Oregon Scientific RAA501H Handleiding

Categorie
Weerstations
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor


1


HANDLEIDING


Voorkant................................................................2
Achterkant.............................................................3
Sensor...................................................................3
Accessoires–apartverkrijgbaar...........................4

Buitensensorinstalleren........................................4
Hetapparaatinstalleren........................................4
Synchroniserenensensorenplaatsen..................5
Labels....................................................................6


Schimmelalarm......................................................6
Problemenoplossen..............................................6





P/N: 300103094-00003-10 REV 1
57/93

2
1. Weersverwachting
2.
:schimmelalarm
3. Batterijvanhetapparaatzwak
4. Temperatuuren vochtigheidopde locatievanhet
apparaat
5. Temperatuur en vochtigheid op de locatie van de
sensor
6. Instelbarelabels


6
5
4
3
2
1
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
58/93

3

1
4
5
2
3
1. Muurbevestigingsgat
2. Batterijvak
3. Inklapbaretafelstandaard
4. :temperatuureenheidkiezen
5. :hetapparaatterugzettenop
standaardinstellingen

Ditproductkanmet3sensorentegelijkertijdwerkenom
gegevensteverzamelenovertemperatuurenrelatieve
vochtigheidopverschillendeplekkeninenomhethuis.
Indezeverpakkingiseenvolledigesetvan3sensoren
bijgeleverd.Reservesensorenzijnapartverkrijgbaar.

Deze sensor geeft op handige wijze temperatuur /
vochtigheidweer,enisdaarombijzondergeschiktvoor
plekkenwaarudezegegevensineenoogopslagwilt
kunnenaflezenzonderhelemaalnaarhetbasisstation
telopen,zoalseenkinderkamer.
2
1
3
4
5
6
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
59/93

4

Optionele draadloze sensoren, zoals die hieronder
genoemdworden,zijnapartverkrijgbaar.Neemcontact
opmetuwplaatselijkeverkooppuntvoormeerinformatie.*
-THGR122N/THGN122N
-THGN132N
* Niet alle functies en toebehoren zijn in alle landen
beschikbaar.


1. StapuitsluitendvantoepassingopTHGR122N:
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het
batterijvakteopenen.
2. Schuifdekanaalschakelaaromkanaal1tekiezen.
Gebruikeenapartkanaalvoordeoverigesensoren
(2,3).
3. Plaatsbatterijenvolgensdepolariteit.
4. Drukelkekeeralsudebatterijenvervangenheeft
op.
5. Plaatsdeklepvanhetbatterijvakweerterug.

1. Verwijderhetklepjevanhetbatterijvak.
2. Plaatsbatterijenvolgensdepolariteit.
1. LCD-scherm
2. StatusindicatorLED
3. Muurbevestigingsgat
4. 
5. schakelaar
6. Instelbarelabels

1

2
3
4
5
1. StatusindicatorLED
2. Muurbevestigingsgat
3. Batterijvak
4. 
5. -schakelaar
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
60/93

5
3. Drukelkekeeralsudebatterijenvervangenheeft
op.
Het batterij-pictogram
kan in de volgende
schermvakkenverschijnen:
 
Omgevingsvak
basisstation
Batterijvanhetapparaat
zwak
Buitensensorvak
Batterijbuitensensor
raaktleeg

• Wijradenuaanalkalinebatterijentegebruikenindit
productvoorlangduriggebruik,enlithiumbatterijen
bijtemperaturenonderhetvriespunt.
• Stelbatterijennietblootaanovermatigehittezoals
zonofvuur.

Hetbasisstationzoektautomatischnaarnieuwesensoren
diedeafgelopen30minutengeresetzijn.Alshetnietlukt
omhetapparaattesynchroniserenmetdesensor,reset
danzowelhetapparaatalsdesensor,ofkieseenander
kanaal(endrukop).
Het signaalpictogram van de buitensensor toont de
volgendestatus:
 
Hetapparaatzoekt
sensor(en).
Eriseensensorkanaal
gevondenen
communicatiegestart
en“”
Geensensorgevonden
Plaats de buitensensor binnen 30m (98 ft) van het
apparaat.

