek de stekker
correct in het stop-
contact.
Controleer de
hoofdcircuit breker.
Het apparaat is
defect.
Neem contact op
met ons service-
centrum of een
specialist.
Na het gebruik
zonder of met te
weinig water is
het apparaat nog
niet voldoende
afgekoeld.
Laat het apparaat
15 minuten af-
koelen.
Het apparaat
schakelt vóór
het koken uit.
Er is veel kal-
kaanslag op de
binnenzijde van
de waterkoker, of
het stopcontact is
overbelast.
Ontkalk het appa-
raat volgens de
instructies.
Controleer de
netaansluiting.
Het apparaat
schakelt niet
uit.
Het deksel is niet
gesloten.
Sluit het deksel
totdat deze op zijn
plaats klikt.
Het apparaat
schakelt bij
het plaatsen
op de basis
automatisch
weer in.
De schakelaar is
ingeschakeld.
Stel de schakelaar
in op O.
Technische gegevens
Model:.................................................................WKS 3744 G
Spanningstoevoer: ............................. 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen: ................................... 1850 - 2200 W
Beschermingsklasse: .............................................................
Volume: ...................................................................max. 1,7
Nettogewicht: ...................................................... ong. 1,05 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te ma-
ken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toe-
passing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromag-
netische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische
voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten
horen niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische
apparaten gebruik van de voorgeschreven
verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektro-
nische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeentead-
ministratie.

