Princess 127000 Handleiding

Categorie
Sandwich makers
Type
Handleiding
3
NL
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de •
gebruiks aanwijzing
zorgvuldig door. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor
toekomstig gebruik.
Gebruik het apparaat en de •
accessoires uitsluitend voor
de beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de
accessoires niet voor andere
doeleinden dan beschreven
in de gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet als •
een onderdeel of een
accessoire beschadigd of
defect is. Laat een beschadigd
of defect onderdeel of een
accessoire door de fabrikant
of een erkend servicecentrum
vervangen.
Het apparaat kan worden •
gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
een lichamelijke, zintuiglijke,
geestelijke of motorische
handicap of zonder de
benodigde ervaring en kennis
indien ze onder toezicht
staan of instructies krijgen
over hoe het apparaat op
een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de
gevaren begrijpen die met
het gebruik samenhangen.
Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud
mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar
en onder toezicht worden
gehouden. Houd het
apparaat en het netsnoer
buiten bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar.
Gebruik het apparaat niet in •
de buurt van badkuipen,
douches, wastafels of andere
voorzieningen die water
bevatten.
Dompel het apparaat niet •
onder in water of andere
vloeistoffen. Verwijder het
apparaat niet met uw
handen als het apparaat is
ondergedompeld in water of
andere vloeistoffen. Haal
onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Gebruik het
apparaat niet langer als het
in water of andere
vloeistoffen ondergedompeld
is geweest.
4
NL
Reinig het apparaat en de •
accessoires. Zie het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
Elektrische veiligheid
Controleer voor gebruik altijd •
of de netspanning
overeenkomt met de
spanning op het typeplaatje
van het apparaat.
Sluit het apparaat op een •
geaard stopcontact aan.
Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met
een geschikte diameter
(minimaal 3 x 1,5 mm
2
).
Installeer voor extra •
bescherming een aardlek-
schakelaar (RCD) met een
nominale reststroom van
maximaal 30 mA.
Bedien het apparaat niet •
door middel van een externe
timer of een apart
afstandsbedieningssysteem.
Zorg ervoor dat er geen •
water in de aansluitpunten
van het netsnoer en het
verlengsnoer kan komen.
Wikkel netsnoer en het •
verlengsnoer altijd volledig af.
Zorg ervoor dat het netsnoer •
niet over de rand van een
werkblad hangt, dat het niet
per ongeluk verstrengeld kan
raken en dat niemand erover
kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de •
buurt van warmtebronnen,
olie en scherpe randen.
Controleer het netsnoer en •
de netstekker op tekenen
van beschadiging. Gebruik
het apparaat niet als het
netsnoer of de stekker
beschadigd of defect is. Laat
een beschadigd of defect
netsnoer of een stekker door
de fabrikant of een erkend
servicecentrum vervangen.
Trek de stekker niet aan het •
netsnoer uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het •
stopcontact als het apparaat
niet in gebruik is, voordat u
het gaat monteren of
demonteren en voordat u
reinigings- en onderhouds-
werkzaamheden gaat
uitvoeren.
Veiligheidsinstructies voor
grills
Het apparaat is alleen •
geschikt voor huishoudelijk
gebruik.
Gebruik het apparaat niet •
buitenshuis.
5
NL
Plaats het apparaat op een •
stabiel en vlak oppervlak.
Plaats het apparaat op een •
hittebestendig en spatvrij
oppervlak.
Plaats het apparaat niet op •
een kookplaat.
Bedek het apparaat niet.•
Zorg ervoor dat er voldoende •
ruimte rondom het apparaat
is voor het ontsnappen van
de warmte en voor
voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat het apparaat •
niet in contact komt met
brandbaar materiaal.
Houd het apparaat uit de •
buurt van warmtebronnen.
Plaats het apparaat niet op
hete oppervlakken of in de
buurt van open vlammen.
Pas op voor stoom en •
spetters bij het plaatsen van
voedsel op de hete bakplaten.
Voorzichtig: Heet vet kan van •
de bakplaten spetteren.
Gebruik geen houtskool of •
gelijksoortige brandbare
brandstoffen.
Giet geen koud water op de •
hete bakplaten. Het water
zal spetteren en de
bakplaten beschadigen.
Wees altijd voorzichtig •
wanneer u het apparaat
aanraakt. Gebruik
ovenhandschoenen indien u
het apparaat tijdens of kort
na gebruik moet aanraken.
Pas op voor hete delen. De •
oppervlakken die zijn
gemarkeerd met een
waarschuwingssymbool voor
hete oppervlakken worden
heet tijdens gebruik. De
toegankelijke oppervlakken
kunnen heet worden wanneer
het apparaat in gebruik is.
Het buitenopper vlak kan
heet worden wanneer het
apparaat in gebruik is.
De bakplaten worden zeer •
heet tijdens gebruik. Raak de
hete bakplaten niet aan.
Zorg ervoor dat uw handen •
droog zijn voordat u het
apparaat aanraakt.
Laat het apparaat niet •
onbeheerd achter tijdens
gebruik.
Verplaats het apparaat niet •
wanneer het is ingeschakeld
of nog heet is. Verwijder de
netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
6
NL
Gebruik het apparaat niet in •
de buurt van vogels (bijv.
tropische volgels zoals
papegaaien). De bakplaten
zijn afgewerkt met een
antiaanbaklaag op PTFE-
basis. Bij verwarming kan de
laag kleine hoeveelheden
gassen afgeven die volkomen
onschadelijk voor mensen
zijn. Het zenuwstelsel van
vogels is echter uiterst
gevoelig voor deze gassen.
Reiniging en onderhoud
Het apparaat moet na ieder gebruik worden
gereinigd.
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Haal voor reiniging en onderhoud de
stekker uit het stopcontact en wacht tot
het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Voordat u verder gaat, vragen wij graag u uw
aandacht voor de volgende punten:
- Reinig het apparaat niet met bijtende of
schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het
apparaat te reinigen.
- Reinig de accessoires niet in de vaatwasser.
Controleer het apparaat regelmatig op •
mogelijke schade.
Reinig de buitenkant van het apparaat met •
een zachte, vochtige doek. Droog de
buitenkant van het apparaat grondig met
een schone, droge doek.
Reinig de bakplaten na ieder gebruik:•
- Verwijder eventuele resten met
keukenpapier.
- Reinig de bakplaten met een zachte,
vochtige doek en een paar druppels
afwasmiddel. Spoel de bakplaten af
onder stromend water. Droog de
bakplaten grondig.
Beschrijving (fig. A)
Uw 117000/127000/128000 Princess grill is
ontworpen voor het grillen van voedsel
zonder gebruik van vet. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Het apparaat is alleen geschikt voor
huishoudelijk gebruik.
1. Temperatuurindicator
2. Handgreep
3. Deksel
4. Dekselvergrendeling
5. Bakplaat
Eerste gebruik
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte
rondom het apparaat is voor het
ontsnappen van de warmte en voor
voldoende ventilatie.
Reinig het apparaat. Zie het gedeelte •
"Reiniging en onderhoud".
Plaats het apparaat op een stabiel en vlak •
oppervlak.
Plaats de netstekker in het stopcontact. •
De temperatuurindicator gaat branden.
Het apparaat begint met verwarmen.
Verwijder na gebruik de netstekker uit het •
stopcontact en laat het apparaat volledig
afkoelen.
Let op: Bij de eerste keer inschakelen van het
apparaat kan gedurende korte tijd een lichte
rookontwikkeling ontstaan en een
karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.
7
NL
Gebruik
Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Haal voordat u het apparaat gaat
monteren of demonteren de stekker uit
het stopcontact en wacht tot het apparaat
is afgekoeld.
- Laat metalen bestek niet in aanraking
komen met de bakplaten om beschadiging
van de antiaanbaklaag te voorkomen.
Voedsel grillen (fig. A)
Bereid het voedsel.•
Plaats het apparaat op een stabiel en vlak •
oppervlak.
Sluit het deksel (3). Zorg ervoor dat de •
dekselvergrendeling (4) op haar plaats
klikt.
Plaats de netstekker in het stopcontact om •
het apparaat in te schakelen. De
temperatuurindicator (1) gaat branden.
Het apparaat begint met verwarmen.
De temperatuurindicator (1) gaat uit •
wanneer de verwarmingselementen de
gewenste temperatuur hebben bereikt.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
Ontgrendel de dekselvergrendeling (4) en •
open het deksel (3).
Plaats het voedsel op de onderste bakplaat •
(5).
Sluit het deksel (3). Zorg ervoor dat de •
dekselvergrendeling (4) op haar plaats
klikt. De temperatuurindicator (1) gaat
branden.
De temperatuurindicator (1) gaat uit •
wanneer de verwarmingselementen de
gewenste temperatuur hebben bereikt.
Gril het voedsel totdat hij klaar is voor •
consumptie.
Blijf in de buurt van het apparaat om van •
tijd tot tijd te controleren of het voedsel
klaar is en ervoor te zorgen dat het voedsel
niet aanbrandt.
Ontgrendel de dekselvergrendeling (4) en •
open het deksel (3) wanneer het voedsel
klaar is voor consumptie.
Verwijder het voedsel van de bakplaat (5) •
met behulp van een platte houten of
plastic spatel.
Sluit het deksel (3) om de warmte voor •
verder gebruik te behouden. Zorg ervoor
dat de dekselvergrendeling (4) op haar
plaats klikt.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact •
om het apparaat uit te schakelen.
Laat het apparaat volledig afkoelen.•

Documenttranscriptie

NL worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met Algemene veiligheid het gebruik samenhangen. • Lees voor gebruik de Kinderen mogen niet met gebruiks­aanwijzing het apparaat spelen. zorgvuldig door. Bewaar de Reiniging en onderhoud gebruiksaanwijzing voor mogen niet worden toekomstig gebruik. uitgevoerd door kinderen • Gebruik het apparaat en de tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar accessoires uitsluitend voor en onder toezicht worden de beoogde doeleinden. gehouden. Houd het Gebruik het apparaat en de apparaat en het netsnoer accessoires niet voor andere buiten bereik van kinderen doeleinden dan beschreven jonger dan 8 jaar. in de gebruiksaanwijzing. • Gebruik het apparaat niet in • Gebruik het apparaat niet als de buurt van badkuipen, een onderdeel of een douches, wastafels of andere accessoire beschadigd of voorzieningen die water defect is. Laat een beschadigd bevatten. of defect onderdeel of een • Dompel het apparaat niet accessoire door de fabrikant onder in water of andere of een erkend servicecentrum vloeistoffen. Verwijder het vervangen. apparaat niet met uw • Het apparaat kan worden handen als het apparaat is gebruikt door kinderen vanaf ondergedompeld in water of 8 jaar en door personen met andere vloeistoffen. Haal een lichamelijke, zintuiglijke, onmiddellijk de stekker uit geestelijke of motorische het stopcontact. Gebruik het handicap of zonder de apparaat niet langer als het benodigde ervaring en kennis in water of andere indien ze onder toezicht vloeistoffen ondergedompeld staan of instructies krijgen is geweest. over hoe het apparaat op een veilige manier kan Veiligheidsinstructies 3 NL • Reinig het apparaat en de accessoires. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud". per ongeluk verstrengeld kan raken en dat niemand erover kan struikelen. • Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. • Controleer het netsnoer en de netstekker op tekenen van beschadiging. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd of defect is. Laat een beschadigd of defect netsnoer of een stekker door de fabrikant of een erkend servicecentrum vervangen. • Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. • Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is, voordat u het gaat monteren of demonteren en voordat u reinigings- en onderhouds­ werkzaamheden gaat uitvoeren. Elektrische veiligheid • Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat. • Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan. Gebruik indien nodig een geaarde verlengkabel met een geschikte diameter (minimaal 3 x 1,5 mm2). • Installeer voor extra bescherming een aardlek­ schakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. • Bedien het apparaat niet door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem. • Zorg ervoor dat er geen water in de aansluitpunten van het netsnoer en het verlengsnoer kan komen. • Wikkel netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig af. • Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet Veiligheidsinstructies voor grills • Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 4 NL • Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak. • Plaats het apparaat op een hittebestendig en spatvrij oppervlak. • Plaats het apparaat niet op een kookplaat. • Bedek het apparaat niet. • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van de warmte en voor voldoende ventilatie. • Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal. • Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vlammen. • Pas op voor stoom en spetters bij het plaatsen van voedsel op de hete bakplaten. • Voorzichtig: Heet vet kan van de bakplaten spetteren. • Gebruik geen houtskool of gelijksoortige brandbare brandstoffen. • Giet geen koud water op de hete bakplaten. Het water zal spetteren en de bakplaten beschadigen. • Wees altijd voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt. Gebruik ovenhandschoenen indien u het apparaat tijdens of kort na gebruik moet aanraken. • Pas op voor hete delen. De oppervlakken die zijn gemarkeerd met een waarschuwingssymbool voor hete oppervlakken worden heet tijdens gebruik. De toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in gebruik is. Het buitenopper­vlak kan heet worden wanneer het apparaat in gebruik is. • De bakplaten worden zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete bakplaten niet aan. • Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt. • Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik. • Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld. 5 NL • Gebruik het apparaat niet in de buurt van vogels (bijv. tropische volgels zoals papegaaien). De bakplaten zijn afgewerkt met een antiaanbaklaag op PTFEbasis. Bij verwarming kan de laag kleine hoeveelheden gassen afgeven die volkomen onschadelijk voor mensen zijn. Het zenuwstelsel van vogels is echter uiterst gevoelig voor deze gassen. - Reinig de bakplaten met een zachte, vochtige doek en een paar druppels afwasmiddel. Spoel de bakplaten af onder stromend water. Droog de bakplaten grondig. Beschrijving (fig. A) Uw 117000/127000/128000 Princess grill is ontworpen voor het grillen van voedsel zonder gebruik van vet. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. 1. Temperatuurindicator 2. Handgreep 3. Deksel 4. Dekselvergrendeling 5. Bakplaat Eerste gebruik Reiniging en onderhoud Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van de warmte en voor voldoende ventilatie. Het apparaat moet na ieder gebruik worden gereinigd. Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Haal voor reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld. - Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Voordat u verder gaat, vragen wij graag u uw aandacht voor de volgende punten: - Reinig het apparaat niet met bijtende of schurende reinigingsmiddelen. - Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat te reinigen. - Reinig de accessoires niet in de vaatwasser. • Reinig het apparaat. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud". • Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak. • Plaats de netstekker in het stopcontact. De temperatuurindicator gaat branden. Het apparaat begint met verwarmen. • Verwijder na gebruik de netstekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. Let op: Bij de eerste keer inschakelen van het apparaat kan gedurende korte tijd een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal. • Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke schade. • Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenkant van het apparaat grondig met een schone, droge doek. • Reinig de bakplaten na ieder gebruik: - Verwijder eventuele resten met keukenpapier. 6 NL Gebruik • Sluit het deksel (3) om de warmte voor verder gebruik te behouden. Zorg ervoor dat de dekselvergrendeling (4) op haar plaats klikt. • Verwijder de netstekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. • Laat het apparaat volledig afkoelen. Voordat u verder gaat, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten: - Haal voordat u het apparaat gaat monteren of demonteren de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld. - Laat metalen bestek niet in aanraking komen met de bakplaten om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen. Voedsel grillen (fig. A) • Bereid het voedsel. • Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak. • Sluit het deksel (3). Zorg ervoor dat de dekselvergrendeling (4) op haar plaats klikt. • Plaats de netstekker in het stopcontact om het apparaat in te schakelen. De temperatuurindicator (1) gaat branden. Het apparaat begint met verwarmen. • De temperatuurindicator (1) gaat uit wanneer de verwarmingselementen de gewenste temperatuur hebben bereikt. Het apparaat is klaar voor gebruik. • Ontgrendel de dekselvergrendeling (4) en open het deksel (3). • Plaats het voedsel op de onderste bakplaat (5). • Sluit het deksel (3). Zorg ervoor dat de dekselvergrendeling (4) op haar plaats klikt. De temperatuurindicator (1) gaat branden. • De temperatuurindicator (1) gaat uit wanneer de verwarmingselementen de gewenste temperatuur hebben bereikt. • Gril het voedsel totdat hij klaar is voor consumptie. • Blijf in de buurt van het apparaat om van tijd tot tijd te controleren of het voedsel klaar is en ervoor te zorgen dat het voedsel niet aanbrandt. • Ontgrendel de dekselvergrendeling (4) en open het deksel (3) wanneer het voedsel klaar is voor consumptie. • Verwijder het voedsel van de bakplaat (5) met behulp van een platte houten of plastic spatel. 7
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Princess 127000 Handleiding

Categorie
Sandwich makers
Type
Handleiding