• Onthoud bij het plaatsen van de sensoren de
locatievanelke sensor.Controleer depositievan
de kanaalschakelaar (1, 2, 3) en zorg dat deze
overeenkomt met het pictogram
boven het
betreffendelabel.
• Hetzendbereikkanvariëren,afhankelijkvanallerlei
factoren. U kunt het best verschillende plekken
uitproberenomdebestevooruwsensortevinden.

• Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de
buurtvanvochtigheid.
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
61/93

6
Regenachtig
Sneeuw


• Drukmeteendunvoorwerpopomtekiezen
tussen°C/°F.

Ditproductisvoorzienvaneenschimmelalarm.Hiermee
wordengebruikersgeïnformeerdoververhoogdekans
opschimmelvorming.
Het pictogram van het schimmelalarm
knippert
zodra de luchtvochtigheid 60% of hoger is, en stopt
met knipperen zodra de luchtvochtigheid weer onder
de60%zakt.

  
 Temperatuur
Gegevenstelaag
 Vochtigheid
• Plaats de sensor in de richting van het apparaat,
met zo min mogelijk obstructies zoals deuren,
murenofmeubels.
• Plaatsdesensoropeenplekmeteengoedzichop
delucht,enuitdebuurtvanmetalen/elektronische
objecten.

Labelskuntuinvoereninhetbasisstation(ziediagram
vooraanzicht).
Indeverpakkingworden3labelsmeegeleverd.Ukuntop
delegelabelsdenaamvandelocatievandesensoren
invullen.

Ditproductvoorspelthetweervoordevolgende12tot24
uurineenstraalvan30-50km(19-31mijl).

 
Zonnig
Halfbewolkt
Bewolkt
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
62/93

7
 Temperatuur
Gegevenstehoog
 Vochtigheid

Temperatuuren
Vochtigheid
Sensorisniet
aangemeldofheeft
geenvochtigheids-
functie.

Drukmeteendunvoorwerpopomhetapparaat
terugtezettenopdestandaardinstellingen.


 
LxBxH
134x27x134mm
(5,3x1,1x5,3in)
Gewicht
240g(8,46oz)
zonderbatterij
Signaalfrequentie 433MHz
Temperatuurbereik
-5°Ctot50°C
(23°Ftot122°F)
Vochtigheidsbereik 25%-95%
Voeding
4xUM-4(AAA)1,5V
batterijen

 
LxBxH
92x60x20mm
(3,6x2,4x0,79in)
Gewicht
60g(2,11oz)
zonderbatterij
Signaalfrequentie 433MHz
Aantalkanalen 3
Zendbereik
30m(100ft)zonder
obstakels
Temperatuurbereik
-20°Ctot60°C
(-4°Ftot140°F)
Vochtigheidsbereik 25%-95%
Voeding
2xUM-4(AAA)1,5V
batterijen

 
LxBxH
96x50x22mm
(3,8x1,9x0,9in)
Gewicht
50g(1.76oz)
zonderbatterij
Signaalfrequentie 433MHz
Aantalkanalen 3
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
63/93

8
Zendbereik
30m(100ft)zonder
obstakels
Temperatuurbereik
-20°Ctot60°C
(-4°Ftot140°F)
Vochtigheidsbereik 25%-95%
Voeding
1xUM-3(AA)1,5V
batterij

• Stel hetapparaatniet blootaanextreme klappen,
schokken,stof,temperatuurofvochtigheid.
•
Dekdeventilatiegatennietafmetkranten,gordijnenetc.
• Dompelhetproductnooitonderinwater.Alsuwater
overhetapparaatmorst,drooghetdanonmiddellijk
afmeteenzachtestofvrijedoek.
• Reinighetapparaatnietmetkrassendeofbijtende
materialen.
• Laatdeinternecomponentenmetrust.Zonietdan
komtdedegarantietevervallen.
• Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit
oudeennieuwebatterijendoorelkaar.
• Deindezehandleidingweergegevenafbeeldingen
kunnenafwijkenvandewerkelijkheid.
• Wanneer u dit product weggooit, zorg dan dat
het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde
afvaldienst,endoehetnietbijhethuisvuil.
• Dit product kan eventueel schade veroorzaken
aandelaklaagvanbepaaldehoutsoorten.Oregon
Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de
instructies van de fabrikant van het meubel voor
meerinformatie.
• Deinhoudvandezehandleidingmagnietworden
vermenigvuldigd zonder toestemming van de
fabrikant.
• Doe oude batterijen niet bij het gewone huisvuil.
Ditsoortafvalwordtapartopgehaaldomtekunnen
wordenverwerkt.
• Let op dat sommige apparaten voorzien zijn van
eenbatterijstrip.Verwijderdestripuithetbatterijvak
voorheteerstegebruik.
• Inhetgevalereendiscrepantiebestaattussende
Engelstalige versie en een versie in een andere
taal,danisdeEngelstaligeversiedoorslaggevend.
Detechnischespecificatiesvanditproductende
inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
waarschuwingaanveranderingenonderhevig.
 Functiesenaccessoireszezijnnietinallelanden
beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
verkooppuntvoormeerinformatie.
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
64/93

9

Bezoek onze website (www.oregonscientic.com)
voormeer informatie over de producten van Oregon
Scientic.Als u zich in de VS bevindt en direct contact
wilt opnemen met onze klantenservice, bezoek dan:
https://us.oregonscientic.com/service/support.asp Voor
internationalevragenbezoektu:https://us.oregonscientic.
com/about/international.asp

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat dit Multi-zone
Weerstation(Model:RAR501/RAA501H)voldoetaan
deessentiëleeisenenandererelevantebepalingenvan
Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en
gedateerde Verklaring van Conformiteit is op verzoek
beschikbaarbijdeOregonScientificKlantenservice.