Documenttranscriptie

Gebruiksaanwijzing Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel risico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. • Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING: Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat WAARSCHUWING: Risico op brandwonden! Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het apparaat erg heet worden. • Het apparaat altijd bij de handgreep vastpakken. • Open en sluit het deksel alleen met behulp van de handgreep die in het deksel is geïntegreerd. • Zelfs na gebruik blijft het oppervlak van het verwarmingselement nog heet door restwarmte. WAARSCHUWING: • Vul nooit meer water in de tank dan tot aan de MAX-markering. Als dit toch gebeurt, kan kokend water wegspatten en u brandwonden toevoegen! 8 WKS3744 G_IM 26.07.19 WAARSCHUWING: • Let er steeds op, dat het deksel goed gesloten is. • Het deksel niet openen terwijl het water kookt. • Het waterniveau moet tussen de MIN- en MAX-markering liggen. • Plaats het apparaat altijd alleen op een vlakke ondergrond. • Beweeg het apparaat niet en pak het niet vast wanneer het in bedrijf is. • Gebruik het apparaat alleen met het desbetreffende basisstation. • Schakel het apparaat uit voordat u het van de basis neemt! • Basis en buitenkant van het apparaat mogen niet nat worden. • Let erop dat geen vloeistof in contact komt met de adapter van het apparaat. • Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder onder toezicht van een volwassene of als zij geïnstrueerd zijn in veilig gebruik van het apparaat en bewust zijn van de gevaren. • Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid worden. • Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn voor het gebruik van het apparaat in een veilige manier en als zij de gevaren begrijpen. 9 WKS3744 G_IM 26.07.19 • Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. • Dit apparaat wordt gebruikt voor het verwarmen en koken van water. Gebruik het nooit om andere vloeistoffen of etenswaren te verwarmen. Dit kan letsel veroorzaken. • Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en op een droge plek. Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik en op dergelijke plaatsen zoals bijv.: - In personeelkeukens in winkels, op kantoren en andere commerciële plaatsen; - Door gasten in hotels, motels en andere accommodatie faciliteiten. Het is niet bestemd voor gebruik op boerderijaccommodaties of Bed & Breakfast verblijven. • De volgende symbolen staan op het product: LET OP: Dompel het apparaat niet onder in water om te reinigen. Volg de instructies zoals uiteengezet in het hoofdstuk “Reiniging”. Opmerkingen voor het gebruik Netkabel Rol de benodigde kabellengte compleet van het bodemelement van de basis af. Let op de geleiding van de netkabel. Aansluitwaarde Het apparaat kan maximaal een vermogen van 2200 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. LET OP: Overbelasting! • Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben. LET OP: Overbelasting! • Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. Elektrische aansluiting 1. Controleer of de netspanning die u wilt gebruiken, overeenstemt met die van het apparaat. De gegevens m.b.t. de spanning staan vermeld op het typeplaatje op de basis. 2. Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact. Het apparaat aan- / uitschakelen Schakel het apparaat aan en uit via de O / I schakelaar. 10 WKS3744 G_IM 26.07.19 Voorbereiding Kook vóór het eerste gebruik het apparaat driemaal uit met schoon water - gebruik alleen zuiver water zonder toevoegingen. Bediening OPMERKING: Gebruik altijd vers water. 1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. 2. Open de waterkoker met behulp van de handgreep die in het deksel is geïntegreerd. 3. Vul de waterkoker met water (max. 1,7 liter). U kunt het waterpeil aan de waterpeilindicatie van het apparaat aflezen. 4. Sluit het deksel. 5. Plaats de waterkoker goed sluitend op de basis. 6. Schakel het apparaat in met de schakelaar. Koken onderbreken / afbreken Er zij twee manieren om het koken van water te onderbreken of af te breken: 1. Het toestel schakelt automatisch uit als het water kookt. 2. Zet de schakelaar op de O-stand om het koken van water te onderbreken of te stoppen. LET OP: • Het apparaat niet van de basis verwijderen zonder het apparaat eerst uit te schakelen. Zolang de schakelaar op de I-stand staat, blijft de ketel ingeschakeld. • Het apparaat altijd uitschakelen voordat u de ketel van de basis verwijdert! Zorg er vook voor dat het apparaat is uitgeschakeld als u het apparaat terug zet op de basis! WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding! • Houd het deksel tijdens het uitgieten gesloten. • De behuizing wordt heet tijdens het bedrijf, raak ze niet aan en laat het apparaat afkoelen voordat u het wegruimt. • Trek de netstekker uit de contactdoos. • Leeg het waterreservoir. Reiniging WAARSCHUWING: • Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit en trek de netstekker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld. • Dompel het apparaat en de basis nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. LET OP: • Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. • Reinig het filter op de deksel met een nylon borstel. • Spoel de watertank uit met schoon water. Droog hem af met een doek. • Reinig de behuizing na het gebruik met een vochtige doek. Ontkalking • De intervallen tussen de ontkalkingen zijn afhankelijk van de hardheidsgraad van het water en van de gebruiksfrequentie. • Schakelt het apparaat uit, voordat het water kookt, dan is het noodzakelijk het apparaat eerder te ontkalken. • Gebruik a.u.b. geen azijn, maar een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel op citroenzuurbasis. Doseer a.u.b. conform de gebruiksaanwijzing. OPMERKING: Breng na het ontkalken meerdere malen (3 - 4 maal) vers water aan de kook om resten te verwijderen. Dit water is niet geschikt voor consumptie. 11 WKS3744 G_IM 26.07.19 Opslaan Technische gegevens • Reinig het apparaat zoals beschreven en laat het drogen. • Wij raden aan het apparaat in de originele verpakking op te bergen wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt. • Berg het apparaat altijd op buiten bereik van kinderen en op een droge, goed geventileerde plek. Model:.................................................................WKS 3744 G Spanningstoevoer:.............................. 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz Opgenomen vermogen:.................................... 1850 - 2200 W Beschermingsklasse:.............................................................. Volume:....................................................................max. 1,7 ℓ Nettogewicht:....................................................... ong. 1,05 kg Oprolinrichting voor netkabel De netkabel kunt u aan het bodemelement oprollen. Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Verhelpen van storingen Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel Het apparaat kan niet worden ingeschakeld. Het apparaat ontvangt geen voeding. Het apparaat is defect. Het apparaat schakelt vóór het koken uit. Het apparaat schakelt niet uit. Het apparaat schakelt bij het plaatsen op de basis automatisch weer in. Na het gebruik zonder of met te weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld. Er is veel kalkaanslag op de binnenzijde van de waterkoker, of het stopcontact is overbelast. Het deksel is niet gesloten. De schakelaar is ingeschakeld. Controleer het stopcontact met een ander apparaat. Steek de stekker correct in het stopcontact. Controleer de hoofdcircuit­breker. Neem contact op met ons servicecentrum of een specialist. Laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Ontkalk het apparaat volgens de instructies. Controleer de netaansluiting. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. Sluit het deksel totdat deze op zijn plaats klikt. Stel de schakelaar in op O. 12 WKS3744 G_IM 26.07.19
1 / 1

Clatronic WKS 3744 Handleiding

Categorie
Elektrische waterkokers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor