Ryobi BID1821 Handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
BID1821
Type
Handleiding
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystpieniem do uytkowania tego urzdzenia, naley koniecznie zapozna si z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podrczniku.
Dležité upozornní!
Nepoužívejte tento pístroj díve, než si petete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az üzembe helyezés
eltt elolvassa!
Atenie!
Este esenial s citii instruciunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanbu!
Svargi, lai js pirms mašnas darbinšanas izlastu instrukcijas šaj rokasgrmat.
Dmesio!
Prieš praddami eksploatuoti š prietais, svarbu, kad perskaitytumte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da proitate ove upute prije uporabe ovog ureaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega prironika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si preítali pokyny v tomto návode.
!
             
.
Dikkat!
Cihazn çaltrlmasndan önce bu klavuzda bulunan talimatlar okumanz zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zmny technických údaj vyhrazeny / A mszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaiilor tehnice /
Paturam tiesbas maint tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teis daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/
Technické zmeny vyhradené /      / Teknik deiiklik hakk sakldr
24
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRFITEN
LED-APPARAAT
VAN KLASSE 1

Draag gehoorbeschermers wanneer u een
slagschroevendraaier gebruikt. Het lawaai kan
namelijk gehoorverlies veroorzaken.
Houd de machine aan de geïsoleerde handvatten
vast wanneer u werkt op plaatsen waar het boortje
een verborgen leiding kan raken. Wanneer de boor
een spanningsleiding raakt, kunnen de blootgestelde
onderdelen van het gereedschap onder spanning
komen, waardoor de gebruiker geëlektrocuteerd
wordt.
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
aanduidingen op het kenplaatje van het apparaat.
Gebruik uw apparaat nooit zonder de behuizing of als
er bouten ontbreken. Als de behuizing of bouten zijn
weggenomen, breng deze dan weer terug aan voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Houd alle onderdelen
in goede staat van werking.
Zorg dat u stevig greep hebt op het apparaat wanneer
u hoog werkt.
Raak tijdens gebruik nooit het zaagblad, de slijpschijf
of andere bewegende delen aan.
Start de machine nooit wanneer het draaiende deel in
aanraking is met het werkstuk.
Leg nooit een apparaat neer voordat alle bewegende
delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
ACCESSOIRES: Het gebruik van andere accessoires
en hulpstukken dan die welke in deze handleiding
worden aanbevolen kan gevaar opleveren.
RESERVEONDERDELEN: Gebruik uitsluitend
originele reservedelen als u onderdelen vervangt.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR LAADAPPARATEN
Dit apparaat wordt gebruikt met Ryobi 18 V lithium-
ion accu’s of Ryobi 18 V nikkelcadmium accu’s.
Andere typen accu’s zouden kunnen ontploffen en
ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat
beschadigen.
Stel het laadapparaat niet bloot aan regen of
vochtigheid.
Gebruik geen andere accessoires dan die door de
fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik
van andere accessoires kan brand, elektrische
schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
Trek nooit aan het snoer om de stekker van het
laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen,
maar trek aan de stekker zelf anders kunnen het
laadapparaat en het snoer worden beschadigd.
Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat
niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt
kan raken of dat het niet op een andere manier kan
worden beschadigd.
Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut
noodzakelijk is. Gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan brand of elektrische schokken
veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om
gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan
voor dat:
a. de stekker van het laadapparaat evenveel polen
heeft als de contrastekker van het verlengsnoer en dat
deze even dik en van dezelfde vorm zijn;
b. het verlengsnoer in goede staat is en voldoende
vermogen heeft om de benodigde stroom te geleiden.
Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of
het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze
onderdelen beschadigd is, dient u het te laten
repareren door een bekwame vakman.
Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok
of op een andere manier beschadigd is of als het
gevallen is. Laat het repareren door een bekwame
vakman.
Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat
eventuele reparaties of onderhoudswerk uitvoeren
door een bekwame vakman. Het verkeerd
hermonteren kan gevaar voor elektrische schokken of
brand veroorzaken.
Trek de stekker van het laadapparaat uit het
stopcontact voordat u het gaat onderhouden of
schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken
te beperken. - Laat de stekker niet in het stopcontact
zitten als u het laadapparaat niet gebruikt.
Raak nooit een niet-geïsoleerd deel van de
uitgangsconnector of de niet-geïsoleerde contacten
aan om gevaar voor elektrische schokken te
vermijden.
25
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR LAADAPPARATEN
Bewaar deze instructies zorgvuldig. Sla ze regelmatig
op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op
de hoogte te stellen. Als u dit apparaat uitleent, geef er
dan ook deze gebruikershandleiding bij.
VERKLARING
1. Gereedschaphouder met vergrendelmof
2. Drukschakelaar
3. Draairichtingschakelaar (vooruit/achteruit)
4. Opbergvak voor schroefbits
5. Magneetplaat
6. Accupak (niet bijgeleverd)
7. Vergrendellippen
8. Druk op de vergrendelingen om het accupak los te
maken
9. Achter (linksom - uitdraaien)
10. Voor (rechtsom - indraaien)
11. Verlengstuk
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning 18 V
Gereedschaphouder 6,35 mm
Drukschakelaar snelheidsregelaar
Toerental bij nullast 0 - 2.600 tpm
Max. koppel 170 Nm
Aantal slagen 0 - 3.200 slagen/min.
Gewicht - zonder accu 1,24 kg
MODEL
ACCUPAK
(niet bijgeleverd)
LADER
(niet bijgeleverd)
BID1821 BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
BCS618
BCL1418
BPP-1815
BPP-1815M
BPP-1817
BPP-1817M
BCA-180
BC-1815S
BC-1800
BCL-1800
BCS618
BCL1418
BCL14181H
BCL14183H
BCL14181H
BCL14183H
BEDIENING
WAARSCHUWING
Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u
eenmaal vertrouwd bent geraakt met het
apparaat. Vergeet niet dat zelfs één seconde
onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan
veroorzaken.
WAARSCHUWING
Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril met zijschotjes wanneer u met
gereedschap werkt. Er kunnen wegspattende
deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel
veroorzaken als u zich hier niet aan houdt.
WAARSCHUWING
Gebruik geen andere onderdelen of accessoires
dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn
aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet
aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat
gevaar voor ernstig lichamelijk letsel.
TOEPASSINGEN
Gebruik de slagschroevendraaier voor de volgende
toepassingen:
Indraaien / uitdraaien van schroeven en bouten
Dit apparaat wordt gebruikt met Ryobi 18 V lithium-ion
accu’s of Ryobi 18 V nikkelcadmium accu’s.
WAARSCHUWING
Haal altijd eerst de accu uit uw
slagschroevendraaier voordat u onderdelen op
het apparaat monteert, instellingen verandert,
een schroefbit inzet of verwijdert, het apparaat
schoonmaakt of wanneer u het niet gebruikt. Zo
verkleint u het gevaar dat het apparaat ongewild
in werking kan treden, wat ernstig letsel kan
veroorzaken.
ACCUBEVEILIGINGSSYSTEEM (LITHIUM-ION ACCU)
Ryobi 18 V lithium-ion accupakken zijn voorzien van een
ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van het
accupak verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden
dat de accu en het apparaat abrupt helemaal stoppen,
wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu’s.
Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het
elektronische systeem van het accupak de accu namelijk
uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om het
accupak en het apparaat weer in te schakelen, laat u de
drukschakelaar even los en gaat u normaal verder met
uw werk.
26
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
OPMERKING: om te voorkomen dat het accupak zichzelf
uitschakelt moet u vermijden dat u het apparaat verkeerd
gebruikt.
Als het accupak en het apparaat zich niet vanzelf weer
inschakelen nadat u de drukschakelaar even hebt
losgelaten, betekent dit dat het accupak volledig ontladen
is. Gebruik een laadapparaat voor lithium-ion accu’s om
het accupak weer op te laden.
ACCUPAK INZETTEN (afb. 2)
Plaats de draairichtingschakelaar in de middelste
stand.
Schuif de accu in de accuhouder van het apparaat,
zoals getoond in afbeelding 2.
Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het
accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak
goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken.
ACCUPAK UITNEMEN
Druk op de vergrendelingen die zich aan beide
zijkanten van het accupak bevinden.
Verwijder het accupak.
WAARSCHUWING
Vergeet niet dat accugereedschap eigenlijk altijd
startklaar is. Controleer of de drukschakelaar is
vergrendeld als u het apparaat niet gebruikt of
als u het vervoert.
LET OP
Metalen oppervlakken worden heet tijdens het
gebruik. Zorg dat u deze niet aanraakt om u niet
te verbranden.
DRUKSCHAKELAAR (afbeelding 3)
Om de slagschroevendraaier AAN TE ZETTEN drukt u
op de drukschakelaar. Om het slagschroevendraaier UIT
TE ZETTEN laat u de drukschakelaar los.
VARIABEL TOERENTAL
Met de drukschakelaar kunt u het toerental regelen
door de druk die u op de schakelaar uitoefent. Druk de
drukschakelaar verder in als u het toerental wilt opvoeren
en knijp minder hard als u het toerental wilt verlagen.
Opmerking: het is mogelijk dat de drukschakelaar
een fluitend of brommend geluid maakt tijdens gebruik.
Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit is een
normaal geluid en dit houdt verband met de werking van
drukschakelaar.
DRAAIRICHTINGSCHAKELAAR (voor / achter /
vergrendeling in middenstand) (afb. 3)
U kunt de draairichting van het bit kiezen met
behulp van de draairichtingschakelaar die zich
boven de drukschakelaar bevindt. Wanneer u de
slagschroevendraaier op de normale manier vasthoudt,
moet de draairichtingschakelaar zich aan de linkerkant
van de drukschakelaar bevinden om inschroeven
mogelijk te maken. De draairichting is omgedraaid
wanneer de knop zich rechts van de drukschakelaar
bevindt.
Om het risico te verkleinen dat de slagschroevendraaier
ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt,
plaatst u de draairichtingschakelaar in de middenstand.
LET OP
Wacht tot de gereedschaphouder geheel tot
stilstand is gekomen voordat u de draairichting
verandert om beschadiging van de koppeling te
voorkomen.
Om het apparaat te stoppen laat u de drukschakelaar
los en wacht u tot de gereedschaphouder tot stilstand is
gekomen.
GEREEDSCHAPHOUDER MET VERGRENDELMOF
(afb. 4)
Deze slagschroevendraaier is voorzien van een
gereedschaphouder met vergrendelmof. De
gereedschaphouder is bedoeld voor elke soort bit met
zeskant schacht van 6,35 mm.
SCHROEFBIT INZETTEN (afb. 4)
Vergrendel de drukschakelaar van het apparaat door
de draairichtingschakelaar in de middelste stand te
zetten.
Trek de vergrendelmof naar voren en houd de mof in
die stand.
Steek een schroefbit goed recht in de bithouder.
Trek de mof langzaam naar achteren en laat deze dan
los.
SCHROEFBIT UITNEMEN (afb. 4)
Vergrendel de drukschakelaar van het apparaat door
de draairichtingschakelaar in de middelste stand te
zetten.
Trek de vergrendelmof naar voren en houd de mof in
die stand.
Verwijder het schroefbit uit de houder door het bit eruit
te trekken.
27
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
BEDIENING
WAARSCHUWING
Controleer eerst of het bit goed vast zit
in de gereedschaphouder voordat u de
slagschroevendraaier gaat gebruiken. Niet
naleving van dit voorschrift kan ernstig
lichamelijk letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING
Draai geen schroeven in een ondergrond waarin
zich elektrische leidingen kunnen bevinden.
Metalen delen kunnen bij aanraking met
stroomvoerende leidingen zelf onder stroom
komen te staan en een elektrische schok
veroorzaken. Als u een schroef moet draaien
in een ondergrond waarin eventueel verborgen
elektrische leidingen kunnen lopen, moet u
de slagschroevendraaier de hele tijd aan de
geïsoleerde antislip handgreep (zie afb. 5)
vasthouden. Zo beperkt u de kans op elektrische
schokken.
LET OP:
De slagschroevendraaier is niet bedoeld om als
boormachine te worden gebruikt.
INDRAAIEN OF UITDRAAIEN VAN SCHROEVEN (afb.
5-6)
Plaats de draairichtingschakelaar in de stand die
overeenkomt met het werk dat u wilt doen.
Houd de slagschroevendraaier met één hand vast.
Plaats het bit op de kop van de schroef en druk
langzaam de drukschakelaar in. Begin langzaam met
inschroeven zodat u de operatie goed in uw macht
hebt.
Het slageffect begint automatisch te werken tijdens het
schroeven.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
Alleen originele Ryobi reserveonderdelen mogen
voor vervanging worden gebruikt. Het gebruik
van andere onderdelen kan gevaar opleveren of
uw machine beschadigen.
WAARSCHUWING:
Draag altijd een veiligheidsbril of een
beschermbril met zijschotjes wanneer u met
elektrisch gereedschap werkt of wanneer
u perslucht gebruikt om dit schoon te blazen.
Draag ook een gelaatsmasker of een stofmasker
als er bij de werkzaamheden stofdeeltjes
vrijkomen.
WAARSCHUWING:
Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient
u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het
apparaat gaat reinigen of onderhouden.
Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen
te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen beschadigd
raken door het gebruik van bepaalde in de handel
verkochte oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om
vuil, stof, olie, vet en dergelijke te verwijderen.
WAARSCHUWING
Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen
met remvloeistof, benzine, petroleumproducten,
kruipolie en dergelijke. Deze producten bevatten
namelijk chemicaliën die de kunststof kunnen
beschadigen, broos maken of aantasten, wat
ernstig letsel kan veroorzaken.
Verg niet teveel van uw gereedschap. Door verkeerd
gebruik kunt u uw machine en het werkstuk beschadigen.
MILIEUBESCHERMING
Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden.
Zet daarom een afgedankt elektrisch
apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Om
het milieu te beschermen moeten het
apparaat, de accessoires en de verpakking
gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum
worden aangeleverd.
SYMBOOL
Veiligheidswaarschuwing
V Volt
min
-1
Toeren of omwentelingen per minuut
Gelijkstroom
EU-conformiteit
Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen
vooraleer u het toestel start.
28
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SYMBOOL
Recycleer ongewenste producten
Elektrisch afval mag niet samen met ander
huishoudelijk afval worden weggegooid.
Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid
bestaat. Neem contact op met uw lokaal
bestuur of handelaar om advies te krijgen
over recyclage.
Conformance to technical regulations
Conformité aux normes techniques
Konformität mit technischen Vorschriften
Conformidad con las normativas técnicas
Conforme a norme tecnichecuf
Overeenstemming met technische reglementen
Conformidade com as normas técnicas
CE Overensstemmelse
Bär Överensstämmelse med de tekniska regleringarna.
Teknisten sää'dösten noudattaminen
Samsvarer med tekniske forskrifter
  
Zgodno z normami technicznymi
Podléhá technickým naízením
Megfelelség a mszaki elírásoknak
Conformitate cu reglementrile tehnice
Atbilstba tehniskiem noteikumiem
Technini reikalavim atitikimas
Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolega läbi.
Sukladno tehnikim propisima
Skladnost s tehninimi predpisi
Pred zapnutím zariadenia si prosím preítajte inštrukcie
!"#$% & *&+,-/034 /5,0,-$034
Teknik yönetmeliklere uyum
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated
on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder
deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data
que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar
o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor
ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke
af denne reklamationsret.
DK
FR
GB
DE
ES
IT
PT
NL
WARNING
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main
applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may signicantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
signicantly reduce the exposure level over the total working
period. Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
AVERTISSEMENT
Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille
d’information a été mesuré en concordance avec un test
normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer
un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des
vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois,
si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec
des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de
vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en
être augmenté de façon significative tout au long de la période
de travail.
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi
prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que
les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau
d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit
de façon significative. Prenez en considération les mesures
additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur
des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de
ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation
du travail.
WARNUNG
Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel
wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745
gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit
anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine
vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen.
Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den
Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das
Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit
unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung
kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann
die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant
erhöht werden.
Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch
die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn
es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen.
Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit
signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den
Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das
Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und
Organisation der Arbeitszeiten.
ADVERTENCIA
El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja
de información se ha medido según una prueba estandarizada
que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar
una herramienta con la otra. Puede ser utilizado para una
evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de
las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones
de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para
diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el
mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede
ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de
exposición durante el período de trabajo total.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración también
debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está
desconectada o cuando está conectada pero no está realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel
de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las
medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de
los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de
la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes,
organización de los patrones de trabajo.
FR
GB
DE
ES
IT
NL
DK
PT
AVVERTENZE
Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo
standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un
utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato
di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle
applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile
viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi
o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni
potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di
esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale.
Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà
inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile
viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà
significativamente ridurre il livello di esposizione in un
periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come:
conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le
mani calde e organizzare i tempi di lavoro.
WAARSCHUWING
Het trillingsemissiepeil dat op dit informatieblad wordt gegeven,
werd gemeten in overeenstemming met een gestandardiseerde
test, bepaald in EN60745 en mag worden gebruikt om toestellen
met elkaar te vergelijken. Het verklaarde trillingsemissiepeil
geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als
het toestel echter voor andere toepassingen of met andere
accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de
trillingsemissie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de
hele werkduur aanzienlijk verhogen.
Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen
moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat
de tol wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt.
Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de hele werkduur
aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op
om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen:
zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warm, de organisatie van werkpatronen.
AVISO
O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de
informações foi medido em conformidade com o teste
uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para
comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para
uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de
vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta.
Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes,
com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a
emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar
significativamente o nível de exposição ao longo do período de
trabalho total.
Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter,
também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta
está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar
qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível
de exposição durante o período total de trabalho. Identifique
medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos
efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos
acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização
de padrões de trabalho.
ADVARSEL
Det angivne niveau for vibrationsemission på denne
oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745
og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan
bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne
niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til
sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål,
med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan
vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig
stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden.
Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage
højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor
det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre
en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele
arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som
fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme,
organisere arbejdsmønstre.
Warning paragraph.indd A1 12/2/09 7:47:21 PM
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents.
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Sound pressure level (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Sound power level (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Weighted root mean
square acceleration value (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Niveau de pression acoustique (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne
quadratique pondérée (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-
einstimmt:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Schalldruckpegel (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Schallleistungspegel (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Beschleunigung des quadratischen
gewogenen Mittelwerts (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto es conforme a las siguientes normas o documentos
normalizados:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Nivel de presión acústica (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Nivel de potencia acústica (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Valor de aceleración de la media
cuadrática ponderada (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative
e ai relativi documenti:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Livello di pressione acustica (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Livello di potenza acustica (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Valore d’accelerazione
della media quadratica ponderata (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Geluidsdrukniveau (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Versnellingswaar
de van de gewogen effectieve waarde (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Nível de pressão acústica (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Nível de potência acústica (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Valor da aceleração da média
quadrática ponderada(k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse
med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Lydtryksniveau (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Lydstyrkeniveau (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Accelerationsværdi for
vægtet kvadratmiddeltal (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande normer och dokument.
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Ljudtrycksnivå (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Ljudeffektnivå (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Accelerationsvärde för viktat
kvadratiskt medeltal (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla
lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten
mukainen.
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Äänenpainetaso (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Äänen tehotaso (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med
lgende standarder og normative dokumenter:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Lydtrykknivå (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Lydstyrkenivå (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Veid kvadratisk middelverdi av
akselerasjonsverdien (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå
å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl (k=3 ‰Å(A)) 69.5 ‰Å(A)
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË (k=3 ‰Å(A)) 80.5 ‰Å(A)
ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ
Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ (k=1.5 Ï/ÒÂÍ
2
) <2.5 Ï/ÒÂÍ
2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt
jest zgodny z normami czy też znormalizowanymi dokumentami
wymienionymi poniżej:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Poziom ciśnienia akustycznego (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A)
Wartość skuteczna przyspieszenia
średnia kwadratowa ważona (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
PROHLÁŠENÍ O SHOD
Prohlašujeme na svou zodpovdnost, že tento výrobek
spluje požadavky níže uvedených norem a závazných
pedpis:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014.
Hladina akustického tlaku (K=3 dB(A)) 69.5 dB (A)
Hladina akustického výkonu (K=3 dB(A)) 80.5 dB (A)
Vážená efektivní hodnota zrychlení (k=1.5 m/s
2
) < 2.5 m/s
2
FR
GB
DE
ES
IT
NL
SE
DK
PT
NO
FI
CZ
RU
PL

Document transcriptie

Important! It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine. Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service de l’appareil. Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung. ¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio. Attenzione! Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale. Let op ! Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. Atenção! É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina. OBS! Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning. Observera! Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning. Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa. Advarsel! Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk. ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Uwaga! Przed przystpieniem do uytkowania tego urzdzenia, naley koniecznie zapozna si z zaleceniami zawartymi w niniejszym podrczniku. Dležité upozornní! Nepoužívejte tento pístroj díve, než si petete pokyny uvedené v tomto návodu. Figyelem! Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt elírásokat az üzembe helyezés eltt elolvassa! Atenie! Este esen ial s citi i instruc iunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat. Uzmanbu! Svar gi, lai j s pirms maš nas darbin šanas izlas tu instrukcijas šaj rokasgr mat . D"mesio! Prieš praddami eksploatuoti š prietais, svarbu, kad perskaitytumte šiose instrukcijose pateiktus nurodymus. Tähtis! Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda. Upozorenje! Neophodno je da proitate ove upute prije uporabe ovog ureaja. Pomembno! Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega prironika. Dôležité! Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si preítali pokyny v tomto návode. #$%$&'!   " #" $ %& #& ' () *#%. Dikkat! Cihaz+n çal+-t+r+lmas+ndan önce bu k+lavuzda bulunan talimatlar+ okuman+z zorunludur. Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten / Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden / Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar / Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer / åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl / Z zastrzeeniem modyfikacji technicznych / Zm0ny technických údaj1 vyhrazeny / A m2szaki módosítás jogát fenntartjuk / Sub rezerva modifica iilor tehnice / Paturam ties bas main t tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teis daryti techninius pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnine spremembe dopušene/ Technické zmeny vyhradené / 34 56*7 8'& 9$ / Teknik de:i-iklik hakk+ sakl+d+r GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands Andere typen accu’s zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRFITEN „Stel het laadapparaat niet bloot aan regen of vochtigheid. LED-APPARAAT VAN KLASSE 1 „Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. „Trek nooit aan het snoer om de stekker van het „Draag gehoorbeschermers wanneer u een laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf anders kunnen het laadapparaat en het snoer worden beschadigd. slagschroevendraaier gebruikt. Het lawaai kan namelijk gehoorverlies veroorzaken. „ Houd de machine aan de geïsoleerde handvatten „Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat vast wanneer u werkt op plaatsen waar het boortje een verborgen leiding kan raken. Wanneer de boor een spanningsleiding raakt, kunnen de blootgestelde onderdelen van het gereedschap onder spanning komen, waardoor de gebruiker geëlektrocuteerd wordt. niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. „Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut noodzakelijk is. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN „Controleer of de netspanning overeenkomt met de a. de stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de contrastekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; aanduidingen op het kenplaatje van het apparaat. „Gebruik uw apparaat nooit zonder de behuizing of als er bouten ontbreken. Als de behuizing of bouten zijn weggenomen, breng deze dan weer terug aan voordat u het apparaat gaat gebruiken. Houd alle onderdelen in goede staat van werking. b. het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de benodigde stroom te geleiden. „Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een bekwame vakman. „Zorg dat u stevig greep hebt op het apparaat wanneer u hoog werkt. „Raak tijdens gebruik nooit het zaagblad, de slijpschijf „Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok of andere bewegende delen aan. of op een andere manier beschadigd is of als het gevallen is. Laat het repareren door een bekwame vakman. „Start de machine nooit wanneer het draaiende deel in aanraking is met het werkstuk. „Leg nooit een apparaat neer voordat alle bewegende „Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat delen volledig tot stilstand zijn gekomen. eventuele reparaties of onderhoudswerk uitvoeren door een bekwame vakman. Het verkeerd hermonteren kan gevaar voor elektrische schokken of brand veroorzaken. „ACCESSOIRES: Het gebruik van andere accessoires en hulpstukken dan die welke in deze handleiding worden aanbevolen kan gevaar opleveren. „Trek de stekker van het laadapparaat uit het „RESERVEONDERDELEN: Gebruik uitsluitend stopcontact voordat u het gaat onderhouden of schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken te beperken. - Laat de stekker niet in het stopcontact zitten als u het laadapparaat niet gebruikt. originele reservedelen als u onderdelen vervangt. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LAADAPPARATEN „Raak nooit een niet-geïsoleerd deel van de uitgangsconnector of de niet-geïsoleerde contacten aan om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. „Dit apparaat wordt gebruikt met Ryobi 18 V lithium- ion accu’s of Ryobi 18 V nikkelcadmium accu’s. 24 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LAADAPPARATEN BEDIENING WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal ver trouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. „Bewaar deze instructies zorgvuldig. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u dit apparaat uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. VERKLARING WAARSCHUWING D ra a g a l t i j d e e n ve i l i g h e i d s b r i l o f e e n beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Er kunnen wegspattende deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken als u zich hier niet aan houdt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gereedschaphouder met vergrendelmof Drukschakelaar Draairichtingschakelaar (vooruit/achteruit) Opbergvak voor schroefbits Magneetplaat Accupak (niet bijgeleverd) Vergrendellippen Druk op de vergrendelingen om het accupak los te maken 9. Achter (linksom - uitdraaien) 10. Voor (rechtsom - indraaien) WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel. 11. Verlengstuk TOEPASSINGEN TECHNISCHE GEGEVENS Gebruik de slagschroevendraaier voor de volgende toepassingen: Spanning 18 V „Indraaien / uitdraaien van schroeven en bouten Gereedschaphouder 6,35 mm Drukschakelaar snelheidsregelaar Dit apparaat wordt gebruikt met Ryobi 18 V lithium-ion accu’s of Ryobi 18 V nikkelcadmium accu’s. Toerental bij nullast 0 - 2.600 tpm Max. koppel 170 Nm Aantal slagen 0 - 3.200 slagen/min. Gewicht - zonder accu 1,24 kg MODEL ACCUPAK (niet bijgeleverd) LADER (niet bijgeleverd) BID1821 BPL-1820 BPL-1815 BCL-1800 BCS618 BCL1418 BCL14181H BCL14183H BPP-1815 BPP-1815M BPP-1817 BPP-1817M WAARSCHUWING Haal altijd eerst de accu uit uw slagschroevendraaier voordat u onderdelen op het apparaat monteert, instellingen verandert, een schroefbit inzet of verwijdert, het apparaat schoonmaakt of wanneer u het niet gebruikt. Zo verkleint u het gevaar dat het apparaat ongewild in werking kan treden, wat ernstig letsel kan veroorzaken. ACCUBEVEILIGINGSSYSTEEM (LITHIUM-ION ACCU) Ryobi 18 V lithium-ion accupakken zijn voorzien van een ingebouwd beveiligingsysteem dat de levensduur van het accupak verlengt. Dit systeem kan er echter toe leiden dat de accu en het apparaat abrupt helemaal stoppen, wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu’s. BCA-180 BC-1815S BC-1800 BCL-1800 BCS618 BCL1418 BCL14181H BCL14183H Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het elektronische systeem van het accupak de accu namelijk uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om het accupak en het apparaat weer in te schakelen, laat u de drukschakelaar even los en gaat u normaal verder met uw werk. 25 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands DRAAIRICHTINGSCHAKELAAR (voor / achter / vergrendeling in middenstand) (afb. 3) BEDIENING OPMERKING: om te voorkomen dat het accupak zichzelf uitschakelt moet u vermijden dat u het apparaat verkeerd gebruikt. U kunt de draairichting van het bit kiezen met behulp van de draairichtingschakelaar die zich boven de drukschakelaar bevindt. Wanneer u de slagschroevendraaier op de normale manier vasthoudt, moet de draairichtingschakelaar zich aan de linkerkant van de drukschakelaar bevinden om inschroeven mogelijk te maken. De draairichting is omgedraaid wanneer de knop zich rechts van de drukschakelaar bevindt. Als het accupak en het apparaat zich niet vanzelf weer inschakelen nadat u de drukschakelaar even hebt losgelaten, betekent dit dat het accupak volledig ontladen is. Gebruik een laadapparaat voor lithium-ion accu’s om het accupak weer op te laden. Om het risico te verkleinen dat de slagschroevendraaier ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt, plaatst u de draairichtingschakelaar in de middenstand. ACCUPAK INZETTEN (afb. 2) „Plaats de draairichtingschakelaar in de middelste stand. „Schuif de accu in de accuhouder van het apparaat, LET OP Wacht tot de gereedschaphouder geheel tot stilstand is gekomen voordat u de draairichting verandert om beschadiging van de koppeling te voorkomen. zoals getoond in afbeelding 2. „Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken. Om het apparaat te stoppen laat u de drukschakelaar los en wacht u tot de gereedschaphouder tot stilstand is gekomen. ACCUPAK UITNEMEN „Druk op de vergrendelingen die zich aan beide zijkanten van het accupak bevinden. „Verwijder het accupak. GEREEDSCHAPHOUDER MET VERGRENDELMOF (afb. 4) WAARSCHUWING Vergeet niet dat accugereedschap eigenlijk altijd startklaar is. Controleer of de drukschakelaar is vergrendeld als u het apparaat niet gebruikt of als u het vervoert. Deze slagschroevendraaier is voorzien van een gereedschaphouder met vergrendelmof. De gereedschaphouder is bedoeld voor elke soort bit met zeskant schacht van 6,35 mm. LET OP Metalen oppervlakken worden heet tijdens het gebruik. Zorg dat u deze niet aanraakt om u niet te verbranden. SCHROEFBIT INZETTEN (afb. 4) „Vergrendel de drukschakelaar van het apparaat door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. DRUKSCHAKELAAR (afbeelding 3) „Trek de vergrendelmof naar voren en houd de mof in Om de slagschroevendraaier AAN TE ZETTEN drukt u op de drukschakelaar. Om het slagschroevendraaier UIT TE ZETTEN laat u de drukschakelaar los. „Steek een schroefbit goed recht in de bithouder. die stand. „Trek de mof langzaam naar achteren en laat deze dan los. VARIABEL TOERENTAL Met de drukschakelaar kunt u het toerental regelen door de druk die u op de schakelaar uitoefent. Druk de drukschakelaar verder in als u het toerental wilt opvoeren en knijp minder hard als u het toerental wilt verlagen. SCHROEFBIT UITNEMEN (afb. 4) Opmerking: het is mogelijk dat de drukschakelaar een fluitend of brommend geluid maakt tijdens gebruik. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit is een normaal geluid en dit houdt verband met de werking van drukschakelaar. „Trek de vergrendelmof naar voren en houd de mof in „Vergrendel de drukschakelaar van het apparaat door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. die stand. „Verwijder het schroefbit uit de houder door het bit eruit te trekken. 