AlleEUlanden,Zwitserland
enNoorwegen
P/N: 300103094-00003-10 REV 1
65/93

Documenttranscriptie

Specificaties ............................................................. 7 NL Multi-zone Weerstation Waarschuwingen . .................................................... 8 Model: RAR501 / RAA501H Over Oregon Scientific ............................................ 9 EC-Verklaring van conformiteit . ............................. 9 HANDLEIDING Index Overzicht ................................................................... 2 Voorkant . ............................................................... 2 Achterkant .............................................................. 3 Sensor .................................................................... 3 Accessoires – apart verkrijgbaar ............................ 4 Starten ....................................................................... 4 Buitensensor installeren ........................................ 4 Het apparaat installeren . ....................................... 4 Synchroniseren en sensoren plaatsen .................. 5 Labels . ................................................................... 6 Weersverwachting ................................................... 6 Temperatuur en vochtigheid ................................... 6 Schimmelalarm ...................................................... 6 Problemen oplossen .............................................. 6 Resetten .................................................................... 7 1 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 1 57/93 12-6-15 下午2:34 NL Overzicht 1. Weersverwachting Voorkant 2. : schimmelalarm 3. Batterij van het apparaat zwak 4. Temperatuur en vochtigheid op de locatie van het apparaat 5. Temperatuur en vochtigheid op de locatie van de sensor 1 2 6. Instelbare labels 3 4 5 6 2 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 2 58/93 12-6-15 下午2:34 NL Achterkant Sensor Dit product kan met 3 sensoren tegelijkertijd werken om gegevens te verzamelen over temperatuur en relatieve vochtigheid op verschillende plekken in en om het huis. In deze verpakking is een volledige set van 3 sensoren bijgeleverd. Reservesensoren zijn apart verkrijgbaar. 1 THGR122N Deze sensor geeft op handige wijze temperatuur / vochtigheid weer, en is daarom bijzonder geschikt voor plekken waar u deze gegevens in een oogopslag wilt kunnen aflezen zonder helemaal naar het basisstation te lopen, zoals een kinderkamer. 2 3 4 5 3 1 2 1. Muurbevestigingsgat 4 5 2. Batterijvak 3. Inklapbare tafelstandaard 6 4. °C / °F: temperatuureenheid kiezen 5. RESET: het apparaat terugzetten op standaardinstellingen 3 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 3 59/93 12-6-15 下午2:34 NL 1. LCD-scherm Accessoires – apart verkrijgbaar 2. Statusindicator LED 4. RESETTEN Optionele draadloze sensoren, zoals die hieronder genoemd worden, zijn apart verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie.* 5. KANAAL-schakelaar -THGR122N / THGN122N 6. Instelbare labels - THGN132N THGN132N * Niet alle functies en toebehoren zijn in alle landen beschikbaar. 3. Muurbevestigingsgat Starten 2 Buitensensor installeren 1. Stap uitsluitend van toepassing op THGR122N: 1 3 4 5 Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het batterijvak te openen. 2. Schuif de kanaalschakelaar om kanaal 1 te kiezen. Gebruik een apart kanaal voor de overige sensoren (2, 3). 3. Plaats batterijen volgens de polariteit. 1. Statusindicator LED 4. Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op RESET. 2. Muurbevestigingsgat 5. Plaats de klep van het batterijvak weer terug. 3. Batterijvak 4. RESETTEN Het apparaat INSTELLEREN 5. KANAAL-schakelaar 1. Verwijder het klepje van het batterijvak. 4 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 4 60/93 2. Plaats batterijen volgens de polariteit. 12-6-15 下午2:34 NL 3. Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op RESET. Het batterij-pictogram schermvakken verschijnen: PICTOGRAM Het apparaat zoekt sensor(en). kan in de volgende VAK BETEKENIS Omgevingsvak basisstation Batterij van het apparaat zwak Buitensensorvak Batterij buitensensor raakt leeg BETEKENIS Er is een sensorkanaal gevonden en communicatie gestart en “--.-” Geen sensor gevonden Plaats de buitensensor binnen 30m (98 ft) van het apparaat. NB • Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor langdurig gebruik, en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. TIP • Onthoud bij het plaatsen van de sensoren de locatie van elke sensor. Controleer de positie van de kanaalschakelaar (1, 2, 3) en zorg dat deze overeenkomt met het pictogram boven het betreffende label. • Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zon of vuur. • Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. SYNCHRONISEREN EN SENSOREN PLAATSEN Het basisstation zoekt automatisch naar nieuwe sensoren die de afgelopen 30 minuten gereset zijn. Als het niet lukt om het apparaat te synchroniseren met de sensor, reset dan zowel het apparaat als de sensor, of kies een ander kanaal (en druk op