Dometic RH456LD Handleiding

Merk
Dometic
Categorie
koelboxen
Model
RH456LD
Type
Handleiding
37
Hartelijk dank dat u voor ons heeft gekozen! Wij zijn ervan overtuigd dat u vele jaren ongestoord van het
product zult genieten.
Onderstaand vindt u een aantal symbolen om een veilig en efficiënt gebruik van het product te verzekeren:
Gevaar bij onjuist gebruik
Tip
informatie omtrent milieu
Deze koelkast is bedoeld om voedsel en drank in op te slaan.
Het bovenste deel van het toestel is ongekoeld, daarom dient het voor de opslag van glazen, chips,
snacks etc.
Let op!
De koelkast mag alleen door volwassenen worden bediend. Houdt kinderen
altijd in de gaten als ze in de buurt van elektriciteit zijn en laat ze niet met het
apparaat spelen.
Eventuele installatiewerkzaamheden die betrekking hebben op de energie
mogen uitsluitend door een electrien worden uitgevoerd.
Reparaties en service mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een
electricien. Gebruik altijd originele onderdelen.
Het is gevaarlijk het apparaat eigenhandig te wijzigen of te modificeren.
Let erop dat het apparaat niet op de stroomkabel staat.
Het apparaat bevat delen welke zeer warm worden. Zorg voor voldoende
ventilatie om te voorkomen dat de koelprestatie onvoldoende is. Zie installatie
instructies
Let op dat de warme delen van het koelaggregaat niet vrij toegankelijk zijn.
Plaats de koelkast daarom altijd met de achterkant naar een muur. Houdt
hierbij wel rekening met de ventilatiebepalingen zoals genoemd in de
installatie instructies.
Voordat u de koelkast ontdooit, reinigt of onderhoudt dient u zich ervan te
verzekeren dat de koelkast uit staat en de stekker uit het stopcontact is.
GEBRUIK GEEN SCHERPE VOORWERPEN om het ijs af te krabben. IJsafzetting
mag nooit met kracht worden verwijderd; geef het ijs de tijd om te smelten. Zie
ontdooi instructies.
Dit apparaat is zwaar. Houdt daar rekening mee bij tillen of verplaatsen van het
product.
Repareer het apparaat nooit zelf! Reparaties door onervaren technici kunnen
persoonlijk letsel of beschadigingen aan het apparaat veroorzaken. Ga altijd
naar de gespecialiseerde dealer en vraag om originele onderdelen.
Giftige of explosieve stoffen mogen onder geen beding in deze koelkast
worden bewaard!
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat de nieuwe
eigenaar de gebruiksaanwijzing krijgt.
Neem aanwijzingen uit de handleiding zorgvuldig in acht. Garantie geldt alleen
voor apparaten welke conform de hier beschreven aanwijzingen zijn
geinstalleerd. (zie hoofdstuk 4.1)
NL
38
INHOUD
INHOUD
1. Uitpakken
2. Afbeelding van de koelkast
3. Reiniging
4. Plaatsing van de koelkast
4.1 Installatie
4.1.1. Inbouw model
4.1.2. Vrijstaand model
5. Gebruik van de koelkast
5.1. Eerste ingebruikname
5.2. Temperatuurregeling
5. 3. Cool Unit Control (CUC)
6. IJsblokjes
7. Nuttige tips
8. Ontdooien, reinigen en onderhoud
8.1. Verlichting
8.1.1. Binnenverlichting van het gekoelde deel
8.1.2. Binnenverlichting van het ongekoelde deel
8.2 Automatisch deurcontrole (ADC) optie (rode LED)
9. Vervangen van het decorpaneel
10. Klantenservice
11. Inwerkingstelling, technische gegevens
11.1. Aansluiting op het elektriciteitsnet
12. Informatie omtrent milieubescherming
13. Recycling
Let op!
Garantiebepalingen zijn conform EU-richtlijn 44/1999/CE en de wettelijke
bepalingen van het land waarin het product wordt gebruikt.
Voor vragen over garantie, klantenservice en onderdelen kunt u contact
opnemen met Dometic servicedienst.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
Schade als gevolg van modificaties of gebruik van onjuiste onderdelen valt niet
onder de garantie.
Als het apparaat niet is ingebouwd conform onze richtlijnen of onjuist wordt
gebruikt, vervalt de garantie.
Als u contact opneemt met onze servicedienst, dient u altijd het model, produkt-
en serienummer van de koelkast bij de hand te hebben. De gegevens vindt u op
het typeplaatje aan de binnenzijde van de koelkast.
NL
39
1. Uitpakken
Nadat u de verpakking van krimpfolie verwijderd heeft,
vergewist u zich ervan dat het toestel niet beschadigd
is. Als u een beschadiging ziet welke is veroorzaakt
door het transport, moet u dit direct melden aan het
transportbedrijf.
2. Afbeelding van de koelkast
1. Deur
2. Slot (indien ingebouwd)
3. Vriesvak (indien ingebouwd)
4. Binnenverlichting van het gekoelde deel
5. Binnenverlichting van het ongekoelde deel
6. Opslagdeel (ongekoeld)
7. Verdamperdeksel
8. Verdampervoeler (achter verdamper)
9. Verdamper
10. Legplank
11. Luchtvoeler
12. Pootjes
13. Zwenkwieletjes
14. Deurvakken
15. ADC optioneel (rode LED)
16. Bovenkant
Afbeelding 1.
WANNEER U EEN KOELKAST MET SLOT HEEFT, IS DOMETIC NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES
OF BESCHADIGING VAN SLEUTELS. SLOTEN KUNNEN ALS COMPLEET ONDERDEEL WORDEN
VERVANGEN.
Inbouwmodel Vrijstaand model
NL
RH456LDE
RH456LD
40
Afbeelding 2.
BELANGRIJK
Neem de volgende voorschriften zorgvuldig in
acht. Garantie geldt alleen voor apparaten die
volgens deze voorschriften zijn geďnstalleerd.
1. De koelkast moet w
aterpas staan.
2. Minimale afstand tot de muren bedraagt
20 mm.
3. Ventilatie moet comform de opties A, B, C of
D worden gegarandeerd (afb. 3-4)
4. Het ventilatiekanaal moet minstens 105 mm
x breedte koelkast zijn.
5.De gehele koelunit moet worden
geventileerd.
6. De circulerende lucht mag niet door een ander
apparat in de omgeving worden opgewarmd.
7. Ventilatieroosters voor dit apparaat moeten
een minimale opening v
an 200 cm² vrije
luchtdoorlaat hebben.
Afbeelding 3.
3. Reinigen
Reinig de koelkast zorgvuldig voor de eerste
ingebruikname en daarna indien nodig. Maak de
koelkast schoon met handwarm water en een zacht
niet bijtend reinigingsmiddel. Neem daarna af met een
droge zachte doek. Droog de koelkast nooit met
behulp van droge warme lucht. De buitenkant kan
regelmatig worden afgenomen met een vochtige
doek. REINIG HET APPARAAT NOOIT MET
BIJTENDE CHEMICALIEN OF SCHUURMIDDELEN.
4. Plaatsing van de koelkast
Voordat u de koelkast aansluit, dient u met de
volgende punten rekening te houden:
ZORG DAT DE KOELKAST WATERPAS STAAT
BIJ GEBRUIK WORDEN DE LEIDINGEN AAN DE
ACHTERKANT WARM
DE KOELKAST WERKT ZONDER COMPRESSOR
EN MAAKT DAAROM GEEN GELUID
NA DRIE UUR TREEDT WAARNEEMBARE
KOELING OP
Tijdens het koelproces geeft de koelkast via de
condensor (bovenste gedeelte van de
achterplaat) warmte af aan de omgeving. Hoe beter de
ventilatie van de condensor, hoe efficiënter de
koeling.
Een andere voorwaarde voor een efficiënt gebruik
is dat de koelkast op een vlakke ondergrond moet
staan. Om te kunnen zien of de koelkast waterpas
staat, kunt u het beste een glas water op de
koelkast plaatsen.
Stel de koelkast niet bloot aan directe
warmtestraling (zonlicht, radiator, dicht bij een
oven, enz.)
4.1. Installatie
De koelkast is uitgerust met een elektrisch verwarmde
absorptiekoeling, die vrijwel geruisloos werkt.
4.1.1. Inbouwmodel
Deze modellen zijn ontworpen als inbouwapparaten.
De miniBar wordt in tegenstelling tot vrijstaande
modellen zonder vloerframe, koelunit-afdekking,
deurpaneel en paneel voor bedieningsunit geleverd
(afbeelding 2.)
De ingebouwde versie verschilt in zoverre van het
vrijstaande model, dat deze geen houten klep heeft en
in plaats van rolwieletjes op pootjes van 12 mm hoog
staat.
Let bij het monteren alstublieft op de volgende
punten:
NL
miniCool
Lucht in
Lucht uit
Ventilatierooster
miniCool
A
B
Lucht uit
Lucht in
miniBar
miniBar
Afbeelding 4.
Zorg dat u tijdens de installatie altijd bij het
snoer kunt.
4.1.2.Vrijstaand model
Deze versie is bedoeld voor vrijstaand gebruik. De kap
is er om de gebruiker te beschermen tegen de hete
onderdelen van de koeleenheid van het toestel. De
juiste hoogte van de rolwieletjes zorgt voor voldoende
ventilatie bij het toestel, vandaar dat u het vrijstaande
model niet zonder de rolwieletjes mag gebruiken.
Gebruik aldus de koelkast niet zonder de rolwieletjes,
aangezien de ventilatie dan niet voldoende is.
5. Gebruik van de koelkast
Voordat u met de inbedrijfstelling begint dient u eerst
te controleren of het voltage op de tabel met
gegevens in overeenstemming is met het voltage van
het elektriciteitsnet.
Steek de netstekker in het stopcontact en/of schakel
(indien nodig) het stopcontact in om het apparaat in
gebruik te nemen. De lege koelkast heeft ongeveer 6-
7 uur nodig om de juiste koeltemperatuur te bereiken
als hij omgevingstemperatuur heeft.
5.1. Eerste inbedrijfstelling
Sluit de koelkast aan op een geaard stopcontact.
De miniBar start automatisch met een zelftest. Als
de elektronica geen fout vaststelt, begint de LED
van het interieurlicht na ongeveer 10 seconden 2
seconden lang te branden. Indien er geen storing is
dan zal de verlichting van het gekoelde deel
permanent branden bij een geopende deur. Als er
een fout wordt ontdekt, begint de LED continu te
knipperen. Als dat gebeurt, neem dan a.u.b.
contact op met uw geautoriseerde klantenservice.
5.2. Temperatuurregeling
De miniBar is voorzien van een volledig automatische,
elektronische temperatuurregeling. Het is niet nodig
om de temperatuur van het opslaggedeelte met de
hand in te stellen. Dit wordt namelijk automatisch
ingesteld en gehandhaafd door het elektronische
besturingssysteem het zgn. Fuzzy Logic control
system op de vooraf ingestelde
temperatuurwaardes, ook als de
omgevingstemperatuur verandert.
De temperatuur van het gekoelde deel is als volgt
ingesteld:
- voor Europa op 5°C
- voor de VS op 3°C
De vooraf ingestelde temperatuur kan gewijzigd
worden met behulp van de afstandsbediening (Afb.
9). Zet de deur open en houd de
afstandsbediening dicht bij de sensor van de
deuropening van de minibar (Afb. 6. B). Kies het
gewenste temperatuurniveau door op de gele knop
voor 3°C of op de blauwe knop voor 5°C te
drukken.
5.3. Cool Unit Control (CUC)
Het besturingssysteem controleert door de
temperatuurdaling van de verdamper te meten het
functioneren na elke ontdooiingsperiode (de eerste
ontdooiingsperiode begint 39 uur na de start,
daarna elke 24 uur). Als er een probleem wordt
vastgesteld, dan zal de koelkast stopgezet worden
en de LED's van de binnenverlichting zullen continu
beginnen te knipperen. Indien dit vaak gebeurt dan
is dit te wijten aan de overbelasting van de koelkast
(te veel warm voedsel en/of drank erin), of de deur
is niet goed dichtgemaakt of de ventilatie is niet
goed en/of de koelkast is niet waterpas gezet.
Controleer deze zaken en daarna moet u de
koelkast opnieuw instellen met behulp van de
afstandsbediening (Afb. 6. B). Duw op de “zwarte”
knop of trek voor ten minste 10 seconden de
stekker uit het stopcontact en steek deze er dan
weer in. Hierdoor wordt het toestel opnieuw
ingesteld en zal het weer functioneren. Mocht de
verlichting weer continu gaan knipperen dan is er
een serieuzer probleem met de koeleenheid en
dient u contact op te nemen met het
reparatiebedrijf van Dometic.
6. IJsblokjes
Vul de ijsla voor 4/5 met drinkwater, sluit het deksel
en plaats de schaal in het vriesvakje. Verwijder
water dat is overgelopen van de ijsla met een
doekje om te voorkomen dat hij vastvriest.
Houdt de ijsla even onder lopend water om de
blokjes er makkelijker uit te kunnen nemen.
Verwijder dan het deksel van de ijsla en neem de
ijsblokjes eruit.
41
NL
miniCool
Minimaal 60 mm
miniCool
C
D
Ventilatierooster
Lucht uit
Lucht uit
Lucht in
Lucht in
miniBar
miniBar
7. Nuttige tips
Zet de koelkast niet te vol. Indien mogelijk, alleen
afgekoeld voedsel in de koelkast zetten. Zorg voor
ruimte tussen drank en etenswaren, zodat de koele
lucht gelijkmatig en betrouwbaar kan circuleren.
Overvolle plankjes leiden tot ongewenst hoge
temperatuurverschillen in de koelkast.
8. Ontdooien, reinigen en
onderhoud
Deze miniBar is voorzien van een automatisch
ontdooiingssysteem.
Automatische ontdooling
De eerste ontdooifase begint 39 uur na het eerste
inschakelen en duurt twee uur. Daarna koelt het
apparaat 22 uur aan een stuk, opgevolgd door een
ontdooifase, die twee uur duurt.
Het ijs smelt waarna het dooiwater van de druppelgoot
via een drainageslang in de verdampingsbak aan de
achterkant van de koelkast loopt (afbeeld. 7). Het
water verdampt zelf, waardoor het niet nodig is de bak
handmatig te legen.
Afbeelding 5.
Om de eenheid uit te schakelen dient u de koelkast
van de stroomvoorziening af te schakelen. Laat de
deur van de koelkast openstaan. Nadat het toestel
ontdooit is moet u de binnenkant van de koelkast met
een schone, vochtige doek schoonwrijven (zie punt
3).
8.1. LED lampje
8.1.1. Binnenverlichting met LED
(gekoelde deel)
(Afb. 6.)
Twee lichtgevende diodes (A) op een elektronische
printplaat verlichten de binnenruimte van het apparaat,
wanneer de deur geopend wordt.
Twee sensoren (B)herkennen of de deur geopend is
en geven dit door aan deze lichtgevende diodes.
Afbeelding 6.
8.1.2. Binnenverlichting met LED
(ongekoelde deel)
(Afb. 7.)
De binnenverlichting (C) van het boven- /
ongekoelde deel kan permanent aan / uit
geschakeld (D) worden met de schakelaar die
bereikbaar is als de deur van het toestel openstaat.
Afbeelding 7.
8. 2. Automatisch deurcontrole
(ADC) optie (rode LED)
De rode LED (fig. 8 A) is in een van de voorpootjes
(links of rechts) ingebouwd en signaleert het feit dat
de deur van het toestel geopend is. Als dat het
geval is:
1. open dan de miniBar, controleer de inhoud van
de koelkast en vul bij wat er ontbreekt.
2.reset het deurcontrolelampje door de
afstandsbediening (afb. 8.) tegen de deursensor
te houden en op de knop "rood" te drukken (afb.
6. B)
3. sluit de miniBar.
Afbeelding 8.
42
NL
A
C
D
B
10. Klantenservice
Bij storingen dient u eerst de onderstaande punten te
controleren voordat u contact opneemt met de
servicedienst:
Afbeelding 9.
9. Verwisselen van het
deurpaneel (Afb. 10-12)
Schakel het toestel van de stroomvoorziening af en
leg het op zijn achterkant.
Verwijder de vier schroeven (1) van het onderste
deurscharnier.
Trek de deur naar beneden vanuit het bovenste
deurscharnier.(2-3)
Verwijder de schroeven (4) en trek de rand van het
raamwerk eraf (5).
Schuif het decoratieve paneel (6) uit het
deurraamwerk en zet het nieuwe paneel erin (7), en
wel zo dat de bovenkant van het paneel parallel loopt
aan de bovenkant van het raamwerk. Een nieuw
paneel kan eenvoudiger in de bovenkant van het
raamwerk geschoven worden, indien er ongeveer 5 x
5mm van de hoek wordt afgesneden (8). Zet de rand
terug op het raamwerk (5) en zet deze met schroeven
vast.
Hang de deur in het bovenste scharnier (9), plaats het
onderste scharnier op de deur en bevestig dit met vier
schroeven (11).
Afbeelding 10.
Afbeelding 11.
Afbeelding 12.
43
NL
geel 3 °C
zwart
reset
koel-
systeem
blauw 5 °C
rood
deursignaal-
reset
Probleem
Het apparaat koelt niet (voldoende)
Het toestel koelt helemaal niet en de
LEDs knipperen
Het toestel koelt helemaal niet en het
licht gaat niet aan
Eventuele oorzaak
Te veel warm voedsel in de koelkast
geplaatst
De deur sluit niet volledig.
De koelkast staat niet waterpas.
Interne luchtcirculatie is gestoord
De externe luchtcirculatie is beperkt.
Het CUC-systeem heeft de koelkast buiten
werking gezet
De stekker is niet goed in het stopcontact
gestoken.
Er staat geen spanning op het stopcontact
Oplossing
Zet minder warm voedsel in de
koelkast
Controleer of de deur gesloten is
Zet de koelkast waterpas.
Maak de interne luchtcirculatie
weer mogelijk
Zorg dat er voldoende externe
luchtcirculatie is.
Zie hoofdstuk 5.3.
Controleer stekker en stopcontact.
Controleer of er spanning op het
stopcontact staat (bv. door een
lampje in het stopcontact te
steken).
Als de koelkast na deze controle nog steeds niet goed
functioneert, kunt u contact opnemen met de
servicedienst, telefoon 0172 468 300. Wanneer u de
storing meldt, vertel dan ook wat het probleem is
samen met type-, serie- en productnummer. Deze
gegevens vindt u op het typeplaatje in de koelkast.
Neem hiervoor eventueel contact op met uw
plaatselijke dealer. Het adres staat in uw telefoongids
of in de Goude
11. Inwerkingstelling
Technische gegevens:
44
NL
Model RH 456LD
RH 456LDE (ingebouwd)
Type MB20-60
Bruto inhoud 56 litres
Inhoud gekoelde deel 40 litres
Inhoud ongekoelde deel 16 litres
Spanning 220 - 240V (AC)
Vermogen
65W
Energieverbruik
0,9 kWh/24h
Koelmiddel 159g H
2
O+86g NH
3
11.1. Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Het apparaat mag uitsluitend worden
aangesloten op de op het typeplaatje vermelde
netspanning. De stekker mag uitsluitend worden
aangesloten op een geaard stopcontact, conform de
wettelijke voorschriften.
De vereiste elektrische installaties voor de aansluiting
mag alleen worden uitgevoerd door een elektricien of
een erkend bedrijf.
De producent aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien deze
veiligheidsmaatregelen niet in acht worden
genomen.
Elektrische eisen
Controleer of de aanwezige stroomspanning
overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
12. Informatie omtrent
milieubescherming
Het apparaat bevat geen CFK's/HCFK's.
Ammoniakgas (natuurlijke waterstof en
stikstofverbinding) wordt gebruikt als koelmiddel in het
koelaggregaat.
Het ozonvriendelijke cyclopentaan dient als
blaasmiddel voor de polyurethaan schuimisolatie.
Natriumchromaat wordt gebruikt als bescherming
tegen corrosie (minder dan 2 procent gewicht van het
koelmiddel).
13. Recycling
Nadat u de koelkast heeft uitgepakt, brengt u het
verpakkingsmateriaal bij voorkeur naar een
plaatselijk inzamelpunt. Na het einde van de
levensduur moet de koelkast worden ingeleverd bij
een gemeentelijk inzameldepot of bij een
gespecialiseerd inzamel- en recyclingbedrijf, dat
de nog recyclebare materialen terug zal winnen.
Het restant wordt volledig vernietigd.
Apparaten, die met dit symbool zijn
voorzien, moeten bij het gemeentelijk
verzamelpunt voor afgedankte
elektrische en electronische apparatuur
worden afgegeven.
Ze mogen niet via het gewone huisafval
worden weggegooid.
Bij koelkasten van Dometic staat het symbool op
het typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat.
Dit toestel voldoet aan de EU-richtlijnen als
volgt:
LVD-Richtlijn 72/23/EEG, gewijzigd bij
90/683/EEG
EMC-Richtlijn 89/336/EEG
RoHS-Richtlijn 2002/95/EG

Document transcriptie

NL Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat de nieuwe eigenaar de gebruiksaanwijzing krijgt. Neem aanwijzingen uit de handleiding zorgvuldig in acht. Garantie geldt alleen voor apparaten welke conform de hier beschreven aanwijzingen zijn geinstalleerd. (zie hoofdstuk 4.1) Hartelijk dank dat u voor ons heeft gekozen! Wij zijn ervan overtuigd dat u vele jaren ongestoord van het product zult genieten. Onderstaand vindt u een aantal symbolen om een veilig en efficiënt gebruik van het product te verzekeren: Gevaar bij onjuist gebruik Tip informatie omtrent milieu Deze koelkast is bedoeld om voedsel en drank in op te slaan. Het bovenste deel van het toestel is ongekoeld, daarom dient het voor de opslag van glazen, chips, snacks etc. Let op! De koelkast mag alleen door volwassenen worden bediend. Houdt kinderen altijd in de gaten als ze in de buurt van elektriciteit zijn en laat ze niet met het apparaat spelen. Eventuele installatiewerkzaamheden die betrekking hebben op de energie mogen uitsluitend door een electrien worden uitgevoerd. Reparaties en service mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een electricien. Gebruik altijd originele onderdelen. Het is gevaarlijk het apparaat eigenhandig te wijzigen of te modificeren. Let erop dat het apparaat niet op de stroomkabel staat. Het apparaat bevat delen welke zeer warm worden. Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de koelprestatie onvoldoende is. Zie installatie instructies Let op dat de warme delen van het koelaggregaat niet vrij toegankelijk zijn. Plaats de koelkast daarom altijd met de achterkant naar een muur. Houdt hierbij wel rekening met de ventilatiebepalingen zoals genoemd in de installatie instructies. Voordat u de koelkast ontdooit, reinigt of onderhoudt dient u zich ervan te verzekeren dat de koelkast uit staat en de stekker uit het stopcontact is. GEBRUIK GEEN SCHERPE VOORWERPEN om het ijs af te krabben. IJsafzetting mag nooit met kracht worden verwijderd; geef het ijs de tijd om te smelten. Zie ontdooi instructies. Dit apparaat is zwaar. Houdt daar rekening mee bij tillen of verplaatsen van het product. Repareer het apparaat nooit zelf! Reparaties door onervaren technici kunnen persoonlijk letsel of beschadigingen aan het apparaat veroorzaken. Ga altijd naar de gespecialiseerde dealer en vraag om originele onderdelen. Giftige of explosieve stoffen mogen onder geen beding in deze koelkast worden bewaard! 37 NL INHOUD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Uitpakken Afbeelding van de koelkast Reiniging Plaatsing van de koelkast 4.1 Installatie 4.1.1. Inbouw model 4.1.2. Vrijstaand model Gebruik van de koelkast 5.1. Eerste ingebruikname 5.2. Temperatuurregeling 5. 3. Cool Unit Control (CUC) IJsblokjes Nuttige tips Ontdooien, reinigen en onderhoud 8.1. Verlichting 8.1.1. Binnenverlichting van het gekoelde deel 8.1.2. Binnenverlichting van het ongekoelde deel 8.2 Automatisch deurcontrole (ADC) optie (rode LED) Vervangen van het decorpaneel Klantenservice Inwerkingstelling, technische gegevens 11.1. Aansluiting op het elektriciteitsnet Informatie omtrent milieubescherming Recycling Let op! Garantiebepalingen zijn conform EU-richtlijn 44/1999/CE en de wettelijke bepalingen van het land waarin het product wordt gebruikt. Voor vragen over garantie, klantenservice en onderdelen kunt u contact opnemen met Dometic servicedienst. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. Schade als gevolg van modificaties of gebruik van onjuiste onderdelen valt niet onder de garantie. Als het apparaat niet is ingebouwd conform onze richtlijnen of onjuist wordt gebruikt, vervalt de garantie. Als u contact opneemt met onze servicedienst, dient u altijd het model, produkten serienummer van de koelkast bij de hand te hebben. De gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van de koelkast. 38 NL 1. Uitpakken Nadat u de verpakking van krimpfolie verwijderd heeft, vergewist u zich ervan dat het toestel niet beschadigd is. Als u een beschadiging ziet welke is veroorzaakt door het transport, moet u dit direct melden aan het transportbedrijf. 2. Afbeelding van de koelkast RH456LDE RH456LD Inbouwmodel Vrijstaand model Afbeelding 1. 1. Deur 2. Slot (indien ingebouwd) 3. Vriesvak (indien ingebouwd) 4. Binnenverlichting van het gekoelde deel 5. Binnenverlichting van het ongekoelde deel 6. Opslagdeel (ongekoeld) 7. Verdamperdeksel 8. Verdampervoeler (achter verdamper) 9. Verdamper 10. Legplank 11. Luchtvoeler 12. Pootjes 13. Zwenkwieletjes 14. Deurvakken 15. ADC optioneel (rode LED) 16. Bovenkant WANNEER U EEN KOELKAST MET SLOT HEEFT, IS DOMETIC NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN SLEUTELS. SLOTEN KUNNEN ALS COMPLEET ONDERDEEL WORDEN VERVANGEN. 39 NL 3. Reinigen Reinig de koelkast zorgvuldig voor de eerste ingebruikname en daarna indien nodig. Maak de koelkast schoon met handwarm water en een zacht niet bijtend reinigingsmiddel. Neem daarna af met een droge zachte doek. Droog de koelkast nooit met behulp van droge warme lucht. De buitenkant kan regelmatig worden afgenomen met een vochtige doek. REINIG HET APPARAAT NOOIT MET BIJTENDE CHEMICALIEN OF SCHUURMIDDELEN. 4. Plaatsing van de koelkast Voordat u de koelkast aansluit, dient u met de volgende punten rekening te houden: ZORG DAT DE KOELKAST WATERPAS STAAT BIJ GEBRUIK WORDEN DE LEIDINGEN AAN DE ACHTERKANT WARM DE KOELKAST WERKT ZONDER COMPRESSOR EN MAAKT DAAROM GEEN GELUID NA DRIE UUR TREEDT WAARNEEMBARE KOELING OP Tijdens het koelproces geeft de koelkast via de condensor (bovenste gedeelte van de achterplaat) warmte af aan de omgeving. Hoe beter de ventilatie van de condensor, hoe efficiënter de koeling. Een andere voorwaarde voor een efficiënt gebruik is dat de koelkast op een vlakke ondergrond moet staan. Om te kunnen zien of de koelkast waterpas staat, kunt u het beste een glas water op de koelkast plaatsen. Stel de koelkast niet bloot aan directe warmtestraling (zonlicht, radiator, dicht bij een oven, enz.) 4.1. Installatie De koelkast is uitgerust met een elektrisch verwarmde absorptiekoeling, die vrijwel geruisloos werkt. Afbeelding 2. BELANGRIJK Neem de volgende voorschriften zorgvuldig in acht. Garantie geldt alleen voor apparaten die volgens deze voorschriften zijn geďnstalleerd. 1. De koelkast moet waterpas staan. 2. Minimale afstand tot de muren bedraagt 20 mm. 3. Ventilatie moet comform de opties A, B, C of D worden gegarandeerd (afb. 3-4) 4. Het ventilatiekanaal moet minstens 105 mm x breedte koelkast zijn. 5. De gehele koelunit moet worden geventileerd. 6. De circulerende lucht mag niet door een ander apparat in de omgeving worden opgewarmd. 7. Ventilatieroosters voor dit apparaat moeten een minimale opening van 200 cm² vrije luchtdoorlaat hebben. Lucht uit Lucht uit Ventilatierooster Deze modellen zijn ontworpen als inbouwapparaten. De miniBar wordt in tegenstelling tot vrijstaande modellen zonder vloerframe, koelunit-afdekking, deurpaneel en paneel voor bedieningsunit geleverd (afbeelding 2.) De ingebouwde versie verschilt in zoverre van het vrijstaande model, dat deze geen houten klep heeft en in plaats van rolwieletjes op pootjes van 12 mm hoog staat. Let bij het monteren alstublieft op de volgende punten: B A 4.1.1. Inbouwmodel miniBar miniCool miniBar miniCool Lucht in Lucht in Afbeelding 3. 40 NL D Lucht uit C Minimaal 60 mm Lucht uit Ventilatierooster miniBar miniCool Lucht in miniBar miniCool Lucht in Afbeelding 4. Zorg dat u tijdens de installatie altijd bij het snoer kunt. 4.1.2.Vrijstaand model Deze versie is bedoeld voor vrijstaand gebruik. De kap is er om de gebruiker te beschermen tegen de hete onderdelen van de koeleenheid van het toestel. De juiste hoogte van de rolwieletjes zorgt voor voldoende ventilatie bij het toestel, vandaar dat u het vrijstaande model niet zonder de rolwieletjes mag gebruiken. Gebruik aldus de koelkast niet zonder de rolwieletjes, aangezien de ventilatie dan niet voldoende is. 5. Gebruik van de koelkast Voordat u met de inbedrijfstelling begint dient u eerst te controleren of het voltage op de tabel met gegevens in overeenstemming is met het voltage van het elektriciteitsnet. Steek de netstekker in het stopcontact en/of schakel (indien nodig) het stopcontact in om het apparaat in gebruik te nemen. De lege koelkast heeft ongeveer 67 uur nodig om de juiste koeltemperatuur te bereiken als hij omgevingstemperatuur heeft. 5.1. Eerste inbedrijfstelling Sluit de koelkast aan op een geaard stopcontact. De miniBar start automatisch met een zelftest. Als de elektronica geen fout vaststelt, begint de LED van het interieurlicht na ongeveer 10 seconden 2 seconden lang te branden. Indien er geen storing is dan zal de verlichting van het gekoelde deel permanent branden bij een geopende deur. Als er een fout wordt ontdekt, begint de LED continu te knipperen. Als dat gebeurt, neem dan a.u.b. contact op met uw geautoriseerde klantenservice. hand in te stellen. Dit wordt namelijk automatisch ingesteld en gehandhaafd door het elektronische besturingssysteem het zgn. Fuzzy Logic control system op de vooraf ingestelde temperatuurwaardes, ook als de omgevingstemperatuur verandert. De temperatuur van het gekoelde deel is als volgt ingesteld: - voor Europa op 5°C - voor de VS op 3°C De vooraf ingestelde temperatuur kan gewijzigd worden met behulp van de afstandsbediening (Afb. 9). Zet de deur open en houd de afstandsbediening dicht bij de sensor van de deuropening van de minibar (Afb. 6. B). Kies het gewenste temperatuurniveau door op de gele knop voor 3°C of op de blauwe knop voor 5°C te drukken. 5.3. Cool Unit Control (CUC) Het besturingssysteem controleert door de temperatuurdaling van de verdamper te meten het functioneren na elke ontdooiingsperiode (de eerste ontdooiingsperiode begint 39 uur na de start, daarna elke 24 uur). Als er een probleem wordt vastgesteld, dan zal de koelkast stopgezet worden en de LED's van de binnenverlichting zullen continu beginnen te knipperen. Indien dit vaak gebeurt dan is dit te wijten aan de overbelasting van de koelkast (te veel warm voedsel en/of drank erin), of de deur is niet goed dichtgemaakt of de ventilatie is niet goed en/of de koelkast is niet waterpas gezet. Controleer deze zaken en daarna moet u de koelkast opnieuw instellen met behulp van de afstandsbediening (Afb. 6. B). Duw op de “zwarte” knop of trek voor ten minste 10 seconden de stekker uit het stopcontact en steek deze er dan weer in. Hierdoor wordt het toestel opnieuw ingesteld en zal het weer functioneren. Mocht de verlichting weer continu gaan knipperen dan is er een serieuzer probleem met de koeleenheid en dient u contact op te nemen met het reparatiebedrijf van Dometic. 6. IJsblokjes Vul de ijsla voor 4/5 met drinkwater, sluit het deksel en plaats de schaal in het vriesvakje. Verwijder water dat is overgelopen van de ijsla met een doekje om te voorkomen dat hij vastvriest. Houdt de ijsla even onder lopend water om de blokjes er makkelijker uit te kunnen nemen. Verwijder dan het deksel van de ijsla en neem de ijsblokjes eruit. 5.2. Temperatuurregeling De miniBar is voorzien van een volledig automatische, elektronische temperatuurregeling. Het is niet nodig om de temperatuur van het opslaggedeelte met de 41 NL 7. Nuttige tips Zet de koelkast niet te vol. Indien mogelijk, alleen afgekoeld voedsel in de koelkast zetten. Zorg voor ruimte tussen drank en etenswaren, zodat de koele lucht gelijkmatig en betrouwbaar kan circuleren. Overvolle plankjes leiden tot ongewenst hoge temperatuurverschillen in de koelkast. 8. Ontdooien, reinigen en onderhoud Deze miniBar is voorzien van een automatisch ontdooiingssysteem. Automatische ontdooling De eerste ontdooifase begint 39 uur na het eerste inschakelen en duurt twee uur. Daarna koelt het apparaat 22 uur aan een stuk, opgevolgd door een ontdooifase, die twee uur duurt. Het ijs smelt waarna het dooiwater van de druppelgoot via een drainageslang in de verdampingsbak aan de achterkant van de koelkast loopt (afbeeld. 7). Het water verdampt zelf, waardoor het niet nodig is de bak handmatig te legen. B A Afbeelding 6. 8.1.2. Binnenverlichting met LED (ongekoelde deel) (Afb. 7.) De binnenverlichting (C) van het boven- / ongekoelde deel kan permanent aan / uit geschakeld (D) worden met de schakelaar die bereikbaar is als de deur van het toestel openstaat. D C Afbeelding 7. 8. 2. Automatisch deurcontrole (ADC) optie (rode LED) Afbeelding 5. Om de eenheid uit te schakelen dient u de koelkast van de stroomvoorziening af te schakelen. Laat de deur van de koelkast openstaan. Nadat het toestel ontdooit is moet u de binnenkant van de koelkast met een schone, vochtige doek schoonwrijven (zie punt 3). 8.1. LED lampje 8.1.1. Binnenverlichting met LED (gekoelde deel) (Afb. 6.) De rode LED (fig. 8 A) is in een van de voorpootjes (links of rechts) ingebouwd en signaleert het feit dat de deur van het toestel geopend is. Als dat het geval is: 1. open dan de miniBar, controleer de inhoud van de koelkast en vul bij wat er ontbreekt. 2. reset het deurcontrolelampje door de afstandsbediening (afb. 8.) tegen de deursensor te houden en op de knop "rood" te drukken (afb. 6. B) 3. sluit de miniBar. Twee lichtgevende diodes (A) op een elektronische printplaat verlichten de binnenruimte van het apparaat, wanneer de deur geopend wordt. Twee sensoren (B)herkennen of de deur geopend is en geven dit door aan deze lichtgevende diodes. Afbeelding 8. 42 NL geel 3 °C blauw 5 °C zwart reset koelsysteem rood deursignaalreset Afbeelding 9. Afbeelding 10. 9. Verwisselen van het deurpaneel (Afb. 10-12) Schakel het toestel van de stroomvoorziening af en leg het op zijn achterkant. Verwijder de vier schroeven (1) van het onderste deurscharnier. Trek de deur naar beneden vanuit het bovenste deurscharnier.(2-3) Verwijder de schroeven (4) en trek de rand van het raamwerk eraf (5). Schuif het decoratieve paneel (6) uit het deurraamwerk en zet het nieuwe paneel erin (7), en wel zo dat de bovenkant van het paneel parallel loopt aan de bovenkant van het raamwerk. Een nieuw paneel kan eenvoudiger in de bovenkant van het raamwerk geschoven worden, indien er ongeveer 5 x 5mm van de hoek wordt afgesneden (8). Zet de rand terug op het raamwerk (5) en zet deze met schroeven vast. Hang de deur in het bovenste scharnier (9), plaats het onderste scharnier op de deur en bevestig dit met vier schroeven (11). Afbeelding 11. Afbeelding 12. 10. Klantenservice Bij storingen dient u eerst de onderstaande punten te controleren voordat u contact opneemt met de servicedienst: Probleem Het apparaat koelt niet (voldoende) Eventuele oorzaak Oplossing Te veel warm voedsel in de koelkast Zet minder warm voedsel in de geplaatst koelkast De deur sluit niet volledig. Controleer of de deur gesloten is De koelkast staat niet waterpas. Zet de koelkast waterpas. Interne luchtcirculatie is gestoord Maak de interne luchtcirculatie weer mogelijk De externe luchtcirculatie is beperkt. Zorg dat er voldoende externe luchtcirculatie is. Het toestel koelt helemaal niet en de Het CUC-systeem heeft de koelkast buiten Zie hoofdstuk 5.3. LEDs knipperen werking gezet Het toestel koelt helemaal niet en het De stekker is niet goed in het stopcontact Controleer stekker en stopcontact. licht gaat niet aan gestoken. Er staat geen spanning op het stopcontact Controleer of er spanning op het stopcontact staat (bv. door een lampje in het stopcontact te steken). 43 NL Als de koelkast na deze controle nog steeds niet goed functioneert, kunt u contact opnemen met de servicedienst, telefoon 0172 468 300. Wanneer u de storing meldt, vertel dan ook wat het probleem is samen met type-, serie- en productnummer. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje in de koelkast. Neem hiervoor eventueel contact op met uw plaatselijke dealer. Het adres staat in uw telefoongids of in de Goude 11. Inwerkingstelling Technische gegevens: RH 456LD RH 456LDE (ingebouwd) Type MB20-60 Bruto inhoud 56 litres Inhoud gekoelde deel 40 litres Inhoud ongekoelde deel 16 litres Spanning 220 - 240V (AC) 65W Vermogen 0,9 kWh/24h Energieverbruik Koelmiddel 159g H2O+86g NH3 Model 11.1. Aansluiting op het elektriciteitsnet Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op de op het typeplaatje vermelde netspanning. De stekker mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact, conform de wettelijke voorschriften. De vereiste elektrische installaties voor de aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektricien of een erkend bedrijf. De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien deze veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Elektrische eisen Controleer of de aanwezige stroomspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. 12. Informatie omtrent milieubescherming Het apparaat bevat geen CFK's/HCFK's. Ammoniakgas (natuurlijke waterstof en stikstofverbinding) wordt gebruikt als koelmiddel in het koelaggregaat. Het ozonvriendelijke cyclopentaan dient als blaasmiddel voor de polyurethaan schuimisolatie. Natriumchromaat wordt gebruikt als bescherming tegen corrosie (minder dan 2 procent gewicht van het koelmiddel). 44 13. Recycling Nadat u de koelkast heeft uitgepakt, brengt u het verpakkingsmateriaal bij voorkeur naar een plaatselijk inzamelpunt. Na het einde van de levensduur moet de koelkast worden ingeleverd bij een gemeentelijk inzameldepot of bij een gespecialiseerd inzamel- en recyclingbedrijf, dat de nog recyclebare materialen terug zal winnen. Het restant wordt volledig vernietigd. Apparaten, die met dit symbool zijn voorzien, moeten bij het gemeentelijk verzamelpunt voor afgedankte elektrische en electronische apparatuur worden afgegeven. Ze mogen niet via het gewone huisafval worden weggegooid. Bij koelkasten van Dometic staat het symbool op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Dit toestel voldoet aan de EU-richtlijnen als volgt: LVD-Richtlijn 72/23/EEG, gewijzigd bij 90/683/EEG EMC-Richtlijn 89/336/EEG RoHS-Richtlijn 2002/95/EG
/

Deze handleiding is ook geschikt voor