26 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands u perslucht gebruikt om dit schoon te blazen. Draag ook een gelaatsmasker of een stofmasker als er bij de werkzaamheden stofdeeltjes vrijkomen. BEDIENING WAARSCHUWING Controleer eerst of het bit goed vast zit in de gereedschaphouder voordat u de slagschroevendraaier gaat gebruiken. Niet naleving van dit voorschr ift kan er nstig lichamelijk letsel veroorzaken. WAARSCHUWING: Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen beschadigd raken door het gebruik van bepaalde in de handel verkochte oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vuil, stof, olie, vet en dergelijke te verwijderen. WAARSCHUWING Draai geen schroeven in een ondergrond waarin zich elektrische leidingen kunnen bevinden. Metalen delen kunnen bij aanraking met stroomvoerende leidingen zelf onder stroom komen te staan en een elektrische schok veroorzaken. Als u een schroef moet draaien in een ondergrond waarin eventueel verborgen elektrische leidingen kunnen lopen, moet u de slagschroevendraaier de hele tijd aan de geïsoleerde antislip handgreep (zie afb. 5) vasthouden. Zo beperkt u de kans op elektrische schokken. WAARSCHUWING Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie en dergelijke. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die de kunststof kunnen beschadigen, broos maken of aantasten, wat ernstig letsel kan veroorzaken. Verg niet teveel van uw gereedschap. Door verkeerd gebruik kunt u uw machine en het werkstuk beschadigen. LET OP: De slagschroevendraaier is niet bedoeld om als boormachine te worden gebruikt. MILIEUBESCHERMING INDRAAIEN OF UITDRAAIEN VAN SCHROEVEN (afb. 5-6) Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden. Zet daarom een afgedankt elektrisch apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Om het milieu te beschermen moeten het apparaat, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. „Plaats de draairichtingschakelaar in de stand die overeenkomt met het werk dat u wilt doen. „Houd de slagschroevendraaier met één hand vast. „Plaats het bit op de kop van de schroef en druk langzaam de drukschakelaar in. Begin langzaam met inschroeven zodat u de operatie goed in uw macht hebt. SYMBOOL „Het slageffect begint automatisch te werken tijdens het schroeven. Veiligheidswaarschuwing ONDERHOUD WAARSCHUWING: Alleen originele Ryobi reserveonderdelen mogen voor vervanging worden gebruikt. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw machine beschadigen. V Volt min-1 Toeren of omwentelingen per minuut Gelijkstroom EU-conformiteit WAARSCHUWING: D ra a g a l t i j d e e n ve i l i g h e i d s b r i l o f e e n beschermbril met zijschotjes wanneer u met elektrisch gereedschap werkt of wanneer Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen vooraleer u het toestel start. 27 GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ Nederlands SYMBOOL Recycleer ongewenste producten Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage. 28 HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Conformance to technical regulations Conformité aux normes techniques Konformität mit technischen Vorschriften Conformidad con las normativas técnicas Conforme a norme tecnichecuf Overeenstemming met technische reglementen Conformidade com as normas técnicas CE Overensstemmelse Bär Överensstämmelse med de tekniska regleringarna. Teknisten sää'dösten noudattaminen Samsvarer med tekniske forskrifter     Zgodno z normami technicznymi Podléhá technickým naízením Megfelelség a mszaki elírásoknak Conformitate cu reglementrile tehnice Atbilstba tehniskiem noteikumiem Technini reikalavim atitikimas Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolega läbi. Sukladno tehnikim propisima Skladnost s tehninimi predpisi Pred zapnutím zariadenia si prosím preítajte inštrukcie !"#$% & *&+,-/034 /5,0,-$034 Teknik yönetmeliklere uyum GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. FR GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. DE GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. IT NL GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. PT GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. DK ES GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. GARANTI - REKLAMATIONSRET Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren. Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv. I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted. De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret. GB WARNING The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may signicantly increase the exposure level over the total working period. IT An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may signicantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns. FR AVERTISSEMENT Le niveau d’émission des vibrations indiqué dans cette feuille d’information a été mesuré en concordance avec un test normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l’exposition. Le niveau déclaré d’émission des vibrations s’applique à l’utilisation principale de l’outil. Toutefois, si l’outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents, ou mal entretenu, l’émission de vibrations peut être différente. Le niveau d’exposition peut en être augmenté de façon significative tout au long de la période de travail. Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l’utensile viene spento o è acceso ma non viene utilzizato. Ciò potrà significativamente ridurre il livello di esposizione in un periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni come: conservare correttamente l’utensile e i suoi accessori, tenere le mani calde e organizzare i tempi di lavoro. NL Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations doit aussi prendre en compte les périodes où l’outil est arrêté ainsi que les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau d’exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit de façon significative. Prenez en considération les mesures additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l’opérateur des effets des vibrations telles que: maintien de l’outil et de ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation du travail. DE WARNUNG Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745 gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen. Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant erhöht werden. ADVERTENCIA El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja de información se ha medido según una prueba estandarizada que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar una herramienta con la otra. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes, organización de los patrones de trabajo. Warning paragraph.indd A1 WAARSCHUWING Het trillingsemissiepeil dat op dit informatieblad wordt gegeven, werd gemeten in overeenstemming met een gestandardiseerde test, bepaald in EN60745 en mag worden gebruikt om toestellen met elkaar te vergelijken. Het verklaarde trillingsemissiepeil geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als het toestel echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de hele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de tol wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de hele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen. PT AVISO O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de informações foi medido em conformidade com o teste uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total. Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter, também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho. Identifique medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização de padrões de trabalho. Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es angeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und Organisation der Arbeitszeiten. ES AVVERTENZE Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle applicazioni principali dell’utensile. Comunque se l’utensile viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale. DK ADVARSEL Det angivne niveau for vibrationsemission på denne oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745 og kan bruges til at sammenligne værktøjer indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne niveau for vibrationsemission gælder, når værktøjet bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt ekstraudstyr, kan vibrationsemissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Et skøn over niveauet for vibrationseksponering bør også tage højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og ekstraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre. 12/2/09 7:47:21 PM GB DECLARATION OF CONFORMITY DK We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents. 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Sound pressure level (K=3 dB(A)) Sound power level (K=3 dB(A)) Weighted root mean square acceleration value (k=1.5 m/s2) DE ES NL PT Ljudtrycksnivå (K=3 dB(A)) Ljudeffektnivå (K=3 dB(A)) Accelerationsvärde för viktat kvadratiskt medeltal (k=1.5 m/s2) FI 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) < 2.5 m/s2 TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen. 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Äänenpainetaso (K=3 dB(A)) Äänen tehotaso (K=3 dB(A)) Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo (k=1.5 m/s2) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. NO SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og normative dokumenter: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Lydtrykknivå (K=3 dB(A)) Lydstyrkenivå (K=3 dB(A)) Veid kvadratisk middelverdi av akselerasjonsverdien (k=1.5 m/s2) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 RU DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl (k=3 ‰Å(A)) ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË (k=3 ‰Å(A)) ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ (k=1.5 Ï/ÒÂÍ2) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) 69.5 ‰Å(A) 80.5 ‰Å(A) <2.5 Ï/ÒÂÍ2 < 2.5 m/s2 PL CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Geluidsdrukniveau (K=3 dB(A)) 69.5 dB(A) Geluidsvermogensniveau (K=3 dB(A)) 80.5 dB(A) Versnellingswaar de van de gewogen effectieve waarde (k=1.5 m/s2) < 2.5 m/s2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos. 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Nível de pressão acústica (K=3 dB(A)) Nível de potência acústica (K=3 dB(A)) Valor da aceleração da média quadrática ponderada(k=1.5 m/s2) FÖRSÄKRAN < 2.5 m/s2 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Livello di pressione acustica (K=3 dB(A)) Livello di potenza acustica (K=3 dB(A)) Valore d’accelerazione della media quadratica ponderata (k=1.5 m/s2) < 2.5 m/s2 Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument. 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Nivel de presión acústica (K=3 dB(A)) Nivel de potencia acústica (K=3 dB(A)) Valor de aceleración de la media cuadrática ponderada (k=1.5 m/s2) IT SE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Schalldruckpegel (K=3 dB(A)) Schallleistungspegel (K=3 dB(A)) Beschleunigung des quadratischen gewogenen Mittelwerts (k=1.5 m/s2) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) < 2.5 m/s2 Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Niveau de pression acoustique (K=3 dB(A)) Niveau de puissance acoustique (K=3 dB(A)) Valeur d'accélération de la moyenne quadratique pondérée (k=1.5 m/s2) Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Lydtryksniveau (K=3 dB(A)) Lydstyrkeniveau (K=3 dB(A)) Accelerationsværdi for vægtet kvadratmiddeltal (k=1.5 m/s2) 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FR KONFORMITETSERKLÆRING 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) < 2.5 m/s2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt jest zgodny z normami czy też znormalizowanymi dokumentami wymienionymi poniżej: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Poziom ciśnienia akustycznego (K=3 dB(A)) Poziom mocy akustycznej (K=3 dB(A)) Wartość skuteczna przyspieszenia średnia kwadratowa ważona (k=1.5 m/s2) CZ 69.5 dB(A) 80.5 dB(A) < 2.5 m/s2 PROHLÁŠENÍ O SHOD± Prohlašujeme na svou zodpov0dnost, že tento výrobek splªuje požadavky níže uvedených norem a závazných pedpis1: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745, EN61000, EN55014. Hladina akustického tlaku (K=3 dB(A)) 69.5 dB (A) Hladina akustického výkonu (K=3 dB(A)) 80.5 dB (A) Vážená efektivní hodnota zrychlení (k=1.5 m/s2)< 2.5 m/s2
/