RESET). Voor de beste resultaten: • Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de buurt van vochtigheid. Het signaalpictogram van de buitensensor toont de volgende status: 5 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 5 61/93 12-6-15 下午2:34 NL • Plaats de sensor in de richting van het apparaat, met zo min mogelijk obstructies zoals deuren, muren of meubels. Regenachtig • Plaats de sensor op een plek met een goed zich op de lucht, en uit de buurt van metalen / elektronische objecten. Sneeuw Labels Temperatuur en Vochtigheid Labels kunt u invoeren in het basisstation (zie diagram vooraanzicht). Om de temperatuureenheid in te stellen: • Druk met een dun voorwerp op °C / °F om te kiezen tussen °C / °F. In de verpakking worden 3 labels meegeleverd. U kunt op de lege labels de naam van de locatie van de sensoren invullen. Schimmelalarm Dit product is voorzien van een schimmelalarm. Hiermee worden gebruikers geïnformeerd over verhoogde kans op schimmelvorming. Weersverwachting Dit product voorspelt het weer voor de volgende 12 tot 24 uur in een straal van 30-50 km (19-31 mijl). Het pictogram van het schimmelalarm knippert zodra de luchtvochtigheid 60% of hoger is, en stopt met knipperen zodra de luchtvochtigheid weer onder de 60% zakt. Weersverwachtingsscherm PICTOGRAM BESCHRIJVING Zonnig Problemen oplossen Half bewolkt Bewolkt SCHERM VAK LL.L Temperatuur LL Vochtigheid PROBLEEM Gegevens te laag 6 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 6 62/93 12-6-15 下午2:35 NL HH.H Temperatuur HH Vochtigheid --.-of --% Temperatuur en Vochtigheid Buitensensor (THGR122N) Gegevens te hoog TYPE BESCHRIJVING LxBxH 92 x 60 x 20mm (3,6 x 2,4 x 0,79 in) Gewicht 60 g (2,11 oz) zonder batterij Signaalfrequentie 433 MHz Aantal kanalen 3 Zendbereik 30 m (100 ft) zonder obstakels Specificaties Temperatuurbereik -20 °C tot 60°C (-4 °F tot 140°F) Apparaat Vochtigheidsbereik 25% - 95% Voeding 2 x UM-4 (AAA) 1,5V batterijen Sensor is niet aangemeld of heeft geen vochtigheidsfunctie. Resetten Druk met een dun voorwerp op RESET om het apparaat terug te zetten op de standaardinstellingen. TYPE BESCHRIJVING LxBxH 134 x 27 x 134mm (5,3 x 1,1 x 5,3 in) Gewicht 240 g (8,46 oz) zonder batterij Signaalfrequentie 433 MHz Temperatuurbereik -5 °C tot 50°C (23 °F tot 122°F) Vochtigheidsbereik 25% - 95% Voeding 4 x UM-4 (AAA) 1,5V batterijen BUITENSENSOR (THGN132N) TYPE BESCHRIJVING LxBxH 96 x 50 x 22 mm (3,8 x 1,9 x 0,9 in) Gewicht 50 g (1.76 oz) zonder batterij Signaalfrequentie 433 MHz Aantal kanalen 3 7 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 7 63/93 12-6-15 下午2:35 NL Zendbereik 30 m (100 ft) zonder obstakels Temperatuurbereik -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) Vochtigheidsbereik 25% - 95% Voeding 1 x UM-3 (AA) 1,5 V batterij • Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie. • De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. • Doe oude batterijen niet bij het gewone huisvuil. Dit soort afval wordt apart opgehaald om te kunnen worden verwerkt. Waarschuwingen • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. • Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc. • Let op dat sommige apparaten voorzien zijn van een batterijstrip. Verwijder de strip uit het batterijvak voor het eerste gebruik. • Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. • In het geval er een discrepantie bestaat tussen de Engelstalige versie en een versie in een andere taal, dan is de Engelstalige versie doorslaggevend. • Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. • Laat de interne componenten met rust. Zo niet dan komt de de garantie te vervallen. • Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. NB Functies en accessoires ze zijn niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie. • De in deze handleiding weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. • Wanneer u dit product weggooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst, en doe het niet bij het huisvuil. 8 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 8 64/93 12-6-15 下午2:35 NL Over Oregon Scientific Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) voormeer informatie over de producten van Oregon Scientific. Als u zich in de VS bevindt en direct contact wilt opnemen met onze klantenservice, bezoek dan: https://us.oregonscientific.com/service/support.asp Voor internationale vragen bezoekt u: https:// us.oregonscientific. com/about/international.asp EC-Verklaring van conformiteit Bij deze verklaart Oregon Scientific dat dit Multi-zone Weerstation (Model: RAR501 / RAA501H) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Verklaring van Conformiteit is op verzoek beschikbaar bij de Oregon Scientific Klantenservice. LANDEN WAARIN WORDT VOLDAAN AAN DE RTTE-RICHTLIJNEN Alle EU landen, Zwitserland en Noorwegen 9 P/N: 300103094-00003-10 REV 1 RAR501_IM_NL_R2.indd 9 65/93 12-6-15 下午2:35
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93

Oregon Scientific RAA501H Handleiding

Categorie
Weerstations
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor