Ryobi RLT1038 de handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
grastrimmers
Model
RLT1038
Type
de handleiding
Nederlands
16
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING
Wanneer u het product gebruikt, moeten de
veiligheidsregels worden opgevolgd. Voor uw eigen
veiligheid en deze van omstanders, dient u deze
instructies te lezen voor u het product gebruikt. Bewaar
de instructies voor later gebruik.
WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen
(met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke,
zintuigelijke of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
of voldoende instructie ontvingen omtrent het gebruik
van het appraat. Kinderen dienen onder toezicht te staan
om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
OPLEIDING
Laat kinderen of mensen die deze instructies niet
hebben doorgenomen, niet met de trimmer werken.
Houd het gebied vrij van omstanders, kinderen en
huisdieren terwijl u trimt. Stop de machine als iemand
het werkgebied betreedt.
Gebruik de trimmer nooit wanneer u moe, ziek of onder
de invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
Gebruik de trimmer uitsluitend voor het maaien van gras
en licht onkruid. Gebruik niet voor andere doeleinden.
Hou er rekening mee dat de bediener of gebruiker
verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren t.o.v.
anderen of hun eigendom.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Voorkom ongewild starten. Controleer altijd of de
schakelaar zich in de "Off"-positie bevindt voor u het
werktuig met de stroomtoevoer verbindt. Draag geen
gereedschap met de stekker in het stopcontact en uw
vinger op de schakelaar.
Elektrische stroom moet via een aardlekschakelaar
(RCD) worden geleverd met een uitschakelstroom van
niet meer dan 30 mA.
Voor u de machine gebruikt, dient u het stroom- of
verlengsnoer te controleren op schade. Als er tekenen
van schade zijn, moet deze door een gekwalificeerde
onderhoudstechnicus worden vervangen.
Gebruik de trimmer niet als de elektrische kabels
beschadigd of versleten zijn.
Als het stroom- of verlengsnoer tijdens het gebruik
beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk van de
stroomtoevoer te ontkoppelen. Raak de elektrische
kabels niet aan tot de stroomtoevoer werd ontkoppeld.
Repareer niet. Uitsluitend vervangen door een identieke
elektrische kabel.
Verlengsnoeren moeten ontrold zijn tijdens het gebruik.
Opgerolde kabels kunnen oververhitten.
Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is geplaatst dat
men er niet kan op stappen, over kan struikelen of het
op een andere manier wordt blootgesteld aan stress of
schade.
Draad het product nooit aan het stroomsnoer.
Trek nooit aan het stroomsnoer om van de
stroomtoevoer te ontkoppelen.
Houd het stroomsnoer weg van hitte, olie en scherpe
randen.
Zorg ervoor dat de spanning aangepast is aan uw
machine. Een naamplaatje op het product duidt de
spanning van het toestel aan. Verbind het product nooit
met een AC-spanning die verschilt van deze spanning.
Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de Off-positie
bevindt voor u de machine van de stroombron
ontkoppelt.
Ontkoppel de machine altijd van de stroomtoevoer en
rol de kabel op als u de machine bewaart.
VOORBEREIDING
Draag altijd beschadigde antislipschoenen en een
lange broek.
Voor u de machine gebruikt, dient u te controleren of
er geen beschadigde onderdelen zijn. Een defecte
schakelaar of een onderdeel dat beschadigd is moet
correct worden of vervangen door een geautoriseerde
onderhoudsfaciliteit.
Hou rekening met de omgeving waarin u werkt. Houd
het werkgebied vrij van kabels, stokken, stenen en
afval.
Zorg ervoor dat de trimmerkop goed is geïnstalleerd en
stevig is vastgemaakt.
Zorg ervoor dat alle beschermers en handvatten goed
en veilig zijn vastgemaakt.
BEDIENING
Vermijd dat de machine bij slecht weer wordt gebruikt,
vooral als er een risico op bliksem bestaat.
Gebruik de graskantmaaier bij daglicht of bij goed
kunstmatig licht.
Vermijd gebruik van de machine op nat gras.
Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver
weg met uw arm.
Ga niet achterwaarts wanneer u trimt.
Stap altijd, loop nooit.
Houd de trimmerkop onder uw taille.
Maai niet oppervlakken anders dan gras.
Gebruik de trimmer nooit wanneer de beschermers
beschadigd of niet gemonteerd zijn.
Monteer nooit een metalen vervangingslijn.
Hou handen en voeten steeds helemaal weg bij het
Nederlands
17
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
inschakelen van de motor en tijdens het snijden.
Til de trimmer nooit op aan de elektrische kabel of
draag het nooit aan de elektrische kabel.
Houd rekening met voorwerpen die door de maailijn
worden weggeworpen.
Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de
stroombron voor:
onderhoud
trimmer onbeheerd achterlaten
trimmer reinigen
accessoires vervangen
controleer op schade nadat u een voorwerp hebt
geraakt
controleer op schade als de trimmer abnormaal
begint te trillen
onderhoud uitvoeren
Draag gezichtsbescherming of een veiligheidsbril.
Wees voorzichtig voor verwondingen van een toestel
voor het bepalen van de filamentlijnlengte.
Ontkppel de machine van de stroomtoevoer voor u ze
controleert, reinigt of aan de machine werkt of wanneer
ze niet wordt gebruikt.
Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij blijven
van afval.
ONDERHOUD
Na gebruik ontkoppelt u de machine van de
stroomtoevoer and controleert u op schade.
Gebruik uitsluitend vervangonderdelen en accessoires
die door de fabrikant worden aanbevolen.
Nadat u een nieuwe maailijn heeft geplaatst, dient u
de machine altijd terug in de normale bedrijfspositie te
plaatsen voor u ze inschakelt.
Reinig met een zachte, droge doek na elk gebruik.
Controleer het product regelmatig om zeker te zijn dat
het goed werkt en de beoogde functie zal vervullen. Een
beschadigd onderdeel moet door een geautoriseerd
onderhoudscentrum goed worden gerepareerd of
vervangen.
Wanneer de machine niet wordt gebruikt, dient deze op
een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen,
te worden bewaard. Bewaar niet buitenshuis.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK
De trimmer is uitsluitend ontworpen voor het maaien van
gras of licht onkruid in private tuinen.
De machine mag niet worden gebruikt in publieke tuinen,
parken, sportcentra of op wegbermen en is evenmin
geschikt voor gebruik in de land- en bosbouw.
De trimmer mag niet worden gebruikt voor het maaien of
hakken van hagen, struiken, bloemen of compost.
MILIEUBESCHERMING
Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden.
Zet daarom een afgedankte elektrische
machine niet bij het huishoudafval. Om het
milieu te beschermen moeten de machine,
de accessoires en de verpakking gesorteerd
bij een erkend recyclingcentrum worden
aangeleverd.
SYMBOOL
Waarschuwing
V Spanning
Overeenstemming met technische
reglementen
Gelieve de instructies zorgvuldig te
lezen voordat u de machine in gebruik
neemt.
Draag gezichts- en oorbescherming.
Vermijd gebruik van de machine in natte
of vochtige omstandigheden.
Houd alle omstanders op een afstand
van tenminste 15 m.
Verwijder onmiddellijk de stekker uit de
contactdoos voor onderhoudswerken
of wanneer het snoer is beschadigd of
doorsneden.
Houd rekening met weggeslingerde of
rondvliegende voorwerpen.
Hou omstanders op een veilige afstand
van het toestel.
Dubbele isolatie
96
Gegarandeerd geluidsniveau
Elektrisch afval mag niet samen
met ander huishoudafval worden
weggegooid. Gelieve te recycleren
indien de mogelijkheid bestaat. Neem
contact op met uw lokaal bestuur of
handelaar om advies te krijgen over
recyclage.
Nederlands
18
ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
Veiligheid
Uitpakken
Starten
Overzicht
p.#
Ga naar pagina #
Bediening
Onderhoud
Waarschuwing
Verbinden
Ontkoppelen
Informatie
Vergrendeling
Ontgrendelen
Draag veiligheidshandschoenen
Onderdelen of accessoires afzonderlijk
verkocht
IT
DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA
I prodotti per esterni della TTI sono garantiti esenti da difetti originari di
conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna all’utente finale
originale, con le limitazioni di cui sotto. Si prega si conservare lo scontrino
d’acquisto come prova di vendita originale e verifica della data del periodo
di garanzia.
Questa garanzia copre il prodotto solo se quest’ultimo è stato utilizzato
per scopi personali e non commerciali. Questa garanzia limitata non copre
i danni causati da / derivanti da uso improprio, abuso, danni accidentali o
intenzionali causati dall’utente, uso scorretto, incuria, negligenza, mancato
rispetto da parte dell’utente delle procedure indicate nel manuale d’istruzioni,
lavori effettuati da parti terze non qualificate, riparazioni non autorizzate,
modifiche o uso di accessori e/o prolunghe non specificatamente raccomandate
dalla ditta produttrice.
Questa garanzia non copre le cinghie di copertura, le spazzole, i sacchetti,
le lampadine o qualsiasi altra parte che, a causa della sua normale usura o
deterioramento, andrà sostituita durante il periodo di garanzia. A meno che non
sia specificatamente indicato ai sensi della legge applicabile, questa garanzia
non copre le spese di trasporto o gli elementi soggetti a usura come i fusibili.
zQuesta garanzia verrà invalidata qualora elementi di identificazione originale
del prodotto (marchio registrato, numero di serie) saranno stati cancellati,
alterati o rimossi o se il prodotto non è stato acquistato da un rivenditore
autorizzato o se viene venduto “COSÌ COM’È” e / o CON DIFETTI.
In conformità con tutte le norme locali applicabili, le disposizioni indicate in
questa garanzia sostituiscono qualsiasi altra garanzia scritta, espressa o
implicita, scritta o orale, compreso qualsiasi garanzia di COMMERCIABILITÀ
O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO LA
DITTA PRODUTTRICE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI,
ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA RESPONSABILITÀ MASSIMA
DELLA DITTA PRODUTTRICE NON SI ESTENDE OLTRE IL PREZZO
PAGATO PER IL PRODOTTO DALL’UTENTE.
Questa garanzia è valida solo all’interno dell’Unione Europea, in Australia
e Nuova Zelanda. Gli utenti dei paesi situati al di fuori di queste aree, sono
pregati di contattare il proprio rivenditore autorizzato Ryobi per verificare
se la garanzia applicata nel proprio paese è diversa dalla presente.
CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO
Per individuare il più vicino centro servizi autorizzato, visitare il sito ryobitools.it.
PT
GARANTIA LIMITADA
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças A TTI
garante que este produto para o exterior não contém defeitos no material ou
no acabamento. Esta garantia é válida durante 24 meses a partir da data de
compra pelo comprador de origem, sujeita às limitações referidas abaixo. Por
favor, guarde a sua factura como prova de data de compra.
Esta garantia só se aplica quando o produto é utilizado para fins pessoais
e não comerciais. Esta garantia não abrange danos ou responsabilidades
causadas pelo uso incorrecto, abuso, actos acidentais ou intencionais pelo
utilizador, manipulação indevida, uso não razoável, negligência, incumprimento
do utilizador final em seguir os procedimentos de funcionamento referidos
no manual de instruções, tentativa de reparação por um profissional não
qualificado, reparações, modificações ou usos não autorizados dos acessórios
e/ou peças anexas que não sejam especificamente recomendados pela parte
autorizada.
Esta garantia não abrange as correias, escovas, sacos, lâmpadas ou qualquer
peça cujo desgaste habitual resulte na sua substituição durante o período
de garantia. Excepto se for especificado pela lei aplicável, esta garantia não
abrange os custos de transporte ou os artigos consumíveis, tais como os
fusíveis.
Esta garantia limitada é nula se as marcas de identificação original do produto
(marca registada, número de série) tiverem sido danificadas, alteradas ou
retiradas ou, se o produto não for comprado por um revendedor autorizado ou,
se o produto for vendido como DEFEITUOSO e/ou COM TODAS AS FALHAS.
Sujeitas a todas as normas locais aplicáveis, as disposições desta garantia
limitada substituem qualquer outra garantia por escrito, quer explícita ou
implícita, escrita ou oral, incluindo qualquer garantia de CAPACIDADE DE
EXPLORAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM FIM PARTICULAR. EM NENHUM
CASO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS
OU CONSEQUENTES. A NOSSA RESPONSABILIDADE MÁXIMA NÃO
EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ACTUAL QUE TERÁ PAGO PELO
PRODUTO.
Esta garantia só é válida na União Europeia, Austrália e Nova Zelândia.
Fora dessas zonas, por favor contacte o seu revendedor autorizador
Ryobi para determinar se é aplicável outra garantia.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO
Para encontrar um centro de assistência autorizado próximo de si, visite ryobitools.eu.
NL
BEPERKTE GARANTIE
TTI garandeert dat dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of
vakmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele
koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw rekening
te bewaren als bewijs van aankoopdatum.
Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor
persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie
erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit
oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen
door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de
gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een
niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van
toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden
geadviseerd.
Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of
welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de
garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld
in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten
of consumptieproducten zoals ontstekingen.
Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken
van het product (merknaam, serienummer) niet meer leesbaar, gewijzigd
of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende handelaar wordt
gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET GEBREKEN wordt verkocht.
Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de bepalingen
van deze beperkte garantie in plaats van elke andere geschreven garantie
hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling, inclusief elke garantie
van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN
GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF
VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID
ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR U BETAALDE AANKOOPPRIJS NIET
OVERSCHRIJDEN.
Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië en
Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi handelaar
te contacteren om vast te stellen of een andere garantie van toepassing is.
GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM
Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surft u naar
ryobitools.eu.
DA
BEGRÆNSET GARANTI
TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale og
håndværk i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber, dog
med nedenstående begrænsninger. Gem venligst din kvittering som bevis
for købsdato.
Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig
og ikke-kommercielle formål. Denne garanti dækker ikke skader eller
erstatningsansvar forårsaget af / som følge af forkert anvendelse, misbrug,
utilsigtede eller tilsigtede handlinger af brugeren, ukorrekt brug, urimelig brug,
forsømmelighed, hvis brugeren ikke er i stand til at følge instruktionerne i
brugermanualen, forsøgt reparation af en ikke-kvalificeret person, uautoriseret
reparation, foretagelse af ændringer, eller brug af tilbehør og/eller dele som
ikke specifikt er anbefalet af producenten.
Denne garanti dækker ikke bælter, børster, tasker, pærer eller andre dele hvis
almindelig slid og slitage kræver udskiftning indenfor garantiperioden. Med
mindre det er specificeret under gældende lovgivning, så dækker denne garanti
ikke transportomkostninger eller brugsartikler, såsom sikringer.
Denne begrænsede garanti annulleres hvis produktets originale identifikation
(varemærke, serienummer) markeringer er ødelagt, ændret eller fjernet eller
hvis produktet ikke er købt fra en autoriseret forhandler eller hvis produktet er
solgt i AS IS og / eller WITH ALL FAULTS.
Er underlagt lokale regulativer, forudsætningerne for denne begrænsede garanti
er i stedet for enhver anden skriftlig garanti, enten udtrykket eller antyder,
skriftligt eller mundtligt, inklusive enhver garanti angående SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. VI ER UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE, RESULTERENDE
ELLER TILFÆLDIGE SKADER. VORES MAKSIMALE ANSVAR KAN IKKE
OVERSKRIDE DEN FAKTISKE KØBSPRIS BETALT FOR PRODUKTET.
Denne garanti er kun gældende i EU, Australien og New Zealand. Udenfor
disse områder, så kontakt venligst din autoriserede Ryobi forhandler for
at finde ud af, om en anden garanti måtte være gældende.
AUTORISERET SERVICECENTER
Find nærmeste autoriserede servicecenter på: www.ryobitools.eu.
EN
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity
with the following standards or standardized documents.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Measured sound power level 94,4 dB(A)
Guaranteed sound power level 96 dB(A)
Conformity assessment method to Annex VI Directive 2000/14/EC
Serial number: See product rating label
Year of construction: See product rating label
FR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en
conformité avec les normes ou documents normalisés suivants.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Niveau de puissance sonore mesuré 94,4 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti 96 dB(A)
Méthode d’évaluation de conformité de l’annexe VI Directive 2000/14/EC
Numéro de série: Voir la plaque signalétique du produit
Année de fabrication: Voir la plaque signalétique du produit
DE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den
folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-einstimmt.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Gemessener Schallleistungspegel 94,4 dB(A)
Garantierter Schallenergiepegel 96 dB(A)
Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang VI Richtlinie 2000/14/EC
Seriennummer: Siehe Produkt-Leistungsschild
Baujahr: Siehe Produkt-Leistungsschild
ES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto
es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Nivel de potencia acústica medido 94,4 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado 96 dB(A)
Método de evaluación de conformidad con el anexo VI Directiva 2000/14/EC
Número de serie: Ver etiqueta de clasicación de productos
Año de fabricación: Ver etiqueta de clasicación de productos
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione,
che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Livello di potenza acustica misurato 94,4 dB(A)
Livello di potenza sonora garantita 96 dB(A)
Metodo di valutazione sulla conformità all’allegato VI Direttiva 2000/14/EC
Numero seriale: Vedere l’etichetta nominale del prodotto
Anno di costruzione: Vedere l’etichetta nominale del prodotto
NL
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet
aan de volgende normen of normatieve documenten.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Nível de potência sonora medido 94,4 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau 96 dB(A)
Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage VI Richtlijn 2000/14/EC
Serienummer: Zie productkenplaat
Bouwjaar: Zie productkenplaat
PT
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto
cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Gemeten geluidsniveau 94,4 dB(A)
Nível de potência acústica garantido 96 dB(A)
Método de avaliação de conformidade para o anexo VI Directiva 2000/14/EC
Número de série: Ver etiqueta de classicação do produto
Ano de construção: Ver etiqueta de classicação do produto
DA
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med
følgende standarder eller standardiseringsdokumenter.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Uppmätt ljudeffektsnivå 94,4 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau 96 dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag VI Direktiv 2000/14/EC
Serienummer: Se produktets mærkeplade
Fremstillingsår: Se produktets mærkeplade
SV
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med
följande normer och dokument.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Målt lydeffektniveau 94,4 dB(A)
Garanterad ljudeffektsnivå 96 dB(A)
Konformitetsbedömning gjord enligt metod i VI Direktiv 2000/14/EC.
Serienummer: Se märkplåten på produkten
Konstruktionsår: Se märkplåten på produkten
FI
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla
lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten
mukainen.
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744
ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91
Målt lydeffektnivå 94,4 dB(A)
Taattu äänitehon taso 96 dB(A)
Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen
VI mukaisesti
Sarjanumero: Viittaa tuotteen nimikilpeen
Valmistusvuosi: Viittaa tuotteen nimikilpeen

Document transcriptie

Nederlands ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN WAARSCHUWING Wanneer u het product gebruikt, moeten de veiligheidsregels worden opgevolgd. Voor uw eigen veiligheid en deze van omstanders, dient u deze instructies te lezen voor u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor later gebruik. ■ Verlengsnoeren moeten ontrold zijn tijdens het gebruik. Opgerolde kabels kunnen oververhitten. ■ Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is geplaatst dat men er niet kan op stappen, over kan struikelen of het op een andere manier wordt blootgesteld aan stress of schade. ■ Draad het product nooit aan het stroomsnoer. ■ Trek nooit aan het stroomsnoer stroomtoevoer te ontkoppelen. ■ Houd het stroomsnoer weg van hitte, olie en scherpe randen. ■ Zorg ervoor dat de spanning aangepast is aan uw machine. Een naamplaatje op het product duidt de spanning van het toestel aan. Verbind het product nooit met een AC-spanning die verschilt van deze spanning. ■ Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de Off-positie bevindt voor u de machine van de stroombron ontkoppelt. ■ Ontkoppel de machine altijd van de stroomtoevoer en rol de kabel op als u de machine bewaart. WAARSCHUWING Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of voldoende instructie ontvingen omtrent het gebruik van het appraat. Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. om van de OPLEIDING VOORBEREIDING ■ Laat kinderen of mensen die deze instructies niet hebben doorgenomen, niet met de trimmer werken. ■ Draag altijd beschadigde antislipschoenen en een lange broek. ■ Houd het gebied vrij van omstanders, kinderen en huisdieren terwijl u trimt. Stop de machine als iemand het werkgebied betreedt. ■ ■ Gebruik de trimmer nooit wanneer u moe, ziek of onder de invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. Voor u de machine gebruikt, dient u te controleren of er geen beschadigde onderdelen zijn. Een defecte schakelaar of een onderdeel dat beschadigd is moet correct worden of vervangen door een geautoriseerde onderhoudsfaciliteit. ■ Gebruik de trimmer uitsluitend voor het maaien van gras en licht onkruid. Gebruik niet voor andere doeleinden. ■ ■ Hou er rekening mee dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren t.o.v. anderen of hun eigendom. Hou rekening met de omgeving waarin u werkt. Houd het werkgebied vrij van kabels, stokken, stenen en afval. ■ Zorg ervoor dat de trimmerkop goed is geïnstalleerd en stevig is vastgemaakt. ■ Zorg ervoor dat alle beschermers en handvatten goed en veilig zijn vastgemaakt. ELEKTRISCHE VEILIGHEID ■ ■ ■ ■ ■ 16 Voorkom ongewild starten. Controleer altijd of de schakelaar zich in de "Off"-positie bevindt voor u het werktuig met de stroomtoevoer verbindt. Draag geen gereedschap met de stekker in het stopcontact en uw vinger op de schakelaar. BEDIENING ■ Vermijd dat de machine bij slecht weer wordt gebruikt, vooral als er een risico op bliksem bestaat. ■ Elektrische stroom moet via een aardlekschakelaar (RCD) worden geleverd met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA. Gebruik de graskantmaaier bij daglicht of bij goed kunstmatig licht. ■ Vermijd gebruik van de machine op nat gras. Voor u de machine gebruikt, dient u het stroom- of verlengsnoer te controleren op schade. Als er tekenen van schade zijn, moet deze door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden vervangen. ■ Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. ■ Ga niet achterwaarts wanneer u trimt. ■ Stap altijd, loop nooit. ■ Houd de trimmerkop onder uw taille. ■ Maai niet oppervlakken anders dan gras. ■ Gebruik de trimmer nooit wanneer de beschermers beschadigd of niet gemonteerd zijn. ■ Monteer nooit een metalen vervangingslijn. ■ Hou handen en voeten steeds helemaal weg bij het Gebruik de trimmer niet als de elektrische kabels beschadigd of versleten zijn. Als het stroom- of verlengsnoer tijdens het gebruik beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk van de stroomtoevoer te ontkoppelen. Raak de elektrische kabels niet aan tot de stroomtoevoer werd ontkoppeld. Repareer niet. Uitsluitend vervangen door een identieke elektrische kabel. Nederlands EN FR DE ES inschakelen van de motor en tijdens het snijden. ■ Til de trimmer nooit op aan de elektrische kabel of draag het nooit aan de elektrische kabel. ■ Houd rekening met voorwerpen die door de maailijn worden weggeworpen. ■ Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de stroombron voor: – onderhoud – trimmer onbeheerd achterlaten – trimmer reinigen – accessoires vervangen – controleer op schade nadat u een voorwerp hebt geraakt – controleer op schade als de trimmer abnormaal begint te trillen – onderhoud uitvoeren Draag gezichtsbescherming of een veiligheidsbril. ■ ■ Wees voorzichtig voor verwondingen van een toestel voor het bepalen van de filamentlijnlengte. ■ Ontkppel de machine van de stroomtoevoer voor u ze controleert, reinigt of aan de machine werkt of wanneer ze niet wordt gebruikt. ■ Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij blijven van afval. Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden. Zet daarom een afgedankte elektrische machine niet bij het huishoudafval. Om het milieu te beschermen moeten de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. Na gebruik ontkoppelt u de machine van de stroomtoevoer and controleert u op schade. ■ Gebruik uitsluitend vervangonderdelen en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. ■ Nadat u een nieuwe maailijn heeft geplaatst, dient u de machine altijd terug in de normale bedrijfspositie te plaatsen voor u ze inschakelt. ■ Reinig met een zachte, droge doek na elk gebruik. ■ Controleer het product regelmatig om zeker te zijn dat het goed werkt en de beoogde functie zal vervullen. Een beschadigd onderdeel moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden gerepareerd of vervangen. ■ Wanneer de machine niet wordt gebruikt, dient deze op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen, te worden bewaard. Bewaar niet buitenshuis. VOORGESCHREVEN GEBRUIK De trimmer is uitsluitend ontworpen voor het maaien van gras of licht onkruid in private tuinen. De machine mag niet worden gebruikt in publieke tuinen, parken, sportcentra of op wegbermen en is evenmin geschikt voor gebruik in de land- en bosbouw. De trimmer mag niet worden gebruikt voor het maaien of hakken van hagen, struiken, bloemen of compost. NL PT DA SV FI NO RU PL SYMBOOL CS HU Waarschuwing RO LV V Spanning LT Overeenstemming met technische reglementen ET Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. SL HR Draag gezichts- en oorbescherming. Vermijd gebruik van de machine in natte of vochtige omstandigheden. ONDERHOUD ■ IT MILIEUBESCHERMING Houd alle omstanders op een afstand van tenminste 15 m. Verwijder onmiddellijk de stekker uit de contactdoos voor onderhoudswerken of wanneer het snoer is beschadigd of doorsneden. Houd rekening met weggeslingerde of rondvliegende voorwerpen. Hou omstanders op een veilige afstand van het toestel. Dubbele isolatie 96 Gegarandeerd geluidsniveau Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage. 17 SK BG Nederlands ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Draag veiligheidshandschoenen Veiligheid Uitpakken Starten Overzicht p.# Ga naar pagina # Bediening Onderhoud Waarschuwing Verbinden Ontkoppelen Informatie Vergrendeling Ontgrendelen 18 Onderdelen of accessoires afzonderlijk verkocht IT DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA I prodotti per esterni della TTI sono garantiti esenti da difetti originari di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna all’utente finale originale, con le limitazioni di cui sotto. Si prega si conservare lo scontrino d’acquisto come prova di vendita originale e verifica della data del periodo di garanzia. Questa garanzia copre il prodotto solo se quest’ultimo è stato utilizzato per scopi personali e non commerciali. Questa garanzia limitata non copre i danni causati da / derivanti da uso improprio, abuso, danni accidentali o intenzionali causati dall’utente, uso scorretto, incuria, negligenza, mancato rispetto da parte dell’utente delle procedure indicate nel manuale d’istruzioni, lavori effettuati da parti terze non qualificate, riparazioni non autorizzate, modifiche o uso di accessori e/o prolunghe non specificatamente raccomandate dalla ditta produttrice. Questa garanzia non copre le cinghie di copertura, le spazzole, i sacchetti, le lampadine o qualsiasi altra parte che, a causa della sua normale usura o deterioramento, andrà sostituita durante il periodo di garanzia. A meno che non sia specificatamente indicato ai sensi della legge applicabile, questa garanzia non copre le spese di trasporto o gli elementi soggetti a usura come i fusibili. zQuesta garanzia verrà invalidata qualora elementi di identificazione originale del prodotto (marchio registrato, numero di serie) saranno stati cancellati, alterati o rimossi o se il prodotto non è stato acquistato da un rivenditore autorizzato o se viene venduto “COSÌ COM’È” e / o CON DIFETTI. In conformità con tutte le norme locali applicabili, le disposizioni indicate in questa garanzia sostituiscono qualsiasi altra garanzia scritta, espressa o implicita, scritta o orale, compreso qualsiasi garanzia di COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO LA DITTA PRODUTTRICE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DELLA DITTA PRODUTTRICE NON SI ESTENDE OLTRE IL PREZZO PAGATO PER IL PRODOTTO DALL’UTENTE. Questa garanzia è valida solo all’interno dell’Unione Europea, in Australia e Nuova Zelanda. Gli utenti dei paesi situati al di fuori di queste aree, sono pregati di contattare il proprio rivenditore autorizzato Ryobi per verificare se la garanzia applicata nel proprio paese è diversa dalla presente. CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO Per individuare il più vicino centro servizi autorizzato, visitare il sito ryobitools.it. NL BEPERKTE GARANTIE TTI garandeert dat dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of vakmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw rekening te bewaren als bewijs van aankoopdatum. Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd. Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen. Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken van het product (merknaam, serienummer) niet meer leesbaar, gewijzigd of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende handelaar wordt gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET GEBREKEN wordt verkocht. Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de bepalingen van deze beperkte garantie in plaats van elke andere geschreven garantie hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling, inclusief elke garantie van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR U BETAALDE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN. Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië en Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi handelaar te contacteren om vast te stellen of een andere garantie van toepassing is. GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surft u naar ryobitools.eu. PT GARANTIA LIMITADA Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças A TTI garante que este produto para o exterior não contém defeitos no material ou no acabamento. Esta garantia é válida durante 24 meses a partir da data de compra pelo comprador de origem, sujeita às limitações referidas abaixo. Por favor, guarde a sua factura como prova de data de compra. Esta garantia só se aplica quando o produto é utilizado para fins pessoais e não comerciais. Esta garantia não abrange danos ou responsabilidades causadas pelo uso incorrecto, abuso, actos acidentais ou intencionais pelo utilizador, manipulação indevida, uso não razoável, negligência, incumprimento do utilizador final em seguir os procedimentos de funcionamento referidos no manual de instruções, tentativa de reparação por um profissional não qualificado, reparações, modificações ou usos não autorizados dos acessórios e/ou peças anexas que não sejam especificamente recomendados pela parte autorizada. Esta garantia não abrange as correias, escovas, sacos, lâmpadas ou qualquer peça cujo desgaste habitual resulte na sua substituição durante o período de garantia. Excepto se for especificado pela lei aplicável, esta garantia não abrange os custos de transporte ou os artigos consumíveis, tais como os fusíveis. Esta garantia limitada é nula se as marcas de identificação original do produto (marca registada, número de série) tiverem sido danificadas, alteradas ou retiradas ou, se o produto não for comprado por um revendedor autorizado ou, se o produto for vendido como DEFEITUOSO e/ou COM TODAS AS FALHAS. Sujeitas a todas as normas locais aplicáveis, as disposições desta garantia limitada substituem qualquer outra garantia por escrito, quer explícita ou implícita, escrita ou oral, incluindo qualquer garantia de CAPACIDADE DE EXPLORAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM FIM PARTICULAR. EM NENHUM CASO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. A NOSSA RESPONSABILIDADE MÁXIMA NÃO EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ACTUAL QUE TERÁ PAGO PELO PRODUTO. Esta garantia só é válida na União Europeia, Austrália e Nova Zelândia. Fora dessas zonas, por favor contacte o seu revendedor autorizador Ryobi para determinar se é aplicável outra garantia. CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO Para encontrar um centro de assistência autorizado próximo de si, visite ryobitools.eu. DA BEGRÆNSET GARANTI TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale og håndværk i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber, dog med nedenstående begrænsninger. Gem venligst din kvittering som bevis for købsdato. Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig og ikke-kommercielle formål. Denne garanti dækker ikke skader eller erstatningsansvar forårsaget af / som følge af forkert anvendelse, misbrug, utilsigtede eller tilsigtede handlinger af brugeren, ukorrekt brug, urimelig brug, forsømmelighed, hvis brugeren ikke er i stand til at følge instruktionerne i brugermanualen, forsøgt reparation af en ikke-kvalificeret person, uautoriseret reparation, foretagelse af ændringer, eller brug af tilbehør og/eller dele som ikke specifikt er anbefalet af producenten. Denne garanti dækker ikke bælter, børster, tasker, pærer eller andre dele hvis almindelig slid og slitage kræver udskiftning indenfor garantiperioden. Med mindre det er specificeret under gældende lovgivning, så dækker denne garanti ikke transportomkostninger eller brugsartikler, såsom sikringer. Denne begrænsede garanti annulleres hvis produktets originale identifikation (varemærke, serienummer) markeringer er ødelagt, ændret eller fjernet eller hvis produktet ikke er købt fra en autoriseret forhandler eller hvis produktet er solgt i AS IS og / eller WITH ALL FAULTS. Er underlagt lokale regulativer, forudsætningerne for denne begrænsede garanti er i stedet for enhver anden skriftlig garanti, enten udtrykket eller antyder, skriftligt eller mundtligt, inklusive enhver garanti angående SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE, RESULTERENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER. VORES MAKSIMALE ANSVAR KAN IKKE OVERSKRIDE DEN FAKTISKE KØBSPRIS BETALT FOR PRODUKTET. Denne garanti er kun gældende i EU, Australien og New Zealand. Udenfor disse områder, så kontakt venligst din autoriserede Ryobi forhandler for at finde ud af, om en anden garanti måtte være gældende. AUTORISERET SERVICECENTER Find nærmeste autoriserede servicecenter på: www.ryobitools.eu. EN DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Measured sound power level 94,4 dB(A) Guaranteed sound power level 96 dB(A) Conformity assessment method to Annex VI Directive 2000/14/EC NL Serial number: See product rating label Year of construction: See product rating label FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Niveau de puissance sonore mesuré 94,4 dB(A) Niveau de puissance sonore garanti 96 dB(A) Méthode d’évaluation de conformité de l’annexe VI Directive 2000/14/EC Serienummer: Zie productkenplaat Bouwjaar: Zie productkenplaat PT Numéro de série: Voir la plaque signalétique du produit Année de fabrication: Voir la plaque signalétique du produit DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten über-einstimmt. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Gemessener Schallleistungspegel 94,4 dB(A) Garantierter Schallenergiepegel 96 dB(A) Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang VI Richtlinie 2000/14/EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Nivel de potencia acústica medido 94,4 dB(A) Nivel de potencia acústica garantizado 96 dB(A) Método de evaluación de conformidad con el anexo VI Directiva 2000/14/EC DA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Livello di potenza acustica misurato 94,4 dB(A) Livello di potenza sonora garantita 96 dB(A) Metodo di valutazione sulla conformità all’allegato VI Direttiva 2000/14/EC Numero seriale: Vedere l’etichetta nominale del prodotto Anno di costruzione: Vedere l’etichetta nominale del prodotto KONFORMITETSERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Uppmätt ljudeffektsnivå 94,4 dB(A) Garanteret lydeffektniveau 96 dB(A) Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag VI Direktiv 2000/14/EC Serienummer: Se produktets mærkeplade Fremstillingsår: Se produktets mærkeplade SV Número de serie: Ver etiqueta de clasificación de productos Año de fabricación: Ver etiqueta de clasificación de productos IT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Gemeten geluidsniveau 94,4 dB(A) Nível de potência acústica garantido 96 dB(A) Método de avaliação de conformidade para o anexo VI Directiva 2000/14/EC Número de série: Ver etiqueta de classificação do produto Ano de construção: Ver etiqueta de classificação do produto Seriennummer: Siehe Produkt-Leistungsschild Baujahr: Siehe Produkt-Leistungsschild ES CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Nível de potência sonora medido 94,4 dB(A) Gegarandeerd geluidsniveau 96 dB(A) Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage VI Richtlijn 2000/14/EC FÖRSÄKRAN Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Målt lydeffektniveau 94,4 dB(A) Garanterad ljudeffektsnivå 96 dB(A) Konformitetsbedömning gjord enligt metod i VI Direktiv 2000/14/EC. Serienummer: Se märkplåten på produkten Konstruktionsår: Se märkplåten på produkten FI TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, EN 60335-2-91, EN 786, EN 62233, EN ISO 3744 ISO 11094, Fpr EN 60335-2-91 Målt lydeffektnivå 94,4 dB(A) Taattu äänitehon taso 96 dB(A) Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen VI mukaisesti Sarjanumero: Viittaa tuotteen nimikilpeen Valmistusvuosi: Viittaa tuotteen nimikilpeen
/

Deze handleiding is ook geschikt voor